I Jeugdherbergen zijn niet meer zo Pierewieterig Dë Robben promoveert NEDERLAND VOORNAMELIJK DISTRIBUTIEGEBIED Met verdere voorzieningen in De Doelen ruim f 1 min gemoeid Sport op radio en televisie ROTTERDAM RIJNMOND GOEDE OUTILLAGE VERGROOT RISICO Snoep Distributie Vervalsing Hans Ratsjna Drie jubilarissen bij Wilmeta Zwaluwen won wisselbeker Koen Brouwer scheidsrechter bij prof-voetbal Films in Museum voor Land- en Volkenkunde Geen krant ontvangen? Apen-huwelijk mislukt Zingen Riten Nu pag. i zaterdag IS aogustns 1996 Ieder kan vals geld maken De automobilisten die tot voor kort bij een benzinestation in Heerlen kwumen tanken, kregen daar tot hun verrassing een tientje in de handen ge- drukt. Bij nader inzien bleek het deel uit te maken van een kwitantiebon en het tientje was een fotokopie van een tiengul- denbiljet. De pomphouder achtte ztyn idee bijzonder geslaagd, maar de Nederlandsche Bank tuas het hier niet mee eens. Reclamemaken met fotogra fisch gekopieerd geld als lokmid del kan geuaarlyfc en over schrijdt bovendien de Auteurs wet, die het ontwerpen, open baar maken en vermenigvuldi gen van bankbiljetten uitslui tend toetast aan de centrale bank. In het midden het negatief, gevonden in <Je zaK van een inbreker In een drukkerij. De technische dienst van de politie ontwikkelde het en drukte een oerfect muntbiljet af. Een brief aan de verenigbar van advertentie bureau's heeft Inmiddels een eind gemaakt aan dit so ge noem de „reclamegeld", dat niet alleen In Heerlen maar op recette ttfden In veraohUlcnde Nederlandse steden werd gebruikt all blikvanger In re clamecampagnes. Het vergt weinig doorzettingsver mogen om zo'n reclamebiljet zorg vuldig uit te knippen en het buiten landse toeristen als wisselgeld In handen te spelen. Veel geraffineerder en ook veel gevaarlijker was de opzet van de jonge man, die op een ja nuarinacht van dit jaar in een drukkerij aan de Rochussen- straat werd betrapt. In zijn zak vond men het negatief van een reclamebiljet, waarop glashelder een tien gulden bil jet stond afgebeeld. De tech nische dienst van de Rotter damse recherche drukte dit negatief zorgvuldig af, met als resultaat een bijzonder nauw keurig muntbiljet, waarop de details duidelijk zichtbaar wa ren. De inbreker was op zoek naar papier, dat gebruikt kon wor den als bankpapier. Reclamegeld! met deze blikvanger leidde dit jaar een groot jfvensmid- delenbedrijf een reclamecampagne in, „Distributie is gericht op een malige aanbieding. Als je er mee gaat leuren, ben je meteen verkocht" zegt de recherche man. hoe beter het elndprodukt, maar hoe groter het risico van ontdekking. De poging van een Franse klerk bankbiljetten na te tekenen en te kleuren was bij voorbaat tot misluk king gedoemd. Zelfs de leek kon het biljet als vals onderkennen. De beroepsvervalsers doen het be ter. Vooral ln Amerika, waar de ver valsing van dollarbiljetten, effecten en traveller cheques een hoge graad van volmaaktheid heeft bereikt. Een mislukte vervalsing wordt lie ver in Europa aangeboden, omdat het Amerikaanse publiek te zeer op zijn hoede is. Men zegt, dat de misdaad niet loont Maar de aantrekkingskracht van geld Is onweerstaanbaar. Zij, die met legaal werk niet genoeg kunnen verzamelen, proberen het soma Ille gaal en een van de manieren heet: vervalsing. „Er bestaan methoden die zon der een al te groot vakman schap kunnen worden toege past. Voor een handige „doe- het-zelvor" is het zelfs nog wel te fiksen" zegt een rechcr- chcnian. Maar de moeilijkheden zijn vrijwel onoverkomelijk. Allereerst dient men het juiste papier te krijgen, voorzien van watermerk. De outillage van een vervalser om vat verder de nodige grafische In strumenten, apparatuur voor de ver vaardiging van een cliché, fotogra fische apparatuur, drukinkt in ver schillende kleuren en tenslotte een pers. Dit alles vergt ruimte en de eventu ele assistentie van een graficus. Hoe omvangrijker het instrumentarium, Nederland wordt in het geheel van de internationale vervaUlnisorganl- saties voornamelijk als dlstrlbutle- gebied geilen. Naast de schepelingen die hier ln de havensteden do verval singen van de hand trachten te doen, die xlj ln buitenlandse havens ln ruil voor contrabande opdeden, aljn het de vtltpoudsbUJeHen, de twlntlgdol- larbiljetten en de valse Amerikaan se obligatie'* waarvoor ons land als markt dient. Het namaken van Nederlandse muntbiljetten komt weinig voor. Zij bergen in zich de meeste waarbor gen van alle bankbiljetten ter we reld. Alleen al het wegfilteren ven de kleuren, waardoor de kleurcombina ties tot stand komen, vergt een ge compliceerd procédé. Daarbij vormen de nummering in het zwart en de kwaliteit van het papier evenzeer voldoende waarborgen. Een echt bil jet kan verfrommeld worden en springt daarna weer recht, Een vals exemplaar laat dit in vele gevallen na. De zwakste schakel in een verval st ngs procedure ls de distributie van de nagemaakte exemplaren. Er bestaat een verhaal van een Nederlandse valsemunter, die zijn nagemaakte rijksdaalders in de om loop bracht, door telkens een rol letje snoep te kopen en dan een val se rijksdaalder aan te bieden. Zijn koffer vol met drop en pepermunt verried hem. In ons land bestaat de bestrijding van de valsemunter^ hoofdzakelijk uit het achterhalen van in de om loop gebrachte vervalsingen. De re cherche ls gebaat bh een onmiddel lijke berichtgeving, indien een aan geboden biljet „valse" kenmerken In samenwerking met de Onder afdeling Opaporings Bijstand ln Den Haag en de valsgeldcentrale ln Pa- r(j& worden de ervaringen en gege vens van het Nederlandse onderzoek verspreid over Europa. Geluidloos wordt dan het net rondom de valsa- muntorganis&Ue aangehaald totdat op een avond of vroeg in de morgen een Inval volgt in een verborgen drukkerij. Dat kan zijn in Trier, Parijs of ergens in Afrika, Zelden ln Neder land. Zoals gezegd: het Nederlandse biljet is te moeilijk en de firma Joh. Enschedé en Zn. in Haar lem die onze bankbiljetten drukt waakt zorgvuldig over haar geheimen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, zaterdag. In café restaurant De plas aan de Straatweg werden gisteravond drie werknemers van Wtlmeta, Me taal wa renfabr lek N.V. gehuldigd. De heer J. K. Bering, servicemonteur (40 dienstjaren) en de heer B. Kramers, voorman-slijper (40 dienst jaren) ontvingen pit handen van de directeur, de heer J. J. M- Raaymakere elk de bronzen eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer J. C. Slgmond** tlnünerman-meu- i belmaker we^d gehuldigd ter gelegen heid van het feit, dathy 25 jaar in dienst was. De drie jubilarissen ontvingen tevens een gouden polshorloge met in scriptie en een geschenk onder couvert. ROTTERDAM, saterdag Er zal een bedrag van 1.291L500,nodig zijn om nadere voorzieningen ln het concert- en congres je bouw De Doelen te treffen. Deze zuilen ln eerste Instan tie betrekking hebben op De Doelen als congresgebouw. B. en W. vragen aan de gemeenteraad een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en brengen daarbij naar voren dat op De Doelen als congresgebouw een steeds zwaarder accent is komen te liggen, meer in ieder geval dan bij het opmaken van de raming van de bouw en inrichtingskosten kon worden ver wacht. Gezien deze oipstandlgheld achten B. en W. het verantwoord het gebouw een geschikte congrejoutlllage te geven, te meer daar aan de congres seren de instanties boven de verschul digde faalhuren voor het gebruik van de technische installaties bedragen ln rekening worden gebracht, die op de daarmee gemoeide investeringen zijn afgestemd. Noodzakelijk zullen zijn (o.a.) meu bilair, vertaallnstallatles, tolkencabi- nes, uitbreiding lichtinstallaties en filmschermen In het bedrag is ook begrepen de meubilering van de ten toonstellingszaal, die oorspronkelijk voor rekening zou komen van de Rot terdamse Kunststichting. Nu is geble ken dat de gemeente deze inrichting beter voor haar rekening kan nemen. Een en ander zal, zo delen B. en W., mee, nog tb et toereikend zijn. Exacte gegevens rijn daarover nog met be- schlikbear, doch binnen afz entoare tijd zal daarop worden teruggekomen. Tot hu toe heafli de gemeente in to taal een bedrag van 20.112 219,28 voor de bouw en inrichting van De Doelen beschikbaar gesteld. ZOMERAVONDCOMPETITIE (Van «uw sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Gister, avond heeft hoofdinspecteur van poli tie, 4e heer Van de Zando, ln café KHJnoot aam de Crooswijkwrwe* de prUzen uitgereikt asm de winnaars van de zOtnerwvotodcomptotRle. De ni'.euwe wisselbeker, besdhokbaar gesteid door de firma Dunk slacNpro- dutoten, ginjg naar fret team van Zwa luwen- Deze formatie had de vorige wiyselbdker deflnlikef veroverd De tweede prijs g'rog naar De Bruin Boys, de derde prijs naar Laanz'dbt Boys en de vierde prijs na air Crooswli<k Boyf De zomeravontótomipettlfle, die inge- si-eM is voor ontepannirug voor de ouden van dagen, wend <J2t jaar door de heer J. C. W. P. Pijpers, bijge naamd „Pijpje", voor de 2le maai op heit SohutJtersvelld georganiseerd. Radio en televisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten; RADIO Marathon 1 (15.00—1630 uur) met reportages van NACFeijenoord, Sparta— PSV, ADO-Fórtuna '54, Nederland—Frankrijk (at letiek) te R'dam, Haarlemse honkba-lweek, wielrennen om de grpte prijs van Ned. te Simpelveld, tennis- kamp. te Scheveningen, Sneekweek, uitslagen en overzichten. Avro's Sportrevue (15.30 17.00 uur) met nabe schouwingen van Elink- w'Jk—Ajax, Twente—Go Ahead, MW—Willem II, at letiek te R'dam, Haarlemse honk&ahweek, tennis te Scheveningen, Sneekweek, wielrennen te Simpelveld, koersen van Alkmaar en Drachten. Marathon 2 (18.05—18.30 uur) met nabeschouwin* gen van Sittardia—Telstar, De Graafschap—Heracles, wielrennen te Simpelveld, Haarlemse honkbalweek, Sneekweek, atletiek te R'dam, tennis te Scheve ningen. TELEVISIE Nederland 1 (20.05— 20.30 uur) Sport In beeld mat flitsen van Elinkwljk— Ajax, Xerxes—GVAV, natio nale tenniskamp. te Sche veningen en het buiten lands weekoverzicht. Nederland 2 (22.0D— 22.15 uur) Sport In beeld met flitsen van Twente— Go Ahead, Haarlemse honkbalweek en atletiek- interland Nederland- Frankrijk te R'dam. WATERPOLO (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. De Sehie- damse scheidsrechtervereniging heeft (als enige ln Nederland) drie leden die op de A-lijst voorkortten ln het be taalde voetbal Na Lou Ravens en 'Henk van dér Veer is nu ook Koen Brouwer op deze lijst geplaatst. Koen heeft dit in een snel tempo bereikt en blijkt dus leiderscapaciteiten te bezit ten. Het eerste heren, .■evental van D* Robben promoveert naar 4» eerste klasse v*n de KNZB. De Rotterdam- men behaalden fiateravond een enigs- rins geflatteerde 9-4 zege op Z.C. En. schede. In het begin leek het er niet op dat De Robben een zo ruime overwinning zou behalen, De Enschedeërs namen door De Vries de leiding. Middenvoor Chris van der Wiel en Rob Schouten zorgden voor een 2-1 voorsprong, die even later teniet werd gedaan toen SwijghUisen een strafworp benutte. De Rotterdamse aanvalsleider zorg de voor 3-2. Het werd weer gehjk door Pen. Ron Schouten en Ab Vrolijk gaven De Robben een voorsprong van 5-3. Z-C. Enschede kwam fel terug en het was Pen, die de vierde Twentse treffer liet noteren. Een gemiste straf, worp van De Vries maakte van de En- schedeers een moreel volkomen ge- knakte ploeg. Rob Schouten en Chris van der Wiftl (met drie doelpunten) hadden toen weinig moeite de plaats ln de eerste klasse veilig te stellen. ln het museum voor Land- en Vol kenkunde aan de Willemskade worden gedurende de zomermaanden 's mor gens om 11 uur de volgende films ver toon d: maandag 15 augustus- Australië. Tamanu'é people. PaDua and New Gui nea. dinsdag 16 augustus: Iran en Afgha nistan, Kashkal, veefokkers in het Iraanse hoogland. They were Kafirs, woensdag 17 - augustus: Pakistan. Volksdans en tang in de Pandjab Kashmir dohderdag 18 augustus: India. God Shlva, Het nieuwe India vrijdag 10 augustus: Turkife en Irak. Turkije, land van de halve maan. Irak levend museum. maandag 22 augustus: Japan, Japan, the beautiful, The living arts of Japan. Bovendien 's zaterdags om 15 utlr en 's zondags om 13. 14 en 15 uur film vertoning. Toegangsprijs ƒ0,10 par persoon. Kinderen onder 12 jaar heb ben zonder geleide geen toegang, ROTTERDAM, zaterdag. Ter ge legenheid van haar 75-jarig bestaan heeft de N.V. Pelt Hooykaas aan de gemeente een in natuursteen uit te voeren verfraaiing van het plaveisel rondom het verre tsm on urnen t op het stadhuisplein ten geschenke aangebo den. B. en w. stellen voor een en ander onder dankzegging te aanvaarden. %Ê0 Als ik het jaarverslag over •f 1965 van de Stichting Ne derlandse Jeugdherberg Centra le, dat zo juist op mijn bureau ts beland, doorlees komen herinne ringen aan een gedeeltelik ver galde vakantie boven drijven. Thans mijmerend over het feno meen „jeugdherbergen" kan ik be vrijdend schaterlachen om de curieu ze gebruiken van dR instituut, maar toen toen ik met een schoolvriend- Je een trektocht door Nederland maak te langs Jeugdherbergen, hetgeen móest omdat de wederzijdse ouders anders geen toestemming voor de rit zouden verlenen Haat tegen deze herbergen is wel wat overdreven, maar een gevoel van diepe afkeer iiielden we er wel aan over. Toen de reis volbracht was ver klaarden we plechtig „eens maar nooit weer". Ik zie nog de jeugdherbergvader te Utrecht het startsein geven voor de avondmaaltijd door met een lepel drie maal op tafel te slaan, waarna het gezelschap trekkers inviel met even eens een lepel slag op de ongedekte houten met vim geschuurde tafel, waarna de dochter van de jeugdher bergvader met luider stem aankondig de „Wij vallen aan". toiletten moeten reinigen alvorens de leiding mijn werk goedkeurde en toe stemming gaf voor vertrek naar de volgende jeugdherberg, waar je Je weer nieuwe werkzaamheden stonden te wachten, zoals „piepers jassen", stellig een uitdrukking ufct de AJC-vo- cabulaire, die mU nog de rillingen over de rug doet lopen. Men werd verondersteld dergelijke bezigheden neuriënd, vrolijk koutend en het liefst volksliedjes zingend te verrichten De teksten van deze liederen ston den in Jan Pierewiet een wsrkfe dat hardnekkig ln het jeugdherberghlad werd aangeprezen Echte trekkers voerden het mee in hun reisbagage, hoewel ze alle teksten van hui ten ken den. m zouden moeten plaofsuinden, bestu deerd". Wat dit betekent? Dat er een hele boel veranderd is in de jeugdherber gen. Het rookverbod bestaat niet meer, het tijdstip van naar bed gaan is ver schoven; in sommige herbergen zelfs tot half twaalf, men mag de herberg reeds om één uur betreden (vroeger vier uur); het corvée vergt nu nog slechts tien minuten. Kortom: meer dienstverlening en meer vrijheid. Het werd ook wel tijd! Het Rott«8am«h parool-abonneei kunnen on» dit telefonisch mUden van maand** tun. ïaterda* van 17.30—20.00 uur Telefoon H64SO Abonnee* kunnen zie ■Olijke i jen ten. En zo zat het jeugdherbergwezen vol merkwaardige riten, waarvan m(J de zin nimmer duidelijk is geworden. Het aanspreken van twee wildvreem de mensen met vader en moeder (het geen overigens niet verplicht was) vond lk zonder meer stuitend. Maar het was goed bedoeld, to&ls altijd al les goedbedoeld was in de jeugdher bergen. Eten groot gezin en je thuis voelen was fco'n beetje het uitgangspunt en dat Waa'nu juist datgene waarvoor wij niet gekomen waren, maar dat kon het ouderpaar toch onmogellik aan het verstand gebracht worden, want de hiërachis was groot en de bepalingen dreigden veelvuldig met schorsing, intrekking van kaarten enz. Al spoedig ervoeren wij, dat de mo gelijkheden zich van corvee te drukken minimaal waren. In de meeste jeugd herbergen was het controle-systeem waterdicht en je moest ook niet het hart hebben er mot de pot naar .e gooien. In Ede heb.ik eens drie maal da „Ose-miese-ioose-uHese-uKtlle-sie- saila" of zoiets De zin van dit soort teksten is mij steeds ontgaan Toch zijn het volwassen en naar we mogen aannemen weldenkende mensen ge weest, die deze onzin op papier heb ben gezetHoe bestaat het! Nu was dit allemaal nog wel te ver dragen. Maar wat werkelijk erg was: om tien uur m bed liggen De keer dat wij een half uur te laat binnenkwamen zal ik nimmer verge ten. De zaak werd hoog opgënomen. Dit vergrijp was waarschijnlijk het laatst gepleegd in 1911, Vader beknor de ons en sprak lang over de regels van het huis, waaraan een ieder zich diende te houden en of we dat thuis ook deden en als ledereen dat nu eens deed De zaak werd opgelost met een ex tra corvée-beurt. Zo slaagde hel jeugd- herberrwesen erin op grond van uit sluitend goede bedoelingen een jon gensvakantie te verzieken, Al deze herinneringen wellen op bij het lezen van genoemd jaarverslag, dat begint met: „De laatste jaren houdt de Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale zich intensief bezig met een onderzoek van de situatie, waarin het jeupdher- bergwerk verkeertalsmede met de vraag hoe dit werk zich dient te ont wikkelen met het oog op de verande ring en. die zich in de maatschappelijke samenleving voordoen. Zo heeft enige Jaren geleden een door het bestuur in gestelde bsraadsgroep de inhoud van net werk en de aanpassingen, die daar- Het riet er uur «tt dat hei door de directies van de Amsterdamse en Rot terdamse dierentuin voorbereide hu welijk tassen de gorilla's Ba bar en Sophie op een mislukking uitloopt. Hoewel aanvankelijk van enige toena dering tussen de dieren sprake was en de eerste kennismakingen vrij rustig verliepen, stortte Babar rieh bij een volgende ontmoeting plotseling op de he ra toegedachte gade en gaf haar een flkae aframmeling. Vermoedelijk beeft Babar hierdoor aljn lot, om ais kiutoe- naar zijn leven te moeten slijten, be tegeld. In Artis is men terneergeslagen over de loop van deze gebeurtenissen, Men had zo gehoopt dat de gorillaman Ba bar nu eindelek al was het maar tijdelijk een echtgenote zou krijgen. Trouwens, voor Sophie uit Blfodorp zou dit eveneens een prachtige oplos sing zijn geweest Voor de ruim 14-ja- rlge Babar riet het er nu somber uit. Na de dood van zijn jeugdvriendinne tje Moussa heeft hij geen contact met gorilla's gehad, wel met orang-oetans, waarmee hij tot ongeveer zes jaar ge leden vrij geregeld zijn verblfjf deelde. Op een gegeven moment ging dit niet langer omdat Babar iets te fors met zijn speelkameraden omging en zo nu en dan de vloer met ze aanveegde. Sindsdien heeft Babar in eenzaamheid geleefd, hoe men zich in Artis ook In spande een geschikte partner voor hem te vinden, Men zocht de gehele wereld af naar een eveneens alleen levende, volgroeide of bijna volgroeide dame, maar overal waar men Informeerde, ving men bot. Tot vorig Jaar een als mannetje te boek staande gorilla ln Duitsland bij nader onderzoek een wijfje bleek te zijn. Helaas is z(j nooit zijn ega gewor den: het wijfje stierf namelijk tijdens de reis vah Hannover naar Amster dam als gevolg van een hartgebrek. naar bh de Beetle bleek. In Blij dorp had men reeds jaren een volwassen gorillapaar Sophie en Makoea maar deze dieren konden niet goed met elkaar opschieten. Eten maand of tien geleden is het Rotter damse „echtpaar" elkaar nogal flink m de haren, gevlogen, waarbij Sophie een fiks pak slaag opliep. De dieren moes ten van elkaar worden gescheiden. Toen is het Idee b\j de directies van Artls en Blüdorp gegroeid Sophie aan Babar uit te huwelijken. Ruim zes weken geleden kwjm Sophie In Amsterdam in aanweztf' held van een groot aantal getW werden de deuren geopend. En injv® was men bijzonder tevreden met]*4 resultaat. Om de zaak niet te forttf™ werden de dieren na een uurtje scheiden en later op de dag opnieu® enige tijd samengebracht. Ook dibna^ was er van enige agressiviteit; f*™} sprake. De situatie leek zo gunstig men besloot de dieren spoedig de ge hele dag by elkaar te laten. De derde keer dat de dieren elk*** ontmoetten, bracht de ommekeer. Waarom Babar zich plotseling zo bruut toonde, Ls een raadsel. Schijnbaar zon der enige aanleiding stormde hu Sophie los en sloeg en beet haar waar hij kon. Sophie, ook met voor een kleintje vervaard, weerstond hem. "J een ommezien waren de mensapen w een grote vechtende kluwen vers»* derd. Babar lag uit gevloerd en rillend u» een hoek: Sophie bekeek haar opg®1®' pen wonden^ Die bleken niet zijn. Ze is Inmiddels van de schrik be komen en haar wonden genezen gow- Wat er verder zal gebeuren, staat nog niet vast. Zal Sophie' barbaar Bata£ opnieuw ontmoeten of gaat ze omwegen terug naar bruut Makoea w Rotterdam? - r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1