Rayon-agent doet intrede J Programma Filmkring Japanse houtsneden in Galerie Wiegman Schiedam; COMBINATIE VAN POLITIEMAN, ADVISEUR, SOCIAAL WERKER EN BEMIDDELAAR Oud systeem wordt ruimer en veel moderner opgezet WALDO N.V. SYY speelt tegen RBC Vakanties bij onderwijs SCHIEDAM Citroen agent R.D.M. VERHAALT BOOREILAND SEDCO 135 D. Burgerlijke Stand Medische dienst Kerkdiensten Bromfiets botst door links rijden Jonge vandalen beschadigen auto Jubilaris bij Werf de Jong Reeds in 8ste eemv beoefend Boekhouder poogl ambtenaar om te kopen; drie weken gevangenis geëist =h MEDEWERKER(STER) Beëindiging vóórverkoop van gastoesteilen Assistent-IXPEDITEUR Openbare vrijwillige verkoping KOERIERSTERS BENGO f 1.50 MEDEWERKER zaterdag 10 september 1966 - pag- 5 (ADVERTENTIE) Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Een nieuw organisatiefacet van de Schiedarnse gemeentepolitie: het gaan opereren met zogenaamde j „rayon-agenten". 1 Sedert begin juli van dit jaar is de politie er toe over gegaan te v/erken met een aantal van dergelijke agenten, na eerst „proef gedraaid" te hebben in de wijk Ndeuwland. De genomen proef werd een groot succes. Vooral de oudere bewoners van Schiedam zullen zich nog zéker de agenten voor de geest kunnen halen, die, tot voor een aantal jaren, te voet of per flets hun vaste rondes door de wijfeen, deden Dat kon toen, omdat het surveillance- patroon veel rustiger was. Een agent had nog tya om ztfn aandacht aan klei nere, en soms minder belangrijke, zaken te schenken. „Maar naarmate het verkeer steeds drukker werd, de stad zich uitbreidde en er zich in de stad steeds meer in terne verplaatsingen voordeden, werd het contact tussen politie (de wijk agent) en de bevolking steeds minder. „We aden geen agent meer." luidde op gegeven moment de algemene klacht Hetgeen gegrond was. Twee door de stad radende patrouillewagens zfjn nu eenmaal onvoldoende om het (toch zo hoognodige) contact te kunnen bewa ren. Schiedam is nu in acht rayons ver deeld. In vijf daarvan Nieuwland Oost en West, het bebouwde gedeelte van Kethel, het Oude Westen en het „landelijk gedeelte van Schiedam (Harga, Thurlede, de volkstuincom plexen en het Industrieterrein) doet momenteel al een politieagent dienst. Wat hoopt men nu met deze rayon agenten te bereiken? Primair wordt gesteld, dat bet contact, dat er vroeger bestond tussen politie en bevolking, weer terug moet komen. Een aan een bepaald rayon toegewezen agent kan veel dieper op allerlei problemen (probleempjes) en moeilijkheden in gaan. Daarnaast kan hij in vele geval len preventief werk verrichten. Hij komt in scholen, bedrijven en bij ver enigingen en kent na verloop van tijd de verhoudingen en weet „wis wie is". En ,wat eigenlijk nog veel belangrijker is, men gaat zeggen „dat is mijn agent". In zekere mate wordt hu koning In eigen gebied. Niet alle politiemensen komen zon der meer in aanmerking om tewerk te worden gesteld als rayon-agent. Men moet voldoen aan een aantal eisen (om precies te zijn zeshen), zoals: zelfstandig kunnen werken en initia tief tonen, een grondige ervaring heb ben als politieman, actief zijn. het heb ben van een gedegen wetkennis en een goede algemene ontwikkeling, contacten kunnen leggen, kunnen om gaan met iedereen en sociaal voelend zijn. Daarnaast: parate kennis en het vermogen onderscheid te maken. Een rayon-agent krijgt geen speci fieke taakomschrijving en heeft ook geen vaste werktijden. Simpel gezegd: hjj moet aanwezig zijn, waar hij nodig is. En dat is geen gemakkelijke taak. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, vrijdag Bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschap- pij hoopt men vuriff op een weekeinde met weinig wind. Hooguit windkracht 4 mag het zjjn, omdat men morgen ochtend om 7 uur begint met het ver halen van bet booreiland Sedco 135 D, een omvangrijk gevaarte, een wind vanger. die bU onrustig weer heel moeilijk te hanteren zou zijn. Sleepboten van de RDM en de drjj vende bok „Ajax" krijgen morgen ochtend het moeilijke karwei op te knappen. Het wegslepen zal heel se cuur dienen te gebeuren, omdat het booreiland met zijn enorme „sloffen" langs de golfbreker in de Heysehaven- mond moet worden geraanoevreerd. Als alles goed gaat verwacht men om ca. 12 uur 'e middags met de sleep op de Maaa te kunnen liggen. Men. rekent vier uur nodig te hebben voor de sleepreis over de rivier naar Europoort, Calandkanaal. Daar zullen met het eiland enkele proeven worden genomen en zal het o.m. worden afge zonken. Zo spoedig mogelijk daarna vertrekt de sleepboot „Zwarte Zee" met het booreiland naar Nigeria. Indien morgen de wind te sterk zou zijn, zal men het transport zondag on dernemen of eventueel in het volgende weekeinde. Geboren te Schiedam: Gilbert C. z.v. R. H, van den Engh en J, Bronkhorst Ondertrouwd; W. Bun te, 25 jr. en P. J. W. Hersbaeh, 19 jr.; R. Buitendijk, 22 jr. en A. B. G. L. van den Brink, 20 jr.; T. H. J. van Deurzen, 24 jr. en A. M. W. A. van de Koppel, 22 jr.; T. P. G. M. van Duikeren, 22 jr. en M. E. Verver, 26 jr.; A. Hoogmoed, 31 jr. en T. CDoombos, 24 jr.; R. J. Jenkinson, 32 jr, en G. Busscher, 32 jr.; A. Koolmees, 30 jr. en H. C. Schro der, 28 jr.; A. C. F. Lansbergen, 23 jr. en L M. H. Heijnsbroek, 25 jr.; F. J. Melchers, 48 jr. en N. van der Maas, 31 jr.; H. J. Post, 22 jr. en J. M. P. H. Lips, 19 jr.; W. van Stochem, 36 jr, en C. S. Donkersloot, 21 jr.; A. P. van der Tol, 25 jr. en M. J. Codeé, 21 jr.; J. Voogt, 20 jr. en j. M. Loke. 18 jr.; A. Bmtevinos, 23 jr. en C. A. Krommen hoek, 22 jr. Gehuwd: J. van 't Hof, 24 jr. en H, M. Markx, 20 jr.; J, G. Penning, 23 jr, en M. Keesmaat, 23 jr.; 3. van der Touw, 21 jr. en J. van der Vlist, 19 jr.; G. J. W. Brand, 26 jr. en A. J. Kop- mels, 26 jr.; T. Vrijland, 23 jr. en P. van der Kuil, 21 jr.; C. Kuijl, 23 jr. en A. M. de Zwart, 21 jr.; A. A. Xooijman, 22 jr. en J. M. A. Kazenbroot, 21 jr.; W. N. W. Durenkamp, 26 jr. en J. H. Bohm, 21 jr.; W. P. Walthie, 24 jr. en Z. J. B. Stoker, 19 jr.; G. A. van Pot ten, 23 jr. en A. Meijer, 25 jr.; P. A. van Akkeren, 32 jr. en W, Elsenaar, 25 jr.; A. J. Feelders, 26 jr. en E. J. M. van der Klink, 21 jr.; A. Hartog, 20 jr. en L. Duifhulzen, 21 jr.; J. F. Doe- jaaren, 24 jr. en J. K. Verbrugge, 21 jr.; J. A, T, Nijkamp, 29 jr. en M. Roe- rade, 22 jn; R. van Wensen, 41 jr. en H. Dijk, 41 jr.; W. N. J. M. Utens, 23 jr. en J. L. M. Hanselman, 26 jr.; J. M. Defilet, 22 jr, en K. van Stuivenberg, 23 jr.; A. Kocveringe, 25 jr. en C. W. Salij, 23 jr.; W. C. Dijkers, 25 jr. en I. Vellekoop, 20 jr. Overleden te Schiedam: E. Verhagen, 76 jr. echtg.: Bitter; C. Sonneveld, 81 jr. SCHIEDAM. Gedurende het weekend zijn de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen. Marconi straat 93, tel/ 208516; G. W. Ormel, Schoolstraat 5, tel. 264244 en L. H, Geer des. Veenlantstraat 2, tel, 268067. Geopend is apotheek Jansen, Swam- nerdamsingei 4i, die ook gedurende de volgende week de - nachtdienst waarneemt, HOOFDZAKEN Toch zUn er zeker een aantal hoofd zaken uit het, door een rayon-agent te verrichten werk te noemen. HH verricht allereerst zlin algemene politietaak, zich daarbij tevens rich tend op het dienstverlenende element. Een vraagbaak zijn. Contact met de rayon-bewoners. Algemeen toezicht (het voorkomen van baldadigheid, enz.). Handhaven van de wettelijke voor schriften, vooral daar waar het zaken betreft, die door de agenten in surveil lance-auto's niet in het oog kunnen wérden gehouden (loslopende honden, het kloppen van kleedjes op verboden tijdstippen, b.v.). 'GROTE OOM' Mede zorg dragen voor de reinheid van de openbare weg. Eenmaal in de week komt de korpsleiding samen met de rayon-agenten en enige hoofden van dienst van gemeentelijke instel lingen. Dan wordt er uitgebreid ge praat over de opgedane bevindingen, Ideeën uitgewisseld en raad gevraagd en gegeven. Er zijn door de rayon-agenten reeds aardige successen behaald. In Nieuw land b.v. werd er Yeel door kinderen over de trottoirs gefietst. Dat is nu volledig afgelopen. Een rayon-agent moet in feite een combinatie zijn van politieman, sociaal werker, voor kin deren de „grote oom" en voor ouderen een adviseur en bemiddelaar. JtHé\ zegt het publiek nu nog, „we zien weer eens een agent". Waarschijnlijk wordt dat in de toekomst: „Ha, daar is onze agent Schiedam Ned. Hervormde Gem. Grote kerk: 10 uur ds. D. van Hof (Delfshaven) en 17 uur da. Ir. D. Harteveld (Delfshaven) Bethelkerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 19 Oecum. dienst. Opstandtngskerk: 10 uur da. A. Hoffman en 19 uur ds. G. Spilt (Utrecht) Vredeikark: 10 uur ris. C. v.d. Steen en 19 uur ds. J. D. Smids (Amers- Herv. Gsm. Kethel, De Rank: 830 uur haven), Ned. Herv, Geref. Enuf- Gebpuw Irene: da. J. Schuurman (Schoonhoven). Opstan dtngskerk: 10 uur ds. G. Spilt (Utrecht) Ned. Prot. Bond Westvest 92: mevr. ds A. Pool-Bast. Evans. Luthers* Gem. 10 uur ds, A. Steinhart. Ond-Kath. kerk. Dam U: 10 uur H, Mis. Baptls ten-feme en t«. Lange Haven 129: 10 uur samenkomst. M Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Helligingsearaenkomst en 1930 uur Vertoe- sin gssamenkomat, Hoogstraat: 18J0 uur. Openluchtsamenkomst, Alle samenkomsten o.l,v. matoor en mevr. C. Oerstal. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 13 uur Openbare toespraak en 19 uur Wachtto renstudie. Oud-Ge te f., kerk .Jeugdhuis Lang* Haven 97: 9 ep 15.4* uur da, J. H, Grtjnilgt,(<WU- G*m. t. Oorspv Lsdgb' Hayim 129: IS uur prediking oLv, <üxkWv> d. Brugge. De rayonagent zal dikwijls dezelfde kinderen bij tiet oversteken as sisteren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Op de Admiraal de Ruijterstraat ontstond een aanrijding tussen een bromfiets- bestaard door de 19-jarlge leerling lasser L. V„ en een motorfiets, be stuurd door de 26-jarige monteur A. R. K. De bromfietser reed aan de linker kant van de weg en kwam frontaal met de motor in botsing. Zowel de bromfiets- als de motorbenjder wer den door de GG, en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, al waar bij de bestuurder van de motor een hersenschudding werd gecons'a- teed. Beide voertuigen werden vuj ernstig beschadigd. ROTTERDAM, vrijdag. Bij een botsing tussen een personenwagen en een driewielige motorwals op de krui sing Docnkode, Schieveensedijk, Vliegveld weg is een grote hoeveelheid teer, de lading van een aanhangwagen, op het wegdek gekomen. Personeel van de gemeente strooide zand over het „geteerde" wegdek. Het verkeer werd ongeveeer een uur over een an dere rijstrook geleid SCHIEDAM, zaterdag. SVV komt zondagmiddag in Harga tegen RBC met een gewijzigde opstelling van de voorhoede in het veid. Trainer Goosens hoopt daardoor wat meer stootkracht cn verrassing in de aanval te brengen. Zo neemt Leen Hubert weer de rechts buiten-plaats in, terwijl ook de Spanjaard José Arteaga In de aanval zit. De Roosendalers zijn overikens te genstanders, die men beslist niet moet onderschatten. In deze nog jon ge competitie hebben ze reeds meer malen de tegenstanders de voet dwarsgezet. SW2 gaat op bezoek bij Ajax 2, waarvan vorig seizoen in Amster dam met 1—0 is gewonnen en waar door de Amsterdammers van het kampioenschap zijn afgehouden. Het Jeugd-team speelt zaterdag om lö 45 uur in Harga tegen het sterke jeugd- team van NO AD, Bij de amateurs speelt SVV 3 uit legen Rozenburg 2 cn het vierde eli- tal krijgt bezoek van Emma 3. ROTTERDAM, vrijdag. Met een bekkenfractuur is gisteren de twaalf jarige scholier Willem Kooyman naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. De jongen had geprobeerd van een hoog-: spanmngshulsje van de G.E.B. op een daarnaast staande werkkeet te sprin gen, Hij sprong echter mis en viel (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Schledamse Filmkring heeft het programma voor het seizoen 1966-67 bekendgemaakt. Het worden vier filmvertoningen in het Monopole-theater en vjer cause rieën met film ln gebouw Irene. In Monopole wordt op dinsdag 20 september vertoond „La passion de Jeanne d'Arc", het klassieke meester werk over het lijden van de maagd van Orleans, in 1928 vervaardigd door Carl Th. Dreyer, in een gemoderniseerde versie. Verder op 22 november „Don Quichot", in. 1957 vervaardigd door de Rus Gregorei Kosintsefop 21 februari de kostelijke Engelse film „The lord. the lady and the butler" en ten slotte op 25 april een Hongaars filmpro gramma. In gebouw Irene komt de Amster damse filmcriticus Jan Blokker een verhandeling houden over Filmkritiek, aan de hand van films; op 24 januari komt Jan Blokker nogmaals over een nog vast te s ellen onderwerp praten, op 21 maart wordt een speelfilm ge draaid en ten slotte op 23 mei behan deld drs W de Vogel, directeur van de S'ichttng Film en Wetenschap, de Erotiek in de film, aan de hand van fdm-f ragmen ten. Leden van de Filmknng en Toon kunst, donateurs van de S G kunnen abonnement ki ygen voor de hele serie, houders van het Cultuieel Jeugdpas- pooi't en scholieren krijgen reductie SCHIEDAM, zaterdag. Voar het openbaar lager onderwijs, het BLO en het kleuteronderwijs in Schiedam Is de volgende vakantie-regeling vastge steld. Herfstvakantie vanaf maandag 31 oktober tot en met 4 november: Kerstvakantie vanaf maandag 26 de cember tot en mei 6 januari; Paasva kantie vanaf vrijdag 24 maart tot en met vrijdag 31 maart; Pinkstervakan tie vanaf maandag 15 mei tot en met woensdag 17 mei en de Zomervakantie vanaf donderdag 3 juli tot cn met vrij dag 11 augustus. Verder z(jn vry de middag van 5 de cember, 10 januari (huwelijk Pr, Mar griet), Koninginnedag op maandag 1 mei en voor Hemelvaartsdag 4 en 5 mei. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Twee van' daaltjes (samen 9 jaar oud) brachten een, op de Colijnstraat geparkeerd staande, personenauto voor circa i 200 schade toe. Met stenen werden er krassen op de auto gemaakt, een ach terportier ingedeukt en ruiten be schadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. de Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. is de heer J. Kornaat, voerman van de afdeling reparatle- bankwerfeen gehuldigd omdat hij 25 jaar in dienst van genoemde onder neming is. Directeur C, M. Drop heeft de ju bilaris hartelijk toegesproken en hem ook een gouden horloge met inscrip tie aangeboden, evenals de enveloppe met inhoud. Van de Mij. voor Nijver heid en handel was er het vererend getuigschrift met legpenning. SCHIEDAM, zaterdag. In de Ca lene Wiegman in de Passage wordt deze maand een expositie gehouden van Japanse houtsneden, een kunst vorm die in dat land reeds tn de 8e eeuw werd beoefend. De jeugdige ga leriehouder Diet Wiegman, steeds streuend het Schiedarnse publiek dichter bij de diverse uitingen van kunst te brengen, geeft de volgende beschouwing over de Japanse kunst' uiting. De houtsnede is veel gebruikt als reproduktlemiddel Niet alleen in het westen, doch ook in Japan. Veel schil deringen van oude meesters zijn in deze techniek vermenigvuldigd. Daar de oude schilderingen meestal uitge voerd zijn in touche (zwarte inkt) zijn ook de reproduktles in wit en zwart uitgevoerd. De Japanse houtsnede ontleent ech ter vooral zijn grote betekenis aan het feit, dat zij de spiegel is geworden van het nationale, maar ook het dagelijks leven van de Japanner. Dit in afwij king van de Chinese houtsnede, waar aan de kunst in Japan ontleend is. De houtsnede vindt zijn begin in het maken van een penseeltekening op dun zijdeachtig papier. De gemaakte tekening wordt in spiegelbeeld ge plakt op een kersehouten plank. De tekenaars of schilders brachten hun creaties naar uitgeverijen, die soms werkten voor het hof. Daar werden de blokken gestoken, gedrukt en uitgege ven. Omdat het wit van de tekening werd weggesneden, terwijl zij op het hout geplakt zat, is praktisch geen oor spronkelijke tekening in Japan be waard gebleven Alleen ontwerpen voor lakdozen kan men in de vorm van 'n tekening nog vinden. Van de versne den prenten vinden we een nauwkeu rige kopie, nu in de onbeschadigde ge deelten van de weggesneden plank. Deze bewaard gebleven gedeelten wor den ingewreven met inkt en hiervan wordt een aantal afdrukken gemaakt. De inkt werd niet opgebracht met een inktrol, doch met een tampoon. Ook het afdrukken ging heel simpel; door met een glad stukje hout of steen te wrijven over het stuk papier dat gelegd is op de met inkt ingewreven plank. Opnieuw worden een aantal drukken spiegelbeeldig geplakt op even grote planken Het eerste blok, waarop de tekening geplakt was, noemt men het moeder blok. Op het aantal uitgezette blokken kan men een aantal kleurvlakken denken. Men heeft nu steun aan de oorspronkelijke tekening en kan zo de verschillende kleuren uitzetten. Voor iedere kleur, die gedrukt moet worden werd een ander blok uitgestoken. Ook is er wel gedrukt van een plank waarop een pa troon gesneden was en waaraan geen verf werd gedaan. Men zag dan aUeen de „moed" jn het papier. Dit heet Proeve van een Japanse hout snede, te zien In de Galerie Wieg man. blinddruk. Het is vrij moeilijk om snel contact te krijgen met de oosterse kunst. De afgebeelde figuren doen in het begin allen gelijk aan, Eerst na enige tyd gaat men de individuele trekken van do figuren onderkennen. (Van een onzer verslaggevcrs) ROTTERDAM, vrijdag. —Wegens poging tot omkoperij van een ambte naar heeft de Rotterdamse politierech ter mr. A. R. Jolles vanmorgen de 48- jarige boekhouder M, T. uit Schoonho ven veroordeeld tot een gevangenis straf van drie weken en verbeurdver klaring van een bedrag van duizend falden. Officier van justitie, mr. A. C. pek, had een gevangenisstraf van twee maanden, eveneens verbeurdver klaring, geëist. T. had ongeveer veertig rijlessen ge had toen hu in april een brief schreef aan de afdeling rijbewijzen van de provinciale griffie van Zuid-Holland. Daarin stelde hij 2500 gulden in b,et vooruitzicht als hij eet rijbewijs kreeg. Een biljet van duizend gulden sloot hh alvast in. In de brief schreef T. onder meer: „Nu is de gedachte bij me opgeko men om langs deze wellichtwat on gebruikelijke doch door anderen in andere provincies al meer toegepaste weg te trachten een rijbewijs in mun bezit te krijgen, zodat ik bij con trole op de weg ben gedekt". T. schreef verder dat hij bij een examen altijd erg nerveus is. Familie leden vonden hem echter zeer goed rijden. T, verzocht de ambtenaar een advertentie te plaatsen in een Rotter damse krant zodat hij wist dat deze het „aanbod" aannam, De fcihoud van de advertentie moest luiden: „Wil af zender brief Gouda 18-4-66 inzake schrijfmachine zijn juiste adres opge ven". „Die schrijfmachine is natuurlijk camouflage. Voor mij Is dit dan volko men duidelijk dat u met mij in contact wilt komen". T. vertelde voor de politierechter dat hij de brief onder de druk van om standigheden (hij had reeds een auto) had geschreven. De raadsman van verdachte stelde dat T. geen natuurta lent is voor autorijden. Volgens de In structeur kon hij nog niet opgaan voor het examen. De raadsman noemde de daad van T. een domme poging om op een verwerpelijke manier aan een rij bewijs te komen. Omdat T/s daad reeds in de publiciteit is gekomen en gezien T.'s verleden bepleitte hij een geldboete of een voorwaardelijke straf. Daarmee was politierechter Jolles het echter niet eens. N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" Buitenhaven weg 59, Schiedam Telefoon 269057 zoekt voor haar afdeling Technische Apparaten een voor het bijhouden van voorraad- en inkoopadministratie. Leeftijd 23-30 jaar. In bezit van het praktijkdiploma boek houden of gelijkwaardige opleiding. Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan boven genoemd adres. INDOORTRAINING - KEEP FIT voor dame» en heren Sportschool Hollander, L. Hollander, Rb kggedlplomeerd sportleraar. Int. Singel 123, Schiedam, tel. 263290. WILTON-FIJENOORD SCHIIDAM GEMEENTE SCHIEDAM Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vorig jaar besloten reeds vóórdat met de ombouw van gasverbrulktoestellen een aanvang werd gemaakt de gas verbruikers in de gelegenheid te Btellen nieuwe gas toesteilen aan te schaffen met gebruikmaking van de vastgestelde inrmlvergoeding. Zo is vanaf 8 november 1965 de z.g. VOORVERKOOP mogelijk geworden. Van deze mogelijkheid hebben velen gebruik gemaakt. Thans geven de meeste gasverbruikers de voorkeur aan de z.g. OMBQUWVERKOOP. Derhalve heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten per 1 oktober a.s. de voorverkoop te beeindigen. U KUNT DAN NOG WEL GEBRUIKMAKEN VAN DE VERGOEDINGSREGELING DOCH ALLEEN VOOR GASTOESTELLEN INGERICHT VOOR AARDGAS, DEZE MOGELIJKHEID HEET; OMBOUWVERKOOP. In mededelingen, dietU worden toegezonden, is het tijds bestek vermeld waarin U hiervan gebruik kunt maken. LEES DEZE MEDEDELINGEN ZORGVULDIG. 'j U kunt ook,zelf bekijken welke/periode dat voor U ia, hameUjk: vanaf 2 WEKEN VOOR tot en 'met 4 WEKEN - NA DE ENQUETEWEEK, De week waarin Uw toestel- len'zullen worden Worden geënquêteerd,1 Ml -U tüdirf worden bekendgemaakt. vraagt voor baar AFDELING EXPEDITIE Deze functionaris dient goed bekend te zijn met binnen- en buitenlands vervoer, import en export, en met do daaraan verbonden documentatie en douane formaliteiten. (M)ula- of gelijkwaardige opleiding en behoorlijke kennis van do moderne talen vereist. Sollicitaties te richten tot Wltton-Frjenoord, postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak vooreen persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen: tel. (010) 2Ó9200 (toeit. 3072). De Notarissen L. A, J. Schuurs en Th. J. J. M. Havermans te Rotterdam en Mr. C. P. Sneep te Schiedam, zullen op vrijdagen 23 september en 30 september 1966 telkens des v.m. 11 uur, in het gebouw .Arcade", aan de Lange Haven 71 te Schiedam, in het openbaar verkopen bij veiling en afslag: Het pand, bestaande uit een beneden huis met één etagewontag aan de •s-GRAVESANDESTRAAT 31 a-b te SCHIEDAM, kadastraal bekend ge- meen te Schiedam, sectie I nummer 3641, groot 7 are 18 centiaren. De benedenwoning wordt geheel ontruimd en vry van huur opgeleverd. De bovenwoning zal hoogst waarschijnlijk binnen afzienbare tjjd leegkomen. Huur van de bovenwoning bedraagt 81,25 per maand, en van de bene-t denwoning f 71,30 per maand. Lasten per jaar: Grondbelasting 60,03; Straatbelas ting 55,86; Precariorechten 6,—. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen op 31 oktober 1966. Bezichtiging op woensdag 21, donderdag 22 en donderdag 29 september 1966, telkens van 1012 en van 24 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van de voornoemde Notarissen, KARATE Ned. Karate Ass. Karataichool HOLLANDER. Broersvest 113, Schiedam Nieuwe cursus september. In! L. Hol lander, rilksgedipl sportleraar, Singel 123, Schiedam, tel 263290 Foto - Film ROLFILMS VERGETEN J De automaat staat voor u kla*r Alle soorten films Foto Kr. van Yuutttt, Hoógfctrsat 1W. »1« PASFOTO'S'KLAAR TERWUL WACHT. Foto van VlttlW. Diversen KAPSALON HELtNE Do salon voor betere perma nent, stroomloos voor Ieder haar geschikt. f7.S<) Hélène Ideate natuurlijke permanent ƒ10. Gratis balen en brengen per Jtuoe-auto. Vóór permanent Kapsalon Hélène, Rembrandt- tesu aa. Schiedam, Tel. 281170 1,- reductie op vertoon van deze advertentie. Dan pocketboek vol preek* tiff* wtnkao en handige Um Uefderoï beschreven TIM en MAR OA ftUPMTJ bt de vertaling m bewe* Unf van Jeenae Roob. Verkrijgbaar M) agenten en Muneia almwede de boek» nandel, of rechtstreeks fety ds dit Mei* GEMEENTE SCHIEDAM beu .Hulsvesting" van bovengt :en worden geplaatst ln de rang van Schrijver A. t Het beztt van het ULO-dlploma strekt lot aanbeveling, terwijl entge typevaardigheid wel gewenst ls. Aanstelling boven hot minimum la niet uilgesloten. Vakantietoelage 8 pet. per jaar. Kinderbijslag volgens rijksregeling. Gunstige regeling Inzake toekenning van tegemoet komingen in studiekosten. Deelname aan gepremieerde spaarregeling is mogelijk. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 14 dagen na vetocWJnlhg dezer advertentie te worden Ingezonden aan de-Chef van het Bureau .Huisvesting",, Westmolenstraat 26, alhier,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2