'Sport heeft me ne Ie groei van oliehaven altijd geboeid' Oom Eduard en de boze bestolen rijkaard ssaaaffw- EUROPOORT IS DE AANLEG VAN OLIEGEUL WAARD! DIKKE OLIELAAG OP HET WEGDEK Veertig jaar bij S.H.V. GENERAAL-MAJOOR J. G. M. NASS: Stadion krijgt nieuwe president- commissaris Nederland nu 8ste scheeps- bouwland De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie Sport op radio en televisie ROTTERDAM RIJNMOND 'ARCA' DUIZENDSTE TANKER VOOR SHELL EUROPOORT i'l I,kx \|:'I Dl 1 )?MMlSS\i;lS O0» Prijswinnaars en oplossing vorige puzzel -Spoorto"1 TIEN BOEKEN VOOR GOEDE OPLOSSINGEN 1—g. 4 30 «ugustu» IMS (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Precies een week geleden, op zaterdag 13 augustus, was er, aldus lezen wy in „Onder de Vlam", de bedrijfskmnt van de Shell Pernis, een gezellig on der-ons-feestje op de Shelltanker „Area" die aan de Vinger- pier in Europoort afgemeerd lag. Helemaal geen tam-tam naar bulten over dit onderonsje onder gastheerschap van kapitein F, Fikkcs, maar de aanleiding ertoe is belangrijk genoeg om het aan een zo'n grote klok te hangen, dat men het op het mi nisterie van financiën in Den Haag kan horen! D« bijzondere „fcinaewdrotf"- Heenkomst op de betrekkelijk kleine produktenUnker „Arcs" werd nameiUk georganiseerd, omdat deze BheUtanker de dui zendste tanker was, die bij Shell Europoort zijn lading kwam los sen. Duizend tankera alleen al voor de Shell In nog geen zes jaar dat Europoort beslaat, bote- kent, dat deze olfebaven aan de monding van de Nieuwe Water weg een fantastische groei heeft doorgemaakt en oog doormaakt. Het wae op 13 december I960 dat de eerste tanker, de Zweeds* „A, K, FemjtrtW 18.811 ton oüe In Euro poort swam basen. Oes» enkele van de v»t« toceohouwera, die toen op da loepier atonden, hebben kunnen ver moeden, dat dit eerste schip de aan loop sou kljn tot een ongelooflijk snel le ontwikkeling, die de Shell na uwe- lUka heart kunnen bil hou dan en waar van het einde nog nl«t In zicht to, Vingerpler t)p 31 januari 1963 loeten voor de eerste maal twee tanker* tegelijk aan de Vtngerpier, de „Sepia" en de „An tonio nuie". Op 7 aeplamber 1863 veatlft de „World Triendechlp" een Joerooord van WOl ton per uur. De „Barse Berieean", een Noorse tanker in time-charter voor de Shell, arriveert op 10 december 1M3 met een lading ruwe olie van 91.375 ton. Steeds groter worden de reuzen die Europoort binnenkomen, ateeda vaker aneuvelen de loareoonla. Op 11 maart 1969 de eente paal voor een nieuw* ateifer en tien maanden later at op 15 januari van dit jaar moert de „Sepia" ale eerela aan de nleuwa wai- steiger. Zn uterdag een week geleden aan nieuw* mijlpaal; de Bheïtank*r ^Arca" komt ah duUandate achlp in Shell Europoort aan. Verleden jaar kwamen In totaal 34-1 tankschepen Shell Europoort binnen inet een totale aanvoer van 11.539.271 ton ruwe olie. De ..Area" la voor dit jaar het WOite schip en bracht da aan voer in totaal op 11.580.444 ton. Het staat dus nu al vaat, dat dit Jaar ten opzichte van verleden jaar een aprons naar boven sal maken, zoals dat a nlïtds de opening ln I960 leder Jaar weer gebeurd is. Belegging W() geloven niet, dat er een haven in de wereld is die een zo danige groei heefl kunnen door maken al» de olichaven in Euro poort. De aanleiding waarom op de duizendste „Arca" een intieme bijeenkomst werd gehouden van 8hetl-topfiguren la naar ons dunkt reden san de bel te trek ken en Den Haag erop attent te maken, dat de 78 miljoen die Botterdam vraagt voor de aan log van de Rotterdamse oliegrul een bijzonder goede geldbeleg ging ia. Da groal van Europoort gaat ten faveure van de gehele Nederlandse economie! Drieduizend htur stookoli» ont snapte gisteren uil een omgesla gen tankwagen ep da Rotterdam- sa Boa/oom, hoek Pnnssnweg. De chauffeur win de zware tank auto, de veertigjarige K L Ver bakei. had na een stuurmznoeu- vre de macht «ver de wigan ver loren. Het gevaarte, geladen met twaalfduizend frter stookolie sloeg om. Een Schiedams# firma b#a* met behulp van chemische mid* delen de dikke laag straat verorfjderd. Cao karwei, dat tot d,ep in da naet* duurde. De heer Vertakel heeft met doM ortgeluMóf afgelopen stuur, manoeuvre een frontale botsing met een hem tegemoetkomend combi busje voorkomen. (Door Dick van den Polder) ROTTERDAM, zaterdag. Het bericht, dat de heer J. G. M. Nass, generaal-majoor der mariniers, de onlangs overle den dr. ir. L. G. Versteege gaat opvolgen als president- commissaris van Stadion Feijenoord N.V. hoeft geen aanleiding te zijn tot het ver wonderd optrekken van de wenkbrauwen. De heer Nasi is geen vreemde ling in de sportwereld. Hij Is een trouw bezoeker van de wedstrij den van Feijenoord en Sparta, hy is bestuurslid van het NOC en de NSF en er zijn maar weinig sporten die hij niet zelf actief heeft beoefend. De he*r Nms b bovetul een Inne mende persoonlijkheid mei een praehUse stoat va* dienst ea dat Is dan eek de reden, waarom de eem- ■dwrtwen va* bet stadie* onlangs unaniem hebben besloten om hem veer dk honor* k* ambt te vragen- „Ik had niet verwacht dat ma de keu» op mij zou laten vallen", vertelt de beer Ness ln bet hoofdkwartier van bet korp* mariniers aan het Westplein. „Het waz een plezierige verrassing voor me, want ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd geweest ln alle» weet met sport te maken heeft" „In m*n Jonge jaren heb ik ge kanood, geroeid gevoetbald en vooral veel aan atletiek gedaan. Ala lid van de sportvereniging zeemacht ben ik DEN HAAG, uterdag (ANP). tn bet midden van dit jaar Neder land achtste op de raniUpd van lan den voor wat betreft bel tn aanbouw lUndr aanbal kannen »rheep*ruimte, aldus eea bericht ln het jongaU num mer van „De Ingenieur". japen is nog steeds duidelijk kop loper. Op 30 Juni had Japan 3 774 000 ton ln aenbouw, 5t2 000 ton meer den vorig Jaer om die tijd. Tweede *tjn Q rooi-Brit term* en Ierland met 1.838000 loei (90 000 Ion minder den in het jaar daarvoor) Derde U West- DutUland met 865 000 (108 000 ton minder), vierde Zweden met 863 000 Urn (14 000 tot minder), vijfde Itaii# met 785 000 ton (M000 méér), tv» Spanje met 613 000 ton (75 ooo ton méér) en zevende Noorwegen met 6O&0W ton (89.000 ton méér). Nederland, op de achtste plaau, bad od de peUdalum 410-000 ton ln aanbouw, hetgeen 57.000 ton meer Is dan vorig Jaar. Dat betekent een voor- Utgang van 14 procent Ons landje daarmee van dé elfde naar de achl- gU plaats op de wereldranglijst opge- echoveo, QP ZEKERE AVOND, fertoyl oom Eduard bezig was tvtn fntfn tante 5uie een spel tric-trac te verliezen, toerd hij aan de tele foon geroepen door wachtmeester Korenaar, die hem berichtte, dot er was ingebroken in het kapitale pand ran de heer BuirJcoper De heer Buiekóper, dl emst zUrt f»rin sun de Frans* Rtolèr» hail vertoefd, waar hij do bcwhlkklnz hed over •en riant buitenverblijf, was Juurt die avond Mn vakantie terugge keerd en tot de ontdekking geko men, dat tijden» *Un afwezigheid •en aanzienlijk deel van zijn koet- bare bezittingen was verdwenen. Wachtmeeetsr Korenaar zet. dat de dat hei Juut de heer Buiskoper moest aUn, dl* nu «o hoog van de toren blies \fIJN OOM gedroeg ïlch derhalve zeer gereserveerd toen hü bij de heer Buiskoper «Un opwachting heer Buiskoper «r zijn verontwaar diging over h*d ultg**proken, dag de politie zo slacht voor haar taak bere kend was dat men niet eens ln staat Ütte 'O slecht voor haar taak bare- waa de veiligheid van have tn goed te garanderen van ordentelijk* our- {•ra, die van *en welverdiende va- antie genoten. De heer Buiskoper had gesegd h«t tr niet bij te laten fitten. Oom Eduard, die door het bericht over de inbraak aan de smaad van een tric-trac-nederlaag ontkwam, wond *lch seer op ov*r de houding van de heer Bulskoper. Deze. so zei hO tegun tante Nuze, had de laatste jaren niets anders gedaan dan tirh verrijken dnnr middel ven enige transacties van dubieuze aard, waar mee hij nog juist aan een strafver volging had weten te ontkomen. Maar dan wel dank tij de bemidde ling van een goede advocaat Mijn oom achtte het dan ook ongepast. maakte Deze wond er overigens geen doekje# om Het was «en schan daal «ei hij, dat «n man, die dank al) tyn grote weiklust kan* had ge nen zijn bezit te veonrerderen. llid- uim moest toeciun hoe anderen til den* lijn afwezigheid hem van Htn koslbaaiatc eigendommen beroof den Goed. |»t de heer Buiskoper toe, de venrk«rtng dekte natuurlijk de schade van 't nein toegebrachte ver lies Maar dit betrof alleen de wer kelijk»' waarde van het gestolen*', bet telt, dat hd nu wellicht nooit ntaer sou kunnen getik ten van de achat- ten. waaraan hij steeds »o veel vreugde had beleefd, viel nauwelUk» te vergoeden. En aeker niet met een bedrag van I 3W1O00 gulden, naar kii oppervlakkige berekening hem had geleerd. EDUARD bracht ln het mid den. dat hu niet kon begrijpen dat iemand, die to veel prUe stekte op alln kostbaarheden, niet beter* maatregelen nam om deze tegen dief stal te beveiligen. De heer ButsJsoper gat toe. dat hU ln dit opzicht een kleine verglstong had gemaakt. Alvorens te vertrekken had hü namelijk geheel volgens zbn gewoonte het water, het gas en de elektr'citelt laten «(«luiten HU had er alleen niet by stil gestaan, dat hil door bet omdraaien van de hoofd schakelaar ook het elektrische alarmsvstrem buiten werking had gesteld. Was dit wel ln gebruik ge weest. dan waren zonder twUfel de inbreken ao geschrokken van het oorverdovende lawaai dat ah hun snode plannen zeker hadden lattn varen. ■vfAAR JA, zei de heer Bulakoper. chl nakaarten had nu geen iln meer HU hoopte, dat mijn oom aleh evenwel voor kon «tellen hoe groot ziln verblJsterinji waa toen hil 'a avonds zonder iels te vermoeden zUn hui» binnentrad en hU. nog voor hil goed en wel binnen was, bil bet aandraaien van net licht In de hal direct al tot da ontdekking kwam. dat er Insluipers ui iUn hui» waren geweest *Nou neen." zei oom Eduard pein zend. ,Jk kan mij dat niet zo goad Indenken. Kr klopt namelijk iets nJeS ln uw verhaal Ik ben overigens wel -benieuwd te vernemen, wet uw ad vocaat hierover te «eggen heeft." VtAAQ Wit kiepte er atol Ie het varhaal na de haar Ratofceperf HffT poise alibi van Borst rok Johnny en Jan met de Handjes (de puzzel van vorifg toeek gaterdag) heeft de speurder» onder onze lé gers aangezet tot dichterlijke en orginele oplossingen. Eo was er zeus een geHIuetreer- de ballade, waarin oom Xduardz liefde voor de voetbalsport werd beeongen. Het probleem «elf (de Marathontoren staat n'et la de kuip van FeUenoord. maar in het Olympiech Stadion) blerk waer o!ei el te moeilijk. Eén speurder aag kans zijn oplossing geheel sa men te stellen met kmpseto uit onae krant. D* prijswinnaars zijn: E. van Loost, Goeman Borge- «lueplein 27, Araham. Pb. van Straten. Xeverberg 53, Amsterdam. J. K Wlakeknsrer, 1ste Hugo de Grootstraat 46 I, Amsterdam. W. P. Bonje, Johann Aounan- hof 34 UI Amsterdam. K. ven de Vecht, Woonark „lUr- mltage". Jachthavenweg Paal 35, Amzteroam-NwZ. Mevr. A, W. Marskamp-Bede- ke. Slünlfveldentraat 433, Weeep. Mevr. J. M. E. van Back, Mariua Baueritraat 31 h» Amsterdam. A. H. SeUkena, Damlaan 204. Schiedam, R. M. Marcuse, Hobbwnastraat 18. Zaandi De kwestie van Oom Eduard en de man die klappen kroeg (woensdag 17 augustus) tal nie mand veel hoofdbrekens hebben gekost, dachten wc. Het antwoord moest zijn: vaUer kaal was. torwtjl dee* val- peUlto-ntata *«7 De namen van de prijswinnaars van de laatste afleveringen zul len ln de joop van d* volgende week wOTden gepubliceerd. Generaal-majoor J. G, Nass zeventien jaar kampioen van de ma rine geweest en ln de periode, dat Ik ln voormalig Nederland*-Indlë diende, wa* ik Jarenlang kampioen op de 100 meter". Vergeelde kranteknipsels herinneren er aan dat de heer Naas ook een ver dienstelijk kogelstoter Is geweest. In 1835 eindigde hij op dit nummer bij de Nederlandse kampioenschappen met een worp van 13.13 m. al» tweede achter Aat da Bruyn, die in die periode onovertrefbaar was. Met voetballen to hi) anel gestopt in wtbalknletje. „Het er aan stijf verband met een voett was toen nog gevaarlijk om Je te laten opereren. Je kon er been vin overhouden en dat risico durfde ik niet tb nemen." r\NDANKS zijh drukke werizseam- u heden ziet ganeraaJ-maJoor Nass nog altijd kans om een paar uur per week voor sportbeoefening uit te trek ken. In de sporthal van de mariniers- kazerne houdt hij zich dan bezig met schermen, badminton en gymnastiek en niemand slaagt er ln de zware me dicijnbal verder te gooien dan hij. Da op 17 november 1911 te Nij megen geboren heer Naze gaat zeer binnenkort met pensioen en krijgt dan gelegenheid om zich tan zijn nieuwe functie te gaan wijden. W»t deace precis» inhoudt, kin hij au nog «i«t beoordelen. Jk heb elleea nog nuuur een globale indruk van wat er van mij ver wacht wordt Over de detail» moet ik mij nog laten inlichten. Voor mijn voorganger, de heer Versteege, heb ik veel respect en waardering. Ik hoop dat ik er in ral slagen cm een waardig op volger te worden". De Pareelpere leeft pee keer tien teekt* van 1Heetn» wit veer degenen «Ie k*t geaée antweecd eg «ngkn*t* wijl* ep- agaétJi. grieven et brtaftte*rt«A, piet es* «e edreeiye* var- melding „Pwaaeit* mei de nm mieseNs'riehUn aan H«| ha- reel, «féslfna propaganda, pest- !we 433, Amstsream. Da int- wearéen maetan twee éagen na het gteateen van da puuet tn ane fceait «Ijn. «i| een veigende •Revering werden de namen ven de winnaaro varmeid. De tton grijtwinnrer* kunnen een keute mak** «n ft veigende feeakeat Natvuroariat 0# dtoron* wereld van lurepa en Attg, Van Anetralil, van luid*Ame rika, vm Afrika, van Trog teak planten, De dieren en kun Mi lieu. Uit d* wetenechaptetrto: De de). Het menselijk ItohaiM» De mena ln de ruimte. De menselijke geest. De weteneehsgpelljke tn. defieeker *f Het weer. De deteetweeehrijver Laenaré •aak vertelt In aan aantal var- kalen, die wij elke weanadag en saterdag plaatsen, de b«. ie ven twen van alin aem Bdunrd. Deze aem la een pekltdergeMiee aemmtaaaria van peilt!*» dl* zlja aaakiee ln een handamdroal ep- laat. Dia eg leering la In val* ge vallen niet an meellljk. maan véde wa kam gaven, atollen we de leners In de gelsgMiligM» 3»lf de igegrdaraneua enna to a** Radio en tnlevtri'e be steden morgen aandacht san de volgende sport- evenemjontem RADIO Hilversum iU Marathon I (15.00—16^0 uur) met reportage» van Go Ahead OWS, PSV—Slttardla, Feijenoord—FC Twente, Europese zwemkamploen- schappen te Utrecht, we- raidkampioenschap kano- varen in Oost-Berlijn, na tionale atletiekwedstrijden te Haarlem, uitstagen en standen. Hilversum li Avro's Sportrevue (16.30—17.00 uur) met reportages van Ajax—NAC, Willem II— Sparta. Fortune '54—Xer xes, Europese zwemkam- pioenschappen te Utrecht, atletiek te Haarlem, Ned. kamp. voor tennislararen te Dieren, paardenkoersen te Duindigt Hlhrersum I: Marathon II (18.051830 uur) met na beschouwingen van Tel- Star-ADO, Heracles-NEC, Europese zwemkampioen- schappen te Utrecht, we reldkamp. kanovaren te O.-Berlijn, aftetiek te Haar lem. TELEVISIE Nederland It (18XO— 19.00 uur en 19.06—19J5 uur). Beelden van de Euro pese zwem kam pi oenschap, pen te Utrecht Nederland Ut Sport in beeld (20.05—20.30 uur) met tUUen van DOS-MW, Go Ahead—ÓWS, draverij en om hef kampioenschap van Nederland en de Gold Cup-rennen op Duindigt, kamp. polstokverspringen te Winsum, het buiten lands weekoverzicht, uit slagen en standen (Van een oozer verzliggeve») ROTTERDAM, WLiertag. Maaa- dac viert de heer J. A. v*n den Bsr» M M, M Mi tmK juf la Blend U vin d< SMnkolen todW Var* midn» 0® 18 uvuirue 1918 kW-» 4c -*-•< Vm dm ^ccgh bs vin t.' UI w Rolterdwn vm 4» BÜ.V. Hij WCKl. «tatnletoetfe. te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1