moeilijk werk uitgeven J. POLAK EN R. VAN GENNEP: 'EEN IDEËLE EN EEN REËLE IDEALIST' FransenDuitsers en Britten ontbreken op 19e CH.I.O. Sparta naar Schoten De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie Helihal per 1 september open ROTTERDAM RIJNMOND H. J. Oolbekkink M Sportprogramma kk VEROORDEELDE KAPITEIN HUURT DUIKERS OM ONSCHULD TE BEWIJZEN Grootste lading erts ooit in Rotterdam FSV Pretoria houdt toernooi ISRAËLIËRS DANSTEN MET VEEL BRIO 4 - donderdpg 18 augustus -1966 JE ilenkt natuurlijk aan nepotisme ais je hoort ciat een zojuist gestarte uitgever begint mét een boek van zijn oom. Als je vervolgens verneemt dat het boek E, O. van Genneps „Albert Camus, een studie van zijn ethische denken" is en het begeleid wordt door het happy few-tijd- schrift „Merlijn" geloof je dot hier sprake is van een onbe raden en onzakelijke onderneming en je durft er wel zeker van te zijn dat noch oom noch neef Van Gennep er rijk aan worden. Maar in 1962 was dit toch de aanvang van Uitgeverij Polak Vun Gennep. Na vier jaar huizen ze van kelder tot zolder in een ferm pand aan de Keizersgracht en onzakelijk willen ze niet meer wezen. JOHAN POLAK (37): „Rob Ij sim rtüi» Idealist sn iJt ben een tdeële MeeHst." BOB VAN GENNEP (29): is bij oil# ds brgedte wan het fond# die bef hem doet «n niet bepaalde toppen, JVtct dat we daar op tepen Hoor ik solliciteer nofl iteed# naar een bestseller. maar dan moet er wel achter kunnen «taan," Polak U een lange, m spore man met jen wat toegeklapt gezicht, timide ge- baren en eeti aarzelende houding. Van Gennep la een Unge, tikje gezette man mat een open gezicht, bred* irmzwaal- en en «en houding vol aplomb vol» gans de fundamental© psychologiicns begrippen hebben die twee elkaar clUï wel gevonden en «amen bouwen ze een mooi foods je op waar (nog) geld bjj moet, maar cUt reed» enkele sierlijke bouwsteentjes een het keateel van de vaderlandse letterkunde heeft bijge dragen. Ven Gennep kwam. vla oen vriend uit militaire dienel. Ln contact mol Po lak en hun eerste samenspel waren de „Karton# voor Letterkunde". Polak wu leraar oude talen en stoeide wat bij de uitgeverij De Beuk; V»n Gennep werkte bij MoumsuR en studeerde voor zUn ultgeverisdiploma. HU deed In 'uil 1063 examen en in august ue begon .Ntgoverij Polak Van Gennep. Op een zolder ln do AmatmUmse Hend- boogirteeg. Hamellnk is or nog niet» van belang gekomen. Vind ik. Kijk, samen met onze adjunct-directeur. Jaap Jansen, bepalen we het fonds, naar onze tame lijk congruente #maak. Dat Is eigenlijk het ent go criterium je amaak. Daar- om moet er nog geld bU de uitgeverij. TV/Al jaar toch du0? zinnig om te beginnen mei tón tüd schrift en één boek. Over Camus," Van Gennep: „Iedereen verklaarde om» natuurlijk volsirekl voor gek, maar achteraf »ijn dat toch nuttigt uigaven geweest." Polak; „Tja, tk urn» leraar, tk hsb peen diploma," Van Gennep: „Ja, maar je bent nu erkend. Ik heb erpeni een sterretje ochtor js naam sien staan," Polak: „OH, ja? Dot i* tevk, zeg, God, dat tuiit Ik niet." Nou zijn we de Laatste twee al voel commerciëler gaan denken, we moesten meer ln de breedte denken- Maar we hebben toch geen Crcmera Of Voordewinden om op te drijven." „We hebben nu «en stuk of negen btindeli poëzie uitgegeven, waar we, ier bundel, so'n achthonderd, negen- londtrd. duizend gulden op verloren hebben. Per bundel. We waren over- Polak: „Een zelfbevrediging, Van Gennep: „Ik zou niet meer zonder boeken kunnen, hut is je leven." Per bu"del- w'n achihoncera, negen- Polak: „Ja, wij gaan met ge- Polaks „Het was natuurlijk .krank- honderd, duizend gulden op verloren nummerde exemplaren van ons hebben. Per bundel. w« waren over- fomjs jiet grof in, in een kist vun g>rch«pt hout Hét f. j. werk, meer kan. Ik evolueer steeds meer ideaal, je hobby, naar het standpunt: boeken die niet - Van Gennep: „In ons fonds zit een hoge mute van creativiteit. Die impuls kun je niet meer mis sen." Polak: „Het spannendste van uitgeven is om te zien of je een F.IfrEN IDEEËN «electie kunt maken van dingen riiUDiN xuasauu over twlntit, ook nog {et3 TTITGEVERIJ Polak Sc Van Gennep te ze86en hebben. heeft aan de Prinsengracht een fr-vtfh&jir-r%.Tst (foto Bert Sprenkeling) De uitgevers Johan PoiaK irechtsj en Rob /an Genrep uitgevon voor gelezen worden zijn geen boeken. Nu gaan we poëziebundel# ln offsetdruk uitgeven, voor, pakweg, een gutden. En als het voor een gulden niet gaat, moet j« zeggen: nou dan kun jc aüeen Bloem of Achterberg uitgeven." Van Gsrniep: „Ja, je bent nu erkend als boekhandelaar. Niet au ultpeysr, Als boekhandelaar, dat U toeft dék iets?" IDEALISTISCH POLAK VAN GENNEP bracht een anntal titels op de markt die ln de boekhandel „mooi en moei lijk" werden genoamd. Pr«»tigs-uH|i- ven die ln de kranten goed besproken werden, maar slechts weinig kopers trokken. Van Gennep: „Iedereen wreef ons aan dat we IdeaUitiach waren. Kr zijn vijftig boekhandels dte de mooie titels willen, do rest wil er niet aan. Ik zeg vaak orvttettend onaangename din gen over d« boekhandel, maar er sljn er een aan-tal die ons altijd enorm ge steund hebben." Johan Polak dwaalt de kamer uit» tt wacht Iemand op hem met «en Ver moedelijk moot en moeilijk manuscript. Rob van Gennep, de man van de uit haal, da kreet mot overtuiging en het ïk-heb-vrUwel-altUd-gelUk-gMlcht, voert voorlopig verder het woord. „Het curieuze U, «Is je ni#r het bui tenland kUkt, zl« Je dat ze daar een uitgeverij beginnen met veertig titels «n een duidelijk programma. Dat heb ben wij anders gedaan. We begonnen met wat mooie boeken en daohten: da verkoopbare boeken komen onderweg wel, En nog steeds Is hat zo dat we niet lang vooruit werken. We hebban nu tot zomer J0C7 gepland en dat kan om dat de meeste boeken onze elgsn idee- en zijn en omdat we jwen atol van eutour» hebben, zeker met op lual go- bied van de balie trie.' „Si gen lijk hebben we alleen Jacques Hamelink en Alain Teister. Dat komt vangen. Volgens Duttse berekeningen gaat een uitgeverij, in dat zoveel gro tere land met een zoveel hogere boek prijs, pas na zeven jaar winst maken. Men Is geneigd voor ons land dan in termen van tien Jaar te denken. Polak Van Gennep hoopt over twee a drie Jaar winst te wan maken. „Maar dan zijn wij van die Jongens die de winst dan weer ln een ander boek «toppen. WU blijven tenslotte altijd een uit geverij voor de tienduizenden, niet voor de honderdduizenden." De „eigen Ideeën" monden uit ln een reeks boeken en brochure» over actuele onderwerpen; het huwelijk- van Bea trix, de provo's, „Zo Is het", Suriname, de Zweedse moord. Van Gennep: ,,Dot zijn dingen die ik leuk vind om utt t< geven, die een Impact hebben, die di rect werken. Het Is aardig om do zo veelste roman van een bekende schrij ver utt te geven, maar het is veel aar diger om zelf boeken ie bedenken." Johan Polak keert terug. Het Is kil ln het uitgevershuis, HU beeft een da» om zUn lange ha la gewikkoW. Van Gennep niest uitvoerig. De verkoud- hetdsbacll is niet het enige virus waar z* door geteisterd worden, Dia andere virus heeft hen geraakt met de begeer te op niveau boeken uit te geven. Er wordt een handvol titels genoemd: „In dépot1' van Philip Mscheaicu», de ver zamelde gedichten van Jacques Bloem, de Oortcr-docunicnUUe van Enno Endt, „De Rooms Katholieke kerk eo Nazi-Dultsland" van Oünter Lewy. Po- sün igt: J helemaal HONKBAL VOKTHAI. Re». Ie divisie; Votemlum J—ADO 3, POS l~A).*ix 2. KC Twente 2— Feilemwrf 2. DWB 2—Go AhcnU 2. SVV 2—Velox 2. Hol land Sport 2—PSV 3. MVV 2 -Snarla 2, He». 2e «ilvUts A: HCH 2 -Ül«uw Wtt BV 2. Haarlem OHC '«6 2. EDO 2-Xerxe» 2. Ext-eialor 2Cncllmiri 2. DfC 2—7.¥C 2, Herme» PVS 2 -Do VolewJJeKer» 2, For- tunn VI. 2~AlV*maat 3. 1e hls» Hi Sparta— SVV, Willem II—KC Den »u«ch, Velox— DFC. NOAÜ—Rxcelfclor, Xerxe*_Fortun:i retjenoorel—Dt^S. APO—EHnhwiJk. NAC-—filtUrdt». Ze HU* H; KoU* JC-llol- Jond Sj>ort. MVV—KC VVV. Meirnondi» "M— WllhelnUna. ll«ronle—Kimthoven. Limtiur- gla--PSV. Ilarine» DVS-RKC. Kortuna VI. —DUS '06. 1IONKWAL lleofdkjutr.- AJax—HVA. HCK—M. NicoJs ABC— OVVO, Scheten - Rparta. Krrtt» kla»- le A; IICAW-HVOA. VoJawlJckem- -PSV. HCTIW-ÜW. Be ml# klme IIHlfC -On*s Gezellen, Schiedam-CTC. Storki—«c. Haar lem. Twrrde kta»*e CADO -Tilburg. DHS Wnx»en«nr. Laakkwartier Hnxatlkarnp.' RKC—Keueitouri]. Iierdr klasie A: SttA— TH». The tlawke—Neptunu», SVL~nioe- Cendaal. Re*. e»r»lr hlesaei Spartu 8— VV 2. OVVO 2-HHC 3. H- Nlcvl* 3— Ï.VOA 2. sc. Haarlem z—Ajax I. Rr*. twee- klM»c A: Schiedam 2—CTC 2. ADO 3- PSV 2. H«*enKiwnp 3--HCK 3, Storks 2- ABC 3, Rn. tweede klatee II: Kenutmer- land 2—OVVO s. IICAW 3-HVA 3. Schie dam 3—spart» 3. HVOA 3—Scholen J. Af deling Rotterdam. Kent» kl«***.- CVV— Nado-V. BHC—Leonlda*, VFC—SCO. Res. eersle klaue As Neptunua 9—Schiedam - 4Lir tg 8. He*, tweede klaisr 11: SKA 2—VfC 2. l«k zegt: „Dit sUa oom vWlikwrlje V»n Gennep zigt: „Dat «Utt de boekt SSSedïlUk on«i Sri» llwn w»ar wc helemaal rotsvast achter SJsMwhUadit? bil »r""« wu, we dtnfcw, «n b«j«. literaire ^Itgavtra ln Nederlind. Na «hleienia mee gwnaakt te hebben. CRICKET finale „Knock out" otxnpeÜU»; QukL HCC (Urr. ACCU GiriU kU*«a A: Bloemendaal, Hennes DVSHCC. Hg.-ACC, Rood ie U: ACC II—Rxcelttor. VIlA—ëCHC. H. J— Quick (Van ome honkbalmedewerker) ROTTERDAM. De door de Haarlem** honkbalweek onderbroken competitie wordt hot komend weekend voortge zet met de voor het kampioenschap belangrijke wedstrijden 1ICKHar lem Nloolsen SchotenSparU. Al» de Nlcols zaterdag verliezen, kan Sparta zondag kampioen worden, maar waarschijnlijk is dit niet. Bij Spar'.a staat Rudl Dom. wiens blessure door de enkele weken rus: wel volkomen genezen zal zijn. op do werperaplaat. RFC moet zondag aan de Abraham van Sloikweg van kampioen Feijen oord winnen om zijn kansen op de tweede plaats, die recht geeft op pro motiewedstrijden, te behouden. In de derde klas besluit kampioen Neptunus hel seizoen me: een uitwed strijd legen The Hawks, dat noR een kans heeft op de derde plaats. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag Aan het negentiende Officieel Inter nationaal Concours Hippique, dat van woensdag 3i augustus tot en met zondag 4 september in het Kralingse Bos wordt gehouden, nemen geen Franse, Engelse» Ierse en Duitse springruiters deel. Het ontbreken v*n de Franse. Engelse en Terne deelnemen» Is etn van d besmettelijke paardeziekte ook wel moeraskoorts genoemd dte ln het voorjaar ln Frankrijk heeft geheerst In Europa «ün sindsdien ver scherpte grensbepalingen voor paar den transporten van kracht en Engeland on Ierland hebben de Invoer van paarden zelfs volledig stopgeset ROTTERDAM, donderdag. De heer J, ,U, Schijthuis,, ex'wethouder van economische aangelegenheden zal op dondwdag 1 september om 10 uur Heiihal het nieuwe (tjWehike) Ahoy'-gebouw op het vroegere Heli port terrein aan de Hofdijk in gebruik stellen. Ook ir. J. A. C. Tillema, hoofddirecteur van gemeentewerken, zal het woord voeren (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, dinsdag, Hel Zuldafrikaanse sch CÖp VB «rlftof Van onderzoek heeft de Engelse kapitein Ian Branch schuldig bevonden aan het verloren gaan van zijn schip, de „S. A. Seafarer", op de kust bij Kaapstad. Het hof ontnam do kapitein voor twee jaren bevofwdheid als kapitein te va ren in Ziudafrlknanse wateren of als kapitein op een Zuidafrikaans sebip er bulten. Het hof gaf tevens een berisping aan de eerste stuurman, omdat deze nage laten had de kapitein te waswhuwen, dat het near Kaapstad bestemde schip te dicht onder de kust voer. De „S. A. Seafarer" liep op l juli j 1. tijdens stormweer op de rotsen en brak ln atukken Twaalf passagiers en de 64 k<?ppen tellende bemanning werden door pen helikopter van boord gehaald. Van schip en lading vlet niets meer te rqdden. Kapitein Branch hield vooi het hof vol, dat sijn ?cMp niet te dicht op de kust voer, maar dat het een niet op de kaart aangegeven rif geraakt had, tengevolge waarvan het ongeluk gebeurde. De kapitein was zodanig overtuigd van de aanwezigheid van zulk een rif, dat hij zelf een groep duikers in dienst genomen heeft om de zeebodem ter plaatse te onderzoeken. Volgens een mededeling van de ad vocaat van de kapitein hebben de dui kers inderdaad een niet op de zeekaart aangegeven rif gevonden op de route, die de „S. A, Seafarer" gevaren heeft. Het rif steekt van 30 tot 40 voet onder de zeespiegel. De advocaat verklaarde dat att nieuwe feit naar voren zou worden ga- braoht. Indien het hof «ou besluiten opnieuw een onderzoek in te ««Hen naar de oorzaak van de ramp met bet Zuldafrikaanae schip. (Van onze scheepvaartt-edaotle) ROTTERDAM, dinsdag. Naar de Rotterdamse agente, de firma Ruys w Co„ mededeelt, wordt zaterdag de Zweedse bulkcarrier „Nuolja" in Rot terdam verwacht met 73.0W ton ertï aan boord, de grootste hoeveelheid die ooit ln een keer in de haven wordl aangevoerd. De „Nuolja" zal haar lading lossen bij MüUer-Hanna's Overstag- w Op- s]«bedrijf Botlek N-V, Da „NuoUa" Is een nieuw «chip, dat de rederij Trafik A.B, GrdngortwTg ,e Stockholm kort geledon ln de vwri ge nomen hoeft. Het «?Wp is Ln zo hoge mate geautomatiseerd, dat het een be manning van slechts 29 koppen avoalg heeft. Om V, d. Velden ivisselbokaal (Ven onse sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De F8V Pretoria «al op de sondegsn en 88 augustus op het terrein aan de Oldegaarde een toernooi or«anl»erep. met als Inset de V, d, Veldenwiaiel bokaal. Deae beker i* vernoemd naar de erevooriltter van de FSV Pretoria. De deelnemende verenigingen zijn Ingedeeld ln twee poules. In poule A treden aan Overmaas, DEH en Schie dam; in poule B Transvalia, RDM en FSV Pretoria. Br wordt gespeeld in e«n halve competitie. Komende zondag om 00,30 uur gaat het toernooi van start met de wedatrijd Overmaas—DEH, Zondag 26 augustus komen da winnaars en verliezen van belde poules tegen elkaar uit De Fransen hadden een sterke' équipe met o.a. de Olympische kam pioen Piorre Jonquères d'Orlola near Rotterdam willen afvaardigen, maar de Nederlandse veterinaire dienst heeft de organisatoren van het CHIO laten weten, dat er voorlopig geen sprake kan zijn van invoer van Franse paarden. De Duitse springruiters, die jaren lang ln Europa aan de top hebben ge staan. komen niet naar Rotterdam, omdat zU dit settoen met een ernstige inzinking hebben te kampen. Bij het Europees kampioenschap ln Luzern werd Schockemöhle door een val uit geschakeld en kwam Schridde niet verdèr dan de achtste plaats. Op «rond van deie teleurstellende resultaten heeft het Duitse Olympische Comité besloten het gehele jaar geen equipes meer naar het buitenland te sturen, Het «emia van de Engelse. Ierse, Franse en Duitse équipes wordt enigs zins door de komst van een Spaanse, Zweedse, Deense en een volledige Braziliaanse equipe, nadat Nelson Pessoa vorige Jaren reeds In dividueel van de partij was. Pessoa ia dit seizoen de luceesvolsle ruiter ge weest op de Europese concoursen. Hij won de strijd om het Europees kam en behaalde drie eerste en vjjf tweede plaatsen ln Aken- verder zijn er goede bekenden al» België en polen. De voornaamste troef van de Nederlandse équipe Is Anton Ebben, die zijn plaats temidden van de toprulter» nog eens bevestigde door in Luzern de zwaarste wedstrijd te winnen en in het eindklassement al# vijfde te eindigen. De dressuurwedstrljden zijn sterk beïet mot deelnemers uit Denemarken, Duitsland, Nederland, Roemenië, Ver enigde Staten, Zweden en „.Engeland, De Engelse amazones Diana Ma»on en Lorna Johnstone zijn bereid om het risico van vier weken quarantaine f' nemen TJET wedstrijd programma wordt af- 11 gewisseld door shownummers me* hackneys, voltige-demonstraties, Fr sa paarden en sjeezen en tijdens het weekend een groot nationaal por shownummer aoor de gezamenl' Nederlandse pony-Organisaties. Het evenement wordt muzikaal o geluisterd door de Rotterdamse Poll Harmonie Hermandad, de Johan "Wil lem Fr Is o Kapel en het Trompetter korps der Cavalerie, Intussen sljn de voorbereidingen reeds begonnen voor het twtntl Cllio, waarvan de organisatoren bijzonder» willen maken, Men heeft goede hoop van de internationale f deratie toestemming te krijgen om 1967 ln Rotterdam het Europees spring kamp loensohap te organiseren. Het CHIO sal dan Uen dagen duren. Het Israëlisch Folkloristisch Dans theater is gisteravond na een optreden ln een vrijwel uitverkocht openlucht- - gros schild bracht haar programma van theater op'Dljkzlgt enthousiast begroet. En terecht. Do groep van huize Rotn- sang en dans met veel brio. Dat programma wai overigen» niet xo bijzonder rijk. Het zal wel aan de Israëlische dans zelf liggen. Die U. toe- Ujk, r ony* iiyki „geven, fris en vroUjk, maar mist op den duur het verrassende element en vereist niet zo heel veel technisch kun nen. De meesto dansen lijken op.elkaar. De groep danste, song en musiceerde evenwel met een aunstekelljke ipon- taalteit en dat vergoedde veel. Het nieuwe achooljwr van d« aca demie van beeldende kunsten wordt woensdr worgen 2* augustus om half elf in het Luxortheater geopend met een openbare les. De directeur» de heer van man ouuKn: van de Unge afstandsloper1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1