Kampioen Ajax vreest bekerwinnaar Sparta ROTTERDAMS DAGBOEK Van Hattum's visie op 'hallenprobleem' -25? h Barzilay van de kop verdrongen door Rijvers ROTTERDAM RIJNMOND Sparta wil zondag geen televisie achter Pim Doesburg Soos voor volwassenen Ideeën krijgen is vooruitzien i Feijenoord nog zonder ■Moulijn en Zorgt Politie stuurt student terug naar Amerika BANK VOOR HANDEL EN SCHEEPVAART Einde Electrietoemooi in zicht Sparta 2-Feijenoord 2 zondagmorgen Bellen met Shell Ro tterdam-Is raël IV. DE VRIES BENOEMD TOT DIRECTEUR VAN G.E.B. Kampeerterrein Westersehouwen zal worden verbeterd V 1' *#g. 4 wriidag 23 september 1906 (Van onze sportredactie) BOTTERDAM# vrijdag. Sparta is niet helemaal onge schonden van Malta terugge keerd. Bonna had een dikke voet, Verraolen een pijnlijke knie en Bcntzon een ontsteking aan xjjn kheenbeen, maar gelukkig ia het ^Bemaal ni t rtutw i t i A s^ers van Sparta zondag de prachtige, verende grasmat van het Ajax-stadiar» betreden zullen bun gedach- e e 0 ten ongetwijfeld even teruggaan naar het rotsachtige terrein van Gzira waar vorig weekend het eerste duel met *ner Wiel Coerver even heelt ge- de Maltbezer bekerwmnaars Flonana FC werd uitgevochten Deza twee foto's gïven een beeld van de erbarmelijke oro- 'vreesd. Bosma en Vermolen heb- s-terrdigheden. waaronder in het laatste half uur werd gespeeld Een geweldige stortbui spoelde de leem chtge boven, ^hen irictoron ni VAA„i i,*i 'aa8 v*n het veld volkomen weg, zodat een spiegelgladde massa overbleef, waarover de spelers zich als glibberende 01 weer voo"«n"E zeeleeuwen bewogen. 'getraind cn du ogenomen mag £worden dat ook Bentzon zondag jvoor dc grote strijd tegen Ajax «weer voldoende fit zal zijn, 3 J Het is geen geheim dat Ajax J.ZO kort voor de Cup-wedstfijd f tegen Besiktas geweldig tegen jde ontmoeting mot Sparta opziet, 3 De Amsterdammer» hebben de ft laatste vier jaar op eigen veld ïnfet van Sparta kunnen winnen, Vorig seizoen bracht de Kasteel- jclub de kampioenen de enige ne- I der laag ln een thuiswedstrijd toe, S Vooral F lm Doesburg wu ln De g Meer steeds geweldig «p dreef. Mat **Un titer*terke defensie» waarin liana i EUeenbroek Itnimm maar xeker rijp gbefint te worden voor het Nederland* ïïelfUJ, moet Sparta het AJ*x heel laa- ItU kunnen maken# maar of de Rotter- ^ronmera evenals vorig Jaar de iter- renvoorhoede het *coreri sullen kun nen beletten de uitslag wu toen 0—1 ia teer de vraag, i Van Fe IJ en oord mogen we dit sel- awn weer grote dingen verwachten, Rinus Israël heet het lek in de ach terhoede gestopt en als de Zweedse tandem Klndvall-Blld straks begint te draalen zal hot legioen weer heel wat doelpunten kunnen bejubelen. Mis schien gebeurt dat zondag al. Slttardlx li veelbelovend gestart, maar we kun nen ons nte' aan de indruk onttrek ken dat de Limburgers met hun vijfde plaats ver boven hun stand leven (••w^FeUenoord ra] ook deze keer nog op zijn sterkst kunnen uitkomen. TMet Coen Moulhn gaat het nog steeds naar wens, Felienoords frêle links- ^btilten traint wel Ijverig mee, maar do «pijn ln zün knie l» nog niet helemaal jljVfixtwenen, hij wil daarom liever nog i£Jgn we^kJe wachten. De aanval van 'Feljenoord zal ook nu weer uit Geels, ""fOndvall, Btld en Jansen bestaan De wedstrijd tegen NAC zater dagmiddag om vier uur op het Kasteel betekent voor Xerxes een weerzien -^ftet trainer Bob Janae, Het geeft het '♦'duel een pikant tintje. Janae kent be- dan wie ook de sterke en zwakke zQden van Xerxes, In xebre-kringen ""•vreest men dat Jame „terrier" Gratu- mans zal opdragen om Laar Radovic -•te schaduwen. Janae zelf Iaat zich over „zijn plannen niet uit, maar h(j hoopt in Iéder geval op een prettige wedstrijd Xerxbs lagen Krlcich en Fafló gif te ren riek te bed en was V'tm Hh- iiBtgem nog niet hersteld ven do voct- blessure die hü tegen Kllnkwljk op liep. NAC heeft nog een vraagteken steon achter Bouwmeester en Snoeck, _dle geblesseerd zijn gewreat, maar de training Inmiddels hebben hervat. men: Qaterbolt-Van Dljk-Ar'caga-Cor- pcleyn Excelsior vreest dat hel tegen Roda JC zonder zOn militairen Luck, Vol berg cn Krjstei zti) moe en ui komen De eerste wee zijn op oefening ln Duitsland cn dc derde krijgt waar schijnlijk geen weekendverlof Trai ner Smits kon dus nog geen elftal op geven Hennes DVS kan thuis tegen Hil versum eindelijk weer een* tot de vol- teg' tot le winst komen Manager Gljs Doo laard heeft rich voorgenomen om vnn het 4—2—4 op het 4—3—3 systeem over le schakelen. Daartoe heeft hij Valk, die al een* eerder In het eerste elftul hoeft gespeeld, iu de middelste Unie opgenomen. Verder keert Wim Klein ln cl? voorhoede terug nOK 8VV wordt door sorgett ge- v/ plaagd. Leen Hubert heeft zondag tegen Cambuur oen officiële waar schuwing aekregen, omdat bU —toon de scheid*rechter een buiteiupel-doel punt goedkeurde teren *Un mede speler* heeft getegd: „Nou gaan we even lebkerrsuien". Er hangt dm een schorsing boven «IJn hoofd. "Verder la Rykulter uitgeschakeld door een kneuzing in zijn knlege» vkruht Tegen SC Drente zullen dc Schiedammers waarschijnlijk met de volgende nanvnl binnen de lijnen ko- 1 I '.T-.lï .Vl, t'EIJENOORD; Pieten Graaf- land; fiomstjn. irrarE, Kraay, Veldhoen; Fronisn en Hook; Ceel», Kinduall, fllld en Jansen. SPARTA: Doesburg, Buitendijk, Lozerom», Eijkenbroek, Benfron Kcmper, Boutnon en Boama; ModJcn, Bosueld en Vermolen, XERXES- nog niet samenge steld SVV.* u.d. Velden; Harebroek# Van Dongen, Van Leeutcen, Glau- deman»; Von Beek en Van Schie; Hubert (of Ostêrholt), Von Arttaoa en Corpetyn. EXCELSIOR: nog niet sarn*n- pesteW HERMES DVS flrauenboer; Monster, v.d. Heide, Ryke, tfll» kamp; Valk, v.d. Burg, Var» Mul ton»; Jansen, v.d, Griend en Kteln. f ADVERTENTIE) Welvaart is lagere priiacen' 100% Nylon Vllttapljt mot médrdsn 20 guldon voordooi por motor.» ztgt U dat nlotif Eon i peel aio vorkoop 100% Ny lon Vilt Tapijt. 200 cm brood, In coupon» van 1 tot 20 motor, nomulo prijs 45,-, een Idoaal tapijt voor gezlnnon waar vaal loop It, Morgan varkopan wij dit oor- «erka Nylon Vllttapljt vin «en zaer bakond mark (d« wij nfet mogon noamon) tn coupon» van 1-20m«ter, par motor voor nog vlor on twintig guldon. I,unfft* afntaudsmars UWV (Von ouze oportredactiej ROTTEllDAM. vrydag. De Rot terdamse Wandelsport Vereniging or ganiseert In het komende weekeinde haar jaarlijkse lange afi land man. Voor het eerst voert de tocht, die ge heel nieuw van opaet 1*. van Nijme gen naar Rotterdam over een af stand van ISO kilometer. De TtWV km g landelijke bekend- ht-ld door het organ.seren van lange nf» andtnarsen, waarvan de toent Brussel -Rotterdam de bekendste was De mars heett 25 maia plaats gevonden, maar door de toenemende verkeersgevaren moest men van een vervolg afzien. De deelnemers starten morgenoch tend om 11 00 uur vanaf het Kolpln- huls tn Nijmegen Dc tDcht voert via 's-Hertogenboach. Wa&rdonburg. Leerdam en Alblasserdam naar Rot terdam. De wandelaarh worden zon dag ln de kantine van Het Vrije Volk aan de Slaak 'uasen 15 30 en 16 30 uur vervtneht (Van een onset verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. De i gentlrnjarlge Amerikaanse student Joel Oraber Is IS september enkele uren na sljn aankomst met De Orote Beer, weer op de boot gevet, die naar Amerik' terugging. De J ngen had volgens de rivierpo litie slechts 28 dollar op zak, en geen retourbiljet Omdat hij onvoldoende middelen van bestaan had, werd de student niet in ons land toegelaten De Amerikaanse consul ln Rotter dam werd ingelicht en men besloot de jongen met de Nieuw Amsterdam terug te sturen Zijn vader be'aaide de terugreis. Joel Graber wilde een zwerftocht maken door enkele Europese landen TTET bestuur van Sparta heeft er bezwaar tegen gemaakt dat de AVRO-televisie zondag bij de wedstrijd Ajax—Sparta raat tw«« cameraa achter het Rotterdamse doel gaat zitten om alle bewegin gen van Pim Doesburg te regis treren. De AVRO wilde de opnamen gebruiken voor de aflevering van sport panorama op woensdagavond 12 oktober, waarin alle facetten van het doel verdedigersvak zou den worden belicht. Omdat men Pim Doesburg een nogal spectaculaire doel verdedi ger vindt had men hem als mid delpunt van de uitzending geko zen Het was de bedoeling van de AVRO om Sparta's doelman zo wel Jn de wedstrijd tegen Ajax als tegen GVAV nauwlettend in de gaten te houden Koen Verhoeff. de samensteller van het programma, had ook de bedoeling om achter de door Does burg verdedigde goal een micro foon dusdanig op te hangen dst men ook ieta meer te weten zou komen van de conferences die zich ln een doelgebied kunnen afspe len Mede op aandringen van trainer Wiel Coerver heeft Dolf Aar se, de voorzl.ter van de commiss'e betaald voetbal bij Sparta, de AVRO gevraagd om Doeshurg „in de zenuwen wedstrijd tegen Ajax met rust te laten". „Volgende week bij de thuiswedstrijd tegen GVAV mag de AVRO zoveel op namen van Doesburg maken als zij wü", aldus de heer Aarse, „maar de wedstrijd tegen Ajax is te belangrijk om risico's te ne men". ROTTERDAM, vrijdag. In aan. sluiting op eerdere berichten delen Wm H. MÜller en Co. NV te Rotter dam, The Hanna Mining Company, Cleveland, en de Bank voor Handel en Scheepvaart NV te Roterdam mee. dat thans uitvoering ia gegeven aan de voorgenomen overdracht van de helft der SO pet. deelnemingen van beide eerstgenoemde vennootschappen In Müller-Hana's overslag- en opslag- bedrljf „Botlek" NV te Rotterdam aan de Bank voor Handel en Scheepvaart NV, waardoor deze bank een 50 pet belang in het Botlek-bedrijf heeft ver kregen. Het ligt ln de bedoeling de naam van het bedrijf te wijzigen in overslag- en opelagbïdrijf Botlek NV. Botlek NV houdt zich bijzig met op en overslag van massagoederen in het Nieuwe Waterweggebied, waarvoor het bedrijf beschikt over moderne In sta' „des Tot de Bank voor Handel ei Scheepvaart-groep behoort onder meer havenbedrijf „Vlaardlngen-Oost" NV. Verwacht wordt, dat door toetreding van de nieuwe partner de basis van het Botlekbedrijf verder zal worden verstevigd. De raad van commissarissen zal be staan uit de heren' P. E. E, Kleyn van WÜUngen, W. A. Marting, ir. R. van Nordheim. Ir. C. Oorthuys, drs. J. P. van der Pool, Ir. H van Rossen, mr C, baron de Vos van Steenwljk, P A. Zoetmulder. (ADVERTENTIE) Welvaart is lagere prijzen We hebben niet geaarzeld met deze gordijnen, al wu de prlji wat pittig.» maar we vonden t» zó mooi - en voor zo Iets moois hebben onze klanten een heel fijne neus! Vier van de meest luxe Mystfe* res ln lerlenk* Marquisette of katoenen zulle, in hoogtes van 1.60 tot 1.80 als extra aanbieding nu per meter voor nog géén ze» gulden. Terlenke Marquisette met kant en «ntredeux, 160 cm van van 7.9S Terlenke Marquisette met broderie dessin en volant, 160 cm van 8.10 Terlenka geborduurd en met zware franje, 160 cm van MO Florentljner tulle met een rijk broderie dessin, 180 cm van 8.95 (Ven een onzer verslaggever!) BILJARTEN Morgen begint de verkoop van al dit schoons voor Uw ramen, 4 soorten bijzonder fraaie Mys- tires door elkaar per meter GMfi seof uhrlft. bett. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag, Zondag morgen om 10,30 uur spelen de re serves van Sparta op het Kasteel te gen de reserves van Teijenoord. Bij Sparta zijn onder meer De Groot, Ter Horst, Ons man, Wil van Beveren en Vidal, van de partij. ROTTERDAM, vrijdag, De jeugd- honkbalploegen van Sparta Al er Schoten Al spelen zaterdagmiddag om vier uvir op Nieuw Vreelust om het kampioenschap van Nederland vi!ttapi|t O* VW n,M' Margin twglnt da vtrkoop v»n dit lier illjivaite 100% Nylon vllttipljc (mat k/iine scheon- JiaJdi/btftju) mikkelijk te reinl- gen, In tegels of In binen te leg- gem In de kleuren rood, gr!]», geat, cogntc en groen, ln coupons per meter «Mff Mi. «f Mhrift. M' ter meulen De heer D, N. van Hattnm; de dezer dngen utidorscheiden be drijfsleider \an liet Maaswede- Hike Ahoy' complex (40 jaar in Kcmcentedien<it) heeft en dat zal niemand ter bazen veel na gedacht oier uftt ik zon willen noemen het „hnllenprobleem1*. Van Rotterdam in de behoefte aan tentoonstellingsruimte en sportaccommodatie. Ei zou geen enkele reden zijn Var» Hattum's \iMi* op deze /ank te publl- ictvn als dt iv nie afwukend ii xun de gangbare gemeentelijke Dat is hij dan ix»k Vnn llattum wil in U'KcnMel- Ung lot de gemeentelijke plannen geen definitief Ahoj "cmnplex op het Xei vi'stenein met bljbehoiende sport hal lil] pleit voor ëen groot project, dat zowel voor tentoonstellingen als voor sportd.H lelnden kan worden ge bruikt Want, meent hij, Nederland Is t« klem vooi nog een grote hal (Ue al ben voqi tcntoonstalUngen moet wor den gabrmkl HIJ meent ln Botter dam geen tweed* Ral of tweede Jtir- beuis St>ort echter gaat een steeds grotere plaats Innemen ln het loven van dui zenden mensen De heer Van Hattum heeft daarom dc zaak imn of meer omgedraaid lllj redeneert: Qtts expositiehal# waarin ook gesport Ban wordsn, maar «en sportpaleis waarin Je ook tentoon- telling M» kont houden. Dat sportpa leis sou maotaa omvatUn: een wteier- baan, aan aUeUêhbaan as tam Ijsbaan. Ik zou willen zeggen Eïen bijna ont roerende nuchtere visie van een man die vele jaren de Rotterdams- ten- toons.ellmgsbelangen heelt gediend. Wie kennh neemt van zijn kijk op de zaak verbaast zich er nauwelijks over dat hij de tijdelijke Ahoy op het vo nma'iftc Helipoi tterrein sceptisch bexijkt Hij vraagt zich af of het daarin ge- «token gild er wel uit «al komen Vkn Hattum meent, dat Rotterdam wel «en poosje zonder hal had gekund Er Is geloof Ik alle reden voor de gemeentelijke plannenmakers het "Plan van Hattum" eons goed te be studeren. Ahov"- bedrij/ilrtder Van Hattum (tind* 1961) hteft ussrrip jaar ge meentedienst achter de rug. Daarpoor werkte hij oa bij het GEB. (afde ling voorlichting) Als Ahoy~man heefi hij heel wat mensen leren ken nen uit h bedrijfsleven, de -howwe- reld en de kunstwereld. Geen toon der dat hij op rijn receptie handen te kort kwam. AAN het einde ion ieze maand zal ■f* f "terdani nwr een sociltelf rij— I -r rijn Op zuhzelf niet zo'n opmer- kctijke gebeurtenis nu-ar zeker de moeite i an het oer me Wen waard. Zijn dc meeste socleteiten gericht op ae tongeren van 17 tof ongeveer 25 jaar. iet bestuur van de sociëteit "C«so" heeft nu besloten om ook t«t» voor de ouderen te gaan doen. Morgen wordt ln gebouw 'l Centrum •un de Van Vollenhuvenstraat 7. een nieuwe sociëteit geopend voor peeso» neu van 30 Jaar en ouder. Door de gro iceltridsvenchlllm binnen „Ceso" (23 tot ongeveer 43 jaar: destijds werd de minimumleeftijd al op 23 jaar jtrete'd) besloot het bestuur om op d« vrijdag voor de leden boven de dertig jaar een aparte sooi-avond te houden. De openingsavond op 80 september (aanvang 21 uur) zal een feestel'jk karakter dragen. Behalve de "over stappende" Ceso-leden verwacht men ook een groot aantal nieuwelingen Het Ceso-beatuur ziet de toekomst voor de nieuwe sociëteit met veel ver trouwen tegemoet. Men hoopt dut vele tegemoet alleenstaanden, die maar moeten zien hoe ze hun vrije tijd doorkomen, deze mogelijkheid tullen aangrijpen om in contact met hun leeftijdgenoten koenen. Het legen van de Ideeënbus van bet G.E.B, leverde In 1965 35 Ideeen op. Hiervan werden er 21 beloond. Zes kregen sen aanmoedigingspremie en acht werden niet beloond. De gemiddelde beloning bedroeg J40-. Er waa een idee bij, dat jaren ge leden was ingediend en toen was -af gewezen, Vorig Jaar kwam het echter toch ln uitvoering De beloning bedroeg 100 Dat moet een vooruitziende ideeën- man zijn geweest vondt hij de oplos sing voor een probleem, dat nog niet bestond? In da bed rijf J krant van de Shell „Onder de ulam" stout tm lezen, dat in J96S sh«u Nederland Raffinaderij en Shell Nederland Chemie de beschik king krijgen over een telefoonauto maat, waart/ij zonder tussenkomst van de telefoniste tMn bulten direct «en bepaald toestel binnen het bedrttf kan worden gebeld. Men draait het SheU-nummer en daarna het toestelnummer. Als dit toestel „spreekt" komt de telefoniste tussenbeide. ROTTERDAM, vrij- dag. Het is de Ha genaar Stivers dan toch gehikt om de leiding In bet El ek trie toernooi te be machtigen. HJJ won van rijn stad- en clubgenoot Boys# terwijl Barzilay tea ouder ging tegen Sundquest Van de eerste wedstnjdsvond af, toen Rij rem tengevolge van een remjscpastti ear pont kwijtraakte» beeft hlf voortdu rend achter Barsilay gejaagd om hem toch voor te komen. Dat Is hem don derdagavond gelokt, mede dank ilj de sportieve houding van rijn tegenstan der Buys. Deze was aan stoot, toen de arbiter een fout maakte en doortelde toen de ballen dédans bleven Uggen. Buys wees hem op de situatie en stop te zijn spel op een ogenblik, dat bij een mooie kans om te winnen of tn ieder geval remise te bereiken. Dat zon Rij vers weer een matcbpnnt gekost heb ben en voor Barrilay diens posftie wat steviger hebben gemaakt ondank» het verlies, dat hU tegen Snndquest leed. Ér werd deze avond niet zo sterk gespeeld er» daarom sprong de partij van Schmltt tegen Harsten boven a/>- deae ontmoetingen uit. In tien beurten was de Maasstad man uit en belandde op de vierde plaats. Sundquest had evenveel punten als de Rotterdammer, maar zijn algemeen gemiddelde was beter, zodat de Haagse biljarter derde op de ranglijst Btaat Van het hele veld zijn er maar twee, die kans hebben de wisselbeker te winnen. Dot zijn Rijvers en Barzilav die volgende week donderdag tegen elkaar uitkomen. Zou laatstgenoemde erin- slagen te winnen, dan krijgt Barzilay twaalf punten en komt voor en jaar in het bezit van de wisseIpnje waarvan Rijvers op het moment de houder is. De gang van zaken Is ra dit traditi onele toernooi toch heel ongewooo, want deelnemers als Plet Blngs cn Jaap Schmltt, toch zeker van dezefy de kwaliteit als Rijvers, spelen geen rol meer mee en strijden voor een zo goed mogelijke plaats. Lieshout had geen moeite met een zieke Hendriks, van wie (het te waarderen was, dat hij toch bleef spelen, omdat anders de door hem gespeelde partijen zou den moeten vervallen. In de komende week zullen op dins dagavond twee partijen worden ver werkt, terwijl donderdag nog vier deelnemers aan bod komen en hert duel Rijvers-Barzilay en belangwekkend slot van de wedstrijd zal zijn. Oa uiinlacea: to 1-33 40- D* stSrul li nU' l Htjven Sundauret 4 Sohmitt 3 Ucsaout 6 Buy* 7 Hendriks 8 Karaite! l'l t«0 70 190 34.» IC 2188 83 UM 28 50 9 2188 71 1-33 30 81 8 2032 88 237 29 73 A J170 80 il 35 2712 4 8138 73 280 30 53 3 1333 72 lOl 2170 2 19M T9 113 19 SI Elke vrij een gastheer om o« nleu dut men wat Voor sch xich (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. —De heer N. de Vries, hoofd van de afdeling Economische Aangelegenheden en Openbare Nutsbedrijven, is gisteren door de gemeenteraad benoemd tqt directeur van bet Gemeentelijk Ener giebedrijf. De economisch directeur, dc heer H. J. Valk, die binnenkort met pensioen zou gaan en die wordt opge volgd door de heer De Vries, blijft nog enige tijd in dienst van de gemeente, aangezien er nog naar een opvolger van de heer De Vrie» moet worden gezocht. De heer De Vries (55) Is sedert 1938 in dienst van de gemeente Rotterdam. Hij begon els adjunct-commies by de afdeling cod role. In 1949 werd by noemd in de functie, die hti tot nu wt heeft'vervuld. >1 Hij bekleedt vele en velerlei func ties. Hij is secretaris van de raads commissies voor economische aange legenheden en openbare nutsbedrijven Hy ls voorzitter van de commissie voor de administratieve automatise ring, secretaris van de commissie overleg voor de stadsverwarming, se cretaris-penningmeester van de Stich ting tot Exploitatie van het Ahoy - gebouw, lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Rotterdams Bcrg- stellingsfonds, secretaris van de Ge meentelijke Gasvoorziening Zuid-Hol land en secretaris van de Commi»» Samenwerking Regionale Organen Gasvoorziening (SROG). ,n De heer De Vries heeft veracWllende commissariaten, te wetttt bö °e n.v Rotterdamsche Tramweg Maatschap pij en de N.V Industriegebouw Goua- sesmgeL (Van eeao r verslaggever») KOTTEBDAM. TtUtt». f» •temmen van de WD de gemeenteraad gistermiddag n» voorstel goedgekeurd ttW- ffjjy beschikbaar te stellen voor de verbe tering vm .Jut kampeerterrein W«f* tenaobouwen i De fractievoorzitter van. de- VVD, mr. K. Staab, noemde het proJ«f Westenschouwen onxaketijk- J*. T^_ Jfr. 1 ivA ,j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1