HIER KOMT HET CHURCHILLPLEIN WHÊÊm:m Minder Duitse toeristen ROTTERDAM' En Rotterdam annexeerde voort i TEGEN CHINEZEN OPGETREDEN DRIE JAAR EIS WEGENS OVERVAL IN HOTEL 'Smit-LloydlX' afgeleverd j Feijenoord en Austria moeten wat goedmaken Reveille der bouwvakkers ROTTERDAM RIJNMOND 'J** v«* Dertig arrestaties voor illegaal verblijf KAMERS OVER IN HOTELS BIJ KUST Benzine in Dordrecht nog goedkoper i Nigerië heeft nieuwe machthebber na opstand STALEN SCHUIVEN IN SPUI SLUIS HARINGVLIET Scheidsrechterscursus SS Bus met kinderen in vangrail Geen krant ontvangen? Pag. 4 - dinsdag 2 augustus 1898 T-* fJftA J.l< f%6. DIT IS HET lautste gat van <lc metro, het kruispunt Blaak WestblaakSchicdamsevcst—Cooiaingel. Hier komt het Churchillplcin. Maar ilal ie nog zover weg. Ale overal cider* de mctrorommel al onder de grond zit en opgeruimd ie moeten hier de grote dingen nog gebeuren. Op deze plaat* namelijk komt het verbindingsstuk voor de oost- westlijn van de metro. (Foto: Robert Lamos) (Van Mn onzer v trol «neven) AMSTERDAM, maand**. Ondank» het begin van de Dnttae bouwvak va kanties en schoolvakanties ln Noord zij n-Weatfaleii blijven de aantallen Dultae toeristen lan<» ome kust ach* ter bH bet Vqrig jaar. Volgens de ANWB io Den ÜU| waren er dit. Jaar let* minder voorboekingen dan vort» Jaren, terwijl de VVV van Zandvoort meldt dal reserveringen worden nfgtoegd vanwege bet slech te weer. Volgens de ANWB korrrt zeker ftO pro cent van alle Duitse toeriaten to ons land utt NoordrUn-Weetfalen. wsar de schoolvakanties begouncn zijn. In •«menwerking mol de Bvmdesbshn laten de Spoorwegen extra-treinen lopen tussen Keulen en Den HeWer. Hagen eo Alkmaar, en Dortmund en Lelden, de zogenaamde „Badeho- •eztlge". De treinen, die ln het week- «iudo rijden, rijn zeer goed beset. De WV In Scheveningen meldt dat in hotels en po-nrtsas van alle klassen nog plaats over U. Niet alleen het weor zou hl or de oorzaak van zijn. maar ook do gestegen prijzen, waar naar vaak telefonisch vanuit Duits land geïnformeerd wordt. De WV In Amsterdam het'fit dit week einde veel doorgaande relilgers moe ten verwerken. De totale hotelc»i>a- cltolt van Amsterdam was zoterdng benut. Moer dsn do helft van deze reizigers was gisteravond al weer vertrokken, voor het grootste ge-! dealt# naar de kuit. I (Van oase oorreapendent) DORDRECHT, maandag. In Dor drecht woedt de benilne-oorlog onver minderd voort. Nadat «ohttreenvol- (Vao een onzer verolaggevers) j AMSTERDAM, maandag. Binds begin mei «Un er ongeveer dertig Ille gaal ln ons lanË verblijvende Chinezen gearresteerd. Het betreft hier Chlne sen, die In restaurants werken. De laatste arrestatie vond plaats ln Maas- i lrlcbt. waar vorige week vijf Chlnesen' tegelijk werden aangehouden en ln be waring gesteld. De arrestaties volgden op richtlij nen, die eind april dour het minister ie van justitie gegeven zUn aan de plaat selijke vrmmicUngcnnLemien van de politie. Volgens de instructies moest een onderzoek worden Ingesteld nanr werknemers ln Chinese restaurants, die nlot over verbMJfs- ch werkvergun ningen beeahLkkeo. Naar laar schatting van het ministerie waren er op dat moment een driehon derd Illegale ln restaurants werkende Chinezen ln om land. Over veertig van hen beschikt hel ministerie nu over ge gevens, ronir niet allen zijn gearres teerd, Verzoeken tot toelating zouden in; overweging worden genomen, aU ctei werkgevers alsnog de vereUie vergun-! rvlngen zouden aanvragen. In de moos- i te gevallen echter werden na dezej aanvragen de Illegale werknemers ge-1 arresieerd en ln bewaring gehouden in afwachting vnn de beslissing over hun toelating. Er zijn ln Nederland 317 Chinese j restaurant, waarvan *>r 314 zijn aan- gealoten bij de Bond van Chinese; restauranthouders, die enige weken geleden koninklijk goedgekeurd werd. Volger»* de gegevens van de Bond werken er meer dan 1300 werknemers in de aangesloten restaurants. In 'Bf I heeft de Bond gevraagd om per Jaar' vijftig tot zestig Chinezen meer toe te later» don gebruikelijk was, Zevenen- hebben LAGOS, maandag (Hauler). j Overste Jaboekoe Gowon beeft de macht in de Afrikaanse staat, Nigerië overgenomen van gene-j raai Johnson Agoelyi-lromi, diej vrijdag in Ibadan door opstandige] militairen gevangen werd geno-l men. Gowon, die evenals de andere op standelingen tot de Islamitische Hau- aa-stam uit het noorden van het land behoort, heeft gisteren met de militai re junta vaa IroasI onderhandelingen gevoerd. Hij word n« de staatsgreep van j Irons! In Januari van d«t jaar stafchef) van het leger, De opstandelingen ver zetten zich tegen de plannen van de! regering om van hot land een een heidsstaat tc maken, omdat deze over heerst zou worden door de Ibo-«tam Uït bet oostelijke district, waartoe Ironsl en de meesten van zijn mede stander* behoren. Gowon deelde via de radio mee dat de buitenlandse politiek van het tand 'dezelfde zal blijven en dat Iedere in menging ols agrcwle zal worden be schouwd. Over het lot van Irorui en de gouverneur van de westelijke provin cies. Fagoelyl. die eveneens gevangen genomen werd, kon de nieuwe presi dent niets zeggen. (Van een onzer verslaggevers) de kassier en de controleur weerstand hadden geboden?" AMSTERDAM, maandag. „Onder andere omstandigheden zou er groter geweld zijn ge bruikt, misschien was de contro leur dan wel doodgeslagen." Dit stelde de officier van justitie, gensdelicten. mr, W, Tonckens, vanmorgen i> raadsman, mr. J. 2. Verdachte V.: „Dan waren we weg gegaan". In zijn requisitoir noemde mr. Tonc-j kens V. een „gevaarlijk heer" die niet! veel heeft geleerd van vorige veroor-' delingen wegens geweld en vermo- nsde' Grootjans.i voor de Amsterdamse rechtbank meende dat er geen sprake is geweest; tijdens de behandeling van een Tn Sïï oZXI&f*™" roofoverval, op 13 mei van dit1 jaar op klaarlichte dag gepleegd in het Centraal-hotel, gevestigd in het AMVJ-gebouw aan de Stad-j houderskade in Amsterdam j Daarbij werd ruim ƒ6000 geste-! len. van diefstal onder bedreiging van ge weld. Uitspraak over veertien dagen. (Van onse scheepvaartredactie) ROTTERDAM, dinsdaf, De werf! Van der Glesaen-De Noord N.V. heeft] gisteren het bevoorradingsschip „Smit- Lloyd IX" aan de rederij Smlt-Lloyd; N.V. afgeleverd. De technische inrichting van dit] vaartuig is gelijk aan de acht vorige: ,;:7,.v7J'vIut v"T«.vV schepen, die achldreenvolgene aan de pectievehjK anderhalf jaar met aftrek- Smtt-Dtoyd N.V. werden afgeleverd., en dne Jaar met aftrek van voorarrest. Van der Glessen-De Nbord N.V. heeft] i de „Smit-Lloyd IX" in snel tempo' Volgens V. was de overval niet! get.>uwd. Op 7 februari van dit jaar voorbereid. De drie vrienden hadden! werd de bouwopdracht verstrekt, op de hele week veel gedronken, ook nog; 17 juni gitng het vaartuig te water en diezelfde dag- „Pas op het laatste mo- j iic het stuk ijzer. Dat heb Ik Tegen de 27-jarige koopman „Loet- Je* 'V., die met een stuk ijzer van 40 centimeter de controleur W. P. van der Rtuyt bedreigde, door hem een „tikje": In de nek te geven, ebde de officier; drie Jaar gevangeniattrof me. aftrek van voorlopige hechtenis. Tegen de belde andere verdachten,] de 28-Jorige ex-knecht van het Cen-! traalhotel G.T.M. en de 30-jarige schilder H. van U. eiste de officier res- „Pas op het laatste mo ment vond ik het stuk Ijze toen maar meegenomen". De president pakte het bewijsstuk uit. „Voldoende om er een olifant mee t# vellen", merkte hU op. De officier vraagt: „Wat was er gebeurd wanneer op 1 augustus wend hel afgeleverd. BIJ de werf is op het ogenblik oog ro'n supply-echip in aanbouw f.w. de „Smft-Lkoyd X". De „Smit-Lloyd IX" is op een lang-corstinact basis verhuurd aan de Amerikaanse olieboormaat- schappij Reading en Bates Offshore Drilling Company. ROTTERDAM, dinsdag (ANP). Begin volgend Jaar «al een groots technisch project >(Jn voltooid, waar- aan gedurende vier Jaren door acht; constructiebedrijven in Nederland is; gebouwd: de fabricage en montage van 34 enorme stolen schuiven in de 171 openingen, elk 56,5 meter breed, in de! spuioluta van het Haringvliet, Een van de bedrijven, Werkipoor-Utrecht, fun- geert als coördinator en hoofdaanne- mer. Dit schrift de Stork fabrieksbode, i personeelsorgaan van Stork te Henge~| ïo, onderdeel van de VJVLF. Stork- Werkspoor. i De spuisl-uis in hot Haringvliet! vormt, 2oals bekend, een belan-grijk onderdeel van het Deltaplan. Bij de; voorbereiding van de fabrikage en del montage hebben diverse moeilijke pro- blemen de aandacht gevraagd. Gezien deze problemen werd al in het begin- stadium van het werk besloten het work in drie fasen te laten verlopen. De gereedgekomen secties worden met dekschuiten vervoerd naar de 2 pun ten waar de assemblage plaats vindt, In Rotterdam en Utrecht. Het gehele werk is zodanig georganiseerd, dat elke zeven weken een complete zeesohuif en een complete rlvierschulf worden aangevoerd bij de spuisilu'izen. Ben complete schuif heeft een ge wicht van 760 ton. Bij de opstelling in de spu&iu'zen wordt gebruik gemaakt van een 200 tor» portealkraan, die de hele slul's bestriikit. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag- Half augustus begint er weer een cursus voor kandldaat-echetdrechters. Be langstellenden kut-nen zich opgeven bij de KNVB, afdeling Rotterdam. Witte de Withstraat 47a. (Van onze «portredoctie) Rotterdam, dhudag. Feijenoord ta Austria hebben morgenavond ln Iwl stadion Iets goed te maken. Vork Jaar auguatui ontaardde een vriezd- t och tig bedrijven hiw_... r neol ln looivdlervst, volgons de grgC' geen perac- is de jjrf ens waarover de Horeca beschikt. gans de oH#-nuub*ehapplJeo en daarna de „witte pompen" hun prüscn had den verlaagd, hebben Shell, Esso. BP, Ca Hex en Mobil OU nu hun benslnr! IJl cent afgeprijsd. Super kost n« deze veriagüui 51 cent T liter en gewone benzin# 47,7 cent. >r*aken vtm de nieuwe prijsverla ging van de oUemutachapplJen *Un de plaatselijke omstandigheden met nam# een "groot aantal „witte pompen" en de zeer lage prijs die deze „witte pompen" voor hun benzine vragen, rond negen cent benoden de ooropron- keïljke prijs van de oliemsaUchap- pijen, aldus «en zegsman van de Shell. An (umrijding by Vin kween (Vnn oen onzer verslaggevers) UTRECHT, maandag. Gisteren is een autobus mot vijftig, von oen vakantie terugkerende, kin deren op de rijksweg Utrecht- Amsterdam tegen de midden bermbeveiliging tot stilstand gekomen na een aanrijding met een personenwagen. Onder Vinkf veen reed de heer J. Ven- verlo (33) uit Am^vrdam m-t een; personenwagen, waaraan een kam peerwagen was gekoppeld. De chauffeur van de autobus met vijftig; kinderen on vier leidsters, uit Den: Helder, die uit h#t bvHenlend terug- kwam, wilde d« coml -.atlt van de' heor Venverlo paaaeren. maar raakte i de kampeerwagen. De bus week naar links uft, waardoor een achteroprU- dende Volkswagen, bestuurd door de 31-jarige atudem J. Kule uit Heidel- berg, werd klemgereden. Belde bot sten tagen de vangrail. Een groot aantal kinderen kreeg! schaafwonden eo bullen. De schade) ia groot. Met ##n andere bus zijn de kinderen naar Den Helder gebracht.' De buschauffeur kreeg een rijver bod. Hl) *ou oververmoeid geweest! mijn, 1 y Gisteren was het 25 jaar geleden, dat Rotterdam 5200 ha (dat zijn 70 vier kante kilometers) aan z(Jn grond gebied had toegevoegd in de vorm van annexaties. U kent ze: lïiUegersherg, Overschie, Schic» broek, IJsselmonde, enz. Waarschijnlijk zal alleen in Rotter dam ren dergelijk feit door d* pers worden gereleveerd want nog steeds leeft er iets voort van de oude ge meentelijke zelfstandigheid Ih ge noemde gebieden. In Rotterdam U altijd zeer voel plaats voor het verleden al heeft de stad juist de image van het omgekeer de. Er ia nog een helrboel blijven han gen van de vroegere zelfstandigheid on dut heeft mi) altijd hooglijk verbaasd. Als nieuwkomer in Rotterdam stel de ik mij altijd de stad voor als een groot geheel maar at spoedtg kwam ik er achter dat het denigrerende „Dorp uan de rivier" niet geheel «onder waarheid was. De gebondenheid aan de eigen wijk is bijzonder groot en ln de geannexeerde gebieden ia men nog steeds niet vergeten dat er vroeger een burgemeester waa en een eigen ge meentehuis. Die burgemeesters zijn er niet meer en de raadhuisjes zijn gemeentesecre tarieën geworden waar de wijkraad vergadert. Waarschijnlijk wil geen zinnig mens terug naar e«n kleiner Rotterdam met daaromheen een aantal randgemeen ten. maar in de benamingen leeft nog het een en ander voort van voor de an nexatie. In een vergadering van de wijkraad voor IJsselmonde kan men regelmatig horen spreken over „het dorp." Het woongebied Groot-IJsselmonde is ver deeld in een aantal wijken. Een ervan is IJsselmonde-dorp maar oude IJs- selmondenaren hebben het over „het dorp". Ze wonen ook „op het dorp." Nu we het toch over IJsselmonde hebben: het Is mij opgevallen dat Cat Rottcrdamach Parool-aboimeea jnntn ons dit talafootsch maMaa van maandag t m. utardof van 17,»—eo.ee aar Teuteea 1U4S0 Abonnaw bultan iVdam-Sehkdam kunnen xlch wandan tot ons* plaat- Mig ka ajaolao. sommige mensen niet weten dat ÏJb- sehnonde (het nieuwe IJsselmonde dan) tot Rotterdam behoort. Een in het centrum gevestigde handelaar zei mij eens dat hij de bestelde goederen eerst volgende week zou afleveren omdat hij een speciale dag had voor de buitengemeenten. De man wist niet dat IJsselmonde tot Rotterdam behoort. In Overtchit kon mm soortpelijlce ervaringen opdoen. Wist u, dat de urijkraod ooer Overschie nop niet zo lang geleden zijn uitgaande stukken verzond op brie/papier tcoarboven stond: Gemeente Overschie. Gemeente was doorgestreept en „Wijkraad voor" eraan toegevoegd. En werd d« vroege re lüljkraadssecretarla niet ,pe burge meester txm Overschie" g«'k>emd? /s het u overigens opgevallen, dat In kranteru'ersfagen nóg u>el eens tuordf gesproken van voormalig Overschie". Men heeft er kennelijk moette mee pverachle nis een wijk van Rotterdam te zien. Nog een herinnering: ln het Hof- Elelntreintje aprak een conducteur ter oogte van de halte Schiebroek met weemoed ln de stem: „Stadion Schie broek." Misschien wel een msm die de annexatie moeilijk kon verkroppen. Maar met Hoek van Holland la het anders. Er zijn namelijk mensen die niet weten dat Hoek van Holland bij Rotterdam hoort. Probeer het maar eens, vraag maar eens: hoe de burge meester van Hoek van Holland heet. VToen ik gistermorgen omstreeks half acht ont waakte besefte ik, dat het uit was met de pret. De voetbal orgie is achter de rug; het ge wone leven heeft lijn loop her nomen en we z^n tegel(jkertyd aan een nieuwe maand begonnen met hernieuwde hoop op zonnige dagen. Wat Nederland betreft was het einde van de wereldkampioenschappen voet bal bijzonder goed getimed. Eigenlijk hadden we gedurende het nu achter ons liggende t.v.-tijdperk allemaal een beetje vakantie. Ik had tenminste niet het gevoel, dat Ik daadwerkelijk aan de produktleslag deelnam. Ik geloof dat een heleboel stadgenoten zich als schooljongens hebben gevoeld: gauw naar school, hard werken, dan gaat de tijd snel, gauw naar huis en spelen. Nu was het zo aardig, dat ons giste ren op niet mis te verstane wijze werd duidelijk gemaakt dat we ons defini tief door de rijstebrijberg hadden hcengegeten: de bouwvakarbeiders gingen die dag namelijk weer aan het werk. alsof het zo afgesproken was. Ik werd gewekt door de nijvere ge luiden van het bouwvak: metaal op steen, doffe hamerslagen en het zachte geratel van de bouw kraan, Het wat een soort algemene reveille, dJe eo indringend was dat Je Je onmoge lijk kon vergissen. Je kroeg een gevoel van oh Ja, we moeien na weer echt gaan werken. Dat het allemaal echt waar was werd je pas goed duidelijk ln het ver keer: de opa toppingen rond de oever verbindingen waren als vanouds. Zo zijg we na een vakanti® in voet balland met harde hond teruggevoerd in hat gareel van de werkstad. Ach, het Is eigenlijk maar het beste zo. OVE K1NDVALL schappelijke wedstrijd tussen d«e twee ploegen ln Wenen ln een veld slag, waarbij de spelers geen entó ontzag meer hadden voor elkun lichamelijk welzijn. Alles ls nog niet vergeten, maar wd vergeven. Relde ploegen hebbea zich voorgenomen om er morgen avond een goede wedstrijd van w maken. Feijenoords trainer Willy Kment is cen beetje geschrokken van de slechte perscommentaren over Feij enoords eerste oefenwedstrijd tegen De Graafschap. De Oostenrijker was juist bijzonder tevreden. „Vooral Wlm Jansen is me bevallen", zei hij „en ik reken er op dat Hans Venneker en Piet Fransen dit seizoen goed gaan spelen. Voor Willy Kment begint het elftal, waarmee hij straks aan de competi tie moet beginnen, zich al af te tó-: kenen. De samenstelling van de ach-- terhoede levert geen problemen op Pieters Graafland, Romeijn, IsrsS, Kraay en Veldhoen hebben ge® concurrentie. In de middenlinie krijgen Fransen en Jansen morgenavond waarschijnlijk de voorkeur boven Llbregts en v. d, Vall. En de aanvalslinie zal bestaan- uit Haak, Kindvall, Bild en aan voerder Coen Moulijn. Ruud Geels krijgt misschien na de rust een kans. De meeste aandacht gaat natuurlijk uit naar het debuut van Ove Kind vall. Hoewel Feijenoord de Zweed ln de eerste vier competitie wedstrijd, den nog niet mag opstellen, heeft, men toch besloten om hem ln dev oefenwedstrijden te laten meespe len. Austria is zijn befaamde schutter. Horst Nemec in de afgelopen! irt®*-* ferperiode kwijtgeraakt, maar- een soort adoptatie-overeenkomst met Schwechat heeft Austria vow doende compensatie voor dit verU™: gekregen. Drie of vier spelen vw«- deze club 6taan in het komende sei-v zoen tot Austria's beschikking. De beste speler van Austria i» w**: gens Willy Kment de Hans Muzek. Deze werd drie jwr geleden voor» een recordbednrf wn F. C. Vienna overgenomen. Hg v®* hoort tot de gevaarlijkste grimtters van Oostenrijk en is bovendien een kopspecialist. Doelman van Austria is de 26-jsrtge Turk Ozcan Arkoc, die in JM4 heeft" niet vast, dat hij meeapeelt. De wedstrijd die om kwart over whjf begint sal mtudkaal. worden opgfa lulsterd door het tamboer- en trom petterkorps ,^hoy", dat tér gelegwfl held vin zyn tienjarig bestaan m® nieuwe ahqw ten gehore «al bren gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1