Nieuwe naam simpele zaak delana, dat zie je direct! ROTTERDAMS DAGBOEK Bouwend Rotterdam zeurt niet, maar doet! Y, f*MmUta Elleboogstoot ass ROTTERDAM RIJNMOND BURGERLIJKE STAND: VEEL VRAAG OPENT VRIJDAG 30 SEPT. IO UUR IN AHOY' IHELlPORTi Mr, Marijnen: vanaf vandaag kan gestart worden met praktische werkzaamheden Goederenvervoer door 3 kilometer nieuw spoor versneld *«L: Recherche Stroom verzoeken BURGEMEESTER W. THOMASSEN KRIJGT TOLK 'TEN GESCHENKE' Staatscourant Concubinaat Installatie nieuwe leden Rijnmondrmul C. M. L. Roozemond in bestuur openhaar lichaam Rijnmond Weinig talent op eerste boksavond Voorstellingen van 'Mama's reis op een yak' gaan niet door (ADvtnmrm) de grote gebreide ïerm/t tucmtf/agt 23s<ytsem£w Geen ziekenhuis Zin Fietsen paf, 4 dlnadag 37 Kptcmber 1989 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. De heer Smit uit Rotterdam gaal ttnds verleden week als de heer Smede door het leven. la één van de duizend mensen die per Jaar „een nieuwe naam" lclezen uit de naamlijsten van het departement van justitie in Den Haag. Samensteller van deze lijsten (en hoofd van de afdeling Burgerlijke stand in Den Haag) de heer C. Kei d sin azegt: „Die man was een van de honderden Smitten die er in Rotterdam zfyn. Door een eenvoudige ingreep heeft hjj nu geen maasa-naam meer". be ambtenaar van de Botterdam» burgerlijke «tand la verbaaad .over da ontzettend vele telefoontje#" die hfy kreeg te verwerken nadat de nieuwe, soepeler, regeb werden gepublteeerd die per l oktober toegepast sullen worden al» men een ander* naam wil hebben. (ADVERTENTIE) tVTtll«ATIONALC cogsuaNTuuim BOTTERDAM, dtnadag. —„Vanaf inUMw iwsoÉe sta start vaU Juist samen mat hst i de rsad" DH «ui gittorus MJ n- r, V, O. M. Ma- rfjuu, tijdens mi varfwUrtag van i mad van het tsabear Itehaam. De hssr Merijoen gaf aan opsom- it de leden in de eeratkomen- te behandelen zullen krijgen. „In de eerste plaats, de havennota ut da regering, die over een peer da gen Ml verschijnen. Bet dagelijks be stuur van Rijnmond zal over daze nota aan pn-odvtee opstellen. dat in da vergadering van november zal worden behandeld, Deerne zal da raad •an ad viae over deze aal aan do rege ring kunnen uitbrengen.'' Ook voor de Uken aangaande de ruimtelijke ordening al eenzelfde procedure worden gevolgd. „Wat de werking van de RIJ nmond- wtt betreft, daarmee hebben we nu ervaring opgedaan. Wc zijn nu in een •tadham gekomen ven een grondige studie van da wet zelf." Da heer Ma rijnen meende dat er een dutdsUJke afscheiding van bevoegdheden moet komen tueeen Rijnmond, gemeenten, provincie en riJk. Een kleine werk groep onder leiding van de heer Ma- rijnen self zei ean het werk gaan om I materie te bestuderen. In het bli- aooder zullen daarbij de önanctol# verhoudingen tueeen rijk en gemeen ten aan de _i orde komen. .Rit ie het belang ven het land dat deie zaken ine] worden bekeken en welke aan peeringen er noodzakelijk zijn," Aldus de heer Marijnen. D» read, so deelde hil mede ze) bij de be handeling van de begroting over dit allee zijn oordeel kunnen vellen. Het werk in het afgelopen Jaar be trof voornamelijk de organisatie en een groot aantal formele zaken, zo zei hij. „In het komende leer tal het werk ongetwijfeld meer bevrediging ge ven." KOTIYRDAM, dined#* (ANP). Uil Perato vertrok gisteravond om SIJS nor da eerste goederentrein naar hel uiden, die gekroik maakt **n de alenwe vorbtedtegabaMt tnasen bet Relterdamaa haten- an tadaztrlegebled •p do Linker Meeocever Dit drie koilraetor lange nieuwe ■tukje van het Nederlandse spoorweg- nel maakt een belangrijke veranelling mogelijk van het wagcnlidingtnver- voer tussen de rangeerstation* Waal ven. Pt mie. Botte' l eneraijdi on het zuiden v«n het land ha* anderzijds. Goederentreinen die tot nu toe via het overbelaste rangeerstation Frijen- j geleid, kunnen nu zonder (karen doordat de loco- f van het ene naar h andere de trein wordt venuaatri) In ^jn-EuidTi» «uldelljke richting rijden. Dit levert pee trein eon Ujd< wtnat op van 30 k 45 minuten. Do nieuwe lijn, waarin drie sutoma tisch beveiligde overwogen zijn opga an, sal in de toekomst aansluiung ectoer- geven op het in de onmidde! rijhMrt tor Barondrecht MwB iddeUiike (•project raogeeretaUon Rijn van dit rangaarsta l oaknRi begonnen. Ook de administratieve recherche ven d# Rotterdam» politie wordt overstroomd mot verzoeken om inlich tingen. At óvïm belangstellenden wor den verweien naar „Den Haag": dear krijgt de hw C. Heidzrn* per jeer zo'n tweehonderd verzoeken ven Rotter- dimmen binnen om naamsverande ring. „Dat ie 10 procent van bet landelijk aantel, dat rond de dalsend verzoeken bedraagt", vertelt hU- „Meer dat zei nu wel oplopen tot een 1500 per Jeer," De meeet voorkomende vragen die schriftelijk en telefonisch worden ge steld zijn „hoe gaat het" en „hoeveel kori hot", C. Reidima: „Voor tuchtig procent van de aanvragen zei naamsverande ring kosteloos zijn. Men mooi den met het jaarsalaris beneden do „welstands- grens" (11.500 gulden) blijven. Komt men er nèt boven den ken eventueel vrijstelling van het zegelrecht worden verleend. In andere gevallen betaalt men de volle prij» ven 500 gulden. Zeker vanuit Botterdam verwacht hij een stroom van verzoeken. „Daar heb rIJeD nemen ais Pieterzen, Jan sen, De Jong en Buit. Maar bet hele proeea ven naams verender log gaat niet snel; touwen de aanvraag en hel „ntouW# naambordje op de deur" ligt Mn tot anderhalf Jaar". „Na l oktober zal dat wel sneller San misschien kan dat wel msan- D schelen", aldus de heer Reidsma, die vertelt dat hij de door hem samen gestelde naamlijsten niet wil public# ren. „omdat dan iedereen om dezelfde verandering komt vragen en we nog nieta opschieten. Maar die augteetlee van ons zijn niet bindend. We kijken echt niet op een lettertje meer of minder." Hoe de precieze gang van zaken ie, zet de heer Reidsma uiteen: „Via de politie of burgerlijke stand komt het verzoek op mijn bureau. Er vindt dan wi antecedentenonderzoek plaats (heeft die persoon in kwestie tea strafregister, wordt hij door de politie gezocht, etc.) dat enige ma den duurt. Deerne gaat er een rekest naar de Koningin waar het verzoek, preek# omschreven Instaat, Na eventuele goedkeuring komt het dan In de staataeeurant, waarna het „besluit tot naamsverandering" circa I tot 1H Jaar „afkomt". „Maar een naamsverandering heeft ook coneequentiei. Als er ene mijnheer De Jong anders wil heten en hij heeft nog broers dan adviseren wtj om ook te vragen of die broer ren nieuwe naam zou willen hebben. Weigert hij,| dan behoeft dat nog geen boletael tel zijn voor de aanvrager, maar het werkt wet eenvoudiger. Vraagt echler een vader om een nieuwe naam dan behoeven zijn meerderjarige kinderen dat niet goed te vinden. Minderjarige echter hebben in deze kwestie geen zeggenschap", al dus de heer Reidsma. Bij de soepeler toepassing van de naamsveranderingen behoren ook de gevallen van kinderen die uit een con cubinaat geboren worden (samenwo nen van eer. echtpaar dat „wettelijke beletselen ondervindt om te trouwen") en die tóch de naam van de vader wil len dragen. De tweede vereenvoudiging betreft de verzoeken van minderjarige kinde ren die door een moeder uit near eer ste huwelijk „worden meegenomen" In een tweede huwelijk. Die kinderen hu U'ti dan nog naar hun eerste vader, wet vreemd aandoet sla de tweede veder een andere naam op de deur heeft staan. De derde toepassing tenslotte omvat de veel anndaent trekkende „regeling voor veelkomende namen". De telefoon op de Rotterdamse bur gerlijke stand stiat niet stil. „Ne I oktober eel hel nog wel druk ker worden", aldus de ambtenaar van dese afdeling. ROTTERDAM, dinsdag. De huren M. Frank en dra. A. de Kontng zijn gistermiddag gelnstaUerd el* leden ven de Rlinmondraed. Z(j nemen de plaatsen in van raap. de heren A. Steenbeek en J. G. Aschoff, die wt»- Ecna vertrek hebben moeten beden- en els leden van du raad. De heer Frank komt uit Rotterdam en is lid van de Partij van de Arbeid; de heer De Koning is Ud van de p ro les tan ta-chria telijke tractie In de raad en is uit Ridderkerk afkomstig- ROTTERDAM, dlaxkf, AR SM ven het degelijks bestuur vsn bel Openbaar Lichaam Rijnmond Is giste ren beneemd de heer C. M. L. Hoove- mond van de Partij ven de Arbeid. Hij werd door de reed ven Rijnmond ge- C. M. I. Roze- mond benoemd tot van het dage lijks bestuur. kosen In de vacature J. Nederlof, De hrrr Nederlof heeft onlangs voor dese functie moeten bedanken om gesoud- hcidsredenen. De heer Nederlof was in het dage lijks bestuur ipeclaal belast met du behandeling ven zeken betreffende het verkeer en vervoer, een sector vsn de afdeling economische zaken, die hij samen met du gecommitteerde dra. H. P. M. van de Drift beheerde. DE LEDEN van het Instituut NederlandUSSR, dat gisteren zijn jaarvergadering in Rotterdam hield, zijn op hot stadhuis door burgemeester W. Thomassen ont- vangen. Bij die gelegenheid bood de scheidende voorzitter van het Instituut, de heer M. W. Damme, de burgemeester zijn secretares se, mej, dra. A. M. Plate, aan, die de reis van leden van het college van b. an w. naar Moskou en Le ningrad als tolk zal meemaken. (ADVERTENTIE) Pw schoenenzaak (Vsn oom sportredactie) BOTTERDAM, dto»da*. Het bok»- retooen is gisteravond in Odeoa geopend met **éeteiW«n voor amateurs uit Botterdam, SeWe- 4a m. Utrecht en Eindhoven. Het w#a ntel verheffend wat de talrijke toe schouwers te xte» k ree en. De kwa liteit van de meeste psrtUen was ronduit slecht- Organisator Theo Hulienaar stelde echter betere wed strijden In het vooroitsteht. Op maandag 10 oktober wordt In de zelfde zaal «n Nederland—Frank rijk ontmoeting gehouden met Aad Jansen in de hoofdpartij. Op 28 no vember kan men in de Rlvlèrahal du zeer sterke Poolse ploeg tegen Ne derland aan het werk zien en verder mag men binnenkort het prof-debuut van dc Utrechter Joop Verbon ver wachten. De boksen die gisteravond de beste indruk achterlieten waren de Utrech ter Smit en de Rotterdammer Been*. Smit, een goed gebouwde knaap met een harde stoot, maakte korte met ten met de Schiedammer Van Loe- nen. De laatste raakte door enkele zuivere counters op de kaak zo in moeilijkheden, dat de scheidsrechter het nodig vond em reeds In de eerste ronde tussenbeide te komen en Smit tot winnaar uit te roepen. Lou Beem, een 30-Jartge punt! Jan de Haan, boekte een fraaie pun- lenzege op T. Zwezerijnen. Beens heeft vroeger al eens in de ring ge- *taan, maar is vijf jaar geleden ge stopt en moet nu opnieuw in de nieuwelingenklasse beginnen. Thoonen, een goedlachse knaap van 100 kg uit Eindhoven, bleek te sterk voor d« ruim twaalf kilo lichtere Rotterdammer Cor Koek. In de derde ronde was Hoek zo murw ge beukt, dat zijn helper het raadzaam vond de handdoek in de ring te wer pen ten teken van overgave. Eveneens in het zwaargewicht won Theo Muit van de school Huizenaar op punten van de Utrechter Kersten. Muit haalde zijn tegenstander in de eerste ronde met een rechtse counter neer, maar kon geen ';.o. forceren. De overige uitslagen waren: Isbouta (Eindhoven) w.o.p. vn Scupio (Utrecht), De Ugt (R'dam) w.o.p. van Vonk (Utrecht), B. Zwezerijnen (Utrecht) w.o.p. van v. d. Valk (Schiedam), Langendoen (Utrecht) w.o.p, van v. d. Lugt (R'dam), Van Diggelen (R'dam) w.o.p. van Jansen (Utrecht), Berend» (R'dam) onbe slist tegen Montfoort (Utrecht), De Groot (R'dam) w.o.p. van GuIJtjens (Eindhoven). Van Linden (Eindho ven) onbeelist tegen Van Bossche (Utrecht). (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De voor-, stellingen die de toneelgroep 66 op 20 en 30 september en 1 oktober In De Lantaren zou geven van .Mama's reis op een yak" gaan wegens riekte van éen der medewerken, niet door. Zuiver wollen jongenshui mat stoer wit/zwart motief In donkerrood, donkergroen, licht- an donkergrijs. Maat 104 t/m 152, prijs f. 21,50 - f. 37,50. Sterke Helanca jongens-ski broek met sportief pied- da- poule-ruitje in rood. groen, lichtbruin, wit en blauw. M aat 86 t/m 152, prijs f10,95 - f. 20,95. *D«re Delana broeken zijn vervaardigd uit H/dm&Mr garen». Vraag grote, friaee fcteurentoldcf kindermode leverancier o( aan Delana, Oedemivaeft (ADVERTENTIE) De elleboogstoot die 8 parts's linksachter. Hans Bentaoo, son- dagmiddag In de wedstrijd tegen AJax vaq Sjeik Swart te incasse ren heeft gekregen, blUkt nog har der te st|n aangekomen dsn men aanvankelijk heeft gedacht. Giste ren is gebleken dat de Spartaan behalve een break van bet linker jukbeen ook een hersenschudding heeft opgelopen «n dat er verder lete mis is met de aanhechting van het Jukbeen aan het kaak been. Aan de hand van de foto's soa vandaag beslist worden of er operatief ingegrepen moet wor den. Toen ik Hans Bentzon gister middag sprak, zat hij echt een bee'.je in de put. „Ik .reken er op dat Ik zeker zes weken niet zal kunnen spelen. Dat betekent dat ik ook de wedstrijd tegen Floriana zal missen en dat vind ik dubbel jammer, want de Europa Cup is en blijft iets aparts. Later moet ik dan maar weer zien, hoe Ik mijn plaats in het elftal terugkrijg. Dat zal niet zo gemakkelijk gaan, want ze staan op het ogenblik te dringen om in het eerste te ko men." Hans Ben'.zon dach: daarbij na tuurlijk aan Ger ter Horst en Piet de Groot, die de laatste tijd een beetje op de achtergrond zijn ge raakt Vooral Piet de Groot heeft de laatste weken hard getraind, maar Sparta's trainer Wiel Coer- ver vertelde dat hl) waarschijnlijk toch de voorkeur zal geven san de wat rustiger Ter Horst (ADVERTENTIE) Er Is jf 300.000 nodig voor spn.stici en poliopatiëntc». begin hier maar mee, dan kunnen de mensen die venuch» teu alweer een actie onmid dellijk ophouden met [exen en overgaan tot de orde van de dag. Voor do lezers die nu nog „aan het toestel" zitten eerst een stukje ge schiedenis. er bestaat 'en stichting bouwend Rotterdam, ontstaan tijdens de werkzaamheden voor pollopstiën- ten. te weten du bewoners van de ark. Deze tater genoemde Ark I werd n* de epiek-mie van 1W3 op het terrein van het '/.uulerztokenhui* gebouwd. Er kwam een tweede Ark, want de Rotter- damse bouwnijverheid sloeg de han den ineen, verschafte materialen en werkkracht. Er werden nog twe« projeckten tot «tand gebracht, namelijk het Prinaus Beatrix trainingebad en de Arkbu* met heffend plstform (gezamenlijke autohandelaren). Weet u nog hoe tijdens de bouw van de Euromast via een prijsvraag 70.000 bijeen werd gebracht voor het Prlnw» Beatrix Pofiofomti, w#*ruit Inmlddel- het woordje polio is verwb- drrd omdat ook spant lei door dit fonds worden geholpen, Die ƒ70,000 vormden het basliVa- plteal voor de stichting bouwend Rot terdam (stichting voor de bouwnijver heid, voor bij rondere recreatie van polio- en spastische pelllntcn in Rot terdam en omstreken). Dei meeste van de poli opa tl toU at die (n 1053 wegens verlamming via de ademhaling In een beademingtkUniek moustun worden opgenomen konden nj» kortere en langert lijd weer in zo verre zelf ademen, dat ze naar huls imui konden. Helaas was er ook een aantal kinduren bij wie de ademhaling niet voldoende herstelde. Toch bete kende dit gelukkig geen levemlang verblijf tn e*+i ziekenhuis. Op het terrein van het Zu i derrie- kenhuls wordt voor <1eie kinderen de Ark gebouwd. Er kwam een tweede Ark dank zij die 70.000 van de Euromast loterij «h de belangeloze medewerking van ve len. Interessant is het om te weten, dal in de Ark «Ues is gedaan om gedach- t««associaties aan ren ziekenhuis te vermijden. Artsen en verpleegsters dragen geen witte Jassen, speciale be zoekuren bestaan niet, men heeft een eigen keuken, er Is een gezellige woonkamer met open haard, de kin deren hebben een privé alt-slaapka mer. Het spreekt verder vanzelf, dat de Ark aart heel speciale teciuHictae elzen voldoet. De kleinere kinderen bezoe ken de eigen schooi, de grotere kin deren bereiden stch voor op admini stratieve beroepen. En nu het gekke: na de bouw van me.i. omdat de actie voortreffelijk uit de hand was gelopen en de stichting Bouwend Rotterdam was geboren, (Twaalf leden, allen uit de bouwnij verheid. mensen van het eerste uur en twee architecten en een aantal dokto ren). Ark 2 was het stamkapitaal atol ver kleind en vanzelfsprekend ging men denken aan andere projecten die speciaal op gericht zijn de paUopaUCn- fm «erft. Rt>«Tt een zinnetje uit de offtcttle publUrafie. waaruit iJc de Ark-peschte- deow distilleer: „Afen ux«t dat de orerhtid richtlijnen stelt i>oor de ver zorging oan de zieke oj inuclide mens en Mn het zieke ogehandicapte kind. Dot dt afbakening der grenzen hiervan IOT7U itar en onverbiddelijk is, ligt voor de hand. Dc initiatiefnemers in de stichting hebben geleerd dat de „ureugde" van het particuliere initia tie/ <Uir ligt, waar een mogelijkheid kan u-orden gevonden deze gren iutot zoveel mogelijk te verleggen het leven van deze gehandicapten hierdoor voor hen let» waardevoller wordt". Dit U verrukkelijke klare taai Gisteren wooaée Ut oen Miesaks— i van Bovwené Rotterdam hT Waal wat b s« uitermate Motterig rtad; dte we—sa zeuren atet over midimsnss» UJkhsid, ss stuiken atet ever naasten- liefde BtedeveraatwootdaUpüMU ss desa en se doen kot feed, saksIHk w» tori een «nUtoestaazne, waar Ie etu dat ton zo min mogsluk van hun omgsvtni afhankelijk te maken en voor speciale ree ree Ue te zorgen. Hel zwembad en dt autobus kwa- Bouwend Rotterdam L ook bulten Rotterdam al spoedig i— --vartenen en m«n beperkte zich niet meer tot de sector van de recreatie. Het Uep dus weer uit de hand. Gelukkig! Zo werd medewerking verleend bjj de bouw van een nieuw paviljoen op het terrein van het zeehos pi tum te Katwijk. Ook werd medewerking verleend bi) de uitbreiding van het Henrl Dun ent- huls, de Beatrix Irene stichting eft de Avo-werkplaats aan de Schoonderlo- s tra at. En lm de toekomst; er te frid nodig want liet werk In het Henri Dunant- huls moet doorgaan, «ehandloapto padvinders hebben hulp nodig evenals de Arkbewoners en de Avo- werk plaats. Er Is apparatuur nodig en ook elek trische fietsen dte met de mond be stuurd kannen worden. Die dingen kosten f *000,— per stuk. Vandaar de nieuwe actie De heer Th. J, Goud van Bouwend Rotterdam kondigde die op de persconferentie zo aan: „We hebben geld nodig voor spas tlri en pollopatibnten, We sturen 3000 exclusieve coupon boekje* met tien genummerde coupons van 10,uit naar mensen die op de VIP-Ujst stem. Verder kan iedereen aan de actie deelnemen door per giro een of meer coupons of een coupon boekje te bestellen. De prijzen: een tiendaags verblijf in Amerika voor twee personen, met ex clusieve verzorging, zowel heen In het vliegtuig els terug aan boord van het •chip en In de Amerikaanse hotels. Tot •en totaal van 10.000 kunnen ook reizen worden gemaakt verdeeld over verschillende Jaren-, verder vier auto's, •w aroomkeuken, drie scooters en twee televisietoestellen. Als u tot hier heeft meegelezen; lotea kan mm t»r ftro bctollan by d* Algemene Bank NederUnd- gironummer 709. Op da streek renneldan cou. fonaiüe Bauwend Botterdam. De trekking geechledt vt 15 da. HANS BENTZON Meer veranderingen hoeft men in de Sparta-ploug niet te ver wachten. Bij de wedstrijd tussen de reserves van Sparta en Feije- noord heb Ik zondagmorgen ge zien dat Sparta niet zo heel veel materiaal achter de hand heeft. Uit de Jeugdige Van der Veen en Van der Voort kan iets groeien, de van Roda JC overgekomen Vrösch zou zich in het eerste elf tal misschien ook kunnen redden, maar daarmee houdt het wel op. Ook „Pepe" Vldal kan men wel vergeten. De Spanjaard ia lang zo goed niet. als vele Spartanen heb ben gedacht. In een neerslachtige bui heeft VIda eens tegen een ver slaggever van Voetbalinternatio nal gezegd, dat hij rich liever bU Sparta zou uitkopen dan in het tweede elftal te gaan spelen. „Pe- e" heeft dat waarschijnlijk Jk niet maar ml*- op- pe1 heeft dat waarschijnlijk helemaal gemeend, maar i schiqn zou het toch de beste losaing zijn. Voor een vroegen eerste elfUlzpeler van Real Ma drid moet het niet leuk rijn om in de reserve* van een Nederlandse club te spelen en het spreekt van zelf dat men bij Sparta ook niet zo erg gelukkig is met de bestaan de situatie. TN Fe IJenoord-kringen begint de A roep om Coen MotUtln steeds luider te klinken. ZelJfs Wlllr Kment, die zoals bet een goed trainer betoomt altijd beeft be weert dat geen enkele speler on misbaar te, geeft nn toe, dat Fetjenoord eigenlijk niet zonder sfyn linksbuiten kan. „Coen zorgde er voor dat we kansen kregen", zei Feijenoorda tratner. „Hani Venneker,Plet Kruiver en Harry BUd hebben van hem geleefd. Zoals onze voor hoede zondag tegen Sittardla speelde was net natuurlijk niet goed Geels, KindvaU en Bud wa ren er alleen maar op uit om doel punten te maken. Alteon ovèr wim Jansen was ik tevreden- Kindvall is nog niet geacclimati seerd, ik begrijp dat hij dc top scorer van Zweden graaf doelpunten wil maken, maar h0 moet zijn handen thuis houden. NorrkCpinf was toch geen hand- komende wedstrijdentegen F8V en Willem IJ nog niet v#n de jpar- tü zal xUn. „IkEan blij alsmTop 18 oktober tegen D06 fit is*, al dus Kment. „Coen traint wel Iedere dag, maar het gaat nog laag niet zoals het wesen moet FUnkevteugel heeft hem ean viaa blessure bezorgd.* WUSKRAS9 IR MDVf ftTCNTitt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1