HOFFMANS VERTELLINGEN OVER 'FEMINA' pratenderwijs op te Ben Bosma wil niet meer weg bij Sparta Het feest van een honderd jaar oud makelaarskantoor COUZY ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAM RIJNMOND Expositie van Ideal Home 'Blue Ribbon' Sport op radio en televisie VERLICHTiNGS-ORNANIENTEN Wees behulpzaam en beleefd en handel snel OPENT VRIJDAG 30 SEPT. IO UUR IN AHOY* HELIPORT, Daily Mail Ideal Home Exhibition Dit jaar twee - gastvrouwen Vandaaltjes JEUGD HEEFT F 13 MILJOEN OP DE SPAARBANK Glaasje op A zaterdag 24 september 1966 Fotorechts; Femi- na-directeur J1 Hoffman (37), Óie zijn eerste Femi na-tentoonstelMr»g| organiseert. \T KT flli4 ik mei IVmina-hooMman Hoffman de irnmenee Ahov'-iiaï door een zijdeur wil vcriaten schalt door de (nog) jioeddod» lege ruimte: Hoffmannnn! „Hoor je TIV» duidelijk ilringcntP. Hij lacht, want; „Elk pro- hieein is pratenderwijs op te lossen'*. Grootspraak Pochen „Helemaal niet". Foto onder: Oe architect, dz teser M. C. van Detide- kom, die op tech nische zzken let. (ADVERTENTIE) I STER RATIO SA tE cntseuBuniaeflB nOTTEBOAU/BU HOFTUIH J Een van de stands op de negentiende Femi na-consumentenbeurs in opbouw. Blue Ribbon Presentation* IN samenwerking met de Daily Afall Ideal Home Exhibition (een van de grootste consumentenbeurzen ter toereW) presenteert de internationale consumentenbeurs Fem na de „Blue Ribbon". De ,J3lue Ribbonwordt uitgereikt (voor de eerste keeraan die proaukten, die dit jaar voor het eerst op de wereldmarkt ge ïntroduceerd werden. De jury, tvaarin o.a. zitfinp had miss Eliza beth Ackroyd, de directrice oan de Engelse conaunwfTitenbond, had 23 produkten ter beoordeling op gebruikt, originaliteit, vorm geving en kwaliteit, De negen artikelen welke de Blue Ribbon hebben ontvangen werden in maart 1066 in Londen tentoon gesteld. Tentoongesteld worden de „Blue-Ribbon" bekroonde produk- ten. 1. Stralings ,jieatrruiater" voor centrale verwarming. Merk: Ra- d ia ton. 2. Elektrische haaroptnaak-uitnurting. Merk: Carmen Curler. 3. Werkbank uoor de doe-hetrzelver. Merk: Fjoberg. f Jnstamatlc film camera en projector. Merk: Kodak. 4S. Tafelgerei. Merk: Rosenthal. 6. Elektrisch spit. Merk: Moulinex. 7. Keukenafval-opruimer. Merk: Alumasc. 2. Tafel met 1001 mogelijkheden. Merk: Variett. 9. Koelkast. Merk: Electrolux. Zijn er geen problemen bij de voorbereidingen en de opbouw van de negentiende Femirra, de eerste die Hoffman „in zijn eentje" op poten moet zetten? „Zeker wel. Maar het duurt altijd evtix lot een bepaald probleem tot mij doordringt. I'a» «I» mijn mensen (.Jk cal straks opnoemen hoeveel en wie hel rijn") er reen raad mee we ten, komen te naar mij toe. Hoofd zaak la: regel onmiddellijk alle* wat binnenkomt en wel zodanig dat de een reen laai beeft van de ander. Handel snel. Wees beleefd. Wees behulpzaam. Dat te de opdraoht aan mijn mensen." Terwijl wo Ln een klein kamertje op de entresol, een meter of wat boven de begane grond, verder praten (ar chitect Martin van Deudekom ia er ook bil komen zltlen), hoor je cn zie ie de Femlna groeien, „Femlna moot zo goed mogelijk zijn. De «fecr op de tentoonstelling ook. De standhouders moeten dat vinden en de bezoekers. Iemand, die bij een tijdelijk ge sloten Ingang Is opgesteld, moet niet tegen een bezoeker zeggen: „Dan moet u even helemaal rondlopen en daar kunt u er in/' Dat helemaal moet weg, Gewoon: „Wilt u dan even rond lopen? TJALy augustus hebben we een te- leeliedsf gehad. Dan moet Je ut ter sard al rekening houden met Je be doelingen. Uft ongeveer ISO sollici tanten hebben we veertig controleurs, drie Informstrtoe*, twee kinderlejd- stera en vier telefonistes gekozen. Bovendien 2ljn er later nog twaalf kassiers aangetrokken. In de op- bouwperiode, die nu voor de eerste keer drie dagen eerder dan gebruike lijk is begonnen, zijn er dik duizend man aan het werk. En tijdens de t en loom telling zelf werken er circa 1300 mensen in de (161; vorig Jaar 178) stands aan het werk. Ik noem het altijd maar „stadje bouwun". Za- „Het leek me leuk", zegt Feml- na-dfrecteur J. Hoffman op da vraag waarom er dit Jaar voor het eerst twee gastvrouwen op Femlna rondlopen. Geen Informa tiestand meer bij bet binnenko men van de beurs, maar twee charmant geklede dames. „En het leek me efficiënt voor de bezoe kers, se hoeven nu niet meer, als se wat willen weten, helemaal naar voren te lopen." De dames, die door de gehele hal lopen, aUn te herkennen aain hun kleding: pakjes ln de modekleur van dit seizoen, namelijk lila en paars. Het zijn ontwerpen van Berxle Couture van de Noordaingel. Het pakje bestaat uit een rok, hesje en jasje met bijpassend hoedje. Of twee gastvrouwen genoeg zijn? .jDat zal de praktijk moeten uit maken. Het Is Iets nieuws en alles wat nlenws Is blijft een experi ment, Pas wanneer de beur* is af gelopen zullen we het weten", al dus de heer Hoffman. Van Deudekom: „Met passen en me ten én pralen is er altijd uit te ko men". Wie zijn behalve de heer Van Deu dekom de belangrijkste medewerkers en medewerksters van de heer Hoff man? Mevrouw C. Tilbaard-Martens (loon-administratie). mevrouw N, Boers-Dleks (groepsbezoek), raej. Etly Bebenrooth standhoudersadmi- nia tralie) en mej. Irene van Ruiven (assistente). Op 30 september gaat het feest beginnen. Tot en met 13 oktober. De beurs Is dagelijks, behalve 's zondags, geopend van 10 tot 17 en van 18 tot 23.30 uur. Wat u er allemaal vindt op de negentiende Femlna? Voor n gaat kijken, leest a bet in grote trek ken volgende week in deze krant. RIDDERKERK, zaterdag De Ridder kerkse, politie heeft ontdekt dat de vernielingen die in de Chris telijke school in Bolnes enige dagen geleden zijn aangericht het werk zijn van Jeugdige boosdoeners. Het ioa ren twee Bolnesser jongetjes van acht en zes Jaar die »ia ramen aan de achterzijde van de school binnen drongen, Zij gebruikten de vrije woensdagmiddag om lessenaars stoelen om te gooien, bloempotjes kapot te gooien en inktpotjes over de vloer uit te gieten. De schade be draagt ongeveer f 100. ken waar Hoffman en vooral Van Deudekom op moeten letten. Door de hal lopen twee zogenoem de Stelconbanenwaarover de auto's moeten rijden. Daarbuiten mogen zo .alwt komen, aangezien, de tegelvloer te broos ia om een zware camion te torsen. Dat betekent tegelijkertijd, dat de op de Stelconbanen geplande stands pas later gebouwd kunnen worden dan die op de tegelvloer zijn geprojecteerd, Van de week moest een stand op de rijbaan afgebroken worden, omdat de weg werd ver sperd voor voertuigen. Een punt waar ook terdege reke ning mee moet worden gehntiden is die van de tientallen kolommen die het dak ondersteunen. Sommige „pi laren" komen onvermijdelijk en on- on koombaar in een stuttd terecht. TTET programma van a/ge Zopen zondag in de eerste en twee divisie TA heeft enige verschuivingen in ons wetbaRersfclaasemeni te»- weeggebracht. Doelman Fred Brauenboer van Hermes DVS kon een 9 aan zijn totaal toevoegen en schoof daardoor op van de zesde naar de vierde plaats. Het klassement 2iet er na als voigt wit: 1. en 2. Doesburg en Eijkenbroek (Sparta), beiden 7,8 (39 uit 5); 3. Israël (Feijenoord) 7,6 (38 uit 5); 4. Bravenboer Hermes DVS 7$ (60 uit 8); 5. Verweel (Fortuna) 7,37 (59 uit 8); 6Kraay Feijenoord7^3 (22 uit 3); 7, Geels (Ftfenoord) 7j>5 (29 uit 4); 8. Aden Butter (Excelsior) 7JÏ2 (65 uit 9); 9. tot en met II. Bouman (Sparta), Van Toledo (Xerxes) en Heijerman f Xerxes) 7)2 (36 uit 5): 12. en 13. G. den Butter (Ex celsior) en Heikamp (Hermes DVS) 7)11 (64 uit 9); 14 tot en met 21. allen een gemiddelde van 7, Hanegem (Xerxes) 35 uit 5, Benteon (Sparta) 35 uit 5Laseroms (Sparta) 35 uit 5, Buitendijk (Sparta) 35 uit 5, Pieters Graafland Feijenoord35 uit 5, Romeijn (feijen oord) 28 uit 4, Moutijn (Feijenoord) uit 2, Kindutfll (Feijenoord) 7 uit 1. Radio en telwisie beste den morgen aandacht aan de volgende sportevene menten: RADIO HILVERSUM Ij 15.00-1 1630 uur: Marathon I met reportages van AjaxSpar. ta, Feijenoord—Sittardla, f.c. Zaanstreek—A Hem a ar, NEC—OHC, ckibkamptoen- schappen kanovaren op de Bosbaan, uitstegen en standen. HILVERSUM II: 1630--' Ï7.00 uur: Avro's sport- revue met nabeschouwin gen van ADOf.c. Twente, Votendam—Cambuur, Roda JCExcelsior, wereldkam pioenschappen turnen in Dortmund, kanovaren op de Bosbaan, nationale esta- fettekampfl'oensobappen in Utrecht, paardetoersen van Duindigt en Sappeneer uitstegen en overzichten. HILVERSUM II: 18.05- 1830 uur: Marathon II met nabeschouwingen van Ted- StarEli^fcwijk, AGOW— HVC en karakteristieken van de eredivisiewedstrij den. TELEVISIE NEDERLAND II: 17.45— 1830: Finale van de we re kJkampioenschap turnen in Dortmund. NEDERLAND I: 20.05— 2030 uur: Sport in beeld met flitsen van Ajax—Spar. ta, ADOf.c. Twente, Bene. lux kampioenschappen ge wichtheffen In Venlo, Ne derland—België (Paarde- sport) op Dulndfgt NEDERLAND II: 2030— 22.45 uur-, Sport in beeld met flitsen van GVAW— MW en wielrennen om .de Grand Prix des Nations in Parijs. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. ,,De reés naar Malta was geweldig. Het was een onvergetelijk uitstapje. Alleen het veld, daar was werkelijk niet op te voetballen. Florinnn f.c, betekent niet veel: het speelt iets beter dan by ons een eerste kina mnateurclub. De returnwedstrijd wordt een dikke overwinning voor ons". Dit vertelt de ÏS-Jartg» Ben Bosma, bezig Mn rijn eerst* tri torn bU Spsrta. Bosma te niet helemaal ongeschonden vit de strUd tevoorschijn gekomen. In het duel teren de Maltezer bekerwinnaar liep bU reedt nz vUf minuten een Bosma te niet helemaal ongeschonden vit de strUd tevoorschijn rekontm. In het duel teren de Maltezer bekerwinnaar liep bU reedt nz vUf minuten een bleesure tan rijn voet op en tn de tweede helft werd hU op dezelfde plaat* Dotal hard hand Ir geraakt voirt; „Ik had de zenuwen bij Ro da J.C. We moeiten trachten te pro moveren. Het betekende feltelUk een degradatie voor ons, m!s dat niet zou lukken. Deze wetenschap drukte op alle «pelen en lu niet icrlnre ma te—op mij- Daarnaast wat de sfeer bij Roda niet beat. En dat vind ik een van de belangrijk»te dlnreu. Op het laatst wat het zo. dat ik kosto wal het koet bij Roda wee wilde. Ook ah U two contract bU Sparta had frkreren. had Ik er niet meer leapeeld". Het gevoljz wat een dikke wreef ipavr dit ral geen belemmering zijn om morden tegen AJox mee te eo«- len. Sinda zijn kornet bij Spertn is er voor de ln Kerkrede geboren Bosma veel veranderd. Van jonas af heeft hij in rit» ZuIcUlmburgso mijnstreek gewoond. HIJ begon zijn voothnlloop- baan toen hij acht Jaar wat bij een klein iuuateurclubje (Mlrenda). Op zeventlenj#rl|e leeftijd werd hij lid van S.V.N. Toen nog uitkomend in de tweede kïu K.N/V.B. en inmid dels gepromoveerd nvar de eerntc klas. Do voortioedacpeler* van S.V.N. bleken eterk ln de beltngBtclllna u> itaan bij de Limburgse profclubs. Twee vertrokken er noor M V.V.. een ntar Sittardla cn de inmiddels eveneens door 5porta gecontractoor- do Wlm Vrtiach, kamergenoot van Bosma, mar Fortun» *64. Ban Bosma kreeg eveneen* kgebodei contract van MV.V. langebot maar hi| gaf toch de voorkour aan terlnjn Dezelfde wiel Coerver vertrok in hel be- begtn van dit aeixocn naar Sparta en hoewel Ben Boiroa in het ene ueUoen. dat hij voor Roda J.C. speelde, geen vaste keui voor het eerste elftal was. nam Sparta'i nieuwe oefemneester hem mee naar Botterdam. "DOSMA self was de lastate dia dat f>. had wrwaoht. OU verklaart aUn wtnwlvalUf ipal ta Limburg als Beu Bosma blijkt zich in zijn nieu we omgeving bljionde»- and to heb ben aangepast. „Ik bon bij SpartR direct door de jongens opgenomen, ln het bcglu kende ik niemand maar ik merkte al gauw, dat de tfeer hier honderd procent Is. Ik heb natuurlijk hI mijn rnmtllc tn Limburg moeten (uhterUten, «mar dat brengt het voetballen nu eenmaal mat zien mee" Over zijn nieuwe omgeving is Bos ton bijzonder te spreken. Hij is vol Inf over WitI Coerver („Die samen werking tussen ons Is fantastisch") en noemt Hans Etlkenbroak aan idc- Icr van Europeze klasso. Ook Ole Madsan en Charley Bos veld zijn ln zijn ogen zeer goede spelers. Op het ogenblik bewoont Bosma rem en met Wim Vrttech het flatje aan de Peppelweg, waar «en naatn- rZnztTTTrrniv; bordje op de deur nog herinnert *an ZENUWEN het verblUf vaa "Wiel Coerver» voor- f langer Bill Thompson. Overigens tul en de belde Spartanen er niet teng meer blijven wonen. Het flatje staat op de nominatie verkookt te hij Roda J.C. Vanwege aljn grote voor trainer Wiel Coerver. Ben Bosma ...snel aangepast... worden on de twee Limburgers zijn dun ook op zoek naar e«n kamer, Den Bosma het ft bij Sparta geen full-profcontract. Toch leeft hij uit sluitend van zijn voetbalvordlenstcn. Ook in het vorige seizoen bij Ro da was dat het geval. Hoe ziet hij jljn toekomst bij Spar ta? „Ik hoop er bij te blijven. Daar om train Ik zo veel mogelijk. Ik heb goede hoop dat Sparta dit jaar bij d« eerste Vijf eindigt Ajax Is voor mij de favoriet voor het lands kampioenschap. De Amsterdammer* hebben een ploeg van Europese klasse. Dat wil overigens nUit zeggen, dat wij mor gen kan&loos zijn. Miuehien wordt het een kleine ne derlaag, maar ik houd het op een gelukspel". (ADVERTENTIE) RUIME KEUZE IN DIVERSE STULEN - BU 10 middeilan DSTR. 7Z ROTTERDAM welke De Spaarbank thans de Jeu$|- spaarders vergoedt. Zij die jaarlij» ƒ300, sparen ontvangen dus na 9 jaar in toiaal ƒ2.700 en ƒ875 'is 3.575. Makelaarskantoor D. Kok Co. N.V, te Schiedam bestaat hon derd jaar. Directie en personeel gaan het feest vieren op 29 en 30 september »n Dc Doelen met een diner-dansant en vele attracties. Kok C>. is voor vele Rotterdam- mere een te „instelling". Onge veer 7000 «-noten namelijk wonen in dmi' IK-neer beheerde flatwo ningen. Kok Beheer N.V. is «en doch- ;e runde mem mg van Kok Co. De geschiedenis van dit makelaars kantoor. één van de oudste ln ons land. is er een van vele namen. De heer D. C. Kok richtte het in 1866 op. Eoret was hij bediende geweest op het effectenkantoor Van Leeuwen in Schie dam. D. C. wa» de grootvader van de tegenwoordige oudste directeur en overgrootvader van de twee jongere directeuren. D. C. Kok overleed in 180S, zijn zoon „D." volgde hem op en associ eerde de zaak ln 1938 met de heren A. Bezen\er en C. \V. Kok, welke la#(Me een neef was van D. Kok. Zo ontstond de firma D. Kok Co. In 1946 trad de heer D. Kok uit, in 1934 overleed de heer Be temer en de firma werd voortgezet door drie fir manten en wel C, W. mot zijn zoons A. D. C. en J, Twee jaar geladen werd de firma een u.v, «n een vierde directeur, de heer W. M. van Hoogdalen deed zijn intrede. Kok met dochterondernemingen is gegroeid. Allicht! Vooral de afde ling htU2enbeheer is tot ontplooiing gekomen (Kok Beheer). Op het ogenblik heeft men J5OG0 eenheden (winkels, woningen, kanto ren enz.) In beheer. Negentig proce it hiervan bestaat uit woningen en ca, 7000 woningen (bijna allemaal flats) staan in Botterdam. Om een misverstond uit de wereld te helpen: Kok Beheer bezit geen wo ningen. Zij beheert slechts, d.wx int huren, laat reparatie» uitvoeren en zorgt ook voor do wonlngverdellng. Een andere dochteronderneming Kok Gouwontwikkeling N.V. ont wikkel; zich niet groot succes. Het betreft hier deelneming in zogeheten bouwteams met betrekking tot uit breidingsplannen. Kok vertegenwoor digt hierbij de beleggersmarkt. Sinds de Jeujdipaarwei op 1 okto ber 1958 van kracht werd, is het aan tal deelnemers aan het ipaarplan De Zilvervloot bU De Spaarbank te Rot terdam thans tot 20.000 gea tegen met een geranenltyk spaartegoed van ruim IS miljoen, ¥11 j Het was Willem J. Knetemann. die Jri(ïlTlQ@(lQ,Ctlt>€i1V met zijn eerste inleg en zijn hand te- kening op 15 september JJ. het aan tal lopende Jeugdspaarovereenkom- sten bij De Spaarbank te Botterdam op 20.000 bracht Ter gelegenheid hiervan besloot De Spaarbank als aanmoediging voor de zes «paarja Als D. Kok Co. N.V. op 30 septembor in De Doelen het honderdjarig bestaan heeft ge vierd zullen alle personeelsleden met taxi's naar tens worden ge- bracht Het 2»l verboden win met eigen auto naar huig te gaan. ren een bedrag van 200,— (20.000 centen) op rijn spaarbankboekje tei storten. Aanvankelijk liep het aantal Jeugd-' spaarders bij De Spaarbank te Rot terdam snel op: reeds op 15 oktober 1858 stonden daar l.OOO deelnemers ingeschreven. Nog voor het «inde van da; jaar bezaten ruim 4,0000 jongeren een Jeugdspaarwetboekje met een gezamenlijk tegoed van ruim 400,000, In de loop-van, 1939 overschreed het aantal deelnemers reeds de 7,000, welk aantal in 1962 al was verdub beld, terwijl begin 1963 de 15.000 ge passeerd werd. Sinda eind 1964 begonnen echter de eerste spa arovereenkomsten af te lo pen, omdat de overeengekomen spaarperiode van 6 jaren voltooid was, waardoor de groet van het to taal aantal lopende contracten sinds dien natuurlijk enlgarirw vertraagd wordt. In de leeftijd van 15 tot 20 Jaar (ex-militairen selfs tot 24 Jaar) «a ieder begipnai te.gaan sparen mat de Zilvervloot. Jaarlijks moet ten- mlnéle 30 en max, tot /300. ge spaard worden, en wel gedurende een periode van 6 tot hoogstens 9 jaren. Na tuuptost» set spaariaren komt de deelnemer in aanmerking; voor ren belastingvrij* premie Van 4Q pet berekend cowd, oyer het geepoazde bedragale over d# rentevan, 4 ppt, De 22-jarige bouwkundig student A. P. Bom heeft een rapport geschre ven over het Schouwburgplein. Ook heeft hij samen met zijn verloofde een aantal Rotterdammers naar hun me ning over het plein en hoe het mort worden gevraagd. U las hierover in de krant van gisteren. Het rapport vermeldt ook de me ningen van enkele bekende Rotter1 dammers. Hier komen ze W. H. C. Planten (directeur Rijnhotel) „Eea eventuele coffeeshop of restaurant be tekent geen concurrentie voor mij. te- tegendeel, de mogelijkheid dat on» klandizie groter wordt, ia niet uitge sloten." j.' Paul Verbist (directeur van De Doelen): „Die kokers rijn functioneel en hoeven niet te misstaan. Gezien het feit dat het plein een sociaal-cul tureel centrum wordt is het dus even eens op zijn plaats ze te kunnen be plakken met Doelen en Schouwburg- affiches! Rob de Vries: „Mijn schouwburg U inderdaad niet representatie! Ja- erg vervelend Dra. J. Kuyper (directeur AMVJ) „Het moet een doolhof worden vol ro mantiek," Ir. Van Tram: „Veel groen, optrt modern, moet zo spoedig jaögefljlft klearj'.v -v v-T! v;vU?A:: Gemeente politie Botterdam: ii.TWL staau nJet afwijsend tegenover; N*" eventuele aftlttfUng vaa DoonaanstraeL We hemn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1