SURINAMER GETUIGT MET KOGEL IN HART bsm Bouw metrostation Maashaven vordert ■wigpjmi /I Rob Theuns vervangt Monlijn BEJAARDEN MAKEN 'COOL'-TOCHT Acht sterke spelers om Electric- wisselheker De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie ROTTERDAM RIJNMOND OmaÖcT)eÓr>^ck Zonder rijbewijs in gammele auto Zuid-afrikaanse matroos steekt in drift collega dood M. Ph. J. v. d. Sluis neemt afscheid van Rotterdamse haven BAYINCK UIT ZIEKENHUIS Nieuwe directeur bij Konig Transport Geen krant ontvangen? Arubaanse souteneur staat terecht wegens schietpartij op Katendrecht Directeur van kweekschool J. de Boom bij afscheid gefêteerd Afscheidsreceptie wethouder Schilthuis Minister. Vrolijk opent Expo 3 in warenhuis BANDENCENTRUM ALTIJD MEER KILOMETERS 14 t'v N," M*t- weusdag 31 augustus 1968 - Zo Is de situatie bij de bouw van het metrostation Maashaven. Het werk vordert gestaag. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het leggen van de rails. Een nieuw systeem bij het boren van gaten heeft tot gevolg, dat er nog sneller gewerkt kan worden. Debutant bij Feijenoord (Vun onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag, De negentienjarige Bob Theuns debuteert zondag in het eerste elftal van Feijenoord. Tegen MW neemt hjj de linksbuiten» plaats in van Coen Moulin, die wegens ztyn tegen DWS opge lopen knieblessure niet kan spelen. Rob Therms denkt atyn verkiesing san ■fjn roede spel in de wedstrijd Fetye- noord Z—DWS Z (8—1), waarin hij scoorde. By de reserve» was hU als rechtsbuiten opgesteld, maar van orlrine is hy linksbuiten. Vorig jaar maakte hij deel uit van de jeugdploeg, die kampioen van Ne derland werd, aan hot einde van hot seixoen vroeg hij overschrijving aan naar CW, maar toen Feijenoord hem een contract aanbood besloot hij te bUJven. Behalve Moulijn is ook Hans Kraay nog niet beschikbaar. Zijn blessure geneest goed, zodat mag worden aangenomen dat hij in de wedstrijd tegen Sparta op 11 september weer van de partij zal zijn. In de achterhoede is Cor Veldhoen teruggekeerd. De middenlinie wordt gevormd door Haak en Fransen. Kick van der Vall is vervangen De ope telling van Feijenoord is: Ple- ters Graafland, Romcijr\ Israël, Li- bregts, Veldhoen, Haak en Fransen, Geels, Jansen, BUd en Theuns. (Van een on*er verslaggever») SCHIEDAM, woensdag. Op het Broersveld hield de politie een 28-ja- rlge Rotterdamse monteur aan, daar bU een auto bereed «onder ln het beslt te «Un van rU- en kentekenbewys. Bovendien vertoonde zijn personen auto een aantal technische gebreken, zoals gladde banden, een defecte hand rem en speling in het stuur. De auto werd overgebracht naar het hoofdbu reau van politie. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In een plotselinge driftbui heeft vannacht de 28-jarige matroos Bekuyise M. uit Zuid-Afrlka zijn 28-jarige collega Henri Mhlongoult in het gangboord van hun schip doodgestoken. De beide mannen hadden reeds aan de wal toen zij een café bezochten, een woorden wisseling gekregen. De rivierpolitie heeft de dader aan boord van het Engelse schip Sterling Shire, dat ln de IJsselhaven ligt, ge arresteerd. Nadat de mannen aan de wal een biertje hadden gedronken, keerden zij terug naar het schip. Aan boord zette de woordenwisseling zich voort. Nadat zU nog even in het verblijf van de be manning waren geweest, wilden zij naar hun hutten gaan. In het gang boord haalde M. plotseling een mes te voorschijn en atak daarmee zijn twee jaar jongere collega in de buik. Een officier vond de stervende man en waarschuwde de G.G.D. en de rivier politie. M. heeft het mes uit de patrijspoort van zijn hut gegooid. ROTTERDAM, woensdag, Van daag neemt de heer M. Ph. van der Sluis afscheid van de Rotterdamse ha ven, na er gedurende ruim 40 jaar ln tal van functies werksaam te afjn ge weest. BH de oprichting ln 1939 van de N.V. Presto Stuwadoors-maatschappij door do toenmalige N.V. Blaauwhoeden- veem-Vri esse veem, werd de heer Van der Sluis lot dlrekteur van de N.V, Presto benoemd. In 1941 werd hij te vens in de direktle van de N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem op genomen. Na de oorlog heeft de heer Van der Sluis een belangrijk aandeel geleverd in de wederopbouw van de in de oor log lamgelegde onderneming. In 1961 verliet de heer Van der Sluis Biaauwhoedenveem-Presto we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. HU aanvaardde na dien de functie van mede-direkteur van de N.V. Citex havenbedrijf te Rot- tei dam. HU is tevens voorzitter geweest van de Vereniging van Rotterdamse Stu wadoors, bestuurslid van de Vereeni- glng van Rottcrdamsche Expediteurs en bestuurslid van de Stichting Pen sioenfonds voor de Vervoer- en Ha venbedrijven te Rotterdam. Voorts heeft hij deel uitgemaakt van de raad van gedelegeerden van de Scheepvaart Vereeniging Zuid en ge durende verscheidene Jaren wts hij voorzitter van de Vereniging van Ne derlandse koel- en vrieshuizen. (Van een onzer versla reevers) ROTTERDAM, woensdag. De wethouder van openbare werken, mr, H, BavLnek 1» vanmorgen uit het DLjk- sigt ilekenhuis ontslagen. Na de galoperatie, die hij heeft on dergaan, moet hij nog enige weken thuis het led houden. Het is niet waarschijnlijk, dat de Bavlnck voor oktober zijn werkzaam heden kan hervatten. Dit betekent vanzelfsprekend, dat de heer Bavlnck op dinsdag 6 september noch als raadslid kan worden beedigd, noch als wedhouder kan worden geïnstalleerd Naar we vernemen zal dit gebeuren, zodra de heer Bavlnck in staat Is de gemeenteraadsvergaderingen bij te wonen. De toestand van lr. P BoermH. de fractievoorzitter van de CHU in de gemeenteraad en die door een be roerte was getroffen, is goed. Hij is eind vorige week uit het ziekenhuis ontslagen Zoals bekend keert de heer Boersma niet in de raad terug. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Tot directeur van'Kon Ig Transport Is per 1 september benoemd de heer P. Buyse. De heer Buyse (43) is sedert 1941 verbonden aan het transportbedrijf, aanvankelijk als expediteur, sinds 1952 als procuratiehouder. Het Rotterdamsch Parool-abonnee» kunnen ona dit telefonisch melden van maandag t m zaterdag van 17.SS—20.00 uur Telefoon 135430 Abonnee» bulten B'dam-Schiedam kunnen *kh wenden tot onze plaat selijke agenten (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, Met in zijn rechterhartkamer nog steeds één van de vier kogels uit een cilinderrevolver die in de nacht van 13 op 14 mei op Katendrecht werd afgevuurd, getuigde de 24- jarige Surinaamse boekhouder Randolf A. C. gistermiddag in de zaak tegen de 24-jarige fabrieksarbeider Oscar C. uit Aruba, Veel klaar heid brachten hij en zijn 24-jarige Surinaamse vriend Frank F. M. niet in deze zaak voor de Rotterdamse rechtbank. Officier van justitie mr. B. J. van der Meulen riep uit: „Aan de verklaringen van deze mensen heb ik niets. Je kunt nu nog alleen maar afgaan op de feiten" en raadsman mr. W. C. Goting deed in zijn pleidooi een poging de silhouetten van de werkelijkheid te zien. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, woensdag, Zeer veel lovende woorden werden gister avond gesproken in gebouw Palace bij het afscheid van de heer J. de Boom, directeur van de Koningin Wil* helmlna Kweekschool. De heer De Boozn, die 34 jaar aan de school ver bonden is geweest, waarvan 84 jaar als leraar en Uen jaar als directeur, legde zijn functie neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Namens het bestuur overhandigde de voorzitter, de heer S. J. Matthijs- se de scheldende directeur een enve loppe met inhoud. Er was een grote rij sprekers, on der wje, de heer G. van der Leest, die sprak namens het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschap pen Hij zei, dat de heer De Boom door zijn ontwapenende manier van optreden de juiste sfeer had weten te scheppen voor een vruchtbare samen werking tussen kweekschool en de partement „U hebt een groot aandeel gehad in het doorbreken van de ambtelijke muur, waardoor een relatie van mens tot mens is ontstaan De heer J W Fossen, hoofdinspec teur van het kweekschoolonder wijs, zei dat de pensionering hem een heer lijke vorm van salariëring leek, voor al omdat men er zelf een groot deel van had betaald. Hij noemde de heer De Boom een prettige directeur, die hart voor zijn school had. De heer Fossen haakte In op een oude jaarsprogram ma van Wlm Kan, waarbij hij de heer De Boom zei dat hij niet moest uithuilen, maar glim lachen en opnieuw beginnen Veel waardering had ook de heer L Coster, rijksinspecteur, die sprak namens de gecommitteerde, voor het werk van de heer De Boom Vele on derwijzers en onderwijzeressen zijn met de heer De Boom als directeur, afgeleverd. Hij eindigde met de op merking „Aan de vruchten kent men de boom'. De avond werd opgevrolijkt door leerlingen van de school met muziek, zang en voordracht. ROTTERDAM, dinsdag Op vrij- dag 2 september zal in de burgerzaal van het stadhuis de officiële afscheids receptie voor wa'houder J. U. Schilt huis worden gehouden. Van vier uur af is er een ontvangst voor genodigden. Van kwart voor ze ven aï zal de receptie een open karak ter hebben: vanaf dat tijdstip kunnen HET HEERLIJKE dagje is weer gekomen. Vanmorgen om acht uur begon het in de Eendracht- straat: de „Cool-tocht voor be jaarden en mtndervallden. De tocht gaat naar Zeeland (Zierlk- zee, Vlissingen, Breskens, Ter- neuzen, Bergen op Zoom, Breda). Vanavond omstreeks negen uur zit het er weer op. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Minister mr, M Vrolijk van cultuur, recreatie en maatsohappelUk werk cal zaterdag middag ln het Warenhuis Ter Meulen de tentoonstelling Expo 3 openen. Expo 3 is de derde verkooptentoon stelling van beeldende kunst die de Rotterdamse Kunstkring in samenwer king met dit warenhui» organiseert De expositie duurt van 3 september tot 16 oktober. Mr. Van der Meulen achtte po ging tot doodslag van de Arubaan op de twee Surinamers evenwel bewezen en eiste een gevangenis straf van vijf jaar met aftrek. Oscar C. was de souteneur van een Katendrechtse prostituée. Veertien da gen voor de nachtelijke schietpartij in de Veerstraat had hü een cilinder revolver gekocht van een zeeman. Om dat hi) links is droeg hty het vanaf die tyd in de linker zak van z'n colbert. In de zeer vroege morgen van de veertiende mei vuurde hij de revolver vier keer af. Van een afstand van on geveer acht meter troffen er twee de linkerborst van Randolf A. C. en twee bet linkersleutelbeen van Frank M. Onmlddeltyk daarna gaf Oscar zich zelf bU de politie aan. Waarom schoot hij terwijl de twee Surinamers hem niet of nauwelijks bedreigden'1' Met die vraag heeft de rechtbank, gepresideerd door mr. A. J. Brunner, zich uitvoerig beziggehou den. „Ik was bang voor ze, ze vielen me aan en ik dacht dat ze me wilden ver moorden. Ik wilde ze niet raken. Ik hoopte ze af te schrikken", verklaarde Oscar C. Htj was die avond een blokje omge gaan. Op een gegeven ogenblik zag hij Nellie, de prostituée met wie hij sa menleefde, met een man lopen. Plot seling was er een auto komen aanrij den die het trottoir opreed. Twee Su rinamers stapten uit. Een van hen Keep Nellie bij de arm, met de bedoe- ig naar in de auto te trekken. Deze lezing van de Arubaan werd bestreden door de twee Surinamers. Frank M. vertelde dat zijn vriend Ran dolf was uitgestapt om de weg te vra gen HU zou haar niet hebben beetge pakt Randolf vertelde dat Frank eerst was uitgestapt en naar de weg had gevraagd. Getuige Victor C., klant van Nellie, zei bijna omver te zijn geredfin door de auto van de Surinamers, Volgens hem was Nellie beetgepakt. Nellie Gerritse verklaarde zelf door Frank M te zijn vastgepakt. Omdat zij niet met de Surinamers mee wilde, bleef zy staan. Wat er precies in de volgende minu ten gebeurde, werd tildens de behan deling niet duidelijk. Vaststaat dat Os car ns te «Ua weggelopen, plotseling zUn revolver trok en vier keer vuurde. Mr. Brunner: „V stond toen al op de hoek van de straat Als u bang was. dan had u toch verder weg kannen Jopen?" Osctr C: ,4k meende dat ze terug zouden komen. Ik was bang'en daarom schoot ik. Randolf had bovendien eerst nog op m(J geschoten". Mr. Brunner: „Had hij op u ge schoten'" Oscar* „Ja, edelachtbare". Mr Brunner: „Dat is nieuw voor me. Waarom zouden die mensen u willen vermoorden?" Oscar: „Ze wilden er met m'n ver loofde van door gaan". Mr. Brunner: „Er zijn geen andere hulzen gevonden, er kan dus niet op u geschoten zijn". Is Oscar bedreigd? Hoe mr. Brunner ook aan de twee Surinamers „trok", ze bleven er bij dat zij die bewuste avond een paar uur lang op Katen drecht hadden rondgereden op zoek naar een vriend. Mr Brunner: „Een vriendin zeker". Frank en Randolf :„Nee, een vriend. Tenslotte vroegen we de weg aan die vrouw. We kenden Katendrecht niet" Mr. Brunner: „Hebben Arubanen iets tegen Surinamers of omgekeerd?" Randolf en Frank* „Wij hebben niets tegen Arubanen". Oscar: „Suri namers zijn agressief", In »Un requisitoir sel mr. Van der Meulen: „Gewoonlijk trekken soute neurs een mes, maar deze trok een revolver. Wat er daarna is gebeurd, is ontstellend. Hy is meieen gaan schie ten, zonder enige overweging, uit angst dat s'n meisje in handen van Surinamers soa komen". Raadsman mr. Goting betreurde het dat de Surinamers hun Ware bedoe lingen het vinden van een meisje van plezier verzwegen. Volgens hem maakte het dat de zaak er maar donkerder door. Oscar schetste hy als: geen held die er het liefst tussen uit had willen knijpen. In zijn overspannen geest hoorde hij een geluid dat hy indenti- ficeerde met een schob Mr. Goting achtte tot dood slas niet bewezen, wel het opzettelijk: toebrengen van zwaar lichamelijk let sel. De rechtbank wijst 8 september vonnU. (ADVERTENTIE) garandeert ook voor Uw wagen met benzinebespareode MICHELIN "X" banden. ROTTERDAM I CENTRUM SCHIET8AAN3TR 7.7EL.J51234 I ZUID KORTE HILLESTR 2-4-6, TEL. 173088 I WEST. BETTOWEQ 11 (SPAANSE POLDER* TEL. 163383 m 154408 Door grootste omzet, laagste prijzen i (Van een onzer verslaggevers) il.RMUdH ROTTERDAM, lUITMillHH woensdag. In de Rotterdamse biljartery geldt de wed strijd voor de Electric wissel beker al» de belangrijkste van het hele seizoen. Geen van de districtskampioenschap pen kan wedijveren met het Electrlc- toernooL Volgende week, namelijk op dinsdag 6 september, zal met de be- Iangryke wedstrijd een begin gemaakt worden. De biljartvereniging Het Noorden, die al een reeks jaren dit evenement organiseert, is er steeds op uit om een zo sterk moelyke bezetting te krijgen en is er ook nu weer in geslaagd om een veld spelers samen te stellen, dat veel sfrUd en veel spanning waar borgt. Des te meer omdat alle deelne mers allen eenzelfde aantal carambo les moeten spelen, namelijk vierhon derd. Er wordt dus niet meer, zoals in voorafgaande Jaren, voor sommige een handicap toegepast. Dat maakt de strUd veel aantrekkelijker. Acht sterke spelers komen In dit 'raditionele toernooi uit. Gelijkwaar dige krachten om een zo sterk moge lijk veld te vormen zijn er in Rotter dam niet om er een specifiek Rotter damse wedstrijd van te maken. Daar om zdjn drie Haagse biljarters mede opgesteld en dus komen begin septem ber uit Jan Lieshout en Jaap Schmitt van De Maasstad, Maarten Hendriks van Linker Maasoever, Jac Bargilay van „Rotterdam" en Bep Horsten van Het Noorden, naast Piet Buys, Jan Re vers en Sungves' ut* Den Haag Rij vers is de houder van de wisselprys erf hij zal het niet gemakkelijk hebben om da bezl te prolongeren De Hage naar. die vorig jaar met een algemeen gemiddelde van 209 zegev.erde en toen mat 210 de hoogste serie scoorde, kan zijn mannetje staan. Gedurende vier weken, telkens op dinsdag en donderdag, wordt in Elec tric aan de Jonker Frarn-s raat ge speeld. Van welk gehalte het Electric toernooi is, kan men afleiden van het feit, dat er verleden Jaar 29 series van drie cijfers werden genoteerd, waar van drie boven de 200.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1