Dolman op stadhuis officieel gehuldigd OVE KINDVALL GEREED VOOR ZIJN VUURDOOP Leve het bouwfonds Kent u de Laurenskerk? I Aardgas doodt honderd bomen Que omgeven door nieuwe clubgenoten ROTTERPAM RIJNMOND W. THOMASSEN: 'HOPELIJK KAN IK JE HIER VOLGEND JAAR OPNIEUW FELICITEREN' Eenmaal per uur bus 42 naar het Sehulpplein Bushalten tijdelijk opgeheven voor verkeersenquête Jubilaris Moerman onderscheiden Kris Kras rit niet meer 's morgens Sport op radio en televisie KASTEEL IS UITVERKOCHT Statendam maakt zomercruise mmmm Bejaardensoos in Pendrecht j li ie is be*ie roei holler/ Geen krant ontvangen? NOG 7 EXTRA CONCERTEN IN DOELEN pag. 4 - zaterdag 10 september 1966 Burgemeester Thomassen en we- reldkampioen Eef Dolman, plus het gemeentegeschenk voor de wereld kampioen op de weg: Rotterdam, dynamische stad. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag —Eef Dol man, de wereldkampioen der amateurs op de weg, is gieter-middag op het stadhuis door het gemeentebestuur of ficieel gehuldigd. Gezeten In een open auto en geëscorteerd door renners van s|jn vereniging Apollo en gemotori seerde politieagenten werd btf In een feestelijke optocht van zUn huts ln de Sohoonderloostraat naar het raadhuis gereden. In de trouwzaal werd Dolman toege sproken door burgemeester Thomas sen. Deze zei onder meer dat de Rot terdammers zich dubbel trota voelen, omdat de nieuwe wereldkampioen een stukje Rotterdam is. „De meesten weten niet wat er allemaal voor komt kijken om een dergelijke prestatie te leveren", zei Rotterdam's eerste bur- ëer, „Sinds november 1969 doet Eef lolman reeds aan wielrennen en in deze zes Jaar is wel gebleken dat hij tot grote prestaties in staaf Is," ■-t'Burgemeester Thomassen overhan digde Dolman vervolgens het boek „Rotterdam, dynamische stad" met de woorden: „Ik hoop dat Je nog vele boeken zult mogen ontvangen. Jo kunt er van overtuigd zijn dat al je zichtba re en onzichtbare supporters Je presta ties op de voet zullen blijven volgen. Hopelijk zal ik Je het volgend Jaar •opnieuw vanaf deze plaats kunnen fe liciteren." VASTE STEM Met vaste stem dankte Eef Dolman de burgemeester en de aanwezigen voor de hem gebrachte hulde. „Ik ben blij dat lk dit succes heb behaald; niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle anderen". En Inhakend op de laatste woorden van de heer Thomassen be sloot hij; „Misschien tot de volgendel keer". Na Eef Dalman kwamen nog ver scheidene sprekers aan bod. Namens de KNWU sprak voorzitter dr. B, van Dijk. die terloops aan wethouder Lan- gerak om een overdekte wielerbaan voor Rotterdam vroeg. Ook de voor zitter vun Apollo, do heer Van Leeu wen, kwam hier nog even op terug; ;,Hoe is het mogelijk dat Dolman zon der de aanwezige accommodatie tot 'n dergelijke prestatie Is kunnen komen." Na het officiële gedeelte op het stad huis, waar ook loco-burgemeester moj. mr. Zeelenberg, de wethouders Jet- tlnghof en Polak en vertegenwoordi gers van de Raad van Lichamelijke opvoeding aanwezig waren, vertrok de stoet naar de feestzaal ln de Ham mers treat. Daar werd Eef Dolman door zijn vereniging Apollo gehuldigd. Namens de vereniging kreeg de we reldkampioen een envelop met dui zend gulden aangeboden. *-ROTTERDAM, zaterdag Tege moetkomend aan enige verzoeken van bewoners van het bejaardencentrum Waelesteln heeft de directie van de R.E.T. besloten met ingang van maan dag 12 september eenmaal per uur een bus van lijn 42 (Rochuasenstraat - Boergoensevliet) te laten doorrijden naar hot Sehulpplein, ongeveer op de inanler zoals op lijn 33 ook eenmaal per uur een autobus naar de luchtha ven Rotterdam doorloopt. Het betreft hier een verlenging van 'buslijn 42 met ongeveer 450 meter. De bussen, die naar het Scbulppletn ?*oorri]4en vertrekken van het bussta tion Rochussenstraat op alle dagen Lius ook 's zondags) om 8.38 uur en vervolgens telkens een uur later tot <13.38 uur. Van het Sehulpplein vertrekken de wagens om 9.00 uur en vervolgens elk heel uur tot O.OO uur Do route voert via de Kromme Zandweg en de Schulpweg. ROTTERDAM, zaterdag. In ver band met een algemene verkeersen quête, die door een gespeclalisaerd bu reau ln opdracht van de gemeente Vlaarriingen wordt gehouden, hs de R.E.T. verzocht twee huiten tijdelijk op te heffen. Ze bevinden zich beide ln de Schledamsedljk en worden aan gedaan door de buslijn 43 (Schie dam Vlaardingen Holv en 4B (Schiedam Vlaardingen West). Bussen, rijdend ln de richting Vlaardingen, zullen op dinsdag 13 sep tember van 7.00 tot 10.00 uur en van jfi.OQ tot 10.00 uur niet kunnen stop pen bij de hallo Schledamsedljk ter hoogte van het Shell-recreatie-oord. op donderdag 15 september geldt hetzelfde voor de bussen richting Schiedam. Ze zullen tussen 7.00 en 10.00 uur en tussen 10.00 en 19.00 uur de halte Schledamsedljk ter hoogte :van ClnclnnaÜ-Nederlaod N.V, wat ikunnen aandoen. Door een erehaag van wielrenners betrad Eef Dolman gistermiddag het stadhuis om door het gemeente bestuur gehuldigd te worden. ROTTERDAM, zaterdag. Over de gehele stad verspreid staan een kleine honderd bomen, die door aardgas sün aangetast. Zij z(jn ten dode opgeschre ven cn zullen door de plantsoenen dienst vau de gemeente worden ge rooid en vervangen door nieuwe bo men. Naar ir. A. Raad, hoofdlngenleur- afdelingachef van de afdeling plant soenen en begraafplaatsen van ge meentewerken, desgevraagd meedeel de, is dit een regelmatig voorkomend verschijnsel. ..Aanvankelijk vvns het ons niet dui delijk waaraan de bomen dood gingen, maar we kregen toen het sterke ver moeden dat het een gevolg was van lekken in gasleidingen. Hetzelfde ver schijnsel deed zich voor met stadsgas. Een boom leeft ook in de grond met zijn wortels. Dan moet er een goed sa menspel zijn van lucht en water, Als de lucht tn de grond vergiftigd wordt met aardgas, dan kunnen de celletjes ln de wortels het niet bolwerken, Zf) kriïgen dan geen lucht en sterven af." Dit heeft tot gevolg dat takken doodgaan en de bomen vroeg kaal worden. De bomen zijn dan onherroe pelijk verloren. De laa'ste Ujd zijn er veel nieuwe (onrd) gasleidingen gelegd. Door het verhogen van de druk in de leidingen zijn er op tal van plaatsen lekken op getreden. Het GEB waarmee de afdeling plantsoenen contact heeft opgenomen, zal zo spoedig mogelijk de leidingen repareren. Het aardgas is voor mensen niet schadelijk. Ir. Raad: „De zieke en de dode bo men zullen worden weggehaald. Daar voor tn de plaats zullen er jonge wor den bljgeplant, maar die staan ln een mooie laan met hoge bomen niet zo erg fraai". ROTTERDAM, zaterdag. De heer M. N. Moerman, die in besloten kring zijn 40-jarig jubileum bij de NV P. J. Kusse en Zonen heeft gevierd, ia on derscheiden met de eremedaille ln zil ver, verbonden aan de orde van Oran- je-Nassau. De versierselen, behorende bij deze onderscheiding, werden hem namens de burgemeester uitgereikt door de heer J. van Eldik* -t ROTTERDAM, zaterdag. Omdat het vakantieseizoen is afgelopen heeft de R.E.T. besloten de dagelijkse och- tendrlt Kris Kras door Rotterdam met Ingang van maandag 12 september te laten vervallen. De nog altijd goed beklante mid dagritten (waarin begrepen een be zoek aan het metrostation Stadhuis) blijven tot nader order gehandhaafd, Dat wil zeggen dat er op werkdagen een rit wordt uitgevoerd om 14.00 uur, op zaterdag om 14.30 uur en op zondag om 14.30 en 17.00 uur. Vertrekpunt Is telkens de centrale post van de RE.T. aan het Kruisplein. TELEVISIE EN RADIO besteden morgen aandacht aan de volgende sporteve nementen: TELEVISIE NEDERLAND I; 16.00— 17.15 uur wereldkampioen schappen roeien; 20.05 20.30 Sport in Beeld met flitsen van Sparta—Feije- noord, NAC—ADO en we reldkampioenschappen roeien. NEDERLAND II: 21.35— 22,30: Finale wereldkam pioenschap volleybal RADIO HILVERSUM I: 15.00— 16.30 uur: Marathon met rechtstreekse reportages v&n NACADO, Alkmaar Blauw Wit, SittardiaGo Ahead, wereldkampioen schappen roeien en over zichten van hockey, korfbal en handbal, HILVERSUM II: 16.30 17.00 uur: Sportrevue met na beschouwingn van de voetba Iv/ed strijden Sparta Feijenoord, MW-Ajax, Willem IJ—Telstar, wereld kampioenschappen roei en, paardekoersen op Me- reveld en Emmeloord, kam pioenschap ven Nederland voor springruiters tn Am sterdam en Ned. kam pioenschappen zeilen op da Westeinder Plas. HILVERSUM II: 18.05 18.30 uur: Marathon II met nabeschouwingen van de voetbalwedstrijden Cam- buur—Zaanstreek. DWS— GVAVf Haarlem—Rod a JC, wereldkampioenschappen roeien en overzichten van handbal, korfbal en hockey. (Van onze sportredactie ROTTERDAM, zaterdag. Sparta Feijenoord zal morgen voor een uit verkocht Kasteel worden gespeeld. Met uitzondering van 500 jongens- kaarten. die morgenmiddag om 12 uur aan de loketten van de Jongenstribune zullen worden verkocht, zijn alle p 1.00 0 plaatsbewijzen reeds ln de (Voorverkoop van de hand gedaan, ROTTERDAM, zaterdag. Het s.s. Statendam van de Holland-Amerika Lijn zal het volgend jaar tussen 29 juli en 12 augustus een cruise maken naar het Scandinavische fjordengebled; en do Oostzee. Tijdens deze veertiendaagse zomer cruise loopt het passagiersschip Go thenburg, Riga, Helsinki, Stockholm en Kopenhagen aan, In deze havens kunnen de passagiers deelnemen aan interessante landexcursies. Daarnaast bestaat voor hen de gele genheid vanuft Riga vla Leningrad of vla Moskou naar Helsinki te reizen, ln welke haven zij weer aan boord van de Statendam kunnen gaan, Het schip za] ook korte bezoeken brengen aan Gei- ranger en Andalsnes ln het Noorse fjordengebled en aan Hankö op de zuidwestelijke punt van Finland. hMmm® Ove Kindv2l, Feijenoords tweede Zweedse voorhoedespeler, te mldder van zijn nieuwe clubgenoten: Coen Moulijn. verzorger Gerard Meijer, trainer Willy Kment en Harry Büd, (Van een onzer verslaggevers) j ROTTERDAM, zaterdag. De sport- en amusementsvereniging „Pendrecht" heeft het programma voor het komende jaar bekend ge maakt, Buiten de contactavonden voor jongeren, de knutselmiddagen en de dansavonden heeft men dit Jaar een bejaardensoos in het leven geroepen, waar de ouden van dagen iedere don derdagmiddag van 25 uur bijeen kunnen zijn. Naar verluidt is er voor deze soos veel belangstelling. Al deze activiteiten worden gehouden in het nieuwe clubhuis aan de Kromme Zandweg. Het gebouw is eigendom van de ijsclub Charlois, die er echter het grootste gedeelte van het jaar.geen gebruik van maakt. Evenals vorige ja ren ataat er ook nu weer heel wat op het programma: de fancy-fair, de uit stapjes met de bejaarden, de beat- en songfestivals en het zomerkamp in Eemnes. IN DE RACE om de Parool-beker heeft zich een kopgroep van drie man gevormd, waarin alle Rotterdamse eredivisieclubs zijn verte genwoordigd. Israël van FeijenoordEijkenbroek van Sparta en Heijerman van Xerxes hebben, in vier wedstrijden elk 31 punten verzameld, een gemiddelde dus van 7,75 per wedstrijd. Het klassement ziet er als volgt uit: 1 tot en met 3 Israël (Feijenoord), Eijkenbroek (Sparta) en Heijer man (Xerxes) 7,75 (31 punten uit vier wedstrijden); 4 Geels (Feije noord) 7,67 (23 uit 3); 5 tot en met TDbesbufg (Sparta), Van Toledo (Xerxes) 7,50 (30 uit 4) en Treytel (Xerxes) 7,50 (15 uit 2); 8 tot en met 11 A. den Butter (Excelsior), Bravenboer (Hermes DVS), Ffeiïcamp (Hermes DVS) en Verweel (Fortwna), allen 7(28 (51 uit 7). 12 tot en met 24 Pieters Graafland (Feijenoord), Romeijn (Feije noord), Laseroms (Sparta), Bentzon (Sparta), Buitendijk (Sparta), Bowman (Sparta), Bosveld (Sparta), Hanegem (Xerxes), alien 7 (28 uit 4), V. d. Wefcke (Excelsior) ett G. dert Butter (Excelsior) 7 (49 uit 7), Moulijn (Feijenoord) en Kraai/ (Feijenoord) 7 (14 uit 2), Radovic (Xerxes) 7 uit 1. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. Alles is oké met Ove Kindvall. Nog een beetje vermoeid van de afscheidswedstrjjd. die hU donderdag avond in Norrköping speelde, maar zonder blessures, arriveerde FeUenoord$ tweede Zweed (kosten 175,000) gistermiddag in Rot terdam. Hoewel Feijenoords manager Guus Brox zich in een mysterieus stilzwijgen hulde en onder geen geding zijn elftal wilde prijsgeven, mag men aannemen dat Kindvall morgen naast zijn landgenoot Harry Bild tegen Sparta zal spelen, Ove Kindvall wil nleta liever das meteen maar zijn vuurdoop onder gaan. „De begrHjp dat het een harde wedstrijd zal worden, maar lk ben in vorm en niet bang." Ove Kindvall kwam er eerlijk'voer uit dat er heel wat in hem is omgegaan Er blaken mensen te bestaan die er iedere keer weer in slagen dwars tegen gevaar lijk© sociaal-economische stromen op te roeien en te slagen. Zo las u van de week in deze krant over de gebroeders Coster, die het pro bleem personeelstekort in het ge heel niet kennen, U kon ook lezen waarom niet. De medewerkers van deze onderneming worden omgeven door een aantal hoogst plezierige arbeidsvoorwaarden: het geheim van de gebroeders Coster. Van de week maakte ik kermis (wéér kennis) met een onderneming, die op een geheel ander terrein erin slaagt verontrustende tendenzen, waarover de kranten volstaan, te negeren. Onderneming is eigenlijk niet het juiste woord, want ik heb het oog op het Bouwfonds Nederlandse Gemeen ten. Het Rottardemech Parool-abonneea kunnen ons dit tele ton lach melden van matndag tjn. zaterdag van 17.J0—W.00 uur Telefoon 1S9410 Abonneea luiten R'dam-Schiedam kunnen zich wenden tot onae plaat selijke agenten. Als u een klein beetje de krant leest weet u dat het al vele jaren mis is op dc wonmgfcouwmarkt. Er zijn tal van moeilijkheden. Het geld is duur ge worden (hypotheekrente van 7 3/4 procent), de bouwkosten stijgen ln eer veron'rus.end tempo, er dreigt werke loosheid in de animcmerswercld en hoeveel andere zorgelijke ontwikke lingen zijn er nog meer. Maar het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten bouwt gewoon door alsof er nie.s aan de haud is. He: woord lemporisering schijnt voor hel B.N.G. niet tc bestaan. Geen wonder, dat deze week bij het slaan van een eerste paal voor zestig eengezinswoningen in Hoogvliet de letters B.N.G. werden vertaald als „We bouwen nog gelukkig". Maar hoe kén dat dan? Een B.N.G.-functionaris zei het heel simpeltjes. Hij merkte op: Huizen zijn niet duur; de grond is duur. In Oud-Bijerland bouwen we eengezins woningen voor 30.000. Een andere B.N.G.-man formuleer de net in het openbaar wat formeler: op de vraag waarom het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten wel kan bou wen luidt het antwoord: Kwaliteit". Bil het publiek leeft de gedachte: een bouwfonds woning is goed. Het blijkt nog steeds mogelijk met enkele duizenden guldens eigenaar te worden van een woning. Een aange paste regeling waarborgt de verdere financiering. Daarom gaat hei Bouw fonds Nederlandse gemeenten ver- der. Als u het mij vraagt, schuilt het ge- helm van het succes van het bouw fonds vooral hierin. Het bouwfonds werkt mee aan bezitsvorming en be zit maakt gelukkig. Wie een eigen hüia met tuin heeft ziet zijn recrea tieproblemen met minstens de helft verminderd; hi] hoeft de bennen niet op te zoeken. VIk ontving het volgende schrijven van de gecommit teerden tot de zaken der Nederduitsche Hervormde Ge meente te Rotterdam. „Mijne heren, tot ome spijt moeten wij nog steeds constateren dat het in onze stad niet alom bekend is, dat de Grote of St. Laurenskerk gratis is te bezichtigen. Ten overvloede geven wij ti onderstaand de tijden van bezichti ging, te weten: tn de zomermaanden, alle werkdagen van 10—16 uur; in de wintermaanden, van maandag tot en met vrijdag van Jl tot J6 uur. Voorts delen wij u mede, dat het nog te wei nig bekend is, dat iedere vrijdag gratis een lunchconcert wordt ge geven op het Transepterorgel van 12.45 uur tot 13,15 uur. Wij verzoeken u beleefd, de lezers van uw geacht blad voor het bovenstaande belang stelling te vragen. Welnu, bij deze dan. Toen lk dit schrijven onder ogen kreeg realiseerde ik mij met een schok, dat ik zelf nog nooit één voet ln de Grote of St. Laurenskerk had gezet. Ik kende het gebouw alleen van ae buitenkant en een enkele keer als lk er langs liep mompelde ik, dat de toren scheef staat, hetgeen bh na vraag niet het geval bleek te zijn. Ik ben het .verzuim op een raiddag gaan goedmaken. Dat vergde wel enigo zelfoverwinning, want kerken maken mij oneindig neerslachtig. Dat - ii UKK heb ik uit raün Jeugd. Toen blauwe maandag op Zondagsschool ging bad lk de grootste moeite met de combinatie van somberheid en plechtstatigheid in het kerkgebouw enerzijds en de predikant anderzijds, die vertelde, dat het by ons van bin nen móest jubelen enz. Kerken bezoek ik nu alleen nog in het buitenland: a. Omdat Van Pge- raat dat voorschrijft en b. Omdat het ruime schuilplaatsen zijn by slecht weer. Wat de St. Laurenskerk hetrpft trof ik het wel bijzonder slecht, want het was toevallig stralend weer. Het vergt dan wel even iets om die r^urknop om te draaien en binnen t: glijden in een onwezenlijk stille we reld. Waarom toch? Aangezien mijn kerkse kennis zeer beperkt is vod ik mij altijd een beet je opgelaten ineen kerkgebouw. Zo weet ik nooit welke delen ik wel en niet mag betreden, Na vele buitenlandse toeristische kerkbezoeken heb Ik de gewoonte ont wikkeld mijn rondes door deze gebou wen te 'oen met het hoofd in de nek. Tk wil dc hoogte op mij laten inwer ken, want dat fascineert mij. Als je hot te lang doet ontstaat een soort omgekeerde hoogtevrees, waarvan het begrip vrees gelukkig af Is, want je staat lekker met beide benen od de grond. Toch is er, althans wat. mij betreft, met de St. Laurenskerk iets bijzon ders aan de hand. De kerk is, zoels u weet, namelijk voor een zeer groot deel gerestaureerd ln de oorepronke- HJke staat. Dat boeit me. Restaureren is veel moeilijker dan bouwen; het duurt ook veel langer. Ik heb wel eens gedacht, waarom niet de hele kerk afgebroken en opnieuw begonnen. En zeg nu niet, dat ze niet meer kunnen bouwen als vroeger. Ga dan maar eens kijken in de St, Laurens: ze kunnen het nog bouwen als toen. toen hij afscheid nam van de club, waarvoor hij sinds zijn elfde Jaar had gespeeld. Zijn teamgenoten overhan digden hem bloemen en van het be stuur kreeg hij een zilveren herinne- ringsschaal. „Ove speelde een fantastische wed strijd", vertelde Cars Stenféldt, een verslaggever van Ezpressen uit Stock holm, die met Kindvall naar Rotter dam is gekomen, om diens debuut in de Nederlandse competitie mee te maken, „Hij scoorde vier doelpunten, de nummers twee tot en met vijf, en kreeg na afloop een ovatie van de 18,000 toeschouwers." Met twintig doelpunten uit veertien wedstrijden was Kindvall veruit de beste schutter van Zweden, Hoewel nog zes wedstrijden gespeeld moeten worden, neemt men aan dat Kindvall dit seizoen topscorer zal blijven. Num mer twee heeft namelijk een achter* stand van zes treffers op Kindvall en zal dus in iedere wedstrijd moeten scoren om dit verschil weg te werken. Ove Kindvall bracht geen brief mee, zoals Feijenoord had. gevreesd, een .brief van de Zweedse voetbalbond met het verzoek om Kindvall af te staan voor de eerstvolgende interlandwed strijd: - Volgens een clausule in het contract van Kindvall zou Feijenoord aan dit verzoek moeten voldoen, maar de Zweed verzekerde ons dat hij van dit. recht geen gebruik zou maken als de belangen, van Feijenoord daardoor zouden worden geschaad. Toen we hem er op wezen, dat Por- tngal-Zweden, in het Europees toer nooi voor landenploegen, op dezelfde dag wordt gespeeld als Ajax-FeUen- oord (13 november), zei hij onmiddel lijk: „Dan speel ik voor Feijenoord, want hier ligt m'n toekomst." ROTTERDAM, zaterdag. Wegen? de aanhoudend grote belangsielUnl voor de abonnementsconcerten van het Rotterdams Phllharmonisoh Orkest In De Doelen is besloten, naast de reeds ingevoegde extra serie van zeven don- derdsgavondconcerlen, alsnog tweede serie van seven concerten w organiseren. Het Concertgebouworkest onder lel-, -i ding van George Szell, het Radio! Fit- - harmonisch Orkest onder leiding van Jean Foumet en het Omroep Orkest, onder leiding van Roberto Benzi zyn uitgenodigd, naast het.Rotterdams r PhUharmonlsch Orkest, in deze serie te concerteren. De volgende solisten zullenhun medewerking verlenen: Zino Frances-,; eatti en Herman Krabbers» viool, Eve-;.'!; lyn Lear, sopraan, JacquesKelp „eJU; Daniël Wayenberg, piano. !y De coacerten zijn voorlopig'WstgevA: steld op: 18 november, l3sfléipemD^ 11 januari, 1 februari, IT JebryajV 18 maart en 20 april aj.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1