Nederlandse havens in komend e jaren v steeds STIJGING VERWACHT BIJ GOEDEREN BEWEGING a ROTTERDAMS DAGBOEK Astma is intens verlangen naar een beetje lucht l Nota zónder perspectief voor Rotterdam IN ZEEHAVENNOTA PLANNEN VOOR GROTER HAVEN AREAAL '•If ROTTERDAM RIJNMOND IGULPENS VOORDEEL 80 7<m*x> wnpfse ■Éisisll 4 'WfWMl&g Ï8 september 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De rege ring verwacht in de komende jaren een toe nemende goederenbeweging via Nederland se zeehaven», terwijl tegelijkertijd de vraag naar industrieterreinen in zeehaven gebie den zal «tijgen tengevolge van een duidelijk waarneembare tendena bij enkele belang rijke bedrijfstakken zich naar de kust te verplaatsen. Gedurenda de «eHtkemsnde tien k twintig Jaar kan aan de vraag naar terreinen wel tegemoet werden gekomen, maar dan moet men bij de uit gifte van grond In bet Ha en Umondtsevenge- btad wel aeleeöri te werk gaan. De regering wil da» eek de ontwikkeling van VUulngen (Zuid- Slot), Terne oren en 1 -IK al» aeehavena eterk bevorderen en de voorlopige plannen voor het Baimerawaalplan en bet Eetnahevenplan verder (timnlvren. Dit is tiet gebied van de Nieuwe Water weg, gezien van bet hart van Rotterdam tot bet nog maagdelijk gebied van de Maas vlakte. Zo zal het worden, maar verreweg het meeste op deze tekening is al lang ge- rea liseerd. De regering meent, dat er geen verde mogelijkheden tot uitbreiding zijn en wijst om. de plannen van Rotterdam ook havens te maken op de riernr delijke oever van de Nieuwe Waterweft lussen Hoek van Hol land en Maassluis, van de hand. En ook tegen plannen, die nog verder zijn verwijderd, tekent de vandaag versohenen Zeehavennota verzet aan. ssLm LLAND NOORDZEE lAOVBRTENTlEÏ MAASVUiKTIi aOQQheetare na ftOytrraebkd Tot d«z« ooncluslee komt do van daag verachenen zeehavennota van d© regering, waarin het zeehavengebied ven de rijks overheid voor de naaate toe kom* wordt vastgelegd. Voor da period* 10601980 kan de to taal noodiakelUk geachte uitbrei ding van het zeehavenareaal worden gesteld op circa 11.000 hectare, te genover B900 hectare, die in I960 in Ïebruik wet. Na 1980 ul nog «ent 7.900 hectare nodig zijn. AANTREKKING 8KB ACHT Het la duidelijk dat des* sterke uit breiding niet te vinden zei zijn tn cn rondom de grote havensteden, Rot terdam en Amsterdam. Deze hebben een grote eantrekklngikrechl voor de vestiging van zeehavenbedrijven en er moet dan ook voor gezorgd worden, dat belde led en in de te verweeft ten behoefte kunnen voor alen. Vandaar ook de mtÓMyrwktnu, die de regering verleent bjj de In- havttimonden vanHoek van Hol land en Urauiden. BU hal huidige tempo van uitgifte ven haventerreinen mag verwacht wor den, dat de in het kader der R^n- moodhavenwerken op Roeenburg en op de Maasvlakte ter beschikking komende terreinen omstreeks 1680 goeddeels uitgegeven sullen zijn. Ook de utttaaldlngamogeliJkheden In bet Noordeeekanaaigebled zijn be perkt. Induatrtefco, die niet aan diep water moeten worden gevestigd, kunnen zich dan ook beter elders vestigen en de regering wil dit be vorderen, «nerxUda terwlÜe van de van de i belangen van zo vollo Randstad Holland, anderaüds ara de economische groef ven andere deler» dee lande te stimuleren. De werken nabij Vlieringen, die ter verbetering van het Kaneel van Terneuien en de werken in Delfzijl kunnen worden beschouwd al* eer ste aanzetpunten in dit verband. Vlieringen, Middelburg, Terneuten, Goes en Bergen op Zoom vormen de aanzetten voor grotere stedelijke onbrikkehngen. Omdat havt vergt. Wil men nog grotere Khepen toelaten, dan zullen kopt bare baggerwerk- zaamheden nodig zijn. De zcm tank schepen van 300.000 ton draagver mogen ©Ut. die de Gulf-Oil in Japan laat bouwen (bestemd voor de vaart op Ierland) zullen een diepgang van 22 meter krijgen Wat nu het gebied van de Nieuwe Wa terweg betreft gaat de nota er van uil, dat het Europoortgebied toegan kelijk zal worden voor d© grootste achwpen, dia de Noordzee veilig kun nen bevaren, dwz. voor olietankers mat een laadvermogen in de orde van 160.000 ton. Europoort behoort hierdoor tot de weinige haven* in West-Europa, die dergelijke schepen naar behoren kunnen ontvangen HAVENDAMMEN ln verband hiermee acht de regering hot nodig op korte termijn tot een snelle uitvoering van de ha vendam men bij Hoek van Holland over te gaan. In het werkschema wordt er naar gestreefd de nieuwe havemoe- Stng ra een zo vroeg mogelijk ato- lum nog vóór de volledige vol tooiing der dammen voor de Hcheopveart open te «tellen. Voor een verdere ontwikkeling van het Rijnmondhavengebied, dl# zou uitgaan boven hetgeen overeenkom- «tig de thans ln uitvoering zijnd# plannen tot etend wordt gebracht, worden geen goede mogelijkheden gezien. Dat geldt dan bv. voor E tonnen haventerreinen te onb elen vóór de ku»t van Voorna en voor de aanleg van langs- of In steek haven* aan de noordoever van de Waterweg tiuwen Maamlui* en Hoek van Holland. Alleen ontslui ting van het Haringvliet zou Rotter dam oen nieuwe „overloop" kunnen verstrekken, maar ook daaraan zijn grote btrzwaren verbonden. KVhi van nieuwe zee» leden een lange aanlooptijd iet nodii reeds nu de plan nen op dit gebied ln hun onderlinge samenhang re bezien. De regering heeft dan ook niet alleen nu reeds belanga telling voor het plan Rsl- merswaal, maar ook voor de moge lijkheden aan de lemsmond nabij UithuUermeeden «tn zeehaven te stichten. BELANGRIJK Hoe belangrijk de positie der Neder landse zeehavens la blijkt uit een overzicht van het Internationale goederenvervoer via de zeehaven* ln 3e EXG-landeu ln 1964- Nederland staat met ruim 146 miljoen ton en bijna 97 procent van het totaal aan de top, gevolgd door Frankrijk (13 pet), Italië (31 pet), Duitsland (18 pet) en België (U pet) Bij da raming van da ln da toekomst te verwachten behoefte sen zeeha- venterreln«n «peelt ook de ontwik keling der scheepigrootte ren be langrijke rol. Ofschoon vooral tankers voor h#tv«r- voer van ruwe olie steeds grotar De ontwikkeling van de haven vstf IJ muiden la gebaseerd op het bin non laten van schepen met een diep- **ng tot 13 moter, hetgeen neer- krent op olietanker», bulkcarriers en ertaschopen met oen laidvermogen van 70 a flOOOO ton. Eventueel k*n in do toekomst met redelijke midde len nog de mogelijkheid worden ge schapen schepen mot 14 meter diep gang toe te laten D« havengebieden van de IJmmid (Amsterdam. Zaandam, Velsen. Be verwijk) bedroeg ln 1Ö60 rond 3150 hectare, do uitbreiding op de zuide lijke oever van het Noord*eekana*l. die nu ter hand is genomen, beloopt 1850 hectare Verwacht mag worden dat langs de noordoever nog onge veer 1ÖOO hectare ter beschHüurw kan taxnen.'Of het gebied Un«» het Ooatvaarderedtop (tussen Marker waard an Zuidelijk Flevoland) ook nog voor de zeevaart van betekenis kan woeden is nog de vraag. (Vsn «n oraer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De goederenbeweging wa Nederlandse zeehaven» sa! volgen» ramingen van de Rijks Planologische drenst tot 1960 aanzienlijk stijgen me» uitzondering van steenkool en cokes, die terrein nullen vertieren aan vloeibare brandstoffen en aardgas De afionderlljke ramingen s(jn gepubliceerd in een bijlage van de vandaag verschenen zeehavennota Begaan van een activiteit ln i die globaal hot dubbele zal zijn Voor de Duitse Bondsrepubliek, die een belangrijk deel van haar invoer van vaste en vloeibare brandstoffen via Nederland ontvangt, wordt wat het ener gieverbruik betreft een min öf meer overeenkomstige ontwik keling verwacht als in ons land: wn stijging van 31 miljoen ton steenkoolequivalent naar maxi maal 75 miljoen. Voor de totale Duitse ijzer- en stasl- prodctie, die in 1960 omstreek* 30 miljoen ton bedroeg, wordt voor 197S een toeneming verwacht tot 63 miljoen ton. Door de vestiging van hoogoven* san de Duit*© Nonrëtsce- kuttsl zal de relatieve positie van het Ruhrgebied lel* dalen, maar voor 1075 wordt toch nog een productie van 40 miljoen ton verwacht. Het gevolg la dat de Invoer van Ijzerarta aanzienlijk zal toenemen. Omstreek* 1980 zal tie tot een ruime verdrie voudiging van nu moeten leiden FOSFATEN Toeneming wordt ook verwacht voor Invoer cn doorvoer van ruwe fosfa ten en tc\mrim©*i Sojabonen uit J~ Pi' 1980 van die in 1960, hetgeen een stijging van het aantal hectaren industrieterrein voor deze sector van 139 tot 830 be- tekent, Voor de papierindustrie en de hout' verwerkende bedrijven wordt een productieniveau verwacht dat twee en een half maal zo hoog ligt als dat van 1060. De stukgoed«anvoer zal weliswaar aanzienlijk atijgen, maar er moet worden gerekend met een eerder toenemen dan afnemen van de con currentie van de Duitse havens en v*n Antwerpen De voorsprong, die de Nederlandse zeehavens dank zij hun geografische ligging hebben, zal In het algemeen verkleind worden door de uitvoering van de voorgenomen verbetering van het ksnalenstelsel op het Euro pose vasteland Evenzo kan de tri' tmsivering van de handel met Oost- Europa een nadelig effect hebben op het verkeer via de Nederlandse havens bi fantasie-ctoaslfi m ZWART, van aan groot mark nylon beha met vormde 3*<Ulije cup# bijpassende Lycra gaine «.98 bijpassend Janetslgord ei tje of slipjo 1.M Profiteer van deze zéér bijzondere aanbieding tydeljjk g-u-l-d-e-n-i voor deliger. in alle ns in van ROTTERDAM, woensdag Het se cretariaat van de docentenvergarie- ring der stichting klinisch hogeronder- wijs zal met Ingang van 30 septem- ber gevestigd zijn op het adres Wes tersingel 15 b (kamer 11). telefoon 140273, toestel 907. Het secretariaat van het curatorium blijft gevestigd aan de WestersingeL tel 140311. "FiE vandaag gepubliceerde zeehaven- nota, waarin de regering haar op vat mgen over de toekom* tge ontwik keling van de Nederlandse havenge bieden heeft neergelegd, blijkt voor Rotterdam ln meer dan een opzicht éen teleurstellend geschrift te zijn. Rotterdam, of liever gezegd het Rijnmondgebied, komt er in deze nota maar bekaaid af. Er worden geen per spectieven voor verdere havenon'wik- keüng m dit gebied gesignaleerd bui ten die welke al in de plannen van een aantal jaren geleden waren ver werkt (Europoort, Maasvlakte). En bovendien stelt de regering geen en kel soelaas in hot vooruitzicht voor de nijpende financiële problemen, waar mee Rotterdam o.a. dank zij zijn gi gantische havenontwikkeling de laat ste jaren worstelt. Om met het laatste te begmnen- in de zeehavennota antwoordt de rege ring onomwonden „nee" op het ver zoek een andere verdeling van de las ten van havenaanleg te overwegen Zoals men weet draagt het rijk tot dusver 2/3 van de kosten, terwijl de havenbeheerder (Rotterdam in dit ge val) 1/3 voor zijn rekening neemt. Tot een aantal jaren geleden werkte deze verdeelsleutel redelijk, maar projecten als Europoort en Maasvlakte zijn zó kostbaar, dat 1/3 van de aanlegkosten een bedrag vergt dat met door een ge meente is op te brengen zonder andere belangrijk# zaken achterwege te laten De gemeentebegroting voor 1967 vertoont hiervan de duidelijke sporen. De regering vindt blijkens de zee havennota dat het allemaal best mee valt, omdat de havens op langere ter mijn, wanneer de investeringen htm rendement beginnen af te werpen, hun exploitatie wèl sluitend zullen krijgen De nota zegt letterlijk: „De vestigings voordelen ln de Nederlandse havens zowel voor op- en overslagbedrijven als voor Industrieën zijn zodanig, dat deze bedrijven al* regel tegen voor waarden kunnen worden aangetrok ken, die het mogelijk maken de kceten uit de opbrengsten te dekken." Met een dergelijke kruideniers filo sofie is Rotterdam op dit moment niet gebaat. Het moet kostbare voorzienin gen treffen, die de gehele Nederlandse economie ten goede komen, en het mist daartoe de middelen. Als het r|jk de verdeelsleutel niet wil veranderen, dan zullen toch andere wegen gevon den moeten worden om Rotterdam uit de financiële zorgen van dit Ogenblik te halen. Overigens: de nota suggereert dat Rotterdam de ondernemingen, die zich willen vestigen zou kunnen vragen wat het wil. Dat Is natuurlijk onzin. Er bestaat ook nog zoiets als buitenlandse concurrentie 7EER aarzelend, om nl©t te zeggen negatief, is de zeehavennota ten aanzien van Rotterdamse havenplan nen op langere termyn. In plaats van rekening te houden met een vervolg op de stormachtige ontwikkeling, die Rotterdam na 1945 tot de grootste haven ter Wereld heeft gemaakt, draagt de nota bij voorbaat allerlei bezwaren aan. De directeur van het gemeentelijk havenbedrijf heeft enig# tijd geleden laten doorschemeren dat het Maas vlakteproject zó veelbelovend Is, dat het best eens voor uitbreiding vatbaar zou kunnen zijn. De regering kapt die gedachte af met bezwaren ten aanzfen van het wponmilieu en de recreatie mogelijkheden van de «treek. Rotterdam heeft plannen gemaakt voor een haven ten noorden van de Waterweg, speciaal voor lijndiensten. Ook die plannen worden op losse schroeven gezet in de nota: de veilig heid van de scheepvaart op de drukke Waterweg zou in het gedrang kunnen korpen. Havengebied langs de Oude Mui? Aan het Haringvliet? Bezwaren, be zwaren, bezwaren. Niet één positief geluid over verdere ontwikkelingamo- gel ijk heden voor Rotterdam. Hot is alsof de regering wil zeggen: wees nu blij met wat je h#bt, Rotter dam, maak je plannen netjes af en zeur dan niet meer. Voor de verdere toekomst zullen wij wel bepalen waar de havens komen: in het Scheldege- bied of bjj Delfzijl. Het herinnert ons aan de vergelij king die burgemeester Thomassen «na maakte: Ala men de kip, die de goud» eieren legt geen hok en geen voer geeft raakt re van de leg. Amerika zullen 1» de plaat* komen van copr» sche gebit van copr», p* lm pitten, enz. uit tropl- bieden De Import nen zal «tijgen, vooral van voeder van gra- worden, moet toch worden aangeno men, dat uit b#drUfwcon««iach» overwegingen de afmetingen van tanken en bulfcoarrlir» nl#t on be kt «uilen groeien. Tinkers ktra- i alleen voor de vaart over de i worden gebruikt wanneer I niet groter la den om- AUTONOMIE De regering meent, dat een getonde economisch© ontwikkeling alleen dan moge'Uk U, wanneer de verant woordelijkheid hiervoor io veel mo gelijk büjft bU de direct belangheb bende publiekrechtelijke lichamen Dete autonomie kan welUawaar lel den tot over investering en concur rentiestrijd tnrt een ongewenet ka rakter. maar iti bevordert ook een akffve&rxUg en dynamisch beleid De mogelijkheden om t© koenen tot de oprichting van een orgaan, dat de regering inzake haar aeehavenbeleid kan advi< mren en dat het onderling con tact tuaeen de havenbeheerder» en met het bedrijfleven kan bevorderen wordt nog nader onder het oog geiden. granen. De aanvoer van hout zal minder spectaculair stijgen wegen* de toepassing van vele houtvervan- gende materialen op grote schaal. Een sterke toename ia te verwachten vin consumptiegoederen, duurzame productiemiddelen on halffabrika ten, D© verdrievoudiging van het verbruik vin vloeibare brandstoffen in Ne- deiland tussen 1960 en I960 brengt mat zich mee, dat ook de terreinen, mxtig voor olleratttoue uitgebreid moeten worden ln I960 namen raf finaderijen 716 hectare ln betlag Dit zal stijgen io» 1830 hectare in 1M0. Nog sterker zal de groet *Un Van de Neder la ndic chemische Industrie, nl het zesvoudige v«n het productievo lume van IDoO Ook de meUah'xlustrie behoort U>t de snelgroeiende bedrijfakUseen van de Nederlsndse nijverheid, maar va» een gelijk verloop ln de onderschei dene sectoron is geen sprake De Ne derlandse productie van ruw staal kan voor 1980 worden geraamd lnd« orde van grooite van 3 5. Er van uitgaande dat ©en tweede 5 miljoen ton - e©n tweede hoogovenbedrijf wenselijk is moeien rekening worden gehouden met een terreinbeelag vuor belde bedrijven gezamenlijk van circa 1390 hectare In I960 was dit nog slechts 600. SPECULATIEF Ondank* het feit, dat de ontwikkeling van de scheepsbouw uitermate spe culatief la wordt ln dit rapport uit- V Herinnert u rich nog die grote advertentie in de dagbladen van de Unesco*, het a*b-e voor een betere wereld. Waarschijnlijk wel, maar wel licht bent u vergeten, dat er met deze advertentie* Iets btygonders tan de hand was. Het bijzondere was in de eerate plaata dit, dat het nu earn niet advertenties wa ren voor seep of tandpasta» maar voor idetile doeleindenen het allervreemdste was, dal de advertentie* werden aangebeden door een nJet-commerciUe instel ling, ©•t Is de Rotterdamse Reclame Raad, een niet-commerciële instel- ltng, dl« ideële doeleinden wil «fau nen door inschakeling van reclame, ln de RRH. zitten veertien adverteer den, elf reclamemedia, zestien recla mebureau*, elf grafische bedrijven en Iwee reckme-aervicebureaui. Vorig jaar deelde de Rotterdamse Reclame Raad mSe er naar te streven ieder ia*r een reclamecampagne voor een Ideëel doel tot tland Veoret Na de campagne voor bat Unreco Centrum Nederland hoorden we niets meer van de Rotterdamse Reclame Raad. Dat betekent riet» dat dsc* in stelling waar niemand aan ver dient inmiddels ter ziels la, tn te gendeel: zaterdag stort io da Rotter damse dsg- en weekbladen aan nleu- Eomelen van gelden voor de bouw van een Rotterdam-pevtijoen op het ast macentrum Heideheuvel te Hilver- >um. Gisteren werd de adver tentie san de pers ge toond» k vond hem erg goed. Men slel twee opeö*«*PMtie, angstig kokende ogen met de volgende tekst: „Astma Ie intens verlangen uur een beetje lacht". Het beeld heeft toto schok kends, maar vermijdt sensatie, hetgeen ook de bedoeling was. Dan verder de actie vin de Vereni- ftn* Astma Bestrijding: behalve de actie ki de dag- en weekbladen (dl* dos wordt geaponeored deer Rot terdamse bedrijven) sullen in de stad tol van activiteiten da aandacht vra gen. Op de famine «ulton zogenaamde aandelen van het Rotterdam paviljoen wordan verkocht. Frtis van de sands- Uni ƒ5.- tot ƒ85.- Wto een aandeel koopt kan teven* tij» handtekening plas toen tn het gouden boek, del later M^bet paviljoen aal worden geochon- Ir zullen metalen Hoopt u ook, dat Aj»x van Besiktas wint? ol hoopt u het maar een beetje? Of nen, zullen Inter hun naampteotit rug vinden op een t Decisis Steun «n het paviljoen te Hilversum. In het najaar zal een hule-eaa-hul* folder worden verspreid dtntMl vta mb fwit «t» SB. bttln- IiulslH. res, ■wampJaatftt tf-j ItlT lespt. mm word», gtbroobt op acne toqze hu» steun veris- SStrartstfei kajij am md*' meer door ledenwerving de actie een meer blijvend karakter- te geven. In slle trams en bussen zullen affi ches de actie ood*nrt*unen. Tot slot Is e? op W november de jaarlijkse collecte voor het Néderiande AMma Fonds. En dan: voor de mensen die rich, af vragen of dit allemaal nog nodig*»' Ir *ijn in Nederland 800.000 **t- maiyders. Twaalf praat van de Invaliditeit to Nederland l da astma. i kotot voor rekening van Twintig nrant van h#4 verzuim ln Nederland jnoétakn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1