oorliin naast BIESBOSCH WATERPLAN DICHTERBIJ b. Facturiste Resultaat van het 'Spoorwegplan Schiedam' Assistent(e) SVV naar SC Drente Opening van SpalaiicF SCHIEDAM Concert Quadro Amsterdam Burgerlijke Stand Opendeurdienst Medische dienst Havenarbeider getroffen door baal: beide enkels gebroken WALDO N.V. Citroen agent Jongeman stal uit brandkast Dak motorwagen lijn 5 in brand KERKDIENSTEN Boekhandel Van MAN STAPT UIT Leeuwen 50 jaar RIJDENDE TRAM EN VALT Sloper koopt driemaster uit Spoorweghaven Havenarbeider bedolven onder 64 balen en overleden BEJAARDE MAN AANGEREDEN EN OVERLEDEN Man komt onder kantelende auto KCEPJKSTERS leerling verkoopster aankomend verkoopster EXPORT-ASSISTENTE JONGEDAME Gevraagd: voor afdeling BOEKHOUDING N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" BENGO zaterdag 24 september 1906 - 5 ROTTERDAM, vrijdag. De gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Brabant zullen gezamenlijk een n.v. gaan oprichten, die zich ten doel stelt de vorming van voorraad oppervlaktewater voor d£ drinkwatervoorziening te verzekerenPlaats van handeling: de Bies- boscb, waar bekkens met bijkomende werken door de n.v. zullen worden aangelegd en beheerd. SCHIEDAM, zaterdag: SVV gaat zondag op bezoek bU de SC Drente. De rood-groenen zUn ln de (nieuwe) eer ste divisie no* niet tot goede prestaties gekomen, maar hopelijk kunnen zü hun cadans van vorig Jaar tem* vin den en meer succes boeken. Of dat al deze -week Ln Drente zal lukken, zulten we moeten afwachten, SVV 2 speelt zondagmiddag om 14 uur in Harga tegen Heracles 2 en de reserves zullen hun best dóen de pun ten ln Schiedam te houden. Het jeugd- elftal speelde vanmiddag tegen Xer xes. SW 3 gaat op bezoek bij ON A 2 en het vierde elftal speelt thuis tegen Overmaas 3- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de Ver. Vrien den van het Stedelijk Museum geeft het gezelschap „Quadro Amsterdam" op vrijdag 30 september in de Aula van het museum een concert. Het kwartel bestaat uit Frans Bruggen, dwarsfluit en blokfluit; Jaap Schroder, viool; Ann er B ijls ma, cello en Gustav Leonhardt» klavecimbel. Uitgevoerd worden werken van Telemann, Vera- cini, Couperin. Handel en Vivaldi. Ondertrouwd: N. Dielemans 20 jr en I. Blanken, 11 Jr; G. J. Gulehelaar 21 je «n a. C. Pompe, 23 jr; T, F. W. Heistek. 24 Jr en JL A. Blerhofi. 22 Jr; M. i. R. S. Kolen 33 Ir en A. J, M. Kerklaan 33 jr; J. M, Koole 21 jr «n M. J. H. Fransen 21 Jr; A, J. Korpel 28 jr en J. O. Knoester 22 jr; C. Lans 24 jr en C. M. J. van Krug- ten 22 jr; J. B. Louis 27 Jr en T. L. Ble ken 21 jr; w. C. T. Posthumus, 22 Jr ei A. A. Brtegoos 18 Jr; F. Rotter» 28 jr ei M. Ei* 28 jr: J. G. van der TutJn 28 Jr ei W. Bunte 20 jr. Otlmwd: H. T. L. Coiter 22 jr en L Verwaal ib jr; A. A. H. Boon 27 jr en M y.^08 21 jr; F. Bovenberg 37 jr er G. M. 3. Adrlaaneena 37 Jr; D. Lufjendlik M Jr en A. Tintel 1» jr; N. de Ble 23 Ir en JSenaen 20 jr: W. van Stokhem 38 Jr en C. 8. Donkersloot 21 jr; A. Stöver 23 jlr en m. de Groot 21 jr; A. Blntevlnos 23 If .5° P' A Krommenhoek 22 jr; L. K, -leben M Jr cn M. B. A. WlUemae, jr; C. G. Hermans 23 jr en A. 2«lmeüer 28 Jr: T. H. J. van L r en A. M. W. A. van de Koppel 22 Jr: er 28 Ji A. M- Wleee 33 jr en N. Grocneweg 22 jr. Overleden: Jt. J. Verheü, oud 3 dagen; O- W M. Mek hers 38 Jr echtge. van der "rut; w. umer SB Jr. wed. Kouwenhoven. SCHIEDAM, zaterdag De com missie voor het Open Deur werk van de Hervormde Gemeente organiseert zondag 25 september een Open Deur- dienst in de Grote Kerk, aanvang 17 U. In deze dienst zal voorgaan dr. P- D- Schoonhplm, de predikant voor Bet Open Deurwerk te Lelden, met als thema „Vernieuwing" naar aanleiding van Paalm 88- Stojgel WL w. 287760;. F, Juglertui, J*e«b Catalaan tH a873M A*. art. Toen twaalf jaar geleden de Gemeenteraad het besluit nam tot uitvoering van het „Spoorwegplan Schiedam", in samenwerking met de Ned. Spoorwegen, 2ou men toen gedroomd hebben dat het resultaat zou worden als bovenstaande foto aangeeft? Waarschijn lijk niet Het ging toen immers in de eerste plaats om de opheffing van de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Overschiesestraat, toen een onhoudbare verkeerssituatie. Het was immers een krui sing van de drukste spoorlijn van Nederland met de enige ver bindingsweg van Schiedam naar het noorden. Er passeerden zó veel treinen dat de spoorbomen vaak een half uur achte-een dicht waren. In het zeer kostbare Spoorwegplan gingen de spoorbanen om hoog, wat een nieuwe vaste brug over de Schie nodig maakte èn een nieuw stations-emplacement. Later kwam het plan op om de verlaten lage spoorbaan te gebruiken voor een nieuwe en grote verbindingsweg naar Rotterdam, die de naam heeft gekregen van de ontwerper, wijlen de heer Horvath. Zo kwamen uiteindelijk de grote concurrenten, het spoor en het wegverkeer, broederlijk naast elkaar te lopen. Op deze foto, gemaakt vanaf het hoge kantoorgebouw van de N.S. overziet men het resultaat. Van links naar rechts een deel van de (oude) Parallelweg, het nieuwe stationsemplacement met goederen-opslag, spoorbanen, ruime perrons en daarnaast de nieuwe Horvathweg met parkeerterreintje, tenzinestations en rechts de afrit naar het Stationsplein-beneden. Ook Van Gend Loos kreeg een nieuw gebouw (rechts). Midden-boven ziet men nog vaag de afrit Hogenbanwe&'de grens van Schiedam en Rot tendam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdjg. De offi ciële opening van bet -«Jaardentehuls „Spaland" zal plaatshebben op zater dag 12 november. Zo hebben de her vormde diaconieën van Schiedam en Kethel, de Initiatief-nemers voor de borrw, bekend gemaakt Het plan is opgevat om als blijvende herinnering aan dit vreugdevolle ge beuren het tehuis een Avondmaalstel aan te bieden, waarvoor in de kerk diensten gecollecteerd zal worden. ROTTERDAM, vrijdag. Met ge broken enkels is gisteren de 53-jarige havenarbeider A. Wielaard ln het Ha venziekenhuis opgenomen. Aan boord van het Duitse schip Wuppertal kreeg hij bij het overslaan van ka'.oen, een baal met een gewicht van 300 kilo gram op zijn hielen. Aldus de plannen van de gemeente en het provinciaal bestuur van Noord- Brabant, die worden vermeld ld een voorstel van het college, van b. en w. aan de raad, die om een beginsel-uit spraak wordt gevraagd. In het aandelen kapitaal van de N.V. zal door Noord-Brabant en Rot terdam elk voor 40 procent worden deelgenomen. De resterende 20 pro cent blijven beschikbaar voor even tuele andere gegadigden. In de raad van commissarissen zul len evenveel Rotterdammers als Bra banders zitting hebben; als voorzitter van deze raad zal optreden de com missaris van de koningin ln Brabant, De directie van dit hedrijf zal in han den komen van de gemeente Rotter dam, Rotterdam en Noord-Brabant krijgen het recht om de hoeveelheden water die zij nodig hebben van het bedrijf in de Blesbosch te betrekken. Voor Rotterdam betekent dat, aldus het voorstel van b. en w. dat de be hoefte aan water volledig zal worden gedekt. Wanneer mocht blijken dat de capaciteit van het spaarbekken in de Biesbosch ontoereikend is, dan zal do vennootschap, Indien er geen andere mogelijkheden zijn, het bedrijf moe ten uitbreiden. De exploitatiekosten van het bedrijf zullen worden gedra gen door Rotterdam en Noord-Bra bant, en wel naar rato van het door hen afgenomen water. In het stuk aan de raad wordt ver meld, dat de commissie van advies drinkwatervoorziening Randstad Hol land van mening is dat de urgentie van cle voorziening van Rotterdam eo groot is, dat de uitvoering van de Biesboschplannen niet kan wachten tot er een volledig beeld van de aan voel* van drinkwater voor de randstad is verkregen, De staatssecretaris van sociale za ken en volksgezondheid heeft te ken nen gegeven dat dit plan niet in strijd is met dc basisplannen, die in op dracht door het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening zijn ontworpen. Hij acht het plan in technisch opzicht deugdelijk, aldus het college van b. en w. (ADVERTENTIE) Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 36 55. ROTTERDAM, vrij dar. De 18- jarige J. P. T. la gisteren voor de of ficier van justitie geleid, verdacht van diefstal van zo*n drieduizend gal den. Het geld haalde hij uit de brand kast van een filiaal van De .Gruyter aan d. Sllnge. Men had hem tijdelijk de sleutel van de kast toevertrouwd. Een paar honderd gulden heeft h(j op gemaakt. De rest van het geld werd achterhaald. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Op het middengedeelte van 'het Hofplein ls gisteren het dak van de motorwagen van lijn 5 in brand geraakt, Oorzaak van de vlammen: een kortsluiting. Politiemannen doofden het vuur. Er ontstond slechts geringe vertraging. SCHIEDAM N««L Eirmnste Gem. Grote kerk; JO our d*. A. D.jtUaawrn en 11 imr dr. IF.-rL. ~&cBoootatan tLetten) Opendeurdiezut: Hethelkarlt: WhntrcUA. Hoffman «n 18 uur- dizjfe K.WiM£nfc:Oi>- etandin*«k«k: 10 uur di Jv «n IS uur da J. W Zimmerman. Vredezkark* 10 uur d* ,C, .v. d. Steen-(H- Avondmaal) en ia* uur tuf A, HoiftnAo. Ned. Herr.Gerif: KT*n*. Gebouw Irtme: 20 en JS uur da H. G. Awn* (Gouda). Ned. PWL BmuL Westveit 82: 10.30 uur da. C. Beukmauv (VlaanUafen). Eva**.LuO*U* .««kift;;?»», da jciri^jDpm Mto. Bapmttoi-fwnwnt*, in rrnr'aamnnlrtliHati'-1 a Leier dé» H«Ü«, Lans. Bmmittt 20 uur H« Digi ng—amenkwuat en 18jO uur Vodo—tttgaaaamnkonat. Hooédr**t IA» uur OpenluctitiamankomaL All» JMKMO- komaten «J.v majoor «vm«yr. C. OeirteL oud-fluaL kerk Jeugdhui» Lange Ha- v*n 8T; 8 en 13.45 uimdl«wt_ Oem, v. Oonpr.CJuwadow. Um« Haven 1»:18 uur predödng o4.v» de heer ^oBagebouw: 1* uur Opmbwe^ tmpmk en 28 uur Waciutcnro. ^Oaret. lietk. ooatertteriti_10 uur da A 6. BeSiflm en 27 uur da. 0, v*n Dutoen. Do'^Crtf ;Kete«!' 8J8= uur 4^ J. «n 17 uur d» A. orBaeyen. MapSa^tó- uu«c4e;'J. ROTTERDAM, vrijdag- Onder auspiciën van de commissie jeugd- natuurwacht zal op dinsdag 4 okto ber, in het gebouw Crooswükseweg 104, de jaarlijkse h erf stten toons tel ling worden geopend. De tentoonstelling, met o.a. door schoolkinderen opgekweekte planties, wordt dit jaar gehouden onder net motto: „Vogels ln en om het Kraling- se Bo«". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. VU"ig Jaar geleden vestigde de heer J. 8. van Leeuwen zich als zelfstandig boekver koper aan de Br'oersvest te Schiedam. Dit Jubileum zal op donderdag 29 sep tember herdacht worden met een re ceptie aan de zaak, 's middags van 15.30 tot 18 upr. Daar ook de ingrijpende verbouwing van de winkel voltooid is, kunnen'dc gasten tevens de geheel gemoderni seerde boekhandel bezichtigen. We gens verbouwing en jubileum is de zaak van 26 tpt en met 29 september gesloten. ROTTERDAM, vrijdag. De 5ö-ja- ricg C. Erkelens stapte gisteren op de kruising Eendragtsplein - West- blaak uit een rijdende tramwagen van lijn 14. Hjj viel en werd met een hoofdwond naar hot Dijkzigtzleken- huis gebracht De man meende dat de tram reed3 aan de halte was. ROTTERDAM, vrijdag. De Bot- lekbrug zal zondag van 00.00 tot 19.00 uur voor alle verkeer worden gesloten, ln verband met herstel werkzaamhe den. ROTTERDAM, vrijdagDe Bhal- na Santa Iszabel. de oude driemaster die al Jarenlang in de Spoorweghaven ligt, I» voor vierhonderd gulden ver kocht aan een Amsterdams slopers bedrijf. Het bedrijf heeft toegezegd het al voor een deel gezonken oude smokkelschip binnen veertien dagen te komen weghalen. Voor de gemeentelijke havendienst ongetwijfeld een verheugende mede deling, want al vele malen heeft de dienst op verwijdering van bet ob ject aangedrongen. Het schip neemt een aantal ligplaatsen voor binnen schepen in beslag, zonder dat men ooit havengeld heeft betaald. Rond kerstmis van het jaar 1946 kwam de driemaster in Rotterdam met een lading sigaretten, cognac en portwijn, die het land werden binnen gesmokkeld. De Portugese eigenaar liet het schip voor wat het was .Enige tijd later werd het gerechtelijk ver kocht om de schuldeisers te kunnen betalen. Het schip werd de laatste tijd ge bruikt als clubhuis voor padvinders. ROTTERDAM, vrijdag. Om streeks zeven uür werd gisteravond de achttienjarige havenarbeider P. A. M. Snepvangers uit Halsteren san boord van het binnenschip De Gids bedolven onder een htys met 61 balen kunstmest. BU aankomst ln het Havenziekenhuis bleek kt) overleden te zRn. ROTTERDAM, vrijdag. - Ih de Vierambachtstrant is gistermiddag de 84-Jarige C. Roodenburg by het over steken aangereden door een personen auto. Na aankomst in het DUkzigtzie- kenhuls overleed hij. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM,, vrijdag. De der- - tlgjarlge magazijnbediende A. Klem werd gisteravond uit de Volkswagen- bus geslingerd, waarin hij als passa gier meereed. De man kwam .onder de kantelende wagen. HJj id voor On derzoek naar het Bergwegziekenhuis gebracht Twee wagens reden naast elkaar in de richting van de Coolsin- geir Een Unks rijdend Volkswagenbuaje werd door de naast hem rüdende wa gen weggedrongen en raakte een Ver keersbord. - - Het busje sloeg om op het grasla- lud. Foto - Film HOLFILM3 VERGETEN? De automaat staat voor u klaar. AUe soorten films. Eoto K. van Vuuren. Hoogstraat 108. R18 Diversen KAPSALON HtLÉNE D« salon voor betere perma nent, stroomloos voor ieder haar geschikt, 7.50, Hëlëne Ideale natuurlijk* permanent 10. Gratis balen en brengen per luxe auto. voor permanent Kapeilrm Hêlèna, Rembnmdt- laan 32. Schiedam. teL 261170, ƒ1.— reductie op vertoon van deze advertentie. R2Q INDOORTRAINING - KEEP FIT Voor aa.-nea en heren. Sportschool HOLLANDER, L, Hollander. rijksgecUplo meerd sportleraar.' fnl. Singel |23. Schiedam, tel. 2632fl( ERKELENS COOKE MARCUS' EXPEDITIEKANTOOR N.V. Marconistraat 43, Rotterdam-W. vraagt per 1 november 83. (of zo mogelijk eerder): Sollicitaties: K Schriftelijk; 2S6M0 (toef^OT)! Gevraagd: voor onze binnenkort te openen nieuwe expositieruimte in 'l souterrain Leuk en prettig werken bij: „DE OOIEVAAR", Hoogstraat 138-140, telefoon 288097 De Nederlandse Klinknagelfabriek in Schiedam vraagt een die over type vaardigheid en kennis van de moderne talen op Mulo-niveau be schikt. van ongeveer 17 tot 20 jaar, met initia tief en belangstelling voor de buiten landse handel, bieden wij een prettige en zelfstandige werkkring. Schrift solt. te richten aan de afdeling Personeels zaken, Postbus 127 te Schiedam. GEVRAAGD: SCHEEPSTIMMERMAN IJZERWERKEN bekend met steephellingswerk voor schepen van ca. 90 ton. 41 Goed loon. m Gratis bedrijfskleding. TEVENS GEVRAAGD: AANK. BANKWERKER - en AANK. MACHINEBANKWERKER A Goed loon. Gratis bedrijfskleding. i Aanmelden: telefoon 010—268480. Sollicitaties te richten aan: Buttenhavenweg 50, Schiedam, telefoon 269057 - 264718 - KARATE Ned. Kantte Am. Karateachoo] HOLLANDER. B roe revest 113, Schiedam. Nieuw» curat* leptamDer. InL L. Hollan der, rfjkxtfmlipl. sportleraar, singal 123, Schiedam, tel. 363200. i pocketboek vol praeto GEMEENTE SCHIEDAM Afsluiting Koemarktbrug De Koemarktbrug zal wegens werkzaamheden voor alle verkeer zijn afgesloten ln 'de nacht van dinsdag, 27 september op woensdag, 2S aepteanbér B.S, van des nachts 12 uur tot de* morgens 6 uur, ot «weeI langer öf,korter els nodig zaLzijn. Schiedam, 22 september 19Q8, tipe, Uefdevel beeohmp m getekend deer ,'^fc TIM e* MAftOA RUPIHTI tn de verUUag en bew» tdcg na 9mx^.;^aoN^$ Mzorgerk aismeae de wê tiandeL" *8 reehtstreeks 1 •SS&ntttw'dw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2