N. v. d. SPEK: 'GROOTVADER EN VADER WAREN BIJ DE BRANDWEER, DUS IK OOK UIT TRADITIE': Deens schip te water gelaten Tentoonstelling in Schiedams museum béste1 poetballeir? K K K Dat schrijft maar televisie ROTTERDAM RIJNMOND -f- Sport op Willem van Seters BRANDMEESTER TREKT ZICH NA 43 JAAR BLUSSEN TERUG overleden Feestavond van RET-mannenkoor m m Fernaay Mondriaans Meer exposities LINTJE VOOR H. RENSES Perspectief Het grote feest m Extra risico Hardheid ffmmm mm '0mm Aarzeling Diploma-uitreiking bij A. de Hoop Gwn krant jj ontvangen? 4 - zaterdag 17 september 1966 (door Hans Ratsma) J^ICOLAAS VAN DER SPEK heeft alle branden die hij in 43 jaar heeft bestreden, bij zijn koude kleren laten afglijden. Tenminste, zo doet hij het voorkomen. Maar als het gesprek bij de meibranden van 1940 be landt, zegt hijtiaar kan ik beter niet over praten". De 65-jarige oud-brandmeester zit in een wit overhemd achter zijn bureau op de afdeling alge mene zaken van de Verenigde Brandstoffenhandel. Hij rookt onder hert praten een klein sigaartje, staart af en toe zwij gend naar buiten en spreekt ge lijkmoedig over persluchtmas kers, rook en risico's. Te gelijkmoedig. Vrijwillig bij de brandweer gaan betekent opspringen en wegrennen als de bel gaat. Dag en nacht. Tijdens het slapen en tijdens het afsluiten van een contract voor kolenJeveranties. PIM DOESBURG heeft deze week in ons voetballersklassement de grootste winst gemaakt; Nol Hetferman leed het grootste verlies. De Spartaan klom van de gedeelde vijfde naar de gedeelde eerste plaatsde Xerxaan zakte van de gedeelde eerste plaats naar de gedeelde tiende plaats. Doesburg verkeert in gezelschap van zijn clubgenoot Hans Eijkenbroek. Rinus Israël beeft enig terrein moeten prijsgeven. Het klassement ziet er als volgt uit: 1. en 2. Doesburg en Eijkenbroek (Sparta) 7,80 f39 punten uit 5 wedstrijden). 3. Israël (Feijenoord) 7,60 (38 uit 5). 4. Verweel (Fortuna) 7,37 (50 uit 8). 5. Kraag (Feijenoord) 7,33 (22 uit 3), 6. Bravenboer (Hermes D.V.S.) 7J28 (51 uit 7). 7. tot en met 9, Geels (Feijenoord) JJ!5 (29 uit 4); A. den Butter (Excelsior) en Heikamp (Hermes D.V.S.) 7,25 f58 uit 8). 10. tot en met 12, Bouman (Sparta), Von Toledo en Heijerman (Xerxes) 7?0 (36 uit 5). 13. tot en met 21 allen met een gemiddelde van 7, G. den Butter (Excelsior) 56 uit 8, Hanegem (Xerxes) 35 uit 5, Bentzon (Sparta) 35 uit 5, Laseroms (Sparta) 35 uit 5, Buitendijk (Sparta) 35 uit 5, Pieters Graafland (Feijenoord) 35 uit 5, Romeijn (Feijenoord) 28 uit 4, Moulijn (Feijenoord) 14 uit 2, Kindvatl (Feijenoord) 7 uit 1. WÊM 'En om de sport' De vraag lift voor de hand: Waar om? „MUn «rootvader en vader waren b(J de brandweer. Du» Ik ook. Het ls een soort sport". IJlt traditie dus. „Ja, en om de sport". SpUt het u, dat er nu een eind aan ls lekomen? ..Ja, maar het risico werd te groot. Een ttjd geleden heb Ik een pers luchtmasker aangeschaft". Loopt een maskerdrager meer ri sico? „Het is een kwestie van gezond heid. Hoeveel stoom heb je, wer ken Je longen nog goed en je hart" Beschouwt men het als een eer om maskerdrager te zijn? „Iedereen wil het wel. Maar dan moetje niet boven de vijftig komen". In het Holy-slefcenhuls In Vlaardln- PlJï wljdssmlddsf op S9-Jarlfe leeftijd overleden WUIem van Seters, In leven schipper van de reddingboot Koningin Juliana van de Zuid-Hol- I an die reddingmaatschappij ln Hoek van Holland. Willem van Seters werd 1907 gebo- rtn In Stellendam. Na enkele jaren aU visser te hebben gevaren, kwam hij als °P?t®PP«r10P d« reddingboot „Konin gin Wllhelmlna" ln Stellendam. Later v benoeming tot stuurman. u Toenin 1981 de Hoekse redding: bootochlpper Arend Brinkman bijeen redding om het leven kwam, werd de heer Van Seters aangewezen als schip per van de Hoekse reddingboot, toen nog de „President Jan Leis. Reeds na korte tijd kreeg schipper Van Seters bekendheid door een moei lijke redding. Dat was tijdens de atermyloed op 1 februari 1983. De „President Jan Leis" nam toen tijdens een vliegende storm 28 opvarenden 0ver ,van het Noorse ma. „Annam." Willem van Seters was drager van talrijke medailles van de t eddJng- maatechappU. Een van de laatste was de grote zilveren medaille voor zijn -ideelin - uen van ae „f Heijde strandde. er van land een zeer geziene figuur onverwacht overlijden heeft ito verslagenheid gebracht, niet ln laatste plaats bij zijn colle de reddingboot „Koningin Ju den van de „Ping An" die bij Ter de redding van de opvaren by Schipper van Setera was in Hoek van Holland een zeer geziene figuur en zijn onverwacht overlijden heeft «rota verslagenheid gebracht, niet ln Ie laatste plaats bij zijn collega's van X - ROTTERDAM, saterdag. Het 78 leden tellende R.E.T.-mannenkoor beeft gisteren, met lijn donateurs en genodigden, de 48e verjaardag gevierd met een feestavond ln gebouw Odeon. Aan deze avond werkten o.a. mee de Luckberrics, Rita en Coen Corita. Cees de Lange verzorgde de confe rences. Tijdens de pauze was gelegenheid de longspeelplaat „Mijn Boerenland" te kopen, aan welke opname naast het mannenkoor van de R.E.T. werd me degewerkt door het Westlands-, het Oos voorne's- en het Hermandad-man nenkoor. Aan het eind van do avond bracht het koor, uls dank aan de artiesten een Russisch soldatenlied ten gehore ÏTOE groot ls het risico dat een brandweerman loopt? „Je gaat altijd een ruimte ln waar rook staat, dikwijls ln schepen waar te weinig zuurstof ls. Je probeert de brandhaard te naderen. Met een masker kun je dichterbij komen. Dit betekent natuurlijk weer extra risi co". Is het gevaarlijk om brandweer man te zijn? „Is tegenwoordig voetballen niet gevaarlijk? Of boksen? Daar houd c helemaal niet van". Over welke eigenschappen moet volgens u een brandweerman be schikken? „Veel burgerzin en de bereidheid om te helpen, onder iedere omstan digheid. Je bent het of Je bent het niet. Je moet geen mool-wccr-brandwcerman zijn", U bent er altijd op uitgegaan al» de bel ging? „Ik moet eerlijk bekennen, ik heb eens getwijfeld. Dat was enige jaren Seltden. Nou moet Ik eerst vertellen, at bi] klein alarm de onderbrand meester gaat en bU mlddclalnrm d» brandmeester. Ik lag in bed en er komt klein alarm, op de Parkkade bij het voet gangerstunneltje. Ik denk dat ls zo'n verrekte bromfietser en ik stap weer in bed. De bel gaat weer, middel alarm. Ik denk: potverdomme. Dan heb je spUt dat Je niet eerder bent Êaan. Er stond een coastertje ln rand. (Op nonchalante toon). We hadden een paar uur werk". U beschouwt branden blussen als een soort sport- Hebt u er wel eens over nagedacht, dat een brand door diegene die iUn meubilair ln vlammen alet opgaan, ln het geheel niet als een soort sport wordt onder- lain? „Ik geloot eigenlijk van niet Je doet je werk: af. (gebaar met de handen) Als Je op zeker moment ge neigd zou zijn, als Je een beetje sen timenteel bent, om daar over na te denken, nou dan zou ik er mee uit scheiden". Kunnen we aan het lijstje va» w-V Portret van een brandweerman: Nicolaas van der Spek. eigenschappen dus een zekere per soonlijke hardheid toevoegen? „Nee, toch weer niet. Ik geloof, dat Je dan onwillekeurig meer schade zou maken dan nodig is. Je doe: dan dingen, waarvan je later zegt: Nou dat had ik anders gedaan", Is cr moed voor nodig om branden te bestrijden? „Nee, er is geen moed voor nodig om de rook in te kruipen, als je het maar met beleid doet. Als leek zeg Je: nou nee. Maar je kruipt er rus'.ig in, ook al ls er nog geen materieel. BU de grond is er meestal nog wel zuurstof genoeg. Je moet natuurlijk niet rechtop gaan lopen. Je gaat erin, vooral als het om le vens gaat. Die zekerheid heb je nooit, maar je gaat erin. Bnvendli alen ga Je nooit alleen". TS er nooit een aarzeling? ,Je staat niet te twijfelen zou Ik het wel of niet doen. Je moet er niet bfj stilstaan, anders komt er niets van terecht." Bent u wel eens bang geweest? „Bang ?BU brand? Nee nee. Ach teraf denk je: Heb ik niet een tc groot risico genomen. Maar je doet het of je doet het niet. Eigenlijk doe Je het altUd". Wordt u nog wel eens achtervolgd door bepaalde herinneringen aan branden? „Nee, ik heb het los kunnen laten". D<> grootse brand die u meemaakte, was die van de meidagen- nik denk er niet meer aan. Als Je erbij stilstaat, dan zie je de dingen voor je. Ik kon er niet bij, ik had die man eruit kunnen halen, maar ik kon er niet bU"- (Van onze correspondent) RIDDERKERK, zaterdag. Bij ondergaande zon gleed vrijdagmiddag laat bij de N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot en Van Vliet in Slikker veer de Nordstrand Priva voorbeeldig in de Nieuwe Maas. Daarmee was het derde schip in een serie van zes voor Deense rekening te bouwen vaartui gen van stapel gelopen. Het schip is een opdracht van de Denen H. Elme- gaard ie Kastrup en B. Salomonsen te Helierup. De echtgenote van de eerst genoemde opdrachtgever verrichtte de doop. De Nordstrand Priva meet 934 ton dwt. Het is half-shelterdeck- motorcoaster met een bruto tonnage van 499.5 register ton.- De lengte over alles bedraagt 57.32 m, de breedte 0 rn en de hojte tot het hoofddek 4.10 m. De voortstuwing van het vaartuig geschiedt door een M.W.M-dieselmo tor van 800 pk. Het schip zal ln de eerste week van november worden opgeleverd. Grafiek en op-art HET Stedelijk Museum van Schiedam opent het nieuwe seizoen met twee tentoonstel lingen. De ene is van de Haarlemse graficus Hannes Postma en zijn Amsterdamse collega Dick Cassée; de andere is van de op-art kunste naars Bonies, Rous en Staakman. Bij deze ge legenheid ging de prijs van de kunstkritiek 1966, toegekend door de Nederlandse sectie van de Association Internationale des Critiques d'Art naar Postma. Voor een eervolle vermel ding kwam Cassée in aanmerking. De nu 33-jarige Hannes Postma is geen onbekende meer voor hen die geregeld kennis nemen van wat er op grafisch gebied in ons land gebeurt. Behalve het feit dat hij de laatste zes jaren in binnen- en buitenland exposeerde, kochten verscheidene musea werk van hem aan. Dat hij de kritiekprijs ontving bevestigt alleen maar hoezeer men hem een talent volle vertegenwoordiger van de jongere generaties beschouwt. HU droeg in sterke mate bij tot de bloei van de grafiek in ons land. ZUn werk, hoofdzakelijk kleuretsen, is niet alleen zeer persoonlijk, maar getuigt ook van een machtige verbeelding en van het vermogen daaraan gestalte te geven. De vliegende, vallende, naar zijn even wicht zoekende mens fascineert hem bovenmatig. Expressionistisch van vormgeving plaatst hü zijn fi guren in een denkbeeldige ruimte, die hem de mo gelijkheid biedt de figuren uit verschillende ge zichtshoeken te benaderen. Met de kleur is hij spaar zaam. maar hij weet er een uitstekend gebruik van te maken. Ze dringt nooit op en wordt er slechts aan toegevoegd om de ruimte sterker te suggereren. De wereld die hU schept is surreëel. Het is ook een dichterlijke wereld, waarin onbestemde verlangens om los te komen van de aarde en het aardse hun rol spelen. Maar het absurde schrikt niet af en we wor den er ook niet door gekweld. Wij ervaren het als een soort nieuwe dimensie. Hannes Postma: Zwevende kinderen JTOE heel anders is het werk van Dick Cassée. Het is Mondriaans streng en sober en bestaat uit sluitend uit rechthoekige vlakken van een gecompri meerde eenvoud. Klaar, helder, duidelUk. En heel fraai gedrukt. De „in-drukken" van wit in wit rei ken naar een smetteloos Nirwana. Van zün kunst naar de op-art in de belendende zaal is slechts een kleine stap en ook daar is Mondriaan blijven door werken en staat de beperkende ascese hoog aange schreven, Calder overigens niet te vergeten. Want Staakman toont daar door een motortje in beweging gehouden mobiles. Bonies is de opgewekste doordat hij regenboogkleuren en perspex niet schuwt. Zijn kunst maakte wel een evolutie door. nl. van poëtisch abstracte composities naar deze ruimtekunst. Rous is de strengste, maar ook de eentonigste door de herhaling van een bepaald motiefje. De composities met de langgerekte banen in zwart en wit vind ik wel de beste die er bij zijn. Zo geeft hun werk. dat met zorg werd gekozen en van wijze zelfbeperking blijk geeft, een aantal interessante aspecten van de op-art. Alles bijeen vormen deze exposities een goede start van het museum in het nieuwe seizoen. T7ERNAAY is het pseudoniem van een Amster dammer, wiens hoofdberoep elders ligt. maar voor wie het een behoefte is zich ook schilder kunstig uit te drukken. Zijn schilderijen hangen in 't Venster aan de Gouvernestraat. Dit oeuvre kan men moeilijk rekenen tot de vrijetijdsbesteding van een zondagsschilder. Uit alles blUkt dat het serieuze pogingen zijn om via dit medium dromen en ge dachten vorm te geven. Het is waar dat hü bij die pogingen aanleunt tegen bestaande stromingen in de beeldende kunst van vandaag, maar diit houdt volstrekt niet in hem daar een verwijt van te maken. Oorspronkelijkheid is niet iedereen aangeborep. De non-figuratie gebruikt hij overigens zeer vrijmoedig, zelfs zo dat in enkele werken toch weer herkenbare elementen zijn ver schenen. H« toont een sterke voorkeur voor blauw en verzonken kleuren. Vaak slaagt hij er in een dich terlijke sfeer op te roepen, die ons terugvoert naar melancholische jaargetijden. In een landschap of stad is het dan „al haast herfst" of ziet men „het geluk van dorre maanden". Daarom: als dit een' eerste aanloop is, kunnen wij zeker meer van hem verwachten. Tot 23 september. f)M nog even door te gaan met het tekort aan ex positieruimte, waarvan ijverige lieden pro beren een einde te maken, ook wijkhuis „Het oude Noorden" doet weer mee dit tekort te verkleinen. Voor de komende maanden staan er exposities op het programma van tekeningen, monotypes, foto's en keramiek. De eerste tentor.nstelling wordt ge opend op 30 september a.s. L. W. SCHMIDT ROTTERDAM, zaterdag Door ir. C. J. van Suylen werd gisteravond een zestigtal diploma's uitgereikt aan leer'ineen van de bedrijfsschool van A. de Hoop N.V. Deze leerlingen, alleen werkzaam in dit bedrUf hebben een twee- driejarige cur sus op deze school gevolgd, teneinde zich verder in hun vak elektro- technisch-bankwerker, installateur, wikkelaar te bekwamen. Bovendien ontving elke geslaagde van de bedrijfsstichting ter bevorde ring der vakbekwaamheid een be drag van honderd 4 tweehonderd gul den, op hun spaarrekening bijge schreven. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. In verband met het 40-jarig dienstver band bij de Koninklijke ijzerwaren- en gereedsehaphandel N.V. Kramer en Rdder ls de heer H. Reuses de lilveren ere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, toege kend. Tijdens de gistermiddag gehouden receptie ln de toonzaal van het ven nootschap overhandigde de gedele geerd commissaris, rar J. G. L. Reu der, de jubilerende assistent-maga zijnmeester de onderscheiding. Kwestie van prijsbewustzijn ¥In een „Achter het nieuws" van deze week zag ik een arts (witte jas, microfoon om de hals) bezorgd spreken over het tekort nun ljjken voor medische studenten. Arts en in terviewer hadden het over stof felijke overschotten en overlede- neu, want het woord lijk komt velen maar moeilijk over de lip pen. Zélf heb ik iets tegen „stoffelijk overschot". Stoffelijk vind tk te stoffig en overschot bevalt me helemaal niét. En stoffelUk hulsel vind ik gewoon gek. We hebben ook nog ontzielde licha men, maar daar kon ln bovenvermeld geval moeilijk van worden gesproken. Je kunt toch niet zeggen, dat er een groot tekort bestaat aan ontzielde li chamen. Overigens wel een merkwaardig te kort Ook een ernstige zaak, zoals u heeft kunnen horen ln deze televisie uitzending. Waarschijnlijk ls het zo, dat een he leboel mensen er geen enkel bezwaar tegen zouden hebben om hun lichaam na hun dood ter beschikking te stellen van de medische wetenschap. BIJ het nakaarten over de uitzending hoorde ik van verscheidene kanten: „Het zou mij niets kunnen schelen" en „waarom eigenlijk niet". Zo den ken er waarschijnlijk honderden men sen over. Maar heeft u al een brief geschre ven aan onze gloednieuwe medische faculteit met de mededeling, dat men daar over uw vooruit dar maar stoffelijk overschot mag beschikken. Ik nog niet. Wat mij het meeste boeide tn deze uitzending uias de mededeling van de arts, dat men zich na zijn dood ook blijvend ter beschikking van de medische wetenschap kan stellen. Toen ik van deze mogelijkheid hoor de. zag mijn prijsbewuste oog onmid dellijk perspectieven: dan hoef je ook geen begrafenisverzekering mrer te betalen. „Zullen wij dat ook dor :c':!e ik mUn vrouw voor. „Wat?", vroeg zij uit h;: 3 op kijkend. „Ons blijvend beschikbaar stelten voor de medische studenten". „Nee, dat vind ik zonde." „Zonde? Waarom?" „Omdat Ik net de crematiepolix heb overgemaakt". „Maar die kun je toch opzeggen", .Jawel, maar al het geld aat we al betaald hebben. Daar zie je dan niets van terug". Het sal wel niet doorgaan. Ik heb getracht mijn vrouw duidelijk te ma ken, dat «Ij aan prij*bewustzijnsver nauwing lijdt. Het Is niet gelukt. Het Ml wel op een gewone nette uitvaart uitdraaien. En dan te bedenken, dat de grafrechten ook weer hoger worden. yEr Is een nieuw maandblad verschenen. Het heet „Denk" uitgave van het Centrum voor Filosofie (Lisstraat 27 a, Rot terdam). Wat het nieuwe blad wil staat In de inleiding: „WU zullen met verbeten krach' alle volgens ons bestaande wanloes'.an- den te lijf gaan, kritisch alle gebeur tenissen onder de loupe nemen, stelling nemen tegen alles wat tn een gezonde samenleving niet thuis hoort. Maar tevens proberen ons steentje bij te dra gen door plannen en Ideëën kenbaar te maken". Zo nu weten we prcles wat „Denk" wil, want we weten allemaal wat wantoestanden" zUn en wat er met „gezonde samenleving" word: bedoeld. Een beetje overbodig is dan ook de toelichting, dat de redactie geen poli tieke richting zal kiezen, maar tevens niet zullen senromen zich voor of tegen uit te spreken bU een politieke gebeur tenis. Toe maar! Aardig is ,dat er ook nog een conclu sie komt luister: „Dit blad is dus geschreven voor alle mensen wier in teresse verder gaat dan voetballen, t.v. e.d. alleen. Moge het een steun en een toeverlaat zijn voor die mensen, die menen, dat het beter kén en nu beter móe Zo'n blad hadden we nog niet. Maar nog is het de redactie nog niet genoeg met het geven van nadere toe- Dchtingen op dé beginselen: „Het karakter van de gepubliceerde artikelen heeft u de overtuiging gege ven dat dit streven gedragen wordt door een levensbeschouwing waarvoor slech'.s één norm gelekt, nameiUk rede- HJkheid. De mooiste zin heb Ik voor het laatst bewaard: „Het is van het grootste belang ons zelf en de andere blijvend de spiegel der redelUkheld voor te houden, om tenminste de vooruitgang niet te rem men". Er worden soms ding» san het P»Pier toevertrouwd, wsurhQ men sich afvraagt - kan dat so maar? Maar goed, laten we ons de spiegel der redelijkheid voorhouden: De éen houdt konijnen de ander doet aan filosofie. De redactie van dit blad wordt uit genodigd door de toneel- en cabaret vereniging DW om een feestavond by te wonen ter gelegenheid van het twin tigjarig bestaan. Dat zal gebeuren in de zaal Tamboerstraat hoek Croos- wij kseweg, meldt een oranjekleurige uitnodigingskaart en er staat zelfs op hoe we de Tamboerstraat kunnen be reiken, en wel met de lijnen 22, 17 en 16. Men moet uitstappen bij de vee markt. Reeds om half acht mogen wij de zaal betreden en dertig minuten later zal het fees', een aanvang nemen. Er ls werkeUjk aan alles gedacht Hoe ver zorgd rijn de consumptiebonnen, die respectievelijk goed zijn voor gebak, koffie en een consumptie naar keuze. Een ding is jammer: er staat ner gens bij wanneer het grote feest zal plaatsvinden. Wij hebben dan ook een nieuwe betekenis toegekend aan de letters DVV datum voortaan ver melden. Het Rottardansefc hntt-iboiMM kuantn ons dit Metenlich mrfden van maandag ta. saterdag van 1LS0—20,00 nar - TaWoen ISMtt Abonnees belten irdim-adtladiun tot Radio en televisie be steden morgen aandacht aan de volgende sport evenementen: RADIO Hilversum I: 15.00-16.30 uur: Marathon I met recht streekse reportages van Oostenrijk—Nederland, NECSC Drenthe en Eindhoven—Volendam. Hilversum II: 16.30-17.00 ur.- Avro's sportrqvue met een rechtstreekse reporta-, ge van het laatste gedeelte van Oostenrijk—Nederland en nabeschouwingen van Velox—RBC, HeraclesFC Zaanstreek, nationale mo torraces in Uden, paarden-: koersen van Groningen en Duindigt, totouitslagen en overzichten. Hilversum 18.08-18.30 uur: Marathon II met nabe schouwingen van Oosten, rijk—Nederland, Alkmaar Holland Sport, Fortuna VI.—VW, nationale zeil- kampioenschapen op het IJsselmeer en de Western der, uitslagen en* overzich ten TELEVISIE Nederland I: 20.05-20.30 uur: Sport In beeld met flitsen van Oostenrijk— Nederland. Nederland II: 22.10-22.25 uur: Sport in beeld met flitsen van de Nederlandse en Noord-Europese kam pioenschapen waterskiën op de Bosbaan en de wie lerronde van het IJssel meer. ROTTERDAM, zaterdag. R»1» 44.700 van.de 60.000 aansluitingen OP, aardgas, die in 1966 werden verwactt», zijn gereed gekomen. De .totale kwf ten van deze omschakeling komen m ƒ14.475.000. Zeven miljoen tguldm. daarvan werden in - maart beeco» baar gesteld, Dat bleek gezien de Pr nanciertngsmoellljkheden ^nooamk^; Om de contlnultelt van deze/W® schakelln te -laten aan de ter beecMldcl^té i^.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1