Orpheuseeuw oud, blijft nog jong van daden SCHIEDAM i KONINGEN, DE GEZONDHEID BEVORDERLIJK....' HSS Eis van negen maanden wegens oplichting Inbraken op haventerrein opgelost Nieuwe lijn; 'gezellig zingen Ie, 2e en 3e bediende jf"> SCHIEDAM pGRESSIEVE VOLKSWONINGBOUW RIJP voor DE SLOOP Drijfveren Roepstem X Eerste steen Doelmatig Na 110 jaar Honkvast Turken voeren actie voor landgenoten Geslipt met bromfiets Wedvlucht van De Postduif Burgerlijke stand Twee jongelui gearresteerd na diefstal in Beyerlandselaan Sem den Hartogh overleden GLAZENWASSER RUDT DWARS DOOR BÉRM 'AMBTENAAR GEB' LICHT BEWONERS VAN ZUID OP Brandweer zaagt bij ongeval gedode chauffeur uit De toekomst Subsidie Stroppen In Sporthal Twee doden bij aanrijding GEMEENTE SCHIEDAM KOERIERSTERS M ON O P O L E GEMEENTE SCHIEDAM EEN TYPISTE woensdag 24 augustus 1906 - 5 Nieuwsticht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het is ruim tien jaar over tijd, maar qafrlijk zijn daar de duidelijke tekenen dat het op het «and gaat jjpen met de .Nieuwsticht", dat merkwaardige, anachronistische amplex arbeiderswoningen langs de Buitenhavenweg. "Want van veertig van deze woningen, achter aan de drie wegen door het oom pje^ zijn de ramen en deuren grotendeels reeds dichtgespijkerd en de resterende zullen volgen, zodra de bewoners huisvesting elders hebben gekregen. Dan zal de sloper wel ter gelegenertijd komen om z'n werk te doen. Dan zal het Nieuwsticht verminkt zyn; zeker teken dat ook de rest van het complex niet lang meer zal blijven aan. Hoewel de aangrenzende, eveneens weinl* riante bebouwing lang» de Bakkerikaven formeel niet tot het Nieuwsticht behoort (de oorsprong ls namelijk »nden), wordt deze er In feite toch wel toegerekend wegens de ligging. Ook dit rijtje vochtige huisjes staat op de nominatie spoedig te verdwenen. Nieowstkht werd namelijk In 1855 rebonwd door de „Vereeniging toi het verschaffen van Goede Woningen tut minvermogenden te Schiedam" op een erft»®** uitgifte van honderd jaar. de Vereeniging had er na afloop reen behoefte aan om de pacht te verlengen, ging In 1954 in liquidatie en volgens het contract ftrvtel de grond met de opstallen son de gemeente, die er 9.000 scha devergoeding voor neertelde. Hoewel deze opstallen eigenlijk af gebroken hadden moeten worden, zag het gemeente-bestuur er toen geen heil in om deze 98 woningen „verouderd van opzet en indeling, maar goed onderhouden" af te bre ken, eenvoudig omdat er toen geen vervangende woonruimte beschik baar was. Daarom sleepte Nieuwsticht het bestaan voort, tot de situatie nu te erg is geworden en opheffing niet langer kan uitblijven. In het Gemeente-archief 1b nog unwwig het eerste jaarverslag (alt 1&56) van de Vereeniging, waarin uitvoerig de drijfveren voor de bouw vin Nieuwsticht staan omschreven. Een merkwaardig geschrift dat de opvattingen uit die tijd goed weer spiegelt. We konden de verleiding Biet weerstaan om delen uit dit jaar verslag over te nemen, 1854 kwamen zeven ingezetenen, waaronder meerdere leden van de „Geneeskun dige Kring" onder'leiding van de arts dr.C.Vaffiant jr. bijeen om zich over het plan te beraden. „Zij wensch- I ten eene Vereeniging tot stand te I brengen, welke door stichting van nieuwe en verbetering van oude wo- 1 rnngen in eene diep gevoelde be hoefte der arbeidende klasse zou voorzien", aldus meldt het Jaarver slag 1856. ,JDe ondervinding toch had geleerd en zulks kon zelfs den oppervlakki- gen toeschouwer nauwelijks ontsnapt zijn, hoe de mingegoede in zijne huisvesting het doelwit eener lage en baatiuchtigen speculatie van den meervermogende was geworden; hoe den werkman, die in eene stad als deze zulk eene hooge aanspraak op aller achting en bescherming heeft, na den ganschen dag ten behoeve on zer kapitalen gezwoegd en in het zweet des aanschijns het sober brood voor zijn gezin verdiend te hebben, eene woning wacht, Ja, hem bindt, omdat hij daar zijne dierbare panden heeft achtergelaten en buiten haar niets dan den blootoi hemel aantreft, maar die, voor lucht en licht ontoe gankelijk, hem niet de rust schenkt, welke een eerlijke arbeid volgen moet, die hem niet oplevert nieuw zideavoedsel, maar eene woning, welke van stank en onreinheid door trokken, hem de beste krachten on dermijnt, zijnen geest uitdooft, een groot deel zijner inkomsten verslindt en niet zelden de plaats wordt, waar ellende zich vestigt en epidemische ziekten worden aangekweekt". „Wat wonder dus, dat uit den Ge neeskundigen Kring de eerste roep stem tot redding uit". Maar de hoog gestemde verwachting dat deze „roepstem" ook gevolgd zou worden, kwam maar gedeeltelijk in vervul ling. Hoewel 400 notabele Schiedam- merr om steun werd gevraagd, kwam m eerste instantie slechts de helft van de verwachte ƒ75.800 bijeen, tater, na een oproep in de Schiedam- se Courant, werd het ruim 50.000. Dit werd toegeschreven „aan tegen werking van hen die zich in de ver- boring van woningen aan minder ge goeden een middel van bestaan ver schaffen". Het bestuur, bestaande uit de he ren dr. C. J. Vaillant Jr. voorzitter, mr. A. J. Beukers secretaris, J. H. van Gent penningmeester en J. B. Nblet, P. Schol ten, dr. A. Maas en J. G. van Du ss el dorp, besloot toen Seen woningen te gaan verbeteren «want dan zou er te veel gesloopt moeten worden", doch zich Op nieuwbouw toe te leggen, waarby TOcral een nieuw type woningen «rd gewenst en noodzakelijk ge wit ia -J"tde gemeente werd in Oott- i*3»Iand één bunder terrein ge- fjjbt voor 20* per jaar en op 10 CJ1S55 werd In aanwezigheid van «twneeater en wethouder» de eer- {kween gelegd voor 58 woningen, te *®wen door J. C. van Berkum uit «Jtechl die met 53.330 (nog geen ««ead gulden per woning!) de 2«l*te inschrijver wak Degelijk» ep- «Mer wa« het Jongraewd» J. Fete- daarvoor ƒ65 per maand zeer content. „Ruimte, licht, lucht, water, alle schenen met elkaar te wedijveren, wie hunner ons den meesten overvloed bieden kon Het perceel was overigens eerst enkele jaren tevoren van Nieuw-Mathenes- se overgenomen; de Bakkershaven was de oude gemeentegrens. Wat gebouwd werd waren „wonin gen, welke de gezondheid bevorder lijk, den minvermogenden een billy- ken en betrekkelyk lagen huurprijs zouden afvragen". Verder; „ruimte, lucht en licht m onzen opstal eene belangrijke rol te doen spelen en van het versehe water, hetwelk daar zoo ruimschoots wordt aangeboden, de meest mogelijke partij te trekken." De indeling werd: een doelmatig verteek met diepe kelder, rnime bed stee. afzonderlijk secreet, luchtige zolder met eene daarop aangebrachte tweede slaapgelegenheid, in het com plex een bleekveld en overdekte werkplaat». Opmerkelijk ook de uitspraak; „Het terrein, schoon buiten de kom der gemeente gelegen, biedt haren inwoners al die voordeelen, welke de stad haren ingezetenen toekent, als soepbedeeling en arm-school en vele diergelijke regten". Ook werd uit breiding verwacht „voorzeker reeds de op handen zijnde verbinding van den Havenweg met de Tumiaan Die verbinding, lang op he* ultbreidings- programma, is er na 110 jaar nog niet. Uiterst merkwaardig zijn de argu menten bij de vaatstelkmg van de huren, die met 1,30 voor een enkele en 2 voor een dubbele woning, niet bijster goedkoop waren voor die da gen. Doch de Vereeniging wilde wél de beLactgen van de mm-vermogen- den behartigen, maar er toch geen hetdadtgfieid van. maken. Bovendien modhfren de belangen van de geld- sohLetera ntet uit het oog worden ver loren. En te lage huren zouden de lust tot bouwen bij anderen doen vergaan! De betemgsftelhag voor deze wo- nttigien was Zeer groot Slechts 21 van de leden maakten gebruik van hun .recht van aamibeveUng" om 38 gezinnen aan de hufcuen te helpen de overige 20 wenden aan andere ge gadigden toegewezen. Het ging in 1858 om 58 woningen later zijn er op een terrein achter heit Nieuwsticht nog voentug woningen bijgebouwd, kleinere overigens. Het zijn juist de ze 40 Is ter-gebouwde woningen, die nu het eerst voor de sloop in aan merking komen. Uit allee blijkt dat Nieuwsticht 110 jaar geleden vooruitstrevend om niet te zeggen revolutionair van opzet was, een voorbeeld vau goede volks huisvesting. Een plan van goedwil lende Schiedammers met een (toen onvermijdelijke) regenten-mentali teit. En bouwer Van Berkum heeft degelijk werk geleverd. Nu nog, na 110 Jaar, zijn de muren hecht en hel houtwerk Intact - met uitsondering alleen van die delen die in het te- vele grondwater zijn verrot. Maar de Indeling van de huisjes, toen een voorbeeld hoe het moest is nu volledig uit de tijd Het „af zonderlijke secreet" ataat vaak op zolder tn de enige slaapkamer afzon derlijke keukens otvtbreken of zijn later bijgebouwd. De eerste huisjes hadden wel een tweede uitgang de later gebouwde, au geblindeerde huisjes echter oiet. Dut is tevenege vaarlijk bij brand en een van de overwegingen tot sloping. En don, <Jte ruimte, lidfcé, hirbt en fris water, waar toen zo hoog over wend opgegeven, vergeet het maar. De Buitenhaven is vuil en de „fris se" Bakkersoven Is een grote rie kende modderpoel. De industrie te zich daar gaan vestigen en de lucht is bezwangerd meft rook en stof. Nee, de tijd is voorbij voor Nieuwsitem. Doch de bewoners zijn. ondanks de vele onderkende tekortkomingen vsn het complex, honkvast, „We moeten weL En we willen wel eens wat be tera", zeggen de vertrekkende huis vrouwen, maar se hebben geen grief tegen Nieuwsticht Wat «P *leh self al een compliment ts aan het adres van dr. Vaillant en xljn mede nieuw lichter». Over de plaats was het bestuur bUeum. In 1935 schreef de de hoofd-ageot en ouS-Nleywadcht bewoner Johannes Meijer een lyrtech lofdicht op de weduwe Johanna Wet- steyo, die als kind van drtejoer daar gekomen 78 Jaar lang in Nteuwsbkh* was bMjveo wonen. Johanna Wet- sieyn was de eerste dte dat 8-ju bileum vierde/doch na haar rijn er meerderen geweest met hetaeMde Ju- Nieuws tichtse woningen, wachtend op de sloper. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. 50-jange classificeerder C (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag De Turkse bewoners van het Rijnschlp „Rotter dam" zijn, met veel succes, gestart met een inzamelingsactie ten bate van hun, door aardbevingen, getroffen landge noten. Zondagavond hadden zu zelf al meer dan duizend gulden bijeenge bracht. De directie van de Vereenigde Glasfabrieken heeft de actie overgeno men en uitgebreid tot alle werkne mers (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag Een uit de Korte Singelstraat komende per sonenauto maakte mejuffrouw H. L., rijdend met een bromfiets over de Broersveat, zo aan het schrikken, dat zij krachtig remde, BÜpte en op het wegdek terecht kwam. De GG en GD bracht haar met inwendige kneuzingen en een bloeduitstorting naar het Ge meen tezi ekenhu is Op de Lange Kerkstraat slipte even eens een bromfietsberijdster, mevrouw C. v. d. V.-H. De GG en GD vervoerde haar met een pijnlijke knie naar de Noletstichting, vanwaar zij, na behan deling, naar huls kon terugkeren. SCHIEDAM, woensdag. De S.C.V. De Postduif nam met 742 oude en jonge duiven deel aan de wed vlucht vanuit Seppe. afstand 41 km Gelost werd om 8.30 uur; eerste duif binnen 8.57.52 uur; laatste prysduii 9.06.35 uur. Uitslag: A. Boes 1, 28, 30, 33, 43. 87, 99, 100, 169. 184. 185; P. Sparla 2, 63, 69. 88. 92, 97, 111. 143, IS I; I. v. d. Tuyn 3. 44. 56. 158; A v. d. Gryp Karreman 4, 64, 101,131,147; A. Smits 5, 10, 17, 74. 120. 150. 153; C. den Tuin der 6. 25. 77, 96, 110; H. Veltman 7, 53, 71. 76. 112, 122, 149, 172; N. van Art 8. 156, 159; G. Meyer 9. 16. 23, "1. 106. 31. 51. 57, 5B, 82. 94. 124. 135; P. v. Os v. d. Grijp 11. 65, 85, 93. 157, 179, 183; A Middendorp 12. 22. 84, 105, 137; J. Blom»teel 13. 21. 60. 86, 164; P. Florijn 14, 161: W. v. Gilden 15, 134, 174; L. v. d. Mey 18. 52, 108, 130; W. de Kant 18, 20. 45; C. Paarde- koper 24; C. Verheared 26. 47. 67; A. Vu 27, 107, 114, 142, 180; T. Jansen 29. 35. 160; H. v. d. Kant 32. 37, 40, 55. 58. 81. 91. 95, 133. 140. 162. 177; C. Anker Toutün 34. 89, 1Ö3; J Boot 36. 145; A. Brokllng 38, 70, 142; A. In 't Veldt 39. 48. 186; J. de Koster 41; A. Brouns 42, 01, 83. 166. 167. 175, 176; G. Vermeer 48. 129. 139; J. de Hertog 49. 126. 141. 178; P. Gouwe leeuw 50. 75; H. Brókling 54. 73; A. Suttorp 62, 119. 163, 171. 182; D. v. d. Tuvn 6ft 136. 168; C. Herwig 60, 110; J. Lips >2; i. Vte 78, 90, 170; W. v. Deurzen 79, 117. 181; mevr. Ilmer 80, 104. 127. 155; G. Boon 98, 148; A Herbach 102; O. Bolkenbaas 109. 115; H. Crama 113, 121; A Löke 116, 144; J. Suttorp 123 (dipU; A v, d. Tuyn 125; J. de Waard 128; J. Verhaal 132; W, Poelman 138; H. Breuker 146. 154; E, v. Smirren 173; M. v. d. Waal 165- SCHIEDAM, Gsbojcn: Amo L., Z.V. J. G. van den Arend en J, w. Snel; A ex ander S, z.v. P, van den Boom en M. H. de Bar; Martlnus A., z.v. M. P. van den Beemt en W, C. M. Cooien; Geesje. d-v. G. Kloppenburg en A van Tricht; Arie, z-v. A Gouds waard en C. Korpel; Dirk C., z.v. K. van Ewiick en A van Oossanenr Èïmert W„ z,v. W. van Haften en C. Lank ester. Overleden; K. van öofwe 75 Jr; G. Vink, 79 jr; C. Poet. oud 3 Ir; M. J. J. van Engelenburg. 80 jr., echtge. Van der Pol. ROTTERDAM, dinsdag. Een nog onbekende jongeman heeft zondag avond omstreeks half eM ln de f^tee- laan een 18-jarige verkoopster R, V. tmv hswr hpnritsiun beroofde In het tel** je aaten klein grid, papleren en snule- «riten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Van daag is de 22-jange havenarbeider A de G, die samen met twee collega's van dezelfde leeftijd, D. T. en J. van Z een serie inbraken heeft gepleegd, voor de officier van justitie geleid. De jongens kozen voor hun activiteiten kantines, haventerreinen en café's Zij stalen flessen drank, sigaretten, een radio en de Inhoud van geldbus- jes voor liefdadige doeleinden De twee andere havenarbeiders zijn al voor de officier geleid In ver band met deze Inbraken zijn ook twee helers aangehouden. Het zijn de 32-jarige P. J. N. en de 44-jarige M. G. van D., beiden Rotterdamse café houders. De totale buit aan goederen en geld bedroeg ongeveer J 5400, ROTTERDAM, dinsdag De poli tie heeft twee Jongelui de 21-jarige sjorder J. S. en de 22-jarige los werk man M. E. uit Rotterdam gearres teerd ln verband met een diets'al in de lederwareniaak van De Jongh aan de Beltertemdselaan. De sjorder werd zondagnacht gepakt, zijn maat Iets la ter. De inbraak was ontdekt doordat buren glasgerinkel hoorden, waarna zij de politie waarschuwden (Va» een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Op Oc* kenburg in Den Haag wordt donder dag het stoffelijk overschot gecre meerd van de zondagavond m hel Goudase Van Itersonziekenbuis over laden Sem den Hartogh (90). De heer Den Hartogh was voor de oorlog een bekend tbeateirexploltajte in Rotterdam en Amsterdam. Na 1938 leidde hij tot zes jaar geleden de Nieu we Schouwburg in Gouda. Sem den Hartagi voelde zich al heel vroeg tot het theater aangetrokken. Eerst had hij een plaat» to de orkest bak, later speelde hij een paar Jaar mee in het boordorkeatje op schépen van de HAL. Daarna werd hij acteur totdat hij in 1920 de leiding kreeg van zijn eerste tiieater, het Theatre des Ambasaadeuia in Scheveningen Kor' daarop verwisselde hij Scheven ngen voor RoXerdam. waar hij zich belas met de leid ng van het thea er Pom- penburg In 1924 verwierf Sem den Hanogb zUn eerste eigen filmtheater, Scala aan de Kruiskade, dat hij vijf Jaar beh eld. Na hat directeurschap van Capitool ln Den Haag, keerde hij terug naar de Ma i sa tod om zijn Lumlè re-theater ve stichten. Voordat hy zich definitie/ vestigde ln Gouda was hij nog leider van het Amsterdamse Edteontnea'er ROTTERDAM, dinsdag. Gister morgen ls de 30-jarige glazenwasser G. Kok van de Langeplaat te Rozen burg met een bestelauto ln een slip geraakt in een bocht van de rijbaan op de Botlekweg. H(j reed eerst over een lengte van 23 meter toet sün rechterschter- wielen over de rechts gelegen berm» vervolgen» dwars de rijbaan over door het verhoogde middengedeelte waarna de auto op de rijbaan voor bei tegenovergestelde verkeer kantelde. De heer Kok werd met rugklachten naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. «truaMW -lByl» berm wei volkomen De G. had een grote fantasie onfttnkfceld bij zijn opltchtingspraktijken die hij al vele jaren bedreef. Op 1 apnl wist van de vroutv van een man die hij had leren hennen f60 los te krijgen Op 1 mei wist hij van een tweede vrouw, wier man htj op zijn werk had leren kennen f 100 los te krij gen De offieior van justitie mr J M van Leeuwen eiste vanmorgen een ge vangenisstraf van negen maanden met aftrek Verdachte vertelde in het eerste ge val, dat hij in de kolenhandel zat. Hij was het huis van de vrouw binnenge komen door te zegge», dat hij naar he' televisietoestel kwam kijken op ver zoek van haar man. In het gesprek zei hij dat hij zakjes kolen voor 50 cent per stuk (een spot koopje, zoals de president mr, R J Brumver h«t uitdrukte), te koop had. De vrouw betaalde vast f 60 - voor uit. Koten kreeg zij echter niet. Fn het tweede getval vertelde hij de vrouw, dat hij twee nappa jasjes te koop had voor 100 - De vrouw, die dacht dat het wel m orde was. omdat hij venieM had een kennis van baar man te zijn. gaf hem het geld De jas jes werden noott gebrach' G. betuigde tegenover de rechtbank zijn spijt. Vrijwillig wilde hy nu een drank- kuur volgen om zij» lever verder bul ten de gevangenis door te brengen. De raadsman, mr. J W. d'Hane zei, dat de man door zijn leven in een hoek van vereenzaming terecht was geko men Hoewel hot hem eerst ontbrak aan zelfkritiek heeft ©f nu een ommekeer in zijn gedaditengang plaatsgevonden Verdachte ziet nu in. dat verbetering van zijn laven Ln de eerste plaats van hemzelf moet uitgaan De raadsman vroeg dc rechtbank met al deze omstandigheden rekening te houden Uitspraak dinsdag 6 september ROTTERDAM, dinsdag. Bij de politie z(jn klachten binnengekomen over ren ongeveer 23-jarige man, die in Rotterdam-Zuid langs de huizen gaat en zich uitgeeft voor een ambte naar van de GEB. Hij zegt dat h(j gasaansluitingen en driewegstekkers moet controleren. Na zijn Inspectie laat hij in een notitie boekje tekenen en vraagt 0,50. De man heeft blond golvend haar ROTTERDAM, dinsdag. De negen tienjarige chauffeur J. Sandiort uit Rot terdam is vanmorgen bij een frontale botsing tussen zijn DAF en een met bui zen geladen vrachtwagen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak raakte de heer Sanrilort op de Rotterdamse Grintweg op de lLnfcerweghelfit. Een bot sing met de heen tegemoetkomende vrachtwagen was toen niet nicer te ver- mijden. De DAF werd geheel in elkaar ge drukt. Hat slachtoffer moest door de brandweer worden uitgezaagd. In hel Berwegziekeohulö ward de dood gecon stateerd. (Van een onzer verslaggevers) SHIEDAM, woensdag. Het Kou. Schiedams Mannenkoor „Orpheus", tbans druk bezig met het opgewekt vieren van het eeuwfeest op een opmerkelijk boog muzikaal niveau, voert als devies „Oud van jaren, jong van daden". Niet ten onrechte overi gens, want met een voor zo'n be jaard, met tradities overladen gezelschap opmerkelijke elastici teit, weet Orpheus de bakens to verzetten naar het steeds wisse lende getij in de koorzang en de zich wijzigende omstandigheden. Het was Orpheus, toen 96 Jaar oud, die het aandorst om een „Tiener-koor" op de podia te brengen. Een verbluf fend succes: 125 jongen» en meisje» meldden ilch aan om onder het oude vaandel van Orphena een heel modern repertoir te brengen. Al» tegenstelling kwam Orphena later met een Senec- lute-koor voor overwegend bejaarden, dat nu met succes eigen wegen gaat bewandelen. Een ander typisch voorbeeld. 98 jaar lang heeft Orpheus de repetities op woensdagavond gehad. Maar op die avond komen er ook aantrekkelijke voetbalwedstrijden op de TV wat de Orpheus-leden, allen m&nnen. voor een dilemma stelde. De opkomst liep terug en het koor dreigde onder te gaan. Daarop zUn de repetitie» fluks naar dinsdag verschoven, ook al moest dat het vertrek betekenen van de gewaar deerde dirigent Jos Vranken ZUn opvolger werd Chris Verhoog, een Jonge begaafde koor-dirigent uit Den Haag, daarnaast ook componist an bariton-«olist In concerten. Het was de heer Verhoog, i's, onder Instemmend hoofdige knik van de bes tours leden, de toekomst voor het mannenkoor uit stippelde. „Het koorwezen in Nederland en dat geldt zeker ook voor Orpheus, moet een andere kant uvt. Het is momenteel teveel een schaduw-concertwezen, een volgen van de beroepsartiesten, wat, omdat er nu eenmaal een duidelijk Verschil ls tussen amateurs en be roepszangers, onvermijdelijk tot com promissen leidt. Te vaak worden wer ken In «tudle genomen, die de zangers zelf niet mooi vinden en die niet aan spreken." „Wy moeten dit bij Orpheus ombui gen naar een gezellig zingen. Dat wordt hier nog te weinig gedaan. Het moet zd zijn dat de zangers na een re petitie zoMen; „Hè, wat heb ik prettig gezongen en niet meer een „We moe ten dat moeilijke stuk onder de knie krijgen". Nee, dat hoeft niet te lijden tot een daling van de kwaliteit, daar moet tegen gewaakt worden". Geen popularisering dus. En „Ik ben het met de vorige diri gent Gijabert Nieuwland eens, dat Or- met Schledamse muziek: Die zijn niet alleen goedkoper dan be roeps-orkesten, maar ook meer bereid om er op te studeren. den op hun verjaardag, hun leeftijd in stuivers, dubbeltjes of hogere munten uit. Riet een oud-jw.pier-actie en de medewerking van het bedrijfsleven kwamen zo meerdere dutoenden gul dens bijeen, In de twee eerste jubi leum-concerten is het geld verdwe nen. Het openingsconcert was op 21 ja nuari in de Grote Kerk, met het "West- Nederlandse Symphoni-orkest en op het programma de Frlthjof-sage van Bmekner en delen uit de Moncke- cyclus Het was toen zo koud, zowel buiten als in de kerk, dat de orkest leden met moeite overgehaald moes ten worden hun instrumenten uit te pakken er was bijna geen publiek. Op 11 mei een zeer goed operacon cert in Passage, met solisten van naam Laat nu juist op die avond de Engelse rupftnal op de tv komen E>en lege zaal Twee financiële stroppen' Steun van buiten is niet te verwach ten De gemeente geeft wel subsidie (alleen als er in Schiedam opgetreden wordt overigens), doch dat is een diuppel op een gloeiende plpat. ƒ300 voor een concert in een grote zaal, dat is ongeveer voldoende voor de reis kosten van het oikest De subsidie is te laag, dc regeling uR 1962 ia verouderd. In de kosten van een solist wordt de helft gesubsidieerd, maar met een maximum van 75. Wel, voor 150 krijg Je geen zanger van enig formaat. Voor een orkest wordt een kwart vergoed met een maximum van 250 misschien een matig beat- bandje, meer niet, Maar in dene tijd kan de gemeente niet beter subsidië ren, daar kan self» Orpheus' erevoor zitter burgemeester II. Roelfsema niets aan doen. En er zijn nog acht an dere zangverenigingen in Schiedam, die óók wat willen hebben. Maar Orpheus zit niet by de pakken neer. Als jubileumgeschenk heeft het Cultureel Fonds Schiedam een nieuw werk van Marlus Monnikendam „Magnificat", aangeboden. Orpheus heeft het dankbaar aanvaard en zal tydena het feitelijke jubileumconcert op 17 oktober in de Grote Kerk ten doop worden gehouden, met al» gast koor de Shnger-Elnhelt 1872 uit Viern- heim. pheus geen capella-koor ls en altijd begeleiding nodig heeft. Daarvoor zou samenwerking gezocht kunnen worden Al» het gesprek op de financiën komt, is er een mineurstemming. Be grijpelijk, Tien jaar geleden Is Or pheus begonnen met het vormen van een Eenwfeeat-fonds. Leden betaal Ter afsluiting van de Eeuwfeest viering een experiment: de uitvoering van Handels „Messiah" door alle Schle damse kor* n in de 8porthal. De enige plaat» Schiedam waar zoveel uit voerenden ln kummem. De begelei ding komt van het Zuid-Hollands Symphonic-orbest en er z|jn bekende solisten, o.a. David HoUestclle, Na maar afwachten wat de akoestiek ln die keiharde sporthal doet. NAALDWIJK, dinsdag (ANP). De achttienjarige bromfietsberijder J. Krabbe uit Rotterdam en zijn negen tienjarige duopassagier, mejuffrouw J, den Besten uit Capelle aan de IJssol, zijn gisteren overleden toen him brom fiets met een trekker met oplegger ia botsing kwam. De bestuurder wilde de Maasdijk in Naaldwijk oversteken. De jongeiv was meteen dood, het meisje overleed ln de loop van de avond in het ziekenhuis In VI aard togen. ROTTERDAM, dinsdag. Gister avond 1» de 58-jarige mevrouw W. F. A. Durivou-Van Loojjen met haar wa gen geslipt op de Katohoek en tegen een betonnen pilaar bij een garage ge reden. Met boretklachten werd zij naar het Dljkzigtzickenhul» vervoerd. Daar kwam eveneens haar passagier, de 52- jarige mevrouw J. J". K. v. d. Vis-Tup- pert, te liggen met een gebroken arm en een gebroken duim. De auto werd zwaar beschadigd weggesleept. Afkondiging Burgemeester en Wethouders van Schiedam bren gen ter openbare kennis, dat de Eerste Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de Algemene begraafpla&ls te Schiedam, door de Ge meenteraad van Schiedam vastgesteld op 23 mei 1966, bij Koninklijk besluit van 30 juli 1966, nr. 003 is goedgekeurd De verordening treedt in wer king op 1 september 1966 Schiedam, 22 augustus 1966. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, H. Roelfsema De Secretaris, M. J. Blok. Personeel gevraagd De Schle<Unun«T vraact nette 207279 ofv M Vuurm, Hoagstr 106 Hoogstraai 2 - Schiedam - Tel. 26 66 08 KOP OP, ClEOPATRA ^yS5s-V-»7lB SJDN*r JAMES - AMANDA BARRY artsidsg 3-7-9 IB E«n *uper-vroI5jfc» film, dl* «en schater, dlnadef 3-ê Isoh opwekt ven bet begin tot bet einde., woenad*» uur Cinemascope Technicolor «U.> jCOodef 3-4.10 woenede* 2 OUT DE MAN MET HET IJZEREN MASKER JWCHIX LEMOINE WANOJBA GUTDA Met bet bet hoofd gesmede masker werd hij aan de soa blootgesteld, terwijl xhü v—-—i dreigde te verf""— CmèmiSeope verstikken. Teohrjoolor (H j.y OP HET ALTAAR DER UEFDE Andere leodeo, andere zeden ea gebrul ken. U«J.> Foto - FÜm PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT, Foto van vuuren, Hooeatttwt 10«. Schiedam, tel 286720 Let op het Juiste adres Hl» ROLFILMS VERGETEN? De automaat staat voor u W»sr so^n rtma Foto K van Bij de gemeentelijke dienst voor sociale zaken is ptaats voor een Eisen: Ruime ervaring en goede beheersing van de Nederlandse taaL Geboden wordt een aantrekkelijke werkkring met goede sfeer. ZH die belangstelling hebben voor een functie op sociaal terrein, kunnen deze plaats als aanloop gebruiken. Studietoelage regeling van toe passing, Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden Salaris: Afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd nader overeen te komen. Deelname aan gepremieerde spaarregeling is rao- SoUlcJtatJes worden binnen tien dagen na het ver schijnen van deze oproep ingewacht bti de direc teur van de dienst, postbus 197, Schiedam. GEVRAAGD: BANKETBAKKERIJ VINCENT t). <L BOSCH, WestfrankmUndseetrast A3. Telefoon 208883.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2