Machtige Sternberg blijkt toch kwetsbaar is alleen galse p staat FUN IN A CHINESE LAUNDRY '31 De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie Boeiend boek toont frustratie van ijdel regisseur van oude stempel nu... beduidend goedkoper water afstotend p««n| meubelstof Black Africa in Schouwburg OPENHARTIG Geen krant ontvangen? Monteur stelde ZO VLOGEN Strandbad Kralingen druk bezocht auto samen van gestolen onderdelen DE DUIVEN C.Y.V. en Neptunus in A.R.O.L.-toemooi KUNSTSCHATTEN IN HAVEN Barkeeper verdacht van botersmokkel Tónna V' komt naar Europa pag. 4 - dinsdag 23 augustus 1966 Josef von Sternberg zoals hij no 73 jaar oud uitrust van een carrière, die minder opleverde dan hij ook nu nog meent Hctechijnt maar misschim is dat niet meer dan een «pedaal talent om die schijn op te honden dat sommige mensen een leven lang heftig kunnen opgaan in één bezigheid zonder er een geheime kater aan over te houden. Met de grootte van genie, talent of aanleg heeft dat waarschijnlijk weinig te maken. Freud keek aan het slot van zijn leven somher aan tegen wat hij had opgegraven, Einstein tilde zwaar aan de atoombom die hij op zijn geweten had en als het aan Knfka gelegen had was zijn literaire boedel de kachel ingegaan. Dat leven zonder kater schijnt meer een zaak van een sterke persoonlijkheid. (ADVERTENTIE) Dc taarne rollen van 3 majnl- flflke loorten meubelstoffen, fun wij nu verkopen door el kaar voor nog gién drie gul* den. Een spotprijs voor dez* kwali teit! ito ff«n dl* normaal van 14.50 tot 20-gulden per metar kotten t Tie nullen rollen, w.o. water- en vullsfstotende Duracour, Flnte pletweeftela, Deense stoffen in wollen en zuiver wollen kwaliteiten. Dupsooup 130 cm breed Morgtn tteglnt de verkoop van deze klaaae meubelstoffen, 130 cm breed, in diverse loorten en kleuren, door elkaar per meter z !2»j CUn lef, *f idirift. knu Tot die sterke persoonlijkheden be hoort volgens velen die hem van nabij kennen Joseph von Stemberg. filmre gisseur ven beroep en zeer overtuigd vin zijn veelzijdig kunstenaarsschap. Von Stemberg ia daarover bestaat geen twijfel bealiit niet gentaal, maar in het vak waarin hü terecht kwam heeft hU van duidelijk talent getuigd. Hoewel men zonder moeite een tiental regisseur» kan noemen die In zijn grote tijd, veel belangrijker prestaties op filmgebied hebben gele verd, ken ook nu nog geweien worden op drie k vier films waaruit blijkt dat Von Stemberg e*o zuiver gevoel voor film had. Bovendien la h|J een der eer- (Van onze kunstredactie) TTET Nationale dansensemble ven Dahomey, sinds enkele weken op tournee in Nederland, neeft gister avond de eerste van een reeks van tea voorutelilngen gegeven ln du Rot terdamse Schouwburg die zeer rede lijk bezet was mot een enthousiast rea gerend publiek Sinds de e«r*te voorstelling in Ne derland 1* er wat aan deze folklore- show geschaafd. In het doel na de pauze zijn enkele delen geschrapt en andere samengevoegd, klaar het ka rakter van deze voorstelling zoals die werd beschreven door onze recensent A. T. Knmphoff op 1 augustus, is ge lijk gebleven. Men moet rich niet to veel afvragen in hoeverre men te ma ken heeft met echte folklore maar rich laten meeslepen door het soms fascinerende schouwspel dat deze Afrikanen, begeleid door hevig en ob sederend trommel5pel, opvoeren Met ala hoogtepunt da Maskerdons, geen vriendelijk, zoalvenderend werk maar ',g, hard en haast bedwelmend grlmmii dansen. iten geweest die weg wist met de ge luidsfilm, die begaafder talenten tot ■tilaland gebracht of zelfs geknakt heeft Ala regisseur die in de studio de werkelijkheid wist te suggereren heeft Von Slernberg zeer opmerkelijke pres tatie» geleverd en hl] had een scherp oog voor de mogelijkheden, die beken de en onbekende vertolkers voor de camera konden ontplooien. „De blau we Engel", waarin hij tegen Ieders ad vies in, van Mariene Dietrich een ster maakte, die nu nog teert op de in die film verworven roem, bevat ook de beste filmrol van EmiJ Jannlnzs, die onder andere regio zün reputatie nis groot (toneel)acteur zelden wiar heeft «c mnnkt np het witte doek Al deze felUn rijn nu penei, maar olit bewijs vun dc kracht van Von Sternberg*» persoonlijkheid blijven te gelden ÜR zijn trouwen* wat dat betreft *-* voorbeelden te over, prettige en onprettige Om met die laatste te be ginnen de vaak rancuneuze aggreaal- vitelt, de tactloosheid en rauwe open hartigheid waarmee Von Sternberg ac teur» en actrices naar zijn band heeft gezet, heeft hem behalve een onover zienbaar leger vijanden ook de bij naam van „verkrachter van ego's" he- zorgd Ala het om film ging, vooral om zijn films, moest tedere vriendschap daarvoor, zonodig, wijken. Geen groter triomf voor hem dan te merken dat Lubitich met Emil Jennings in een film weinig had bereikt -. Jag IJdelheid en zelfingenomenheid was. Is het antwoord moeilijk te geven Toen de roem van Von Stemberg duidelijk tanende was. kreeg hij misachten wel mede daardoor een nervous break down, die hem isnae tijd werkeloos aan de kart zette Hollywood had nlie reden om haatdragend te zijn en toen hu terugkwam met het verzoek om onnieuw een film te regisseren, kreeg h\j te horen dat men eerst een proef regio vun hem wilde beoordelen Von Sternberg heeft die blamage geslikt cn er ook geen geheim van gemaakt. Hij moest en zou filmen. In Hollywood is dat niet meer gelukt Hij heeft het de laatste keer gedaan »n Japan „Tho Saps van AnaUhan" in JP53 daar ge maakt. bracht hem niet het gewenste succes Toen het filmen niet meer luk te schreef Von Sternberg zijn autoblo- grafie „Eun In a Chinese laundry", waaraan veel van het bovenstaande la ontleend. „Zonder jou be leken ik mets", zei Marle ne Dietrich lang ge leden tegen Von Sternberg en zij is hem trouw gebleven. Hst Kettert) amsch PartMl-abenneea kunnen ons dJi telefonisch meldsn vsn maandag tm. saterdag van Abonnee» buiten R dam-Schledam hunnen rich wenden tet onxe pUel- eelljke agenten. A AN de oppervlakte van dit boek de titel Js ontleend aan de ecmte korte film waarmee Edison Amerika verbaasde is een regisseur aan het woord, die ook nu hu het bultje erbij neergelegd heeft, nog schijnt tc bloken van Tlefae voor de film, er allerhande diepgaande theorieën over spuit en z(jn vak en de mogelijkheden van het medium enorm au sérleux neemt Maar voor wie tussen de regola door leest wordt het duidelijk dat hij er op een minder bewust niveau een hekel aan gekregen heeft, waamchijnluk doordat het hem tenslotte niet gebo den heeft wat hij ervan hoopte Juist door het feit dat die kater nu toch uit de mouw springt Is dit een bijzonder boelende autobiografie, vaak irriterend door de ijdelhcld en de zelf ingenomenheid van de schrijver, maar fascinerend enerzijde door het kramp achtig volgehouden zelfbedrog, ander zijds door do grote kennis van zaken waarmee Von Stemberg schrijft over het vak dat hij met dc volledige inzet van al zijn mogelijkheden heeft bedre ven Von Sternberg, dat wordt de lezer allereerst zonder een spoor van twij fel aangepraat, is een kunstenaar met een zeer vrrfunde smaak cn bovendien Iemand die de wereld veel te zeggen had Hij koos daarvoor de film, ccn medium, zoals hij Is gaan begrijpen, dat zich daar eigenlük niet zo best toe leent Een kunstenaar wordt daar ge stoord door tal van belemmerende fac toren, zoals de (slechte) smaak van het grote publiek, de overheersende rol van de techniek, de onvrijheid van de regisseur vooral ln Hollywood om zijn eigen produkten af te ronden en in net algemeen het op sensatie en geldver- dlenen gerichte klimaat waarin de film geboren en getogen la Von Stemberg, zo wordt verder verzekerd, heeft zien nooit gericht naar de smaak van het publiek Het heeft hem verbaasd dat zijn films zoveel succes hebben gehad Kort samengevat, zoals hierboven, Jilkt het misschien dat Von Stemberg ronduit zit te liegen, maar zoals hu was Charles Laughton. Hij wordt be spottelijk gemaakt, maar ergens klinkt er toch ook wat respect door voor iemand die Von Sternberg te machtig was "\TAAK heel boeiend zijn de theo- rieën die hij over de film ontwik- kolt Wat dat betreft Is zijn book veel meer wBard dan bi) voorbeeld de vriendelijker, maar oppervlakkiger autobiografie van Cbaplln Opvallend ia ook dc belangstelling die Von Stem berg, die bekent niet tot bewondering in ataai te zyn, opbrengt voor de mo derne ontwikkeling van de film Naast Rcsnals noemt hi) ala een film die hem goed bevallen is, .Het H-ila" van LoUis van Gasteren. „Fun in a Chinese Laundry" is aia titel ironisch bedoeld, maar het is dan ook heel duidelijk dat dc pret die Von Stemberg aan het filmen heeft beleefd allesbehalve onverdeeld is geweest Diezelfde ervaring doet de lezer van dit boek op, al blijkt dat Ven Stem berg een kleurrijk verteller is, wat vooral spreekt uit de jeugdherinnerin gen aan zijn geboortestad en zijn be zoek aan Berlin ln het begin van dc dertiger jaren B(j alle gemengde ge voelens o\ er heerst toch de indruk dat Von Sternberg een belangrijk boek ge schreven heeft, dat een voltooid ver leden tijd opnieuw heftig doet leven C B DOOLAARD (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, maandag Het strandbad Kralingen werd zondag be zocht door 55 000 mensen In 110 ge vallen werd door de E.H.B.O, hulp verleend Honderd kinderen werden vermist en in de loop van de dag door familieleden afgehaald. De 51-jarige mevrouw J. R de Groot-Ten Napel struikelde en brak haar lVrkerpols. De 24-jarige H M P Lagro trapte in een stuk glas en liep een schcurwond op Hij is naar het Zuiderzirvenhuis ge ur ht Mariene Dietrich, ook nu nog een begrip dankzij deze rol n „De blauwe Engel". het allemaal voorrekent en uitlegt wordt in ieder geval duldelük dat hij meent oprecht te zijn Eerlijkheid l» trouwens een van dé kenmerken van dit boek. Over anderen l« hij dat op een genadeloze manier, vooral Uv. Emil Jennings die hij veracht, zoal» trouwen» alle acteur», die hij als typi sche regisseur van de oude stempel be schrijft als lede popen die geheel ge vuld moeten worden door het talent van scenarioschrijver» en regisseur* en die hij bovendien een uitgesproken masochistische inslag toeschrijft Het ts hem opgevallen dat vrouwen met ts hem opgevallen dat vrouwen met lijn regie bijna altijd best tevreden waren. De voor de hand liggende con clusie verbindt hij daar niet aan. Uit voerig staat hij stil bi) de enige ac teur die hU niet kltln kon krijgen. Dit (Van een a r verslsneven) ROTTERDAM, maandag Na een uitgebreid recherche-onderzoek heeft men de 22-jarige EL K. gearresteerd en voor de officier van Justitie ln Rotter dam geleld. De man bleek een voort varend monteur. Eind Juli had hij op de Abeel weg een zo goed als nieuwe Flat Md ge stolen van een verpleegster. HU for ceerde met een schroevendraaier het (ochtraampje, verbond de draden on der het contact door en reed het wa gentje naar een garage ln de buurt, waarvan h(J de sleutel bezat, daar sloopte h|j de motor uit de auto, haalde de bumper» eraf, demonteerde d« accu en schroefde het reservewiel los. Het ontmantelde wagentje zette hij voor een school aan de Adriaan van der Doeslaan Daar vond dc politie het autootje Een uitgebreid onderzoek kwam Op gang maar voorlopig kon K zijn mon teurswerkzaamheden voortzetten Htj kocht een Fiat je zonder motor De autohandelaar leverde er twee oude motoren bij Bovendien haalde hy nog met een vriend de motor uit een uitgebrande Fiat die fay aan de Ringduk had zien staan. Hij bouwde deze motor in het ge kochte Fiatje en reed er een week mee rond Daarna gaf de motor het op Rotterdamse rechercheurs vonden dit wagentje m Amsterdam, m de na bijheid van een garage waar K bleek tc werken In de kelder van zijn Amsterdams kosthuis werden voor- en achterbum per van het wagentje gevonden, even als het reservewiel. De accu van deze wagen werd teruggevonden in het buia van zijn broer in Dordrecht Een van de gestolen motoren had hij ergens in Amsterdam in een gracht ge gooid Tenslotte werd in zyn kosthuis nog een reservewiel gevonden, dat hy zou hebben gestolen van een blauwe Fiat die ergens in de Welssenbruchtlaan stond geparkeerd Van deze diefstal is nog geen aan- g fte binnen gecomert De politie verzoekt de autobezitters die een reservewiel missen zich met de autocentrale van het Rotterdamse po litiekorps ln verbinding te stellen (Vut mb BMdvwsrker) ■ornUAK. «budsf. D« Rotterdam- m Bod» hteld ris *cnt* riacht tm de na» «fHrhttrn TOor oude ta Jonje duiven een concours vindt Beppe (41 km). De duiven werden (ebut om s.34 uur met noordevrtnd en kwamen vlot bovqp de stad. Het too- cour» stond 7 minuten open. Teven» rrjrinfilnIr deze bood een etu de',Uk concours vanuit Orieana voor Jong» duiven (400 km). Bwrvocr Monden rm duiven ünfesduwven. De duiven, die tever* kt ztetioruri verband vlogen werden om «JU griost met noordwesten wtad.jtet I» achterblijver» De eerste dutt van dit con cours werd gemeld door een new Jone» liefhebber de h«er W Helleman Ud vunde PDV .De NoarderpoM" om 15.» uur Hst ecocows sloot om 18-50 uur De pritewtanaef» waren. Maas 1. P Bek. ker, J H. Lodder 3. A Nuyten VÜcom 1 3. Munne, 3. J. Cvrmnbout J, D Oor. kaan, PrijenooMl: 1. Hofckekum it Co i. Ham-Bode, 3, J. de Heef. Lotittreizteen 4. Koepel, 2. Verrijden 3. Kusmrê-Looct Vale Doffer. 1 T. Koning2, Th. Ben» 3 J Waswender. Maasstad: 1-q P. Vcm 2 mevr de Lan«e, NCC 1 Hemetear Ooien, 3. C. Iteshout Beteduli laoxy L J v. Bek, 2. P. Sterman* 3 R. Boom Zot- den 1 T Verbeek. 2. J de Waard 3. R -W. 1 I ,r /i WUI.. #1 meyer Rooyen. JP.de Jon* 3 O Kuyfc co Centrum, t-3 A. Wuyrter. 2 F. Doormalen Jr Sportief 1. H. de Bnfaer j. c A. van Steenbrueze, 3 H SeJderreich HUI«ooite 1 De L*n*e 2-3 B. v. Gendenen. Rod« Dof fer 1 L, de Boer 2. P. Zaal. 3 C de VeW Westen Zelfds tttd «eooratateeiri 1-2 J Nobel en 8 Morelk 3 v. Brenkekn. Snel- vOUwer* t-a W. strikter 3 Pmru», DCV 1 cKnt—s 3- H vd. Velden 3 WiSmaa R v ABen 1 F vd Wielen. 2 N vfeW 3 A. Zwaneveld. Spsngenbode- 1. K- Becude 2 w H Fisee 3. N Kouwenberg Poteva— 1 3 Soheertwom 3-H «own, 3. Gcwmw Concours Ortean» S7T9 duiven j w JfoEe- man, 2. mevr. de Lange, 3 C. v Lent 4. p v, O» Co 5 3 Lagrarad a. Bel, 7 c de Jager B J VeMihoven 9 Koote vd. Wert 10 J de Krey NBvZ w«»un 1.3 l Mudde 2 A Buyt NABVP Roaenda»! en Orleans Vrijheid Schiedam l N •putter» 2 Kasebrood 3 J. Doelaaren i. vd. Berg' 2 v Roseum. 3 Prortk De Prins Orieane 1-3 G de Hou» 2- L vd Wielen Rowendsri 1 3 de Kok. 2 A. Schmidt 3 G de Heus Donderdag 25 au® takorven voor ü*- tloraal Parlceatone ln de lokalen vsn de Maasstad Lambertusstraait 87 en Het Noor den. Heer Keruttetfetraat van ft—uur ROTTERDAM, dinsdag. C.V.V. en Neptunus zulien op zaterdag 3 en zondag 4 september deelnemen aan het A.R.O.L.-bekertoernooi, dat op de ter reinen van AFC ln Amsterdam voor de 42e maai wordt georganiseerd. Behalve de beide Rotterdamse eer steklassers treden ook HBS, KHFC, De Spartaan, Zeeburgia en het organise rende AFC aan. Het toernooi vangt op de eerste dag aan om 12.00 uur. EINDHOVEN, dinsdag (ANP). Ambtenaren van de centrale douane in Valkencwmard «Un vanmorgen vroeg overgegaan tot arrestatie van de 26-Jartge 1. van de O. uit Rotterdam, die sedert enige tUd als barkeeper in Valkenswaard werkzaam was en daar ook verblijf hield. Hij wordt er ernstig van verdacht de chauffeur te zijn geweest van de per sonenwagen, die in de nacht van vrij dag op ta erdag na een acbCervolgUvg door Belgische en Nederlandse dau- am-ambtenaren tussen Achel en Ha- moot met 800 kg boter ln een sloot langs de weg werd aangetroffen. De man wordt vrijdag voor de officier van jus' tie ln Den Bosch geleld De leverancier van de boter werd eveneens opgespoord in de gemeen'c AaV-Waake Deze heefr bU coniron- •atle bpv&s vgd de boter aan Van de O te hebben verkocht Hij had zelfs ge holpen bij het Inladen van de bo'er in de au'o. maar zou niet hebben ver- moed. dat de boter voor smokkel was bedoeld (Van onze schcepvaartredsctie) ROTTERDAM, dinsdag. I Griekse tanker „Ionna V", die enige maanden ln de haven van Beira ten anker gelegen heeft met een lading van 16 000 (on voor Rhodes!bestemde ruwe olie 1» gisteren uit de haven van Durban vertrokken. Kapitein George Vardinoyannis heeft medegedeeld, dat zijn schip de lading olie naar Europa gaat brengen. Hij kon niet zeggen welke Europese haven dit 20U zijn. In de Waalhaven is maandagmor gen uit de ruimen van tiet Russi sche vrachtschip „Kokxnna" een zeer kostbare en bijzondere la ding gelost. Op het terrein van Pakbuismeesteren aan pier twee tilde een kraan vijftig kisten met belangrijke Russische historische kunstschatten op de wal, die van 16 september tot 20 november in het Haagse gemeentemuseum worden tentoongesteld. De ont scheping, had ook de belangstel ling van de Rotterdamse politie. De Russen, dia voor de eerste maal m de geschiedenis een dergelijk belangrijke tentoonstel ling aan het buitenland leenden, hadden er namelijk op gestaan dat de kunstschatten een dege lijke bewaking kregen. Zo kreeg het transport van de vijftig kisten naar Den Haag ook een politie-escorte. De kunstschatten zijn door het archeologisch instituut van de Academie voor Wetenschappen in Moskou bijeen gebracht uit het bezit van tientallen over heel Rusland verspreid figgende mu sea. De collectie die straks in het Haags gemeentemuseum te zien zal zijn, bestaat voor een belang rijk deel uit gebruiksvoorwerpen uit de tijd van het begin der mensheid tot aan de lat? middel eeuwen. Er zijn vele gouden en bronzen voorwerpen bij. De ex positie omvat verder kunstschat ten van de Grieks Orthodoxe kerk, kopieën van rotsschiWerin gen en vele Ikonen. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1