dijkdoorbraak in koelen Moede GELUKKIG ZIJN HET ALLEMAAL GEENROOMERS ROB THEUNS BEREID HARD TE WERKEN Het Zuiden krijgt het moeilijk Voor dertig miljoen aan Russische kunst in Den Haag De schrijver van het Rotterdams Dagboek is met vakantie Dynamo start tegen Achilles ROTTERDAM RIJNMOND - CALANDKANAAL OP SPECTACULAIRE WIJZE MET TWEE KILOMETER VERLENGD INDUSTRIËLE VESTIGINGEN IN NIEUWE HAVENTAK Haventak i Zwaar kaliber 'ZOMERLAND' VIERT EERSTE LUSTRUM J.N.F. krijgt ƒ8000 voor Louis Davidspark léés dat boek léés die krant Abonneer u nul NIEUWE GALERIE MODERNE KUNST Jaap Keur over arbiters: Moeilijk BEKERPROGRAMMA AANLOOP VOOR COMPETITIE Koninklijk zilver voor H. C. Boom OUD-HARDRIJDER VAN DER SCHEER OVERLEDEN Spaaroverschot van 5,1 miljoen donderdag X september 1869 j 'f-i (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Op de dag af precies zes jaar na dat de Europoort zijn aansluiting kreeg op de Nieuwe Waterweg (31 augustus I960) is gisteren een stortdijk op Rozenburg doorge- baggerd. Daardoor is het Caland- kanaal n-'-n twee kilometer lan ger gewc.jn. Het laatste werk werd verricht door de bodenuuifer SlUdrecht XI van de Koninklijke Maatschappij Adriaan Volkers NV uit SUedrecht. Languam werd de grond uit de bres, die reeds In de dijk wu aangebracht, wetmo- Ken. Stukken dijk stortten naar bene den. Vlak voor fiet kritieke moment van de doorbraak werd de SUedrecht XI i J i krachtige stroom, die zou ontstaan als gevolg van het anderhalve, meter ni- veauverochii aan weerszijden van de dijk. Ruim tien minuten over twaalf was het zo ver. Traag siepelde het eerste water door' de restanten van de dijk. Daarna sloeg het overblijfsel van het dijkUchaam wenen na.ruim een half uur Wa* er reeds «én gat van 35 me ter breedte, dat steeds verder werd door het anel stromende jf »ff- Het nieuwe «tuk Cal andkan aal heeft een diepte Van 18 meter bij laag wa ter, Volgend jaar hoopt men de diepte op 17 meter te hebben gebracht. Mét déze dijkdoorbraak la een nieuwe ha ventak opengesteld, waar onder ande re de Esao, Mobil OU en Konam be drijven zullen vestigen. Voor het Esso-bedrijf Is onlangs de eerste paal geslagen, de Konam is in aanbouw. Het bedrijf van Mobil Oil zal éeh onderdeel worden van de In Amsterdam te vestigen raffinaderij. Met de specie, verkregen door het uit baggeren van het nieuwe stuk kanaal, is het terrein waar de Mobil Oil zich zal vestigen, opgespoten. De doorgestoken dijk behoorde tot de hoofdwaterkering en was dienten gevolge van zwaar kaliber 7 me ter NAP). De vijfde en laatste door braak, ruim twee kilometer verder, kan pas plaats vinden wanneer de wa terkering rondom Rozenburg zal zijn verzwaard. (Van i t onzer verslag geven ROTTERDAM, donderdag. Ruim tweehonderd schoolkinderen, leer krachten en belangstellende ouders hebben gisteren het eerste lustrum ge vierd van de openbare lagere school ,.Het Zo toer Ia ad" aan de Van Wiju- gurdonlaan ia Uioelmonde. Hoewel de festiviteiten rond de vier Lug door het sleohte weer wat In het water «Un gevallen, ts het toch een aeer geslaagd feest geworden. De kinderspelen, die na de officiële bijeenkomst in het schoolgebouw zou den worden gehouden, konden geen doorgang vinden en werden uitgesteld tot vanmorgen. Morgenavond is in de school een bjeenkomat georganiseerd, ter gele genheid van het 40-Jarig Jubileum van het hoofd van de school, de heer R. Bleekama, Overigens 1s de hoer Bleekama nieU,d^ze volle veertig jaar geweest^ elndexa- loopbaan bij d« belastingen. Vier jaar later kwam MJ bij het onderwijs. De viering van dit eerste lustrum Stad ,jlet Zomerland" werd begonnen met een verkleed per til, waaraan alle leerlingen, alsmede de kinderen van de kleuterklas, hebben deelgenomen. In de hal maakte de Jnry later de uitsla- gen bekend en werden de prljsen uit gereikt: drie preien voor ledera kiaa. De feestvreugde werd b(j de kinderen nog eens extra aangewakkerd, toen »U met een traetstte verrast werden. Na de uitreiking van de prijzen pa radeerden de kinderen In hun kleurige kostuums over hef schoolplein om de ouders gelegenheid te geven er een plaatje of een filmpje van te schieten. ,,Blj een verjaardag hoort een pre sentje." oordeelde de heer Bleekama later in de hal, waarbij hij de school een vlag aanbood met het opschrift Zomer land", Tot «lot ging ledereen naar het schoolplein, waar de nieuwe school- vlag voor cw eerarte maal geheaen werd. ENIGE OGENBLIKKEN na de doorbraak: het water stort zich in de nieuwe tak van het Ca land- kanaal. mmhshi ROTTERDAM, donder- IflSiiMll dag. Zondag gaat de korfbalcompetitie van start, althans voor de hoofdklassers en de splinter nieuwe reserve-hoofdklassers. Het hoofdbestuur van de KNKB heeft roet het oog op het lijvig programma der topepelers besloten, in de hoogste af deling een week eerder le beginnen, wat ons een verstandig beslnit lijkt. Ook is besloten de hoofdklasse binnen twee jaar terug te brengen tot tien ploegen, wat bereikt zal kunnen wor den door in twee seizoenen drie twaalftallen te laten degraderen. Door deze degradatieregeling is het te verwachten, dat de strijd vooral in de onderste regionen feller zal wor den. Tot de twaalftallen, die het zeer zwaar zullen kragen, rekenen we de nieuwelingen Samos en Die Haghe, maar ook Deetos en Het Zuiden en misschien ook Archipel. Deze ploegen worden zondag a.s. meteen al duchtig aan de tand gevoeld. Het zuiden gaat op bezoek bij lands kampioen Rohda, dat vorig jaar zeer verrassend bij de Tuindorpers een 74 nederlaag moest slikken. Samoa ontvangt het schietlustlge Luto en zal belde punten moeten af staan en ook Die Haghe zal van het debuut tegen Westerkwartier geen punt kunnen overhouden. Deetos krijgt bezoek van Archipel, dat vorig seizoen zeer slecht startte. De Dordtenaren be schikken over een snelle enthousiaste ploeg en een overwinning zou ons he lemaal niet verbazen. HKV en ZKC; ontlopen elkaar niet veeL Een gelijk' spel ligt in de lijn der verwachting. Om Eibernest zal willen aantonen, dat de laatste resultaten van het vo-l rlge seizoen slechts misstappen waren dat de ploeg qua speelsterkte tot de beste gerekend moet worden. Zondag krijgen De Eibers daartoe al direct de gelegenheid als tegen het flegmatieke Blauw Wit aangetreden zal worden. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, donderdag. „Be waard In (ja en aarde" heet de tentoon stelling van kunstschatten uit de Sow- Jet-Unle, die van 16 september tot 20 november In het Haag» Gfmeente- museum zal worden gehouden. De ex positie omvat ongeveer duizend objec ten die een totale waarde van ongeveer dertig miljoen gulden hebben en be handelt dé periode van 100.000 Jaax voor Christus tot de tUd van de troons bestijging van de Romanows, ongeveer 1800 jaar na Christus. De Russische ambassadeur In ons land, de heer J. J. Toegarinow, zal op 18 september de officiële opening verriohten. In samenwerking met de Akademie voor wetenschappen van de Sowjet- Unle in Moskou heeft het Haags ge meentemuseum een collectie samenge steld, waarin alle culturen die In de loop dec eeuwen In het grondgebied van de Sowjet-Unle hebben gebloeid, rijn vertegenwoordigd. Er rijn afbeel dingen van prehistorische grottekenin gen (die grote gelijkenis vertonen met de grottekeningen van Zuid-Frank rijk), stenen, bronzen, zilveren en gou den voorwerpen, onder meer afkom stig uit de schatten van Peter de Grote, Verder omvat de verzameling geschil derde fresco's uit de twaalfde eeuw, kerkgewaden en gouden kerksieraden Uit de vroege middeleeuwen en een keuze uit de eerste ikonen, samenge steld uit verzamelingen van twaalf Russische musea. .Een van de hoogtepunten van de tentoonstelling vormt, volgens de des kundigen, de kunst van de Skythen, die omstreeks 400 voor Christus in het Al talgebergte leefden. Zij begroeven hun gestorven opperhoofden met teer veel stoffelijke eerbewijzen tn graf heuvels. Het water, dat tn deze heuvels doordrong, bevroor, zodat de Inhoud van de graven die bestond uit met goud beslagen sculpturen en massief gouden schatten, bewaard bleef, In aard en omvang betekent de ex positie een primeur voor West-Europa. Mek het oog op de grote waarde van de kunstschatten is de waakzaamheid in het museum verscherpt. De gouden voorwerpen worden bulten de museum-uren in een speciale „goud- kluis" bewaard. Na 20 november gaat de expositie „Bewaard in ijs en aarde" naar Zürlch. Rome en Essen. Eind 1987 zullen ook de Russen met de verzame ling kennis kunnen maken: eerst In Leningrad en vervolgens, begin 1988. in Moskou. ROTTERDAM, donderdag. De cabaretière Lleabeth List heelt gister- raiddag in de grammofoonplatenzaak Dank era een cheque van BOQO overhandigd aan mevrouw H. "Wolf- van Nis pen, vertegenwoordigster van hel Joods Nationaal Fonds. Deze che que (eerder kroeg het JNF een che que van ƒ8000 van Dankers) ls be stemd voor het Louis Davidspark In Israël, dat grotendeels bekost'"1 moet worden uit de opbrengst van In 1988 door Dankers uitgebrachte plaat „Israël". Maandag 9 «rafcrotwr tal het Ajneri- kaonse consulaat-generaal de gehele dag gesloten rijn In verband met de viering van Labor Day- (ADVERTENTIE) TUIJMAN CAPOTE'S HET KOTTEKïEAMSCH FAEGDt publiceert de complete roman met de foto's BON Ondergetekende, Naam: Adres: Woonplaats: wenst deze krant O 14 dagen gratie op proef O weekabonnement 0,85 o kwartaalabonnement ƒ11,— Kringetje Invullen en onge frankeert! opzenden naar: HET ROTTERDAMSCH PAROOL, Postbus 876, Rotterdam (Van ome kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. Er b een nieuwe galerie In de etad, waarin beeldende knniienaara hnn werk kun nen tonen, het echtpaar De Haw-Del - tenre bekostigde uit eigen middelen en met behulp van goede vrienden de verbouwing van een voormalige mags- aUnrulmte aan het Eendrachtsplein 12. Deze ruimte ls nu herschapen in een door vete lichtbronnen beschenen kunstsaaltje met gladde, witte wan den. Guido de Waart U de eerste expo sant met schilderijen, grafiek en een aantal opmerkelijke relüfblokken. Jan de Haas (23) heeft de zakelijke leiding in handen, terwijl zijn vrouw Pauline (22). die uit het onderwtjr komt. dagelijks aanwezig Ls om be langstellenden te woord te staan. De vergaande interesse, die het echtpaar voor beeldende kunst heeft, kon op do duur niet worden bevredigd door be zoek aan exposities en ateliers. Het was de reden waarom z(j besloten zelf een galerie le openen. Het feit, dat Rotterdam zeer arm ls aan goede cxposlUegelegenheid was al evenmin vreemd aan dit besluit. Jan en Pauline menen dat er in Rotter dam Iets kan worden gedaan aan het verbreden van de bestaande markt. Zij willen nieuwe kopers zoeken. Alles wat niveau heeft en de moeite waard le zal worden gebracht, in het bijzon der de nieuwe figuratieve kunst. Er zijn reeds contacten met Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. Voor de Kerstdagen wordt gedacht aan een „prentenmaand" waar tegen schappe lijke prijzen kan worden gekocht. De rijkssubsidie voor kunstaankopen gaat op 1 januari a.s. In, maar zolang deze nog niet geldt, zullen de prijzen daar mee in overeenstemming zijn. De gale ries is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10—8 uur en aondagi van 38 ur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De competitieleiders van de afdeling Rotterdam van de KNVB zullen ook in de nieuwe competitie, die het komend weekeinde van start gaat, met een onregelmatig verloop rekening moeten houden. In de zaterdag gehouden algemene vergadering wees voonsitter Jan Bljloo reeds op het schrijnende tekort aan terreinen, vooral in Rotter dam Zuid, en bovendien zullen gedurende de winter periode de pro gramma's weer vaak in hun geheel moeten worden afgekeurd. De secretaris-penningmeester Van de afdeling Rotterdam, de heer Jacob Hendrik (Jaap) Keur (62), die reeds 45 Jaar deel uitmaakt van het bestuur, vertelt daarover: ..Natuurlijk ijjo we ook In het nieuwe seizoen weer geheel afhankelijk van het weer. In de afge lopen competitie kwam het In april nog voor, dat het programma in rijn geheel moest worden afgekeurd, het jaar daarvoor gebeurde dat lelfa nog In mei." Het la niet mogelijk om de compe titie eerder te laten beginnen. Op het ogenblik moeten we nog vele inschrij vingen binnen krijgen, In verband met de vakanties zal een vroegere start nog meer organisatorische problemen met zich meebrengen. Het ia gemakkelijk te begrijpen, dat een „gesloten periode" in het winter seizoen, een punt, dat de laatste jaren steeds weer opnieuw ter sprake komt, geen voorstander In de persoon van Jaap Keur vindt. „Het ls wel zo, dat er In de periode van half december tot eind januari het minst gevoetbald wordt Maar het is even goed mogelijk, dat er in som mige weekends wel gespeeld kan wor den en dergelijke dagen hebben we broodnodig. We kunnen geen dag mis sen. Ook voor de toestand van de terrei nen zal een winterpauze nauwelijks voordelen hebben. De verenigingen speten dan toch vriendschappelijke wedstrijden en in plaats daarvan kan er beter een competltleronde worden afgewerkt" Het aantal deelnemende verenigin gen In de naderende competitie (on geveer 240) ls in vergelijking met het vorige seizoen nagenoeg onveranderd gebleven. Er ls slechts een nieuwe club (SVJ in de zondagafdeling) bijgeko men. Ook het aantal „buitenlandse" clubs Real Parbo, Garlbaldina, Maluku en Sagu Boys bleef ongewijzigd. Het ls tegenwoordig moeilijk een nieuwe vereniging te stichten, vertelt de heer Keur, om tot de RVB toegela ten te worden dient men voor de za terdagafdeling twee elftallen In te schrijven en voor de son dagafdeling drie. De afd. Rotterdam van de KNVB heeft met nog meer moeite en moei lijkheden te kampen: een gebrek aan scheidsrechters. Jaap Keur zegt daar over: .Op het ogenblik is het nog moeilijk to leggen Koe groot het tokont aan ar biters is, omdat alle Inschrijvingen nog niet binnen zUn. Wel hebben we goede verwachtin gen van de scheidsrechterscursusoen, die twee 4 drie keer per Jaar plaats vin den. Piet Roomer heeft ditmaal 80 leerlingen onder zijn hoede. Een ge deelte daarvan zullen we nog 'tijdens het verloop van de cursus moeten in schakelen. Het gehalte van de arbiters la zeer behoorlijk. Het klinkt misschien raar, maar gelukkig zijn de scheidsrechters niet allemaal even goed. Als ledereen van hei kaliber Roomer zou zijn, hadden we geen mensen meer voor de lagere klassen. Overigens U een normale doorstro ming moeiiljk waar te maken. De re serve vierde klasse is in zoveel afde lingen onderverdeeld, dat talentvolle scheidsrechters hier langer blijven „hangen" dan wij zouden willen." De heer Jaap Keur zegt ton slotte over het nadere seizoen: .Feitelijk zouden we begin mei klaar behoren te zijn. Het mooie weer ls dan In aantocht en dan gaan de mensen er in de week ends liever op uit Bovendien wordt het voor de verenigingen moeilijk hun elftallen nog op do been te brengen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de belangen van de zo mersporten, die tegen die tijd weer om de hoek komen kijken." (Van een onzer verslaggevers) OOB Thetms, die zondag de by zonder moeilijke, doch daarom juist zo eervolle taak heeft de geblesseerde Coen Moulyn in het eerste elftal van Feijenoord in de strijd tegen MW te vervangen, blijft daar tamelijk rustig onder. „Ik zie het echt niet zo, dat dit nu ineens mijn grote kans is. Moulijn is geblesseerd en die moet vervangen worden. Meer niet." Theuns, die een rustige en bescheiden jongeman is, vindt het uiteraard een hele eer na een jaar in de geselecteerde jeugd te hebben gespeeld nu uitverkoren te worden om Coen Moulijn te vervangen, maar erg veel positieve consequenties ziet hij er voorshands voor zichzelf nog niet uit voortvloeien. ROB THEUNS ...vervanger van Moulijn.,. (■■«ILI.fll ROTTERDAM, Üouder- IlLlkl'J'M! dag. Na de voetbal lers beginnen nu ook de handballers met hun competitiestrljd. Dynamo, de Rotterdamse vertegen woordiger in de overgangsklasse, h dit schoen in afdeling a. Ingedeeld. DU betekent dat de groen.witten allemaal nieuwe verenigingen uit het oosten en noorden van het land tegenover zich krijgen. Er wordt begonnen met een thuiswedstrijd tegen het fel spelende] Utrechtse Achilles, waaraan de Dyna mo's zeker de handen vol «uilen krij gen. Toch moet een kleine zege behaald kunnen worden. In de distr. eerste klasse gaat Schutters bij Hellas 2 op bezoek. De Rotterdamse groen-zwar ten, die in het vorige seizoen net niet] naar de overgangsklasse promoveer den, moeten met een ruime overwin ning naar huis kunnen terugkeren. Actief zal het in Kwïntsheul tegen QuLntus wel niet kunnen redden, ter wijl debutant Meeuwen tegen Her mes ook ai een moeilijke strijd tege moet gaat. Iets gunstiger ziet het er voor Snel wiek uit, dat Vires op zijn nieuwe terrein aan de Vaanweg ont vangt Bij dc dames moet D.W.S. van Ani mo kunnen winnen. Schutters-Erl dos belooft een spannende wedstrijd te worden, waarin de zwartgroenen goe de kansen hebben. Snelwiek dat zich duchtig op de komende competitie heeft voorbereid, zal tegen Hygiea 2 toch wel met een nederlaag genoegen moeten nemen, terwijl dynamo met wat geluk een kleine zege op Wiltoni kan boeken. Bij de dames in de distr, tweede klasse A kan debutante Spartaan een zege op AHC '20 boeken. B(j de heren zijn we zeer benieuwd naar de prestties in de distr. tweede klasse van Neptunus '66, een nieuwe vereniging, die is ontstaan uit een fusie tussen het gepromoveerde Veto en St Lodewljk. Wings lijkt ons voor de Neptunianen geen onoverkomelijke hinderpaal. (Van onie hookaymedewerfcer) larnKHyi ROTTERDAM, donder- dag. Om er een beet je tn te komen beginnen de bockpyers het seizoen met een bekerprogramma. Veel spek taknla Ire wedstrijden zijn er niet uit de iotlngsboa gekomen. Of het moeit Tilburg Laren rijn, de wedstrijd, die jaren geleden een klas sieke partU om de titel was. Maar voor Tilburg en Laren zijn de grote jaren voorbij. Het wordt nu wat napraten, en daar zal Laren wel het grootste woord bij hebben. Kampong gaat echt een dagje uit naar Groningen. Het zal niet eens zo. gemakkelijk rijn om daar te winnen. Maar voor de westelijke eerste klat-l seis is verder het bekerbedje gespreid. Hilversum mag rich inspelen tegen Plnokf, H.D.M. mag H.I.C. hockeyles geven en de overige ploegen^zijn vrij Trouwens, ook tn de Rotterdamse sector la gunstig geloot. De Victoria- j elftallen zijn vrij evenals Asvion. R.B.C. heeft een niet al te moeilijke uitwedstrijd tegen Leiden II en Aeo lus ls in Breda niet kansloos tegen Zwart "Wit, ^,^1^®wcUme#Jv!n RB'C' in Tilburg Forward da eerste nederlaag van hot itUoen kunnen toedienen. Er was ernstig sprake van dat Rob dit selaoen voor CVV soa gaan spelen, maar toen hem door Feijenoord een contract werd aangeboden, was de keus natuurlijk niet moeilijk. Hij is als as piraatje b(j DCL begonnen 2UJ is ten slotte een CharloWer maar door bemoeienissen van een buurman mocht Rob b(J Feijenoord een proef- training maken. Ondanks een vrij ernstige enkel blessure, die hij nog bij zijn oude ver eniging had opgelopen, bleek men bij Feijenoord na die training het wel met Rob te willen proberen. Verzorger Ge rard Meyer zorgde dat de enkel weer prima in orde kwam en zo kon Theuns met succes zijn entree in Feijenoordy geselecteerde jeugd mafcen. Dit seizoen is hij naar het tweede overgeheveld en op de rechtsbuiten plaats tot zeer ver* :nstelijke dingen in staat gebleken. Maar omdat hij eigenlek linksbuiten is. kwam hU het allereerst in aanmerking om voor Moulijn ln te vallen. f\F hij grote aspiraties koestert wat v het voetballen betreft? „Ik voet bal natuurlijk erg graag, maar ik vind dat. reëel gezien, de studie waaraan ik bezig ben belangrijker is. Daarom is het nu echt wel wat zwaar. Ik moet vier avonden In de week trainen cn op die avonden zit ik dan vaak tot 's nachts twee uur te blokken. Na de ambachtsschool en de UTS ben ik nu op de HTS. Na schooltijd bezorg ik nog een krant, omdat ze thuis nu een maal niet alles voor me kunnen beta len. Door een samenloop van omstandig heden moet de student Rob Theuns plotseling aantreden tussen semi- en full-profs. Het zal een zware opgave zijn. Temeer omdat Rob niet alleen nog maar in zijn groeiperiode als voet baller ls, maar ook en vooral omdat hij er als hardwerkende student nog heel wat andere en volgens hem1 belang rijkere besognes bij heeft. Manager Brox zei van hem: „Hij is een jongen die bereid is om heel hard te werken. Dat doet hij bij zijn studie en dat doet hij ook bij ons." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De heer H. C. Boom. eerste bureau-amb tenaar bij de gemeentelijke sociale dienst, ontving vanmorgen uH han den van zijn directeur J. van Mill, de zilveren ere-medaLUe verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer Boom is vandaag veertig jaar bij da gemeente in dienst. (Van ome sportredacteur) ROTTERDAM, donderdag. De oud-schaatskampioen van Nederland, Dolf van de? Scheer, ls woensdag In da leeftijd van 52 jaar in Rotterdam aan een hartaanval overleden. Dr. Ir. A. F. van der Scheer nam in de dertiger jaren verscheidene keren aan Europese en wereldkampioen schappen deel. In 1931 vestigde hl) samen met de Rotterdammer Slem Heiden een nieuw wereldrecord op de' 8000 meter, hoe wel de 1500 meter altijd zijn sterkste nummer Is geweest De Olympische spelen van 1832 gin gen aan zijn neus voorbij, doordat Ne derland besloot niet to to schrijve®. Vier jaar later was Van. der Scheer over zijn hoogtepunt heen. Na de oorlog trad de heer Van der Scheer enkele keren op als chef d'eulpe van de nationale schaatsploeg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, In augustus bestond er bij de spaarbank to Rotterdam een spaaroverschot van rond. de 3,1 miljoen gulden. In verge lijking met augustus 1985 is dit een kleine teruggang. In 1988 beatopd er een overschot van 8,3 mUJoen. Sinds het begin bij de spaarbank ruim 30 r van dj* 'Jaar werd alm 38 miljoen gul den meer Ingelegd, dan terugbe taald. Het aantal snaarden la inmiddels gestegen tot 889.000, terwijl bet aan de spaarbank toevertrouwde tegoed thans tot 610 miljoen gulden ls toège- ROTTJCHDAM .donderdag. Van pel). De trema zullen worden gepa- volieerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1