Zee uitbaggeren: 'must' ■ROTTERDAMS Morgen ga ik met vakantie CONCURRERENDE HAVENS WORDEN TOEGANKELIJK GEMAAKT VOOR GROTE TANKSCHEPEN 225.000.- TONNERS KUNNEN DANKOMEN SPANGEN VIERT ZIJN 45-JARIG BESTAAN Dr. Hoefnagels lector NEH Nederlandse arbiters naar buitenland ROTTERDAM RIJNMOND Grens Haast Britse deelneming vestiging ertsoverslagbedrijf in Europoort I Jongens speelden met gestolen pistolen MAN KRIJGT SPIEGELTJE OP HOOFD Acht maanden wegens steken medeminnaar u 4H W X U HIER HOREN KINDEREN TE SPELEN ZO VLOGEN DE DUIVEN GRAANBOOT OP ZUIDERPIER AAN DE GROND 'Ein Walzertraum' in première pag- 4 - dinsdag 13 augtartü» 1986 (Van ome Kheepviartredaetle) ROTTERDAM, dkunUc Het aan de gemeenteraad voorieleade voorstel om de zee voor de monding van de Nieuwe Waterweg: tot ontweer 19 me ter uit te diepen U een a kerst beian*- rbkn stap, omdat de Rotterdamse haven hiermee over enkele Jaren de enige haven to de wereld zal zijn. die hi staat h tankschepen tot 225.000 ton en ook de zeer grote bulkcarriers te ontvangen zonder een kilometers lange lospler in zee te hebben gebouwd of vèr to zee een lozboel te hebben neer gelegd. Uit goed ingelichte kringen verne men wil, dat dit voorstel van b. cn w. eigenlijK moet worden beschouwd als een „must". De haven van loonden na melijk Is al gereed gekomon mot het baggeren van een geul dtor de Theemsmondlng om grotere tankers toegang te geven tot de raffinaderijen te Tbameshaven en Coryton. Nog een nieuwe geul zal worden gegraven om nog grotere schepen de Theems te la ten bevaren. In Bremen zijn maatre gelen getroffen om de rivier de Jade zodanig uit te diepen, dat ook Wll- helmshafen de grootste oJlehaven van Weet Duitsland toegankelijk zal zijn voor de mammoets Het valt t« begrijpen, dat 'n groie ollehaven als Rotterdam met haar talrijke o h ever- werkende Industrieën rüet kan achter blijven cn zodanige maatregelen moet nemen, dat de grootste olietanker» van dc naaste toekomst Europoort kunnen binnenvaren. Voor Rotterdam heeft man voor lopig een maximale toanenmaat van 225.000 ton gekozen. Men zou zeggen dat hiermee het technisch en econo misch haalbare is bereikt. Deze grens schuift echter voortdurend op. wat blijkt uit het feit dat de Amorikaanso Gulf OH al tankers van bijna 300,uoo ton laat bouwen, aohepen, die met e|h geladen diepgang van 22 meter, nau welijks door de Noordzee kunnen. Om die reden heeft men dan ook besloten in Zuidwest Ierland een overlaadsta- Uon te bouwen, waardoor kleinere tankers do ruwe olie vorder kunnen transporteren. Behalve de Gulf OU dus, zullen de andere in Rotterdam gevestigde olie maatschappijen ln de loop van het vol gend Jaar schepen van iftO.OOO ton tot 175,000 ton In gebruik nemen. De Shelltankers van 175.QOO ton zullen een geladen diepgang krijgen van 16.42 meter. Dat betekent dat de maxi male toelaatbare diepgang van Euro poort namelijk 17.70 meter te krap zal zijn voor deze mammoets. Volgend Jaar komen deze schepen al en dat berekent, dat met het maken van de twee kilometer lange proefgeul in de zee voor de Waterweg en van het verder uitdiepen van Europoort spoed moet worden betracht. Donderdag as. al zat de gemeenteraad beslissen over het voorstel en mocht men het ge vraagde bedrag van vier miljoen gul den beschikbaar willen stellen dan zal zeer snel mei het ultdieplngswvrk worden begonnen. De verwachting U dat het werk kan worden uitgevoerd met de zuigers die al in de Nieuwe Waterweg werkzaam *Un. Een diepte van 10 meter Is overigen technisch geen bezwaar want d« I. H. C.-Hol- land buv. is in staat moderne zuigers te leveren die tot eeti diepte van 23 meter kunnen zuigen! Aldus zal Rotterdam door het „af schaven van de onderzeese duintop pen" over een afstand van ctf kilome ter voor de Waterwegmonding, toegan kelijk worden voor mummoettanken tot 225 000 ton, maar wèl realiseert men zich in Rotterdamse havenkrin- gen, dat dit niet het einde is. Het is nog slechts een stap in een ontwik keling die in volle gang la! (Van een onser verslaggevers) ROTTERDAM, maandag, BIU- j kena een publlkaUe to The Sunday) Tlmea van 14 augitttus wl de Britse staal Industrie binnenkort worden uit genodigd deel te nemen in het Neder lands-Duitse project tot de vestiging van een ertnoverslagbedrljf in Euro poort. Aanvankelijk wilde de Brltae staal-, Industrie direct deelnemen in het ka- pltaal van het ertaoverslag en pellctl- seringsbedrÜf van de twintig Duitse, Nederlandse, Belgische en Franse be langhebbenden. Thans steit de Britse staalindustrie voor de regelmatige af-; name van erta te garandaren indien Nederland zorgt voor de nodige facili teiten voor het laden en lossen. Inmiddels is bekend hoe het erts- project eruit gaat zien. De Du'tw Demag, die de groep van twintig leidt heef (thans zijn studie afgerond en de rapporten gezonden aan de belang hebbenden. ROTTERDAM, dinsdag. De komende septembermaand belooft voor de schaak vereniging „Span gen" een echte feestmaand te worden. ZH herdenkt dan het feit, dat *tj vijfenveertig jaar geleden (la het waslokaal van de voetbal vereniging Sparta) werd Opge richt met de bescheiden doelstel ling de schaak beoefening der be woners van het weatelUke stads deel te bevorderen. Deze bescheidenheid heeft zij reeds lang laten varen. Met meer dan. honderd leden, tot uvt de ver re randgemeenten toe, is Spangen eeo der grootste schaakvererug-n- gen van Rotterdam en Nederland en haar plaa's in het pkalaalijke co landelijke «dhaakleveu is moei- UPc we* te denken. Al bij al is er dus voldoende aanleiding cm m september wanneer tevens het nieuwe wixoen begint, met enkele attractie» voor de dag te komen. Deze zijn er ook Allereerst een uitgebreid P. A. Donker- oemooi, genoemd naar de man die decen nia lang de vereniging heeft ga- leid en wiens nagedachterus nog immer ieder jaar wordt geeerd. Dit toernooi wordt ditmaal in groepen van zes spelers ver speld. De eerste drie groapen zulL i, behalve leden van de ju bilerende vereniging, elk twee gasten omvatten waarvoor een beroep op een zestal van de sterk ste Rot'erdamse schakers wordt gedaan. De daaronder geformeer de groepen zullen uitsluitend le den omvatten. Op de dinsdagen 30 augustus, 6. 13, 20 en 27 september zal het In ós kantine van de machuusten- school aan de Willem Buytewech- straat weer eivol zün met liefheb ber*, te meet daar „Spongen" op beperkte schaal aan thuisschakers van alle leeftijden (4wz aan schakers die geen lid van een schaakclub zün) gelegenheid biedt hun talenten te tonen, Thuisschakers die zonder enige verplichting zich eens een maand lang serieus aan de beoefening van het koninklijke schaakspel willen wagen, kunnen zich opge ven bij de heer T, Vis, Vreden- oordlaan 09e, telefoon 110533, die levens aüe verdere inlichtingen zal verstrekken. Inleggeld is n'et verschuldigd. Per groep stelt de jubilerende vereniging drie prij zen beschikbaar in de vorm van koopbonnen. De prijsuitreiking is op zaterdag 1 oktober, na afloop van een massale simultaanseance aan ongeveer tachtig borden, waarvoor drie gerenommeerde si- mul laanspelers zullen worden aangezocht. DIT iS DE Noorse stoomturbine- tanker „Golar", die ais eerste 100.000 tonner in Europoort een uit de Perzische Golf afkomstige lading ruwe olie kwam lossen. ROTTERDAM, dburiac Dr. G. P. Hoetnaiel» 1» mrt insane van 1 sep tember benoemd tut gewoon lector; voor de criminologie in de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Nederland» Economische Hogeschool. Dr. Hoefnagel» is thans wetenschap pelijk hoofdmedewerker aan het semi nal ium voor strafrecht en strafrecht pleging van de universiteit te Amster dam. Tot buitengewoon hoogleraar voor de bedrijfseconomie, ln het bijzonder de financiering van de onderneming, is benoemd dr M. P. Gans Hij zal ver- J bonden worden san d«faculteit der economische wetenschappon van do' NEH Di Gans is dlrecteui van de fi nanciële en economische afdeling van Mees en Hope tc Rotterdam. Hy zal werkzaam zyn ton behoeve van de met de NEH en de TH te Delft verbonden j stichting bedrijfskunde. DELFT, maandag. Drie Jongens van respectievelyk veertien, vijftien en zestien jaar, afkomstig uit Leld- Bchendam en Sassenheim, zijn door de politic aangehouden wegent het spelen met pistolen in een weiland b(J Leiden De pistolen bleken vorige week uit het wapenmuseum van de Koninklijke Landmacht te Delft stolen te zyn, toen de jongens daar met een groep werden rondgeleid Drie pistolen werden in beslag geno men, het vierde zeggen de Jongens te hebben weggegooid (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Een! rukwtod sloeg zondagmiddag hel spie-I geitje weg, bevex'igd aan een venstei van een huis op de Maashaven, en Liet het neerkomen op het hoofd van de 32- jarige fihaaischef. H. J. Th Swaanen, De man werd met een wond aan he' hoofd In he.; Zuiderziekenhuis opgeno men. AMSTERDAM, maandag De Am sterdamse rechtbank heeft de 27-jari- ge Jan R. vanmorgen veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, waar van drie voorwaardelijk, met aftrek van voorlopige hechtenis, wegens zware mishandeling Door deze uit spraak kwam Jan R. direct op vrije voeten Jan R., zijn echtgenote ElJy R. en de vriend des huizes Frans K. waren lm de vooravond van 27 februari naar 'n café gegaan. Daar vertelde Elly haar man, dat ze een verhouding had met Frans. Thuis gekomen kreeg Jan R, een woede-aanval en stak zijn mede minnaar zes keer ln borst en buik, waardoor deze levensgevaarlijk wero gewond. DEN HAAG, dinsdag (ANP). Voor enkele internationale voetbal wedstrijden ztjn Nederlandse scheids rechters aangewezen. De heer J F. Dorpmans uit Arnhem zal op 27 en 28 augustus als scheids rechter bij het toernooi om de Trofee Mohammed te Casablanca fungeren. De kwartfinale van de Intertotocom- petitie tussen Norrkóping en Emtrachl Frankfurt wordt geleid door A. Aal- brecht uit Hoek van Holland. In het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars zal P. P. Roomer uit Rotterdam de wedstrijd tussen Chemie en Legia Warschau lelden met als grensrechter* M. Batelaan (Hengelo) en H. A. Klopper (Amsterdam). A. Boogaerts uit Dordrecht leidt de ont moeting tussen Standard Luik en het IJslandse Valur, De grensrechters J. C. H. Ben tv el zen (Leidschendam) en J, Hendriks (Zwolle) zullen hem assiste ren. In het toernooi voor landskampioe nen zal de ontmoeting tussen het Ierse FC Waterford en FC Vorwaerts Ber lin in handen zijn van A. Boogaerts, die wordt bijgestaan door P. Muls (Glessen berg) en A. J. Tientjes (Utr.). In Belfast zal L. van Ravens (Schie dam) de leiding hebben van de wed strijd tussen Linfield FC en Aris Bon- nevoie (Luxemburg). Grensrechters zyn J C Vervoort Berkel en Roden rijs) en B. L. Hoppenbrouwer (Den Haag). (ADVERTENTIE) Een oenta keu» Filmdrukstof., waarvoor U royaal bij de vijf gulden per meter zoude betalen, morgen voor nog géén drie gulden. Miuchien vraagt U zich af, of er Iets m«e Is,., en U overtuigt zich natuurlijk het beste door zélf te komen kijken. Een magnifieke overgordijn- •tof, fllmdruk, In drie moderne kleuncelhngcn, éérate kcui - voor hen. die een stijlvol en modern gordijn roeken. Morgen begint de verkoop van deze eerste keus flfmdruititof- fen, 120 cm breed, In 3 moderne kleurstellingen. GMrt tel. ef «Artft. *eit y Morgen vindt u op deze plants de mededeling, dat de schrijver van het Rot terdams Dagboek met vakantie is. We gaan naar Praag. „We" mUn vrouw een bevriend bureti- echtpaar en uw toegewijde dog- boek schrijver. Van Egeraat gaat mee op schoot. We zullen eens kijken of het allemaal waar is wat hy heeft geschreven. Waarom de keus juist op Praag is gevallen weet ik niet meer. Wel moet ik u zeggen, dat ik erg blij ben dat de icis voert naar een grote stad. want een stadsmens ben ik geworden! Vroe ge: was ik oen jongen van „de paden op de lanen ln". Toen emigreerde ik naar Rotterdam en de grote stad kreeg me te pakken Paden en lanen ga ik nog wel eens in, maar als het te lang duurt go Ik verlangen naar asfalt en zebrapaden Velen van u zullen wellicht hoofd schuddend van deze voorliefde kennis nemen Ik kan het ook niet helpen Ge bouwen. straten en bruggen spreken nu eenmaal meer tot mijn verbeelding dun bergen, meren of bossen Ik ben ook iemand die zich de krant laat naatuien, hetgeen door velen wordt afgeraden Het wereldnieuw» mlat zijn uitwerking als ik er geen kennis van neem, leeft erge«9 ln mijn achterhoofd Krantelezen 1# nu eenmaal een hartstocht van me Maar gisteren bleek, dot Ik zelfs de eigen krant soms slecht lees. Dat kwam nan het licht toen ik mijn vakantieadres ging opgeven. De functionaris van de «bonnementenaf- deüng keek mij strak een en sprak be rispend ..Lee» JU de krant met Vakantieadressen moeten namelyk tien dagen van te voien woiden op gegeven. Zo hob Ik een dag voor myn vertrek natu Ptaag toch nog wat ge leerd Inmiddels, heeft u vastgesteld, dat mijn geachrtjf vandaag wel erg van- de-hak-op-ile-tak-springerig is, maar dan wil ik u er op wijzen dat dat al weken hel geval is. Wy beleven name lijk dit jaar een prachtige komkom mertijd, vuarachijnlijk ter compensa tie van de slechte zomer. Er gebeuit weinig en d»t bezorgt een dagboekschrijver grijze haren, want hQ kan niet inhaken op het nieuws uit »t*d en omgeving. Dan moet h(j zyn toevlucht nemen tot ver haaltjes, waarin hb ervaringen vin ja ren en overpeinzingen van weken samenperst Welnu, dat U ook een soort vakantie. Maar er zUn wel risico's aan verbon den Dat heb ik goed kunnen merken. Er zijn namelijk mensen, die menen dat sommige stukje» naar het leven zyn getekend Een enkele keer menen ze zich zelf te herkennen Dat is ris kant. De dingen die ik sehriif zijn nim mer venonnen. Ze zijn allemaal echt gebeurd Ze moeien alleen een speciale behandeling ondergaan. Dat Is heel eenvoudig. Je gooit een heleboel erva ringen en herinneringen van jezelf en anderen op een hoop, die schudt je goed door elkaar en vervolgens giet je ze uit Dan heb je een dagboek Dat schudden moet overigens zeer zorgvuldig gebeuren, want er blijken toch iedere keer weer mensen te zijn die zichzelf in een stukje terugvinden of menen terug te vinden om de dood eenvoudige reden dat in het dagelijks leven dingen gebeuren die je nooit kunt verzinnen. Nu dit stukje toch helemaal uit de hand is gelopen en ik u heb binnengelaten in de keuken van mijn bedrijfje een enkel voorbeeld. Een hele tyd geleden componeeide Uc en verhaaltje over een bedrijf dat een nieuw gebouw betrok en ik be schreef de nieuwe reglementen die werden Ingevoerd Situaties die ik zelf had gemaakt en soortgelijke ervarin gen van anderen mengde ik door el kaar tot een zogeheten „lopend ge heel" Enkele weken later hoorde Ik, dat het door mÜ geschetste precie» sloeg op een te Rotterdam gevestigd bedrijf, dnt een nieuw pand had betrokken. Men wilde het stukje overnemen voor het personeelsorgaan omdat het to precies klopte met de werkelykheid En onlangs liet ik u in deze rubriek kennis maken met een vervelende bet weterige secretaresse, die door de nieuwe directeur werd bevorderd tot hoofd van do typekamer. Die secre taresse bestaat echt, ze U ook Inder daad bevorderd en ook door een nieu we directeur AUeen werd ze geen hoofd van de typekamer, Dat. verzon tk om de situatie onherkenbaar te ma ken. Ik vergat, dat mijn vrouw enkele Ja ren geleden ook secretaresse wa« en ook werd bevorderd tot hoofd van de typekamer. Het was heel vervelend, meer aeg ik er met over. Hierbij moest ik het maar laten Ik ga pakken en groet u allen aeer. Uw Dagboekschrijver Walter de Vos Dft is d« lufigle, een stukje woes te grond bij de Tweede Rose- straat Zo zijn er tientallen ven zutka terreintjes fn Rotterdam, die ai vele jaren liggen te verwil deren, wachtend op bouwplan nen of wachtend op ja waarop. Zou er nu niet een of andere ge meentelijke Instantie zijn, die deze gebieden eens onderhanden neemt om ze geschikt te maken als speelterreinen. Daar Is toch zo'n geweldig tekort aan. Er gaat geen gelegenheid voorbij of ge meentenaren die iets van doen hebben met da recreatie spreken daarover. De stadsjeugd mist zo veel. Jawel, maar waarom dan niet begonnen met hele eenvou dige voorzieningen. De jeugd vraagt vaak niet meer dan een veldje om batletje te trappen. Welaan dan, de maaimachine ge. pakt en er een trapveldje van ge maakt. Dat .rost geen tienduizen den guldens. dolvenprogrsmma een wedvlucht vanuit ChajitlUy (134 km), lie duiven werden «1- dur gelost om 6 nor met zuiden wind, On dank» de warmte Had het concours een vtot verloop. De duiven kwamen om 10.40 uur boven de stad. Het concours stond on geveer 3S minuten open. De NAJ.vJ». loste in Terynler (267 km) en Parkestone (221 km). In Tergnier was de tossins om 6.45 uur en jn. Psrkestone om li uur De duiven van deze belde con coursen kwamen zeer vlot af en bereikten vanuit Parkestone zelfs een snelheid van 110 km per uur De eereta duiven kwamen resp om 8 50 uur en 13 07 uur boven de stad- De diverse prijswinnaar* in de addeUn»en raren: BJJ Mas*: 1. Th. v. d. Pltiym, 2. G JBol, 3 N. Holj Wilbebniiia: 1-2 J. Piooy, VJ DV1, j »l. XIUI, nwiuuuu,; i-z j. r»OOy, 3 M< v. d. Meydien; Vilosse. I. Overbeeke, 2 D. Ooykaas, 3. N. Ebel: Feyenoord i. N. Selders, 2. v. Leusden-Reynt)es, 3. L. Dijks man: Maasstad' A de Boom, 2 A de Bel 3. D Uitbeyerse; N.C.C.: 1 Witkamp, S. M. H. Kuyk. 3. P. Riwe C.; O CC 1. Gerardus v. d. Horst. 2. A. v. d. Wal, 3. P. Lomé, Luchtreinigers: 1 P. Verzijden, 2. Stuiver, 3. P. Bruna; Vale Doffer, I. B. Kokx. 2. C Timmermans. 3. G. Banse: Reisduif LAÏ.O.: 1. P. de Bruin. 2. Vo«- Busehaart, 3. N. Stok; Wederzien*- I. H v. Es A Co, 2. Gebrs. v. Bsaren, 3 K. Haan*, korf, SnslvHMers: 1. Gebra Zoetemelk. 2. Gebrs. v, d. Hoven. 2. P. Riaemeyer; Noor- deimcwt: 1. H. TitdXut, 2. A. Vermant, 3. H. v Wynasarden: HlUe«onda: 1. B. v, Gcnde- ren, 2. Halter (beide duiven werden op bet zelfde moment geconstateerd), 3. N. Ver meer; Westen: 1. N. Dlesaen, 2. J. v. Klave ren. 3. H. Kamoen-v, Btlzen: Rode Doffer: 1-2 Gebr Geutje# Be Co, 3. M. Kruis te Zn; Spangebode: H. Zuidgeest 2. W. H Flaes, Jr 2 J Tak Sc Oo. 3. K Dcsjmiaden Sr Sportief; i. Hakken# Co 2 D. Hoek. J, K. Dorchain; Ooievaar: 1. H. Bloejn, 2, Th, Bloemendaal Co., 3. J. Knegt; Uesel- monda. I. P, v d. Sman. 2. D. Jansen, 3. W. Prins; Zuiden- I. J, Langbein, 2, J. de Waard, 3 A. HouÖvufzcn; D.C.V.: 1 t*. T. v. d. Velden. 2. R. Kooren, 3. M. Kraat; NB vB. Weeten: 1-3 C. Muteer. 2. F. Ro- denfcMrg. N.A3.V.P. Tergnier: WiUerosvrienden1. Zwankhuyzen, 2. D« Graaf, 3. Ottespeer, Columba' 1-3 G. v Leeuwen. 3. Stofregen; De Prins. 1 P. Bevaart, 2-3 A. Schmidt: Vrijheid Schiedam, l. Robach, 2. H, v. d. Steen. 3. W. d« Winter. Parkestone: Willen» Vrienden1. De Graaf. 2-3 Jaa de Rutter; VrHheid Schie dam: 1. P. Pob, 2 D. Bakker, 3. G Bar- .zeley. (Van onze scheepvaartredaclie) ROTTERDAM, dinsdag. Het van Canada komende en met graan gela den Noorse tnotortankschip „Jslanta" Is vanmorgen even bulten Hoek van Holland op de Zniderpler aan de grond gelopen. Het 13.313 ton bruto metende vaartuig Rit met het achterschip dwars op de pier. Op verzoek van de kapitein rijn on middellijk de Europoort-sleepboten „Maasbank", „Middelbank", .JDoggera- bank" en „Vlkingbank" hulp gaan ver lenen. De oorzaak van het aan de grond lopen ia vermoedelijk dat het schip bij vermindering van de snelheid uit het roer la gelopen. De „Jalanta" liep een uur na laag water vaat en het ber gingsbedrijf van L. Smit en Co. hoopt het vaartuig vanmiddag om twaalf uur ongeveer drie uur voor hoog water los te krijgen. Voor de opvarenden bestaat geen gevaar, het weer Is kalm en de zee zeer rustig. Wel verwacht men dat het schip vermoedelijk scha de zal kunnen hebben aan het roer of dg schroef. De Jalanta" levert geen hinder op voor de passerende scheep vaart. Eerst hebben de vier „Bank-sleep- boten" nog een poging gedaan om de Noor los te trekken, doch dat ia niet gelukt. Men zal nu wachten tot het water hoger gestegen is. De „Jalanta" is een nog betrekkelijk nieuw achlp, verleden Jaar ia het in de vaart geko men en nu voor het eerst op weg naar de haven van Rotterdam. Eigenaresse is de rederij Anders Jahxe te Sandefjord. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. In de Rotterdamse Schouwburg ia afgelopen zaterdag de première-1966 gegaan van ..Ein Walzertraum" uitgevoerd door de „Hoofdstad Operette". Set is het 20ste apeelMlzoen, dat de ope rette „Eln Walzertraum" van Osaar Straus wordt uitgevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1