Rondreis langs 's buren China op kruispunt Artsen spraken over reacties mens in ruimte E3 meters en meters STICHTING VOOR STUDIE VAN TOEKOMST VERKOPER 7 KILO MARIHUANA GEPAKT M\ Mao's leer Speculaties Zwempartij symbool Vergrijzing Nachtmerrie Duitse kustvaarder bij Hansweert gelicht Gevangenisopstand in Chili onderdrukt Treinvertraging door obstakel op baan Oudste -vlaggenboek ter wereld herdrukt te' ARRESTATIES BIJ. DEMONSTRATIES IN DEN HAAG Uw warenhuis ontdekte de weelde van VROOM DREESMANN heeft van alles zoveel meer Rotterdam 4 - maawdag 12 September 1966 T/ERLEDEN jaar december zat ik tegenover een Chinese commu nistische intellectueel van middelbare leeftijd in zijn met goede smaak In gerichte eenvoudige flat in Peking, terwijl hij ztjn buitenlandse bezoeker trachtte uit te leggen hoe de partij de Vietnamese oorlog zag, „Misschien raken wij er bij betrok ken," zei hij, „en misschien zou dat nog niet eens zo kwaad zijn. Laat ik u uitleggen waarom." China's jeugd, zei hij, v/as opge groeid m een wereld die voortgeko men was uit die van de Grote Mars, de moeilijke en gevaarlijke jaren toen Mao Tse-toeng het achtste leger door de wildernis leidde, gesteund door de gedachte dat zijn revolutionaire zaak zou zegevieren. De revolutie heeft gezegevierd. En nu raakt een generatie '/an Jonge mensen volwassen die het zweet van de mars, de honger van de kleine rantsoenen, het dodelijke geratel van het machinegeweer, het bloed en de ellende van de revolutie niet heeft ge kend. „Iedere revolutie," zei de man in Peking, „komt tenslotte op eon kruis punt. Zij moet kiezen. De ene weg leidt terug naar het kapitalisme. Do andere gaat rechtuit naar de revolu tie." Men kon de jongere generatie naar zijn mening niet met een gerust hart de keuze laten maken. „Ala wij In een oorlog over Viet nam geraken," zei hij, „zal deze hard worden, zeer hard. De bevolking krijgt het zwaar te verduren. Er zullen men sen sterven. Maar onze jonge mensen zullen gespaard worden. Zij zullen le ren wat het betekent revolutie te ma ken, communist te zijn." Alle communisten, meende hij, ko men op hetzolfde kruispunt. ZIJ doen niet allemaal de goede keuze. Joego slavië en d« Sowjeï-Unie, bij voor beeld, kwamen op het kruispunt en namen de verkeerde weg, terug naar het kapitalisme. Zeven maanden gingen voorbij tus sen dat gesprek in de rustige flat in Peking en de zestiende juli, toen de Peklngse pars triomfantelijk en bloemrijk berichtte dat „voorzitter Mao Tse-toeng, onze grote leider, op nieuw In de Jangtoe heeft gezwom men, de golven en de wind trotserend.'1 Tussen december en Juli barstte de Peklngse pers los met berichten over de vreemdste activiteiten slnda het communisme in :046 aan de macht kwam. Kwo Mo-Jo, de vooraanstaande communistische schrijver, getuigde in het openbaar dat alles wat hij had ge schreven drek was en Verbrand moest worden. Een groenteman verklaarde dat zijn omzet enorm was toegenomen sinds hij grondig de „ideeën van voor- altter Mao" had bestudeerd. Een grootscheepse zuivering trof burgemeester Peng Tsjen van Peking, den lid van het politbureau en nr. vijl in de par tij-hiërarchie, da stafchef van het leger Lo Joel-tsjlng, een ex- chef van de veiligheidsdienst, de mi nister van cultuur Loe Tlng-jJ, Loe Ping, president van de universiteit van Peking, Jang Hslen-tsjeh, directeur van de school van de partij, «en van de voornaamste Ideologen, en tiental len andere vooraanstaande leden van de partij te Peking, ambtenaren van de gemeente nf van de propaganda. Wekenlang werd er in de uitkijk posten rondom China Hongkong, To kio, Bangkok, New Delhi, en {vermoe delijk) Moskou gespeculeerd °P wie er achter do machtsstrijd zat die in Peking bezig scheen te zijn. Een populaire theorie was dat Mao dood wa3 of gevangen genomen en dat er nu een machtsstrijd aan de gang was die leek op die welke Staling laat ste maanden begeleidde in 1052-53. Wie waren de deelnemers? Iedere specialist had een andere kandidaat Lin Plan wiens ar'tkel van 3 sep tember met de opvatting dat Vietnam dc eerste fase was in een soort we reldomvattende Grote Mars, dl® zou moeten lelden tot de „omsingeling" van Europa en Noord-Amerlka door de gucrrUJa-s'riJdm van Azië, Afrika en Latljns-Amerika, de aandacht had getrokken was bij velen favoriet. Lin, zei men, zat in hetzelfde sana torium of rusthuis bij Sjanghai waar men veronderstelde dat Mao wat on dergebracht, net ala Btalin toen hij de macht overnam aan het ziekbed van de verlamde en stervende Lenln. Andere deskundigen zelden dat de gezondheidstoestand van Lin te slecht ring Teng Ha ia o-ping moeat zijn, de harde, taaie secretaris-generaal. Nog weer anderen zagen er een manoeuvre in om de macht over te nemen door Mao'a officieel aangewezen erfgenaam, president Ltoe SJao-taji. Er waren zelfs lieden die beweerden dat Peng TBjen tenslotte aan de top zou komen, vóór zowel Lin al» Teng, Nu komen de China-waarnemers tot de conclusie, dat Mao zelf achter dc „machtsstrijd" zat en een gooi doet naar de onsterfelijkheid om zijn beeld, zijn taktlek, zijn filosofie niet alleen op te leggen aan de generatics van nog ongeboren Chinezen, maar ook aan de revolutionaire wereldbe weging zelf. De verklaring van de „communis tische kruispunten" van de partij-In tellectuelen van Peking mag dm mi«~ achlen niet helemaal de woorden van Mao heb bon weergegeven, er zijn be richten dat Mao de theoretische lijn van de hele campagne heeft uitgestip peld op een geheime bijeenkomst van het centrale comité ven de pertij In november. En dc filosofie van de „communistische kruispunten" past precies bij de ideologische grondsla gen van de campagne, die nu de „gro te proletarische culturele revolutie" wordt gennemd. Gezien tegen deze achtergrond zien de deskundigen Mao's zwempartij in de Jang te a als een symbool van zijn streven het maoisme te vestigen als een nieuw confusianlsme of algemeen geldende filosofie voor China. De zwempartij werd beschouwd als bewijs dat Mao „gezond ea bruisend van energie" was. Het bracht de men sen er toe hem „het eeuwige leven" te wensen, zei het Volksdagblad van Peking. Het maakte een einde aan de geruchten dat Mao dood, ziek of kwij nend zou zijn. Het zwemmen moedigde ook het volk aan zich te harden, „opdat het Iedere moeilijkheid te boven kan ko men in de strijd om de revolutie tot de overwinning te brengen En tenslotte, zoals Mao zelf zei: „De mensen zeggen dat de Jangtse een heel grote rivier is, maar het is eigen lijk helemaal niet nodig bang te zijn voor zijn afmetingen. Is niet ook het Amerikaanse imperialisme heel groot? En toch bleek het niets te zijn...." Het Volksdagblad besloot: „Kasbloemen zijn niet bestand te gen wind en weer... De erfgenamen van de strijders voor de proletarische revolutie moeten de wereld weerstaan en de storm trotseren, de grote we reld van de massastrljd en de mach tige storm van de strijd van de mas sa's Met andere woorden: China's Jeugd moet gehard worden om Mao's banier verder te dragen. Een ervaren Amerikaanse waarne mer merkte op: „Mao en zijn overle vende makkers vertegenwoordigen een generatie van revolutionaire romanti ci. Zij zien de wereld mot de ogen van de Grote Mar» de wereld om hen heen is gevuld met grote hindemis sen, Voor het laa.st proberen zij die allemaal te overwinnen door de gees: van Jenan np ir roepen in het tweede deel van zijn reportage over China's invloed in Azië houdt Harrison E. Salisbury zich bezig met de huidige strijd om de macht in Peking, die hij ven beslissende betekenis acht voor de richting die het communistische regime uiteindelijk zei volgen. Nu, in de schemering van wat Pe king het „Tijdperk van Mao" is gaan noemen, proberen de vergrijzende Chinese communisten een gehele nleu- wo generatie Chinezen te bekeren tot de Spartaanse idealen van Jenan. „Maar," zei een Japanner die vele jaren in Mandsjoerije heeft gewoond toon het door de Japanners bezet was, „dat gaat niet op. Revoluties kunnen hun jeugd met terug krijgen." Zijn mening, die cjoor vele zorgvul dige waarnemers wordt gedeeld, is dat de eigenlijke oorzaak van Mao's cam pagne precies was wat hij beweerde dat het was: een herleving van het „revisionisme" In de zin van de wens los te komen van de leuzen en da filo sofie van Jenan. „Men mag aannemen dat er in de rijen van de jonge, vooruitstrevende leden van de partij," zei hij, „perso nen zijn die Mao's weg steriel vinden, die Inzien da: China niet alleen geïso leerd staat van het westen maar ook afgesneden la van alle commun stlsche contacten." „Mao mag dan niet lijden aan Stallna grootheidswaan, maar le der mens wenst zich in de toekomst geprojecteerd te zien. Staling laatste dagen waren vol zuiveringen, vooral onder zijn naaste omgeving. Hetzelfde gebeurt In zekere zin in Peking." Mao's laatste poging om de Jeugd te hervormen heeft hem tot wanhoops besluiten gedreven. Een daarvan ia het De grote roes besluit de opening v*n alle middelbare scholen uit te «tellen, in ieder geval tot het midden vgn het jaar, om het toelatingssysteem te wijzigen. Voort aan zullen de enige criteria voor toe lating zijn kluie of sociale afstam ming (vah arbeiders of boeren) ideologische zuiverheid. Deze nieuwe eisen, benevens het uitkammen van professoren, lectoren en leraren, om alleen diegenen over te houden die zuiver zijn in de leer van Jenan betekent een dodelijke slag voor de uitbreiding van China's wetenschappelijke, technologische en opvoedkundige elite, misschien nog wel erger dan gebeurde onder de ide ologische manie in Stalins laatste ja ren in Rusland. De verbetenheid waarmee Mao pro beert de geest van Jenan op te roe pen wordt bevorderd door de hard nekkigheid van de problemen waar voor hij zich geplaatst ziet Zij zijn binnenlands en in twee woorden sa men te vatten: bevolking en voedseL Hoe groot is China's bevolkingspro bleem? Niemand schijnt het precies te weten, maar men gelooft dat haf hui dige cijfer ongeveer 750.000.000 ia. Nu eens spraken de Chinese autoriteiten over een toeneming met 2.2 procent, dan weer 2 procent en een ander maal 1.8 procent. Westerse specialisten den ken dat het geboortecijfer dichter bij de 40 per duizend ligt dan bij de 30 per duizend waarvan premier Tsjou En-lal uitging toen hij zei dat het la ger moest worden. Deze cijfers betekenen dat de be volking met tien miljoen tot twintig miljoen per Jaar moet toenemen. Eén op de vier mensen in de wereld U al een Chinees, in het begin van de Siste eeuw zal China twee miljard mensen tallen en zal één op Iedere drie mensen ter wereld een Chinees zijn, De Ame- rikaai.se bevolking zal dan onder de 300 miljoen blijven, de Russische zal ongeveer 3C0 miljoen zijn en India zal tegen de ÖOO miljoen komen. Ieder Jaar wordt daardoor China'! voedselprobleem erger. Het produceert de verleden jaar waarschijnlijk onge veer 170 miljoen ton graan, vrijwel evenveel als In de beste jaren van de jaren vijftig. Maar de bevolking is nu 75 tot 100 miljoen groter. Ieder Jaari sinds 1062 heeft China 5 tot 6 miljoen ton graan gekocht. Dat kost 4QC tot 500 miljoen dollars, bijna net wat het verdient door groente, fruit, vlees en gebruiksgoederen aan Hongkong te verkopen, Tot nu toe is het nog gelukt. Maar hoe gaat het in de toekomst. Met waarschijnlijk ieder jaar 20 miljoen monden meer te voeden en een ver- krapping van de wereldmarkt kan een grote mislukking van de oogst een rampzalige hongersnood tot gevolg hebben. Dat is de nachtmerrie waarmee Mao en de zijnen geconfronteerd worden. En dat is volgens de mening van de genen die China van de grenzen af gade slaan wat da Chinese politiek je gens de buitenwereld die voortduren de belasting geeft van agressie, hyste rie of bedreiging, Landen aan China's Aziatische grenzen vooral die met voedseloverschotten of ongebruikt land, zoals Mongolië en Oost-Siberi# beschouwen China's voedselrant soenen als een barometer, CHET PAROOL ®lje $eto Jerk Shnwr. Mankind 2000 International BOEKELO, maandag (ANP. Een Internationale groepering van onge veer honderd vooraanstaande we tenschapsmensen en schrijvers uit alle delen van de wereld heeft een stichting opgericht onder de naam Mankind 2000 International. Het doel van de stichting Is bet bevorde ren van de actieve bestudering van de verschillende ontwikkelingsmo gelijkheden van de menselijke sa menleving, speciaal op langere ter mijn. Men wil komen tot de oprichttoe van een studie- en researchcentrum, men wil de toekomststudies op econo misch-, sociaal-, natuurwetenschap pelijk., technisch-, politiek- en cul tureel terrein internationaal coördi neren. Mankind 2000 International ia geves tigd in Boekelo. Tot voorzitter fs ge kozen prof. dr. F. L. Polak. Daar naast zijn gekozen als Nederlandse bestuursleden: prof. J. F. Glastra van Loon, prof. B. Landheer en prof, B. H. M. Vlek ka. Voor wat betreft de Nederlandse sec tie van de stichting is eon nauwe samenwerking tot stand gebracht met de hier al enige ijd geleden op gerichte Werkgroep 2000, die soort gelijke doeleinden nastreeft. Werk groep 2000 is ontstaan door de bun deling van de beide vormingscentra De Horst in Driebergen en De Hor- stink in Amersfoort. Dr. A, Th. van Leeuwen en mr. L. C. Baas vormen hier de directie van. Gezamenlijk hopen Mankind 2000 International (Van een on*er verslaggevers) AMSTERDAM, maandag, Het merkwaardigste resultaat van het medisch onderzoek op het gebied van de ruimtevaart is wel, dat de mens goed in slaat is gebleken deze ruimtevaart te doorstaan. De Amerikaan dr. J.J. Warren, medisch adviseur van de Ameri kaanse ruimtevaart, zei dit zaterdag ln de rede, die hij uitsprak op de laatate dag van net te Amsterdam gehouden negende internatio nale congres voor interne geneeskunde. Dr. Warren voegde hieraan toe, dat het tó het huidige stadium van de ruimtevaart neg slechts mogelijk ie. een beperkt aantal medische gegevens over wat tijdens de ruimtevaart met de astronauten a e beurt te versAmelen. Hij illustreerde zijn betoog met dc vertoning van een ook voor medische leken boeiende kleurenfilm, Do vier dagen van de Gemini 4, die van start tot en met landing een beeld geeft van deze ruimtereis in Juni 1065. Tot de onderwerpen, die dr. War ren ln het kort besprak, behoorden de versnelling van de hartslag van de astronauten (het hoogst toen er moei lijkheden waren met de deur bij het ruimte-uitstapje van- één van hen); de invloed van gebrek aan beweging, verrelijkbaar mét langdurige bedruit; en net verminderen van hun aantal rode bloedlichaampjes, waarvan de ooruak nof niet geheel vaitataat. Laatstgenoemd feit ia, aldus dr. Warren, een stimulans geweest om het onderzoek op dit gebied (hoe pro duceert een mens bloed?) ook buiten de ruimtevaart om met hernieuwde kracht aan te vatten. Het ruimtevaart onderzoek levert lal van andere, praktische resultaten. Het apparaat, waarmee men landingen op de maan hoopt to kunnon doen, is nu bijvoor beeld reeds bruikbaar voor invaliden op aarde. De laatate spreker tijdens deze ple naire zitting was prof. dr. I. M. Lon don (New York). Hij sprak over de toekomst van de interne geneeskunde en beklemtoonde daarbu wat het voornaamste onderwerp van de door circa duizend artsen bijgewoonde con ferentie is geweest: do integratie van deze tak van geneeskunde. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. Amsterdamse rechercheurs specialisten bij de befttr(Jdlng van de handel in verdovende midde len hebben deze week ruim zeven kilogram uit Tanger naar Nederland gesmokkelde mari huana in beslag genomen. Drie personen zijn aangehou den, onder wie de van de smok kel verdachte, de 23-)arlge A. L. uit Middelburg. De rechercheurs kregen een tip, dat twee kelners van een café op het Rembrandtapleln marihuana ver kochten. Huiszoekingen hadden tot resultaat, dat een grote partij hennep te voorschijn kwam. Uit het verhoor van de twee ge arresteerde kelners, de 21-jarige K, O. en de 19-Jarlge E. K., kwam aan het licht, dat zU de zeven kilo mari huana twee maanden geleden in «n café hadden gekocht van een jonge man uit Zeeland, die blijkbaar mat wist dat de zwarte marktwaarde van de partij bijna zestigduizend gulden HANS WEERT, maandag (ANP) Twee van de grootste bokken van Europa hebben gisteren de 819 bru- to-registerton metende Duitse kust vaarder Neuwied. die twee jaar ge leden by Hansweert ls gezonken, ge licht. Woensdag was da Duitse hok Magnus 2 uit Hamburg, hefkracht 450 ton, hiermee begonnen. Het bleek dat deze bok het niet alleen afkon, zodat zaterdagavond Magnus, hef kracht 800 ton kwam assisteren. Vermoedelijk zal men ter plaatse de lading lossen, waarna de kust vaarder naar een werf gesleept zal worden. SANTIAGO, maandag (Reutor) Zeven fevanzenen die na een gevan gen Isopstandln de Chileense hoofdstad Santiago waren uitgebroken iUn gis teren door de politie gearresteerd. bedroeg én er slechts tweeduizend gulden voor vroeg. Maar zelfs dat nadden zij hem niet betaald, want do kelners verdwenen met de marihuana zogenaamd om deze ta laten keuren en kwamen niet terug ln het café ln de Lange Leldae- dwarastraat waar de smokkelaar op hen zat te wachten. Door een legemummer op do riem, die om de citybag waa gebonden waarin de marihuana word gevonden, kwam de recherche op het anoor en aan het adres van L, Gistermiddag werd hij in liln woning te Middelburg gearresteerd. (Van onze correspondent) utrecht, maandag. Zaterdag avond reed btf Vogelenzang een trein uit de richting Rotterdam op een ob stakel in, dat later een steekwdgentje bleek te zijn. Er waren nog een. paar buizen en een wiel van over. De poli tie en de spoorwegrecherche geloven dat het een poging was de trein te la ten ontsporen. De trein had ongeveer veertig mi nuten vertraging, een generator werd afgerukt en een andere generator werd zwaar beschadigd. Vier andere treinen, die daarna moesten passeren, hadden vertragingen van een half uur tot zes minuten. Tien minuten voor het gebeurde was er nog een TEE- trein gepasseerd. AMSTERDAM, (ANP) B(j de antiquair en uitgever S. Emrne- ring ln Amsterdam is een facsimile druk verschenen van een uniek ma nuscript: het oudste vlaggenboek ter wereld. Deze heruitgave van .flags of the world 1669-1670" is voorbereid door de heer KI. Sierksma in Muider- berg, voorzitter van de stichting voor banistiek en heraldiek. Hij heeft na vier jaar speuren de 125 in het oor spronkelijk geschrift minutieus ge tekende en geschilderde vlaggen kun nen indentlficeren Het boek dat spe ciaal ls geschreven voor wetenschap pelijk gebruk. verschijnt in een oplage van 1000 exemplaren. 'rf1 en de Werkgroep 2000 bij te dragen tot de voorbereiding van meer en beter inzicht in de problemen waar voor rie mensheid zich geplaatst ziet. ten einde „weloverwogen te «turen in dc richting van dc meest wense lijk geachte toekomst". (Vm onze Haagse redactie) DEN HAAG, 'maandag. pe Haagse politie heeft het zaterdag druk gehad met een drietal uiteeulo. V pende demonstraties. In totaal wer- den veertien mensen gearresteerd en li met egn proces-verbaal naar hub ft gezonden. 1/ iifte.'' Omstreeks vier uur kwam zoala bruikelijk, een groep van 80 paci tlsch-socialistische jongeren bijeen bij de Amerikaanse ambassade en trok vervolgens naar het ministerie van buitenlandse zaken en de tweede Kamer der Staten Generaal. De demonstratie, die gericht was~ tegen de Vietnam-politiek van del Verenigde Staten, verliep ordelijk tot een zestienjarige verkoper uit Den Haag aanstalten maakte een spreek koor te vormen. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. Bij de bioscoop Appllo in de Spul» straat waar Jacopettl's film „Africa Addio" wordt vertoond, werden vijf mensen gearresteerd. Het waren de 29-Jarlge Nigeriaanse advocaat E, U. die in Delft studeert, de achttienja- o xige E. P. de L. en de 20-jarige stu-' dent L„ L. "W., beiden uit Amsterdam, de 20-jarige Hagenaar W. D. de J. en de 34-jarige leraar E. M. V, uit Lei den. De Nigeriaan droeg een bord waar- op de tekst „Jacopetti is a criminal maniak" en verzette zich tegen zijn aanhouding zodat agenten de knevel- ketting gebruikten. De andere arres tanten hadden „Btinkende fascisten" of soortgelijke termen tegen de agen ten geroepen. Bij de Chinese kanselarij aan de Adriaan Goekooplaan waren om streeks twee uur 25 Haagse scholie ren bijeen gekomen met borden waarop o,m. „Weg met Mao en zijn revolutie". Acht jongelui, in leeftijd variërend van 15 tot 21 Jaar, werden met een proces-verb aal naar huis ge stuurd. Rüke Zwitserse Tcryleno voiles met schitterend, opengewerkt Spachtcl-borduurwerk. De volle stof hangt opmerkelijk soepel. Als stores en volants verkrijgbaar; hoogte 57 cm 9.75 hoogte 73 cm 10.90 hoogte 147 cal 21. hoogte 164 cm 23.50 hoogte 197 cm 26.50 Gloedvolle, warme over gordijnen van glasvezel, daarom brandvrij, kreukvrij en krimpvry. Asimmetrische ruitdessins op een strelend helder fond. 112 cm Breed 5,90 Tertenka marquisettes en stores. Hangen door de loodkabel ln de onderzomen steeds volmaakt recht. In verschillende dessins b.v, diamant marquisette met strakke, moderne rand. 200 era Hoog 5.90 Zwitserse Sherli-marqo bette met grappige, kleurige figuurtjes. Geeft een zonnig aksent aan Owraam. 150 cm Breed 6.75 'ft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1