Geen plaats in Helihal voor ca. 50 Femina-gegadigden ROTTERDAMS DAGBOEK En geprotesteerd dat we hebben Pas op: u loopt op precario Piet Buys in topvorm scoorde hoogste serie Meubelfabriek volledig uitgebrand Fabriek voor galerijen en balkons officieel geopend Bladen met provo karakter verschenen ROTTERDAM RIJNMOND KOFFIE GESTOLEN 'Ryndam' onder Duitse vlag Populair concert onder leiding van Bernard Haitink Goed toneel op feest avond Oranje Getrouw W. Dijkshoorn 45 jaar bij co-öp Vooruitgang Spanning in Electrictoemooi 'Hanseatic' wordt over de oceaan gesleept Duitse raderboot als kantoorschip aan Maaskade Onderaannemers waren te laat 1 Geen krant ontvangen? Si Conflict tussen schoolbestuur en predikant voor de rechter Jongen in arrest na aanrandingen 4 - woensdag 14 september I960 {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Ondanks het feit, dat de Ahoy'- hal 1» afgebroken en (onder ande ren) organisatoren van tentoon stellingen elders onderdak moes ten zien te vinden, zal de tentoon stellingsruimte vsn de Femina in de tijdelijke Ahoy'-ha] (de Held- hal bij het Hofplein) niet gennger zijn dan de (achttien) keren daar voor. De internationale consu mentenbeurs „Femina" heeft op 30 september (tot en met 13 okto ber) weer 12,000 vierkante meter ter beschikking voor de standhou ders. Dat het er minder zijn dan vorig jaar in 1965: 179 en nu: 161 is een gevolg van het feit, dat de standhouders meer ruimte vroegen en kregen dan voorheen. Tot gisteren moesten 49 aanvra gen worden teleurgesteld. De organisatoren vsn de „Temin*" gaan oen voorproef tegemoet. In Am eerste helft van oktober moeten slj bewijaeo. dat a. Botterdam inderdaad niet aonder een toatoonetoUtagihaJ kan eti b. dat de JTsralna" een bruik baar verraai tas beeft («voeden voor bet Ahoy'-complex. De organisatoren WO tol etk levtl tevreden met de noodoplossing. De voorsitter van de gtlchttsf Cone urnen Um beun JPtmi- na", de heer C. van der Linden set one (isteren fn Het Parkhotel: „Het tijdelijke Ahojr'fcbonw voldoet san de prfanalre eisen, maar het mar re presentatief worden genoemd." Het U bekend: de Helihai la een noodvoorziening het wachten blijft op de definitieve hal op het oude Xer- xe»-terrein, die (een sterveling kan het precise zeggen over een Jaer of vijf klaar moet zijn. Voordelen van de hal bij het Hofplein zijn bijv. de betere mo(e! ijk heden om per open baar vervoer (trein, tram of bui) de ..Femina" te bewaken en het gebouw ligt ongetwijfeld centraler dan het complex waar nu de Medische Facul teit tot leven komt. VUF MAANDEN De organisatoren van de negentien de „Femina" hebber spannende tij den achter da rug. Kind vorig Jaar werd door de gemeenteraad besloten de Ahoy'-hel bij hit Dij kziftxi eken- hula af te breken. Kort daarop bealoot diezelfde gemeenteraad geleid door verschillende pressiegroepen het helikoptervliegveld Hofplein te elimineren en geeehikt te doen ma ken voor de bouw van ren tentoon stellingshal. Nu Ta de situatie, althans wat be treft de eerste expositie, co. dat de „Femina"-beurs In vijf maanden op poten ia gezet en dat maanden voor de start van deze tentoonstelling de ruimte al óp wis. De voorzitter van de Stichting, de heer Van der Linden, tel one, dat dit hoofdzakelijk te dan ken Je aan de activiteiten van de nieuwe directeur van da „Femina'*, de heer J. Hoffman, opvolger van do heer N. D. de Oude. MEVROUW MARJJNEN De negentiende „Femlns"-beurs wordt geopend niet, zoals gebrui kelijk, door de echt|enote van oud- burgemeester mr. O. I. van Walsum door de echtgenote van de voorzit ter van Rijnmond, mevrouw W. O. Ma- riJnen-Schreurs. De tentoonstelling xai, in tegenstel ling tot vroeger, des avonds niet om elf uur. maar reeds om half elf slui ten. Al i» het zo dat er met de ruim te moest worden gewoekerd er is geen Paviljoen Rotterdam, er is geen Glazen Zaal. er worden geen mode shows gehouden een restaurant is er wel, al zal bet in deze omgeving kloiner uitvallen maximaal 2fi0 be zoeker* tegelijk dan vroeger. On danks de beperkingen is er wei een kindercrèche, waer de bezoeken hun peuten en kleuters tijdelijk kwijl kunnen. Wst dit jaar niet gebeurt is de verkiezing van „Huisvrouw 19W". (Hetgeen volgens de directeur, de heer Hoffman per se niet wil zeggen, dat dit evenement voorgoed van de baan la.) PARKEREN Een (groot) nadeel van de HeUhal gebrek i« het gebrek aan parkeerruimte in de naaste omgeving, vlakbij de hal zijn slechts 400 park eerplaatsen voor su- slechta 400 parkeerplaatsen to's en 30 voor bussen beschikbaar, In 1903 waren er per avond gemiddeld duizend nodig. De verkeerspolitie houdt, mede geilen het centrale punt van de expositie, dit jaar rekening met een aanbod van gemiddeld 1200 auto's per avond. Derhalve wordt de bezoekers aan- Straden a. indien mogelijk per mld- el van openbaar vervoer te komen en b. eventueel gebruik te maken van de parkeermogelijk heden op de St. JarobsplaaU. KEUKENS Enige opvallende dingen van de |i aantal exposanten van keukens plaats ereserveercL Er zullen niet minder opvall tentoonstelling. Er heeft een groot tal expo ge reserveert dan veertig keukentypen te zien zijn. Wie zijn Beht over verwarming wil opsteken, moet niet aarzelen te gaan kijken. Kolenhaarden zal men er nau welijks vinden; de verwarming Is af gestemd op aardgas. Het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten gaat voorlichting geven over wooomogelljkbeden en voorts kan men kennis nemen vsn zaken over bedden, bloemen, doe-het-zei vers, dranken, levensmiddelen, televisie, verlichting, woningen... ach, u weet het nog wel van vroeger. Op de „Fe mina" steekt ledereen wat op. (Van otue correspondent) 8- kfuir i Breda is BREDA, woensdag. Bti een In braak in de Inkoopcombinatie ln denierswaren De Sperwer te Bn voor 28.000 aan levensmiddelen ge* stolen. De inbreken hebben gebruik 1 om de •to- waar- r litle heeft de grensposten gewaarschuwd, omdat ze verwacht, dat dese partij ln Duitsland sail worden afgezet gemaakt van een vrachtwagen om goederen te vervoeren. Bij net gaal bn goed Ja een partij kofle ter wai - /TB.r"" de van De tijdelijke Ahoy'-bal waar op 30 september de eerste tentoon stelling, die van de 'Femina' zal worden gehouden. Hoffman (Van ome ucheepvaartredactie) ROTTER!) M, woensdag. Van daag had te Bremen de eertijds asn- Kt-koQdiftde overdracht van het s.s. Ryndam uan haar Duitse dochter maatschappij, de Europa-Canada Li nie. G.m.b. li. Ie Bremen plaats. De ovei dracht geschiedde aan boord van het schip, dat op de werf vsn de Norddeutsche Lloyd te Bre merhaven lag. De Ryndam cal het m s Seven Seas van de Europa-Cana- dn Unie vervangen en dus jaarlijks enige reizen om de wereld maken ais een varende universi elt Ook ln bet tnmsatinn'hch vervoer van studenten zal het schip zijn aandeel nemen, ter wijl eveneens in 1987 een drietal ke ren vanuit Bremerhaven een transat lantische reis in he gewone verkeer naar New York wordt ondernomen via Rotterdam. Southampton en Ier land. ROTTERDAM, woensdag. Aan de heer mi. H. C G, L J^ulak ia we* gons benoeming tot lid van de ge meenteraad met ingang van 6 sep tember eervol ontslag verleend als lid van de wijkraad voor Krallngen, onder dankzegging voor de bewezen diensten. ROTTERDAM, woensdag. Bij be sluit van 7 september hebben b. en w aan de heer C. den Haan, wegens vertrek naar elders, overeenkomstig diens verziek, met Ingang van 1 okto ber 1906 eervol ontslag verleend als lid van de wijkraad voor Hoogvliet onder dankzegging voor de bewezen diensten. OUDENHOORN, woensdag (ANP). In Oudenhoorn op Voome-Putten zijn gistermiddag de meubelfabriek van de heer P. Rozendaal en het aan grenzende woonhuis door brand ver woest. Het vuur Is ontstaan in de lak- kerij van de fabriek, waar op dat mo ment geen arbeiders aan het werk wa ren. De vlammen sloegen zo snel om zich heen dat de brandweercomman dant van Oudenhoorn ijlings de hulp •noest Inroepen van de brandweer korpsen van Zutdland en Abbenbroek. Met tien stralen ging men het vuur te lijf. Tegen half zes kon het sein ..brand meester" worden gegeven. De omvang van de schade is nog niet bekend waarschijnlijk overschrijdt ze ver de 100.000. ROTTERDAM, woensdag Zater dag 24 september geeft het Concert gebouworkest onaer leiding van Bernard Haitink in De Doelen een populair concert. Het is het eerste van een ser'e populaire concerten die de directie van De Doelen organi seert. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Een fa briek waar se balkons en galerijen voor flatwoningen maken. Die staat sedert gisteren officieel (officieus al weer wat lanrer) te produceren in Ca- pelle aan de IJasel: het Is de fabriek van de aa men werkende bedrijven Feenstra (beton) en Era (woningen). Vreemd is de mechanische produktie van balkonelementen allerminst. Het mag beschouwd worden als een logisch vervolg op de enkele jaren ^eleden door aannemingstnaatschapmj J. P. van Eeateren gestart Era-bouwmetho de, waarbij helve huizen als blokken op elkaar worden gestapeld tot een flatgebouw (Ale zanders tad, Capelle). Era trok ln de bouwwereld al de no dige aandacht. Minister Bogaers kwam er naar kyken en gisteren was het de directeur-generaal voor de bouwnij verheid die de elementenfabrtek in gebruik kwam stellen. Aanvankelijk wilde Era een geheel nieuwe fabriek stichten in Bergam bacht, waar ook de fabriek van bin nenwanden en mechanisch schilder werk s'a&t. Maar.Feenstra in Capel le had nog capaciteit over en Era ken de Feenotra al vole Jaren, omdat dit betonbedrijf tot voor kort balkondelen enz. volgens de traditionele methode voor Van Eesteren maakte. Cijfer*: zestien elementen per dag genoeg voor acht huizen; uitbreiding mogelyk tot 32 elementen per dag (voor 16 hulzen dus). Arbeidsbespa ring: 60 procent. Kostenbesparing: 150 per huis. Jaarlijks kunnen er balkon- en galerij- elementen voor 2500 huizen worden gemaakt. Inmiddels ls Era al weer verder op de weg naar Industrieel bouwen. Er is gestudeerd en binnenkort zal het nieuws bekend worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Ter gelegenheid van de verjaardag van prins Claus heeft de christelijke oranjevereniging Oranje Getrouw gisteravond feest gevierd. Hoofdscho tel van de avond vormde de opvoe ring van het toneelstuk „Vluchtweg afgesloten" door het christelijke to neelensemble .Amusant et Joll" uit Barendrecht, Het stuk kreeg een goe de vertolking. (Vin een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De heer W, Dijkshoorn zal morgen zijn 45-jarlg dienstjubileum vieren bij de Co-öp Voorut'gang. D« heer Dijkshoorn is er als magazijnmeester werkzaam. Hij is drager van de zilveren ere-medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Directie, itaf en collega zullen hem morgen thuis huldigen, waarbij hem 'evens de gebruikelijke envelop zal worden overhandigd. (Van een onzer verslaggevers) (Van onze scheepvaartredactie) De ROTTERDAM, woensdag. Duitse Bugsiersleepboten „Pacific" (8.500 a.p.k.) en .Atlantic" (8000 a.p.k.) zijn gezamenlijk naar New York onderweg om bet door brand be schadigde Duitse passagieraachip „Hanseatic" over de Atlantische Oce aan naar Hamburg te slepen. Begin volgende week zuilen de sleepboten deze moeilijke sleepreis beginnen. Een zes uur durende brand heeft in de machinekamer van de „Hanse atic" een schade van ongeveer drie en een half miljoen gulden veroor zaakt. Het schip zal vermoedelijk bij de Howaldtswerke im Hamburg wor den gerepareerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. In de buurt van het Antwerpse Hoofd aan de Maas kade on. komt binnenkort een Duitse raderboot te liggen, die gebruikt sal worden als kantoorschip. N.V. Internationaal Motorsportbedr|jf (I.M.T.) en Smit's kolen- en oliehan del N.V. hebben het schip, het laatste exemplaar dat op de Elbe beeft geva ren als passagiersschip, in combina tie gekocht De „Hugo Basedow", ?oals de ra derboot heet (in de toekomst zal de naam „Joa Vranken" worden) la ze«- tig meier lang. De noodzakelijke ver bouwing meegerekend zal de rader boot ongeveer een half miljoen gul den kostep. D« „Jos Vranken" komt te liggen op de plaats waar nu een ander schip van Smit'a kolen- en olie handel ligt en dat zal worden afge dankt. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag. Een woordvoerder van de Mitsubishi In dustrie# heeft verklaard, dat de ver traging in de aflevering van het vrachtlijnschip „Glenalmond" aan de Glen Line is ontstaan door de te late aankomst In Japan van onderdelen, die in Europa waren besteld op ver zoek van de rederij. Hulpmachines, elektrische en navlgatle-Uis'rumenten besteld in Engeland, West-Dultaland, Zweden en Polen kwamen drie tot vier maanden te laat Van Engelse zijde wyst men de verantwoordelijkheid voor de te late aflevering van de hand, omdat men als onderaannemers geen instructies van de Japanse werf had ontvangen, ondanks het lelt, dat men hierom herhaaldelijk had gevraagd. JIMfSffügyi ROTTERDAM, JjHttiilHU woensdag. Er is dinsdagavond toen de wedstrijd cm de Electricwiaselprijs werd voortge zet spuming In het toernooi gekoi men, doordat Buys, die op desa avond twee pertijen moest spelen er* één van verloor. Had hij die tweede partij ook gewonnen, dan zou hjj een mooie kans op de uiteindelijke over- 1 winning gekregen hebben. Nu heeft hij in Barzilay. die ongeslagen bleef, en zijn stadgenoot Rijvers ernstige concurrenten. Vooral laatstgenoemde* kan het hem heel moeilijk maken, want Rijvers heeft een matchpunt meer en het fraaie algemeen gemid delde van 42,85. Dat van Buys met 35 mag er ook zijn, doch hy zal in de nog resterende ronden bard moe ten aanpakken. Dat de Hagenaar dat kan. ondervond Sundquest. Deze had een veilige voorsprong naar ieders mening, doch Buys ln topvorm maak te met een bijzonder fraai gespeelde sene van 280 aan alle twijfel een ein de. Evenals Horsten verleden week ondervond dat twee partijen van 400 caramboles op één avond een te moei lijke opdracht is, bleek het zelfs voor Buys te machtig, vooral toen WJ in Maarten Hendriks een tegenstander trol, die aanmerkelijk sterker speel de, dan hy tot nu toe had gedaan. Rijvers had met ome stadgenoot Jaap Schmitt geen moeite. Dexe ver loor zijn derde partij en werd totaal kanalooe. Terwyl juist van hem goede prestaties waren verwacht Jac Bar zilay mag dan minder sterk spekn dan de drie Haagse deelnemers zQa algemeen moyenne bedraagt 25 toch heeft bU kans gezien om drie keer te winnen. Een ogenblik leek het erop, dat Lieshout hem de baas zou blij ven, toen deze na een behoorlijke achterstand te hebben weggewerkt, mede door een #erie van 120, de lei ding overnam. Doch daarna vond Lieshout, hoewel hij nog tal van kan- »en kreeg, geen verweer. Barztlay krijgt het nog moeilijk genoeg, want hij moet de aterke Hagenaars nog ontmoeten. Zoals verwacht moe hi worden, werd er steeds sterk gespeeld. Daar wijzen de hoge algemeen-gemiddel den op maar ook het feit, dat er op het ogenblik dat nog maar drie van de zeven ronden achter de rug tyn, al 17 series van drie cijfers zijn 8e" maakt, waarvan een ver boven de 200. C. van der Linden ,000. Da (Van onze correspondent) MAASTRICHT/UTRECHT, woensdag. In Utrecht en Maas tricht zijn deze week de eerste nummers verschenen van jonge renbladen met een provocerend karakter. In Maastricht verscheen het periodiek Lynx, clat als onder titel draagt: Voor provocerend denken. Het is uitgegeven op het formaat van Provo en heeft geen redactie, evenmin als het blad van de Utrechtse provo's: Volte, Lynx heeft een oplage van driehon derd exemplaren. Het bevat een arti kel ever de kwestie Vietnam, over de monarchie in Nederland, die ondemo cratisch wordt genoemd. Aan de Limburgse PSP-rr Fens Hermans, tegenstander van de komat van de NATO In Limburg, worden In dit eerste nummer van Lynx („wie lynx segt zegt ook links", aehrQven de Initiatiefnemers) vier vragen gesteld dia hU sehrUlelUk beantwoordt, In het Utrechtse provo-talud wordl een aantal boeken besproken. Er staan verder artikelen in over anarchisme, Vietnam, Inkomen en vermogen van ons vontienhuli en over de verstoring van de openbare orde. De Utrechtse provo's lanceren voorts enkele witte plannen, xoaU het „naakt* plan." Het stedelijke Wllhel- m in a park moet „naaktgebied" worden, wilton tij* Het zal u niet zfln ont gaan, dat w(j en alweer een poosje leven in de t(jd van het protest. Er wordt in ons land vrijwel dagelijks geprotesteerd. KUk maar in uw krant. liet I(Jkt we] of hei woord protest speciaal voor de kranteiuehrllven is («naakt: het telt aeven letters, het geen inhoudt dat het lekker past ln een kop over één kolom. Verder kennen we de protestmars, de protest vergadering, de protestsong, de protestbrief. Daar «Un bijgekomen de happening (Inmiddels alweer uti de mode) en andere slnvotle anti-uitingen als het ingooien vso ruilen van am bassades. Zouden er eigenlUk nog wel vene- krrinfimaatschappijen «Un die de rui len van ambassades en burgemceatera- wonlngen willen verse keren? Ik heb niets tegen protesten. Of toch wel eigenljjk: ik begin se namelijk so langzamerhand erg vervelend te vin den. Er Is bti my een soort protestmoe- held tan het ontstaan. Sommipc procperlnpen bepi» ik er ook van te uerdenken. dot ze proteste ren om het protesteren En don heb ik iwroi het ooy op studenten. Die pro testeren wat al Ik nel mij uoor, dot er binnenkort op dt Nederlandse uni eer stteifen handfrtdliHieri irorden ver strekt. „Hoe protesteer ik?'*. Overigens u herinnert zich dat misschien er bealuat wel al een boekje, da: de materie van het houden van ai'.-dowr. lemon# ra.ies behandelt, De poiiuc beschik» over een boekje met richtlijnen tot hel voorko men en bestryden van dergelijke de monstraties Aardig is het te weten, dat belde partijen eikaars boekje* hebben gele ien' Maar dit alle* terzijde. Hel geit mij om de sudenten. Stu denten gijn „protestanten" b(J uitatek en ze beoefenden deze sport zo ijverig, dat ik mij soms afvraag hoe het met die studie moet. Uit de succesagenda van student: maandag" Bespreking voorbereidingen protestdemonstratie Inzake kamer- nood; dinsdag: Teksl open brief met HenV d™^«-nemen; woenadag: Spandoe ken klaarmaken; donderdag' Ingezon den stuk over vermindering studietoe lagen schrijven. Vrijdag Afspraak maken met hoofdinspecteur voor toestemming Vielnam-dcmonstratie 25aterdag: Ver zoekschrift bij burgemeester woning afgeven, Zondag Nabespreking resul taten protestmars. Protesteert uw zoon ook al? Niet. Maar dat kan toch n el. Oh. hij weet niet waartegen. Wel, als dat de moei lijkheid is. Er ls toch wel een of ander onbe nullig radio- oi televisieprogramma, dat verdwijnt. Nou, dan heb je toch een prachtig onderwerp. Het moe na uuriyk wel een onbenullig programma zijn, want als intelectueel en als itudeot kun je je tegenwoordig niet meer bezighouden met dingen, die werkelijk belangrijk len, dat mijn rechtsgevoel er niet on der lijdt als Leges in een Duits in plaats van in een Nederlands zieken huis s erft Ik spreek namens drie an dere Nederlanders. Eet Rotttrdarasch Parool-abonnee* kunnen ons dit UlafanUch malden ven maandag un. utardsg van 17-19—«9.00 ui Teiifoe» tut» Abonnees bultan B-da*>-«chi#d*m kunnan sten wenden tot onxa plaat, •alljkft agenten. zijn. Dus fluks wat spandoeken gemaakt, wa hand ekenlngen verzameld en op naar het huls van de omroepvoorzit ter. die schielijk zal verklaren dzt hU de raiik m overweging zal nemen Want omroepvoorzitter* zijn zelf ook student geweest en bovendien .als de jeugd haar mond opendoet moeten we alk-maal luisteren Wordt u ook zo moe van al die pro testen'* Nu vind Ik een ding van die protes- teiende s uden en wel ptotierlg. Ze protesteren uitsluitend en alleen na mens zich zelf. Dat la heel fijn. Er zijn namelijk mensen, die voor hun protesten ongevraagd de menin gen van hele bevolkingsgroepen naas ten, ZU zeggen dan te spreken namen# miljoenen Nederlanden en som* zelfs namen* het gehele Nederlandse volk, zoals die meneer, die dezer dagen voor de televisie namens u en mij de terug keer vin Wlfly Lage# kwam eisen. Ik wilde deze meneer even vtrtel- Rond de Bijenkorf ligt een prach tige rode loper, een langgerekte voet veeg voor dalsenden Rotterdamse solen en naaldhakken. Dat geeft niets, want het 1# allemaal reclame voor wollen lopers van de gesameniljke Nederlandse wolfabrtkmaten. Nu was het de bedoeling bij alle Bljenkorfveatigingen zo'n loper uit te leggen, maar dat ging niet door. Met oper ilics- name tn Amsterdam mocht de lo] niet uitgelegd worden en de Vol krant weet waarom niet. Hierom: „De gemeente weigerde een vergunning. Soms worden wel vergun ningen verleend om de rode loper uit te rollen, maar kennelijk heert men daarmee in het verleden zoveel tost gehad dat het nu van de burgemeester en zijn we.houdera niet meer hoeft. Officiële redenen? Algemene zaken (ten stadhuize) wist van niets. Der halve aldus nog steeds genoemd ochtendblad de afdeling precario rechten, die bijvoorbeeld ook over de omvang van te rassen gaat (wij hoor den eens een ober zeggen: Meneer u zit buiten de precariorechten en de man schoof haastig zijn stoel trottoir afwaarts). Maar ook de precariorech ten deden niet* toe of af aan de rode wollen loper. Derhalve publieke wer ken opgebeld, afdeling bestratingen, redenen tot weigering op het matje. En natuurlijk. Dear kwamen drie redenon tot weigering op het matje. Op de eerste plaats (we kunnen al leen aan dat „op" nog horen dat de VoDokrmnt een Rooms dagblad is, tekent Hei Rotterdamsch Parool hier «ventjes bij aan) is zo'n loper een ge- vsar voor de voetgangers. Nu wilden de initiatiefnemers wel een verklaring afiluiten, maar dat vond de gemeente geen garantie. En verder; Wat krijg je allemaal niet na wol? Nylon, parket an bo meer. En ten slotte: hei veroorzaakt last. ,Als Je dit toestaat, wordt het een rommeltje''. Tot zover de Volkskrant, U leest hat: IN Amsterdam ls h«t gezag weer eenz bang voor repercus sies en precedenten. Lastige stad hoor Amsterdam. In Rotterdam ga je even naar het stadhuis. Je vrtagt mag Ik de loper uitgooien. Den zeggen zedat is goed jongen, gooi jij de loper maar uit Als het msar geen rommeltje wordt want rommel hebben we btor «1 genoeg. 8 182 M,- 400 ts ito 1100 uoo nu 10M i«s De uitslagen: Rijvers Schmitt &u-« Do aland, la nu: 1. BanriUy 2. Rijvars S 3. Buys 4 4. Sundquest 3 3, lieshout 2 8. Horstan S 7. Hendriks 2 5. Bohmttt 0 (Van oase oerrerapondent) GRONINGEN, woensdag Cc* vroegere bestuursleden van de vereni ging voor christelijk volksonderwijs ln Appingedam «tin gisteren oonform da eis door de Groningse politierechter tot Wiboete veroordeeld wegens belediging. De beledigde partij was dominee S. Molenaar, hervormd predikant te Ap pingedam en voorzitter van dezelfde achoolve r enlging. Na een conflict, dat leek voort te ko men utt kerkelijke moeilijkheden, had den de zes bestuursleden de predikant een brief gestuurd, waarin hem werd verzochl binnen 24 uur af te treden al* voorzitter. Zo niet, dan zouden de leden worden ingelicht Aanleiding hiertoe was geweest een verzoek v» dominee Molenaar aan het bestuur vsn de plaatselijke kweekschool om zij» dochter niet sneer de lesson van een bepaalde onderwijzeres te laten vol gen, omdat genoemde docente het ge zin Molenaar niet meer groette, niet meer bij dominee Molenaar in de kerk kwam en zelfs naar de hervormde kerk vsn Tjamsweer was overgegaan. OVERSPANNEN Toen de ondei zoek hoorde, zou huls zijn gegaan. irwilzeres van dit ver- u zy overspannen naar In Rotterdam kun je ook gewoon „eKe bet bureau precariorechten op bellen om erachter t* komen wat dat kost Je krijgt dan een hele vriende lijke ambtenaar aan de telefoon. Die zegt - ogenblikkelijk 7a maneer, dal tal ik even voor u nakijken pet zal gaan kostan: M cent per vier- meter PW mtend. kgenhald ging Makkelijke Had bi Rotterdam l] de school ttUSL De zes bestuursleden verweten in hun brief dominee Molenaar, dat hij de kerkelijke moeilijkheden had overge bracht naar de schoolgemeenschap. De predikant voelde zich op ztin beurt ln zijn goede naam aangetast. De politie rechter en officier vonden beide, dat men kennelijk de bedoeling had gehad de predikant te krenken. (Van onze correspondent) DEN BURG» woenadag. De rijks politie op Texel beeft een mestienjari- ge Jongen oil Dea Burg aangebonden wegen# aanranillhg tn poging tot aan randing. De Jongeman heeft bekend in Janu ari een winkelmeisje, dat 'a avonds op weg was naar hula in Den Hoont, op een donkere landweg te hebben aao- nrtnd, Hij sioeg op d« vlucht, bij da nadering van een wielrijder. Kort daarop drong hij avonds da jandbouwhulahoudechpoi in r i Den Burg - man, waar hij aan lerares trachtta imngMld j k® hij it dU-ctrie» vei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1