FEIJENOORDERS MOETEN ZEVEN KEER TRAINEN mmwmm De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie Nieuwe Shell raffinaderij in Denemarken Orinoco trekt schip vlot HALF BOOREILAND OP REIS ü'te- abik ROTTERDAM RIJNMOND STUDIECENTRUM VERSTUURT NIEUWS- IN-BLIK NAAR SCHEPEN Phonomar: door ex- Minjonners gekozen programma's worden ui Haagsch Blinden instituut op de band gezet en gekopieerd Zweden voorbeeld Verkoop Financiering N\ TYPISTE Weer drie auto's opengebroken Hardere aanpak in stadion UITVERKORENEN Né: '•Si psg. 4 - vrijdag 19 augustus 1968 Geluidspost op zee In de eUidlo van het Haagsche Blindeninstituut «orden van l ^moeder"- band 20 kopieën tegelijk gemaakt, "pAJ&QOZrCpkimniti Simon Carmiggeh vertelt aan boord van de kustvaarder „Poincicma" in de haven van Neiv York één van zijn kronkel*. Het veelomstreden derde doelpunt in de worldcup-voetbalwcdstrijd EngelandDuitsland weerklinkt in een hut van de „Stad Gondel, een Rotterdams schip in de Indiase haven JVavlacJd. Karin Kent „danst de hele nacht door" bij de bemanning van een tanker in IPest-lndie. Deze maand zfjn voor het eerrt na. een proerperiode van een half Jaar 18 Nederlandse koopvaardijschepen van „ge- luiötpoet" voorzien: een novum voor de Nederland» vloot, dat onder de naam van phonomar" gelanceerd ia door net Studie centrum voor Zeevarenden. »W« haMm bat nvatl dat het weekblad „Waob* te Kooi" dot la «e oplaag van lOOo exempCorec op de gehele Nederlandse vloot waar opfc ter wereld wordt ▼wipreM, amtToniag behoefde. Een gelulds- hand Mn maal pet maand verson- dea leek ene hiertoe de ua|<w«- md manier", vertelt oud-mee ni>n Leeadert van Dam van hei Studie centrum, T\E Zweedse koopvaardij hebben wij tLifl vocrbeokJ jsonomen. D* Staato-redtö omroep startte daar to 1W8 mot een gehildsbandendlenat. Kat ward een avorwaOtUcend auccao". „Of het dat ook op de Nederland» vloot zo! worden Ia nog niet te teg- Wn. Maar de voorbereidingen dLe we oebbeo getroffen, voordat we met air" zijn. begonnen, waren gebreid" Va» Dam vertelt hoe aan 600 «she- pen een «nque te-formulier Is g«- «buurd met de vnaag „of er één of meer bandrecorder* aan boord wa ren" een ««rate vereiste al* men geJukfcbtnchm aan zeelieden wild* gaan distritmene®. Vierhonderd schepen reageerden: er waren Ö02 pickups en 1450 band- reoordera aanwezig. Er waren boten bij die zelfs meer dan 12 apparaten par «ohlp «en boord hadden, Daarna werd begonosn cm aan 12 „uitverkoren" schepen «en proef- band te «turen. D« ervaring leerde namelijk dal Radio Wereldomroep in veel gevallen via d* korte golf niet of nauwelijks beluisterd kan worden, Een samenvatting v&n actualiteiten gelardeerd met muziek op een bandje van éér> uur wu In dergelijke „van Nederlands nieuws verstoken" gevallen de oplossing. De band bood elok wat wila: n>ort, populaire weten schap, nieuws, kunst („Spinoza"), oen stukje troonrede, cabaret (lUidi Carreil), een greep uit het concilie en wat lichte en serieuze muziek. De reacties waren unaniem enthousiast. welwillende beslissing van de vtff ra- dloxuUen te hebben ontvangen die toestemming moesten geven voor het sftsppe van hun programma's moest «r geld op tafel komen, De Centrale voor Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij (CVK) wilde de helft betalen. Do overige vijftig procent kwam voor rekening van de Stichting Zecmanswelzijn. De programmakeuzü wordt ge maakt door een aantal ex-„Muijon- ners", die onder leiding van radio man Hans Herin*, de bandjes sa men- stellen na zorgvuldig ia de „gidsen" en „bodes" aan.geschrapt te nebben wat interessant voor „<to zeeman" kan zijn. (Hierbij worden alle ge loofsrichtingen gelijkelijk bevredigd.) Aan het eind van de maand Is er dan een band van zes acht uur leng te bijeengesprokkeld, die door rlgo- reus schrap werk tot precies één uur wordt teruggebracht. Vaak die „moeder"-band worden to Den Haag, bij het Blindeninstituut, 20 koplën tegelijk gem salet. Het Blln- denlnaütuut, dat over speciale opna me- en weer gaveapp ar tu ur be schikt, heeft ervaring in dit werk omdat til ook een gesproken week blad maken voor <lè blinden to he: gehele land. dit bemoedigend begin, kon men over de financiering van de uak gaan denken. Na eerst de *pN dan is het de kunat om de banden- t« verkopen", zegt de heer Van Dam, „Wij verkopen ze voor 20 gulden per s:uk. We gebrui ken het boste merk magneto foon- van de geadreSMoi nq elg *nde". sink. PER VLIEGTUIG worden de banden met Nederlands nieuws In speciale cassettes naar de schepen verstuurd. Aan dia twintig guLden word; b(J* na niota verdiend zo wordt voor- Jereke-nd. De band zelf kost meer an een tientje: de luchtpost (want Iedere zending gaat mot het vlieg tuig) kan tot 4.50 oplopen; de ver pakking kost een halve gulden. Daarbij komen de honoraria voor de samenstellers, on de produktlekoatei?. „Met de verpakkingsdoosjes, dfe speciaal voor ons rito ontworpen hebben we een aantal Droeven- geno men", zegt Van Dom, „wij hebben ze In Den Haag van een hoog flatge bouw laten donderen. Ook Is er over-" heen gereden met fietsen en auto's. De doosje# doorstonden alles". „Als we 100 exemplaren van één band kunnen verkopen, springen we or net uit, wat betreft de gemaakte onkosten. Maar we hopen natuurlijk; op een grotere oplage". Dc eer#ie lichting van „phonomar" la UunkhdeU aangekomen aan boord van de 18 schepen, die op deze ge- luidadlenst hebben ingeschreven. Dank zij dit nieuwe Initiatief van het Studiecentrum voor Zeevarenden kunnen nu de op varenden van de „Rochab" In de haven van Puerto Rico luisteren hoe uiteindelijk het songfestival door Nederland toch nog werd verloren. En hoe Emmy Vorhey en Christiaan Bor in de Rotter damse „Doelen'* mot overgave hun Bach-partituur verklankten. Voor slechts twintig gulden per uur inclusief porto. VERENIGING „DE TECHNISCHE SCHOOL" ROTTERDAM Op het Secretariaat-Centrale Administratie wordt per 1 september 1066 gevraagd eon Voor typewerk en lichte administratieve bezigheden. per maand. Salaris vanaf 21 Jaar f 340 tot por maand. Salaris van 21 jaar ƒ340 tot ƒ597 per maand (rijksregeling), afhankelijk van leeftijd en ervaring, exclusief 6 pet. vakantie-uitkering. Premie AOW-AWW komt voor onze reke ning. Sollicitaties te richten aan het Secretariaat, Wea ter tin gel 101, Rotterdam-3, tel. 133165. PiUfcM» HMtUuh» T.lflfoon 18 HBO (ADVERTENTIE) de nat aan de vijver )n apljkenteae spreekwoordelijk voor fantastisch wonen op billijke conditie ooo#«oo#\ tnod-el woning ihalalalru! «*n cf« *!fv#r 0«opéiwJ! dinsdag* «n dondard«gi »an 10.30—1? ui •nn»n1#-2l uur;isitrdas* van 10.30'17uur. IWkri Ir forms II» In de mod»fwt>nfng of door J \di .otterdam»» vestiging ven hel bouwfonds idir|«ndso gemeenten (d« Installing dis dulisndan helpt tal) hsl rsdtrllgsn vsn do woning nlltmnl), westblssh 23. telefoon ROTTERDAM, vrijdag. Vanmor gen i.s bij Frederieia in Denemarken de eerste Shell raffinaderij in dat land officieel geopend door de Deense m - uJs'.er van handed, de heer Lar# P Jensen. In deze moderne raffinaderij, met een V2rwej*!<;ng«apaciteW van 2 mil joen '.on psr jaar, wordt op ruim* schaal auiomaae toegepast, vooral op het gebied van de electrünfcche pro- cesbeheersing. Bij de raffitiaderij zijn aanlegs'^-lgers gebouwd die tanksche pen tot 65.000 ton -in staat stellen bun lading ruwe olie te lossen. ROTTERDAM, vrijdag. Het Britse s.s, „John L. Nanta" (7.710 ton), f [daden met stukgoed voor veruchll- ende havens aan de Perzische Golf, liep op 7 augustus op eiland Jazi- rat AraW aan de grond. De „Orinoco" (4.000 p,k.) sleepboot van L. Smit en Co's internationale sleepdienst, kwam dezelfde dag ter plaatse en probeerde het schip vlot te trekken. De „John L. Nanta" was echter te vast op dit eilandje gelopen, zodat de lading eerst gelost moest worden. Een bergings team, onder leiding van de heer Z. W, S. Moerkerk, vloog naar Bahrein, al waar bakken, kleine sleepboten en een landingsvaartuig werden gecharterd orn de lading te lossen. Op 17 augustus, bij hoog water, heeft men geprobeerd met ae sleep boot „Neptunla" van de Overseas Towage and Salvage Co., het schip vlot te trekken. Doch deze poging mislukte. Toen is men er toe over gegaan nog meer lading te lossen, waardoor men er in slaagde de „John L, Nanta" op 18 augustus 02.00 uur lokale tijd, vrij van de grond te krij gen. HOEK van HOLLAND, vrijdag. Hoewel de politie In Hoek van Holland goede hoop heeft dat na de arrestatie van drie Rotterdamse en drie Duitse jongens de diefstallen uit auto's tot net verleden zouden behoren, blijkt dit niet het geval te zijn. Er schijnen nog meer „autokrakers" actief te zijn. Er werden opnieuw drie auto's open- febroken op verschillende plaatsen in [oek van Holland. Uit een der wagens werd een fototoestel vermist (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrfldag. FeUenoord heeft lering getrokken rót de eerste competitiewedstrijd tegen NAC. „De conditie van onze spelers was slechter dan die van de Bredanaars", zei manager Guus Brox, „en daarom hebben we besloten om intensiever te gaan trainen. Een aantal spelers zal nu zes of zeven keer per week door Kment onder banden genomen worden." Reactie van Kment: „Ik zal ze pakken. Het zal niet meer gebeuren dat er vrijdagmiddag een naar Rockanje gaat om te zonnen". FEIJENOORD: Pieters Graaf land; Romeijn, Israel, Kraay, Veldhoen; Haak en v. d. Vuil; Geels, Jansen, Bild en Moulijn. SPARTA: Doesburg; Buitendijk, Laseroms. Eijkenbroek, Bentzon; Kemper en Bosma; Hou man, Madsen, Bosveld. Vennoten. XERXES: Ven Dijk; Dorjee, Spinhoven, Jonde, Fafié; Jacob* en Van Toledo; Heijerman, Pan sier, Hanegem, Kleinjan. SW: v, d. RoerHazenbroek, Van Dongen, Glaudemana, Van Leeuwen; Van Beek en Van Schie; Corpeleyn, Osterholt, Van Dijk, Van Gent, EXCELSIOR: o. d. Wekke; G, d. Butter, Luck. Miihlenbmch Kosten; Weber en A, d. Butter; Vel berg, Beek, Sfaiuenberp, Brand. HERMES DVS: Bravenbaer; Monster, u. d. Burp, u. d. Heide, Heikamp; Fonhof en Marree; v, d. Griend, Van Kooten, Klein, Jansen. ROTTERDAM, vrijdag. Wijk- tuinman J. van Dalen van de gemeen telijke pLa q :«>en eodie rua'. afdeling noord U gisteren gehuldigd .ter «e- legemheld van zijn 25-jarig dieiutjubi- leum. Hij kreeg ondermeer een gouden horloge en een geschenk onder couvert iAt.&Vi U Rond hot middernachtelijk uur ging dere heflt van het bij De Groot In Zwiindrecht gebouwde booreiland op weg naar de boorlocatle bij de Doggörsbank, Het ..halve" eiland komt met acht poten op de zeebodem te staan. Door deze acht holte poten worden een achttal heipalen van 72. meter lengte rond 40 meter de grond ingeheid, Zelfs het slechtste weer zal naar men hoopt het eiland niet kunnen deren. Eind augustus komt de tweede bij Gustoge bouwde helft van het eiland, dat door de eigenaar B.P, da naam „B" heeft gekregen, op de locatie aan. In september wordt dan de boortoren op het tot een geheel verbonden boorplatform geplaatst. Deze toren ligt nu nog op de bouwwerf van De Groot in Zwijndrectit. De huurder van het „B"-eftand, de „South Eastern Drilling Company" hoopt half ok tober naar olie en gas te kunnen gaan boren. De „Sedco" heeft bij Gusto nog een tweede eiland In aanbouw. Hst halve eiland dat gisternacht v astgel ast op een reusachtige ponton op weg ging, wordt bovendien dpor polsdikke staalkabels op zijn plaats gehouden. In de vroeae morgenuren passeerde het ongewone transport Hoek van Holland. Het nogal teleur*tellende spel in Breda 1# voor Brox en Kment ook aan leiding: geweest om het elftal op en kele plaateen te wijzigen. De van zijn enkelblessure herstelde Guus Haak is ten ko«te van Libregrts tern^e- keerd in de middenlinie en Kiek van der Vall heeft Plet Fransen verdron gen. Ruud Geels is sneller in de ploeg op genomen dan hü had verwacht. Toen hij in juli zijn contract tekende zei hij: „Ik hoop dat Feijenoord me eerst een tydje in het tweede elftal laat spelen om te acclimatiseren." Feijenoord voelde daar aanvankelijk ook veel voor, maar nu Hans Venneker maar niet In zijn oude doen kan komen en Ove Kindvall nog steeds niet beschik baar is, heeft men niet geaarzeld om hem tegen FC Twente op te stellen. Feijenoord kan zich voorlopig geen enkele misstap meer veroorloven. An ders zou Ajax nu reeds te ver uitlopen en zouden er wel eens minder mensen naar het stadion kunnen komen dan Kleboom c.a. lief la. Sparta en Xerxes, trekken naar het zuiden, Sparta naar Willem II, waar het goede winstkansen heeft en Xer xes naar Fortuna '54 waar misschien een gelijkspel binnen bereik ligt Sparta heeft zijn elftal ongewijzigd gelaten, maar verwacht mag worden dat trainer Wiel Coerver aan Ton Kemper en Jan Bouraan opdracht zal geven om aanvallender te spelen dan tegen PSV. VERXES moet Lazar Radovte mfe- sen. De Joegoslaaf heeft saterdag tegen GVAV een middenvoetsbeentje gescheurd of gebroken en moet nu een dag of tien. met styii voet in het glpe lopen. WaarschUnlök sal hfl tegen Fortuna '84 worden vervangen door Ton Pansier, SW moet het tegen RCH zonder Wout van Meeteren doen die tegen Eindhoven aan de knie gewond is ge raakt. Osterholt vervangt hem in de voorste vier. Öp de linkervleugel heelt Rijkuiter het veld moeten ruimen voor Van Gent en in de middenlinie is Van Schle teruggekeerd. Excelsior speelt zaterdagmiddag om vier uur in Tilburg tegen NOAD, dat evenals de Kralingers de eerste tweo wedstrijden heeft verloren. BIJ Excel sior Is rechtsbuiten Kalkman vervan gen door Velberg, Henk Schouten is teruggekomen op zUa besluit om voor een amateur club te gaan spelen. HÜ la opgesteld ln het tweede elftal van Ex celsior, dat zondag tegen Gooiland uit komt. Volgens trainer Rinus Smits is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men Schouten dit seizoen ook nog een® in het eerste elftal zal terugzien. Bij Hermes DVS schijnt het voor hoedeprobleem nog niet te zijn opge lost. Een gemiddelde van één doelpunt per wedstrijd is te weinig om ln deze marathoncompetitie een rol van bete kenis te spelen, Manager Gijs Doo laard probeert het zondag tegen Lim- burgla met Willy Jansen als linksbul- ten en Jaap van de Griend, die een tijdje om studieredenen niet heeft ge speeld, op de rechtervleugel (ADVERTENTIE) nu... beduidend goedkoper Een duiter Is ge«n luxe meer voor die huismoeders, die steeds meer zelf moeten doen in haar huls, door gebrek aan hulp. Neen, zo'n duster Is een nood zaak - en U kiest natuurlijk een charmant vloc model, om er ge zellig mee uit te zien en toch Uw kleding te besthermen. Tricot Nylon dusters, nor male prijs 9.75 met flinke zakken, in practlieh 3/4 model, en royale lengte, koopt U mor den voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Nylon dusters, In meerdere 1 frisse kleuren en moderne dessins, In de maten M t/m 43, GMe nf, ef nftrtft. Mit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1