Jongenshoudt het eenvoudig met die zandzuigers! ROTTERDAMS DAGBOEK Het gaat om het welzijn van de kat v Troonrede Jacq. Barzilay behield zijn leidersplaats Water slorpen met een vlaggeschip Tóch 'galante listen9 in Delfshaven Fluit en harp op Studium generale Méér subsidie voor bouw particuliere huurhuizen ROTTERDAM RIJNMOND Ruw bedrijf Rendement T Nog drie concerten van Nederlands Kamerorkest Sleepboot voor Venetië Zestien maanden cel geëist voor zwendel met vliegtickets ISÓG EEN KEER .ROOIE SI EN' OPENING VAN BOKSSEIZOEN Tweede slachtoffer ook overleden Mooie series in Electrictoemooi CARGELLI KLEEDT DE VROUW IN U-VIOLETTE MODELLEN Allebei fout Gsen krant ontvangen? 4 woensdag 21 september 1966 TTHE «Un een middag de Nieuwe Wa- terweg opgegaan om met de „F, C. 8. vu lUttem", sinds vorlz* weck hat hagelnieuwe vlaggeschip van de Hol lan dacht Aanneming Haal' •ehnppU. te gaan water slorpen. Ven noot Smit Kinderdijk van de I HX. heeft dcrse Sleephopperzuiger gebouwd en de eerste indruk die men van «o'n vaartuig krijgt la, dat het toch maar een Joekel moet «U». Helemaal on derin de machinekamer denderen twee enorme waal er pom pen In een mum van ttjd de bun vol water, dat wil «eg gen een hoeveelheid van 9000 ton. In dien hei «and waa geweest. sou men 1100 grote vrachtauto'! nodig hebben om de*a partij over de weg te vervoe ren! Een enorme drijvende bagger machine dachten wü, maar wat een knaap moet dan wei niet die num- mootaulger worden, die de andrre vennoot, de werf Gusto gaat bouwen, een «ulger met een tweemaal SO grote bun inhoud. Werfdlrecteur, Ir. W. C. den Jlartog, «egt het rustig: „We hebben nog een veel grotere op de te- kenplank staan! Het t« met de zuigers al net sta met de tankschepen; de grootte van een schip Is een wazig be grip geworden. De I.H.C. stelt ons het trhip voor met sis voornaamste doel te laten zien hoever de ontwikkeling van de af standsbediening op de zuigers van te genwoordig al Is gegaan. Het doet daarom wat merkwaardig aan de tech nische directeur van de H.A.MIr W. A. Wlchers Kooth, te horon zeggen dat „houdt het eenvoudig" het devies U van deze wereldbaggermsaUcbapplj Welgeteld hebben wij |n het sla een saai zo grote stuurhuis van het «chip vijf bedieningilafela gezien, om nog niet te spreken van de vorstelijke be- dienJngaxetel van de baggerhaa* In een uitgebreid gebouwde erker aan de achterzijde, van dia plaats af kan de baggerbaas het gehele ingewikkelde baggerbedrijf dirigeren en overzien' ItipCN zou dus kunnen denken dat da H.A.M.-directeur Iets tégen dia Ingewikkelde bedien Ingaappars- tuur heeft, maar dat la in feite zeer beslist niet het geval Bij een bagger bedrijf gaat altijd slles kar*4 Het baggeren van vaargeulen of het dieper rnaken van haven* is eigenlijk i-fn te gen de natuur gerkhte bezigheid Het Is een vefhten tegen do elementen en dr»t Is een /w#nr n ruw bedrijf In da» op/u bt rnoet ren baggerrruuhine eirivoudtg moge] t |k /Un rod at zo wei nig mogelijk kapot kan gaan Maar de automatisering van zo'n sthlp heeft tot gevolg, dat ln dczo tijd voor de zelfde prijs een kubieke meter grond naar boven kan wot den gehaald a!s twintig Jaar geleden Dit financiële voordeel h«eft uiteraard de doorslag gegeven in de richting van de auto matisering 17EN aleeplioppcr/ulger uls de „PCS L* van Hat tem is grlijk een modern kno[,vaft"hjMhlp £i lieol ontworpen tot het vrkiijgen van h»*t grout* t mo gelijke ren demerit De a(».tandi,t*flic- rdng In dc n rale plaats doft zo weinig mogelijk tijd verloren gaan Voorts heeft men ln de rul me machine ka ih< r een enorm vermogen gestopt. In de w/rtn van twee twintig!!j cilinderirio- toren met 'en sthroefvermogen van fiftOO «pk PCS. van Haftem" te namelijk ren zeegaande ruiger «11 kan op eigen kracht Iedere haven In de wereld bereiken Bet grote vermogen stelt de zuiger b ven* in staat met i'-u snelheid van 25 kilometer per uur de baggerspecie naar de stortplaats te brengen, dus ook al tijdwinst. Trou wens deze nieuwste door de 1 H C af- gf leverde slof phnppcrzuigrr la ook nog bijzonder omdat hi| bij windkracht 7 biiV' nog ongehinderd kan doorwer ken De beide znlgbuizen ?!jn daartoe flexibel, terwijl de aangebrachte ke- jfclklcppen 11 H C -patent i zodanig werken d.tt rij bij rust weer niet al» de tot nu toe gebruikelijke kleppen kunnen stuk ijaan In de tnat htrii Vanier zien we nog l»'«z bi|/ondns namelijk het feit, dat d. h. ho. hoofdn.'-lni» n .ififj d. .oht/r- 71.de de Ni hroefasstn aandrijven en aan de (.oorr.tde rlc* assen v.in di waalerpornp/n Een zeer listig* te<h- nlsefie ofivt» llii.g want nu Is h«t mo- y> luk tegt 'kirt'id te /mg< n f n op d« n Jfdr »rlOt'u 1 n nog 11 's t«- lm n a.»n de snelheid van h/t sfhjp via ile ver stelbare m h 1 o< v n Om aan een cv (ritueel voorkomende vraag van opdrai htgevera te kunnen voldoen Is de PCS van Haltem" uitgerust ffi»t zogenaamde Oooin'- pj]f»en, wfuudoor het a/ilam -haggr - 1t n 11 oi't 1 k i< IM IS rui "i f fiM t.ftgip n n v 11,11 li.j de grond allien voidt loflge/ogen r*n ovi-r 20 ineo 1 warischevps rfvertioord wordt f< - pompt v, iiarn.i/ees'romlrigen wor m! verdere transport bulten hel te bagge ren scheep vaartkanaal zorgen. De .J.C 8, van Hatem" Is intussen, op «Un vele techokwhe merite* zoet roed gevolg beproefd en door Smit, Kinderdijk un de H.A.M. overgedra- gen. HU kan zuigen tot een diepte van 25 meter, voldoende voor een vaargeul voor tankers tot 300 000 ton d.w., maar de mogelijkheid dat de «ulger na drj graag gewenat* Rotterdamse „oliegeul" gaat graven, «li rr niet in. De „F.C.H. I van Haltem" gaat de wijde wereld- J zeeen op, naar we hoorden helemaal uur een haven In Ooat Afrika. Voor' de II.A W. gaat hiermee ern bijzonder nuttig atub gereedschap de deur «zit. Km duur stuk gereedschap ook, laten 1 we zeggen rond achttien miljoen gul-1 den! De laatste door I.H.C.-vennoot Smit Kinderdijk gebouwde zandzuiger „POS van Hattem" in vol bedrijf. Via de „boom" wordt de opgezogen bagger specie op twintig nieter bui ten het schip overboord ge blazen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woenedag. - De toneelvereniging Impuls heeft gisteravond het in gereformeerd Delfghaven nogal omatreden blij spel „Galimte Listen" vun George Faz^uhar verdienstelijk op de planken van schouwburg Odeon gebracht. Het stuk sou aanvankelijk gespeeld vrordsR te het kader van de Jeugd- wfflk van de Oer*forme*rde kerk van Delfshaven-Rotterdam, maar werd op advies van een predikant oniric hl hl verklaard. Ondanks die confessionele lagans tand ward hel stuk gisteravond tóch gespeeld. De belangstelling was niet gering, •aker niet van de oudaren. die bun nieuwsgierigheid niet onder preehstos- len of kerkbanken hadden gestoken. Tot incidenten is het echter niet ge komen. Aanvankelijk waren da jonge lui wat opgewonden, maar verder aan af en toe een provocerend gilletje kwam het ntat. „Galante Listen (The Beaux' Stratagem) —vorig jaar op het repertoire van de Hsagtchc Come- dte la, ln de bewerking van Ernst van ARena, van ten aloude Engelse komedie tot een soort musical uitge groeid; nu eens met naar dc klucht overfasllende kanten, dan weer met aan de Drie Sultversopera heluncren- da affecten, Ftrquhar ts aan van de vele Ieren gewftesL dia hst Engels* culturele 1-- van hebban verrijkt. Dat hij acteur gr- wordsn is, alvorens auteur te worden, wordt bewezen door de vakkennis waarmee hot ituk is geschreven Van Alt«ns heeft dit Intrige-blijspel be kort, niet alleen door coupure*. maar ook door comprtmating van de dU- Joog. De Nederlandse liedjes, ln deze uitvoering op muziek van de Rotter damse organist A. Bdtticher. aljn wel aardig, maar nlat meeslepend. „Impuls" heeft een verdienstelijke Uitvoering gegeven van dit stuk. dat, hoewel plkgnt gekruld, beslist ntet choqueert. Ttgen bet advlM van ds Van Loon ln is de gereformeeide Jeugd van Detphavcn dan tóch gcti»i»front«'crd mat dit toneel uit begin 1de evuw Misschien la men nu ook tot do ont dekking gekomen, dat er wat streng gecensureerd fa. Dat Komt dan wet wat laat. maar voor da Jongveen opent h«t wellicht da mogetUkheld om voort- sip weer Ln da kerkbode 1* mogen schril van. ■yoOR wn tamelijk groot aantal atu- denten van do N«1 Eo Hoge school musiceerden glstcrochlend in het kader van het Studium generale twee prominente musici van het R.Ph. Ode fluitist Raymond Delnoye en de harpiste Marl Nngasuko Het waa een gocii idee van de orga nisatoren om het seiioen 1906/67 met een concert van deze combinatie te be ginnen, v, un: het sumcmpel \an beule Instrumenten heeft een heel bijzonde re bekoring en de literatuur ervoor Is weliswaar berperkt, maar telt toch ve le meester werken Hie dp specifieke Umbm Ideaal tot hun recht laten ko men Bovendien kunnen beide instro men len nog voor afwhueltng op de concerten zorgen door Nul (soil of harpsoU Dat laatste dred Mart Nagasakiop deze ochtend met Foute* puuhtige Impromptu op 86, een *'uk dot geheel afgestemd is op de koninklijke allure, van de harp. Dc aanzienlijke vlrtuoai-j tciU-eiacrt die het werkje stelt werden' nog niet all* even moeiteloos beant woord, maar ongetwijfeld zal de har piste bij moer podiumroutine ln dit stuk geheel thularaken. Dst zij over. de daarvoor nodige verftjndo arllstict-' telt cn tochtdek beechlkt bleek dulde-1 lijk ur haar knapp* musiceren me* Dclrtoye, dlo bijzonder gaat en Intisnv speelde Het programma beva'te aan duo stukken de Sonate ln F van ds 18de- veuwer Krumpholta, de Rapsodie van Gagnehin (waarvan dwe musici in maart Jl de wereldpremière gaven), het JapsDse stuk „De see in lentetijd" (eigenlijk voor bamboefluit #n koto) en het geestige Entr'acte van Jacques Ibert, werken die destijds ook op het programma s'onden maar d'* men graag voor een tweede Ueer noorde Voor deze jongelui zal het overigens de eerste keer geweest Zijn, en all heb ben hun bewondering voor het aelica- te «n aoejH'le duo-spel duidelijk laten blijken 5. NIEBOEK (Van nn/e kunstsedactte) t ROTTERDAM, woensdag Naa» aanleiding van het aticces vin de zes zonriagmlddagconeerten van het Ne derlands Kamerorkest, geeft dit or kest nog drie concerten. Deze concerten woiden gegeven op 36 oktober (dirigent Davld Zinman, solisten Jannv van Wering kla\«cim bel en Thomas Magyar, viool) en 9 maart dirigent Sivmon Goldberg, so list Yl-Kwic Szc. bas). (Van onze achccpvaartrcdactic ROTTERDAM, woensdag De N V Scheepswerven vJi. Bodewes te Mdllngen heeft aan een roeier ij te Ve- nctic de sleepboot „Partlus*" afgele verd De 33 meter lange sleepboot, die dienst gaat doen ln de lagune van Ve nd te. wordt voortgestuwd door twee Voith Sthneldrr propellers met twee Deutz diesels van 1013 a.p.k. Tijdens de proefvaart Uep de ,.Par~ dus" een snelheid van 13 knopen per uur (Vaa een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. —Een Jaar en vier maanden gevangenis- ïtraf roet aftrek i* gistórmlddaa voor de Rotterdamse rechtbank leèbt te gen de 37-Jarige koopman René A. uit Eindhoven, verdacht van zwendel met vllegtlcketa. A. gaf toe blanco panna ge biljetten l« hebben gestólen en enkele voorzien van eea valse naam te hebben omgewisseld. „Geen zwendel, maar atoerdoone- rlj tegenover de maatschappij," meende de raadsman van A. „Hij wil de clans opbouwen, wilde alles mooi- e< voorstellen dan 't In werkelijkheid waa. Het was niet z'n bedoeling vlleg- relnjen te maken", zo iel hij- De feiten in februari s al A. in Os- tende vijf blanco paisagebiljetten uit het kantoor van British United Air ways Daarop schreef hy vluchten uit van Londen naar Santiago In maart ging hu naar een pazsa- gekantnor m Rotterdam en wisselde twi e tickets om voor vluch &n van Amst'rdam naar New York en van Am» cHam naar Bcyrtxs h Pogini'/n hetzelfde te doen In Den Haag tn op S<hiphol mislukt/n door argwaan van personeel van d- boe-' kingN kan toren TensloPe is A in Eind- h<An gf arresteerd A bad op de blanco tickets dc naam Iiatiun Ingevuld Dat deze naam ge makkelijk kon worden omgebouwd tot zijn eigen naam, ontkende A me!, maar wel dat dit ooit zyn bedoeling u, geweest. Uit het beeld dat verder nog van A werd geschetst, kwam naar voren dat hij uit een goed milieu komt. dat hi) een harde werker is en dat hij op de maa ehappelijke ladder vaak een paar rj-or.cn oversloeg Hoi psychia- tn dl M,ipor maskiC melding van «cn z.ekelijkc neig mg om groot te doen De raadsman vroeg onmiddellijke in vrijheidfis telling, maar de recht bank wees het verzoek na laad kamer af Uitspraak 4 oktober (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woenadag Het schijnt onmogelijk om het levensdrama „Rooie 81 en" van het repertoire van Amsterdams Volkstoneel af te voeren. Na de laatste reeks ln de Groote Schouwburg-Zuid zhn er weer zoveel aanvragen binnengekomen bij de di rectrice Beppie Nooy dat zij besloten heeft nog een keer dit stuk te spelen. Dat gaat gebeuren op zaterdag 24 sep tember, In de Groote Schouwburg- Zuid. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Maan dagavond wordt ln Odeon net boksBei- zoen geopend met wedstrijden voor amateurs De deelnemers komen uit Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Rmdhoven. Er staan twaalf paAjen op het programma. (Van een onzer verslaggeefsters) DE vrouw staat deze herfst en winter bij Cargelli in het te ken van de U-Violette. Dat be tekent U-vormen, op alle moge lijke manieren verwerkt in japon nen, mantels en deu-pièces in tinten, die variëren van roze tot diep paars. De collectie, die Car gelli gisteren in zijn salon aan de Claes de Vrieselaan toonde, blinkt uit in originaliteit en elegance, maar vooral in draagbaarheid. Alle stoffen, die Cargelli heeft ge bruikt, komen uit Parijs. Het is dan ook de duurste collectie, die hij ln de veertien jaar, dat hy in Rotterdam is geveitigd, heeft getoond. De U-vorm is kunstig en vaak ge compliceerd ln de modellen verwerkt Halve U's bl) de armsgaten, hele U's ln het voorpand, décolleté's in U-vorm en omgekeerde U's Ook deze maal werkt Cargelli weer [ÏTTiMUjfl verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. I mdH MAASSLUIS, woensdag. He* tweede slachtoffer van hei ongeluk op het bouwwerk aan de Lijs terlaan in Maassluis la ook san slln verwondingen overleden. Het la de 24-J«jrlge heer H. gey uit Vlaardlngrn. Een cocktailjapon van brokaat, geirtsp.reerd op ds U. De avond- schoenen ztjn modsrn: ronde neus en blokhak. met afknoopbare voorpandjes, ditmaal natuurlijk in U-vorm Mantels van 'weed zijn afgezet met dezelfde stof al» de japon, die eronder wordt gt .rzge 1 Veel double-face mameU. do gro'e -node m Parijs, met bijpassende j?' on mantels vallen peer het aii'. z.r ruim De j 1 ponnen zijn elegant, veel uit gevoerd in jersey. Veel japonnen zijn geruit met effen bovenstuk. Bij de pakjes wordt de U-vorm tot uiting ge bracht in de sluiting: asymetrisch met bijzonder mooie knopen. De cocktail- en avondkleding, voor al geïnspireerd op de nieuwe Doelen veel goud- en zilverbrokaat met Alle mogelijke dessins in venchtllendc kleuren. De lange Japonnen zijn In zij de, kant en brokaat. een wedstrijdavond voorbij of ln het Electric toernooi leveren deelnemen' opvallende prestaties, hetzij doordat iö j hoge moyennes noteren, of dat ze grote series maken. Dat waren dinsdagavond- Jaap Schmitt, die een beurt van 267 caramboles noteerde en de Hagenaar Rijvers, die tot 184 kwam. Barzilay die tot nu toe ongeslagen was gebleven kon zich ook bil de succesvolle spelen scharen, want hij kon zijn leiderspo sitie ln dit toernooi handhaven door Piet Buys, ges!art als de grote favoriet te verslaan. Het was geen gemakke lijke taak, die hij dinsdagavond had. want hij moest, wilde hij Rijvers ach ter zich houden en de eerste plaats op de ranglijst houden, van Buys winnen. Deze op zijn beurt had de winsi nodig om nog op een behoorlijke plaats te eindigen. Hoewel er nog twee ronden gespeeld moeten worden, zijn er nog maar twee van de acht deelnemers, die to de kanshebbers gerekend kunnen worden, namelijk Barzilay en Rijvers. Geen van do anderen kan meer het aantal maMms-nt^n behalen, dat dit duo nu al heeft. Jaap frhmR' die begon met drie verlipspar'ijen toonde tegen Hendrik» waar'ne hij in staat Is, want na drie beurten s ond hij, mede dank zij serie van 207 al op 334 en dat bateken- de op dat moment een gemiddelde van ver over de honderd. Jammer wis dat hij daarna ging aukkelen, want Hen driks maakte daarvan gebruik om «nel ln te lopen. Schmitt zag echter ktns om zich op tijd te herstellen en leden bedreiging buiten te sluiten. Ultennatq spannend was het gevecht tussen Lies hout en Sundquest. Eerst kreeg ds Rotterdammer een voorsprong met een stand van 222 tegen 162 ln zijn voor deel. Sundquest wist dat even later ta veranderen ln 260 tegen 291, Doch Lieshout verweerde zich knap en maakte met 93 en 38 een eind aan de strijd. Rijvers kon Horsten in bedwang houden en vooral toen hij zijn tegen speler een serie van 164 voor de neus draaide, was het pleit beslecht. Mooi vva» het duel Barzilay tege: Buys niet. maar spannend was het wel. Van de aanvang af raak e Buys achter. Hij weet wat vechten Is en het gelukte hem toch om Barzilay op de hielen te komen. Na tien beurten was de stand 203 tegen 200 voor Barzilay. Deze ver grootte met 97 zijn voorsprong. Hoe gevaarlijk Buys kan zijn kwam tot uiting toen hij met een serie van 160 de leiding nam. In de eindspurt was Barzilay fortuinlijker, Buys ver loor zijn derde partij. Dank zij tljrv^ algemene moyenne da'. 32,68 bedraagt, bezet hij nog de derde plaats. Sund quest met 30,30 is vierde, Schmitt met 27,93 vijfde, terwijl Lieshout met 26,81 gemiddelde nummer zes op de ranglijst Is, Hendriks bezet de zevende plaats en Horsten is de hekkesluiter. De uitslagen: Schmitt Hendrüö 400 275 n 11 267 73 36,38 25,— Lieshout Sundquest 400 337 11 11 111 101 36,36 30,63 Rijvers Horsten 400 101 15 15 184 53 26,66 12,73 Barzilay Buys' 400 379 15 15 110 160 26,66 25,26 Ucier dagen moest ik ambtshalve aanwe zig *Uu up een bty- cvnkoimt *an de Nederlandse Vereniging van Kat te vrienden, welke teer ijverige vereniging mededelingen kwam doen over 'n te houden kattententoonstelling. HOTTERDAM. woensdag Op 27 38 cn 29 september lullen de Vriji Evsngelische Gemeenten in Rotter dam ln het kei kgebouw aan de Ja gerslaan hun Jaarlijkse conferentie houden Thema van d««e conferentie i» dit maal ,D* strijd van het geloof en de verwachting van het Koninkrijk Gods'. Onder meer zullen da. A, jonkman utt Kampen an d». T. J, Prins uit Mep pol eu ds. P. C, Töjea uit Zwolle als •preker optraden. Als leek denk Je dan Man pas op, Je doet dat beeat pijn. Matr dit llikt cna.ir 10 Je kunt het vooral ook horen san de manier waatop ze het woord poes uit- sprcki 11 Het is een «part wereldje met Ct£< n doel «tellingen „Hej (ict'ordtfreii can het u?elru» m» de kat en het streven rutar een heter begrip van en ontarde ring uoor de km Zon zinnetje moet by mi) altijd be zinken Maar ik zit er nu bij te apin tien \dti genot, omdat ik weet wat het allemaal inhoudt Ifrt houdt bijvoorbeeld in, dst «r in d« kattenw er*ld twee «tromlsistn sjji. Er sHn mensen die vooral bet belang van de raakst op het oog hebben. Dst «Un de loirnaamde racisten. 41* bin nenkort wel door de AVRO geïnter viewd lullen worden en snllen Tarkla- ren dat buUkatten aUnken, Aangezien d« bijeenkomst werd go- houden ln dierentuin Bltjdorp waar uok do tentoonstelling ral worden ge houden zorgde ik ervoor dat ik e**n half uur voor tijd aanwezig waa. zo dat ik my nog ewn 111 de tuin kon ver treden cn met name een bezoek kon brengen san de reptielen, een dier soort die altijd mtjn bijzondere be- IttiiiMellmg trekt, omdat Ik het zulke engerd» vind. Vooral bij slangen kun je lekke 1 griezelen Dan la hel wel een hele overgang als J« plotseling tussen de poezen on de kattevr lenden zit to verder alcta roer kt van Als bpart- He kstt*vrienden, maar kaUenlen- bald, toonstelling. Toch klopt het. Want vulgeng het afschuwelijke froen® boekje (woordenlijst Neder- and» taal) kun Ie vriend van een kat ■yn. terwijl hel houden vsn een ten toonstelling met slecht* Wn kat al» at tractie natuurlijk oruln li Maar ik ben weer gruwelijk aan het afdwalen. Ik wil naar de kattevrten- rien de echte welteverstaan. Echts ksttevrlenden. dames en heren, kan m*n herkennen. Dat lie js aan da manier waarop ga aan kat oppakken. „Een van mijn b«te vrienden heeft een hutikai" Do sudors stroming zwrwt bij de huiskat, do baataanikat. en alei vot minachting neep op de mensen dia het klttenros zuiver willen houden. Maar nu Is hat mooie, dat da Ne rf aria n die vereniging van kaUevhen gen geen discriminatie in da vereni ging wenst Hat beetuur itgt: „Het la allebei fout, het gaat om het baling van da kat". Gelukkig maar. We zouden er bijna ec'i rassenprobleem bij krijgen. Op de tentoonstelling Is dan ook plaats voor ras en bastaard Raspoes en hulzpoes leven ln vrede en voor- spoei naast elkaar Wel ln aparte hokken natuurltjk. maar Henk nu niet dat dit lets met apartheid heeft te maken, want het belang van de Individuele kat is pri mair en centraal gesteld, zoals valt t« lezen in een geschrift over „Wat la, doet en wil het wetenschappelijk ad viesbureau van de Nederlandse Ver eniging van Ksttevrlenden?" Jazeker. ..wetenschappelijk* advies bureau". Hetzelfde bureau dat er bij voorbeeld voor heeft gazorgd, dat Ne derland de meeste Manxen van het hele contingent heeft. Dat zijn staartloze poezen dl* van het eiland Man komen. Nederland U het Manxland van Europa. W* hebben wel tien van die dieren pp bet ogen blik Wl»t u dat? Waar een klein land groot in kan zijn. Na de bijeenkomst ben ik nog even Langs het repUelenhok (tloprou Ik dacht: „Het bevorderen van het wel zijn van het reptiel en het streven naar een beter begrip van en waar dering voor het reptiel". Met verlangen Me ik uit naar do persconferentie van do Nederlandse Vereniging van Reptiel vrienden. VDit dagboek heb ik geschreven met mön rug naar de televisie, waarop de troonrede werd uit gesproken. Geen eerbied voor het gezag zult u zeggen. Nou dat niet. De kweatie la, dat het werk mijn werk gewoon doorgaat Ik kon u toch niet melden „Lezer* het spijt me bijzonder, maar vandaag kon ik geen dagboek schrij ven, want ik moest naar de televisie kijken". Ik kon slechts met een half oor naar de troonrede luisteren. Het kwam er geloof ik op neer, dat we weer meer moeten betalen. Nu vind üt dat niet zo verschrikkelijk. Maar weet u wat lk wel naar vind. In de vorige troonrede werd ook al gezegd, dat we meer moesten betalen. Dat hebben we ge daan en nu zou je verwachten, dat ie daarvoor op z'n minst een bedankje krijgt van Je regering, Maar nik* hoor. Geen woord van dank. Helemaal niets. ywwvavvvvwvvvvvvvvvvwv; SM RettenUmaeh Fsreel-sbeensss nonen mu dit Wlefontach meldao vtn maand** Un. satardag van 17 tó—tt.M Tslefeea IU(M h'dsffi'lshtsdsm Atannse* tutten VWWWVWA I (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG, dinsdag. Mini ster Bogaers heeft beélotan tijde lijk de bouwers van partlcnllère huurwoningen tegemoet te ko men en de rtiksiubBidles voor dit soort woningen aanzienlijk te verbogen. Voor woningen ln de categorie A wordt de JmarUJk** bijdrage nu 1160 (waa 800), waardoor de maximaal toegestane huur van deze woningen kan stijgen tot 1746 (waa 1MW)- Voor de huurwoningen in de cate gorie B wordt de rflkabUdrag* P*r Jaar ƒ775 (was ƒ538) en da toege stane huur fSUQ (was f tMO). Ook voor particulier* bejaarden wo ning en, die al een 25 procent hogere subsidie kregen dan da partirtiuere woningen v»n de A en B categorie. de subsidie in g*U|ke mate wordeu verhoogd. Op deze wUxe hoopt minister Bo gaers de gevolgen op t* vangen van de hoge rentevoet op de kapitaal markt, waardoor de particuliere bou wen nan afzien vaa nieuwbouw, om dat zij geen huurden meer kunnen vinden voor hun woningen. De minister heeft bepaald, d*tdè doende daling In de rsatMtuS^op» dth tal nader moeten woeden overweg* wat ^daa^aoei gebeuren* udue

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1