Van Wijk startte sterk voc hoop heeft nog na zege op Bloemendaal MET GEWELD EIND AAN VAARTOCHT 7 §a Zaterdag te weinig, zondag te veel wind in Sneekweek gisafe: ij 1 Twee meisjes verdronken DODE EN 3 GEWONDEN BIJ OVER KOP SLAAN VAN AUTO Voort»M^n Bteektuheel gewoon een wereldberoemde sigaret op... ïSfiij «nsa ...the famous taste of New York i j H SPORT ZESTIEN KWADRATEN ZAAK VAN FAMILIE HELDER AMERIKAANS ZEVENTAL STOEIDE MET SVH: 11-3 Wurth winnaar in Strijen RECEPTIE USC DRUK BEZOCHT MANDRIL UIT CIRCUS HEROS GEVLUCHT IN HAAGSE PALEISTUIN Amsterdamse politie gebruikte wapenstok Sportuitslagen RFC BEHOUDT PROMOTIEKANS NEPTUNUS WON DIIS-TOERNOOI STAAJSPRAKTIJKDIPLOMA MOD. BEDRIJFSADMINISTRATIE PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN EXAMENOPLEIDING HUGAS, EIGERSMA, PO T.GIESER fg. 4-maandag 15 augiwtn»IMS (Chesterfield (Van onze zellmedtwerker RfflJJI SNERK, zondag. De organisatoren van Sneekweek, de Koninklijke Zeilvereniging Sneek en de Suekcr Zeilclnb, hebben in de eerste dagen nogal moeilijkheden met het weer gehad. Zaterdag wu er so weinig wind, dat de banen moesten worden Ingekort, xoudag to rat de het zo hard, dat de wedstrijden voor deze dag moesten worden afgelast. Opvallend in de wedstrijden was het sterke begin van Van Wijk in de Regenbogen, De zestien kwadraten was een zaak van de jamihe Helder. Joop Helder werd winnaar, zoon Albert ttoeede en broer Jaap derde. In de zaterdag-wedstrijden heeft Bouw van Wijk opnieuw zijn kandi datuur gesteld voor de hoofdprijs in de flrgenboogklaa*». Ven start tot fi nish zeilde de men uit Woubrugge op kop. Achter hem finishte op de twee de plaats de Hollander Geert Bakker. Ton Zwart wu* dr eerste Fries. In he re klaise waren nog twee protesten, waarbij oa de Rotterdammer John Hollend betrokken was. Albert Wester was de grote men In de Vilkenracc, die hij met een straat lengte voorsprong won. tn het begin werd hij op de tweede plaats gevolgd door Smit, maar deze werd In de laat ste rakken verdreven door Huger. Voor Oud-Flying Dutchman-teller Ul- be de Vries was er te weinig wind; Hij bracht het niet verder dan een vierde plaats. ■pertredaeile) gorantBAM, (Vai WAlfKPOLO terpols»-seven tal van ge Verenigde Blaten, dat een heseek aan Neder land brengt la verband met de Eu repeee swem- en walerpolokam plMLUsehappen In Utrecht, heeft sa terdaiintddai In *t Zwarte Plasje op speelse wljse een 11—4 overwinning behaald op eerst* hUeeer 8VH, Al leen In de eerete speelperiode kon den de Eotterdansaaent goed tegen- eland bieden: de toen behaalde 1—6 later gemakkelijk een superieure Amerikaanse ploeg. Overigens maakte het Amerikaanse teven tal niet de Indruk, met alle in set van krachten te spelen. De ploeg, die nog vier spelen telt van de Olympische Spelen In Tokio (Bittlck AiHlelgh, Cole en doelman Ton van Dorp), had dasrvoor ln SVH een te krachteloze tegenstander. 8VH dat versterkt waa met Ven der Torre van het Goudse GZC, bood enthou siast en Ijverig tegenstand, maar het school ln techniek, inzicht en snel heid veel tekort. In de eerste fase van de voor een handjevol publiek gespeelde wed strijd nam SVH door een boogbal van de forse aenvalsaplts Joop Hooft een 10 voorsprong. Kerst in de tweede spcelpe, lode, toen de Rotter dammer Leo van der Starre uit het( water gezonden wu, slaagden do; Amerikanen erin, de stand ln even-i wicht te brengen: met een hard scnot passeerde WllUford de wanho pig uitvallende Lodders. Het Amerikaanse zevental voerde de ■core daarna regelmatig op. al kon Joop Hooft de schade aanvankelijk nog lot 33 te beperken. SVH bleef het antwoord op een da verend Amerikaans offensief schul dig. Voorsl in de laatste speelperio de waren de Amerikanen opper machtig Tegenover de stroom doel- punten, die de geiten produceerden, konden de Rotterdammers alleen een fraaie treffer van Van der Torre stellen. Topscorer bij de Amerikanen was Wll Uford (4x). Johnson bracht drie doelpunten op atin nsam, terwijl Dave Ashlelgn, Sten Cole, Zack en Bradley leder eenmaal scoorden. (Vsa een «naar verslaggevers) HTRIJKN. lOtsdeg. De Ut Bes# «ontreten niet so bekende Worth uit Brouwershaven heeft aaterdi ssmrnlUke van NtrUrn ep het Juble moment sijn hielen laten men. In de sietfase sprong hU weg uit ren kopgroep vso elf rentte** om iet op de eindstreep een! tiental meters van sj]n verworven! voorsprong te behouden. Br was wwl veel ijver onder de deednemers aan de aenateurwsrtrtrljd vooral de Dotxkenaar Bob Kroonen was /eer aoeef en veroverde daarmee dan ook <te ivkkmscriM doch he", ■a fee niet genoeg zoden «en do dijk om er proftK ven <e trekken. Poe in. de aher.esttate kiiom<**r» oifeetond een lichte af*hejdln« turnen eU rennets en de root van hek toen nog vrij grote; ptfkHjyn. Van <to* sprong tte Zeeuw Wurth op hm Ribt» moment weg.i wmerckw hij beelag >e*b op de Woe-1 men. Amateurs Vwtt tan LA *JJrth (Brouw* shavan). 1- W Meesakkers ISÏÏiSiT» O va vwt '•wöeoi: 4 j van DrtM Werkende»!), 4-L Poort- MARATHON Voor de Jruidklsss». die In htl be gin van de dag aan de start kws» en niet kon worden afgekort, werd de eersle dag van de Sneekweek een wa re marathon. De eerste „pluis" ge stuurd door de Alkmaarder Teer,, kwam pae ua vijf uur en een kwartier over de finishlijn, hoewel de baan- lengte sleehls twintig kilometer be-} droeg. De ovortg» uitslagen wsren I rtaajaiieai l. De Ruyter: 9 Woorlmsn Patnpuaktsw» i De Haan. 1 DenMr 1 Ooedemond. 2 Mr Lint* horil finman M ml-kUiif l Adems. 1 Öevek» HrhikflkUsM1 Akksrnon t Sfhurink tlriai /ontorktSMS l SieptrtAii van 'feit Ben, 3 Kavoiittljn ok-JolMe; 1 Weeter; t Mansos SttrnkLi*»I Barton. OIU Vasrteahlaaaa: I. twsrt. 1. Da O root Vr(]Ml«*fcU*M>: I. Albania. I Sua Maloliiaas*: Muaaon; 9. Elsanaar Flying Datchmaa-klasit: l. Kraak, Da Jong ZELFS DE FORSE ZEULEN van de 22 m2-klosse zaterdag zeer wetnig w<n<J, nngon Ir» de Sneekweek (Van onse cricketmedewerker) (Van onse sportredactie) ftf.ij ROTTERDAM, aondag. De zaal EL"' van café •restaurant tag, De .Jlchnacü" AMSTERDAM. zondag. Rood ru Wit heeft In aster dag middag te klein em alle be-i ■angetellenden te herbenen, die het diamanten USC kwamen complUnen- teren. Een teken, dat de aloude Kot- terdsnue voetbalclub, die ln vroezere Jaren triomfen vierde in de KNVB.] doch tn de loop der Jaren teruggleed naar de onderafdeling, nog tn veler herten een warme plaats Inneem*. j De heer J J Bliloo, voorzitter van' de afdeling Rotterdam van de KNVB.] gesecondeerd door de beren Keur en v d Kuyl, was de voornaamst* gast Voor het overhandigen van de groen-' wit-groene vlag sprak hij hei Jubile-' Voor VOC blijft de kan», om alsnog rendr bestuur waarderende woorden van de onderste plaats te komen, be- toe. Waardering had hij voor d« vol-! houden, want na zaterdag van het harding waarmee zestig Jaren lang! Haagse Qutrk ie hebben verloten, was geijverd voor de voetbalsport, werd zondag tegen „Bloemendaal Met name de torg die aan het Jeugd-1 een welverdiende zege behaald. BU werk wae besteed had zUn volle waar dering. Een gewaardeerde gast was ook de. heer C. Baksteen, die nog kon vertel-1 len uit de grijze oudheid van USC,, Ameterdam een fraaie erkketover- wInning geboekt op ACC en skh hier mee andermaal naast HCC aan de kop vau de ranglijst la la geplaatst. De Haarlemmer» waren eerst aan bat eu later ln de aanval slicht op dreef, doch na een teieurs lellende eland bU de lunch (82 voor 1) bracht Rood en WU het totaal op Ifll om hierna ACC vla 89 voor S voor 127 aan de kant te sollen. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG. maandag. —Een drie] es een half Jaar oude iwarte mandril van het Italiaanse clreujj Heros dot vorige week stfn tenten op bet Haagse Malieveld heeft opgesla gen. heeft zondagochtend een ge- I staagde vluchtpoging ondernomen. Toen z(jn kool werd schoongemaakt (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Een eenheid van de mobiele politie- colonne heelt in de nacht van zaterdag op zondag op de Prinsengracht met gebruikmaking van de wapenstok een eind gemaakt aan een ,v„ 11 i I,,, vaartocht die een groep van enkele tientallen mensen maakte opuit- verdween de aap met een reuze- j nodieina van de Belgische pop-zanger Ferre Crignard. De tocht werd •pro»» owr 4» oppa^r door gem£^ op drfe de^.huilen achter een sleepboot. geopende deur in de richting van et Beruidcnhoutkwartier. Het dier j stak daar keurig enkele straten over en verwekte opschudding toen het aanstalten maakte bij een In de tuin ontbijtend gezin aan tafel plaats te nemen. Toen politiemeasen en circusmensen de Jacht openden was de mandril Intussen aangeland In de tuinen rond het pulets Huis ten Bosch. Hij besteeg daar de statige palelstrap- pen, maar verdween spoorloos toen zijn achtervolgers naderden. Een bij het paleis geposteerde mare- chaussee bleef bij een sprong overi een ijzeren hek met zyn broekapyp J haken, viel met zijn hoofd op straal i en moest met een hersenschudding ln het ziekenhuis worden opgeno-1 men. REDDINGSPOGING KOST DERTIENJARIGE LEVEN (Van onze correspondenten) LEEUWARDEN, maandag De elfjarige Trijntje Hylkema en haar dertienjarige vriendinne tje Trijntje Punter zijn zater dagmiddag in de Harlingervaart verdronken. Beide meisjes kwa men uit Hichtum (F,). Trijntje Hylkema, die niet kou swem- «1». MJ het baden in norl- 'Ukheden. Haar vriendinnetje «wom naar baar toe. maar werd door de drenkeling vastzegrepen. Belde meisjes verdwenen onder water. De politie heeft later de RJken opge- dregd. VENLO. Uit de Maas bij Venlo is' zaterdag het lijk v«n de «3-Jarige klooeterbweder Th. Stokman ulu Venlo gehaald. HIJ moest woensdag- avond bij een wsndejitng te water i Omstreeks half twee s'apte een groep agenten nabij de Sp:egelgracht aan boord en dwong dt achul-.eavoer- der tot stoppen. Het gezelschap, voor een belangrijk deel relaties van een grsmmofoong>lotftnmaatjchappiJ en persver'egenwoordigers, werd van de schuiten verjaagd. Daarbij vielen veel klappen. Volgens de politie werden enkele agenten aangevallen en stfn twee van hen gewond geraakt Twee mensen, de platenhoesontwerper Benno Peterson en zijn vrouw, werden meegenomen! naar het btureaa moor konen spoedig- daarna zonder proces-eerbaal naar hals gaan. Volgens deelnemers was de vaar tocht een pubHc-relationbjjeenkom?: om kennis te maken met de m België populaire sklfflegroep van Ferre Crig nard. De tocht Begon omstreeks half twaalf. Een groep van dertig te* veer-) tg merendeels volwassen personen (waaronder een aantal muztekjouraa- listen) stapte daar aan boord. Rustig „H»t was een zskelijk reisje", aldus Journalist David Hofstede (26). Het had nie:s met provo-activiteiten te maken. Alles was rustig. Er ts even muz.ek gemaakt, maar de manager van Crignard achtte het beter daar mee te stoppen. Er werd een pilsje gedronken maar geen wanklank gehoord. Toen we nabij de Spiegelgracht draaiden, sprongen er ongeveer hen agenten aan boord. Ze waren al een poo» met ons in een fctuo meegereden, mssr hadden ons tot op dat moment geen s'robreed ln de weg gelegd. De agenten hadden de gummistok al in de hsnd toen ze riepen ..van de boot af'. Z? begonnen meteen ln het wilde weg 'e slaan. Ik wilde onmiddellijk aan de wal stappen, maar Ik kreeg daarvoor niet de gelegenheid. Ik kreeg klappen' op de rug, mijn vriendin werd op meer plaatsen geraakt. Ik ga een klacht Indienen", aldus de beer Hofstede. Gevaarlijk zijn geraakt, STEENWIJ STEENWlJK. Zaterdagavond is de 63-jarige K Bouwknecht utt S'cert- wjk verdronken Zijn sloffe! jk overschot werd gisteravond :n het DoVerk8r>8Bl gevonden. DEN HAAG In de nacht van vr j- dag op zaterdag is een 54-jarige Ha genaar met een gestolen auto in de Bierkade gereden en verdronken Twee poltfemannen en een kikvors man arden tevergeefs reddtngspo- «tnTerv VENLO In het Brabantse dorpje. Gemert is de 63-jarige H. van Hout tn de nacht var zaterdag op londag in een sloot geraakt en ve-d-onken De poltae vermoed'' da>t h.j ln de du sternis is misgestapt NUNSPEET. De twaa'fjtr'.ge jonven T Bakker uu Nunsp.et is :n de Zandsptas bij Nu na pee' verdronken CASTHICUM. -De 47-Jarlge Du.tse onderwijzer H. K. Ba'.bergj utt' Mönchengladbach is zaterdagmid- dag in de zee bij Cacincum om het i leven gekomen. Vrtenden, d.e net ai» 1 hij niet konden zwemmen, probeer den nog hem te redden, maar tever- j geefs. Politie-hoofdinspecteur K, Hef]Ink, die dit weekend het commando over, de mlbtele colonne voerde, deelde on* gisteravond mee: „Ik heb de sleep omstreeks half een g"i,cn bij hst Leldstbosje. Toen er we-d ged-aaid. heb ik zonder luidspre ker van de kant af geroepen te stoppen maar he' kan zijn dal de schipper mij n heeft gehoord. Het draaien was een gevaarlijke manoeuvre. Ik zag mensen op de schut en b'er nuttigen. W»; er later op de Prinsengracht is ge beurd. heb ik met bijgewoond. Mij Is gerapporteerd dat er twintig provo- ach >ge heden van de brug in de Leid sel 'aai op de schuiten sprongen en dat v a 1e tu'dsprekerwagen Is gesom- rn.-e-l e oppen met de vaartocV T -n daar geen gevnig aan werd ge- g-ven zijn er agenten op de schu ten gssprenuen en is het gezelschap ge maand aan de wal te nappen, He: ge zelschap begon daarop te protes'eren. Er is gebruik gemaakt van de wapen stok en een deel van de opvarenden begon te trappen. Dat m1 ongeveer gelijktijdig zijn gebeurd", aldus de heer He u tok. (Vso onze correspondentes) HAARLEM, maandag De 22-Jarige Journalist A. R. van Schalck van De Volkskrant ln Amsterdam is in de nacht van saterdag op aosdag ln Haarlem om het leven gekomen. Hij reed na afloop vak een feestje met een auto tegen de verhoogde mid denberm op de Westelijke Randweg. De vier inzittenden werden uit de wagen geslingerd die op zun d*k m de berm terecht kwam. De heer Van Schaick overleed, de drie anderen zijn met verwondingen m een zie kenhuis opgenomen. HAARLEM De 36-jarige mej. J, W. v. d. Griend uit Haarlem ia za terdagavond bij het oversteken van de westelijke Randweg in Haarlem door een auto geschept en veronge lukt. BLOEMENDAAL De 22-jarige Haarlemmer C. B. Stehouwer is ln de nacht van zaterdag op zondag op de Zeeweg in Bloemendaal met een auto enkele malen over de kop be slagen. Hij was direct dood. Vol gens een getuige werd hei slacht offer verblind door een tegenligger. ROERMOND In de nacht vim vrij dag op zaterdag is de dertigjarige Franse technicus J. Narbeux uit Marseille op de rijksweg Roernvmd- Sittard bij Maasbnacbt ora het leven gekomen. Zijn auto vloog uit een bocht, DUIVEN De 75-j«rige mevrouw B. H. Rutten uit he-t Gelderse dorp Duiven la zaterdagmiddag in haar woonplaats verongelukt. Bij het -s oversteken van een straat werd ze aangereden. BRES KENS Bij het oversteken van de provinciale weg Schoondijke- IJzendyke ln Zeeuws-Vla anderen is zaterdag de 76-jarige R. Relniers uit IJzendljke om het leven gekomen. BOSKOOP De 64-jarige veehouder M- Slappendeel uit Boskoop is ia de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn bromfiets tegen een andere bromfietser gereden. HU overleed in een z ekenhuis. De andere man werd gewand. AMSTERDAM Op As hoek vsn de Geerbaan en de Plesmaalaan m Amsterdam-West is zaterdag de negenjarige Roland Bakker veron gelukt by een botsing tussen twee personenauto's, Zijn vader, in wiens auto hij zat, werd ernstig gewond. Ook de Inzittenden van de andere au o kregen letsel. Dekker (28) en Van der Sloot (22) kwam het einde tenslotte nog op 86 In het duel tussen Excelsior en Sparta (cerrie klasse b) bleven do Sch'edammers met drie wickets Ir» de meerderheid Godot die 7 voor 27 nam. zette Sparta voor 84 aan de kant, waarna Excelsior roede door een gelukkige Jansc die na diiemaal gemist te zUn met 36 topscorer werd, het Sparta totaal met nog drie wickets in handen passeerde. «rdac d in «Ie i t few* <B»*r*«*0; 10 PW wnjJV - II. A. van >U*« "JjJJ; tucn hij iel! nog bestuurslid was en uit de lijd, dat hl) ala secretaris van de toenmalige RVB fungeerde Vm{* telwgrafisch* gelukwensen (wBaronder die \an de KNVB) en bloemstuk km werden namens suiter- Vfrenlglngen en vrienden ■fgeMev'en.| Voorzitter A- van Lambaart dankt* aller» met een passend woord. i vormu. R#t. Ht*u «tlvUte: ADO M\'V j 0 }f* uM, S-V^«nd*jn I O— J, Al** Te - Sta- J J -J raljenaord I—tx* g—i Qa A^s»rt_|—Tw»ote_ 3 0. Veto* DW1 3 Ai ZfC S—Ihravlslar t - Ium VI 3 0 HU- i i DHC 1Zasntt esk I 3—0. Gooüsed jü\rODCOKF>TmX K«tiU klUM SW-HAC 3—3. DTC- Wirem II V3 twelttor-VeSax 3. For.l «uni 34-NOAD 3—3 oo#-Xetxe* 1-4 Tw*««i MiZand *pu rt—TortUaa VI 1—0. WV—Rod* JC 3—4: Wtth*tmln»— i JJVV 3-O. P»V—4—0, RRC— Uin-I bujvts 1—4 HOKKRAL TwMti Uum Ci Itro—LaskkwirUec, ^D4f«* kU*» A i The Hzwa^-AhA 3-t I Ms. Ie klasse At APO t-Moiks a 1-4 1 afdïlino lomiAAg Mme klasaet CW—«CO i—l Nu»»— UMklM L no: L*a«ida»-Nae« L n o Twe»4* UUM! RCR-Oootta tl—4 Ms. 13 kUsMi RFC a l»-4, Quick was De Geer d» grote uitblin ker. Als batsman boekte hy zijn eer ste en kansloze century (102 not out), terwijl hu al* howler met 3 voor 8 als de beste naur voren trad. Quick kwam ln het treffen met VOC •an bat met moeite op dreef, want na twee uur hadden dc „Haantjes" bij de lunch ten koste van vier wickets alei hts 68 runs op het bord De Geer opende na de hervatting een waar of fensief en op schitterende wijze voerde hij het Haagse totaal tot 190 voor 5 op om na aun eerste century te heb ben voltooid met 102 not out te blijven. Zijn innings bevatte drie zessen en dertien vieren. Dc enige man. die de r«U«rtoor<l THbur* uitalekende (Van oase hoakbata*d«w*T**r> ROTTERDAM, ton- dif. RFC bwft door een Sovorwtonlnt op Laak kwartier attn kans wur promotie naar da eerste klaiw behouden* Nadat ós Botterdacnmor» ln de eerste inrsn» door Jaap de i vo <r«prorsg hoóden gencsneiv wepen ze in de derde «lagbeurt door Zandatra en De Bruyn een 21 achterstand op. In de vierde innirspa kwam RFC terag O^avenddk scoorde op een korte tik v*n K."*verdi.fe. de prtijkmAker en j K'averdijk self bepaalde na een twee- honkalag var» Advokaat de elnrkïand I op 3—2 o» stand in twsede klisaa tak*. QMt In plast* vu kasmn Lans* dt» weg delen wij Mn familie en beisnfttel- ltrwltn mede dal op 13 SUfuttui ln hei Gemeente- alekenttula san dt Btrs<vc« 8] ts ovrr>den JtmiANUS peters weduwnaar vsn Anns PauUni Psltt ln d« ouderdom van 78 Jaar Rotterdam, 13 *"S 1WS Blnf'.eystrsst «b Utt Slier naam T G, Broer joh, W«ftns«"tr*tl 38 SohUdam LJeftt seen b'otmtii D* uratrdebMtc ilns op de alsem btgrss'plMta Hof wijk Ml plaats hebben te omairetke tl uur Ver trek van tlektrthula Ben* Wtg te 11.1* uur De b«. crufpUiü u te bertlken ast de W*JS but wtlxt II uur vertrekt van buaeutlon CS a*n Detflaapleia. CpenlechtUiMter 'OIJKZIGT' Dr. Th. L. W* v. Ravesteyn T^^^^^^dniang Melkkoppad (tr,ro. Muieumlian) woentdag 17 augustui 2 uur Limburg» jeugdtoneel PRINSEN BEDEIKNAAP Toegang kinderen en begeleiders f 0.75 Kam geopend vanaf 1 uur woensdag 17 sugusius 8.15 uur Israëlische zang an dsns door het ISRAËLISCH DANS ENSEMBLE van huize jamei Rothschild ant Haifa 20 medewerkers: eigen orkest Toegangsprijzen I 2.5Ö, f 3,50 «n i 4,50 b.i. Kaïta geopend vanaf 7 uur Telefonlich plaatsbespreker»115111 vrouwenarts praktijk hervat BANDENCENFfiUM garandtsrt .ook voor Uw wtgen' ALTIJD MEER KILOMETERS met bsiulnehesparends MSCHELIN "X" 1-EDO 3 1- Qulck-s«uvsl het hoofd bood was aan voerder Madsen (311, doch daar de rest er niets van teiecht bracht, lat VOC binnen twee uur voor 76 «an de kant. Ook als bowler trad De Geer. dlo ln vier «veis 3 voor 8 nam, als de beste speler nuar voren Bosman, dit na 2 voor 10 te hebben genomen met een handbleaaure de atrijd moest sta ken, Hurkt (3 voor 13 ln 9 over») en Van Doorn (2 voor 27 eisten de ove rige wickets op. j Tegen „Bloemendaal" kwam VOC aan een totaal van 146 dankzij het verstandige batten van Schoonhetm, die met Ja topscorer werd en nuttigt AtX) 13 18 bitdregen van Madsen (20) en Kind (23), Paul Maas (3 voor 44), Kniyt <4 voor 28). Van de Sloot tï voor 18) hadden by „Bloemendaal" het beate van da aanval. De Bloemandalera wa-1 ren op tiet goede bowlen van Cornell* (8 voor 18) en Groen (I voor 10) op 43 reeds acht wickets kwijt, doch door I (Van au» honkbaüaadiwerksr) ROTTKRDAM, soa dag- Ntphant heeft door eea 3—2 evtnelnnln* ep DH8 het deer deaa Sehtodamee ver eniging georganbeerde lustnun*t#er» nael gewonnen. Nep tun us kwam in de finale door een 41 overwinning op HBC uit Hil versum en DHS bereikt* dc eindstrijd door een 7—6 zeg* op CTC Deze laat st* vereniging legde beslag op de der- Begin itpttmber aanving van nieuwe cursuuan M de psnoöm 1855-1865 s/sapden 16551 1—rUnQen nl 3173 voor SP.D.-MO; 3691 voor M6A (Ajs9487 voof Pfskfijkd/ptema (Aas I 'W 2083 gssiasaSsm 1170 PP;'833 384 8.P.D./M.O. Inlproep. en ineohr. maandag l/m vnjdag van 9-5 tn 7*9 uur. HEEMRAADSSINGEL til TELEFOON 230898 - 23281$ MMUrtaa.Osssaliiisl, HUwsw», OsapblsUwh Tel. Paa Hss» »ni>IHbpl|l* «.Tel. 333MT QmWsai*. IM*** Hg a T«i. Tal. teewwwSee, WeW 13 Tal, Tel. 31311 SUIS de pUais op HBC. la door aen 8—3 overwinning leder» eurelat ontvangt jaarlyke de Iljat van onza gealaspda Iserilngen mat naam en volledig adres-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1