CENTRALE WAALHAVEN WORDT UITGEBREID ROTTERDAMS ''DAGBOEK INDONESIË EN IK XERXES ZONDER JOEGOSLAVEN NAAR ELINKWIJK 9. Paniekzaaier gevangen DE C0SM0P0LIET ROTTERDAM RIJNMOND Wijkraad voor Heyplaat bezorgd over bestrating Rooie Sien' blijft nog even S«!»b<wd, ^ÊffKQ G. Stam opende cursusjaar van conservatorium Barzilay leidt voor uitblinker Rijvers Aleksander Joncic geschorst Monteur maakt val van tien meter Bh Sleutel vergeten: tientje betalen Eerste paal voor jeugdhuis aan Spaanseweg THE EVERGREENS pag. 4 - vrijdag 9 september 1986 (ADVERTENTIE) Welvaart is lagere prijzen Als rijp en groen tegenwoordig de pen grijpt en de welvaart ophemelt.,, dan denken wij aan ai die hulsmoeden... die met kunst- en vliegwerk de eindje» Iedere week weer aan elkaar moeten knopen. Maar dat diezelfde huismoeders de prijzen scherp In de gaten houden, dat staat vast tn mor gen verwachten wij ze ook In onze afdeling lederwaren. Want dan kopen zij een dubbel linnen reis- of boodschaptas, In prachtige schotse ruiten, met trekslulting met slotje, extra versterkt met riem, morgen voor nog géén zeven gulden- Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbel linnen reis- of boodschaptassen, ■extra versterkt met riem. Ctin tW. of ichrlft, hit. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, vrijdag. Tijdens de openbare vergade ring in de D, C. Rader ts tl chtlnr heeft de wijkraad voor Heyplaat gisteravond tijn bezorgdheid uitgesproken over de bestrating In een gedeelte van Heyplaat. Verschillende opgebroken weggedeelten zouden on voldoende sljn hersteld. Verder heeft de wijkraad zich enigs zins kritisch uitgelaten over de be stemming van hot sportveldeneomplex aan de Rontlolaan, dat al maanden buiten gebruik is, maar als stortplaats voor afval dient. In zijn openingswoord verontschul digde de voorzitter van de wijkraad, dc heer C. E, Smith, enkele leden, die door werkzaamheden niet aanwezig konden zijn. De heer Smith sprak een speciaal woord van dank voor het vele werk dat het lid J. Ketting, sinds 1949 lid van de wijkraad, voor Heyplaat had gedaan. De heer Ketting heeft om ge- ion d lie UI 9 reden en verschillende fuse- lies moeien neerleggen. Dc wijkraad maakt zich ernstig zor gen over do bestrating in Heyplaat. Vooral het gedeelte vnnof het Ronda- plein tot aan de ingang van de R.D.M. Is hier en daar zeer slecht; verschil lende malen heeft men er stukken wegdek opgebroken, die daarna ge- gebrekkig werden hersteld. BIJ grote regenval hebben zich verscheidene malen verzakkingen voorgedaan, waardoor do afvoer van het rogenwa ter ernstig belemmerd werd en zich grote plassen in het wegdek vormden. Zeer ontstemd toonde de wijkraad zich over de wijze waarop het sport terrein aan de Rondolaan is verwaar loosd. Op verzoek van de Stichting Havenbelangon moest het terrein, waaraan een nieuwe bestemming zou zijn gegeven, zo spoedig mogelijk wor den ontruimd. Wel kreeg de gemeen schap van Heyplaat enige maanden geleden de beschikking over een nieuw eportcomplex aah dc Bunachoterweg, maar het voormalige terrein aan de Rondolaan bleef ongewijzigd. Van do nieuwe bestemming is tot nog toe dan ook weinig terecht gekomen. Men ge bruikt het terrein nu als stortplaats voor vuilnis. De wijkraad voor Hey plaat vraagt zich dart ook terecht af, waarvoor destijds al die haast nodig zou zijn geweest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag, „De gemeente Rotterdam moet de energievoorziening in eigen hand houden. Dat werkt namelijk in- dustriolisatie-bevorderend. Wil het industrialisatietempo gehand haafd blijven, dan moet de ener gievoorziening niet uit handen worden gegeven". Dit verklaarde de wethouder van openbare nutsbedrijven, de heer H. NV. Jettinghoff gistermiddag tijdens het voorstel van b, en w. Aan de orde wan de elektriciteitscentrale aan de Waalhaven met twee eenheden van 300 megawatt uit te breiden. DU is een project dat in 1909 klaar moet zijn en dat 330 miljoen gast kosten, waarvan tien miljoen dit Jaar. De raad gin* zonder hoofdelijke stem ming akkoord met het voorstel. De heer Jettinghoff kwam cr toe dit te zeggen, omdat het raadslid, de heer J. Worst betwijfelde of dit soort kostbare zaken „in de komende ja ren moet ÖGO 700 miljoen gulden in de energievoorziening worden geïn vesteerd" nog in de hand to hou den zouden zijn. „Moeten we de ener gievoorziening niet in wat eroter ver band gaan zien?" vroeg hij zich af. GROOTSTE CENTRALE De hoer Jettinghoff zei dat een cen trale van 300 megawatt de grootste is die In Nederland gebouwd kan worden, „Een grotere is in verband met ge brek ann voldoende reserve bij even tueel uitvallen, niet verantwoord", zei de wethouder. De nieuwe centrale, zomede twee bestaande centrales, zullen worden „gestookt" met aardgas. „Dit Is niet goedkoper", zei de heer Jettinghoff" maar het scheelt aanmerkelijk in de luchtverontreiniging." De uitbreiding van dc Centrale Waalhaven met 2 eenheden zal wor den uitgevoerd door Stork, Hengelo. Bij het verlenen van de opdracht heeft de werkgelegenheid in Twente een rol gespeeld. Er la bij een en ander nauw over leg geweest met de minister vun eco nomische zukon. Voorts ging dc raad zonder hoofde lijke stemming akkoord mei het voor stel ruim 44 miljoen gulden te beste den aan de bouw van kademuren voor de vestiging van erts- en kolen over slagbedrijven in Europoort. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De Berie door het Amsterdams Volkstoneel van „Rooie Sien" in de Grooto Schouw burg-Zuid zal nn zondag 11 september nog niet enkele voorstellingen worden uitgebreid wegens de grote belangstel ling van het publiek. Zoals bekend heeft Beppie Nooy deze week in zuid voor do li50flte maal haar hoofdrol in dit drama gespeeld. ROTTERDAM, vrijdag. Volks tuinvereniging Blljdorp houdt morgen cn zondag een tentoonstelling aan de Zestien hoven seka da 555. De opening zal worden verricht om 14.00 uur. Be langstellenden kunnen er terecht van 20.00 uur. Zondag la de tentoonstelling geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Als extra attractie zal zondagmiddag een op en lucht con eert worden gegeven door het mannenkoor Overschla en het koor De RUwegtlenems. De toegang tot dit concert» dat om 2 uur begint, Ts gratis. (ADVERTENTIE) Welvaart is... lagere prijzen Als U de kriebels krijgt van al dat gepraat over welvaart.., waarmee U de versleten plekken In Uw vloerbedekking nlee on gedaan maakt... kom dan morgens eens op de tapljtaf- dellng kijken. Want dan verkopen wij pllnt- tot-plint breed Nylon tapijt, magnifiek verzet geweven, met verankerde pool, doorgetufta rug, dus makkelijk zelf te leggen (het leggeld steekt U dus xi al In Uw uk l). Eerste keus Nylon tapijt, liefst 366 cm breed, dat makke lijk te reinigen is, oersterk, dus ideaal als gezinstapijt, morgen vijf en twintig gulden lager dan normaal. Morgen begint de verkoop van dit oenollde Nylon tapijt, bijna 4 meter breed, In diverse kleu ren, als geel, groen, cognac, en per meter (Van onze kunstredactie) HTIJDENS een bijeenkomst in de grote zaal van De Heuvel, die do, vele aanwezigen maar nauwelijks plaats kon bicden, heeft dc beer George Stam, directeur van het Rot terdams conservatorium, gistermor gen het nieuwe cursusjaar van dit in stituut officlëei geopend. Hij deed dat voor de 20ste maal in zijn loopbaan van conservotorlumdirecteur, waar van de laatste 10 jarc" nan het Rot terdamse muziekop' ngsinstituut waren gewijd. De heer Stam begon met een korte terugblik op de bijzonder geslaagde einduitvoeringen ten besluite van het vorige cursusjaar, die onder zeer grote belangstelling hebben plaats ge vonden in de verschillende zalen van het Doelen complex. Hel is de bedoe ling, in het komende jaar de orkest- uitvoeringen wederom in de grote Doelenzaal te houden, terwijl voor de kamermuziekuitvoerlngen de kleine zaal en voor Interne voordrachtsoefe ningen de gehoorzaal van De Doelen zullen worden gereserveerd. Een uit voering van de oneraklas (gekostu meerd) wordt op 28 oktober a.s. in do Mauritszaal van het Rijnhotel gehou den. Het zojuist ontvangen bericht, dat de bouw van het grote orgel In de Laurenskerk voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld wegens ge brek aan de daartoe benodigde geld middelen bracht de heer Stam tot een pessimistische geluid, te meer nu de algemene bezufnigingitendens ver moedelijk ook voor conservatorium studenten consequenties zal hebben ten aanzien van de bedragen, die In de rijkbeurzen werden geïnvesteerd. Hij wekte de studenten In dit verband des te krachtiger op, zich voor de vol- ROTTERDAM, vrijdag. De omgeving van do Diergaarde Blij- dorp Is gisteravond op stelten gezet door een onrustig getele foneer van buurtbewoners, dat er een wolf was gesignaleerd. Politie kwam een kijkje nemen en zag slechts een dier met een halsband om: „Dat is een hond", besliste de politie. De buurt bleef echter verontrust. Men belde werknemers en direc tie van Blijdorp en ten slotte nogmaals de politie. Weer gingen agenten kijken en weer zag men slechts een hond met een hals band om lopen. Ten slotte was de paniek com pleet: vier man van de Diergaar de Blijdorp maakte met netten jacht op de hondswolf of wolfs hond niemand wist het meer en in de diei^aarde ging'men eens aan het inventariseren in het wolvenhok. Eindelijk kwam het verlossende telefoontje: in Blijdorp werd geen wolf vermist. De buurt kon het maar moeilijk geloven. Ie honderd procent in te zetten om volledig vakbekwame musici te wor den. Met dankbaarheid bracht hij in herinnering het kostelijke bezit van een unieke discotheek met modernste afspeelapparatuur en een bibliotheek, waarin zich o.a. de complete werken van Bach, Handel en Mozart in Ur- text-uitgaven bevinden. Na afloop van de geanimeerde WJ; eenkomst, waarbij tevens alle docen ten aanwezig waren, werd door de Stichting Centrale Discotheek een s encll uitgereikt, waarin aan een veertigtal studenten een gratis abon nement in uitzicht werd gesteld en voorts de medewerking van enkele a.s. musici werd gevraagd bij het uit lenen van grammofoonplaten tijdens Doelenconcerten in ruil, waarvoor deze studenten een gedeelte van het betreffende concert mogen bijwonen. Om Electric-wisselbeker (Van een onzer verslaggevers) IUARTEN ROTTERDAM, vrij dag. Hoe belang rijk één matchpunt kan zün, onder vond de Hagenaar Rijvers, die don derdagavond, toen de wedstrijd om de Electric-wisselbeker werd voortgezet, een partij speelde, die klonk als een klok en waardoor htf een zeer hoog algemeen moyenne bereikte, doch toch niet op de eerste plaats op de rang lijst terecht kwam. Hij was namelijk éen pont ln de remise partij tegen ajjn stadgenoot Sundquest kwijtgeraakt. Jac Barzilay, die ongeslagen bleef kreeg de leiding in handen, al was zijn gemiddelde een stuk lager dan dat van Rijvers. Deze tweede avond bracht de nodige verrassingen, want een van de grote kanshebbers in dit toernooi. Jaap Schmitt moest weer een verlies boeken en Hendriks kreeg geen voet aan de grond. De belangstelling voor deze traditionele wedstrijd is groot, evenals de spanning in de partijen. De hoofdschotel van de avond was toch wel de ontmoeting tussen Rijvers en Hendriks. De Hagenaar trok on middellijk van leer en voor zijn tegen stander er Iets aan kon doen, had de Hagenaar een serie van 149 geseoord. Een zeer moeilijke massé, die hi| mis te, maakte een einde aan de beurt. Doch onmiddellijk daarna zette Rijvers weer een grote aerie op, die in hoog tempo gespeeld, op 190 afgebroken1 moest worden. In vijf beurten had hij 354 caramboles bijeen. Verweer was voor Hendriks uitgesloten. Een verrassing was het ook, dat Jan Lieshout, die zo schitterend in dit toer nooi was gestart, tegen Horsten ten onder ging. Te meer, omdat hij na een productief begin al gauw honderd caramboles voor stond. Maar toen Horsten erin slaagde om *en beurt van 115 te noteren, werden de bordjes ve: hangen, De strijd ging toen enige tijd gelijk op en het werd .tenslotte 362 tegen 382 in het voordeel van Horsten, die met een elndserie van 18 zijn rivaal voor een voldongen feit "plaatste. Barzilay had aan Schmitt een gemak kelijke prooi, want de Maasstadspoler, die toch zo anders kan, leverde alleen klein goed en verloor met flinke ach terstand. Aanvankelijk leek het erop, dat Horsten Dok Sundquest zlfn wil kon opleggen. Zonder grote dingen t-> doen. had do Rotterdammer na tien beurten de stand op 350 legen 259 in zijn voordeel gebracht. Maar Sun'>urat zag het dreigende gevaar en met series van 55 en 85 werkte de Hagenaar zijn achterstand weg en liet zijn tegenspe ler het nakijken. Volgende week dinsdag wordt het toernooi in Electric aan de Jonker Fransstraat voortgezet. De re«u»aten; Horsten 400 17 115 23.52 Lloxb;ut 3»3 17 71 2-1 20 Barzilay wo i8 63 22.22 Schmitt 270 ia 36 15.— R Overs 400 7 :eo 57 :4 Henri rika 4S 7 is 6.85 Sundqtiest 400 14 ais 28 57 Horsfan 3M 14 76 25.42 (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Aleksander Joncic» de Joegoslavische eentrumverdediger van Xerxes, is door de strafconunissie van de KNVB voor een wedstrijd geschorst, wegens te hard spel in de wedstrijd tegen Telstar. De schorsing wordt onmiddellijk van kracht, zodat Joncic zondag tegen Elinkwijk niet van de partij kan zijn. Hfl wordt vervangen door Poulus, een zoon van de vroegere Hermes DVS-speler. Xerxes zal ook zijn tweede Joegoslaaf, Lazar Radovic, nog moeten missen. Radovic is wel druk aan het trainen, maar hij voelt zich nog niet fit genoeg om aan een wedstrijd deel te nemen. Ondanks deze handicap moet Xerxes na de zege op Telstar in staat worden geacht om ook in Utrecht minstens een punt te behalen. Elinkwijk lijkt ons de zwakste ploeg van de ere-divisie. SVV—BBC la Schiedam en Excel siorHennes DVS op Woudectcin worden overschaduwd door Spart*— Fe benoord, een wedstrijd, waaraan we elders ln dexe krant uitgebreid aan dacht besteden. De SW-supporter» zullen verheugd zijn te vernemen dat de moeilijkheden met Leen Hubert uit de wereld zijn ge holpen. De grillige rechtsbuiten kan de aanvalskracht van SW, die door het gemis van de geblesseerde Van Mee- teren is aangetast, weer wat doen toe nemen. Trainer Rinus Gosens heeft ook goe de verwachtingen van de Spanjaard Arteaga, die vorige week een contract heeft getekend. De enige zorg voor Go sens op dit moment Is of linksbuiten Rijkuiter zondag vrij van militaire dienst zal krijgen. Bjj Excelsior staat een vraagteken achter de militairen Kosten en Aad den Butter, Trainer Smits weet nog niet hoe hij leemten zal opvullen in het geval dat het tweetal geen vrij mocht krijgen. Stuivenberg zondag in Zwolle uitgevallen is weer van de party. Bij Hermes DVS zijn de uit de ama teursector overgenomen Marree, Fon- hof en Jansen gewogen en voorlopig te licht bevonden. B ravenboer, v.d. Heide en Klein hebben zich inmiddels aanwipsien getoond, maar de laatste is een beetje aan hét sukkelen. Er zijn aanwijzingen dat hij een ontsteking aan de blindedarm heeft, zodat htj Isschien geopereerd moet worden. Is j zondag niet in staat om te spelen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag.Na een val van tien meter is de 40-jarige monteur P. J. Kaan gistermiddag mot een schedelbasisfraetuur en een dub bele rechterbeenbreuk naar het Sint Claraziekenbuis gebracht. Hij was op een bouwwerk aan de Ruigoord bezig met werkzaamheden op een vloer- tafel. Op zeker moment schoof de tafel weg en maakte de monteur een val van tien meter. (ADVERTENTIE) Welvaart is... lagere prijzen Juist voor de Kinderrijke ge zinnen I» die welvaart dikwijl* zómaar een woord, ...zonder werkelijke betekent»,- want al* er kleding voor Uw kroost ge kocht worde, verdwijnt het geld toch als sneeuw voor de zon? Heer dan ook profiteren ver standige moeders dan ook van de speciale aanbiedingen om deze vlotte en luxe meisjes- jasjes van heerlijk, warme wol len kwaliteit voor ruim 2 tien tjes te kopen. Kokette jasje», geheel gevoerd en met een eigenwijs ceintuurtje op de rug, voor kleine Eva's van 2| tot 6 jaar. top tot tssn WW" 92-98-104 Morgen begint de verkoop van deze leuke en warme meisjes manteltjes, ln rood, blauw of grijs, voor 2i tot 6 jaar. Ctin ut. pfKhrift. fc«t. misschien geopereerd moet worden. Is hij zondag niet ln staat om te spelen, dan wordt hij vervangen door Jansen. Ook bij de amateurs begint de com petitie zondag op volle toeren te draalen. De Rotterdammers eerste klassers gaan allemaal op reis. CW naar VUC, Overmaas naar Unitas, Nep- tunus naar EBOH en DCV naar UVS. v„n Uw Vamtr «M»< G«n Uh «t Kfirlfk. b*tt. yWnt paal Het goed hè, tussen Indonesië en ons. Zes hon derd miljoen gulden krygt Nederland. Zouden w|j ik be doel u on ik daar ook iets van kragen? Dat zou toch eigenlijk moeten, want die ontwikkelings hulp aan Indonesië betalen wÜ ten slotte samen. Ik heb de verslagen over de onder handelingen tussen Nederland en In donesië op de voet gevolgd, want Ik mag gerust zeggen, dat ik „nauwe banden" met de „Gordel van Sma ragd" onderhoud. De eerste keer dat ik bewust ging nadenken over de oost was direct na de oorlog, toen mijn broer werd inge lijfd bij de 7 December Divisie. Op de Bosatlas wees hij mij waar Indië lag. Iedere avond om zeven uur luister den we naar het programma voor de Nederlandse strijdkrachten. De kennismaking met „de bevol king" had plaats ln de eerste klas van de hbs. Op eens zaten er donkere jon- fens en meisjes in de banken. In zeer orte tijd wisten zij beslag te leggen op vele records van de schoolsport- bond. De jongens veroverden bege renswaardige plaatsen in het voetbal elftal. Ook kan tk mij nog herinneren, dat ln de straten van het stadje waar ik school ging donkergetlnte kinderen werden uitgescholden door blanken. Dat duurde niet lang. Er kwamen zo veel Indische kinderen. Een geheel andere kennismaking met Insullnde had plaats in het leger» waar oud KNIL-onderofflcleren span nende verhalen vertelden over de Jappen en zo. Ik kwam eerst goed in de Indische sfeer toen mijn zuster oen Indische jongen huwde, enige jaren later ge volgd door het huwelijk Hisscn onder getekende en het zusje van genoem de Indische jongen. De gesprekken ln de kring van de schoonfamilie over onderwerpen als „Indonesië toen en nu", Soekarno, Nieuw-Guinea, het bedlendenstelsèl, enz. verliepen aanvankelijk moeilijk en stroef, voornamelijk omdat mijn zuster en ik geen recht van spreken hadden. Wij waren er niet geweest. Wij vervulden dan ook dc rol van fi guranten: een gewillig klankbord voor bloemrijke verhalen over het para dijs daaarginds, doorspekt met poli tieke bespiegelingen, Er werden ln dit gezelschap uit hard hout gesneden stokpaarden bereden zoals; de Partij van de Arbeid heeft Indonesië weggegeven; Soekarno Is een misdadiger. Men stemde dan ook Weiter (voor behoud van koloniën,) iets wat ln de ogen van mijn zuster en mij een anachronisme was. Maar er vlei niet over te discussië ren. Men had nog hoop in die dagen. Flarden van met vele Maleise woor den doorspekte gesprekken staan voor goed ln mijn geheugen gegrift. „WU sloepen ome bedienden nooit. Rooit/" Grapiee op dit thema toaren niet ge- oorloofd en over de slogan: ,De Ja vaan i» lui" werd helemaal niet gedis cussieerd. Dat was gewoon zot Soedah! 5i3tüS«l wordt nog wel gesproken over Neder- iandsch Oost Indië. Batavia, het gou vernement en de baboe, maar de scherpe kantjes zijn er wel af en grap- Jea over het Nederlandse kolonialisme Van weleer zij® al lang niet meer ver boden. TY/ANNEER u op een morgen tot de ontdekking mocht komen, dat er- gent achter de voordeur, die dan Juist achter u ln het slot is gevallen,, uw re genjas hangt en sich in een van de sakken, bulten de sleutels van de auto, ook uw huissleutel bevindt, dan kunt u xich, na de gebruikelijke, maar min der bijbelse reactie, tot de brandweer wenden. De chef van de alarmcentrale zal u dan de gerusts tellende mededeling doen, dat de mannen van het korps vuurbestrijders binnen enkele minu ten tor plaatse zullen zijn. Overigens zal hij uw enigszins opge klaarde numeur onmiddellijk torpede ren met de opmerking „Dat deze hulp u wel een tientje gaat kosten". Alleen als u kunt aantonen dat een of ander huisdier door uw nalatigheid IN Rotterdam schijnt alles moge. lijk te zljm hooien op het Zuid plein bij hét metrovladuct in een noodtoestand Is geraakt, dan zal men u vertellen, dat ae hulp van de bvandw eerlieden nog steeds gratis ia. In elk ander geval, „wanneer er geen gevaar voor mens of dier bestaat" zult u voor de hulp een tientje op tafel moeten leggen. Voorheen gold esn andere regeling, waarbij deze karweitjes van de brand weer kosteloos waren. Nu kunt u de voordeur alleen geopend krijgen tegsn betaling van tien gulden „sleutelgeld". De „voorlopige aanslag" krygt u bü uw melding aan de alarmcentrale. De bevelvoerder van de mobiele eenheid, die enige tijd later uw woning bereikt, zal u andermaal, alvorens zijn mannen opdacht te geven het pand in te he men, op het hart drukken dat dit zaak je u een tientje gaat kosten. Als het karweitje ten alotte achter de rug is, zult u enkele weken moeten wachten, voordat de rekening van de Roteb u bereikt en u „mag" betalen. FEIJENOORD: Pteters Graaf land; Rcmeijn, Drael, Kraan, Veldhoen; Haak en Fransenvoor hoede ujoj nog niet samengesteld. SPARTA: Doesburg; Buitendijk, Laseroms, Eijfeenbroek, BerUzon; Kemper, Bouman, Bosma; Mcd- sen, Bosveld, Vermolen, XERXES: Treyiel: DorjeefPou- lus, Spinhoven. Fa/ié; Hanegem, Jacobs; Van Toledo; Heijerman, Kriesch, Kleinjan. SVV: v.d. Velden; Hazenbroefc Van Dongen, Van Leeutuen, Gïati- demaru, Van Schie, Van Beek en Arteaga; Hubert, Van Dijk en Rijkuiter EXCELSIOR; v.d. Wekke; G. den Butter, Luck, Mfihlenbruch, Kosten; Weber en A. den Butter; Veiberg, Stuivenberg, Beek, Btand HERMES DVS: Braü enb oer; Monster, v.d. Burg, Rijke, Hei kamp; v.d. Heide en Van Mullem; Klein, v.d. Griend, Van Kooten, Gouiceleetiu). (Van een outer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. In het aan Spangen grensende recreatiege bied aan de Spaanseweg wordt maan dag aj. om vier Uur de eerste paal ge slagen voor bet Jeugdhui» „De Voor post", toekomstig tehuis van de stich ting jeugdzorg „De Voorpost". Reeds in 1950 bestond in Spangen het plan om te komen tot een wijk centrum en sindsdien zijn met-allerlel acties geld ingezameld om tot verwe zenlijking Van dit plan te komen. Het gebouw waarvoor maandag de eerste paal wordt geslagen vraagt eea inves tering van 500.(500. Om aan dit bedrag te komen moest de voorpost een lening aangaan met het Grootboek der Nederland»® Her vormde kerk. (ADVERTENTIE) dancing-nightclub nieüwlandplein 12 Schiedam teL 010-284786 gedurende september en oktober dinsdag t/m vrijdag steyk gereduOMrde consumptieprijzen (op maandag xjjn wij gesloten)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1