AUTOWASSER OM BAARDJE ONTSLAGEN Twijfel aan nut geneesmiddel ECOLE FRANCAIS E Tweede divisie begint zondag aan 'marathon' Vakmanschap is meesterschap M5 D-treinen stoppen in Schiedam 98 Sterk veld prof-Ronde Schiedam y 'Ik vind dat het me niet misstaat' ROTTERDAM RIJNMOND Beginnend mei 1967 Off. v. justitie dringt op maatregelen inzake verkoop zenuwstillende middelen aan Vasolastine niet ingeschreven VERMOGEN MIJBEB DIT JAAR LAGER Tien landen met equipe springruiters naar CHIO Rotterdam ervaren verkoopster Clown Pipo komt in oktober voor kleintjes terug Herder moet gered worden Geen krant ontvangen? - pag. 4 - vrijdag 5 augustus 1866 Arie van Wavering jk begrijp er niets van.,, ROTTERDAM, vrijdag. De 21- jarige Rotterdammer Arie van We vering is bij de Rotterdamse NSU-importeur NV v/h Oor schot ontslagen omdat hij een kinbaardje draagt. Zijn bond, de ANMB, is van plan een pro ces te beginnen om schadeloos stelling voor de jongen te krij gen. Volgens Van We vering kwam op maan dag 18 juli de chef van do conitruc Uewerkplaat# bU hem met het bevel «tJn board af te scheren. Donderdags werd de jongen ontslagen. De heer De Groot, hoofd algemene za ken van het bedrijf zegt: „De zaak is vreselijk opgeblazen. Het is niet zozeer die baard. De chef van de werkplaats voelde zich genomen. Van Weverlng vertelde dat het om een weddenschap ging, Bovendien is hij niet ontslagen om zijn baard, maar hij bleef weg en toen is hera per 1 augustus ontslag aangezegd." Arie zegt dat hij zich na die donder dag nog enige malen op het werk had gemeld. Hij zou zijn wegge stuurd. Later kreeg hJJ een brief waarin stond „dat hij kon verschij nen In de gedaante zoals hij was aangenomen. De jongen lacht: „Toen Ik werd aangenomen droeg ik ook een baardje maar dat schoor ik later af." De ANMB vindt het ontslag niet juist omdat er stoveel mensen met een baard rondlopen. „Het is een be schaafde Jongen en zeker geen pro vo," aldus de bond. Dat wordt door do heer De Groot toegegeven. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper AI hoeft U op Mn dubbeltje niette kijken... al zijn Uw men of zoons nog zo kieskeurig op hun hemden... deze aanbieding mag U beslist niet missen. Went morgen begint de varkoop van een grote partij rultehlrts No Iron, een prachtige kwali teit, voor vrije tyd, voor 't werk of voor zó to dragen. Moderne rultehlrts met Inge weven dessin, No Iron met op staande boord, het hele ]ur te dragen... uit de series van 8.95, nu voor nog Réén zot gul den. Morgenvroeg om 9 uur heglnt de verkoop van deze rultshlrts In een meerkleurlg gedekt des sin en In alle courante maten, >r m OJP (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, De Inter nationale D-treinen utt Hoek van Hol land richting Utrecht en terug zullen met Ingang van 28 mei 1967 In Schie dam stoppen in plaats van in Rotter dam-Noord. Dit heeft tot gevolg dat voor Rotterdam bestemde of van daar afkomstige reizigers met Ingang van die datum het station Schiedam zullen moeten gebruiken. SCo heeft de directie van de Ned. Spoorwegen aan het h'chiedanue gemeentebestuur bericht. Om te voorkomen dat daaruit ver warring ontstaat voor buitenlandse rel- zigera achten de N.8. het noodzakelijk dat de naam van het station wordt ge wijzigd van „Schiedam" in „Sehie- dam-Rotterdam West", waaruit dan de verbondenheid met de Rotterdamse agglomeratie tot uitdrukking komt. De N.S. hebben de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat verzocht om ook de naam te mogen wijzigen. B. en w. hebben verklaard tegen de voorgenomen naams-wljziglng geen bezwaar te hebben. Voor te hebben b. en w, bericht opt- vangen van de N.S., dat zij hopen In het door het gemeentebestuur gesig naleerde interval van de aankomst- en vertrektijden van 20 en 40 minuten ge durende een groot deel van de dag, in de naaste toekomst verbetering te kun nen brengen. f'jjrffjns rechtzaak ex-ivetfiouder (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, vrijdag. Nadat de negen getuigen uitgebreid waren ge hoord In de *aak tegen 4e Sl-Jaiïge ex-wethouder en loco-burgemeester van Gouda, H. I*, eiste de officier van justitie gistermiddag een geldboete van 100 of twintig dagen en een Jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Hij achtte slechts het In gevaar brengen v*n de verkeersveiligheid bewezen. Niet het onder Invloed rijden van alco hol. De officier waa van mening, dat de overheid In de toekomst maatregelen moet nemen In zake verkoop van ze nuwstillende middelen. In zijn requisitoir zei mr. A. C. van der Spek, dat hij de lïbriumtabjetten, die de vreemde gedragingen van ver dachte zouden hebben teweeggebracht, buiten beschouwing liet. Er was nie mand bij L. aanwezig, toen hij de ta bletten innam. Eveneens liet mr. Van der Spek de invloed van de suiker ziekte op de alcohol buiten beschou wing. De meningen van de medici verschillen hierover nogal. Wol vond de officier, dat L. flink wat gedronken had. Toch achtte h|J niet bewezen, dat Hij te veel had ge dronken. Maar onsympathiek vond de officier het feit, dat verdachte zjjn best deed om de indruk te wekken, dat hij nadat hij de botsing had ver oorzaakt meer had gedronken dan voor die tijd. De raadsman, mr. E. G. James uit Gouda, verklaarde echter, dat hij er ten volle van overtuigd was, dat de drankopgave Juist was. „L. is de dupe geworden van een combinatie van al lerlei factoren. Hfj heeft geen schuld gehad aan de vreemde manier van rij den". Op grond hiervan achtte mr. Ja mes ook niet bewezen, dat verdachte de verkeersveiligheid in gevaar had gebracht. De botsing was een gevolg van de manier van rijden. Uitspraak maandag 8 augustus 11.3 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, donderdag, Er is strijd over het geneesmiddel vasolastine, waarvan begin juni werd medegedeeld dat het college ter beoordeling van verpakte geneesmiddelen had geweigerd het in tc schreven in het danrvoor bestemde register, op grond van onvoldoende werking. Tengevolge daarvan zal het uit de handel moeten worden genomen indien de minister van sociale zaken en volksgezondheid afwijzend beschikt op het by hem ingestelde be roep. Reeds eerder had de afdeling gezondheidszorg van het instituut TNO te Delft op verzoek van de Ziekenfondsraad een onderzoek inge steld naar de werking van dit geneesmiddel, eveneens met negatief resultaat. (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Denk nu niet: „Zo'n ding mat pijpen Is me te warm..." neen, deze hypermoderne breach*** een flinterdunne en toch zeer behaaglijke panty met pijpjes h Ideaal voor ons klimaat! Mouss**nylon breeches, siink en gladaf kledend, In prima model en met kant langs de pijpje», uit de normale series ven 3.50, Morgen zoekt U ze uit, prettig te dragen onder lapge pantalons, op de fiets of brommer, elegant en comfortabel, voor nog géén twee gulden. Morgin begint de verkoop van deze mousse-nylon breeches, met dubbel zadelkrulsje, mak kelijk te wissen en zó droog, voor de nuten 40_t/m 48, In diverse kleuren, per «tuk voor <Sttn taf. of tchrlft. but. AMSTERDAM, vrijdag (ANP), De Maatschappij tot Belegging en Be heer M|Jbeb N.V. deelt mee, dat de waardie van de effeel e npo rtef eu ill e in clusief do liquiditeit per 30 juni 1966, circa 15.54 min bedroeg tegen 17.41 miljoen per 31 december 1965. Het be zit aan onroerend goed onderging een kleine wijziging. Twee percelen met een totale kostprijs van 13.971 wer den in de loop van het eerste halfjaar 1968 verkocht. Op de obligatielenin gen is sinds de laatste publikati» 120.000 afgelost. DEN HAAG, donderdag (ANP). Uit het kantoor van rijkswaterstaat aan de Koningskade in Den Haag is vannacht een brandkast, met 10,400 gestolen. De vrij zware brandkast met afmetingen van. 80 bij 60 bij 40 centimeter, is naar beneden gesleept, Alle traptreden zijn beschadigd. (Van een onser verslaggevers.) SCHIEDAM, vrijdag. Voor de grote Ronde van Schiedam voor wle- ler-profs, die zaterdagmiddag ZO augustus wordt gehouden op het par cours rond de Plantage, hoeft de Ren nersclub Schiedam weer enkele „Men" weten aan te trekken. Dit zUn on. de Belg Planckaert,v groene trui drager in de Tour de France met zijn „waterdrager' 'Reybroek; ook z|jn er nog onderhandelingen om Jan Janssen te krijgen óf Rudi Altig. Dan Piet Rentmeester, winnaar van de Ronde in 1961 en 1963, Huub Zil verberg, die In 1962 won en Bart Zoet die vorig jaar winnaar werd. Verder Kees van Amsterdam, Joop Captem, Leo van Dongen, Piet v.d. Lans en Theo Sijithoff. Ook komt de Willem II- ploeg met Mies Stolker en de Engel sen Hirtchen en Drewell. Een goed veld dus van circa vijftig renners. Do R, C. Schiedam organiseert, zoals gemeld, dieze maand nog meer wieier rondes. Voor de nieuwelingen-Ronde dia (voor het eerst in Schiedam) op 10! augustus tn Kethel wordt gehouden, bestaat zeer grote belangstelling. Er zullen 60 renners pet parcours van 60 km uitrijden, met daarna de prijsuit reiking in de DHS-kantlne. Onder de amateurs die zaterdag avond 13 augustus 80 km. zullen rijden rond de Plantage bevinden zich beken de renners als Arie vd, Ende (winnaar Ronde van Fejjenoord), J. Zoetemelk (winnaar tn Alpthen a.d. Rijn), de Zwitser Baeviswil en een Amerikaan, Catus. Over deelname van de Amstel- ploeg, die in Olympia's Tour het ploe- asnlolassement won, wordt nog onder handeld. ROTTERDAM, vrijdag (ANP) Het jaarlijkse Rotterdamse Concours Hippique dat van woensdag 31 augus tus tot zondag 4 september voor de ne gentiende keer wordt gehoudeö ia in ternationaal zeer sterk bezet. Bij het organisatiecomité zijn aan meldingen binnen van tien landen, die met een equipe springruiters zullen komen. De landen zijn België, Brazilië, West- en Oost-Duits land, Zwitserland, Denemarken, Polen, Spanje, Zweden en Nederland. Er zullen ook individue le ruiters uit Argentinië, Japan en En geland deelnemen. Voor dc dressuur- nummers zijn Inschrijvingen binnen uit Denemarken, West-Duitsland, En geland, Zweden en Nederland. (ADVERTENTIE) DE ROTTERDAM Westersingel 22 - Rotterdam - téléphone 127807-131579 - heeft nog enkele plaatsen Ensefgnomewc selon les beschikbaar in de kleu terklas en de voorbe- reldende klassen voor het schooljaar 1966/1967. Onderwys volgens het Franse lesrooster. Inlichtingen worden gaarne ter plaatse verstrekt. Ust waardering voor het werk van de Ecole Frangaöse in Rotter dam werd deze annonce aangeboden door Simca Nederland N.V. programmes francais. Jardin d'enfants et classes primaires, queïques places encore disponibles pour Ia rentrée de sept. Renseignements sur place. (Van onze sportredactie) (ADVERTENTIE) Singer Mij. N.V., Oranjestraat 7 te Schiedam, vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar filiaal Van Hogendorplaan 81a te Vlaardingen een Leeftijd 2125 jaar. Deze zelfstandige werkkring js uitermate geschikt voor jongedames die geïnteresseerd zijn in het modevak. Schrift, soil, aan ons adres Schiedam, of pers. aanm. na tel. afspr. onder nr. 010-26 31 00. ROTTERDAM, vrij- Vroeger dan ooit begint dit jaar de voetbal competitie. Zondag reeds gaan de tweede divisieclubs, die niet minder dan 44 wedstrijden moe. ten spelen, van start, en volgen de week volgen de hoofdklas sers en eerste klassers, In Rotterdam en omgeving heeft Her mes DVS zondag het rijk alleen. Helaas voor de Schiedammers is tegenstander PEC nu niet bepaald een trekpleister. De Zwollenaren, die door Van Asten, de voorzitter van de bond van oefenmeesters worden getraind, hebben een paap nieuwe spelers aangetrokken 8e- verynse van De VoIewUckers, Arie Verschoof (ex-FeiJenoord,-DWS,- Hermes DVS,-Australië)Kick van Gooiland, Ten Brink en Weustipk van Tubantia), maar er* veel ster ker sullen slj daardoor niet gewor den sljn. Gp het eerste gezicht heeft Hermes DVS dus goede wintkanaen. De nieuwe, jonge ploeg van Gljs Dool aard zal zijn kracht echter nog moe ten bewijzen. De vermoedelijke opstelling van Her- mes DVS: Bravenboer; Monster, v.d. Burg, v.d. Heide, Heikamp; Flaes en Marree; Jansen, Klein, Fonhof en Corporaal. Excelsior is, voor de competitie be gonnen is, al een speler door een blessure kwijtgeraakt. Freek Müh- lenbruch scheurde tegen Xerxes zijn enkelbanden en la voor gerui me tijd uitgeschakeld. Tegen Hel- mondia neemt Aad den Butter zijn plaats ln. In aanvallend opzicht hebben de Kralingers grote ver wachtingen van Joop Stutvenberg die dinsdag tegen Xerxes zo goed voor de dag kwam. De opstelling van Excelsior: v.d. Wek- ke; G, den Butter, Luck, A. den Butter, Teeuw; Weber en. Kosten; Kalkman, Beek, Stulvenberg, Brand Sparta en Xerxea gaan nog even door met het spelen van oefenwed strijden. Sparta krijgt zaterdag avond om half zeven op het Kas teel bezoek van de Duitse Regio- nalligaclub Bayer Leverkusen, waar van twee jaar geleden met 2—0 werd verloren. Leverkusen heeft C«n <«L of «chf/ft. bait. De arts M. Brouwer te Deventer is In verweer gegaan tegen de plannen het middel uit de handel te nemen. Berichten dat h|j sakeRJk geïnte resseerd ls in de produktle van va solastine ontkennen sowel de beer Brouwer ata de producent van het geneesmiddel, de firma Ensypharm te 8oest. Deze berichten meldden, dat niet al leen nagenoeg de gehele praktijk van dokter Brouwer gebaseerd ls op het verstrekken van vasolastine, maar dat hij ook voor de firma Enzy- pharm naar het buitenland reist om hel middel daar af te zetten. Voorts dat de heer Brouwer zijn praktijk in Deventer niet in algemene zin uit oefent maar dat die veeleer geheel gericht ia op hart- en vaatziekten en dat de patiënten van heinde en ver komen om zich door de heer Brou wer te laten behandelen. Dokter Brouwer zelf gaf hierop als commentaar: „Daar moet Ik hartelijk om lachen. Het 1* van a tot s gelo gen. Ik doe, behalve lu mUn vakan tie, nooit een stap buiten Deventer en ik oefen een gewone huisartsen praktijk uit. Ik ben hier in Deventer aangesloten bij de club van huisartsen en ik doe gewoon mee in de regeling van waarneming. In de open brief waarin Ik mij tegen het verbod van vasolastine keerde, hob ik zelf mee gedeeld dat ik mij enkele jaren ge leden wel met de behartiging van. de belangen van de produktie van dit geneesmiddel heb bezig gehou den. Nu heb ik echter geen enkel! zakelijk belang meer bij deze onder neming." BU Enzypharm zei de heer Geelker ken: „De heer Brouwer is op geen enkele w|jse zakelijk in Enzypharm geïnteresseerd of welk ander woord Je daarvoor ook sou Willen gebrui ken. H|J heeft alleen enkele jaren geleden een paar keer samen met onze apotheker, die erg doof ls, een uiteenzetting over vasolastine gege ven bU een medische Instelling. Ik vermoed dat er een misverstand in het spel Is. Een soon van dokter Brouwer ls tot voor drie Jaar bU Ensypharm in loondienst geweest en hU heeft voor de behartiging van onze belangen ook in het buitenland gewerkt." Over het bij de minister Ingestelde be roep tegen de weigering om vaso lastine in het register van verpakte §eneesmlddelen in te schrijven kon e heer Geelkerken geen verder nieuws vertellen. Wet zei hij op kor-, te termijn belangrijke mededelingen t te verwachten uit Engeland waar het medische instituut Huntingdon Research Centre een onderzoek in stelt naar de werking van dit ge neesmiddel. 1 vorige week Sittardia met 5-1 ver, slagen, zodat het voor Sparta <Jn waardige tegenstander kan zijn, Sparta speelt in de volgende cartel ling: Doesburg; Buitendijk, Erjkenbroek, Laseroms; Vidal tn Kemper; Onsman, Madsen. Bos veld en Vermolen. De Duitsers spelen zondagmiddag in Breda tegen NAC. Feljenoords tr&t- ner Willy Kment reist dan met hen mee om te zien, wat NAC Felje noords eerste tegenstander in de competitie presteert. Kment weet nu al wie hij tegenover Frans Bouwmeester zet; Piet Fransen. Xerxes houdt een laatste wapen schouw bij NEC met wie het in de eerste en tweede divisie bittere Be vechten heeft geleverd, (Van onzo radio- en tv-redactte) BUS SUM, vrijdag. De teievbfc* clown Pipo zal op 1 oktober in krt NTS-kinderprogramma om één. Mi nuut over zeven terugkeren. Dit pro gramma zal sea maal per week Kltu Vaak vervangen in filmpjes van vier- en-een halve minuut. Hiervoor beeft de NTS een contract getekend met de Boasumse productiemaatschappij 81ü» en Wim van Asperen. en Ja» Boon, De schrijver van de Plpo-lUmpjw, Wim Meulddjk, gaat helemaal opnieuw beginnen. „Ik startte met Pipo m 1' De kinderen van vier en ouder, waar voor het programma rvu bestemd is, waren toen nog niet eens allemaal ge boren", zegt hij. „Maar het idee van reizende clown in zijn huisje op wie len, die avonturen beleeft, blijft. De bekendheid van Pipo heeft nog twee jaar na zijn verdwijnen doorgewerkt. Het is een erg succesvol idee: huise lijkheid die op stap gaat. Ik heb om in. de sfeer te komen zelf een woonwagen in mijn tuin gebouwd voor de buiten opnamen. Het worden a UemaRl korte plotjes. Je moet Je inleven, maar als dat eenmaal gaat, vallen de ideeën als rijpe pruimen van de boom". Cor Witschge speelt weer de Pipo-figuur, die dagelijks een aflevering vertelt aan zijn dochtertje Petra. Ook Herbert Joeks als Klukkluk, de Indiaan en Wil ly Ruys als Dikke Deur zullen weet is zien zijn. Voorlopig gaat de prodiuktiemaat- schappij Skia 78 filmpjes maha, waarmee men tot 31 december voon& kan. „Als het lekker gaat, Ifl het de be doeling, dat de serie verder loopt zegt Wim Meuldijk, (ADVERTENTIE) Op het erf van de boerderij in de Gelderse Achterhoek, waar ik vele jaren gele den m^jn vakantie doorbracht stopte een geweldige truck met oplegger. De motor van het ge vaarte gierde vervaarlijk en kwam daarna gromend en reute lend tol stilstand. Voor lange t\jd, zoals later zou blaken. Chauffeur en bijrijder stapten uit en begonnen aan een grondige inspec tie van het Inwendige. Het waren mensen met kennis van zaken. Dat kon je zo zien, de systematische wij ze waarop ze de afzonderlijke orga nen in behandeling namen, bedradin gen en contacten legden tussen de di verse motorlnstanUes. Later kwam er zelfs een spannings meter aan te pas en een heleboel tan gen en sleutels. De twee experts slaagden er evenwel niet in een diag nose te stellen, laat staan een thera pie. Inmiddels had de boerenjeugd van het dorp zich rond de trück geschaard terwijl vanuit de boerderij koffie werd aangedragen. Twee uur later zaten chauffeur en bijrijder in de schaduw van het voer tuig waarvan de motor die inmid dels geheel gedemonteerd en weer gemonteerd was nog steeds weiger de dienst to doen. De directie van de vei-voeronderneming was al telefo nisch van hel onheil op de hoogte ge bracht. Er zou hulp komen. Men wachtte... Toen kwam Herman. Herman wa» een 16-jarige boerenzoon, leerling van een lts in een naburige gemeente. Van zijn vriendjes hoorde hij wat de oorzaak was van de volksoploop op het erf van zijn. vader. „Mag ik eens naar de motor kij ken", vroeg hij angstig aan de zwaar gebouwde bestuurder. „Weet jij wat van auto'sbromde dc man. Herman vertelde toelfce onderwijsinstelling hij bezocht en wat zijn specialisme tnas. De potige chauffeur had inmiddels het stadium bereikt, dat het hem al lemaal niets meer kon schelen. Je gaat je gang maar, als je maar niks molt. Herman trok met v*,t« hand de motorkap open, viste tweu sohroeve- draaiers uit de borstzak van zijn over all en kroop bijna in de motor. Tien minuten later kwam hl) boven met een onderdeel ter grootte van een theekopje, stopte dit in zijn zak, stapte op de fiets en ging er ais een haas vandoor over zijn schouder roe pend: „even naar de smid". Een half uur later kwam hij terug, monteerde het onderdeel en zei met rood hoofd: „Start Men startte, hij deed het. De twee vrachtrijders keken elkaar zeker tien seconden sprakeloos aan. De bewon dering voor het jonge genie was groot zeer groot. N „Zo'n rotasp!" riep de oudste. Dat was een hoge onderscheiding. Dit verhaal schoot mij te btnnen toen ik dezer dagen van een bevrien de automonteur les kreeg in „pech onderweg", hij had mij lang geleden eens uit de nood geholpen, toen mijn voertuig na zeven peperdure repara ties in een t« Rotterdam gevestigde garage (die in mij geen propagandist heeft gevonden) hardgrondig bleef weigeren te doen, wat hij doen moest. Genoemde monteur had met hoop gevende kalmte gezegd: Ik zal er eens naar kijken. Welnu, hij keek, verrichtte enkele routine handelingen en sprak koeltjes: Ik zie het al. Thans heeft hij mij ingewijd In de meest elementaire kunstgrepen om eenvoudige stoornissen te verhelpen. Dat was niet alleen erg nuttig, het was ook bijzonder boeiend, een van de meeste fascinerende dingen van het leven is voor mij nog steeds het kijken naar mensen, die hun vak vol ledig beheersen en op iedere vraag het antwoord weten en soms wel twee of drie antwoorden. Zonder het te beseffen weten deze mensen hun nummer voortreffelijk te verkopen. De echte vakman, zo heb ik weer eens ervaren, is zich bewust van de afgrond, die gaapt tussen leek en expert. Hij doceert met superieu re kalmte, lacht niet bij een domme vraag en weet in korte formuleringen het wezen van de storing duidelijk te maken. Hij weet ook hoe ver hij kon gaan Zo zal hij op een gegeven moment opmerken: .Als hij net dan nop niet doet moet je een garage bellen'1. Met andere woorden hij kent de grenzen wan het bevattingsvermogen van de (eek. Hij zou het wel uit kunnen leg gen, maar het is zinloos. Als ik nu heel eerlijk ben, hoop ik dat ik tijdens mijn vakantie gecon fronteerd zal worden met een heel on schuldig storinkje. Ik zal de motor kap openmaken, zachtjes een deuntje fluiten, de zo juist geleerde handelin gen verrichten en achteloos vooral achteloos een van de reisgenoten opdracht geven: „Start V. Ais er niet spoedig hulp komt zal een twaalf jaar oude Duitse herder met evenzovele jaren trou we dienst worden afgemaakt. Het dier zit op het ogenblik in een tehuis voor zwerfdieren maar daar zal het niet lang meer kun nen blijven. Wie wil deze hond in huis opnemen? Het dier werd een tijdje geleden van zijn baas gescheiden in verband met een verhuizing. De eigenaar van de hond kreeg eindelijk een beneden woning toegewezen. Dat was hard nodig, want hij heeft een spastisch dochtertje, in zijn nieuwe woning mag hij echter geen huisdieren houden. Het spreekt vanzelf, dat hij zijn doch tertje voor de hond laat gaan. De herdershond dreigt nu het slachtoffer te worden en het trieste is dat niemand daar schuld aan heeft Wie helpt? Niet te gauw ,ja" zeggen, want een hond In huis betekent een zong er bij. Ook niet te gauw „nee" zeggen, want deze hond ls een bijzonder gehoor zaam dier met een vriendelijk karak ter. Hij is vooral erg lief voor kinderen. telefoon, men belle Kamerbreed Siialtapijt, de Ideale vloerbedekking voor huiskamers mee veel kinder voeten... nu per meter een tientje minder dan normaslt Een uitgezochte kwaliteit van 31.50, die oersotlde Is (V kunt het aan twee kanten gebruiken}... waarvan wij het merk niet mo gen noemen, omdat wtj het morgen gaan verkopen voor onze eigen prijs, per meter voor nog géén twee en twintig gulden. Men neme de 22.54.64. Hat KoHerdanuok Famohabonn Kunnen om dit teltionUeh mal vin maindaf tan. zaterdag van 17.10—20,00 VU Telefoon 118430 véMnwftwivvwwvwwv Neemt Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit prachtige solide kamerbreed SlsaittpIJt, 380 em breed, In 3 zeer gesissg- de kleuren, per meter vt Gién UK of tchrlft'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1