'Mondig maken door de kunst' De knapen die overblijven: mannetjes met een ROTTE R DAMS OA [«mil»» Beleefdheidsvormen en eerbewijzen t Toekomst van zeemansvak Sport op radio en televisie CINEAST SCHAPER SCHIEP ZELF MOGELIJKHEID VOOR SPEELFILM :CIIIEDAMS ZAKKENDRAGERSHUIS BASIS VOOR FILM-WERKGROEP ROTTERDAM RIJNMOND Leken door Hans Baaij Trainen Opleiding Theater Pakln i i smccstercn heeft een eigen pijpleiding Goede boterham Winkelcentrum in Spijkenisse wel gerechtvaardigd M.S. 'HOOGLAND' VERKOCHT Vuyk leverde twee onderlossers af Haat Credo Lopend Schok Groeten Record Geslaagden pag. 4 - zaterdag 30 juli 1996 QINEAST Jan Schaper (44) i» nu zover als hij zeven jaar ge* leden wist te moeten komen: hij heeft de /.elfgeschilprn mogelijkheden om een speelfilm te maken. Dat betekent voor hemt een groep getrainde acteurs en actrice», eert actors* studio en een filmproduktieinaatschappij. Bijprodukt van deze speel- lilinhasi* is een ontmoetingscentrum voor „mensen die hezeten zijn van film, televisie, theater en cabaret", evenals zijn sludio gevestigd in het oud*Schicdam»c Zakkendragershui». „Met mijn groep heb ik dat huis in drie jaar helemaal verbouwd en opge knapt, we hebben alles zélf gedaan. Ik houd niet van subsidie." JAN SCHAPER Ik houd niet van subsidie CCHAPERS ambiUes zijn niet fllm-ecademisch gevormd. Zijn entree in de Nederlandse clneeaten- kring kwtm niet het winnen ven de Nationale Scenerioprijs In 1950, be kroning ven een vrijetijdsbesteding tijdens zUn naoorlogse redacteur schap by Het Vrije Volk. („Ik ben autodidact, op mijn elfde moast Ik al naar kantoor"). Met deze prijs reisde hij naar Amerika om rond te kijken, bleef daar een half Jaar, ging vervolgen» naar Australië („Ik leerde de camera hanteren") en keerde In 1854 terug In Nederland. Zijn eerste goed ont vangen prod uk tie was een docu mentaire over Vlaardingen: „Ik ge loof niet erg In documentaires maar ik heb ze wel altijd gemaakt. Je kon toen nog niet beginnen met een speelfilm, al wilde ik dat veel liever doen". XTORTR tijd later kwam die speel film. Schaper leverde het scena rio, Wlm van der Velde had do regio eu Ed van der Ende deed het came rawerk van „Tros", „We hebben toen met leken gewerkt. Dat was geen succes, voomamciyk omdat do ac teurs het niet haalden. Ret was om streeks 1958, de natjjd van hei neo realisme We hadden allemaal „Fiet sendieven" gezien en gehoord dat De SIch met leken werkte, Maar nie mand had er bij stilgestaan dat De Slctt een topacteur was In Italië en zijn hoofdrolspeler een groot man by hel amateurtoneel. We hadden ge woon de verkeerde conclusieu ge trokken. Maar na „Tros" wisten we dat, wilds jc met leken gaan werken. Je con verrekte hoop moest weten van hot vak". IN 1039 kwam de tweede kana op een speelfilm. „We konden geld krijgen en ik had een script. Maar de bezetting door acteurs zagen wc niet en leken konden we óók niet gebrui ken. Bovendien was ons inmiddels duidelijk geworden dat Je als regis seur veël meer moest weten van de dramatische sector om met mensen te kunnen werken". Schaper begroef zich enkele maan den in de werken van Stanlslawski voordat een oproep verscheen voor twee meisjes- en twee iongentrollen: „We begrepen dat we de mensen zelf moesten gaan trainen". Er kwamen 2400 reacties. Na drie weken avond aan avond interviewen bleven veer tig kandidaten ovor: ,Met die veerlig zijn wc gaan werkap, En wat Ik dacht dat een affaire vajfrjlrte maanden zou worden, werd er een van zes tot ze ven Jaar, Met iedere week 34 tot 30 uur werk, hoofdzakelijk in het week end". CCHAPER zegt: „Er most in N*> J dorland een opleiding komen voor film- an t.v.-acteurs, zoiets sla de Actors' studio in New York. Dat is er niet en dit hebben we nodig. Wil len we op ipeelfUmgeblsd ooit lata bereiken, dan moeten ar ftterrtn to men, Zelfs oen Bunuel kan niet zon der een Moreau", Sterren? „Mensen met een overtuigend ge drag voor de earners en een stralende persoonlijkheid, mensen dlc een fascinerende werking hebben op het publiek. Mensen die voor de camera een zekere bewustheid hebben en In staal zijn iets mot zich te laten doen. Niet mensen die op een. virtuoze manier iets voor de camera stééri te doen". „Het punt in Nederland ls dat de regisseurs niet zijn opgewassen togen de acteurs. Acteurs die overigens meer van hun vak weten, al ls het dan niet genoeg, dsn dc regisseurs. En dan kan cr ook niets ontstaan. KUk. als De Sics met een acteur werkt gebeurt er Iels, als Wylcr met Iemand werkt gebeurt er tets: hij heeft mensen gemaakt «la Audrey Hepburn, Kirk Douglas en dat komt omdat ze er zoveel vanaf weten". „Nu wil Ik laten zien dat met bet acteren dat wij hebben opgebouwd speelfilms gemaakt kunnen worden, Ik begin met vier korte en als dat dan inderdaad bewezen ls. start ik in oktober met een nieuwe werkgroep met Jonge mensen, jonge filmregis seurs en acteurs «n actrice» die er be langs tailing voor hebben". O IJ de schaarse lof die Jm Scha- por uitdeelt, vallen de namen van kees Bruise an Foni Radcma» kers: „Dat aijn zelf theatermensen. Sommige filmen zeggen: dlc mensen weten niets van filmen, maar ze ver geten dat zijzelf niets van acteren weten. Wat vtnd je van de naoorlogse speelfilms in Nederland? „Ik vind dal dc Jonge filmers veel moed hebben om hun nek te riskeren door onmiddellijk speelfilm» te gaan maken. Het heeft volgens mij vooral gemankeerd aan Iwee dingen: de dramatische opbouw, het vermogen een verhaal boeiend te vertellen en direct daarmee verbonden, het ver mogen om een verhaal itv de acteur» wiir te maken. Vooral dc dramati sche opbouw ls ontzettend onder schat". (Van onze uheepvurtred actie) ROTTERDAM, vrljdsg. Pakhuis- meesteren NV heeft kort geleden een Urn dalmspljpleldlng tassen haar tank terreinen met de Caltex raffin*-1 derlj te Pernl» In gebruik genomen teneinde een snellere en meer econo mische doorstroming v»o producten tussen deze plaatse» te verkrijgen. Homlerd Jaar geleden was Pak-] hul!imees>rcn NV de eers'e tn Ne-! der land die con tankopslsgbedrijf be*! gon. Nu is zij wederom de eerste ge-| weest met het aanleggen van «eenl pijplekd'ftg vvir het vervoer van' vloeibare product?n van der.ten. j Er dl erven nog andere verb'nd'ngen larvtf* he- tracé van dc tetii'fig te wor den aangebracht, tcne'nde e?n grote re flexibiliteit bij de u:! wisseling van producten met andere ondernemin gen te verkrijgen «11 teven» voor het vervoer van producten vla andere leidingen naar plaatsen in het bkwien- en buitenland. TT/E deuken niet, dat we bet nog 'Y eens suften meemaken, maar wel vermoeden wjj 4*4 als we in de verre toekomst als eenvoudig verslag- zevert Je san boord van eea schip sou- den klimmen, wtJ niet meer naar de i kapitein, maar naar de professor moe ten vragen! Wat die goeie man al niet moet gaan weten! Hebben we het wel begrepen, dan moet hij voortaan sUn; navigator (een beetje zeeman sUn), werktuigkundige, econoom, elektro technicus, computerprogrammeur, ra dar deskundige, Ja wat niet al. Profes sor UJkt ons een te bescheiden titel! Dit ls een grspje natuurlijk, maar toch met een vleugje serieus zijn op de achtergrond als we kennis nemen van de visie, die een zeer ervaren on- derwijsman ln de zeevaartkunde heeft gegeven. Het ts de heer S. J. Posthu- mus (51), sinds 1053 directeur van de Hogere Zeevaartschool „Abel Tas man" te Delfzijl, die van zijn uiter aard persoonlijke kijk heeft doen blij- i ken tegenover de redactie van de „Spreekbuis", het orgaan van de Vcr- i enjglng van Nederlandse Koopvaardij- officieren. Een persoonlijke visie dus op de toe komst van de koopvaardijofflcier en zijn studiemogelijkheden. Op de '.Taag v/at met de toekomst, vindt de heer Porthumu* dat de spreuk in de hal vsn zijn school: „Navlgare Neceese Est" al voor de helft antwoord geeft en hij voegt er graag aan toe; Wij zullen minder officieren nodig hebben. Er zijn nu al maatschappijen, die met drie in plaats van vier stuurlieden varen. Dat scheelt, als nu lederen dit gaat doen, al 25 procent. En dit percentage t zal hoger worden nagelang de automa- tisering verder terrein wint. Terwijl hfj tf\ waarschuwend de hand opsteekt zegt hij: De knapen die overblijven worden Dit is het centrale bewakings- en bedieningspaneel bestemd voor de machinekamer van één van de Safmarine-sche- pen, die de werf Verolme bouwt. Ontwerp en uitvoering gijn van Verolme Elektra in samenwerking met de Verol me Machinefabriek. Het aan brengen van een stevige leu ning rondom het gehele pa neel achten wij symbolisch. Het wil namelijk zoggen, dat we van alles automatiseren kunnen, behalve de weers omstandigheden. Vandaar die stevige handsvaten om je te kunnen vastgrijpen als je over. eind wil blijven! dan wel mannetjes met een koppie! Het werk van de stuurman groeit door de automatisering steeds verder naar die van de werktuigkundigen. De stuurlieden, die wij in ae toekomst zul len opleiden moeten veel van electro nic* en ook andere technieken afwe ten. Ik voorspel voor de verre toekomst dat het beroep van stuurman en werk tuigkundige zal samensmelten tot één vak. dat van koopvaardijofflcier. ÜRAAT er met alle werk tuigkurvdi- A gen over, aldus de heer Posthu mus, er zijn er bij die hier felle tegen standers van zijn. Maar de ontwikke ling aan boord van onze schepen kun nen wij toch niet tot staan brengen. Wij moeten gewoon mee! Het vak van koopvaardijofflcier zal hierdoor een nog hoger niveau bereiken zij zul len kunnen wedijveren met de in tech nische branches academisch geschool den. De beloning zal navenant zijn. Daardoor zal de koopvaardij altijd een terrein blijven waar een goede boter ham te verdienen is T\E heer Posthumus zegt een zeer be- AY slist voorstander van de onder wijsvernieuwing te zijn. Maar deze heeft grote consequentie» voor de zeevaartscholen. We zitten nu al met ruimtegebrek, maar we zullen toch moeten uitbreiden. Het nieuwe plan geeft de volgende mogelijkheden: leer lingen van de HAVO (Hrger algemeen Vormend Onderwijs) voorheen de HBS kunnen op een tweejarige cur sus worden toegelaten. Na deze twee jaar gaan zij één jaar naar zee en krij gen dan het cüpkxna derde stuurman. Met dit diploma gaan zij twee Jaar va ren en kunnen dan S2 halen en ns weer twee jaar varen het diploma SI of wel eerste stuurman. Maar de verwachting is, dat de zee vaartscholen de meeste leerlingen niet van de HAVO maar van de MAVO (Middelbaar Algemeen Vormend On derwijs) voorheen Mulo A en Mulo B zullen krijgen. Deze leerlingen kunnen niet onmiddellijk tot de twee jarige cursus worden toegelaten, maar moeten eerst een jaar in de yporberel* Op de school „Abel Tasman" zal men daar- dende klas. Op Hogere Zeevaart door jaarlijks voortdurend zes groepen leerlingen ln de school en de meeste daarvan ook op het Internaat moeten kunnen onderbrengen. Dit loe van de mannen die voor nun rangen komen studeren. Tot heden was er voor de leerlingen, die de HBS of de Mulo niet hadden af gemaakt toch een mogelijkheid om als «set "JiJTaaï i&u iets «ft* Mu tfty «Mi koopvaardij officier de weg naar zee te vinden en het zelfs tot gezagvoerder te brengen. Met de vernieuwing van heg1 zeevaartonderwijs wordt deze weg opengebroken" en daardoor zeer moei lijk begaanbaar. Deze leerlingen zullen wanneer zij na hun afgebroken studie enkele jaren op zee zijn geweest ln te genstelling tot voorheen, geen toegang meer hebben tot de Hogere Zeevaart scholen omdat deze scholen zyn Inge. deeld bij het Hoger Beroeps Onder- wijs Zij krijgen alleen nog toegang tof het Middelbaar Beroeps Onderwijl— 1 de Lagere Zeevaartscholen en de Vb- serijscholen. Daar kunnen zij het jg." ploma vierde en vijfde stuurman ba len. Voor enkele „begaafden" is bet na deze studie nog wel mogelijk om ln de voorbereidende klas van een Hoger* zeevaartschool te komen. Dit is een weg die, ook al door de zware voorbe reidende studie «iie in verband met de automatisering van de toekomstige koopvaardijofflcier zal worden ge vraagd, nu wel niet afgesloten ls, maar toch moeilijk begaanbaar zal zijn. r\P een onlangs door de HoUand- Amerika Lijn gehouden t ferentle. waar vele bijzona omtrent de „Atlantic Star", een geheel nieuw type schip, uit de aoeken wer den gedaan, hebben wij HAX.-dl- recteur P. C. van Houten gevraagd o! de H.AJL. een bijzondere bemanning voor dit bijzondere schip ter beschik king had. Natuurlijk dat ls helemaal geen probleem antwoordde HAL. di recteur Van Houten enigszins ver baasd alsof wij eraan zouden hebben getwijfeld dat het varende personeel van de HAX. een dergelijke beman ning niet zou hebben kunnen opbren gen, Ook bij andere grote Nederlandse rederijen die bezig zyn met het ln de vaart brengen van tot op zekere hoogte geautomatiseerde schepen ia het be mannen van dergelijke moderne vaar tuigen beslist geen vraagstuk. Er zijn blijkbaar nu al voldoende „mannetjes met een koppie" beschikbaar! Voor de bekwame Koopvaardij officieren van heden is er dus geen reden er te zwaar aan te tillen of zelfs een soort minder waardigheidscomplex te krijgen van stukjes als deze „Vaar Varia"! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. In ant- w>ord op aohriftelUk gestelde vragen van het Rijnmond raadslid, mr. A, Geurtten. zegt het dagelijks bestuur van de RUnmondraad er geen bezwaar in te zien. dat naast het winkelcentrum Hoogvliet (bestemd Voor 60.000 65,000 Inwoners), te zijner tijd ook een winkelcentrum ln SpUkenlase (be stemd voor 80.000 90.000 Inwoners) wordt geveetitfd. ROTTERDAM, vriidaj! {ANP,. - Hot Nederlandse motorschip 'Hoog land' (1884 d.w.t.). toebehorende aan Scheepvaart en Steenkolen Maat schappij N.V., is verkocht aan de Navigation Corporation of the Philip pines te Manila. Dit schip werd ge bouwd in 1056. Het zal onder de naam 'Surigao Strait' naar Manila vertrek ken. De verkoop vond plaats door bemiddeling van het bureau Super vision in Rotterdam- (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdag. A. Vuyk en Zonen'# Scheepswerven N,V. in Capelle aan den IJwel heefit In Go thenburg twee hydraulische patent onderlossers afgeleverd. De opdracht gevers ziin de havenautoriteiten van Gothenburg. De schepen dragen de namen „Humle" en „Dumle" en kunnen radio grafisch vanaf de sleepboot, die voor het transport zorgt, worden geopend en gesloten. de ln blauwe ordners gevatte post op j tot een toren, waarachter lk mij met: kleine pasjes door het gebouw voort bewoog. BU eventuele betichtingen wegens het niet brengen van eerbewij zen zou ik mij kunnen beroepen op overmacht door het gebrekkige utt-1 zicht. „Ik zag U niet luitenant". j yiJN artistieke credo laat hij hier onmiddellijk op volgen: „De taak van een filmer ta nu meer dan ooit de toeschouwer duidelijk te maken wat nog onduidelijk ls, om te verhelde ren. bewust te maken: kunst heeft de tuak ogen te openen, mondig ts ma ken. Inderdaad, dal is niet» nieuw», Maar alle# wat dc andere kant op gaat, en dat 1# tegenwoordig nogal veel. U an tl-kunst, ta öniln". HIJ vindt zichzelf nuchter en voelt zich daarom thuis tn Rotterdam en geving. „Ik vind hel gunstig dat er Rott irlga talt la nuchterheid een voorwaarde, omge tn Rotterdam nog ntet loveel artlatte- karigs mensen zitten. Voor creellvl- VDoor overheldsdienaron geschreven lectuur ls ln de regel niet erg opwindend. Er zijn echter uitzonderingen. Voor mty ligt AMBTSINSTRUC TIE voor de ambtenaren van ge meentepolitie te Rotterdam, Ik heb dit werkje vroeger wel eens gelezen, maar het iaat zich met graagte herlezen. Het Ib trouwen» een herdruk met een aantal wijzigingen en aim vullin gen. Het boeiendste zijn evenwel de zaken die onveranderd zijn gebleven, j zoaLs bijlage C; Eerbewijzen en be leefdheidsvormen. Negentien pagina's eerbied! Dat is niet gering. Voor de gedragsregels voor het optreden bij ongeregeldheden zijn slechts vier pagina's nodig. Waaruit men niet de overhaaste conclusie moet trekken, dat de politie het bren- gen van eerbewijzen belangrijker vindt dan het bestrijden van rellen, at UJkt het er s^ms op. Eerbewijzen en beleefdheidsvormen is een moeilijke en ingewikkelde materie, alleen al omdat er zoveel va- r ia ties zijn. Want... wij kennen do j houding, de groet (wanneer moet de I groet worden gebracht en hoe?), wij I kennen de gioet door de afzomierllj- j kt, Bewapende politie-ambtenaar, I door de gewapende eenheid, door de I stilstaande eenheid, door een «ongewa pende eenheid. WH kennen de er-e ven van een politieman begeleiden. En er wordt wat afgegroet bi) de po litie. Ik pik wat uit de ambtsinstructie. Hoe groet nu een politieman binnen een bureel-gebouw? Welnu hij brengt op de bekende wijze de groet (een groet breng Je, maar de groeten doe Ja. Onze taal U rijk). Echter, binnen een bureel-gebouw met het daartoe behorende terrein wordt alleen de groet gebracht aan meerderen boven de rang van adjudant. Allicht, ander» kun Jc we! aan de gang blijven. Dan dit: Ontmoet een politie-ambte naar ln een g«ng of op een trap een meerdere, dan gaat hij aonodtg ter zijde, om de meerdere te laten pal ieren. U een meerdere ln een gang tn gesprek en laat de ruimte Diet toe te paneren, dan VTaagt de minder* daartoe verlof. te de gangen terwijl de als een ere haag opgestelde soldaten zich voetje voor voetje ruggelings langs de mu ren voortbewogen. AU je twee stappen had pedaati ktoam de uolpende meerdere de hork om. J5n daar knalde je tceer tegen de muur. Want je moest hef niet in je hoofd haten ook maar een meerdere re vergeten. Die man zou kunnen denken dot je kun ad op hem was. Deze regel# voeren mij met een schok terug naar mijn diensttijd. Ik vervuld* een nog steeds niet geheel duidelijk geworden functie op stafkwartier van het Eerate Leger- ja moat ervan uitgaan. Nooit late op voorhand aannemen, van jezelf uit gaan. Ais Ja bijvoorbeeld aagt van Bach te houden omdat denkt dat dat goed ataat,beluer je jeaelf pende eenheid. Wij kennen de ere- groct (en hoe en wanneer en waar dl» moet worden gebracht). Verreweg het uitere Manui» zijn dt kleine dagchjkie groctjee die het le- korps in «\peldoorn. Daar ataat een groot burelengebouw, geheel gevuld met officieren, veraterkt met een compagnie gemeen voetvolk, dat schrijfmachines molde, brieven weg maakte en veel ln de toiletten bivak keerde. Wat eerbewijzen brengen betrof, wist ik dut wel van wanten. Je kon ln de gangen geen voet verzetten of de balken en Herren schitterden Je tege moet. Dan waa het „halt en front ma ken". Als het gebouw uitging deden zich operette-achtige tafertim voor. Een onafzienbare stoet meerderen bevolk- Nu wilde de ironie van het noodlot, dat lk een lopende functie had, Ik wa» een soort postbode, belast met het brengen en halen van brieven en an dere geschriften. Twee maal daags maakte ik mijn ronde door het gebouw, waarbij ik 32 militaire burelen moest betreden. Dat betekende, dat ik mi} 44 keer daags bij de hoogste in rang moest melden met naam en rang, dat ik 44 keer daags moest meedelen, dat lk de post kwam brengen en dat ik mij 44 keer daags bij meerderen moest af melden en daarbij tevens vragen of cf nog iets van hun order» waa. hetgeen nimmer het geval wa». Nu dacht lk mijn naïveteit, dat deze vertoningen deel uitmaakten van de incubatietijd. Maar nik* hoor, het me rendeel der boven mi] geplaatsten wil de mij gedurende meer dan een jaar twee maai daags heren vertellen dat Ut soldaat tui-en-zo waa en dat lk de poat kwam brengen. Ook bleven zij bijzon dere prijs stellen op de informaties nÜJnerzijd* of er nog lets van hun dienst waa. Een men» ln nood wordt vindingrijk. Al spoedig vond ik de oplossing voor het eindaToos „halt en front mak an" in gangen en op trappen. Ik a ta pelde Het werkte. Slecht» eenmaal eiste een dienstplichtig luitenant dat Ik mij met toren en al langs de muur posteer de. teneinde hem het vereiste eerbe wijs te brengen. Ik haat de man nor. Slechts één keer ook te de papieren toren omgevallen. Dienstgeheimen la gen her en der verspreid over de vloer. Agenten van ons vijandig gezin de naties hadden ze zo voor het opra pen. Het oprapen door mij vergde overi gens veel Ujd, omdat ik de arbeid vele malen moest onderbreken voor het brengen van eerbewijzen aan passe rende meerderen. Er passeerde altijd wel een ster of streep. Hat allerergste nog waren m gangen of op trappen leuterende, meestal aik- pebulkte, subaltemen, dte Ie de door- gang oersperden. Het verwijderen van zulke obstakels ping volgens een bijna religieuze ceremonie. Eerst kreeg je het in de houding springen. Flink hard, want je moest er in elagen de aandacht van tenminste één der kwebbelend* gezagsdragers te trekken. Na drie keer stampen lukte dit meeatal wel Dan keek Iemand op en sprak „En?", (Meer met een uitroepteken eigenlijk) al lang wetend, dat lk zou vragen of ik er even door mócht Maar het aardige ia dan, dat Je dat vraagt» na je natuur lijk eerst gemeld te hebben. Waarschijnlijk kan Ik aanspraak ma ken op het record eerbewijzen bren gen in de categorie dienstplichtigen. Het hoofdstuk „eerbewijzen en be leefdheidsvormen1' van de ambtsin structie voor de ambtenaren ven ge meentepolitie heb lk zoals U nu zult, begrijpen met een sekere wellust I gelezen. Ik heb het gelukkig allemaal achter de nig. RADIO EN TELEVISIE besteden morgen aandacht aan de volgende sporteve nementen: RADIO MARATHON I: 15—1630 uur reportages van wieler kampioenschap voor profs in Beek. nationale zwem- kampioenschappen, ten- nisinterland voor dames Nederland—Frankrijk, atle tiekwedstrijd Nederland DenemarkenBelgië. AVRO'S SPORTREVUE: 16.30—17 uur atletiek Ne derland—Denemarken— België, tennis Nederland- Frankrijk, wielerkampioen, schap voor profs, nationale zwemkam pioenschappen, paardenkoersen in Emmel- oord en Mereveld. MARATHON II: 18.05- 18.30 uur nabeschouwin gen van wielerkampioen schap voor profs, nationale zwemkam pioenschappen, atletiek Nederland—Dene markenBelgië, tennis wedstrijd Nederland- Frankrijk. TELEVISIE NEDERLAND 1: 20.05- 20.30 uur Soort in Beeld I met flitsen van nationale zwem kam pioenschappen, atletiekwedstrijd Neder* land—Denemarken—Be L gië, mijlrecord op Mere- veW. NEDERLAND 2: 22-22.15 uur Sport in Beeld II met buitenlands weekoverzicht en flitsen van wielerkam pioenschap voor profs. ROTTBBMM w.i M M cy sdHriowunc AVOfSvccuM" «<p tteftrt voor bot: manna» HJB.B. Mow. E van AJptom; f. gafcx; P. M. Soot^ C P. Brooraa; J. M BtJtoarfc: W- C. f»; A DretKto; J. vu DrW: r. W ao: 1M. J. J. van Cteaat; Mad. f- rite; O. Mwwlme»: A. L- Haö*- e °_c w, r»esrHa«:; Bttoran; UotewiJte D. iu^mTTWïw gm> fUttflu W. da Suksr: j, ÖT P. wlm; K. ut«mak: -*a BJL», AM. P. van ëja ....esseiriaen; j, L. A, K. vm Soa*; Ma}. Vtoac; J. A. van eer Berg; C.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1