'Hexrivier' moet duiken 1 ROTTERDAMS DAGBOEK De schoonzoon, de secretaresse en de Groene Kruisweg Problematische sleeptocht van Heusden naar Rotterdam Verolme in Ethiopië? Laatste test voor Sparta en Feijenoord ROTTERDAM RIJNMOND Burgemeester J. Aschoff sloeg eerste paal nieuwe vestiging Esso KOELSCHIP IN IJSSELMONDE AFGEBOUWD Verolme heft glas op succes vj jjr 1 LAUBELLA VOORLOPIG LAATSTE Vol water SCHIP VOOR ETHIOPIË Gevangenisstraf voor stelende leden beatband UITSPRAKEN RECHTBANK SPOOKACHTIGE KOMEDIE OP TV Blijft strand Rockanje dicht voor verkeer? Mozaïek in Italië ontdekt Haarlem koopl paneel van Cornells Decker Ensemble Dahomey naar Rotterdam D. Koster overleden Politiemannen te water van K. Novel 'geen mugge- zifters zoals agenten uit de straatdienst Ontslag Meedraaien Slotzin Tweeae beari]t w«i u hst mu mmm p# ZO VLOGEN DE DUIVEN pag. 4 - dinsdag 9 augustus 1966 (Van een omer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Mid. d«n in „de woeittyn" van het EuropoortgeMed (even voorbfl Brielle) heeft de burgemeester van Rozenburg, de heer J. Aae- hoff gilterea de eerete paal ge slagen voor een nieuwe Eseo- veettging: een imomakfabrlek en twee kunetmestfabrieken, ale uit breiding van de hier reeds geves tigde Esso Chemie N".V. 280 miljoen verst het project» dat In de zomer van IMS voltooid moet zijn en dat aan driehonderd tot vier honderd mensen werk zal verschatten. D« uitbreidingsplannen van Esso zijn al weer vrij oud. Enkele Jaren ge leden kwam het plan tot de bouw van een ammoniaklabriek en korte tUd daarna al werd besloten de capaciteit van deze nog te bouwen fabriek te ver dubbelen. Er komen ook Installaties voor de vervaardiging vsn salpeterzuur en 335.000 ton Julkammonealpeter per jaar. De twee kunstmeetfabrleken zul len anderhalf miljoen kubieke meter eardgas per dag als grond en brandstof gaan gebruiken. Met Eurofert Holland N.V. In Vlaar- dingen is een contract afgesloten voor de afzet van ammoniak en kalkam- motual peter. Inmiddels denkt nven bü de Eeso al 'dingen maar weer aan verdere uitbreid daarover konden gisteren nog geen na dere mededelingen worden geaaan. ADVERTENTIE nu... beduidend goedkoper* Een extra aanbieding vsn een grandioze partij Rouleau druk- stoffen, uit het magazijn vsn een bekende fabriek... die ruimte wilde maken voor de nieuwe productie. En U kiest morgen de leukste overgordljnttoffen in een frul bloemdeuln. gedrukt op itruc- tuuntof, In'dlverse fpndideuren» per mater voor nog géén twe» gulden. (Van ons* eohaepvaartredaette ROTTERDAM, dtesdag. Op de Verolsne teheepewerf te Heusden stl aanstaande saterdag een der gtaoieit koelaebenea ter wereld te water wor den geuten, dal om Botterdam te kun nen DereUtea vol water aal worden ge pompt Op die masiler kunnen drie vaste bruggen tussen Heusden en Hot ter dam worden gepasseerd. Dit koelsChip, gebouwd In Opdracht van de South African Marine in Kaap- i stad, meet 10.350 ton deadweight en za! dan belangrijk aandeel krijgen in dc zich stormachtig ontwikkelende frultexport van Zuid-Afrika. De tewaterlating van dit grote «chip op de Bergse Maas, die ter plaatse zeer amal zal spectaculair worden. Door het aanbrengen van 8 remschot- ten en 7 ankers en kettintftrossen I hoopt men hot schip af te remmen. De doopplechtigheid zal door me- 1 vrouw J. J, Fouohé, echtgenote ven de j Ambassadeur van de Republiek van i Zuld-Afrtka in Nederland, worden 1 verricht. Zij zal het «chip de naam van „S,A. Hexrivier" geven. Het 10.350 ton metende achip naar Rotterdam te krijgen is een moeilijk karwei. De korste weg, via de Andelse Maas naar de Merwede, kan niet gekozen worden, omdat er twee obstakel* de vaarweg versperren: een noodver- keerebrug bij Heulden an de sluis bij Andei die slechts 13.80 mater breed la, terwijl de „Hexrivier" bünt 21 meter breed is. Nu wacht hat schip «n sleepreis van twee dagen over een afatand van 85 kilometer: Bergeche Maas, Nieuwe Merweds, Beneden Merwede, «n de Noord naar Rotterdam. DE HEER C. VEROLME toast op ean goede vaart van de nieuwe tanker "Lffllbella" met de heer M. Viruly (vertegenwoordiger ven de „Ethiopian Shipping Llnee") en de heer Aesefaw Leggese (Ethio- piiche raakeelaetigde In Londen). overgordljnitol De „Hexrivier" aal «onder boven bouw en sonder steur het roer wordt vaatgeeet - rel water word an gepompt om onder drie vaste bmggen door te kunnen duiken. De bovenbouw dekhui* en maaien worden op de werf In AlWaeeeróam gebouwd. In IJsseJmoode zal het reusachtige koelsohlp worden afgebouwd. Het schip heeft een lengte vsn bijna 160 meter, een breedte van bijna 21 me ter en heeft ten diepgang van bijna acht meter. Bon Verolme-M,A.N. die sel zorgt voor de voortstuwing. Na de spectaculaire tewaterlating zal de kiel worden gelegd van een bi tumen carrier van 23,600 ton dead weight voor rekening van Klostere Rederi A.S. in Oelo. Deze carrier zal in een vijftienjarig tijdcharter vcXrf de Shell gaan varen. (Van oase scheep vaar tred actie) ROTTERDAM, dinsdag. „Vindt u bet geen mooi schip?", vroeg gister middag de heer Cornells Verolme, toen hij even voordst de overdracht plaats vond, over het dek van de nieuwge bouwde tanker „Lallbelln" liep. Even later, toen de 81.000 ton deadweight metende tanker officieel In handen overging van de opdrachtgever, de „Ethiopian Shipping Lines" in Addis Abeba, voegde Verolme er aan toe; ,JDit ls voorlopig de laatste. We heb ben nu drie schepen voor u gebouwd de „Queen of Shebah", de „Llon of Judsh" en nu de „Lalibella". D* hoop dat dit schip net zo goed sal varen als ■ijn twee voorgangen. Dl# twee scha pen doen het bijzonder goed." De „LaUbella" is vercharterd aan Mobil Oil, die de gemoderniseerde raf finaderij ln Asaab er mee gaat voor zien van ruwe Olio. De zaakgelastigde van Ethiopië in Londen, de heer Asscfaw Leggese, was eveneens bi) da overdracht aanwezig. Do heer M. Viruly, die het schip na mens de „Ethiopian Shipping Lines" in ontvangst nam, zei „dat dit schip voor Mobil Oil wel duur was, maar ook van goede kwaliteit.' „van hoog tot Hij dankte iedereen, die aan de bouw var. dit fraaaie «chip hadden meege werkt, „In de tyd van de Koningin van Sheba was Abesslnlë één van de lei dende zeevarende natiea. We hopen dat dit derde, bij Verolme gebouwde, schip er toe bij zal dragen die plaat» weer in te nemen", aldus de heer Viruly. Dc „Lallballa" la ruim 204 meter lang en 26 meter breed. Het schip heeft een deadweight van 33.000 ton en kan in de 4 midden- en 7 zij-tanks bijna anderhalf miljoen cubic feet Olie laden. De voortstuwing geschiedt door een Verolme-MAJf. diesel van 12.600 pje In de airconditioned verblijven ia plaats voor de 50 perionen tellende be manning. De proef toch («nelheid beliep, mede dank zU de bulbsteven, 18 ft knoop. ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank veroordeelde gis teren de 20-jarige chauffeur J. G. de K. en de 18-jarige musikant G. E, O, H. tot gevangenisstraffen van respectie velijk twaalf maanden met aftrek, waarvan een maand voorwaardelijk en tien maanden met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De K. vroeg de president van de rechtbank, mr. A, R. Jolles nor toto te moren zeggen. .Meneer de officier had ge zegd, dat een socioloog maar een proefschrift moest schrijven. Mag ik u dat bij deze overhandigen?" De betreffende of/icier mr. P, A. H, Bos, had bij de behandeling van deze zaak gesproken over een proefschrift, dat moest handelen over net verband tussen moderne amusementsmuziek en misdaad. Beide verdachten «peelden namelijk in een bandje. Om aan geld voor instrumenten ta komen, gingen ze op het dievenpad. Tegen De K. was twaalf maanden, waarvan een maand voorwaardelijk en tegen H. tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, geëist. Mr. Jolles zei de K. dat hij over een proafladhrtft maar contact meeat opnemen met mr. Bos. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Feyenoord en Sparta sluiten vanavond hun oefencampagne *f met wedstrijden tegen de Ebgrfae tweede dtotoleclube Crystal Palace en Middlesbrough. FeQenoerd speelt bi eigen stadion, Bparia op het terrein van Middles brough waar zich ook een klein deel van de wereldkampioenschappen heeft afgespeeld. Crystal Palace ls geen ploeg die tot de verbaal-ding van het publiek «prtekt, Vorig Jaar speelde het een bawhel- den rol in da twsede divltie. a 14 we de berichten uit Engeland mogen ge loven, hoopt Crystal Palace in het komende seizoen een plaats in dc eerste divisie te veroveren. De nieuwe manager van da dub is Bert Head, die Vkn Swindon Town overkwam en me toen Bobby Wood ruff voor ƒ350.000 meebracht. Ver der werden vier speler* v*n West Bromwich Albion gecontracteerd:, Brian Wood, Keith Smith, Dave i Bruryride en Jack Bannister. Spil en aanvoerder van het team 1$ Alan, Stephenson. Crystal Palace heeft zijn «ersta twee1 wedstrijden in Nederland gewonnen; met 1—0 van DOS en met 2—0 van Alkmaar. Nu Kindvall en Owls miej beschikbaar zijn zal Feijenoord de volgende formatie in het veld bregen: Kik; Romeijn, Israël, Kraay, Veldhoen; Jansen en Fratsen; Haak, nog een. kans. Pieters Graafland beeft nog steads last van aan vin-. gerblesBure. Sparta neemt tegen Middleabrough waarschijnlijk een proef met Vidal als linksbuiten. De vermoedelijke opstelling la: Doesburg: Buitendijk, Laseroms, Eijkenbroek, Bentzon; Kemper en Soma; Onsman, Madsen, Bosveld en Vidal. Vermoierv is geblesseerd. (Van een onzer verslaggeefster») ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse rechtbank veroordeelde gis teren de 27-jarig# kantoorbediende J. de V. tot een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk, conform de ei» van de officier van justitie. De man had op 11 en op 27 maart zijn vader bedreigd met doodslag door met een mee in diens richting te steken. Onder de titel Erfgenaam van een miljoen zendt de NTS van avond een muzikale, Engelse, komedie in Duitse versie uit (twee de net half negen) Lord en Lady Windblow (Richard Lauffen en Blandlne Ebln- ger) zijn in hotelsuite getuigen van een spookscène. Een ridder zonder hoofd zit achter de schrijfmachine en tikt wat een lugubere geestenstem dicteert. Het te erven bedrag van een miljoen bestaat overigen#git,,, schulden. De 2S-Jarige loa werkman J. G- werd veroordeeld tot een gevangenis-j itrai van tien maanden met aftrek, waarvan twee maanden voorwaarde lijk. G. had een groot aantal goederen op rekening gekocht, zonder echter ooit iets te betalen. De eis was twaalf maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk was d« uitspraak in de zaak tegen de 27-Jarige gftzenwaaaer H. N. De man, die kon lezen' noch schrijven had talloze bandrecorders en televisie toeetellen 'op zicht' of in huur koop mee naar huia genomen. Hij be taalde nooit. De eia was ééo jaar en drie maanden met aftrek. Conform de eis werd de 24-jarige loa werkman H. J. A. H. veroordeeld tot een, gevangenisstraf van negen maanden met aftrek. Bij Jungerhans had hij samen met een kenmds en zijn 15-jarige broertje een groot aantal kristallen siervoorwerpen gestolen. Later nam hij uit het Aalsmeers Bloe- menhuis sierpotten en plantenhangers weg. ROCKANJE, dinsdag Het Is te verwachten dat het besluit van de ge meente Rockanje, een deel van het strand voor hst verkeer te sluiten, zal blijven gehandhaafd. Gedeputeerde Staten waren het met dit raadsbesluit niet eens en hebben het ter vernieti ging voorgedragen bij de Kroon. Had deze het raadsbesluit inderdaad teniet willen doen, dan had hij dat binnen twee maanden moeten berichten. Deze termijn is nu verstreken „maar" aldus de gemeent«-secretaris van Rockanje, „we hebben nog niet» gehoond. En aangezien de Kroon geen bericht van oiet-verniedging hoeft te geven nemen we aan dat het raadsbesluit van kracht blijft." ROME, dinadag (DPA). Archeo logen hebben in de restanten van een oud-Romeinae villa ln de Italiaanse provincie ForlJ een waardevol mo zaïek ontdekt, voorstellende de Griekse god Dionyaos op een door tij gers getrokken wagen. He* mozaïek, daterend uit de tweede of derde eeuw voor Christus, ia 8.80 bü 8315 meter groot en verkeert ln goede staat. Bij graafwerk in da buurt van Na pels heeft men twee graven gevonden uit de zevende eeuw voor Christus. In de graven bevonden zich ringen, vazen en andere voorwerpen. (Vsn i Mheep vaar (redactie) Morgenvroeg om 9 uur begint da varkoop van daze moderne Rouleau druk overgordljnitof- fen in rode, groene of blauwt föndklcur, gezellige gordijnstof, 120 cm breed, per meter voor m |Biseiaaaaeaeeaa coupons «mmummr vitrage overgo rdljnetof voor ftates pr0e ■naaaaaeieiaae «44a lef. af Mftrf/k. bert. HAARLEM. dloidM (AMP). Do Semeente Haarlem aal een paneel van ln 1878 overleden schilder Cornelia Decker, dat op het ogenblik to het Frani rUls-munum «1 ln bruikleen hangt, kopen voor 45.000 gulden ten behoeve van het museum. Dit 1» mo gelijk door de medewerking van de vereniging „Rembrandt tol behoud en vermeerdering van kunstschatten ROTTERDAM, «toadag. „Het I» niet uligaelotan dot we een werf ta1 Ethiopië stichten"» Ml ftetermlddag de heer C. Verolme. „Er bestaat kans op maar Ik kan er nlate deftotttefa over «eggen. Mijn, vrouw en tk gaan aanstaande soudag een Mveadaaaa beeoek brengen aan Ethioptg, op de persoonlijke uitnodi ging van da Kenter. ZUm Majesteit Halte SalaMla". Op de vraag of bij die gelegenheid de werfplannen ter sprake zouden ko- men antwoordde dc heer Verolme: „Ik Srobeer altijd mijn zaken mat vakmn- e t« contineren". De heer Verolma die gisteren aan wezig waa bij de tanker „LalibeUa" een tanker van 31.000 ton ±w., ge bouwd op zijn Rozen bur*-werf was niet bereid verder op de zaak in te gaan. De heer Shlferaw, functionaris van de ..Ethiopian Shipping Lines" op drachtgever van het «hip zei dat er mogelijkheden voor een werf in EUujpië bestaan. ..Maar wa moeten het «taal voor da echeepabouw zelf Im porteren. One land produceert geen •taal. Of dat te vtrwewnlUkeu te, weet ik niet", ekhes tie beer Öhtieraw, (Ven een onzer vertlaggevera) ROTTERDAM, dinsdag. Het na tionaal ensemble ven Dahomey komt deze maand neer Rotterdam. Van 22 augustus tot en mat 81 augustus (uit gezonderd de 29ste en de SOate) geeft het voorstellingen ln de Rotterdamse Schouwburg. ROTTERDAM, dinsdag* De beerj D. KMtor, IM.iHii.nmnM v.n d. Hüvfr, Kou... a*4K. it MttU. v» fil'Mrlf. iMfttld sv«le«n. W KMtor »«nl t hl) d. «ptoaw Dwnk Bood ns >ucmM«ii by De leden uan de Rotterdanue ritirr- politie staan ons na lezinp «aaKiftj. reis bock „Politie te water" m de geest als een stel goedaardige witr- figuren. Met begrip in hun hartw*r gen ze zo'n tweehonderd bladójfa lang dieven en diefjes, breflflt* „Maasnimfen" tot rede, helpen mt aan het winnen van de oorlog tos sen daar tussendoor gemakkelijk aller hande problemen op die slechts tw enig puzzelen verband blijken te hou den met hun politietaak. h*t N yHet waren bepaald geen leeglopers, de zeer gewaar deerde medewerken van het assurantiekantoor Druyven- brug (anno 1892), neen, men kon eerder spreken van blijvertjes. E* waren meer dan twintig werk nemers (pardon, medewerkers). Sprak de huidige directeur niet aitjjd van één grote familie die Meneer Dick" nog hadden ge kend. En twee hoogbejaarde boekhouders hadden heel kort nog de oude heer Druyvmbrug meegemaakt, wiens bronzen buste op een pilaartje in de hal van het oude pond alond. De werk- iter nam het ledore week evw mee en peuterde mei een stofdoek geboorte- en sterfjaar van deze oprichter (stu wende kracht, een voorbeeld voor ons uilen enz.) schoon. Het assurantiekantoor waa met zijn tijd meegegaan atellig, maar er was toch ook veel bij het oude gebleven. In zijn nieuwjaarstoespraak ver zuimde de directeur nooit in de laatste alinea op te merken: „Hst bsheud van tradities u ds prots kracht van ons b«- drijf' dart kwamen er nog sen paar tirtrtfrt over de 6slanoen van onzs riten ten, de prots toewijding van hst Krsonre! (van hoop tot laag) zonder tivslk. wU nimmer enz. en net wei rijn van allen. Er waren medewerken, dis de ge hele ilottirads uit het hoofd kenden en deze, ala de situatie daarom vroeg, met luider stem segdea Want men had ge voel voor ironie. Man vatte het ook ntst ai» spot op. thij loch eens, maar dan liep hij de kans, dat door een oudere chef vriendelijk d< berispend werd toegesproken. De jon gere generatie begreep de wat archaï sche directie-toon niet. Ze had er ook geen weet van, dat er tijdens de crisis bij het assurantiekantoor Druyvenbrug niemand was ontslagen. De jeugdige medewerker die zich asn het directie-Jargon had vergrepen wachtte zich wel informaties in te winnen over „de crizU". Daar wa* hij zo langzamerhand wel op ultgelula- terd. Zo zat het assurantiekantoor vol oude en veelal grappige gebruiken. Al leen een dwaas poogde daar verande ring in te brengen, maar dwazen kwa men er niet binnen. Wat dat betreft had de personeelschef een goede hand van uitzoeken. Het waren bijna ille- maal blijvertjes. In het personeelsor gaan „Samen zekerheid" stonden op de laatste pagina altijd twee of drie Jubi larissen (bij 12ft Jaar een half kolom metje, b(J 25 Jaar «en kolom met foto). Het vertrek van een medewerker anders dan om redenen van penstoen was dan ook een kletoe gebeurtenis. Zelfs in de kanttoe en de postkamer was het varloop minimaal. ia fiKlidtod. 14 AnwUrtUm. dl» b«. ROTTERDAM. din*U,. - H.l iamtxwrkóiH C. T. Ov»sjshl. v;«or«t: nttrd*f !)«f iuKheeaMrt op httSud-1 hul«p!*te in plwi» wa <M Brr-hir-j mor, Wel motet Je voor het citeren van de vermaarde alinea een aantel Jaren, aen flink aantel zelfs, meedraaien. Een jongere kracht probeerde het ook wel Er was ook nooit iemand ontslagen „Alleen op moord staat ontslag", wei een bekende bedrtjtoticfen. Nu wee er ook nimmer aanleiding wie dan ook te ontslaan. Jaren ge ledon was «en typiste eens twee dagen te laat van vakabtte teruggekomen. Iedereen had in ademloze spanning ge wacht: nu gaat hst gebeuren. Hst eer ste straf ontslag sinda 1892? Het meisje had twintig minuten doorgebracht in het directleverbUjf, was met roodbetraande ogen op de af deling verschenen, had nog een kort onderhoud gehad met haar 83-Jirig* dlrecticchef en was weer aan het werk gegaan. Zo werd hier altijd alles geregeld. Maar er was een poet Ln de onder neming die de personeelschef voortdu rend zorgen baarde. Dat was de tone- tie van secretaresse op de schade-af- Kruisweg om het leven (ik wilde hém deling. Een eindeloos getob, el meer eerst nog gewoon met pensioen sturen, dan tien Jaar. maar ik heb een dramatische wending Het merkwaardige was namelijk, dat ze de een ns de ander wegliepen; of ze konden niet opschieten met de chef van de schade-afdeling, of ze konden het ergens anders beter krijgen, of ze gingen trouwen. De leaste keer had de schade-chef er zelfs zijn goede humeur bij verlo ren. Tegen de personeelschef had h(j grimmig gezegd; „Wat Je me nu weer gestuurd hebt." Volgde een uitvoerige beschrijving van de tekortkomingen «n staaltjes van vreemd gedrag van de zoveelste secre taresse. Toen had de personeelschef gezegd: „Als Ik het aan kennelijk steeds verkeerd doe, doe het don deze keer zelf maar." En zo zagen de zeer gewaardeerde medewerker# op de schade-afdeling hun chef die morgen met een map met stukken els maar naar beneden gaan om sollicitanten te ontvangen. ,Xet ook een beetje op de benen had de jongste bediende guitig opgemerkt, on middellijk daarna blozend toen de chef hem atrmk aankeek, Alles ging goed, voortreffelijk zelfs. Ze wat jong, mooi, slank, energiek en ze kon werken. Maar na een week* wending nodig. Het U eigenlijk maar het bette zo, want insider» weten dat hij toch al een hartkwaal had), De oude heer Druyvenbrug heeft al leen doch teren. Maar hij heeft ook een schoonzoon. Die volgt hem op. De nieuwe directeur vaardigt nieu we regelen uit. Er mogen geen prlvételefoonge- sprekken meer gevoerd worden. Er komen formuliertjes voor verlofaan- vraag. De personeelschef heet nu chef personeelszaken. Er komt een nieuwe briefindeling. Er komt een efficiency- bureau om een onderzoek in te stellen, Het personeelsorgaan wordt thans ge redigeerd door een ftill-timê redacteur. Alleen de afdelingschefs mogen zich rechtstreeks tot ae directie wenden. (De directie heet tegenwoordig trou wens raad van beheer). „Weten jullie, dot jullie de naam van ds zaak altijd verkaard schrijvtn. Hier tn hst briefhoofd staat Druyven- brug met een y, maar op ds ytvel staat hst met sen ij<" „Wat hebben Jullie een vreemde manier van brieven opbergen." Jk heb nog nooit ton «li schrijfmachine gehad." „Over de ventilatie hier kon ik niet glilen." „Die brie/indeling van jullie is uit het jaar nul." In het oude, statige bedrijfspand wordt de slotzin uit de nieuwjaarsrede van de oude heer Druyvenbrug niet meer geciteerd. Je alet nu regelmatig advertenties In de dagbladen: assurantiekantoor vraagt; brieven mei vermelding van te rtebtes aan reclame-ad •Handle* viesbureau (Ik vergat u nog secretaresse intnu te vertellen, dat dis 1ste hoogt van ds typekamer is petoorden. rot)- btj m i j j» niets Kunnen ontaeieite», aot dit reent- J. worden, dat er nu sens rindelijk bs- tnenj graag de sak gegeven, maar j hsrleslng van dit verhaal h#b ik éts kunne» ontdekken, dat dit racht* De oude hear Druyvenbrug komt bij een frontale botsing op de Groene pormen moet worden met de verbre ding van de Groene KruietoegJ Natuurlijk hebben ze het 'flnachö koud en staat te aUen tijde het buii* water ln hun gezicht, maar wir datr op let is een kniesoor, zelfs bij de rivierpolitie, die Norel voor ogen heeft In een zoete, vlotte en oppervlakkig stijl voert hij de brigadiers, adjudai* ten en agenten ten tonele, waarbij nlj niet vergeet „het menselijke" in hm taak uitbundig te etaleren; oozetf zelfs, dat ze er onwaarachtig door worden. De rivierpolitie zou meer gediend zijn met een aantal korte, harde re portages, dan met dit voor d| vul* weg geschreven verhaal, dat ufgeje- ven wordt door La Rivière ea ïocr- hoeve in Zwolle. Overigens staan er opmerkelijke y* dachten in dit boek. Wat denkt tl na dit citaat: „Hein Joost enz ogen gra den. HU kende de rivierpolitieimljti jeugd. Dat waren geen dwarstijsen, vitters en muggezlfters zoals de «ia- ten uit de straatdienst waren. Het*' tuigt tenminste, dat agenten ooktf* stand kunnen nemen van hunwrt. Maar Norel zal het wel anders hsbW» bedoeld. ROTTERDAM, «llluSsf De Bott»»*» ■che Bond hield een UefdadlfheldKOB«HH vanuit Laon (Fr,) over een ifetand rsa» km. waarvoor «872 duiven sXaaAw W- «chreven. De dolven wsnlen |tl«t M rJ uur met s.w.wlnd. Ds «ante duit» S™" men reede om 10.8# UOI koven de »f* cobcoura Hond II minuten W"1* 2 N.AJB.VJ». hield zijn derbjrrluflW St. Denis <380 km). Da dulreu wette*** lost om 10.10 u. met *.w.wtod. D* wJJ kwamen om 14,25 uur boven de w concours stond ongeveer 1H uur open- De prijswinnaar* ln d« aAkücstel W«W- Retteretamee Bond: Wfflietentoa; la J. Bomwc. *JEJL« MelWen. 9, J. Ftocy, M4M: 1. a Jr., g. A. KkÓMk, 9. O- ï-aa». Jfcdl, 1. D. Ooynu, 3. K. VMöetk,JW"** achap: t. O. SoudMtcén. 3. U. 3. H. Beaat*»* Aan. OOG: 1-3 3. Offfr r J. lAiyken. Fuyerjoond; 1, HW** r J. Pak. 2b MowknL Dongen, 9. Tb. Bes J L W. V. QTiuna: iOiblU. V, BuSKMb, 1» 3, en. 3. H. v, Xe Wwtm: li A. Vere*w«Sl L. Bareudrtit. 8. W. Hcwrtun». ROdeJI* «er: i. MteuwSemd. 2. Gdn. Smu^vótwOe: A. H. Zuidffêe*, F-.tJ BcbM», 8. W. V. d. WZÜTltoet* «tt 1. Bttwuwen, L ZWfooveOd, 3. h H. HwwIjMn, S. M- Knoai. 3. N* A*£ Vekfim. t Zuiden: J. A. Verbeek. Lf!' bek:. 3. B. IMdsof. LJW.ï Rooyeo, 3. A. C. de Brufc, 8* A T® Siwmtegem; t. JQ v. Atnen, Z. D. r^JT 3. T. Dimtn. KUtegMKte: L h. de WAj U de Vtoer. 3. P. Hartann. j. b. Wunbest, a. C. V. Diejwiw ra»' post; Schipper*. HL Vcs, 8.»+J laartlea. SmIM: t K. meyer. 3. C. A BtMSccngte. I. P. Muls la *t Veid, ft. D. V. O. Woordboek. CWOrum: W7 1. J. Ték. ven: k De Item-Bade. AA» »-"?T5a4 Nomnt. oetapvsr, ft v. D

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1