i gere wmst Philips BELANG OBAM BIJ KON. ZOUT VERMINDERD CHAUFFEURS ONEENS MET HUN ONTSLAG aiE-asss® m NLM BLIJKT AL BESTAANDE NAAM TE ZIJN -1 SEHBDs F ^JaartirfiflTSS In juli 84% van import door export gedekt sSÏSïSSSa.y 1 - iULTATEN DAALDEN MINDER DAN IN EERSTE KWARTAAL f WAIL STREET WEER LAGER Wereldbank maakte meer winst muuA MINDER MENSEN DOLLARLENING MARKTAANDEEL EEG-Gommissie Nederlandse industrie- lonen in acht jaar gestegen met 90 procent Voorbeurs verdeeld Soeharto leidt zelf economie van Indonesië Aandelen Algemene Bank, Gist en Spiritus en Westlandsche Hypotheekbank gekocht -VERMOGEN- Ruim 30 miljoen aan inschrijvingen voor Utilico LENING BREDERO IS GESLAAGD Meer winsl Slavenburg Werknemers Oranjereizen willen niet op lijndienst Nieuw kanaal door iMidden-Amerika stmt op problemen wuHmciroN, (apj— Zes maanden voor diefstal ƒ9400 Na schieten ontslag van rcchtsvervol gill g geëist voor opperman Streven naar ëén grote lerarenorganisatie oaemanx. -mm <am. - GEEN LOTTOPRUS DOOR ONGELDIG FORMULIER FORD VS MONTEERT NU OOK RADIAALBANDEN EMPLOYES VERKOCHTEN ZELF WASMACHINES Ki k'. Jaarlijb ondersoek «p tbc voor leerkrtcfateo cmcAAa n«aw (a»i. - o- Opera New York wordt nog niet gesloopt 'Geen dementie voor doorrijden m botsing* w»SKW&fc WW fig.*» Schreiner eigenaar 'slapende1 Ncluma af jgajBaJB aïrrasw ^TW1' Zwemmer verdronken SSTfer*,^ i vrijdag 19 aaguatua 199S - pag, 7 IWMTAAl VM (Hf m« im -*i IB* YORX. vrijdeg Oteatar) zija de teenco op do New- -taseflertanbewaopntattw gedaald, ^r, doordU goduzeode de latest* twndel nfoapea los- ysuen, ontstonden geea erg grote ^yverliewa. Yolgens haadekwe de maite prtiAottdtod eW*eew- fcat Utt. dte <k kwiwwnii w de aandak* op debem* «potauw Mb en wel «it ftH «•- J»rd doller. b£ AÏÏnta merMltamte kria— mceryt, is overwtocbt De MovooWUfco verkocan. warden vegeiobrefTOi an da oog steeds war- o*nafend krappe gehhimifct <0 hoge metatoren ta da Verende*» States. Bat Saw Jnnea grwniddalda daadd È0H Mfn punten tot 810.74, M tam IMd ttOjMQ dollar lm de ervoor,bl^kt uit het Am de aanvullende mam voor wVmm op leningen en gartntiee «Oftt «Tjl miljoen dollar toegevoegd, reserve op 1814 ttul- tl De totale dollar. Aan do in MOfmnliiu' te houden jaarvergadering m worden vrnr gestald 7b miljoen del- Ihf van het netto taktanen ovor 4a dra* Gtttobm, «a -si» «*iE«6MHsf 'f-a (Van enie «»noml«h* radactie) EINDHOVEN, vrijdag. De win»t v«n Philips U in het tweede kwartaal van dit jaar minder geduld dan in da eente drie maanden. In het tweede kwartaal daalde de winat met ruim vijl procent van 82 miljoen (tweede kwartaal '6$) tot 78 miljoen. In de eente drie maanden van 1W liep de wtaM «eraf vaa (tl miljoen tot 79 miljoen. In het eerste htlfjur ia de winst vu Philips met ruim negen procent geduid van 118 miljoen In *U tot lm miljoen, so Is In eon tus- «artfehe mededeling bckeodff maakt. De «rw mn het PMUptcotw cem steeg it* het tweede kwartaal met elj proeent ran 1.95J mil joen tot 1.839 miljoen. In de eerste zes maanden steeg het totaal van de verkoop met btfna elj proeent san 43H. miljoen tot f S.m miljoen. Ptuaps urwsefct it Jast sea onset 'e die de /ijïascaou *sa less mat etrw «U «maal ut tam- «dn S«-es«M snrdt iet da v OKisorniNvwvaadajU* miUm uw U iMêa h» ast aflluu. ta BweraooaU, Kind Juni bedroegen de voorraden 39,6 procent van do omsot op jaarbasis tegen 4} procent per 80 juni 1968. Bol absolute poll van da voorraden wordt nog te hoog geacht. In verband mat hot eeteoenpatrcoo vaa da omzat wordt in do reat van dit Jaar een doling van de voorraden verwacht. PMUm heeft geen ntaawe moot «cafés genomen wat betreft bot aas blijft bty hot saatrefcke» tos akant asewaw» latedtaf to work nas. Bot' peraoMolbodfH lol teel 1967 bUjft en- ««w&rigd. Slnda 1 Januari van dit laar la bet mantal watfajemer» bü Phlllpa in da gehele waroid met 4-400 gedaald tot HM00. Ia Nederland viel een daling te constateren van 1,700 tot 95.000. Bet pertoneel verloop waa in da af gelopen anderhalf jaar als volgt: In dienst Uit dienst ia halfjaar 1965 6-100 9.100 Se halfjaar 1968 7.400 8.800 le halljaar 1966 3.400 4400 Het verschil tussen bovengenoem de 1.700 mensen die weg sUq geaan en bet getal van l 400 in bovenstaand staatje ls «en gevolg van mensen die onder meer In dienst lijn gegaan of langdurig ziek zUo, De overneming van Van der Heem sal wawsehJJnHjk enige ontslagen tot gevolg hebben, meent Philips. De In vei teringen rijn met ongevtt 9 raUJoen toagenomen tot 259 ml! joen. De Ugulde middelen stegen yii. 849 mihoen tot <89 miljoen. Het PhUipsbedrtjf In Luxemburg gast in september een dollartening uitgeven. De opbrengst van de lening wordt bij Philips „ruimte voor de toekomst" ge- Philipe houdt vast aan de verwaeh- ting dat eind 1567 de kleurentelevisie in Nederland ral wor* ceerd Nssr raming au land In 1970 circa 300.000 kleureoont- vangtr» zijn en in Europa 1X8 mil joen, co li bij Philips uitgerekend, Zn Amerika heeft de kleurentelevisie meer opging gemaakt dan aanvanke lijk werd verwacht. Philips hoopt met de jongste prijs verlaging te bereiken dat nog meer mensen «en televisietoestel kopen. Het marktaandeel van Philips in Europa is de laatste ttid toagenomen. De voorre den WJ de handel zün lager den een Jaar geladen, aldus Philips Bij de hui dige verkoop ven televisietoestellen heaft vijftig procent van de totale om zet al betrekking op verven glngseen- Dtrect na het hakend worden van al dese cijfer» la de koen van de aande len Philip, gisteravond al flink geste gen. De notering liep op tot m.80, ongeveer drie gulden hoger dan waar- Op de officiële beun was gehan- tefsn dud. De hn- kar voor 84 (Vaas AXmmDAK. vrijdag. pert werd te Jeu vso dit Jaar preeeat gedekt deer «e waard» vaa export. De Import bedraeg J 2363 mil joen ea waa 49 atBJaan 1st er dan In deselfde maand vaa IMS, de export bedreet l»W ariUeea ea wss ƒ83 miljoen heter den te Je» 1968. Ook In juli 19W werd 64 procent van do Import gedekt door de waarde van de export. De import dealde al» gevolg van vermindering van ds invoer van mine rale brandstoffen, groen, vliegtuigen, vetten en oil in, tin- en ijzer erts. Ge stegen la de import ven «uto'i, kleding en niet-elektrische apparatuur. Do voornaamste uitvoergoederen waren: vliegtuigen, schepen, vises en plastische stoffen- Sinds Januari 1M6 is het tekort op de handelsbalans (Import minus ex port) tot dusver ƒ3119 raiUoen, of ƒ874 milioen groter dan Ln de over eenkomstigs r'J i periode ln 19905. CVan onze economische redactie) AMSTERDAM, vrijdag. - Op de tl 9\Mh EsnloMSn» OU, I tnj&- 1Ï1.M b 121,90). redactie) AM8TC1DAM* vrijdag. Da le- nee ta da tndastrie m da KSO-Ixodes aljfl la xebt Jaar rijd MSeteeUJfc reete gen, nuxr het meest In Nederlxad. tk- lie en West-Duitsland: te bntte-aur- Tirdienitea stegen te Nederland met 94 proces t. te Vvsakrijk mei 44 pre vent, ln Delft* aa«4 M «s te Lessm< burg met 4» prsoest ..Bij. de oprichting van dc EEG in 193* lagen de lonen la Nederland ea Italië juist het laagst an te Luxemburg hst hoogst, zodat zij sindsdien la be langrijke mate naar elkaar toe ge groeid zijn, Dc bevolking van de KO-landen wss eind |M8 gestegen tot 1988 mil joen tegen 111,6 miljoen eind 1164. De beroepsbevolking daalde met 0,1 pro cent (73.000). DJAKARTA, (ANP). - Indonesië'* iterke man. genaraal Soe harto, beeft aeJf het erooomtech betek van lijn Und ln handen genomen. H\, Is voorzitter van de „Raad voor Eco nomische Stabilisatie waarvan de op richting glstornn os «en vergadering van het kabtaetaproaiudtum werd meegedeeld. De nieuwe raad telt negen leden er behalve Soeharto maken ook de mi nsten Seda. Axhart (handel) er Rachmet (binnenlandse zaken) ar deel van uit De raad la ingesteld om alle rege- ringsactlvltettea ter verbetering de economische toestand ta coord ren. Na de vergadering verklaarde Soe harto dat vrije Invoer tegen buiten landse valuta spoedig zal worden toe gestaan (Van onze economische redactie) AMSTERDAM, vrijdag De N.V. Onderlinge Belegglngs- en Administratie Maatschappij OBAM' te Amsterdam heeft in hot P*r 30 Juni afgelopen boek jaar een bolangrijk pakket aan delen Koninkiyke Zout-Ketjen verkocht Het belang bij dit con cern werd verminderd van 472 500 tot 1Ö4.000 In het voor afgaande jaar had OBAM nog ruim 43.000 aandelen Konink lijke Zout gekocht. OBAM h«tft tvtnaU in fc«f voorafgaandboekjaar aande len Phtlip», Koninklijke Olie, AXU( Narionole-Nederlonden. RVSEïeeoier en Amtttrdam* Rotterdam Bank gakocht. Hei heling bft Vu Ommermi wwd verder verfcteiM. De verleden Jui ge< keel» te 5X646 eeuverteerbere obU gstiee Vu Oeuwm werden eüe ver- keckt Veeris werden Site Kip OBAM heeft ln bel afgelopen boek jaar een belang genomen bij de Al gemene Bank Red er land 100,000), de Koninklijke Nederlandache Olst en Spiritusfabriek (/2BOOO) en de Westlandsche Hypotheekbank (J 104.000 en vier oprichtenbewUzen). De beiegglngsmaetschapplj kocht ver der jao.OOO zes procent converteer bare obligaties Ven der Grieten. Hei bestuur stelt voor het dividend te verhogen van ƒ7,78 tot ƒ6,40 per aandeel van nominaal /50. Voorts wordt w»er 2t| procent in esndelen ln het vooraltaioht gestekt. Hei vermogen vaa OBAM daalde ven ƒ48,8 miljoen tot ƒ46,3 miljoen. Het aenlal uitstaande aandelen nam toe van 183.930 tot 189.660. De intrin sieke waarde van een aandeel daalde met elf procent van 319,49 tot ƒ284,32, aldus het Jaarverslag De ontwikkeling van de spreiding van het vermogen exclusief de on- belegde middelen is als volgt N«d«rland V«r Staten Du It «land Canada Frankrijk BalaiS Andera tanden ss,ai 11,10 9,24 1.4» 12,41 3.88 1.47 so.ee 14.ae 3.37 ROTTKUJAM, doailanSai (AW). - Op de emissie ven aantelen Utilico N.V. is op 16 augustus voor een bedrag van ruim ƒ30 miljoen Ingeschreven. BIJ meer dan de helft van ds inschrij vingen zal de storting geschieden in aandelen yen openbare nutsbedrijven. AMSTCRDAM. «ndortaf (ANP). Zmittenten delen mee, dat op de uitgifte van f 6 miljoen zeveneneen half procent obligaties Verenigde Be drijven Bredero gisteren tegen W procent dusdanig werd ingeschreven, dat bij de toewijzing een zeer aanzien lijke reductie moet worden toegepast De lening was aanvankelijk groot 7.8 miljoen maar hiervan werd reeds 2,8 miljoen op inschrijvlngs- v oor waarden geplaatst. ROTTERDAM, vrijdag (ANP) De N.V. Slavenburg*» Bank te Rotter dam heeft in de aerate see maanden van dit jeer niet onbelangrijk hogere resuhateo behaald, aldus is meege deeld. De zaken hebben zich op een bevredigende wijze uitgebreid. (Van «w cotroapomiont) MAASTRICHT, vrijdag. De nlet-gehuwden ondar de negentien «langt oat chauffeurs van Oranjerototn N.V. te Vohcanburg omvc, ais zij dat willen aonataande maandag reedt fn dienst aden MJ de NZH ln Haarlem. namen voor een nieuw kanaal op riteteeau tussen de Atlantische e» te ftUte Qeeaan door lliddan-Amerik» tedtaï op vertraging pit hoeft pretl- Hte bet Gehmrte -a- Congres mee- gtewll De commissie die mofsUjk* tetei vw het kanaal bestudeert Is iripea johnaoo gastoten op poUUeke, teiwntirbt «n militaire prowlemen. Tri dusvsrr» heeft de eommieete m bariggeheadeo «et routes g geoi tussen Nlcartgua ao S*jtoJ bet Penemskaneal in aan »n- van Panama an in hst uitertte Jtedwaaten van Colombia Ook houdt kemvmtsste zich bazig mat da mopn van f 9.400.— uit hét i ta ea ea Haarlem Ie kriJgnsJJa. DU heaft ttariau P. OeSkN vaa OnoJmtes I aesagitealiL as evetkg ati NIH te Haarlem De ontstagen chauffeurs, die flstartn met d« hoofdbestuurder, J, van der Doef van te Katholiek» Bond ven Var* voenperaooeeL hebben vergaderd, willen slSechter niet 4 het ooi neerleggen en zün ktaarbRJk evenmin van plan, om naar Haarlén te trekken. Een van hen set gisteravond; -Wij rijn gewend op touringeen te rilden en niemand kan ons verplichten ergens v»r in het westen van ons land op een lijndienst gezet te worden.** tataeeen heeft «reeteer P. GatUasd van Oraajereteea, aa itolwiead var- kispmaiagar B. Page vaa Nattwhiè Airway* weids aide, hel beeft itewee- ven vaa de imerlertell der esadsiea van d« «hartentoehl waaleehappMHé- tbsrisads Airway*. vraa>e> later Oeaan Airwaya. Hei aandelenkapitaal bedraagt tv enhalf miljoen gulden en er la een c ceeal» aangtvnegd voor bet vervoer van personen ea goederen vanaf da luchthaven Zuld-Umburg. Eervol ontilag hoogleraar (Van onze correspondent) ROERMOND, vrijdag De Roer mond*» officier van justitie nu-. W. C Ulterwaal heeft gUteren ootilag ven rochtavervolgtng gevraagd voor de 35- lariga opperman Tb. C uit Venray. Deze acboot dit voorjaar mat een flau- bertgewecr op svn hospita an op een politieman die ta hulp was geroepen- De officier achtte C. verminderd toereken bear. De avond waarop Mi de echoten loste was hij stomdronken thuisgekomen. Hij zal zieh van het ge beuren niets te herinneren. De opper man zal, aU MJ van rechtsvervolging wordt ontslagen Ln een sanatorium *n ontwenningskuur ondergaan. D, ryiMtefiiaawiBiflB*. d!» fitwuoa ta OoUMbaak ban I«amt»a4ariai ttMfl jetaoKtaa. kaals ma »«B» mh> waea»a waart® M ai^n&katt!» uttaprwkt moe «ca ipawi mot»- U|k* i<*tt»r.lkaalca no tie trm laruaaartastaatia van aQt te om wttkutm kil tui ttkj&a. ■-'■■■'< eev baté wil itl Mfatkaa tesr om fun. v«! 4t Uurj twaand, «Ml ta «a mo« vos lam nira»»a«»d» anaal». «M Da ma» waW* -ï*,10" pUMmniana «>t •-»! ke- B»a vaa aas otnmaa» ywakklW w wvroaoo» atla kti kot M«- (Vu, aaa na) atfHM - x* «MKh* H—KW M!«".V ml» s, mm i*fe bw** M vmmHk wX mUtm MWi NEW YORK, vrijdag (NT These) Ford sal ete serate Amsriksa—s sate- iBobtolfabrlek rsdtsitbaadm els stea- daxrdaltiwtiag ep ssa van da ■wdsilse voor 1967 monteren. Of andere mstel- teo stja de Mtabaar. ker daa gswoee antehen^an. De Aasert- ksxnss fabrieken wOdee ae eshtsr niet (Jja- In Earopa werft 4e rafteetband al eakels Jam veotvulftg gebrftkt Rsdlsstband (Tan teerd. 9+ tweetal dn M-Jarige C. nil Beerten en ds evpp «*4e A H- aft verkeehl «p nsuhte— veer 1 hadden zij hulp van De Byunaauaase elnwviom vandejzaer prfjasi» lllli itiia Tl' •Mk aM iw» Dtaa wtj- MfWC ia*M' WbW Wn^lWlnr jtah opera, dal sedert enigs tijd op da nominatie staat afgebroken 1* «vonten, heeft woemdaE enkele minu ten voordat de aiopersploefep «an hst vin vxemtie om hst nwuBiait •vwnVi (Van een onzer verslaggever*) AMSTERDAM, donderdag. De naam Nederlandse Luchtvaart maatschappij NLM, die de KLM hééft gekozen voor haar dochter onderneming die de exploitatie van binnenlandse luchtlijnen ln handen neemt, ig volgens de heer B. A. M. Schreiner, directeur van de ftichtviartmaattcheppjj Schreiner Aerocontractors N.V. ook de naam van een in 1919 opgerichte onderneming waarvan hij thans eigenaatr ta. „Maar,** zegt da heer Schreiner, „hoewel ik dug jurldiach rechten op die naam kan doen gelden ligt het niet in mijn bedoeling de KLM daarmee moeilijkheden te berokkenen.** heeft niet gslsld tot bezwartn. Het r 4at i» tees h sftztehMJ tesk terms gavtag aaa haar tehterttutehiiri) allslaH—4 hesft late» teldea 4mv 4e ge4eeble, Bal 4aae sa aesvooélg m*- sfta. Se te 4a ateebagatj Nsterlaadse NLM eat- al ees4ft 4a afkerUBg NUC „Uiteraard ta ter bevotfder plaatse uitvoerig oagegaan of tegen deze naam juridischs becwarsD kimden bestaan, namelUk bij bet grootste merkenbu reau hier te lande, bij de Kamsr var Koophandel ea bÜ hat ds parte men vaa Juatitia, terwtfl ook advtea Is to- gvwtmneti van om notaris- en advo catenkantoor. Br bleken gaan beswa ren te stta. m naam oodememtag i éeËduTraede A tfedartandae Luchtvaartmaat- v Aangailsn echter ven dese TadMlen nooit maar werd vwnotnea, kon aeane- kaa ODtateaa,* aldu» ffttSaSrta^R standpunt van het departement ta dan ook Alt voor zover thans kan worden beoordeeld de verklaring van geen be swaar we] zal worden gegevea. De minister heeft dat echter nog niet gé- De luchtvaartmaatschappij, waarvan de heer Schreiner tien laar geleden de ■indelen opkocht, werd in Amzterdsm opgericht Het doel was het exploite ren van lurhtdtemten voor het ver voer van personen en goederen. Ge durende kort» ttfd heeft deze onder neming een dienst op Duitsland gé- vlogw. GEBLEVEN Volgens'd« beer Sehrelner bleef zij, nadat aft haar activiteit had gestaakt, wel bataten en waa tij onder meer ingeschreven bij de Kamers vsn Koop handel ln Amsterdam en Rotterdam an verscheen er te de Staatscourant vaa I «el 1949 neg een madcdaUag be treffende sta tuten wtj sigtng. Volgen* het departement van Justi tie tenet wel mogelijk dat een naam loze vennoolMfcapk die jtiapead" blijft voortbestaan, niet meer staat UHbnaatfeoHtockapptt na lilt bot (Vaa t <mw*«» to *s bok iraaéil*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 4