^Kabinetscrisis is ónwaarschijnlijk, meent Den Haag m HET EOITEECAMSCH PAROL PILOOT GEIGER VERON GELUKT Toestand van Tri Quang nu ernstig Tankschip op Noorderpier i SPD dringt aan op verdwijnen Von Hassel Incident in Z-W Afrika léésdkkiïMt! EXPLOSIE DOOR LEKKE GASBUIS IN SCHIEDAM BET ROTTF.RDAMSCH PAEGDl vandaag In neergestort marinevliegtuig drie doden KOEL MAAR DROOG WEEKEINDE STANDPUNT OVER INDONESISCHE SCHULD BEPAALD EXTRA BET ROTTEFJDAMSCH PAROOL Voor afbijten stuk lip en kin eis zeven maanden 'dSk Arrestatie in Moskou Watersnood in India sSSiSSPZ ?«sö? Rolls-Roy ce koopt Bristol-Siddelev Duitser aan grens aangehouden met lk kg marihuana Amerikaanse prijs voor astronoom prof. Oort HET ROTTERMMSCH FAKGDL Rottcrdamash WMOpUrt!....._4 Parool JAARGAUG No. 199 TÏlblTlIl (OIO) 20 66 OS (010) 267179, na 17J» trar(OlO) US430 «r 866644 dam-Kottordam Bank to Rotterdam DE SCHIEDAMMER ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE NV. HET PAROOL HOOFDREDACTEUR: lit. H. W. SANDB8RG DIRECTIE: Dn. W. VAN NORDEN. B. DE VRIES ZATERDAG 27 AUGUSTUS 196$- LoA8fi nummer» 20 ct Abonnement 85 ct per week of S11,p« kwartaal (Vaa een ene* verataggevere) 8CH1KDAM, saterdag. BQ ajurdgasontptofftng ln SefeMUm *yn gistermiddag twee mannen gewond Ktuki De 28-jarif* Bottordsmroer Q. de Bnoo kreet lichte brandwonden aan gestekt en rechter pole, de twintig jarige Eddie Boelofi Wit Schiedam kreeg gnlke ematite brandwonden dat hH in het «tekcnhafe —eert worden SIQN. sa terdat (AIR-Hermann Getter, do 63-4arige Zwitserse „Glet- J die meer dan vierduizend op zijn naam bracht, ls bij een vliegtuigonae- - "'-men. Zijn Pi- hik om taing deod zweefvliegtuig. Beide toestellen stortten op het vliegveld neer. GeJger werd ernstig gewond naar een zieken huis vervoerd, waar hij kort na aan komst overleed. Geiger genoot grote faam door zijn spectaculaire reddingen in het hoog gebergte. Velen hebben hun leven te danken aan bet feit, dat hij zijn met ski's uitgeruste vliegtuig op de meest onmogelijke plaatsen aan de grond wist te zetten. Vele malen is hij onder scheiden. Op Aruba WILLEMSTAD, saterdag (ANF). drie militairen ijjn gistermorgen om het leven gekomen op Am ba toen hnn vUegtulg twee minuten na de start vu het Prinses Beatrix vliegveld afgleed en neerstortte. Het atfn de lnttenant ter see eerste klasse E. tfpma uit Wil lemstad, de 24-jarige matroos tweede ■issse O- Fglkerts uH Den Helder en luitenant ter see vlieger 2e klaa h J- Mantel (81) ntt Willemstad. In bet vliegtuig, een gnunman tracker scSa van de marine luchtvaart dienst op Aruba, zat voorts de 24-jarige matroos eerste klasse K. Kuflc uit Enschede. Hij werd ernstig gewond. De marine stelt de oudera van matroos Kuik in de gelegenheid naar Aruba to reizen. Lancering Amerikaanse satellieten mislukt HAAT KENNEDY uiatlMttknlw) Een poging van de Amerikaanse lucht macht om met een Tttan-Se raket acht ooraminicattosateUteton ln één keer to een baan om de aards te brsagea fc Kort na de start ging er lets mis mat 4e bescbermkap van da kunstmanen en werd de raket vanaf het grondata- lion op Kssp Kennedy tot ontploffing ttbracht De brandende dalen van de -Tlket kwamen ln da Atlantische Oce- m taracht. Kr deden rich geen per- tiylljhy ongelukken voor. jDe raket vertegenwoordigd* me mar lading een waarde van ruim Biljoen dollar. De luchtmacht aal voor ten nieuwe derasUjke Poging te» «te twee maanden moeien wacht (Van ome weerkundige medewerker) TTET hogedrukgebied boven J A Scandinavië, een deel van de Noordzee en de Britse eilanden, sorgt er voor, dat wQ een droog weekeinde krijgen. De noordoosten wind voert «li ter nog wolkenvelden uit Duits land en het OostseegeMod aaa. Hierdoor heeft het weer overdag een wat somber karakter, maar gedurende het weekeinde aal het aantal opklaringen groter werden. De mlddsrtcmpermtunr komt bU 17 i 18 graden en alleen tij dens langdurige opklaringen kin het kwik 20 graden bereiken, het geen voor augustus toch man de lage kant is. Nog koeler te hot de Instate dagen tn geheel midnrn- Europa en het Alpengebied, met temperaturen tussen 12 cn 16 gra- De mannen waren bezig ln een pas vier maanden geleden betrokken flat op de begane grond aan het Johann Straussplein ln de gang cotovinyl-te- gels te leggen. Voor het verwarmen van de kit gebruikten rij butagas. Daarbij schoot er plotseling een «teek- vlam omhoog. Vooral in de slaapkamer iet eind SAIGON, saterdag (Beuter)De militante Zotorietaanese boeddhisten- leider Tri Quang verkeert tn ernstige toestand, nu rijn hongerstaking alt protest tegen bet militaire bewind la Saigon precies twee en een halve maand oud te. Het hoofd van het sta kenhuis waar do vastende monnik itch bevindt toont sleh «eer ongenwt over diens toestand. Tri Qttang kan niet meer spreken en bfl weigert medicij nen ln te nemen. Zes Vlet Gong-terroristen hebben gisteravond by een politiepost in de Chinese wijk van Saigon drie politie mannen en drie burgers doodgescho ten. De asnvallers waren gekleed in het uniform van het Zuid Vietnamese leger. Zeven kandidaten voor de volgen de maand te houden verkiezingen heb ben verkiezingstoespraken van drie minuten gehouden voor rmdio-Saigon. Vier anderen richtten zich via de door Amerikanen verzorgde stadstelevUle tot de kiezen. Van de naar schatting 1.500 televisieontvangera in de stad werd de helft uitgeschakeld door elektridteitsstering, waardoor grote delen van Saigon in het donker kwa men te zitten. Verzoek westelijke landen aan Thant aan te blijven NCW YORK, uurlu (intar), Opnieuw, beeft een men landen hQ sMcetarte-geasnal Thant van Verenigde Natte* op aangedrangwn ambtsterm#* te aanvaarden* (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, zaterdag In Den Haag wordt thans algemeen aangenomen dat het kabinet alle» op alles zet om een interne crisis te voor komen. De kansen op een crisis over de vele problemen die de minister» nog moeten oplossen (zoala vooral die ten a&nzien van de rijksbe groting voor 1967), worden op het ogenblik ook klein geacht. Gisteravond en vannacht zijn de ministers echter nog niet uit de begrdtlngsmoeilijkheden ge komen. In Den Haag waa ver wacht, dat ztf door zouden ver gaderen tot een oplossing zou zijn bereikt, maar vannacht om half een werd de vergadering ge schorst tot maandagochtend. Gig- teravond nog had minister-presi dent Cals voor de televisie ver klaard dat de problemen ..heef erg moeilijk" zijn. Het weekeinde sal uur alle waar- schlJnlIjhbeM door diverse ministers woeden gebruikt om hier e* dur met de politieke achterban overleg te ple gen ever de compromissen, dte op te- fel liggen. De heer Cate sol vannacht dat hiteelf geen behoefte bad om over leg te plegen met fractieleiders alt d» Tweede Kamer. £n het hele cosnpte* van problemen speten de bekende v**Inging van Icon en WKunsteabchotiog, verhoging van indirecte bedoelingen, de beraamde huurvettioglng, de nieuwe aoctele ver» zekeringen en hot eventueel te lonen bnfro^qp dropen kapttoakneriet .be- Gisterochtend waa bet kabinetsbe raad ad bfytljda begooperu maar do heer Cate ate, dot hot kobtaet P*a gis teravond cmatrosfc* éten uur waa toe gekomen aan bet zg, dekkiogsptan voor de komende rijkjuHgwra. Voor dien was "nogal wat" buitenlands be leid san de orde geweest, zei hij. Daar bij noemde Mj met name de hangende NATO-fcwetetes (seals eventuele ves tiging ven NATO-organea in Neder land) en de komende ondertuodeUn- fen met Zodooeeië over de vaststelling ven de Indonesisch* schuld aan Ne derland «n de Nederlands* hulpverle ning. Het haktest heeft, volgaas de heer Cals, eea Nederlands standpunt vast gesteld vaar da enderiiamttetnga» mat fndaaesië. die over een goed* week beginnen als da Indonesische minister aangelegenheden, Buwoso, Uermet •ehUatT Hij wordt 2 verwacht Seals eerder ls te* aan het eind va» de gang werd grote schade aangericht. De wethouder voor de woningdtenst en de technische bedrijven, mr. M. J. M. van Kinderen heeft verklaard dat er een lek is ontstaan ln de bui ten-gas leiding bij de koppeling op de hulslei ding. Men denkt dat er een materiaal- fout in de leiding zat Het stuk pijp is naar TNO in Delft opgestuurd voor onderzoek. Het gasbedrijf heeft n& hét ongeluk alle leidingen gecontroleerd. Er zijn geen lekken meer gevonden. Jtda Ada..." Het moer o«r- terauond tot tier buiten de „zujemhet" Den Hommel hoor baar run fletoeest. toen de Am* «terdamjö Ado Kok haar derde medaille won (haar ttoeede gou- deit). Na ajloop ran de oraties tn het uitverkochte stadion, kreeg zij een taart met „Voor de Euro pese kampioene op de 100 meter vlinderslag" erop en een tele gram uan minister Vrofyk. pagina 9 Pater leed schipbreuk SCHEPEN Vorige week zaterdag vond er in len aaragssontploffing ZIE OOK PAGINA A Schiedam ook een aai plaats. wekelijks bijvoegsel van (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Van morgen tegen vüf uur ls het 48,284 ton bruto metende Noorse motortank schip „Jane Maersk" bil het binnen lopen van de Nieuwe Waterweg uit zijn roer gelopen en op de Noorder- pier vastgeraakt Het «chip dat een volle lading voor Europoort bestemde ruwe olie aan boord heeft zit geboeid aan de binnenkant van de Noorder pier op een afstand van 40 meter van bet NoorderfaooM. Onmiddellijk na het bekend worden van de stranding voeren zes Euro poortsleepboten bit om de Noor as sistentie te Vtelgten. Vier sleepboten, de .DoggeribSlh „Mlddilbank", „Stroom bank" en teen bink" heb ben trossen op de -Jane Maersk" uit- Èebraoht De andera twee sleepboten IHvcn In de buurt Hedenmiddag om 12 uur zal het hooi het water zijn en dan hoopt men Noorse schip vlot te krijgen. DORDRECHT, saterdag. (ANP) Voor het afbijten van een stok onder - 11* en kin van vijf tij anderhalve cen timeter eiste de officier van justitie WJ d* rechtbank tn Dordrecht gisteren se ven maanden a-.t aftrek waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij ekte tevens onder toe- stebtatelllng van de regering. De 48- Jarlge mevrouw ft. 8. nl| Leerdam stond voer dit feit terecht. Zij had haar buurvrouw voor het leven aan het gezicht verminkt, toen zij Ut een toestand van razernij was garesiirt, De vrouwen leefden al jaren met eBcaar te onmin. Mevrouw S. had boveodten het stukje vlees meegeoo- men en hot thuis zo gpod opgeborgen, dat zij het aki meer koe vloden toen de paUtte bet even Inter kwam op- - YT-I—- - A. L gedaan fee (•Km»#. N en verder ADvimim»; en U tuebB «M W«t-I m AiatnU* m Nkn-Mwl ToiMhl ui I* Mtm. Ook >79 lain uit Iwt Ainttlkmu. Hut, vu> hriibtn hu ittrrsoUik btnoo op At noaniiom-BBf r»ii TlUnt kift Ia Mmaeo oo Ma (wneuultnatl* vuMuad Att a:B IKK (MD bMll«eii>t bwtt ksjsikk mot 3» MavuuKta* vuu MB eKtuw HJj tal tOu BHBaMlK m tan tmi&Mr in M*w Yufc tan N VKlldeKduatd oh «Ha Man van-d* Vtraalida Nttln ataelaMtn. Dt vwuw, dt to-ttri*» Martin* Befeiphol vmneki Eeus eerder Is fee* richt, bestaat er ep bet teti na Jte steoHMf m kloof tiueeei eea lade- aeriseli aanbod van /tilt 8M nO* jm e* g§a Nederlandse t» Idt tatijsea gnMen. Over bet verloop ran raken rondom de becrotioeemoelkjkbeóeo, zei mr Cris opt^üriêich te blijven- BUats* eecreteris Koetee«els vao fteeociéo, die gedreigd «u hebben rijn funotie ter beeoÜUKiste te stetien,zei t ,^a- tuuritik kom Ut meanteg cefcr. berend van gieter evund werd bi woend door ctaateeaemteris dra J. A Bakker ran etonomtech* sataen, feet- gmduidt op dteeustie* over b*4 PW* —l rij dokter nog iets aan de veraünkmri zou kunocn doen. De vnrdacble ontkende <tet Vaa april at tet rij in voorlopig* hechtenis. UWjgmsnfc op 9 september. Na juwelendiefstal in Lisse weer arrestatie (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG. vrijdag. politie heeft vannacht ln dt 31-jarige 7. B, tt WA, Mts ran de to-e* Bttted rast wm>m berichten un WOgstepyici bso ingestort, Ijo dakkof ec uan varatttL en er wor* De Haagse Oegstaeest MdeerdTHj) wordt ervan verdacht temen met de 23-jarig» L. £L* dtsr dinsdagavond na een achtervolging dwars door de Haagse binnenstad door een agent in de bont werd geschoten, MJ een juwe lier In Us«e te hebben Ingebroken. H. die evenals S. zoadat beroep en «onder vatte woon- en verblijf plaats ia, was kortgeleden ontsla uit het huis van bewaring in Haag, pe politie vond vijftien arm banden an een aantal horloges die ven de Inbreak afkomstig wam bij b«m Staking in Canada UA«5*^r«S!^&OTPia~ WD d*f I» Comit vtr-tSemi unuw» ftm om ioMKsaflhl. Hrt jwrMaHM annrMgt k «in nuwni BOm. t« tmm m txxut wa wrtwiat» namen dra een einde nkwt mutetiTMA d. lUUaC' DKNHAAO,-. ws&tm nnatui aioten. In da eerefe miliar te voor 180 we opdrachten ootnofU tooA frvülil. «idui Mi MMüur. MS. Si»«- Parijae winter mode (Van onze moderedactrice) Het strenge embargo op de Paryse mode. .foto's dat ove rigens steeds mmder streng wordt doorge voerd) is vandaag opge hevenParfys heeft gesproken en wel butteu- gemeen weinig dwingend. Voor een bltk op de nieuwe win termode- óp naar PS, pagina 1 en 3. Yves St. Laurent, wiens collectie op de avond van het Grand Gala du Dlsque (1 oktober) voor iedereen op de televisie zal te zien zijn, heeft voor dit seizoen een deel van jeugdige kleertjes bezaaid met goudkleurige „kopspijkers", die zijn flink korte modellen een vrolijk en sportief accent geven. Twee jersey jurkjes in deze stijl ln fel turkoois en helgroen, Er worden zwarte netkousen bijgedragen m lak schoenen met grote zilveren gespen. BONN, saterdag (N.Y. Times). Ondanks mededelingen van regeriuga- iljde dat de crisis in het Westdnllse leger beswaren son riJn heeft de Dalt- Sociaaldemocratische Party gisteren weer aangedrongen op het verdwijnen van de minister van defensie Kal Uwe von HaiseL De Christendemocraten hebben Von Hanoi bun atenn toegesegd- WlUy Brandt, burgemeester van West-BerLijn en voorzitter der SPD, heeft verzocht om een bondsdagdebat over Von Hassels beslissing om drie topofficieren op hun eigen verzoek te ontslaan en door anderen te ver vangen. De officieren waren het niet eens met Von Hassels beleid. Het Weatduitae kabinet heeft giste ren tijdens een speciale bijeenkomst de maatregelen van Von Hassel goed gekeurd. Tijdens een televisie-inter view heeft Von Hassel verklaard, dat hij nog een aantal vooraanstaande of ficieren ln leger en luchtmacht zal vervangen. Twee negers gedood KAAPSTAD, saterdag (Beuter). By een vechtpartij in Ovamholand Jn bet uiterste noorden van Zuid-Weet Afrika tossen een groep negert en een detachement Znldafrlkaanse politie «fjn gisteren twee negers doodgescho ten. Dit heeft de ZuWrirlkaanse minis ter van justitie Vors ter ln het parle ment te Kaapstad medegedeeld. Acht negers zijn gearresteerd. Voreter zei verder dat de politie wa pens ln beslag heeft genomen. Vorrier verklaarde dat onder deze wapent twee machinegeweren rijn „van bet t^hod dSt d0°r *uerrtU^rtr^deri WONEN KUNST TIP VAN B008 KIND EN DENK- SPORTEN PS 2 PS 4 PS 5 LONDEN, zaterdag (AP) De 620 miljoen het aandelenpakket over- bare auto's, maar vooral van vliegtuig motoren) hebben voor een bedrag vso 620 miljoen bet aandejenpakke tover genomen van de vlieguigfabrtek Bris tol Aeroplane en de vliegtuigmotoren- fabriek Briecol SUSdeley. Volgens oeo (Van onze correspondent) ENSCHEDE, aaterdag. Dank rij de oplettendheid van een Duitse douanebeambte i« san de grenspost te Glanerbrug de 29-jarige Duitser Kar! B. nlt Detmold aangebonden, teen bU traebte met een gestolen auto een hal ve kilo marihuana «ver de grens naar Nederland te «mokkelen. bericht van RolU-Royce zal hot nieuwe bedrijf, nrat een personeelsbestand van ongeveer 80.000 mensen, ln grootte hot tweede ter wereld rijn op het ge bied ran vliegtuigmotoren: eerste wg[ eteods Prett end Whitney in <te RolU-Rcyce heeft gisteren ook a' lateo weten, dat de be»liesmg vcw dene overname voornamelijk is ge nomen omdat „slechte de zoor grote ttnhwten een kans maken in de mo derne mariotattuette". Van de zijde var de Britse regering worden geen be swaren tegen deze overname v wacht, 1 omleid sla lijkt het waarschijnlijk, dak ftoUa-Rnyoc bet aandeel van 20 procent dat hot door Bristol heeft ver- kragen tn de vKegjflgfabriek BAC (d* British Aircraft Corporation), van de bend zal doen. „Wy zijn «riet gehate* raeseerd in het maken van hele vlieg tuigen", aldus een woordvoerder van Rolls-Roy oe. Maan peervormig WASHINGTON, zaterdag (Reutor) De maan te, evenals de aarde, niet zuiver raid maar enlgsxlna peervor mig, aldus beeft de Amerikaanse maan verkenner Lunar Orbtter 1 ont huld. Ben woordvoerder van het Ameri kaans* bureau voor lucht- en rtiimte- vaart deelde mee, dat de LOR t drie grote uitstulpingen *n een «oie in» unking waargenomen beeft Da tor te rond. Joegoilaaf vraagt asiel BOLOGNA, zaterdag (Reuter). De, Joegoslavische prafmr Nikola CatoL dtov)«et de .schrijver MJhftJXo w beeft earoengswerkt bU een m oppoeitteblad uit to geven ItaÜi politiek aatol verzocht, aldus bet blad UReato del Car lino, In een Interview met bet blad aei prof, Colak dat hij vreeede te worden ge- jonge c omdat hij era nerveus werd, toen de douane beambte zijn wagen derzoeken Hij reed in een 1 burg afkomstige auto van een interna tionale a u toverhu urorgantea tie. De pa pieren van de huurauto stonden op naam van een Deen, een vriend naar de Duitser beweerde, Karl B. had een ln Istanboel uitgege ven paspoort bij zich. dat als woon plaats Toronto (Canada) De douane belde de politie ln Ham- ara, die vertelde, dat de gestolen was, In de kolfer van B. vond men een halve kilo marihuana tor waarde van 14000 tot 6000. De Duit ser beweerde de marihuana naar Am* sterdam te wilton brengen, gebruikt". land grenst aan Angela e» het Britse protectoraat Beetojoeanatandy er wo nen ruim 340,000 leden van de atom van de Ovambo's. NEW YORK. saterdag (AP, ANP). De Nederlandse prof. dr. J. EL Oort (44), directeur van de sterrenwacht fa Lelden en hoogleraar tn dieselfde plaata krijgt de Amerikaanse Vetieson- prije 1864, voor sQn werk op bet ge bied van de kennis der aarde. De medaille en een bedrag van 38.000 dollar zullen hem tijdens een diner in een gebouw van de Columbia universiteit ln New York, die de prijs beheert op 18 oktober worden uitge reikt door de president van de univer siteit, dr. Grayson Krik. De prijs werd in 1960 Ingesteld door de 7. Unger Vetlesenstichtlng dl* ln 1058 werd opgericht door de lm Noor wegen afkomstige Amerikaan Georg Unger Vettenen. Deze was president- commissaris van de Noorse scheep vaartmaatschappij Noorwegen-Ameri - ka lijn. Hij was ook een der mede- oprichten van de BAS. Prof. Oort verwierf over de hele wereld bekendheid door ztin studie op het gebied van de radlo-eterrenkunde en de omwenteling van ons melkweg stelsel. Hy opende hierdoor de moge lijkheid tot het in kaart brengen en tot een gedetailleerde studie van de spi raalvormige structuur van ons melk wegstelsel. Overval in Londen LONDXN, zaterdag (Reutor). Drie gewapende mannen hebben rtsgadrtraa by een overval ln de Deptford in Zuid-oost-Londen 1 pond (ongeveer 14.000 gulden) buit gemaakt. Het geld waa bestemd voor het uitbetalen van lonen. «O.K. (degttrtakMrdYmmdta) MAteiw KM&»., Adrwt O mb MMS ngStMumt 'o m*Kinnwit vm> O mmmMUmmm«XilW fcaÉ mmmiM, *f lil* iwK massHpevBHiraijezraz,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1