onmisbare bouwstoffen onmisbare vitamine extra caroteen en een heerlijke smaak MEEVALLER GUN IK PELLENAARS VAN HARTE' Eef Dolman stormachtig ingehaald ROTTERDAM RIJNMOND iUURT BEJUBELDE WERELDKAMPIOEN Sneller naar erre Oosten HERMES DYS EINDIGDE ONDERAAN ZO VLOGEN s DE DUIVEN De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie En ook nog leren, groeien, buiten spelenGoed dat Blue Band zoveel geeft: ue Band. Gemaakt van uitgezochte oliën en vetten. Vol onmisbare bouwstoffen. Verrijkt met vita mine en caroteen om weerstand en groeikracht te verzekeren. En zo heerlijk van smaak. Huisvrouwen werken mee aan smaakproeven, om de fijnste smaak te vinden. Haar voorkeur geeft p~-^ de doorslag. Blue Band.Waar krijgt u tegenwoordig zoveel voor weinig? mmm... en kerngezond! W.-Rood-Wit heeft nieuw hoofdbestuur R'damse korfbalhond koos uiur p# |.,diBAig 30 augustus I860 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Eef Dolman, de wereldkampioen op de weg bü de amateurs, heeft er geen spijt van dat hfi reeds voor de wedstrijd op de Nürburgring een prof-contract voor de ploeg van Kees Pellenaars heeft getekend. „In het contract had ik een clausule laten opnemen, dat ik een extra-uitkering zou krijgen by het behalen van het wereldkampioen schap. Pellenaars heeft me nu zelfs al meer beloofd, dan was afge sproken. Voor hem is het natuurlijk een geweldige meevaller, dat hij een wereldkampioen in zijn ploeg krijgt, maar ik gun hem dit van harte. Ten slotte heeft hij ook het risico van een sof genomen." BOTTERDAM, dinwlar. Twee Seandtnavluche scheepvaartlijnen, de Swedish Eaat Asia Company te Go thenborf en de rederij Wilhelm WU- belnuen te Oslo hebben besloten met ingang /an oktober a.a. hun lijndien sten op bet Verre Oosten, die ook ge regeld de Rotterdamse haven aandoen, samen te voegen. De gecombineerde dienst sal worden uitgevoerd onder de „Seece-WUhelmsci) Line". Dank zij de door samenwerking mo gelijk gemaakte rationalisatie van het vurplan zal de reis duur der schepen aanmerkelijk worden bekort Het nieuwe vaarplan zal binnenkort wor den gepubliceerd. In verband de gewijzigde om standigheden zal de gemeenschappelij ke dienst in elke aanloophaven door slechts één agont worden vertegen woordigd. In de Nederlandse havens zal dit de firma Wambersie en Zoon C.V.O.A. zijn. De vertegenwoordiging van de ove rige lijndiensten van de rederij Wilh. Wilhehnsen blijft toevertrouwd aan Comelder*8 Scheepvaart Maatschappij N.V. (Van onze sportredacteur) ROTTERDAM, dinsdag. We- reldkampioen Eef Dolman is gis teravond in de straat waar hfy is opgegroeid een stormachtige hul diging ten deel gevallen, Op de tonen van een beat-groep, die met toestemming van begnp tonende politiefunctionarissen de hele buurt deed daveren, kwam hij even na achten op het dak van een auto gezeten de ver sierde Schoonderloostraat binnen gereden, waar zich vele honder den mensen misschien wel en kele duizenden voor de ouder lijke woning hadden verzameld. Tientallen armen strekten zich om de wereldkampioen te feliciteren en zijn regenboogtrui te kannen aanra ken, de Jeugd riep „Ecfle, Eefte, Eefle" en toen „The Black Spec»" hun instrumenten even met rust lie ten klink er ook het onvermijdelijke „geen woorden maar daden". Nadat hem namens de buurtbewo ner» een envelop met inhoud was overhandigd, beklom Eef Dolman het podium voor een kort dankwoord, dat bij besloot met „Ik hoop dat ook u een bcr-'je plezier hebt beleefd aan mijn 1 pioen schap". Het geïmproviseerde feest werd daarna in de overvolle woning van de familie Dolman voortgezet, waar zich ook twee vertegenwoordigers van het gemeentebestuuido heren P. Burik en Dufourné, bevonden. De heer Burik overhandigde bloe men uit de schoolwerktuinen en wen ste fle familie Dolman geluk, daar mee vooruitlopend op de officiële huldiging door de gemeente die waar schijnlijk aan het einde van deze week zal plaatsvinden De rennersvereniging Apollo, waar Eef Dolman lid van is, had voor oen geweldige taart gezorgd en verder waren er vele bloemstukken van ken nissen, familieleden en supporters, Eef Dolman komt er eerlijk voor uit, dat hU vroeger nooit zo veel voor de Televizler-ploeg heeft gevoeld, „maar Pellenaars heeft het bewijs geleverd dat hij een coureur kan brengen. Als Ik tegelijk met Karstens prof was geworden, zou Ik nu mis schien al een klassieker hebben ge wonnen en heel wat hebben ver diend." Was Eef Dolman geen wereldkam pioen geworden, dan zou hij over en kele dagen in Parus-Luxemburg zijn prof-debuut hebben gemaakt Nu is hij reglementair verplicht tot 1 janu ari te wachten Aan wedstrijden overigens geen ge brek voor de nieuwe wereldkampi oen. Woensdag kan hij kiezen uit Zoetermeer en Kopenhagen, zaterdag rijdt hij in Aalsmeer, zondag in Zu rich en dinsdag bij de revanches van de wereldkampioenschappen in het Olympisch Stadion Aan de reeks van kampioenschap pen wil hij er dit jaar graag nog een toevoegen. Hij heeft er zijn zinnen op gezet om met Apollo het clubkampi oenschap van Nederland te verove ren Voor het volgende seizoen denkt hij reeds aan de Tour de France „De Ronde van de Toekomst Is me best bevallen Alleen die rustdag was fnuikend De volgende dag reed ik m'n slechtste etappe". DEN URIEL, maandag. In een spoedeisende vergadering van de Briel- se voetbalvereniging „Wit-Rood-Wit" Is «en nieuw hoofdbestuur gekozen. Het oude hoofdbestuur heeft zich vrijwillig teruggetrokken omdat het xlch niet kon verenigen met «en be slissing van de vergadering. De nieuw gekozen hoofdbestuurders zijn: Th. Hoekman (voorzitter), Sj. de Jong (secretaris) P. Luljendyk (pen ningmeester) bes tuurs commissaris sen: A. van den Bos, G. van Nieuwkerk, p. van Rijs en AZoetemeljer. Behalve de heer Zoetemeijer (39 stemmen) werden allen bij acclama tie gekozen. (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM, Tijden» de Jaarvergadering van de Rotterdamse Korfbalbond werd het nieuwe bestuur van de RKB als volgt samengesteld: Voorzitter: C. Stas jPennlngmeester: C. RledljkCom petitie leider-redacteur: A. J. Kouwenhoven; Com petitie leider aspiranten: B. Baks; J, v. d. Langkruis: Micro-competitieleider; Vice-voorzit- ter-propaganda: J. Ruitenberg; Leden: F. Lange broek, G. N. van Vliet en H. Dlemers. Voorzitter Stas reikte de erezuil uit aan de vereniging „De Bermen" uit Ca pell e a.d. IJssel wegens grote pro pagandistische verdiensten. Voor de competitie, dis op 10 en 11 september begint, werd de volgende indeling vast gesteld Eerst* klaa; Charlala De Blauwe Tpef- e Spart Brdtng» Reserve le kla»: Eureka 3. OSCR 3 De Overkanten 2. Rozenburg 3, Sehlebroek 2, Schiedam 2. Spangen 3 Sperwers 4 Uni cum 2 Tweede klas A; HlUegereberg Ons Huls 3 Schiedam 3, Ten Donck, Unicum 3 Ve- lox 2 Vlaardlngen 2, Wlon 2, Het Zuiden 5 Tweede kUa B: De Bermen, Fit '55, Hoogvliet 2. HPV 2 OSCR 4. Rozenburg 4, De Spartaan 4. Sperwers 2, Trekvogel» 4. Derde klas A: Actief 2. A hoy AJ&x, De Bermen 2 Eurotop. De Spartaan 3 Vlaar dlngen 3. Het Zuiden 6. Derde klai B: Actief 3, Eureka 4, Ons Huls 4 Spangen 4 Sperwer» 6 Ten Douck 2. Velox 3, vlaardlngen 4. Derde klas C: DOP HPV 3t Hoogvliet 3. - - Vrlendi Trekvogels 4. Ons Eibernest,DtfC Fartuna, Danaïden, Zuiderkwartier, Noorderkwartier. junioren B: Het Zuiden, Sperwer». Ons Huis, Rozenburg. Hoogvliet, phoenix, DK.C 2, Fortuna 2 Junioren C: Ajax, De Bermen Chariots. OSCR. Schdebroek, Schiedam, Succes. Wton Junioren D: De Bermen 2 Eureka 2, De Spartaan, Sperwer» 2 Ter Gouw. Wkm 2, Trekvogels 2. Vtaardtogen. Junioren E: DOP, HPV, Overkanten, Sperwer» 3 Ten Donck Trekvogels 3, Unicum, USV (Van onzft cricketmedewerker) ÏSmmn AMSTERDAM, zondag - BdHflal HCC heeft de crickettitel heroverd door een glansrijke overwin ning op het Haarlemse Rood en Wit In een gevecht, waarin de jrrote' Haagse met een geweldige overmacht in de slotfase bitelndelQk de sterkste bleek. Rood en WH moest na een hoopvolle lunchstand (110 voor 2) bü een totaal van 176 voor 5 sluiten, wilden de Haarlemmers nog enige kans op winst hebben. Het zag er naar uit dat Rood en Wit met de overwinning huiswaarts zou keren, toen op 95 zes Haagse wickets gesneuveld u>aren, doch met een waarlijk groots slotoffensief bracht de Engelsman Thorns met Van Meurs HCC de /el begeerde overwinning. Met nog vier wickets in handen toer» de .Kaapse' acht minuten voor tijd kam pioen VOC en ACC zorgden zaterdag in Rotterdam voor een schitterend bat- tingfestUn, waarbij twee batsUeden een magnifieke century scoorden. VOC bracht het hoge totaal van 244 op het bord door groots spel van Anton Bakker, wiens 122 drie zessen en zes tien vieren bevatte, en Scfaonhean, die zich daarbij met 53 evenmin onbe tuigd liet. ACC beet fel terug en bracht het, voordat de tijd verstreken was, ten koste van zes wickets tot een totaal van 186. Hier was Henk Rikse de grote man, want na zijn bat door de innings te hebben gedragen bleef hij met 113 (waaronder 5 x 6 en 13 x 4) not out, waarmee hij zijn uitverkiezing voorl het Nederlandse elftal volkomen waar maakte. Hermes DVS had tegen Rood en Wit zelfs aan een totaal van 194 (van der Sloot met 67 topscorer) niet genoeg, want de Haarlemmers stelden door goede bijdragen van Brathwalte (48), Van Schouwenburg (68) en Van Bu- chem (ö2 not out) de zege ten koste van slechts twee wickets veilig. Ook tegen 31oenvndaal' kon Her mes DVS het niet bolwerken. Na een Bloemendaal-totaal van 124 liet Her mes DVS het met 81 afweten, zodat de Schiedammers definitief de laatste1 plaats bezetten. Quick (gesloten op 202 voor 8) en VOC (79 voor 2) hadden zondag aap een ,draw' voldoende om zich veilig te weten. In de eerste klasse b sloot lijstaan voerder VRA tegen Sparta op 256 voor 4, waarbij Van der Stadt (70) en Frans Spits (74) de hoogste bijdragen lever den, waarna Sparta het bij 104 Het. Zaterdag wonnen de Rotterdammers met vier wickets van ACC 2 (122-1241 voor 6). Verrassend was de overwin ning van Excelsior op SCHC (117-118 voor 7) nadat de Schiedammers zater dag tegen de Krekels een flinke neder laag te incasseren kregen (17181). De standen zijn: IA: HCC Rood en Wit Bloemendaal HBS Quick HA VOC 13—44 3.38 13—38 282 14—38 2.78 14-38 380 14—28 2O0 13-26 2-00 14-27 182 13-03 188 BOTTERDAM, disada*. - De BOttet- dxmsctie Bond hleM ecnwadriueht vwudk Duffel (94 km). De dnlvan warden mat oostenwind «m toJO uni tafelt. Se wilt datven kwamen omstreeks 1MB uur bona de stad. Het concours stond 18 minuten open- D» njLb.tJ». loste eveneens te Dnf- fcoei, 3. P. de Wit WÜWnrtaa: 1, H. t. Haric, 2. O. v, Tol. 3. A. Fene Vit*—; i. Kees Rietveld Sr.. 3. J. Hunne. S. J. Ca», pertoout. Veie Doffer: Th Bern*. 2, Gebr. Westervooide, 3 v. d. VeMe de Kort. Luchtretotrera: t, -ranker, M. Amee A Zoon. Feyenoo.-d1. R, v. Demrxen, 3 I. B.-oaktooveo, 3, T. v, d. Ska». N.C C.ï C, A. Kop, 3. Gebr» Rwneyn, F. v, Lttb. OCC: 1. J. Boeter». 3. J. Burggraaf. S. A. TertoStn. NoorderpKêt: L, R.' v. Wflo- aarden, 2 J. Dettingowyer. 3. L, Keyier e Co Oeutnim; 1. G. v, Boons Co. a T. Tak Sc Zn.. 3. H. G. v. d. wieden Sc Zn. Wettere»*:}»: l. Gebr», y, BUnree, 2 H. Verschuren. 3. J. ZUUc. tfrmrtldi l.J, H". v. Zanten Z. A. N. v. Bltoea, 3. P, Tntmp HiHezonda: i-3 B v. G-enderen, 2. L de Vleaer. Rode Doffer: 1. B. Zaal. 3 A de Kooter. 3 P. de Jager Weet on: 1-3 Jf, Dlessen, 2, L Opmeer Spangeotoode: |.j. W H Flaw. 2 N de Hoos. Recto* v, Alten: 1. Bostoper. 2. W. ReotHJfc 3, N. Puseell». SneMiegert». 1 Pet.-u», 2 J. Th. Blom, a. Gebr» Hulsman Sportief: l N. Hesman. 3 A de Braber 3 P. Seitbenrelch Vs»el- nwode: U W Prins, 2. A Ouwens. 3 Idem Ooievaar: 1. J Scheerhwn 2 P Barg- houto. 3 G Gouwim&a. D C V W Wege. man, 2. A. Banner 3. E, Grift. NAJ3.VP.: Vrflbeld Scftdedam: 1 W. v. d windt, a. A. de Wilt 3 P. Pol». De Prins: 1-2 J de Kok. 3 L de Waal Lucht- •port: 1 F Vrijmoet. 2. 3 J v. d Vijver. 3 A Hofman. WtDecrwvrterklen: 1-3 j. Versnel 3 J Viergever. CoJuanb»; 1-3 Stofreoen. 2. FudL Stede'lfPc exneoore Pirfcstone faor*»nl- leerd door de PBV. de Mei—tad &fa- sohrevon 24)5 duiven geloet om 9 30 uur eerste dutf omstreek* 14 oc uur 1 J H v Zanten. 2 H. Duwericerk. 3, J Doe- Jaarea Vandaag InJoorven voor nationaal con- oaur* Obateauroux Jonge duiven In het k>. kaal van de PX5.V. De Maa—Ud aan 6* UamberUisstraat 1W.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1