Uitgeven met een dwarse voorkeur ROTTERDAMS DAGBOEK De triompf der reclame Waarom bleef bus bij de halte staan? BERT BAKKER: POËZIE EN COMMERCIE Er is weinig veranderd bij hockeyers Mr. dr. Lucas De Beer en, de welvaart H. J. Oolbekkink N Conservatief Het Boek HET ZUIDEN FAVORIET TEGEN HKV Uitslagen van schaaktoernooi CONTACTLENZEN Aanrijding met enorme ravage zonder ernstig gewonden Stremming scheepvaart tijdens afzinken segment Beneluxtunnel Lichte stijging arbeidsreserve Geen ontvangen? 4 - donderdag 8 september 1966 IK ben niet zo optimistisch over de toekomst van de kleine, zelfstandige, min of meer selectieve uitgeverij. Het zal wel steeds meer fusionering en concernvorming worden Ik had het er laatst met Geert van Oorschot over Ik zer mis schien duurt het onze tijd nog uit Trouwens, ik hoop er over een jaar of vijf mee op te houden. Ik vraag me namelijk wel eena af of je, als je zo'n jaar of zestig bent, in deze tijd die zo ontzettend hard gaat, nog wel geschikt bent om mee te doen. Een uitgever is iemand die met te lang zijn initia tieven moet blijven Opdringen, mimniiMnnimin En dat doe je toch, je beslist als individu wat de mensen voor- dOOF y*4,{ gezet krijgen.'1 Bert Bakker (54) is directeur en enig aandeelhouder van uitgeverij Bert Bakker/Daamen N.V. In Den Haag, een in zo'n naar binnengekeerd pand aan de Koninginnegracht geves tigd bedrijf HIJ behoort tot de weini ge Individualisten in de uitgeverswe reld: een man van eigenzinnige keuze en soms dwarse voorkeur Hij is ste vig gebouwd, heeft een vlezig gezicht waarin de trekken haarscherp door een dun ponnetje getrokken zijn Hij heeft zijn huid vaak geschuurd aan in- en externe '•onflicten; hij weet wat hij wil en meer dan eens is dat wat de anderen niet willen. Hij rookt veel, snel, dwangmatig Hij praat met een Ietsje hese keel stem; een enkele keer aarzelend om dat hij het na bijna dertig jaar nog allemaal weet meestal overtuigd, nadrukkelijk en gemakkelijk, do schrijver die causeur werd. 7IJN fonds loopt van Voordewind naar Vestdijk: veel poëzie, veel politiek, veel essay», in de rug ge steund door „Sellers", die hot ailjf- vlak voor elke uitgeverij vormen Hij kent de frustraties en ook wel charme van de tweeledigheid de creatieve man die zich niet aan de commerck kan onttrekken. „Uitgeven Is daarom zo moeilijk, omdat Je de esthetische knnt nooit mag laten prevaleren, je moet ook commercieel kunnen denken, maar heleméél commercieel dat zou ik nou ook weer niet kunnen Bijvoor beeld. Ik heb een bundel negerlyriek uitgegeven, ..ik zag hoe zwart tk was" van Hosey Poole Die deed het heel goed. Toen vroeg ze me of ik een tweede bundel wilde hebben. Ja, zei ik, gr óóg. Dat werd „De nieuwe ne ger," En die loopt heel traag en moeizaam, terwijl je nou toch zou zeggen dat met alles wat er in Ame rika gebeurthet is net of ze er niet mee geconfronteerd willen wor den, of ze het échec niet aandurven van wat wij mensen uitvreten voor op m'n mieter gehad van die moffen A de bevrijding is Bakker enkele maanden directeur van Vrij Nederland geweest, maar in augustus 1945 ging hij verder het fonds van zijn uitgeverij om te bui gen „Ik ben via het verzet eigenlijk uit het antirevolutionaire en ortho doxe Isolement geraakt, je zou het voor mij oen dubbele bevrijding kun nen noemen, waar Van Randwijk de grootste invloed bij geweest is. Ik werd lid van de Party van de Ar beid, ik was meteen helemaal om En toen kwam de eerste politionele ac tie en dat kón ni©t, vond ik. Ik ben wocr uit de partij gegaan en tot een Jaar of dne geleden was ik wat dat betreft dakloos Dc ben toen lid van de PSP geworden, en dat ben ik heel overtuigd". „Kijk. ik geef het liefst poëzie en politiek uit poezie die me ligt en politiek in een bepaalde sfeer Geen pro-Vletnamboeken Nee Dat niet Maar ik zou bijvoorbeeld dolgraag „Volg het spoor terug" en „Van het kleine koude front" van Charles in mijn fonds gehad hebben, dat i s het wel Misschien kom je er tegenwoor dig niet zover mee, maar Ik heb ten opzichte van Duitsland nog steeds een onverzoenlijk standpunt ik zet er dan i ok geen poot Ik kén het nlel WAT leest een uitgever zodra (of zolang) hij niet professioneel leest' „Wat de poezie betreft is mijn waardering misschien conservatief; het houdt voor mij eigenlijk op bij Lucebert Daarna vind ik er met zo erg veel meer aan De twee grootste prozaschrijvers van Nederlund vind ik Willem Frederik Hermani en Si- BERT BAKKER Is er al vroeg ach ter gekomen dat het Het Boek moest worden, maar zoals zo vaak Is de uitgeverij er eerst aan te pas gekomen toen het schrijversschap mislukt was. „Ik had dolgraag Ne derlands willen studeren, maar mijn vader, die directeur van het antire volutionaire dagblad De Standaard was. was Jong gestorven en mijn moeder bleef met zes kinderen ach ter. Mijn enige broer ging studeren, dan kwamen er een paar zusters en toen ik aan de beurt was, was er geen geld Ik kon bestuursambtenaar in Indlë worden, maar daar wilde ik niet heen, Nou Ja, ik schreef. Heel slecht. Versjes en zo Daarom mocht ik bij Zomer en Keuning in Wagenin- gen redactiewerk voor De Spiegel en de NCRV-rudiogids doen In 1935 ben ik als journalist gaan freelancen voor christelijke bladen en in 1918 kon ik bij Da amen komen Dat was toen een orthodox-christelijke uitge verij, met zo'n hervormd fonds. Maar intussen znt ik in de boeken In 1P40 kon Bakker de meerder heid van de aandelen van Daamon kopen en In de schaduw van de oor log begon hij het fonds om te bui gen. Zijn verzet tegen de Duitsers stoelde aanvankelijk op antirevolu tionaire gronden, maar vla H M van Randwijk raakte hij betrokken bij het Illegale Vrij Nederland Ik had In 1940 „Wat heeft Groen van Prlrurterer ons vandaag to zeg gen?" van dr. Smidskamp uitgegeven, met een inleiding van Col Ij n en dat kwam niet eens aan de markt Het werd meteen In beslag genomen, net als „Het raadsel der geschiedenis" van profweor Kraemer over het Joodse volk. Oh God, wat heb Ik daar over te lezen. Zo onleesbaar als ik Romans vind. zo ongelooflijk knap vind ik Carmlggelt, En Vestdiik, hè. Vestdijk Zijn romans komen zo'n beetje om en om bij Niigh en Van Ditmur uit en de essays bij mij Het kén niet wat die man doet, hè. maar hij dóet het EEN belangrijk deel van het fonds van Bert Bakker/Daamen NV berust op presllge-werk: de fi guurlijke goud-op-snee-ultgaafjes die zowel voor de reputatie van de schrijver als die van de uitgever van belang zijn ledereen is er van over tuigd dat er geen geld mee te ver dienen valt en iedereen is er even hartelijk van overtuigd dat ze toch gepubliceerd moeten worden Bakker („Lk ben een ontzettend primitief mens") vindt ook gewoon dat het moet. „En dan la het fijn ais je een paar commerciële kurken hebt waar de zaak op drijft." Dc grootste „kurk": de boeken van commissaris Voordewind die In lin nen prachtband, als pocket, met fo to's, zonder foto's, en in drie ver schillende omnibussen naar een to- taaloplage van anderhalf miljoen exemplaren reiken. Het Is niet de bellettrie waar de mislukte poëet Bert Bakker voor leeft. V/TAAK de Voordetüinclen fi~ nancieren, b^voorbeeld, de uitgave van het poëziedebuut van het 22-jarige Bergense meis je Neeltje Maria Min, dat het in educatie/ opzicht ntet verder dan de lagere school heeft ge bracht, maar umanmn Bakker de volmaakte taalbeheersing pry st. In het wat bolle, onbuigzame gezicht hangt een klein lachje, De grommende stem zegt: „Ja, dat vmd ik móói." BERT BAKKER met optimistisch... (Foto Wim Renes) NIEUW FIOEKJE: „ROTTERDAM IN KLEIN BESTEK Het gemeentelijk vervoersbedrijf, de RET, verzorgt In Rotterdam het openbaar vervoer Het heeft dagelijks (iOO trams en bussen rijden Per jaar worden er ruim 150 mil joen ritten gemaakt. De bussen leggen gezamenlijk ruim 16 miljoen kilometer af, de tram» ruim 10 miljoen Nog een gegeven over de Maasstad het gemeentelijk drinkwaterloidlngbe- drijf kan per jaar 160 miljoen kubieke meter drinkwater produceren. In de Rotterdamse agglomeratie voorziet het 1,1 miljoen mensen van drinkwater De Industrie neemt veel water af, een bedrijf zelfs per Jaar 20 miljoen kubie ke meter Deze en nog andere wetenswaardig heden staart te lezen in een boek wei k- je „Rotterdam tn klein bestek", dat door het bui eau voorlichting en publi citeit van de gemeente is uitgegeven De bedoeling van het boekje is om een summier overzicht van de stad te ge ven Binnenkort verschijnt het ook in het Frans, Duits en Engels Goede foto's an overzichtelijke kaartjes met korte en pregnante tekst jes maken Rotterdammer en niet-Rot- terdammer veel duidelijk over de eer ste havenstad ter wereld Over enige tijd zal deze uitgave worden gevolgd door een dergelijk weikje. dat in het bijzonder de haven tot onderwerp zal hebben. (Van onze korfbal medewerker) WWWTfl ROTTERDAM, donder- x"Ji1iv«h dag Het komende weekeinde is het oog in Rotterdam ge richt op Het Zuiden, dat tegen Rohda zo slecht van start is gegaan. Zondag ontmoeten de oranjekragen op eigen veld het Haagse HKV, dat de eerste wedstrijd weliswaar won. maar dat op een weinig overtuigende manier deed. liet Zuiden beeft goede winstkansen. De Amsterdamse ploegen zijn het afgelopen weekeinde niet erg succes vol geweest Wel wonnen Rohda en T ufo, maar de overige hoofdstedelijke teams keerden met een nederlaag hu'sitaarts De toekomst zal leren of het met de Amsterdamse suprematie gedaan is, of dat Zuid-Holland weer naar voren komt. De Haghe speelt in Den Haag tegen Landskampioen Rohda. Het resultaat kan een aanwijzing zijn hoe d estrijd om do titel zich zal gaan ontwikkelen. Itjk maken on Ons Eibernest heeft kleine winstkansen tegen Lulo Blauw Wi't moet oppassen voor Deebos en ZKC zal te sterk blijken voor het pas gepromoveerde Samos ROTTERDAM, donderdag, Zon dag begint de competitie van de hockeyers; vroeg dit keer, ook de oom- petltlelelder van deze veld*port heen geleerd, dat het Hollandse klimaat een serie van wedstrijden kan uittrekken als een «tuk kauwgum. Dat pure amateurs als dc hockeyers niet aan „transfers" doen spreekt van zelf, maar toch zijn er dikwijls nogal wat verschuivingen door verhuizin gen, doordat spelers in een bepaalde stad gaan studeren. Deze keer is het aantal verschuivingen klein. Dat moet wel betekenen, dat de krachtsverhoudingen ook. niet veel zullen zijn veranderd en het wordt dus een boelend jaar voor de westelijke eerste klassers, want die waren en zijn dus alle goed tegen elkaar opgewas sen. Met uitzondering wellicht van nieuweling Togo De Hagenaars heb ben dat Ingezien, ze zijn zo het een en ander gaan doen. Of hun training re sultaten oplevert kan zondag tegen Kampong worden geconstateerd. Aan Hilversum is de eer landskampioen Amsterdam in eigen huis te bevechten Wij zien de Amsterdammers niet zo maar winnen. Laren—HDM, HHYC—SCHC en BMHCHGC zijn open wedstrijden. Rotterdams overgangsklasse RBC gaat naar Bilthoven, SCHC II kan daar met succes bestreden worden. De steeds kleiner wordende hoeveelheid Rotter damse promotleklassers krijgt winst mogelijkheden. Aelos thuis tegen Dordt, Victoria op de eigen mat tegen Ring Pass en Victo ria II in Amstelveen tegen Amsterdam III. Het Schiedamse Asvlon passé tegen HDS op zijn tellen. Wat wy schreven over de westelijke eerste klasse heren kan zonder meer ook voor de damesafdeling worden ge steld En dus is RBCAmsterdam een lastige partij voor de Rotterdammers Ti ouwens, promotieklasser Victoria kr jgt het tegen Ring Pass ook meteen moeilijk avond Ij la het clublokaal van de Bchaak speeld, waarin dt ruim zeventig deelnemers viak felle strijd om de wlntt of de remise hebben moeten leveren. Tot deze felheid draagt de bepaling bij. dat de niet beflin- maar als een vertraagd .vluggertje" onmid dellijk moeten worden afgewerkt Alhoewel het thans no* te vroeg ii om conclusies te trekken. Wijken rich in groep ta J Riksen en Landsbergen als de voornaamste kans hebbers te ontpoppen, terwijl tn groep 1b nr. Mulder (met 2 uit 2) de leiding stevig In banden heeft. Inventaöegroep 1a: Matiankay—J Rik sen Vr—14 Tak—Reltsma 0—1, LaadKbe-- iren—-Lagendijk la Invitatie groep tb. Viagsrna—B Riksen t0 Rook—n>r Muller 01, Janssen*— Leemans tb Groep 2. SpanseSee—(KJetfwejrt ïb— 44, C Leydes—van Eeuwen uitg Abrahams- BOhtn uiig Groep 2a: v Muneterde Klopper l—O, mr Klein—v WaJanm O—»l; v d Ree—v Dtfk li->4 Groep 3: Walter—JoHderama tfc—V». P Leydee—v d Heuvej uttg Dwcksen—v Geme en 1—O Groep 4: Wdsem»—Rodentouig ti—'/i v d Tol—v Koaten O—l, mej v d G1 essen Jacobs 1—0 Groep 5 We-kman—J C v d Loos uitg W 9mltmr HuyenhoLtj i—o, Ambling v d Glessen 0—1 Groep 8 D Smit—a well ar OPes- kens—v MeUeren O—l, v Aalst—ran As Lee- 1—0 Groep 8: De Vries—v d Dool O—i Woegop—Cljs 0—1. OohenW F v d Loos 0 Groep 10* Schrie—Groenewegen 0—1. v Vugrfr—Katjn li—'/t JDöfftmond—Kenner 1O Groep 11: Otting—A Sevink 01; Koe. link—Weesedng 01 tADVERTENTIE Aanpassing in samenwerking met de oogarts. Geheet pijnloos en onzichtbaar. CONTACTLENSPRACTICUS C.J.STUIJ Optiek "de Lens" SCHIEOAMSEW6G 64 - TEL. 236055 PEPPEL WEG 131 - TEL. 168465 ROTTERDAM RIDDERKERK, donderdag. Een complete verkeerschaos Is gisteravond het gevolg geweest van een aantal aanrijdingen op de rijksweg IS bij Ridderkerk, waarbij drie auto's vol komen werden vernield. Wonder boven wonder behoefde slechts één man, de Duitse In Rotter dam verblijvende gastarbeider, H. Friethoff (25), met inwendige kneu zingen naar het (Zuider)ziekenhuis te worden vervoerd. De politie had ech ter ongeveer een uur nodig om de weg vry te maken. Wegenwacht en om standers moesten bergen glas van de weg ruimen. De aanrij"dingen ontstonden bij de aanvang van de wedstrijd Nederland— Hongarije, toen iedereen zich naar het stadion repte. Daarbij reed de Dordtse kelner R Z. (26) met een hoge snel heid in een huurauto tegen een Duitse voorligger op die langzaam in de staart van een file reed De Duitse auto werd door het ge weld van de aanrijding over de andei- half meter hoge dijk die als midden berm langs de rijksweg fungeert ge smakt. De bestuurder werd hierbij niet gewond, doch wel zijn passagier Friethoff. De auto moet als verloren worden beschouwd, evenals de huur auto Een derde wagen, bestuurd door de u 4 Dordrecht afleoms ïge s udeni, J C A. M (20) die met een nog gro tere snelheid, naar schatting 130 km per uur, aan kwam razen op de staart van de file, bleef niets anders over dan zo hard mogelijk te remmen De auto ging in de lengte over de kop. De student en diens vader liepen slechts hoofdwonden op. De auto raakte ook total loss ROTTERDAM, donderdag Zater dag 17 september zal opnieuw een tunnelsegment van de Beneluxtunnel worden afgezonken. De scheepvaart dient cr rekening mee te houden, dat de doorgaande vaart hierdoor zal wor den gestremd Tudens de werkzaam heden dte twee etmalen zullen duren zal ter plaatse met geringe snelheid gepasseerd moeten worden ROTTERDAM, donderdag Voor het jaarlijkse onderhoud zal het m s Haringvliet een van de boten die de veerdienst MiddelharnisHellevoets- sluis onderhoudt, van 12 tot 24 sep tember uit de vaart worden genomen. Gedurende deze tijd is de lengte van de voertuigen die van deze veerdienst gebruik willen maken, beperkt tot 7.50 meter. yNa afloop van een voetbal- wedstrijd in het Fejjenoord- stadion stonden op zondag 4 september jl. een zeer groot aan tal mensen bij de eindhalte van btis 52 (bU dc Brcebrug) te wach ten. Er arriveerden twee bussen. Van een der bussen bleven de deuren gesloten, hetgeen be vreemding van de wachtende passagiers opwekte. Gelukkig was er een controleur van de R E T, in de buurt, zodat men hem kon vragen wat er aan de hand was Geïnformeerd werd, waarom de twee de bus niet werd gebruikt. De contro leur antwoordde hierop kort en bon dig, dat het opdracht van kantot»: was Hij wist het verder ook niet. Als men dc reden wilde weten moest men de directeur van de R E T maar opbellen Een tweede controleur, die erbij werd gehaald gaf een soortgelijk ant woord Ook de chauffeur van de bus, die niet gebruikt mocht worden, kon geen licht op de zaak werpen. Er ontstond een heen- en-weer ge praat tussen reizigers en controleurs, die zich hardnekkig op „hot kantoor' bleven beroepen. Dit duurde ongeveer een kwartier en toen opeens dc deuren van de bus werden geopend on het publiek mocht instappen. Er rijzen enkele voor de hand lig gende vragen 1. Waarom mocht de tweede bus aanvankelijk niet worden gebruikt, torwijl toch een bestuurder beschik baar was. 2. Waarom wisten de controleurs niet, waarom de bus niet mocht wor den ingezet. 3. Wat is er in dat kwartier gebeurd, waardoor hot plotsklaps mogelijk bleek de bus toch In te zetten Hot zijn eigenlijk niet zulke Interes sante vragen Er zal best een reden rijn geweest Het komt tenslotte wel rneer voor dat de RE.T, een bus om strategische ledenen in reserve houdt Maar wat mtj zo mateloos irriteert in dit verhaal is de houding van de RET -controleur» Een controleur be hoort zich tegenover het publiek niet te beroepen op opdrachten van kan toor Een controleur vertegenwoordigt in de ogen van het publiek een stukje RET -bevoegdheid De R.E.T, heeft het woord dienstverlening in haar vaandel geschreven. Controleurs beho ren eraan mee te werken deze dienst- vetlemng tn de praktijk te brengen. Dat houdt in: gewoon beleefd ant woorden als iemand vraagt waarom een bepaalde bus niet wordt ingezet Nu wil ik graag aannemen, dat een controleur soms inderdaad niet weet waarom een bus bij een halte moet blijven staan Maar als dat zo is, klopt er intern iets niet Het lijkt mij niet meer dan normaal dat een controleur het hoe en waarom van door .bet kan toor" genomen beslissingen kent, In bovengemeld geval konden de controleurs kennelijk zelf beslissen. Dan is hot natuurlijk helemaal kwa lijk als je je eerst op het kantoor gaat beroepen en voor nadere Informaties naar de directie van de R.E.T. verwijst, maar tenslotte toch zelf de knoop doorhakt. Wat Is er nu eenvoudiger dan het publiek te vertellen wat er aan de hand ta? Weet u het? ¥Toen ik de voordeur opende, kranten en gemeentelijke aattschrjjvens opzy schopte teneinde de schoenzolen op de gangmat te kunnen reinigen vond ik een opgewekte mededeling van Amstel om op hun kosten bier te drinken. Een genereus aanbod, dacht ik, maar btf nadere bestudering van het document bleek de offerte een aanzienlijke hoeveelheid 'voor-wat-hoort-wat' in zich te bergen; bij aankoop van zoveel flessen één fles gratis. Maar goed, daar zijn we allang aan gewend. Het reclamekaartje was keurig ver pakt in een plastic hoesje met daarin een kroon kurk. Die kroonkurk was uitgerust met een metalen stripje, dat bb aanraking met vinger of duim een scherp en doordringend „klik-klak" liet horen. Een kikkertje heet dat ge loof lk. Aangezien lk behoor tot de categorie mensen, die altijd iets onderhanden moeten hebben (het eindeloos rond draaien van aanstekers; het eindeloos in- en uitdrukken van ballpoialvullin- gen; het kluiven op brilmonturen; het echtgenote het kikkertje met een snel le handbeweging af te pakken peuter de ik het stukje metaal uit de kroon kurk. Vervoli ns onderzocht tk of de Amstelkroonkurk wilde passen op een toevallig onder handbereik staande fles Heineken's bier, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Hé, dacht ik. Op het scherm was een beatband be zig een nummertje in. een kooi te bren gen, maar ik dacht aan de reclame man, die op het briljante idee kwam van de klik-klak-kroonkurk. In mijn geeatesoor hoorde ik in hon derden hulskamers klik-klak-klik- klak. „Jantje, hou nou eens op met dat nerveuze getik!" En toen tk de volgende ochtend de huisdeur achter me dicht trok. Jtfze- ker: geklik en geklak van alle kanten, Had Rotterdam zijn gigantische na oorlogse haven- en industneultbrei- ding tot stand kunnen brengen zonder de „leefbaarheid" van stad en omge ving geweld aan te doen? Zouden Pemis en Botlek denkbaar zijn zonder luchtverontreiniging? Zou ons water zuiverder zijn geweest als er geen diepe havenbekkens waren ge- graven? Kon De Beer behouden blij ven met wat minder dadendrang pan het Vooruitnog maar een keer) dy namische Rotterdam? Met die vragen blijft men zitten na het lezen van de kroniek, die mr. dr. P. Lucas heeft geschreven over de ont wikkeling van het Botlekgebied. De conservator bij het gemeente-archief publiceerde het eerste deel van zijn werk al eerder. Nu is daarop het ver volg verschenen. Het behandelt de ontwikkeling na 7 november 1957, de dag waarop het plan Europoort werd aangekondigd, en het geeft ook tal van bijzonderheden over dat plan, zo nauw met hét Botlekproject verbonden. We hebben de indruk dat de heer Lucas zelf ook niet helemaal weet of hij' bewondering voor de Rotterdamse daden moet hebben of beschuldigingen moeten uuïen voor wat Rotterdam ten opzichte van de „leefbaarheid" mis deed In het begin van zyn kroniek schrijft, hij over Oud en Van Walsum: „Aan deze twee burgemeesters is Rotterdam heel veel verschuldigd Onder hun lei ding heeft het immers datgene weten aan te trekken, wat het destijds zo broodnodig had: industrie en werkge legenheid, weivaart." Maar in een na beschouwing volgt deze conclusie- „Het evenwicht schynt my te zijn ver stoord; de schaal is, ten koste van de leefbaarheid, wel wat ten gunste van de industrie- en havenbelangen door geslagen En dan vragen we ons af: wanneer had de ontwikkeling dan gestuit moe ten zyn om èn industrie èn recreatie een eerlijke kans te geven? Nee, natuurlijk zyn er incidenteel wel verkeerde beslissingen genomen en ongelukkige projecten uitgevoerd. Er moeten waarborgen zijn dat bedrij ven de lucht niet verpesten en het wa ter niet verontreinigen. Maar mr. dr. Lucas mag achteraf niet schrijven: „Waarom dan niet eens krachtig „neen" gezegd", als hij het heeft over de tragiek van De Beer Of liever hy mag het wel schrijven, maar dan moet hij niet in hetzelfde bestek juichen over de aangetrokken welvaart. Het verdwijnen van het natuurge bied op de kop van Rozenburg was, hoe triest ook in sommige opzichten, een essentiele stap naar de welvaart De industrie en de welvaart konden eenvoudig niet om De Beer heen. Genoeg over dii aspect van dr, Lu cas' boek. Bij alle beschouwingen over de leefbaarheiden wat daarmee verband houdt, zouden we bijna ver geten dat de uitgave allereerst een overzicht mil bieden Een naslagwerk, vooral ook voor later. En in die opzet ts de heer Lucas voortreffelijk ge staagd. ROTTERDAM, woensdag. In augustus was er bfj het gewestelijk ar beidsbureau een arbeidsreserve gere gistreerd van 1000. De geregistreerde vraag naar arbeidskrachten bedroeg 9636. Over dezelfde maand In het vo rig Jaar bedroegen deze aantallen resp. 941 en 9419, en in Juli van dit jaar resp. 812 en 10.529. Dit betekent dat er een zeer lichte stijging van de werkloosheid is té con stateren bij een kleine vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. In het geheel genomen, zo meent men bij het G.AB., Is er geen reden tot ernstige zorgen, gezien het aantal en de om vang van de in de komende periode in behandeling te nemen projecten. In bepaalde bedrijfstakken doen zich kleine inzinkingen voor, maar de in vloed daarvan is gering. Die inzinkin gen treden op bij de meubelfabricage en in de sector winkelbetimmeringen. Ook ontstond er enige ruimte bij ar chitectenbureaus In het algemeen kan worden gezegd dat die inzinkingen worden veroor zaakt door een bij de bedreven optre dende spanning tussen de prijzen en de kosten; ontslagen vallen daar waar de kosten binnen het bedrijf moeten wor den gebruikt. Van de afhankelijke beroepsbevol king is 2,4 pet. uit het buitenland af komstig. In totaal werken er in Rot terdam 5312 buitenlanders. De grootste groepen worden ge vormd door Spanjaarden (2294), Tur ken (667), Marpkkanen (242), Portu gezen (262), Italianen (153) en Grie ken (123). Het aantal Italianen neemt af, dat van de Grieken blijft ongeveer gelijk. De overige groepen nemen merkbaar toe. De werkgelegenheid voor vreemde arbeidskrachten neemt niet toe. Het GAB. heeft bij een onderzoek naar het verloop onder deze categorie werknemers geconstateerd dat onge veer de helft van de buitenlandera, die een arbeidsvergunning hebben aange vraagd of gekregen, binnen een jaar Rotterdam veriaaL Circa 30 pet. (veel Spanjaarden) blijft hier langer dan drie jaar. Er werken in Rotterdam 410 buitenlandse vrouwen. En wat de vakantie-arbeid betreft: er werden 1265 jongens en 607 meisjes geplaatst. Ten aanzien van hun beta ling hielden de bedrijven zich aan de bestaande loonregeling. Overigens toonden h.ba.-ers veel belangstelling voor handarbeid, niet omdat zij bij voorkeur letterlijk de handen uit de mouwen wilden steken, maar heel ge woon, omdat zij daarmee meer konden verdienen dan met Werk op een kan toorkruk. van kinderen op weg naar school. Waarschijnlijk allemaal kroonkurken die de avond te voren door ouders wa* elen met horloges enz. enz.) zat ik «tor P ege Vee moet je actief beleven. al spoedig een stomvervelend televi sieprogramma op de „Amstel klik klak-klaHr" te begeleiden, want Tee- Nt twee mislukte pogingen ven mijn ren afgepakt en eerst de volgende och tend waren teruggegeven, „Arm, onderwijzend personeel", mijmerde ik. „Juffen en meesters gaan vanavond huiswaarts met zakken vol van die dingen". Dc dacht ook aan de onderwijzer met de vooruitziende blik, die bij het zien van de kroonkurk onmiddellijk ver zucht moet hebben: „Mijn God die' dingen krijg ik morgen in de klas". Zou die reclameman met het bril jante idee beseffen wat hij op zijn ge weten hseft. Rotterdemaöi Parool-abonnees i kunnen om dit tektonisch melden i van maandag tn saterdag van i 1MMOJM oor Teleteoa 1 SS 430 kunnen zich wenden tot ■eUJke agenten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1