Groeiend Pakhuismeesteren ROTTERDAMS DAGBOEK Zijn we nu werkelijk van die slechte wachters êfoefana Botenbeurs in jachthaven Barendrecht Verplichte colleges ROTTERDAM RIJNMOND Goudenleden bij Sparta 'Hollandse meesters' met 'Nieuw Amsterdam' naar Amerika 'Negatieve belangstelling voor werk wijkraad bij gemeentes' Jeugdige inbrekers voor officier v. just. NONCHALANTE CHIC IN HOEDEN: RONDE LIJNEN IN COUTURE DE COSMOPOLIET THE EVERGREENS De Beukhoeve vierde tienjarig bestaan P.v.d.A.-raadslid stelt vragen over vestiging industrie op Flakkee WSV VOLHARDING ORGANISEERT 9e ZEEHELDENTOCIiT Vlaggenparade op het Westplein kijk, en zo heeft delana nog veel meer moois! In Japan gebouwd schip niet geaccepteerd VEROLME DRAAGT ZESDE 'LADY' OVER WERK AAN WEGEN OP EILANDEN KAN NOG JAREN DUREN pag. 4 - dinsdag IS septembr 1956 f^EREKEND naar het aantal behandelde schepen per jaar is Pakhuismeesteren /V. V. op P. H. S. van Ommeren na de grootste cargadoor van de Rotterdamse havenVerreweg het grootste deel van deze schepen wordt door het eigen stuwadoors- bedrijf van Pakhuismeesteren geladen of gelost. Het brandpunt van deze activiteiten is te vinden op het cen traal in de Rotterdamse haven gelegen punt, waar zich op pier II in de Waalhaven het moderne stuwadoors- en veembedrijf ven Pakhuismeesteren N.V. bevindt. Dit uitgebreide complex omvat o.m. de volgens de nieuwste eisen ingerichte veempanden „Hercules", ,J)e Roos" en „At» las", aan de landzijde, waar vroeger de Duitse onderzeeboot bunker heeft gestaan, bevindt zich nu de moderne terminal voor de dagelijkse ferrydienst van Pakhuismeesteren naar Felixtom. Hier is o.m. een kraan met een hefvermogen van 25 ton be schikbaar voor het behandelen van ztvare containers. Op deze Utcfufoto is duidelijk te zien, dat de P.HM,-pier nog niet „af" is. In de nabije toekomst ecluer zal het beneden liggende nog braak liggende terrein dienen als uitbreiding met vier hectaren van het stuwage- en veembedrijf. Het voortdurend groeiende havenbedrijf van Pakhuismeesteren JS.V. heeft dringend be hoefte aan de grotere capaciteit, die deze niet onaanzienlijke uitbreiding met zich zal brengen (Van oom sportredactie) BOTTOD AM, itmitz. Op de Jaanrertade- rtefvaa Bperi* keft dikwr.H. A. via Dtp ia verband met zijn 60-Jaria bdauattcbap bet goeden butgne oat- Behalve de heer Van DU1 *dn noi vier leden een halve eeuw Ud van Sparta. Deze lubtlariaien, 4e oud* •ent* elftalspeler Henk Steeman en de heren J. Leconr e, K. Hartllrp en W. Buifmnne, weren door omstan digheden verhinderd op de vergade ring aanwezig te zijn- (Van eea eater venlaggrrera) BOTTOD AM, dtaodsi Aan boord Tan de vanmiddag uil Botterdam naar Amerika vertrekkende Nlwrn Ametardam bevindt aieh een collectie meesterwerken van «evenUrnde- ■eawM Nedertandee echUden. De*e Mlleetle la bestemd om te worden geftxposeerd op da tentoonstelling mIIh Ago oI baabrandt", die de ko mend# maandott la Ban FrnneUwo, Toledo ea Bootoa wordt gebonden. De verzameling ochUderijen bc- ctaanda uit werken van Rembrandt. Frons Hals, Jan Staan en Jacob van RuysdaeL werd aamengeateld door dr. A. B. de Vriee, directeur van het MaurtUhuls ln Den Haag. De werken lijn behalve uit musee ln het buiten land, afkomstig Uit het Rljksmu- •eum (Arm te raam), het MauriUhuti (Den Haag), hel Centraal Museum Utrecht) hot Frana Halamuaeum (Haarlem) an Muaeum Boy mam- Van Bauiüngen (Rotterdam). Op de tantoonatailing „The Age of Rem brandt" aal ook he; onlangs voor een prijs van miljoen gulden ln Ameri kaans boeit gekomen schilderij Titus van Rambrandt te zim zijn Da la SI kisten verpakte schilderij en aan boord van de Nieuw Amster dam worden begeleid door de heer P. J. J. van Thiai, hoofd afdeling achil- deriJen van het Rijksmuseum in Am sterdam. ROTTERDAM, dinsdag. T Dr. R Tatnama, thans lector aan da Neder- lendse «Economische Hogeschool te Rotterdam, la benoemd tot gewoon hooAwnar aan de rijksuniversiteit te gon, in de faculteit dar aard- „unda en prehistorie om onder I te geven In de economische an so le aardrijkskunde In de vaeature i wjjlen prof. dr. T. Wlnaemiya. Voorzitter wijkraad Pendrecht: (Van era onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Wijk raad voort liter J. WUdcxvsnok van FoBdrocht heeft een enlgsatna nega tieve belangstelling van gemeentelijke zijde voor bet wijkraad werk geconsta teerd. In de wUkraadavergadering van gta tor»vond aoi hij: ,41 et doet grteMllg aan, dal nog nWt U baallot wolk Ud van b. en w. de wUkraadaangel ogen heden gaat beheren. Het beeft me voorla bevreemd, dat de nieuwe se tel verdeling nog niet be kend la. Het kan ook «Un dat daarover nog helemaal niet ka gedacht. Dtt alles getuigt niet van voortvarendheid bij het wl)kraadswerk. In ieder geval «ui len wkj door gaan om ona bestaan» recht te bewUaen". De heer Wddervanck maakte deze opmerking tijdens een terugblik op het werk van de wllkraad die gisteravond vwr het laatst m zü» oude sammatel- ltng bijeen was. De heer Wllrtervanck iel later nog da hu- ven bezwaar te inden dat en- keie loden uit de wijkraad waar de politiek mindur „speelt" moeten verdwijnen als govolg van do verkie zingsuitslag. Het was de laatste keer dat de heer Wlldervenck de voorzittershamer han teerde, Hei ia allijd zijn bedoeling ge weest slechts voor korte tUd de functie van voorzitter ta vervullen. Hij heeft dat sinds 1662 gedaan. BU zijn afscheid la do heer WUder- vanck veel lof toegezwaaid Hom werd een geschenk onder couvert aangebo den. ROTTERDAM, maandag. Zes Jongens, van wie vier minderjarige, zijn vandaag voor de officier van Justitie geleld. Enige wekon lang hebben iU in het westen van do stad on in het centrum diverse inbraken gepleegd, waarbij voornamelijk snoep, aigaretton en translstorredlo'e werden gestolen. BU «en diefstal van een radio utt een auto werden drie Jongens aange houden. Later ln do week volgde de erreatatio van da andere drie. (Ven een om er verslateer fit era) ROTTERDAM, dinadag Marie Eugenie beeft gisteren In haar bouti que ta de Keerweer haar nieuwe na- jaarecollectie hoeden geloond. De ont werpster streeft naar een soort non chalante chic en sij is er in het alge meen wel In geslaagd, die te bereiken, Er was gereikt nvt «Ie mee* uit eenlopende mnt« rial< n, van een noot' zijde-ochtige lak, jersey en haneveren tot mits Ncllcke WHtemscn. ciie aan de Groe- nendaal een znak heeft waar zij cou ture ontwerpt liet op deze show even eens Irta zien Dankzij een nauwe sa menwerking met Marie Eugenie wa ren er byzonder leuke combinaties te zien van japonnen, marreis enz. met bijpassende hoeden Ncllekr Willcm- scn mi|dt enigszins de strakke vier kante lijnen die op het ogenblik op- geld doen, Zij zoekt het meer In ron de soepel vallende lynen Bijzonder geslaagd wa* cm /ilv« rgrys uvondïoi- Tet De hoofdkleur van de collecti van Ncllcke Wlllemaen was paart ln alle schakeringen Byzonder veel eer ook legde zy in me een witte bruid japon, waarbij ak> enige garnering witte camelia's weren gebruikt (ADVERTENTIE) dancing-nightclub nieuwlandpleln 12 Schiedam tel. 010-264786 gedurende september en oktober dinsdag t/m vrijdag sterk gereduceerde consumptieprijzen (op maandag zijn wij gesloten) ROTTERDAM, maandag Op haar fraui gelegen complex aan de Slinge en Oldcgaarde vierde de volkstuinvereni ging „De Beukhoeve" zaterdag haar 10-jarig bestaan De dag werd feeste lijk begonnen met een mars vooraf gegaan door de drumband St Michael Langs de tuinen die een prijs hadden s tulnki gewonnen bij de jaarlijkse r ikeuring Hierna namen enkele honderden k nderpn en housiast deel aan diverse spelen georganiseerd door de feest, eommhsie o I v de heer H Mulder 's Middags opende de heer B. Duyv er, voomlU r van de Stichting Wykop- buuw Zuuiwijk, een tentoonstelling van tuinprodukten en bloemen in de grote zaal van boederi) „De Beuk hoeve" Een concert van de harmonie St. Michael en een lampionoptocht beslo ten de geslaagde feestdag. BAREND RECHT, dinadag Van vrhdag ef tot 20 september wordt op het j a chtha venbedr u f De Waterman aan de Achterzeedijk ln Barendrecht een landelijke botenbeurs gehouden. Al zo'n 70 eigenaren hebben besloten, hun boot hier te koop aan te blden. De schepen vertegenwoordigen een waar de van een miljoen gulden, maar dit bedrag zal nog wel aanzienlijk oplo pen omdat nog dagelijks inschrijvin gen binnenkomen. Een catalogus met de belangrijks e gegevens en de prijzen van de boten kan men op he' kan oor aanvragen 's Avonds is hei terrein verlicht. ROTTERDAM, dinsdag. De beer R. Laan Jr. lid van de gemeenteraad voor de PvdA beeft bet college van b. en w. naar aanleiding van persbe richten, waarin werd gesteld dst Rot terdam de Industrievestiging op Flak kee bewust son tegenwerken, enige schriftelijke vragen gesteld. Hij wil weten of de Kamer van Koophandel te Dordrecht, die een der gelijke verklaring heeft uitgegeven, rich ook met een klacht tot het Rotter damse college van b. en w heeft ge richt. Voorts wenst hij op de hoogte gesteld te worden van de juiste tekst van de verklaring van de Dordtae Ka mer van Koophandel Met name wil bij graag vernemen of daarin een zin snede voorkomt waaruit zou blijken dat Rotterdam Flakkee ziet als een welkom arbeldsreservoir. (Van onse sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De wsn- delsportverenlglng Volharding ln OversrhJe organiseert op saterdag 24 september voor de narende keer de Zeeheldeotocht, waaraan jaarlijks ve le wandelaars deelnemen, De afstan den bedragen 8, 12, 18, 26 en 35 kilo meter. Het evenement zal opgeluisterd worden door diverse muziekkorpsen, o e, het Christelijk Tamboerkorps Overschie en de drumband van de B.B, Het la mogelijk om zowel indivi dueel als in groepsverband in te schrij ven. Telefonische inlichtingen zyn verkrijgbaar by de heer Ph. v. Oortd, tel. 010-263309. Alle wandelaar* on'vangen na af loop een fraaie medaille aan een draagilnt, terwyi er bovendien diver se beken beschikbaar worden gesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Voor het hoofdkwartier van de comman dant van het Korps Mariniers aan het Wetaplein zal op woensdag 14 sep tember een muzikale vlaggenparade werden gehouden De vlaggenparade zal worden verzorgd door de Mari- nlerskapel der Koninkluke Marine met de tamboert en pepera van het Korps Mariniers. De gebruikelijke mars na afloop door de stad komt deze keer te vervallen. (ADVERTENTIE) Stoeisterk wolten truitje, met nylon versterkt. In rood, groen, wit en blauw. Maat 92 t/m 116, prijs f. 12,95 - f. 15,95. 100% nylon Helanca.broek met leuke knoopjes. Licht- bruin-wit, zwart-wrt en bleu- wit geblokt Maat 86 t/m 104, prijs f. 13,95 - f. 16,25. de grote gebreide kindermode 'Oeis DaJsoa broeken zijn vervaardigd uk Aiebrtannt. Vraag grote In Me kieuranfolder aan uw Iwrsncw of san Palen*. Osdenwssrt. (Van onse seheepvrnartredaetlc) ROTTERDAM, dinadag. Het door 4e Mitsubishi Heavy Industlres ge bouwde motorvrachtschip „Glans 1- mond" voor rekening van de Engel se Glen Line, sal nu eerst eind vol gende maand de beschikking over het schip krijgen. De werf geeft geen re den op voor het onverwachte uitstel ln de aflevering, maar naar verluidt aijn de reders niet tevreden over be paalde ultrustingsdelen van het schip. Hierin moet eerst worden voorsten. De Glen Line heeft In 1904 acht snel le en moderne no torvrachtschepen besteld, se* bil Engelse werven en twee ln Japan. De 1I.Q00 ton bruto metende „Glenalmond" ia de eerste van de serie. Het schip wordt voort gestuwd door een op de werf gebouw de Sulaerdkeel en heeft een dienst- anelheld van >1 knoop. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, dinsdag De heer Verolme zal donderdag a.s. op de werf Rozenburg het zesde bevoorradings schip „Lady Aatrl" aan de Oflshore Marine Service Ltd. overdragen. Het schip werd gebouwd op de Verolme- werf in Heusden, waar ook de andere vijf bevoorradingsschepen „Lady Dia na", „Lady Natnalia", „Lady Anita", .Lady Laura" en „Lady Caroline" ge bouwd werden. Mevrouw As tri Johan- scn utt Stavanger zal de „Lady As tri" dopen. "s-GRAVENHAGE, dinadag Ge deputeerde Staten kunnen niet voor spellen wanneer de verbreding van de weg Brielle-Spijkenisse, de recon structie van de Briels* Maasdam en de weateltfke kanaaldijk van het kanaal door voorne en de gesstrooks oever verbinding (Oude Maas) ln de zoge naamde Botlekweg klaar kunnen lijn. Zy schreven dit in antwoord op vra gen van Ir. H. H. Tonkes, uit Rockanje, die lid 1* van provinciale staten. De nieuwe rybaan van de Groene Kruis weg tussen Rotterdam en Hoogvliet kan waarschijnlijk over een jaar wor den opengesteld voor het verkeer, delen ga. verder mee. Overigens is het college het wel eens met de conclusies die zun getrokken ln het rapport „Ver keersintensiteit Voorne-Putten-Rozen- burg 1670" dat is samengesteld door de Stlch ting EUandengeineenschap Voor» ne-Putten-Rozen burg en de ANWB. irk i BIJ het lezen van uw licht ver ontwaardigde ontboezeming met betrekking tot uw ervaringen met de 11 E T schoot mij opeens een dergelijke ervaring in gedach ten, niet hier m Rotterdam over komen, doch in Londen. Het wis tilden* 'de' voetbatweek, dit voor En<eland aoveel betekende, dal ik op de laatste voetbaldal ln dei* stad, tevens mijn laatste vakan tiedag doorbracht. Geheel gespeend van elk gevoel en bagno voor voetbal (dit k^mt v<W) viel dc algemene aUlte m het anders zo drukke Londen mij met op. Het was Immers zaterdag en mét de zon dag munt deze dag nu juist niet uit ln een roede gelegenheid de/e wereld stad werkelijk te beleven. In de buurt van Liverpoolstrcei Station verzeild geraakt, waar nu juist met zoveel stedeiunh«xm te be wonderen valt werd bosioten mei een der dubbeldckbussen dl# daar he* beginpunt heeft, een ander stadsdeel te gaan verkennen BU da begmhali* aangekomen ston den daar vvrechUlende inheemsen handenwringend bd enige functiona rissen van de London transport, die htm onvermogen moeten erkennen, één van da vbf buaatn van dezelfde liln in beweging te krijgen, om da eenvoudige reden, dat er geen chauf feur noch conducteur in velden of wegen te bakennen wat. Het moet toen ongeveer tijdens d» varltnging van de wedstrijd geweest zijn. dia Engeland de overwinning bezorgde, dat de anden zo punctuele husbeatuurders voor de verleiding van de t.v waren bezweken. It'* in the gome zeiden schouder ophalend de controleurs. Hoe verhef fend w»s het sehuw spel daarna, toen eindeUik weer eon bus bemand werd, en al die wie weet hoe lang al wachtende passagiers notie* ln de rii gingen staan cn er verder geen woord over dit 'incident' gehoord werd Nou ia. daar tiin het dan ook Encehen voor, Deze brief is geschreven door de heer J Smith Hy schrijft erby Al zou mlin naam dtt d en vermoeden- ik ben beslist geen Engelsman. Ik zou daar aan toe willen voegen, dtt men geen Engelsman beh'ezt zün om een bewonderaar te zijn van de befaamde Britse hobby: geduldi* ln de rij wachten op bus of tram. Op Nederlandse vakantieganger# ln Engeland bllikt. dat Iedere keer weer geweldig veel indruk achter te laten Voor sommige landgenoten is het één van de dmgen, die h«l meest» indruk heelt gemaakt. En er zlln mensen, dia zelfs zover «aan. dat ze de stand van beschaving van een land afmeten aan de wijze, waarop men op bus of tram wacht. Tegen deze achtergrond heeft Neder land het nog niet zover gebracht, meent men, Ik weet het allemaal niet Is het gedrag dar Britten in het openbaar nu zoveel beter dan bij ons? TUdtna mlin vakantie in Tij echo-Slowakije heb Ik daarover nog eens van ge dachten cewiueld met een Jeugdige Brit, die over dit onderwerp bëhar- tenawaardige dingen zei. HU Md: Iedere buitenlander heeft het altijd over onze beleefdheid ln het openbaar en dan komt men altijd aandragen met een rij wachtende Engelsen bU een bushalte. Ik geloof, dat wij dat hoofdzakalijk doen omdat de buitenwereld nu eenmaal dat beeld van ons heeft. Dat moeten we maar zo laten. Datzelfde geldt voor ons spreek woordelijke flegma. Je moest eens weten hoe moeilijk we het daarmee hebben. Aardig vond Ik het ook uit de mnnd van een Engelsman te horen, dst de Britten aanzienlijk minder p-> li tie- minded zün dan zij op het Continent we! eens denken. De Brit merkte ook op- Wij vin den het ongewapend zün van de poli tie een bawija van beechaving. BU ons worden er ieder jaar een paar agenten neergeeehoten. Over bescha ving gesproken! Terne naar de rij eeduldlgen bij de bushalte is het werkelijk zo erg in Nederland an met name in Rotter dam. waar altild zoveel te doen is over het ooenbear vervoer. Ik vePvrf. dat er oo dit pont eiwm overdreven wordt Het valt ontzettend me*. Het Caland-lyceum te Rotter- dam/HilIegersberg bestaat tien jaar. Dat aan dese gebeurtenis niet zonder meer wordt voorbij gegaan, bewijst een uitgebreid feestprogramma voor de Teerlin gen van de school. Ook de oud- leerlingen krijgen hun deel van de festiviteiten. Zaterdag 1 oktober sullen sty elkaar tijdens een reünie kunnen ontmoeten. De reünie zal in de middaguren worden geopend met een semi-offi ciële receptie, waarbU men tijdeni het genot van een al dan niet alcoholi sche drank oude herinneringen en nieuwe ervaringen uit kan wiseelen. Tevens bestaat de mogelijkheid, de kennismaking met de aan het lyceum verbonden leraren te hernieuwen. Na de receptie zal een koud buffet worden aangericht, terwijl in de avonduren deelgenomen kan worden aan een noot ba! met medewerking van o.a. The Harbour Jan Band en The Scorpion*, Inlichtingen over da reünie kunnen worden ingewonnen bij Geert de Vriea. Bergluatlaan 73 b. tel. 19.36.30 Tüdcne de opening ven het cursua- joar 1196/61 van de NuUocodamia voor Pedagogische en Maatschappe lijke Vorming hee/t rector dr. N. P. fUphael vertelaard, dat de colleges verplicht rullen worde* en dat sanctie aal worden uitgeoefend, wanneer voor verruim geen goede reden be staat: „Er U tegenwoordig «en algemene tendeni oen het volgen van colleges verplicht te stellen. De studenten iljn weliswaar geen kleine schooljongens moar. maar nzden de algemene gang raken zal dit ook bu onze acade- mear. ven mie moeten worden ingevoerd „Degenen, die regelmatig de college* volgden, sullen ven de nieuwe rege ling niet veel merken. Ovtp d, mdm w* i* .,«ad<r>- d«r*«den'T hnTt e# tsrter nlita it- Dat de eilanden sterk worden geremd in hun ontwikkeling door een aantal ematlge knelpunten ln het wegennet is ga. bekend, zo antwoorden «ij op vragen van ir. Tonkes. (ADVERTENTIE) KORTE HOOGSTRAAT 15 10 MIODEUANDSTRAAT 88 100 WOLPHAERTSBOCHT 215 - 224 o.a. Sturka en Hazewind In diverse kleuren en modellen mét an zonder eapuohon vanaf 36(t 1 LfL 4 jaar. kl. st. p. m. (voor uw zoon) IDEAAL OM TH DRAGEN (wot u) VERANTWOORD OM TE KOPEN Vlar jur eud haltmttl htt hMrtj* In <m «v*n vlottt al* OaaaHAa klauta>|Mja. laat u* boy aana keman patatn bil Huliman -an Wik a bil) hjl tal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1