ERA-gedachte: geen gesj ouw met elementen m>mmaa. mmm. Bliksemcarrière van een bouwsysteem Gedicht van een krotbewoner Ga ook E.H.B.O. leren Zweden wij Kindvdl ROTI 'ER1 DAM IS 1 DAGB« Dl 31 K EENVOUDIG ZOALS ALLE BELANGRIJKE VINDINGEN Nogmaals: Amateurtoneel.? recipieert ?i ROTTERDAM RIJNMOND F, Klachten UITSLAGEN VAN DONKERTOERNOOI door Walter de Vos Export ERA-cireu8 Hee! team Niet beperkt Laboratorium van Gulf in Europoort in gebruik gesteld Willem van Seters ten grave gedragen CONTACTLENZEN C. J. STUIJ Tanker op de pier en er iveer af ZWARE OPGAVE VOOR RBC HET ZUIDEN ONTMOET DIE HAGHE provo met Irene Donner 4 - donderdag 22 september 1966 VANDAAG 23 SEPTEMBER is het hoogste punt bereikt by de bouw van een blok flat- woningen van ERA in Capelle, Het is slechts een van de vele mijlpalen in de bliJcsemloopbaan van dit Nederlandse industriële bouwsysteem. ERA werd in 1963 door aannemingsmaatschap pij J. P. van Eesteren geïntroduceerd. Thans zijn er drie produktlestromen gaande: AlexanderpoU der (624), Ommoord (2016) en Capelle (463). De eerste bewoners hébben inmiddels de ERA-blok- ken betrokken (huur ca. ƒ190.- per maand met centrale verwarming en alle service). In nevendstaand artikel - een gesprek met Van Eesteren-directeur J. Pvan Eesteren jr. (34) en ERA-directéttr ir. A. van der Ploeg (40) iets meer over het hoe en waarom van de ER A-bouwwijze. Tussen Haakjes: ERA betekent Van Eesteren Rationeel). KI vE-ax-'' /«-. trftt De ERA-blokkendoos in Capelle a.d, IJssei. De laatsta hand wordt gelegd aan de hoogste bouw laag. J. P. van E«teren Ir. ^iET u dat we geen deuren hebben", zegt Van Eesteren junior als hij mij bovenin De Hoofdpoort aan de Blaak door gangen leidt naar het directiekantoor. Dan heb je ook geen geklepper en je kunt overal zo zien wie er is. Toen we dit kantoor bouwden heb ik gezegd: geen deuren Ze zeiden: je bent stapelgek en dat kan niet en dat wordt niets en ik moet een deur hebben. Toen heb ik gezegd goed we maken het zo, dat er een deur in kan. Wie een deur wil hebben kan er een inhangen. Niemand heeft het gedaan. Ik zal u vertellen hoe ik daar op gekomen ben. Ik ben in Ameri ka geweest. Daar zag ik overal deuren openstaan". Zuinigheid van een Nederland» aannemer? Gevoel voor efficiency? Zucht om ieta nieuwa te doen of een ei van Columbus, roals ook het ERA bouwsysteem in zeker opzicht een Columbiaans ei was. plaat* van handeling tien minuten duurt. Er.n woord dat èn in lUm én in het reap rek sleed» terugkeert: flexi biliteit. De binnenmuren van dé ERA-wo- nlngen zdn niet «Ifdrigend. Dat houdt in dat men van een vlerkamcr- flat later als daar behoefte aan be staat, een driekamerflat kan maken. Van der Ploeg: „Over twintig jaar atelt men andere eisen aan het wo nen. Dan moet Je alles uit een wo ning kunnen halen. Dan moet Je Je aan kunnen passen aan de nieuwe normen. Ir. A. van der Ploeg, directeur ERA Wonlnfinduetrlo. ROTTERDAM, don derdag. - ln de voor laatste rende van het P. A. Donker- jttbUeonloernooi van de Schaakver eniging „Spangen" ïlja ln do mees te Koekampen de beallaelngtn met be trekking tot de be totting van de bo venste planteen gevallen- In de Znvl- tettegroep-A heeft Landsbergen sieh door een overwinning op sljn rivaal Riksen praktisch van de eindsege ver- eekerd, terwijl mr. Holder in de B- groep vrijwel hetaelfde deed door Lee man* gedecideerd te verslaan. Bijzondere vermelding verdient het tot dusver behaalde resultaat ln groep 4 van mejuffrouw Ada v.d. Giesscn, de enige deelneemster, die met 4 uit 4 haar geroutineerde mannelijke te genstander* verre de baaa blijkt t« het directie kantoor volgt het antwoord: „Elem enten bouw en hebben een andere erkenning. Het aantal wenln- en dat Je bouwt drukt niet direct op ei quotum. Toen dachten we; dat moeten we ook hebben. Maar daar ia zjjn. Wellicht steekt ln deze 18-Jarlge Jongedame de toekomstige schaak kampioene van Nederland! De ulUUgm van d« vierde ronde waren al» volgt: mvtuttigreea At Itallankay—Tak 0—1; Landsbergen—J. Hlkien 1—0: L*»indUk— Relume 5—1. lavUettesraep Bi Vlagime—Rook 1—0; Janssen»— B. niksen uiig.: Leeman»—mr. Oreep lat v. Munster—«ir. Klein 1—0; v. d. Ree—de Klepper 1—Oi v. Dtjk—V. Wal- lum tfc— li. 4, Keuve] 0—1 Groep 4: Weuema—v, d. Tol Ik—tfc: mej. d. GJeaten—Rodpiibur* 1—0. Jsoobe—v. Kootsn o—l. O roep k: Bakker—W. J. Imi1 0—1; Ame- Ung— P. 3 v. i. Looe 0l; v. d. dessen— mr. Mugenhulu 1—0. Oreep T; Uiting-Schipper 0—1; Balk- m oor—Per ren 0—lJoost—v, Molenbroek W. O roep ki Olieman—v, d. Lea 1-4; 3. levtnk—de Kruis 10; Groene veld—Ken ter* o-l. Groep »i de Vrlse—Vroegop 1—0; Cohen —v. d, Dooi uitgW. r. v. d. Looe-CM» 0—1. Groep 101 Schol» v. Vugt O—t; Dort- |nond—Groene wegen 1—0; «srrntr—Klt)n Groep 111 ottlni—Weseellng 0-4} A. ■evink—Koelink 1—0. een fabriek voor nodig. Voor Rotter dam en omgeving hebben ws nu een VrtJ contingent" Zo'n vrU contingent blijkt veel te betekenen voor een aannemer en voor bouw lus tl ge gemeentebesturen, Er wordt een film over het ERA- epoa vertoond. Men ilet de oude heer van Eesteren met de rug naar de camera. HIJ rpreekt tot minister Bo- gaers, die een werkbezoek aflegt ln de Prins Atexanderpolder. Van Bes tem senior zegt: „Kijk die gemeen tebesturen zijn natuurlijk voortreffe lijke besturen, maar se kijken alleen naar een aannemer die een vrij con tingent heeft." Heeft Van Eesteren ERA „uitge vonden" om een vrU contingent te bemachtigen? Het is ander». We moeten terug naar 1946: •De minister deed een beroep op de Nederlandse aan nemers wereld om te soeken naar een methode om in hoor tempo woningen te bouwen. Dat kwam er ln hoofdsaak op neer, dal buitenlandse systemen bestudeerd moesten worden. Twee Franse eon- ■tructlea trokken de aandacht; Ca mus en Celinet Dura sou sleh met Colgnet beatghouden en Van Keete ren sou de Camus-methode bekij ken." De Dura-Coignetwonlng is Inmid dels een begrip geworden op de na oorlogse huizenmarkt. Wat need Van Eesteren? Junior: „We hebben het Camui- syslccm twee jaar bestudeerd. We hebben gezegd we geloven t»r niet woningen worden er, ais gold het een blokkendoos, gewoon opgestapeld. Vloer, muren en „dak" worden ln één keer gegoten ln een metalen mat Doods isnpelt Moest het tot 1963/84 duren voor men dit bij Van Eesteren door had? Het antwoord komt van twee zijden, want een derde gesprekspartner, tr. A. Van van der Ploeg (40) directeur von ERA ls erbij gekomen. Van der Ploeg zegt: „In '48 hadden we nog nlt?t de bouwkrancn die we nu hebben De hehoefte bestond ook no* niet. Er Is op a*» minst een be hoefte nodig om een bepaalde ont wikkeling op zang tc brengen. Neem nu onxe schilder fabriek ln Bergam bacht. Dat spuiten, dat we doen dat lijkt simpel, maar vijf Jaar gele den kon dat nog niet," Van Eeateren zegt: „In '46 was de arbeid niet 20 duur. Door iL ontwik keling word Je gedwongen dingen anders te gaar doen. In Afrika bak ken de mensen ric metselstenen in hun achtertuin. Nu kun Je natuurlijk wel zeggen, zet er een KRA-fabrlek heer, maar voorlopig do«n die men sen het goedkoper, Ir la bij Ven Eestoren niet één man oan te wijzen die het ERA- ayatccm heeft bedacht. Van Eesteren Jr.: „Drie en een half Jaar geleden te dat begonnen, Die an mU 1 T Jebi_ storten en een vloerktst te maken. Dan te or iemand die zegt: kunnen ww die niet aan elkaar maken? Dan zijn er eerst oen heleboel bezwaren. De zaak wordt bestudeerd. Er wordt getekend en liter blijkt dat het toch kan." Er zUn klachten over die bin nenmuren. Iemand heeft geiegd dat je er zo doorheen gaat. Van der Ploeg: .JDan moet die man bij de gemeente klagen. Er lijn eisen voor binnenmuren van Ratlobouw. Ze laten een gewicht van 75 kilo er tegenaan slingeren. De slingerproef. Dat gebeurt zoveel keer en sla die wand dat overleeft krijg J® 6e boter brief. „Onder de bewonen houden we een eigen enquête. Een op de zoveel is niet tevreden. Dat zijn de mensen die nooit tevreden zijn. Voor de rest zijn ze er anoniem echt happy mee, We hehben gedifferentieerd ge vraagd gelulda wering, badka mers, keukens; al die dingen werden zeer positief gewaardeerd" ERA ls Inmiddels in het buiten land niet onopgemerkt gebleven. On oude heer van mU deed dat met alle made werkers. Je begint niet wondjes derhandellngen zijn gaande over ex port van het prödukt. Naar welke landen? Van der Ploeg: „Laten we dat nu vertellen als alles rond ls. Dat ia veel aardiger". Van Eesteren, zegt Junior, zou het ftin vinden als collega's volgens het ERA-systeem zouden bouwen. Er zijn contacten geweest. maar sommi ge aannemers zitten natuurlijk aan een ander systeem vast. Het vereist ook een hele organisatie. Vit 4e documentatiemap: „Bijzon der belangrijk is, dat dank «U de voor het bouwen van de ERA-wonln- Sn ontwikkelde bouwmethode, het «tblj Ingeschakelde aantel arbei den in verteiyklng met de traditio nele bouwwijs* het dubbele aantal woningen kan produceren. Volgt een grafiek van do besparing Op bet ma- nurenpekket op de bouwplaats; 75 procent. Kan ERA dan goedkoper bouwen? Het antwoord blijkt na enig heen en weer gepraat noch ja noch pee. Van der Ploeg: „Het is ongeveer even duur. ïn de bouwkosten is enorm veel geïnvesteerd om de onderhouds kosten laag te houden. Zo hebben we ln de gsvelkozUnen Callfornlach red wood toegepast. Dat la een stuk duurder, maar.het hoeft nooit ge verfd te worden. Dat betekent voor de bezitter gemeente cf belegger ln do toe komst een enorme besparing. Ook een voordeel voor de huurder.als de verhuurder het goed doet. In. Dat moot «en teleurstelling zijn geweest voor de minister. Minister Witte waj dat. We geloofden niet in het gesjouw met elementen. Alles kwam boven dien neer op de afbouw. Die bleef traditioneel. In de studie die we maakten zagen we weer een hoop mannetjes op de bouwplaita lopen. Wc hebben andere systemen ook be- Als je een huls bouwt zit 75 pro cent van de man-uren in de afbouw en 25 procent ln da sketelbouw. Die 75 procent zijn we te lijf gegaan. Dat te de ERA-gedachte. Studs 1946 heb ben we daaraan gewerkt" Wte ln de Print Alex an dar polder en «Idtrt gul kijken uw bal IRA- circus kan akh slechts varbasen over da eenvoud van hat ax«team. De flat- ..W» hebben hier een bedrijfsbu reau. dal bektlkt constant alle nieu we dingen. Er «IJn regelmatig ont wikkeling» vergaderingen. We heb ben hier selfs een meneer, die niets anders doei dan alle nieuwa dingen die op de markt komen signaleren; nieuwe materialen, nieuwe mschi- ,,Er ls aan ERA een hesl team be zig geweest. Alles hy elkaar mis schien wei zestig, zeventig mensen. Natuurlijk Is ar wal can coördineren de motor nodig. Dat ls de hoer Ley- ten, die namat Van Etatervn Sr. werkt. De film toont het allemaal veel duidelijker. Commentator vertelt, dat de maatvoering allee U en dat het systeem eenvoudig is zoals alle be langrijke vindingen. Verteld wordt, dat het uitrijden van een mal naar de Ten slotte Van Eesteren jr.*. ,.U heeft hei op da film gasien. ERA la niet beperkt. We kunnen op alk plek je een bouw» Ir oom beginnen. We brengen do kranen ea da mallen waar we se willen hebben. Per bouwplaat* gaat er par week een volle laag op. In een laag gaan twaalf woningen. DU jaar mjjn wa twee nieuwe produkUeetromen begonnen. Wa hebben ar nu drie. la de Alexan der pol der ltd, in Capelle 4lt en ln Ommoord UI6H. Die produkUattromen itjn te zien vanuit het directiekantoor ln de Hoofdpoort aan de Bteafc Helemaal links ommoord, dan de polder en recht# CapaUe. Het geoefende oog kan nagaan aan de hoe vaalste laag gebouwd wordt ROTTERDAM, donderdag. De buüustrimliamüe van Nederland te nood ïakelHk voor het scheppen van werk gelegenheid. Al* w)J niet geholpen worden door de Inbreng van buiten lands kapitaal en „know-how", zal die industrialisatie niet voldoende re raltaat opleveren, Dit zei ir. F. Postbuma gisteren toen hU het nieuwe laboratorium van de Guft-rafflnaderij in Europoort ln gebruik stelde. De heer Posthuma constateerde dat ons land op het gebied van de in dustrialisatie, die een van de belang rijkste pjjlera zal moeten zijn voor onze toekomstige welvaart, onderont wikkeld ls. Naar zijn mening is het voor Neder land vüf minuten voor twaalf voor wat beteefc de positieve beïnvloeding van de „industry-mindednesa" van ons volk, WIJ zijn te arm om alleen maar te denken aan potverteren, re creatie en een onwrikbare ruimtelijke ordening. Die ordening moet zo wor den opgezet, dat we te allen tijde kun nen voldoen aan de voortschrijdende industrialisatie. Naar de mening van de heer Poathuma moeten de con sumptieve bestedingen worden be perkt om de noodzakelijke Infrastruc tuur te financieren. HOEK VAN HOLLAND, donderdag Onder zeer grote belangstelling ls gistermiddag op de algemene be graafplaats la Hoek van Holland bet stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer W. v. Seters. Willem van Seters 69 Jaar oud wa» ln leven schipper van de redding boot Koningin Juliana ln Hoek van Holland. Een ongeneeslijke ziekte maakte een einde aan het leven van de man, die meehielp om vele honderden schip breukelingen het leven te redden. De baar, gedragen door zijn colle ga's van de Hoekse reddingboot, was overdekt met bloemen, en afgedekt met de vlag van de Koninklijke Zuid- Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen. De president-directeur van de maatschappij mr. Van Munster—v.d. Heuven sprak een kort woord van medeleven. In zijn 32 dienstjaren bij de maatschappij verrichtte Van Seters 63 reddingen, waarbU 402 mensen van de verdrinkingsdood werden dered. ADVERTENTIE Aanpassing in samenwerking met de oogarts. Gehoel pijnloos en onzichtbaar. CONTACTLENSPRACTICUS Optiek "do Lens" SCHIEDAMSEWEG 64 - TEL 236055 PEPPELWEG 131 - TEL 188465 ROTTERDAM (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, donderdag. Hot met een volle lading olie naar Pemls bestemde Nederlandse motortank- schip „Dorestad", ls gistermiddag om half drie bU het naderen vaq de Nieu we Waterweg naby het zee-einde van de Zniderpler aan de grond gelopen. De kapitein van het 12.495 ton bruto metende vaartuig vroeg geen sleep- >othulp, omdat hij hoopte op eigen machinevennogen vlot te kunnen ko men. Anderhalf uur na de stranding lukte dit Inderdaad. De tanker zette daarna de reis naar Pernis voort. Van even tuele schade ls geen melding gemaakt. (Van onze hockey mede werker) 'FgMMI'I ROTTERDAM, don- ■h iinn derdag. De lijstaan voerder van de westelijke eerste klasse Kampong ontvangt ln Utrecht SCHC. Het verrassend sterke hockey van Kampong ln de eerste twee wedstrij den mag doen verwachten, dat het Jonge SCHC klop krijgt en omdat de concurrenten Amsterdam en Laren elkaar ongetwijfeld weinig zullen toe geven kan het zeer wel zijn, dat Kam pong gaat oprukken naar een uiterst gunstige positie. HCC—TOGO, Hilversum—HDM en HHYC—BMHC rubriceren wij onder de vraagteken wedstrijden. Allemaal hebben de ploegen sterke verdedigin gen, maar allemaal sukkelen ze ook met produktleproblemen. En daarom kan één goal zo'n partij beslissen: een kwestie van geluk dus. RBC krijgt een moeilijke opgave: uit spelen tegen de Kieviten en er dan zorder kleerscheuren af komen ls niet gemakkelijk. De meeste Rotterdamse ploegen wacht trouwens een moeilijke taak. Victoria heeft nog niet van HGC 2 gewonnen, Aeolus, dat uit vorm ls, zal bUj zijn met een gelijk spel tegen Ring Pass en Victoria 2 moet naar Schiedam om daar het sterke Asvlon te bekampen, De dames van RBC krijgen nie mand minder dan de westelijke kam pioene Voordaan te gast, Na de huza renstukjes uit de eerste twee partijen is de kans op nóg zo'n grapje nu wel klein, (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. Dgr Zweedse bondscoach Orvar BertmaSl heeft het plan om de door Feyenoerfl aangekochte Ove Kindvalt uit te nodkn gen voor de wedstrijden die bet- Zweedse voetbalelftal bfamettkwf speelt tegen Oostenrijk, Denemarken en Portugal. De wedstrijd tegen Oostenrijk is on woensdag 5 oktober, de ontmoetingen met Denemarken en Portugal zhn 00 de zondagen 6 en 13 november. Fejjenoord ls volgens een clausule in - het contract met de Zweed verplicht om Kindvall aan het Zweedse elftal af te staan, als hij dat zelf wlL Kindvall verklaarde bij zijn aan. komst ln Rotterdam tegenover ons dal hij graag voor het Zweedse elftal wil blijven spelen, maar dat Feijenoord daarvan niet de dupe wü laten wor den. Toen we hem er op wezen dat da wedstrijd Portugal—Zweden en AjaxFeijenoord voor dezelfde dag zijn vastgesteld zei hij: „Dan speefüc voor Feijenoord, want hier ligt m'n toekomst". Feijenocrds manager Guus Brox verklaarde vanmorgen dat Feijenoord het niet erg vindt om Kindvall voor wedstrijden op woensdagavond af te staan. Ook de wedstrijd Zweden—De nemarken op 6 november levert geen moeilijkheden op, omdat de competitie dan in Nederland stilstaat in verband met de Interlandwedstrijd Neder. landTsjeehoslowakije. (Van onze korfbal medewerker) l'/aTTi'TTl ROTTERDAM, donder. UaLliaJI dag. Het raat er voor het Zuiden somber ultelen. Ni drie wedstrijden hebben de Tuinder- pen nog geen enkel punt verovert, Zondag speelt de Rotterdamse ploef in Den Haag tegen Die Ihaghe, dit na de goede start tegen Westerkwaf- tier met ruim verschil verloor ni Rohda en HKV, Technisch en ook tactisch ontloptn beide ploegen elkaar weinig, maar door de grotere ervaring heeft Het Zuiden toch wel de beste kansen. Cor- rie van Eldik-Stokvls zal wegend «c „voetbalknietje" niet van de p«ttj zijn. Rohda gaat op bezoek bil Blauw Wit en mede-tltelkandiaat Luto komt tegen Westerkwartier uit. Arrihipü ontvangt het nog ongeslagen HKV, Ons Eibernest komt in Zutphen in het veld tegen ZKC cn Deetos speelt ia Utrecht tegen Samoa. y Enkele dagen geleden las u ln deze rubriek een opwekking tot het volgen van een EHBO- cursua. Wie we»t hoe hij bij ongelukken eerste hulp moet verlenen kan een mensenleven redden. Dat te duidelijk. Minder duidelijk was het met be trekking tot het telefoonnummer dat ik u gaf. Ik gaf u namelijk het tele foonnummer van het secretariaat van de EHBO-vereniging Rotterdam 136698). Dit nummer moet u niet bellen als u zich voor een EHBQ-cur- sus wilt opgeven. Een en ander ls ml) duidelijk gewor den uit een brief van de heer G, J. Verkerk, «ecretarU van de bond van EHBO-verenlgtagen voor Rotterdam en omstreken te Rotterdam. HU schrijft; „Met grote tuflarderinp los Ik de grots letters in het dagboek „Ga ook EHBO Uren". BIJ lezen echter maakte dete waarderinp al spoedig plaats t>oor eusnpTote uenoondsrtnp over de on kunde. welke uit de reoels sprak over de rtedj meer dan 60 jaar bestaande EHBO-orpanisatie hier er stede. De ttoaal/ Rotterdamse verenigingen zijn aangestoten by bovenvsrmtlds bond. die alle gewensts InHcMingen «ter- strekt. Geen der J2 secretariaten htft tel. 136699, welk «ummir bh ons on bekend i» en hedenavond niet te be reiken uw». Betere informatie lUkt mij voor een dergelijk dagboekeenrijven wel wenselijk. Hoogachtend „Keer geachte J»*«r Verkerk, een der twaalf Rotterdamse varenlglngen, dte aljn aangesloten bij bovenvermelde bead heeft tel. 1MIM. welk nummer b)J a bekend hoort te ajjn (zie bat tele foonboek peg. 171). Betere informatie lijkt mij voor een dergelijk EHR0*or ganiseren wel wenaeUfk. Hoogach tend Hoe dan ook, hij die een IHBQ-cur- sua wil volgen behoeft zich van dit al lee niets aan te trekken. Men belle het nummer van de bond 3S8013 en man krijgt alle re wenste Inlichtingen. Ik, vraag uw aandacht voor het vol- erende gedicht. Alles gaat goed in ons klein kikker- P|*1)tP11 fW^l* landje de overheid is steeds paraat. A iai»Cil VF V Zij helpt de huisjesmelkers vaak een handje, aU 't tegen de arme sloeber gaat. De welvaart is voor hem qestegenf?) De klachten worden doodgezwegen, want deze komen nu niet zo gelegen. Alles gaat goed zoals het moet. De armen wonen in een krot, En smeken hulp aan 't rijk en god, maar krijgen nul op hun request, want aan hun krot doet men peen pest. De vloeren zijn vermolmd en rot men drijft geu* m daarmee de spot. De huiebaas rijdt in 'n dure slee maar de «loebeT zakt door de w.c. Voor reparatie aan 't paleis vindt men een ton «en lage prijs voor 'n trouwpartij een paar miljoen maar voor 'n proleet kan men niets doen. Alles gaat goed in ons kikkerlandje alles gaat goed zoals het moet". De auteur van dit vers heet W. Geurt*. HIJ woont (nou ja woont) Leeuwensteinatraat 7 ln .^otterdam. Om vergissingen uit te stuiten: deze versregels hebben betrekking op een situatie anno 1966. De heer Geurtz Is zo vrij geweest hierover enkele vragen te stellen aan de leden vai de gemeenteraad. Het zijn vragen die al vele malen door tientallen Rotterdammers rijn gesteld, maar waarop bij mijn weten nog nim mer een afdoend antwoord is ze—wen. De heer Geurtz wil graag het vol gende weten: Zijn de wetten alleen gemaakt om de bezitters te beschermen tegen de bezitlozen? Zo nee, waarom wordt de heer Schotte, bezitter van een stel krotten in beschermina genomen door cte overheid? Waarum wordt Kil niet verplicht om rijn onderhoudsollchten te vervullen? Waarom negeren de overheldalnitellingen, zoal# de com missie van woningtoezicht, kantonge recht. de wethouder en zelfs de minis ter van Justitie mijn beroep op mijn rechten? Waarom laat men mijn vrouw en mij, beiden Invalide, ver pauperen ln «en krot, waar de ratten vrij spel hebben en waardoor mijn vrouw en Ik rheumatisch zijn gewor den? ti dit rheumabestrijdtng of rheu- maverweitklnj? Ii het omdat Ik maar een Invalide ban an dus zo gauw mogelijk moet creperen, omdat Ik een sta-ln-de-weg ben voor de zo geprezen welvaart? Hooende zo spoedig mogelijk een duidelijk antwoord van u te mogen ontvangen verblijf ik hoogachtend-I Ik denk te aataeer Geuite, dat ho- pen hel enige fc, dat niet geweigerd Voor degenen die nu nog xüet d r nog steeds niet weten Wat de PH* vobcwcglng wil, hier komt nw ka* Er sal opening een sak en worden ft*' geven an wel op saterdag 14 iepWv:- ber to de JongeremoclSteit vaR.teL N.V.S.H. 'Het Net' to het dr. J. gerahuis aan de Heemraadaaingel W» Provo-kandidate voor de Amster damse gemeenteraad, Irene Donna- van de Wetering zal samefl met pWVO Ewo'ud Zeldenruat het hoe «n waarom van het provotaricat toelichten en daarbij een harde doch eerlijke dJ»W- $ie niet uit de weg gaan, zo staat la. de uitnodiging. We gaan praten over de witte pn*- voplanneo, over "Hoe atellen da PTv vo's zich de toekomat voor"» over "Vftt ls de oorltleve Inbreng van d« Aan de discussie zal worden deell* v nomen door Thom Holtemmn, orgtw- sator van VietnamdemonatraUea 4^ door mej. N. G. Baren dregt, cud-VOt*6- zitsler van Pollteia. -ja-' VJ, <4. Praten over provo begint o..t kwilv y over acht .èyv De Rotterdamse anteteurtoaeelvj»-^; eniging D.S.V. ("Door Saromwkiö"| VerWen"), aangesloten WJ *4 N.A.T.U. bestaat twintig Jamt, In verband hiermee houdab.beeWy? en leden op 10 september «en reap;,.. tie ln het N.A-T.U.-lokaal to da aan de laaie Hubartatraat Het •tuur hoopt, dat da vale cttd PA*-* laden van da partij sullen atjn* centic berint om SfcOO uur 40 V. tot dree 13.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1