Het Kasteel vijftig jaar NACHTJE UIT KOSTTE MEER DAN BEGROOT Wilde jacht op inbrekers Rampschip kreeg nieuwe gestalte ARCHITECTEN GEÏNSPIREERD DOOR HET SLOT SPANGEN fS kkV, saWOTBV1 Eis van tien maanden voor heiing Dertig keer moet De Pijp in de strijd Werkstuk van Hoveniers op Lentiade De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie ROTTERDAM RIJNMOND HERDENKING OP 15 OKTOBER Financiën Gespaard _Jch Jaco van Renesse in De Doelen Taxateur gaf handen vol biljetten weg Voor elke belegger Dutch Internationals Fund WILTON'S ORDERBOEK VOL MET REPARATIEWERK 4 - woensdag 24 augustus 1966 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. ..Van dit stadion eindelijk moga et.n krachtige opwekking uit gaan in wijden kring; het moge een der grootc middenpunten worden van de lichaamsoefening in Nederland en aldus voor zijn deel er toe bijdragen het Neder- landsche volk meer en meer to maken tot oen volk van krach tige mannen, tot oen weerbaar volk. Met dien wensch verklaar ik het gebouw en de speelvelden voor geopend." Met dwe aiotwoorden stelde IS ok tober precies 50 Jaar ff leden de toenmalige burgemeester van Rot terdam, rar. A. tt. Zimmermen, terrein het Kasteel offl- Bnrk'i cleel In gebruik. De eerste wedstrijd speelde Sparta teren landskampioen Willem u ra de Rotterdammer* iet- ten hat nieuwe «Jdperk in met een 1—0 zege. Oilicitiu werd op hat Huyi ie Spangen, zoal» het terrain ounuan- kallJJe oensemd werd, al eerder ge voetbald. Op 3 iepterr.ber 1018 ver liet Sparta het terrein oon de Prin tenlaan en op Spangen vond het Zil veren voetbaltoernooi plaat*. Een dag voor de o//tol£le In pebruikoe- minp kreeg Spart a op het Katleel reed» hoog bezoek. De burgemeet- tere van Zuid-Holland, die In Roller- dam een vergadering hielden, had den op hun programma ook een ex cursie naar het nieuwe Sportsta dion ttaan. Op vrijwel dezelfde plaat* als het huidige Kasteel heeft reeds eerder een dergelijk bouwwerk gestaan, Tussen 1307 en 1310 verrees op het landgoed van ridder FUlpt Ultarnes- *e uh het geslacht vin Metfteneeso het Slot Spangen, dat een schoon on statig gebouw met vijf sterke torens geweest moet zUn. In 1372 werd het slot, dat gedurende anderhalve eeuw van Hoekse he en Kabcliouwse twis ten zware schade had opgelopen, door Ie Spanjaarden onder Bossu grondig verwoest. Vijf an halve «uw voor de verrij- xing van het huidige Kasteel werd ar niet ver vandaan reeds sport bo- dreven. Het stuk land achter het Slot Spangen, dat even ten noorden Nieuw Vree- werd In ...j eeuw de „Tomoycnmpen" genoemd, de plaat» waar do ridderspelen werden gehouden. Bet voorstal tot verhuring van hei «portterrein to Spongen san Sparta, dat B> u W. van Rotterdam op tl februari 1915 bj) de Gemeenteraad Indiende, werd vier dagen later met grote meerderheid asnrertomen. De Rotterdamse vereniging wu nu In het bezit van een flink terrein, van mooie plannen van de architecten De Rooa en OvereHnder, maar niet In het bestt van de benodigde II- Ondanks de hofft belastingen, de lasten der mobllUatie en de atljgendo prijzen van de levensmiddelen oleek er voor de sport tóch geld beschik baar. Men had 126.900 nodig om de tribunes en gebouwen te plaatsen Voertlen dagen nadat het bestuur van Sparta ac Inwoner» van het ka* ?ittaal-krachtige Rotterdam om ren- eloze voorschotten had gevraagd, waa de lening voltekend. Twee stad genoten haddon zelfs voor f20,000,* getekend. Sinds da opening in 1016 heeft het Spartaatadlon vele ups en downs ge kend. Do terrclnknecht van do Rot terdammer*, Karei Plctcra (03). dit to mnart van dit jaar zijn 40-jarlg Jubileum vierde, heeft het met het onderhouden van rUn terrein niet al tijd even gemakkelijk gehad, ,.Op ons terrein aijn «r in de loop der jnren vele takken van sport be oefend. Onder meer tennis, boksen, atletiek, cricket, honkbal en niet te vergeten de paardeeport. Van het Concours Hlpólquo heb Ik de mees te schade ondervonden. De paarden lieten van het veld niet veel over". DE TWEE TORENS zijn hat ken merkendste gedeelte van het Sparta Kasteel, dat binnenkort zijn gouden jubileum viert. <Van een onser verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag. De St- Jarige stoffeerder Henk M. hield wel v»n een gemakkelijk leventje. Eén Van de grootate schavuiten v*n Rotterdam da Officier van Justitie, mr. W. D. Me eter hem. 1I1J moest gister middag terechtstaan wegens heling en hoorde een gevaagentiatraf van maanden tegen zich j Tijdens de tweede wereldoorlog Is bet Kasteel gespaard gebleven. De gebouwen bleven althans In tart, maar Karei Pleten herinnert skh: „Hst veld heeft van de Duitsers veel te verduren gehad. Hoewel Ik een bewijs van de commandant had, dat er geen Duitse militairen op hut niets van aan. Ze gingen op het grasveld vaak touwtrekken, wuardoor er zulke grote gaten ontstonden, dat |e er bijna tot Je knleito in wegznk- Óok de omheining heeft niet lang stond gehouden. De geheel uit hout opgetrokken beschuttingen en ban ken vonden gretig aitrek bU de buurt bewoners en zelfs de dog en nacht wakende Spartaledcn stonden daar machteloos tegenover. Da catacomben van het kasteel blij kan tijdens da oorlog nog vsn groot nut te ajjn geweest. Tijdens een beslissingswedstrijd Neptunus— HVV hielden de Duitsera een razzia. Sparta bestuurd er» zagen echter kans, enkele honderden mensen In de duif- tere ruimte onder de tribunes te ver- bergon. Maar op 15 oktober a.a. zullon tJJdena het gouden jubileum van hei Kseteel weinigen «an deze dagen terugdenkea tien eisen, HU leefde in april tot en met Juni van dit Jaar van het geld, dat zijn concubine, de 27 -Jarige werkster Elly J. G. bij baar werkgeefster Stol. Tegen haar eiste de Officier tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaarde tijk. Tion dccembor was Henk vrijgeko men van zijn vorige a tref en leerde EUy ken non. Deze had reeds tweo mis luklo huwelijken achter de rug. Ook zij kende do gevangenis van binnen, hoewel het aantal keren, dat zij erin had gezeten niet haalde bij het aantal van Henk Henk werkte In die tijd niet. HIJ kreeg 58 por weck van sociale zaken. Omdat hij toch wel Iets ruimer wilde laven stelde hij Elly voor te gaun wer ken, Dat deed zij maar veel geld bracht het werk niet op. Haar werkgeefster had een goed ge vuld geldkistje, waarvan de sleutel er naait lag. Steeds nam Elly kleine beetjes geld weg, Het ging gemakke lijk Op een gegeven dag wilde Henk naar Namen ont to gokken. HIJ droeg Elly op om veel geld te stelen. Zij kwam to rug met 20QO, Echter niet genoeg naar Hcnks zin. Tenslotte pak te hij 1200 (EUy had Inmiddels een nieuwe brommer voor haar uitver korene gekocht) aan. Henk ontkende het hem ten laste gi legde feit: heling. Maar mr. Meetor achtte hot wel degelijk bewezen. Hij vroeg dan ook onmiddellijke gevan genneming, hetgeen de rechtbank na beraad verwierp. De raadsman van Elly, mr, J. W. d'llanc. noemde de maaier waarop Henk had gehandeld souteneurschap minus ontucht. Nu Elly gedetineerd is heeft hLJ haar laten vallen en een an dere vriendin genomen. „Een vrouw, waar Ik een behoorlijk gesprek mee kan voeren", aldus Henk. Uitspraak in belde /aken dinsdag 6 september ROTTERDAM, dinsdag. De Rot terdamse gemeentepolitie hield, tijden* een routinecontrole, een pemnenauto aan. De bestuurder bleek niet in het beslt te sljn van geldige papieren en werd gesommeerd ilefa met lUn aut* naar het bureau Marconlplein te br- icven. De bestuurder gaf san deae or der echter geen gevolg «n ging er, mot suto {waarin nog twee inzittenden) vandoor. De politie zette de achtervolging in, hetgeen de Inzittenden van de perso nenauto trachtten te verhinderen door kratten hier uit de auto te gooien. De politieauto ontweek zigzaggend de ka potte flesjes en reed de achtervolgde wagen uiteindelijk klem. De inzittenden namen de benen maar een hunner, do 23-Jarige Rotter- dsmie zeeman C. G. werd snel gepakt. Hij was in het bezit van twee messen, een pistool, een grote hoeveelheid klein geld en een fototoeitol. In de auto trof men gereedschap, een tweede fotolosslsl, koffie, flessen drank en een aantal sigaretten aan. De zeeman be kende de artikelen, tezamen met zijn twee nog voortvluchtige collega's, te hebben ontvreemd uit het administra tie-gebouw en het paviljoen van het zwembad Groenoord In Schiedam- De auto waarin de zeeman reed bleek op 12 augustus In het Overijsselse Holten te zijn gestolen. De politie gtelt een na der onderzoek In. BIOARTfN Vafl een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Voor de biljartwedstrijd, die de vereniging De RUp nu al vele Jaren houdt, hebben zich dertig clubs aangemeld en dat betekent, dat de leden van de organi serende biljartvereniging dertig avon den ten strijde moeten trekken in de nederlaagserie. die stndi 1900 het Rotterdamse biljartseizoen opent en waarvan het einde to zlobt komt. Hen is de zeventiende keer. dak de fcïrUd wondt gevoerd, die in 1970 de besl'.sïLn« aad brengen welke biljart club dan de frasue wlaseipriji. definr. ef to bezit z*3 krijgen. De vereniging, wier naam dan het meest m hé' klemood vs gegraveerd, wo**d. win naar. Maar tn de zestien jaren, die voorbij gmgen. slaagde nog geen en kel ikom srln om voor de tw«de tna»! het Jaorlljtase toernooi te winnen. Het deriifcliv» voor de hand. dat de apanntffg ftoeneornt, Elke da«ln«- meade club komt met eeai ploeg van ac-i'. spelers uit. die dan een team van De Pijp van ongeveer gelijke sterkte tegenover zich vindt- Het to taal aantal gemaafc'e caramboles vormt', een percentage van het te ma ken aan''al en he* verschil Ausen die perCE.m.age» gtsXt aan of Do Pijp m cis cextmte. jn^ heeft gawomven of ver loren. De ploeg, die de gas heren de grootste nederlaag toebreng wmt en mag üe naam op het wlaseUchiild aan brengen. Zfs w«<i**rlj*iavonden zijn achter de rug eo op vier ervan boekte De Pijp «lechfts kietoe verliezen. Het team van de vereniging Ketocnoord heeft de lót- ding genomen. Heft «coOnde 985 van de 1047 te maken caramboles of 92.18 procent. De Pijp maakte 703 van dc 845 carambole», die gescoord konden worden of 83,16 procent. De neder laag, die De Pijp kreeg was 8.97 pro cent. W.W. bracht de gastheren een nederlaag van 3.13 procml toe. Excel sior uM Ridderkerk won met 1.66 pet ta Scluuiswück bleef met slechts «en tiende procent verschil de baas. In tegenstelling met verleden Jaar, toen het Vlaardtogse LJS.V. al In he' begin van heft tien weken durende toernooi met een grote zege verraste, U Het begin dift Jaar nog weinig schokkend. Zware klappen werden er nog niet uitgedeeld, ROTTERDAM, woensdag Mr. H. J. Sareola, substituut-griffier by de rechtbank te Rotterdam, is bij Kontok lijk Besluit van 8 augustus benoemd tot rechter In de arrondisementsrecht- bonk te Rotterdam. Tot rechter-plaatsvervanger in d« amndlsementarechtbank te Rotter dam is bh Koninklijk Besluit benoemd mr. Ch. J. van Zeben, tot nu toe rech- ROTTERDAM, woensdag Op de komende voorjaarsbeurs „Lentiade" d»q van 15 'm 25 maart m het Ahoy- complex op Heliport zal worden ge houden. zul ton de Rotterdamse Hove niers een werkstuk afleveren bij wijze van hulde aan de lente. Zij zulten op een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter een turn aanleggen, die een grote verscheiden heid aan bloemen en planten zal ver tonen. De heer A. I. C. van Rooyen zal de tuin ontwerpen. De Lentiade. die voor de eers'e maal zal worden gehouden, zal worden ge organiseerd door de stichting die dit Jaar voor de 19e maal de Internatio nale consumentenbeurs „SVmtoa" of. ganiseert. Het publiek kan zich laten infor meren over vakantiereizen, recreatie, fotograferen, filmen, mode. coametice, tuinaanleg »n tuinieren. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, woensdag. Cabaretier-acteur Jacco van Re- nesse {op het ogenblik verbonden aan de Haagsche Comedie) zal op 17 september in De Doelen 2{jn eoncertpodiumdebuut maken. Hy sinct de party van Tony to d« selectie aft Leonards Bernstein* mu sical West Side Story, dia het Rotter dam» Phi [harmonisch Orkest op *t|n eerste promenadeconcert onder lei ding van Edn de Waart uitvoert. De Mexicaanse sopraan Carmen Prlobo vertolkt de rol van Maria, van de andere solisten la tot nu alleen de bas Meinard Kraak bekend. Ver der werkt mee het Rotterdams con servatorium koor. Het deel voor de pauze van dit aan Amerikaanse componisten gewijde programma vermeldt spirituals van Morton Gould en de orkestsulte Uit Porgy en Bess van George Gershwin. (Van een onier verslaggeefsters) BOTTERDAM, woensdag. Een „goudvink" doorkruiste in de nacht van 8 op 9 juli het pad van verschillende publieke vrouwen. Deze bijzondere vogel was een 59-jarige taxateur, die zich onder de naam Aad Duiker aan de vrou wen voorstelde. De man ging flink aan de rol met niét minder dan Cl bankbiljetten van J1000,— op zak, Enige dagen later pas merkté het slachtoffer tussen aanhalingstekens, zoals de offt* cier van justitie, mr. J-D, de Jong de man noemde, dat hjj 21000, lichter was. De as-jarige Aotonto van dar P, bijgenaamd BrafoonFse Anna, moe» tflsteren lerechtetwn wegens diefstal van 13000. Z1j werd conform de «ia veroordeeld tot een gevangenisstraf van vter rfiaanden mèt aftrék. Haai 45-j*ntfe vriendin Avethtae M.M. kreeg drie maanden gevangenisstraf met af'.rek wegens heling (zij kreeg 1000) eveneens conform de eis. Vier maanden wend eveneens ge elst tegen de 28-jarige publieke vrouw Sophia C.S., die -terecht stond wegens het sïeleo van 1000. Tegen de 34-Jarig» taxichauffeur D. J. R. werd drié maanden'met aftrek ge- eist. omdat hid van Anna 1000 had aangepakt. In deze belde laatete za ken zaii de redhthank op dtoedag 6 sep ember ultsprfchk doen. Anna en Aventhine hadden de man meegenomen naar htm kamer. De officier «och de raadslieden wilden ingaan op de omstandigheden, waar onder de diefstal was gepleegd. Vol gens Anna zelf, had zij op verzoek het geld van hoor rijke klant gekregen en nier*, g (ADVERTENTIE) is het aandeel D1F - e*o be legging in dc vyrNederlandso internationale ondernemin gen - interessant. Vraag in lichtingen by uw bankier of commissionair over het Kwartaalbericht op aanvraag. Postbus 853, Amsterdam. (Van ontze scheepviartrMfiQ''e) ROTTERDAM, woensdag. Zoida het voormalige wrak van hc. rwnp- schlp „Rcns* ar", v.- r e?n spprl tn •en «l «U „.Dil -«ruggekccn. van de aesur«tcU>uren, wcr'.i v rar-r I n een gave, vee! grotere buikcerrler, I» voor Wffften-njeooord we1 h&: gro e voortwekl vmn gcalaagde vé-bou- w na De hagoln ouwe r-c ok«a1 c-n van de jConda" (ex „Rrnvastar") was daar door de mecAt gesohlk'c plek voor Wihoncfrtv eur C, H. MeeuwLsse om een op^onvming te doen van hei vc'c tvle-uwe roparate- on verbouw, ngs- wenk, da' W ion-F Jonoond in de io^P van de iau< ate weken hoef kurnrven bx<kon Eon knap a<tk W.Ren.werk, dit gc- man'puteiT m«. «uldcao M*h.p, zofta- twwl>.te ten goed gobouwde carrier Het rampschip „Rortastar", dat ortgeveer Hen maanden geleden als een woeste hoop verwrongen Staal naar ae on sond; e«.n aïhip da lS muwlanjwr we^ Wilton-Fijenoord in Schiedam werd gesleept, is nu omgebouwd tot een kloeke bulkcarrier met de naam »Condo", Hoe omvangrijk een dergelijke verbouwing Is geweest laten de beide foto's duidelijk zien! 41 500 ion werd gchrsoht en waarvan de diensr.snétlhaJ-d en het brand* ofver- brviik prakihch niet m«t h«t vroegere sch'p niet verschillen. In december kwam d« totaal uit alkaar geslagen „Ronaatar" bij Wilton voor de deur en nu al l« men met ck v*rbouv.*ln« zo ver ge reed. dat over enkel* dagen de proeftocht kan worden ^iiouden. Val» deze peoéfcwmlug good ultt, dan gaat de „Ccwia" direct de grote rek op om de rtvter zo gauw mogelijk tn »-«a' te s'cUen hat «n «o ander terug te ver- dienm van het grote bedrog dat Ln de venbouwtoig Is geetoJton. Nieuw roperërtte- en varbouwm*»- werk dus nwi als meest UVtereasaat object de totale reoeraüe van de door aanvaring bweftsdtgde en uiAaehrande Noora* tabkw .Jdoall". Deze .Alosli" ts voor naclerij Mosvold een waar pech- schip geworden. Nog pas twee Jaar ge- ledcn werd het vaartuig door Verolmv op Rcwenöurg afgeleverd, la dit korte bes'son had het scétlp een aanvaring bij Turkije en de werf Wilton kreeg toen opdarsoht de volkomen vernielde kop van h«l adhip te vernieuwen. Dat was In april van dit jaar. Een paar maanden latter had het ach lp ter hoogte van de Portugese kuit opnieuw een aanvaring, waarbij het nu dwars* scheep* weid geraakt en enige volte Ladingtanks werdon doorboord. ïnige duizenden totmen ofte Uepen ta zee en vlogen la brand, waardoor de JMoch in een plok van enige vierkante mUten brandend* olte kwam te Rf««. Wilton kroeg opatoww opdracht da „Moali' te repargnm. Het »chto ligt au bij de tanker Ctoanlflg to Schiedam row een gat m ds so groot ato «ntoadspoort. Ongeveer 040 ten »U*) aal oódlg sUn om het todtotegedcelte te herstellen «o bovendien nog 550 ton steal voor d» verniouwing van de aebter-eeconurv- d» ie en d« dtekhuiscn. Dit Weik moe" In minder dan z*« maanden klaar zijn. Eeo andwe belangwekkende op- draohk la de reparatie van de Belgi sche nv>ux-tanker .JTlaa Norvege", dl* In d« Middellandse Zee op de rotsen liep, waardoor de bodem van voor tot achter zwaar werd beschadigd. Dez* reparatie Ml uiteinde lijk* «en om vangrijke verbouwing worden. Het re pareren van de bodem zal zeker vijf maanden duren co de Bolgtecht rede- rtl vond deze tijd «o uttetekende ge legenheid het whip maar tegelijkertijd to drie dtmeoatoa te to'en vergroten l De rederij heeft namelijk besloten bat tanfcUditiggedeclte en hot voorschip te laten vervangen door een geheel nieu we seolle ven zoveel grotore capaciteit. dat het oorspronkelijke draagvermogen van 88.000 ton warxM vergroot ion 60.000 ton- Bij WiKoivFUenoord zal het beotaonde achterschip (met ma chinekamer), dat men Inmiddels tijde lijk waterdicht heeCt moeten maken worden aJgwted&n, Net als bü de „Ronastari'oouwt de werf Cockerill in Asvtwerpen ook voor deae Belgische tanker de nteuwe seotde. Na voltooi tot zal dit scheepsdeel naar Schiedam worden geteeept cm door Wilton aan heft inmiddels gerepareerde acb'er- schip te worden bevestigd. Dit tal on geveer op 1 juli van het komend Jaar moeten geschieden. Na de verbouwing zal de „Elna Norvege" 88.34 meter lan ger, 5 83 meter breder en 2.43 meter hoger ri)o geworden! Voorts staat bü Wilton het verlen gen vsn «let mtoder don zeven schepen op hat programma. Het zijn de .Antoimeoes" en d« „Diogenes" van d* KNSM wosrin een tusaenseeftie van 9.75 mater zal worden gevoegd waar door het draagvermogen mot 600 ten zal toenemen. Daaw «obepen konten reep. eind september en «tod november bij de werf en zijn don na 4 li 0 weken al weer weg. De Ango-rederlj te Bremen zal haar motorschepen „Alk", ..Ganger", „Athwte", „Hehnl*1 en „Hil- ka" naar Wilton sturen om met 7.20 meter te toten verlengen, waardoor het laadvermogen van 3000 ten op 3450 ton wordt gebracht. Dit jaar nog worden drie van dsoe schepen ver bouwd en to het komend jaer twee. De raadsman van Anna, mr. 8. Iven» vond, dat het hier clng om een "demi-diefstal", uitgaande van het feit, dat de zaak speélde in de "demi- monde". HU zei, dat verdaohte wel wist, dat sè de nun bedroog, maar dat ze wel veel meer geld had kan nen stélen, all se dat had gewild. HU vroeg onmiddellijk lnvrljheldtótéUhu wat de rechtbank na beraad afweet. Evwnoera onmiddelUJka iovrlj- heklMtentoig vroeg de raadsman van AveMne, mr. A. C, Ntoesen, Ook dat verzoek verwierp de rechtbank. De taxi chauffeur, een goede beken de van Anas bad hot „slachoffer" de hele avond rondgereden. Hij ont kende tegenover de rechtbank, dat hij 1000 had gekregen. Hij zou slechts 100 hébben onftvangeo. De president, mr. R. J. Brunaüer, trok dit in twijfel, gooien het fait, dat ver dachte oen paar dagen toter plofte*- l:ng een, Mercedes van 3000 kocht. Bovendien had hij nog ƒ8000 schuld. Zijn raadsman, mr. L, J, Rietber gen trok de verklaring van Anna, die in de zaak tegen R. als getuige, op trad in twijfel. Hij vond haar niet de ju ste figuur om ais getuige te fun geren. Hij vroeg de rechtbank de s:r&f te beperken tot de t:jd in voor lopige hechtenis doorgebracht. MISSELIJK Hot geval vmn Sophia stond apart. Zij had de man machte to TArobos- aodeur cnftimoet, waar hij haar IÓ00 gaf. De "goudvink", die getuigde, verklaarde, dat het mijn gewoonte niet was oen zomaar 1000 weg te geven. Op de vraag, waarom hii zijn geld niet ineens had nageteld bij zijn thu'skomat zei hij: ..Ik heb bet to h®t geldkistje gelegd. Ik was misselijk van de nacht" De raadsman von 8ophia, mr. R. H, W. Meogelberg, concludeerfle tot vrijspraak, mede Op grond van bet feit. dat er in de branche van iUn Cliénte geen prijsbinding ges toot en dat zij das gerust 1000 aan een klant mag vragen. Bovendien sou de man die avond en nacht met duizendtjes hebben gesmeten, alsof het niet* was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1