ARGUS" W egversperring in de Hoogstraat ONVERWACHT DOORKIJKJE Torentje van het Stadhuis Charme dat is het geheim llMcUcsiees Begin bij Koemarkt Schiedam Pleinplannen voorden in het stadhuis besproken Knal in haard Groter mode) vuilnisauto suEVtracn&s SCHIEDAM SLEUF VOOR AARDGASLEIDING 'M VREDESTEIN BANDEN CENTRUM Voetgangers Scholier redt jongetje uit Noorderkanaal Orgelconcert Kees Bak Y oorwaarclelijke straffen haalden weinig uit Hoedenshow van mevr. M. Reese Blijdorp verrijkt met torenslang Diefstal uit keet Gemeente gaat 2,5 min. lenen Weggelopen met hersenschudding Wedvlucht van De Postduif Burgerlijke Stand «"ST*. i2H& w$5E Soepel Oranjestraat 9 telefoon 266431 VOOR KOERIERSTERS TELEFOON 135430 - PIJPFITTERS - PIJPLASSERS -CONSTRUCTIE BANKWERKERS -MONTAGE- WERKERS MONOPOLE Openbare vrijwillige verkoping woensdag 21 september 1966 - 5 De toegang tot de Hoogstraat bij de Koemarkt, versperd door het graafwerk. (ADVERTENTIE) staal er op staat er achter met een 35-jarige ervaring in bandenservice UITLIJNEN BALANCEREN SPECIALE GARANTIE ROTTERDAM CCVTT*JW.«CHETBAANSTn 7.TELSTZH ZUC- KORTE HtlLESm 2-M, TEL 173960 WEST. KTTOWEQ Tl (SPAANSE POLDCRj TEL. 153380 EN 154400 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Met het openbreken van de Hoog straat, nodig voor bet leggen van een geheel nieuwe leiding voor het aardgas, is gisteren een be gin gemaakt. En direct begonnen de verkeers- en vervoers-proble men! Weliswaar is de smalle Hoogstraat geen weg van bete- kenis voor het doorgaande ver keer, maar In bet net van smalle straatjes In het oude centrum, neemt de Hoogstraat toch wel een centrale plaats in. Wat men pas merkt, wanneer de straat wordt afgesloten. De politie doet haar best de zaak zo goed moge lijk draaiende te houden. Overigens Is bet werk niet begon nen by de Grote Merkt, soa is ons me degedeeld is, maar juist aan de ande re kant, by de Koemarkt Dit betekent dat Klateren de toegang van de Hoog straat vanaf het KoemarktpJeln werd geblokkeerd door een diepe maar vry smalle sleuf, door stapels straatklin kers en door vrachtauto's die bet uit gegraven sand afvoeren. Deze „wegversperring" zal dan ge leidelijk aan door de gehele Hoog straat trekken. Men denkt in een tem po van ongeveer 25 meter per dag. Maar dan moeten er niet veel moei lijkheden komen, zoals gewone regen. (Van een onzer verslaggevem) RO ITER DAM, dinsdag. De ne gentienjarige scholier H. Sparrlas van de Caspar FagelUan beeft gisteren de negenjarige Geert Moddera uit bet wa ter van het Hoorderkanaal gehaald. De Jongen viel tydens het spel In het water. De scholier bracht hem op het droge en gaf hem over aan de sluis wachter, die Geert naar het Sophia- kinderziekenhuis heeft gebracht. De jongen is ter observatie opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het laat ste orgel-orkest in de zomerreeks 1966 van de Schielandkrlng zal donderdag 22 september plaatshebben in de St. Liduinakerk aan de Nieuwe Haven. Orgelaolist ls de heer Kees Bak, di recteur van de Schledamse Muziek school, die werken zal vertolken van Pu ree 11, Bach, Franc k, Vleme, Liazt, Dupré, Litaize en Langlais. Kaartverkoop A ƒ1,uitsluitend *s avonds aan de zaal. (Van een onzer verslag ge vers) ROTTERDAM, dinsdag. in het stadhuis worden donderdagavond de suggesties bespreken die Rotterdam mers hebben gedaan om hel Schouw- burgplein aantrekkelijk te maken. De gemeentelijke afdeling voorlichting en publiciteit heeft nu een lijst uitge geven met de namen van deze men sen en een korte otnechrijvtag van hun suggesties. Bij die namen valt ook burgemees ter Thomassen. Zijn suggestie is het plein te omringen met vlaggen Ande re suggesties houden onder andere in het plaatsen van openbare toiletten (directie vw>, tweemaal het maken van een „soort Madurodaxr" van oud Rotterdam, het plaatsen van klim hek ken en een zandbak, een schaatsbaan 's winters en een kermis 's zomers en een beat-pa Iers met een disco-bar, bar. Veel nadruk wordt gelegd op ge zelligheid en groenvoorzieningen. Een suggestie, die waarschijnlijk weinig kans heeft is „het bouwen van een groot rotsbtok met gewelven eronder en wandelpaden tussen veel groer, met exotische planten" (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. volgens officier vau justitie mr. J. M. van Leeuwen gaat er vrijwel geen posi tieve werking uit van voorwaardelijke gevangenisstraffen en van voorwaar delijke ontzegging van de rijbevoegd heid. Naar aanleiding van nieuwe delicten van twee verdachten die vroeger al eens tot voorwaardelijke straffen wa ren veroordeeld, rei mr. Vzn Leeuwen vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank dat deze straffen weinig uit halen. Velen weten niet eens wat ze inhouden. In de warwinkel van stapjes en steegjes in het hart van het oude Schiedam komt men vaak voor interessante stadsbeelden te staan. Komende van de Kreupel stra at en de Otterbuurt ziet men plotseling het torentje van het Stadhuis temidden van loodsen en daken. Links, waar de strook zonlicht een felle streep trekt door de donkere steeg, staat de Schotse Poort die begint bij de Lange Kerkstraat. Octave DeOoninck (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Het da meshoedenmagazijn van mevr. M, Reese houdt weer een hoedenshow op donderdag 22 september in Maison Westhuls aan de warande, 'n morgens om 10.30 uur en 's avonds om 20 uur. Een aparte collectie herfst- en winter- modellen zal worden getoond. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De dier- SCHIEDAM, woensdag. De brand weer heeft assistentie verleend aan mevrouw M. H.-van de P.. wonende Halleystraat 32 B, die hevig geschrok ken ls toen gistermiddag bij het aan steken 'van de ollehaard een hevige knal opklonk. Mevrouw H. vertrouwde de haard niet meer, die te hard ging branden en waarschuwde de brand weer. Deze heeft met schuim het over vloedige vuur gedoofd; verder was er niets aan de hand SCHIEDAM, woensdag. De Meer kerks» aannemer W. J, S. deed aan gifte dat uit zijn bij het bejaardenhuis Spaland staande keelwagen een dure schaafmachine van ƒ750 is gestolen. Dit niet vergiftige dier, dat thuis hoort in Frankrijk werd door een met selaar In een schoorsteen van een huls aan de Melissantatraat gevon den. De slang was ongeveer ander halve meter lang. ROTTERDAM, dinsdag. Een per sonenwagen en een bromfietser zijn gisteren in de tunnel bij het Station- Noord frontaal tegen elkaar gebotst. De bromfietser, de achttienjarige kantoorbediende G. de Held, die de bocht afsneed, is met een linkerbeen- fractuur en snij wonden aan het ge richt in het Bergwegziekenhuis opge- (Van een onier verslaggever») SCHIEDAM, woensdag. De Gem. Reinigingsdienst gaat een groter model vuilnis-auto in gebruik nemen, namelijk een wagen die maar 80 cen timeter lanter ls, doch een bijna twee maal ao grote capaciteit heeft. De overweging ls dat het vuil over steeds grotere afstanden getranspor teerd moet worden, wat meer mate rieel en uiteraard ook meer personeel vergt. Dit kan ondervangen worden' door wagens met een grotere capaci teit te gaan gebruiken. Enkele jaren geleden is reeds overgestapt van de z.g. „rol-trommelauto's" op de pers- vuUnisau:o's die veel efficiënter wer ken en daardoor kosten besparen. Maar de thans in gebruik zijnde pers vuilnisauto's (die ƒ74.500 kosten) hebben een laadvermogen van 5.200 kg. zodat ca 10 ton vuil kan worden vervoerd. Het nu voorgestelde model heeft een laadvermogen van 10,100 kg en U toch wendbaar in het verkeer. Ze zijn wel duurder, al. ƒ85.000, doch deze meerprijs is te aanvaarden. De wagen tal in de plaats komen van een van de vier nog in gebruik zijnde rol- t rommel -auto's, die geheel versleten (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. B. en w. stellen de Raad voor een vaste geldle ning aan -te gaan bij de N.V, Bank voor Ned. Gemeenten, groot 2.500.000, ter financiering van de grondaankopen in Kethel. De rente is 7 procent wat het College normaal noemt gelet de situa tie op de kapitaalsmarkt; de koers 99 procent en de looptijd 25 jaar. SCHIEDAM, woensdag. De 20- jarige R. W., die gisteravond om 10.30 uur in de Buitenhavenweg is gevallen met zijn bromfiets, vermoedelijk door dat het voorspatbord loszit en in de spaken kwam, ls, hoewel hij een her senschudding had, naar de dichtstbij zijnde taxistandplaats gelopen en zo naar bet gemeenteziekenhuis gegaan. Daar is hij meteen opgenomen. Verder had de Jongeman nog schaafwonden, terwijl bromfiets en kleding bescha digd rUn. KARATS Ned. Xintt Am. Koratmchool HOLLANDER. Biotnveit 113. Schiedam. Nieuw* cunua Mptambar. Inl, L. Hollander, rljktgcdipl. sportleraar, Singel 1X3. Schiedam. t«i. asaxso. SCHIEDAM,. De SCV De Poetduif nam met 204 duiven deel aan de wed vlucht voor Jonge en oude duiven va ult Chi may, afstand 204 km. Dit was de laatste duivenvlucht van het sei zoen. Gelost werd om 10.45 uur; eer ste dull binnen 13.52.49 uur; laatste Prijsduif 14.25.23 uur, Uitslag: J, de Koster 1, 21; C. Anker-Toutljn 2, 13. 14.10, 28. 31, 38, 51; A. Hersbach 3,33; A. Brökling 4, 23; P. v. Os v. d. Grijp 5. 27, 50; W. v. d. Kant 6, 7, 10,11, 17, 19, 22, 32; H. Veltman 8, 12. 30, 42; A. v. Gogh 9, 36; J. de Hertog 15; A, Smits 18; H. v. d. Xsnt 20, 43, 48; I. v. d. Tuvn 24; G. Meyer 25, 28.. 37: A. v. d. Grijp en Karreman 29, 39, 45; H. Crama 34; C. Paarde koper 35; "W, v Deurzen 40; G. Vermeer 41, 44, 46. 4»; Mevr. llmer 47; M. v. d, Waal (di ploma). enK. A. K. Calnidi; Marjoitjn S. dv. y. van Laan «n U. G. Hocm: Kalkar d.v. j M ianwwW mt P. C. O. van Zonal; Bkhav. rtn; Ateite d.v. H. Lommen an ML T. 3. Jonnen; YvoAno d.v A. C. van dm Heuvel en H. vu Velien; Patrick jTu fcvTÏ j Jansen en P. I. J, Huiakeu. 1 Overleden: J. Ugtbart, «a Jr. De -«rinkelende voetgangers sullen niet zo bar veel moeilijkheden onder vinden. want de trottoirs blUvcn In tact terwijl er langs de smalle gleuf nog voldoende ruimte biyit voor kin derwagens en dergelQke voertuigen. Doch geen auto's! Dat is zeer lastig voor de aan de Hoogstraat gevestigde winkels, die immers met vrachtwagens worden bevoorraad. Sen bezwaar la ROTTERDAM, dinsdag, De w «entienjarige uitbener D. Snijder gisteren met ten diepe vleeswond In dt ook dat de parallel-lopende wegen als Lange Haven oostzijde en de Lange Achterweg (gedeeltelijk) zo smal zijn. en nu volgepakt staan met auto's en weinig uitkomst bieden. De politie wil so soepel motel Uk op treden, om de sask niet moeilijker te maken dan deze al Is. Zo sal de Hoog straat niet vorder afgesloten worden dan strikt nodig ls. Dat betekant dat, nu het begin „dicht", is, men van kei Broers veld op de Hoogstraat kan ko men. Is bet werk tot voorbU heft Broersveld gekomen, dan komt bet begin weer vry. Dat zelfde geldt ook voor de Appelmarkt. Doch helaas beeft de Hoogstraat maar twee bruik bare sUwegen. Wél worden de autorijden verzocht de beperkte rlj-rulmte niet te ver stoppen met geparkeerde auto's. Zo ls de parkeerplaat* op de Koemarkt tijde lijk koroen te vervallen; waarschuwtn- ?;en zUn uitgedeeld, nog geen „bonne- Jei," Maar tsn de parkeerregels zul len, ook elders in de buurt van de Hoo^traat strenger de hand worden gahoudan. bak intfi hoopt men bet werk In ie» tot acht weken gereed hebben- Daarmee kt de Hoogstraat nog niet uit uUe neesHMhhpdu. Br moet namelijk later ook nog een elektriciteitskabel worden gelegd en daarna sal het danig beman moeten wet don. Bet kan blijk baar niet allemaal gelijktijdig: ■oud tn de nm Ie graven sleuf moot «r* Jiklbikw*, wr -trtrt ftLaii kta nrsö». En charme ls wat 'ARGUS1 u schenkt Waarom zijn 'ARGUS' brillen charmanter? Omdat 'ARGUS' vooruit kijkt Reeds nu heeft 'ARGUS' de nieuwste brillen voor het komende selxoen ingekocht San kfurkollaktie vlotte modellen rake Meuren. Kortom een streling voor hol oog xl(n do brillen ven INDQORTRAINING - KEEP FIT voor domos on h««n (MKITCOP nanvioa» and oomsummtion) hv MTNIONr vraagt voor hur wwfcaa fei het Bodefcgebèed» In on* moderne oohokng»oefHnm ka bét Botlek* gabled kunnan MCTAALBSWtRKPft worden opgeleid tot RkJPFITTER ea LA8SIR8 met ervertog tot PUPLA8SER Nadar* lntl«trtlng*n kunnen var kragen worden heden (weenadag 21 Mptembar) van 7 tot uur n.m. bU hat Oew. Arb. bureau ta MHIKDAM, Rfwreveld *44, waar een Waeeen-verteganwoordlger eanwwlg cal rij», Cventueel gemaakte reiskoeten worden vergoed. Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 26 88 08 udag 2 wnoda* GEHEIMA6ENT SOLO Robert Viaiba - Lvdu* Maal Een otrijd op leven en dood luiten twea gehetme orgintnUes. In Matrocotor.(14 jaar) DE HEL VAN NIEMANDSLAND Rory colhetta - WUlUa Bendix Een Joogetj* met een hond loodzt een poer patroulllas van kilharda soldatan door een >«e van geweid en gevaren. 14 Jaar SCHOOL VOOS Agzes Uareat - Dora Doll Fate FUm SSofut ephetjuirtawl De Notariuen L. A J. Schuuri en Th. J. J. M. Havermana te Rotterdam en Mr. C, P- Sneep te Schiedam, zullen op vrijdagen 23 Mptember en 30 september 1908 telkens des v.m. U uur. in het gebouw .Arcade", aan de Lange Haven 71 te Schiedam, In het openbaar verkopen bij velling en afslag: Het pand, bestaande uit een beneden-* huls met éën etagewoning aan de 's-GR A VIS ANDESTRAAT 31 a-b te SCHIEDAM, kadastraal bekend ge meente Schiedam, sectie I nummer 3641, groot J are 18 centiaren. De beneden waning wordt geheel ontruimd ett vrij van buur opgeleverd. De bovenwoning aal hoogst- waarschijnlijk binnen afzienbare tijd leegkomen. Huur van de bovenwoning bedraagt ƒ81.25 tJ *- den won r Lasten per jaar: Grondbelasting 68-03; Stramtbelaa- 81J5 par maand, en van da bene^ tnmg 7130 par maand. 684)3; tlng 85A8; Precariorechten 8,~ Aanv aarding en betaling van de kooppenningen op 31 oktober 19M. Bezichtiging op woensdag 21, donderdag 23 «n donderdag 29 september fööfl, talkena van 10—13 Ngdere l&Uchtlngen Un kantore van de voomoémde Notariaaen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2