van leer tegen FIFA IfïïMJE ROTTERDAMS DAGBOEK Een mededeling van fotografen ty& VIEUX Bob fHeijden ~A9S iivers maakt partij in één beurt uit Kindvall niet gelukkig met rechtervleugelplaats Een woord dat niet bestaat Heeft u nog knipwerk? ROTTERDAM RIJNMOND *f* fm* Raffinaderij ESSO in Botlek zal aanzienlijk worden uitgebreid RBC ontvangt Amersfoort ,SCHEIDSBECHTER BIJ AJAX WAS GOED BOEKHOUDER TENTEN VS1JM0ED B SCHIP TEGEN BOTLEKBRUG Pendrecht gaat feestvieren R.R.C. speelt tegen Engelse club 5» vest P*g- 4 - vrijdag 30 september lttf (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Ook 4* Bidding Bon notaris wlU 4* Ids bijzonders ócmn ma mor- f*Q Omt U bot rsoritsat... Bealdfchono Sm I Ion (scr/ilc) <m|*m«wotlBnewln»ot«,prsch- tlga kwtlltdt en de pull met korte mouwen, het vaat klassiek en fully fuhoned, morgen voor nog fMn aefttfan gulden. Morgen begint de verkoop ven deze behaag! Ejfc en modieuze dimes twlmwti, éÊÉkM/if Mm id. ef MWtft. kwi. BOTTERDAM, vrfitUg. De S8S0 raffinaderij ba Rotterdam sal worden nttffefarefd. De capaciteit van dit In het Botlekgebted gevestigde bedrijf w« rdep vachoogd van I tot li miljoen ten per Jaar. Bovendien aal ES 8 O aan de Ma petroleumhaven ia Europoort op ha terrein van 1? ha vyf tanks van elk 99.400 kubieke meter voor de op slag van rnwe otla bouwen. Dés a«< tfvlteitajx komen neer op eea totale inv te tering van M miljoen. Do uitbreiding van de raffinaderij in het Botlek gebied, die een verhoging van de dagcepacltett betekent van 190.000 tot ruim 350.000 vaten, behelst de bouw van installaties voor de ver werking ven ruwe olie tot destillaten. De uitbreiding zal dienen voor het op vangen van de behoeften van do ESSO-maatschappij en in Europa. Door de gunstige ligging, is hiervoor de keuze gevallen op de raffinaderij bk Rqitterdam. kmlten In IMS klaar SO verwacht, aldus „Thij het beschikbaar komen van do uitgebreide capaciteit van de raffinaderij Europoort gereed xairijn voor hat on vangen van tankers in de k]M«e lot 100.000 dwt (Van een onzer verslaggevers) BOTTEHDAM, vrijdag. „Wie mfj ergens, inhaalt, haalt de duivel in hub. Ik ken nam olijk de mis- en toestanden in de nationale en in ternationale voetbalwereld maar al te goed". Dit zei gisteravond Leo Horn, die op uitnodiging van de Rotterdamse Scheidsrechter# Ver eniging in gebouw Palace een causerie hield met al» onderwerp; Het Wereldkampioenschap Voetbal 1966. Niet alleen over tilt onderwerp «prak de heer Horn tijden» zijn bijna vijf kwartier durende betoog. Hij maakte tevens van de gelegen heid gebruik felle kritiek te uiten aan hel adres van de FIFA, in h<*t bijzonder over voorzitter Sir Stanley Rous. Over de wijze, waarop de Flfa tic ar biters voor bot wereldkampioenschap hoeft aangesteld, wa* Leo Hora aller minst to spreken. „Van do veertig fluitisten waren er zeven of acht af komstig uil Groot-BrUUnH}. Drie hiervan waren Engelsen. Zo iels Is nog nooit vertoond- Er waren scheidsrech ter» uitgenodigd, dio slecht» een wed strijd hebben gefloten en «r was er zelfs één een Chileen die hele maal niet aan bod is gekomen. Do rnan heeft niet eena de vlag mogen hante ren. Dat hooft de Flfa duizenden gul den! gekost. Wnt een toestanden". Leo Hom. dlc zijn toespraak begon nen was mot een woord van kritiek aan bet adres van de heer Govern van do Rf>y, omdat hij tijden# een verga dering van do afdeling Rotterdam van de nationale schold# rechters vereniging COV8 niet gehuldigd wag in verhand met bet afsluiten van zijn 33-Jarige scheidsrechters loop haan, trok ook fel van loer over de arbitrage by do woensdagavond gespeelde wedstrijd AJex—BeslklttB, Do doelman van 1ie# 1 klas had bin nen vUf minuten al vier maal met de bal in zijn strafschopgebied gewandeld en daarmee zeker 40 seconden ge smokkeld, Hot publiek begon zich te roeren en dan moet de arbiter optre den. Hij had de keeper moeten op schrijven. Ook later had hij de wed strijd kunnen redden. Toen een Turk bij de vrije schop van Keiter tot vl<\ maal toe voor *te bal ging staan, deed Taylor niets ander* dan de Turk op' schrijven. De speler» gaan dan met de ge dachte verder: Htf 1* een goed boek houder, geen scheidsrechter. Tijdens zijn onder meer door Plet Roomer, Lou van Raven# en Dirk N1J# gevolgde toespraak kwam Leo Hom ook nog terug op zijn inmiddels be rucht geworden brief aan de Flfa, waarin h\j kritiek uitoefende over de „oude mannetjes" in het bestuur van de wereldvoetbalbond. Over het uitgangspunt, het wereld- toernooi In Engeland, aai Horn: .Dat Ut niet cekotcn lm», was veer mij de onprettigste ervaring utt raljn carrière, Overigen# wist Ik reed» ran te^Voren dst ik niet aangesteld sou worden, Dat komt omdat Ik eer 1 IA en rondborstig ben. Ik had er ander* een pink voor over achad, om tijden* de upenln##- wedatrUd do kontniln en prins van Engeland eeu handje te mogen geven. Maar Ja. Ik wa« n« eenmaal de rebel". Ook over do kwaliteit van de in En geland aanwezige arbiters nam Leo Horn geen bind voor do mond. „Onze topeebe Ma rechters zouden daar een goed figuur hebben JMSlogen. Ook in andere landen zijn or fluitisten, die klassen beter zijn dan de in Engeland «auwazige arbiters. De onlangs met het bondsridder- sdhep geëerde Leo Hom („Als ik dat niet verdien, wie verdient hot dan welT") zegt opbouwende kritiek te mogen uitoefenen over oud-co lie ga'a. Hij doet het dan ook. alleen over de opvatting opbouwend kan verschil van mening heatsan. L«o Hom, die nog verklapte dat hij onlangs een verkleinde uitvoering in goud van de Coupe Jules Rimet van het wereldkampioenschap in ChUi kroeg toegestuurd, beantwoordde na de pauze vragen van oud-collega'#, FEUENOORD; Pieten Graaf- land: Komrijn, IsreM, Kraoy, Veldhoen, Fran»en en Jansen; KlndvaU, Geelt, Haak, BiJ4, SPARTA: Doei burp; Buiten dijk, Etjkenbroek, Laseroms, Ter BoratKemperBonman, Bos ma; Madten, Bosveld, Vermolen. XERXES; Trevtel; Dorjee, Spinhoven, Jonde. Pansier, Hane- gem, Radwie, Van Toledo; Hei- Jerman, Jacobs, Kleinjan. SVV: v. d. VtWen; IJaxebroek, Van Dongen, Van Leeuwen, Hls; Van Beek en Van Schle; voorhoe de wordt gekozen uit Osterholt, Van Dijk, Arteaga, Glaudemuns en Corpelevn. EXCELSIOR: d, Wekke; O. den Butter, Luck, Mühlenbmch, Teeuw; Weber en A. de Buffer; Beek, Kotten, Stuivenberp, Brand. HERMES DVS: Nog niet mengetlcld. ADVERTENTIEJ (ADVERTENTIE) wii in» nana Kampong hseft op het ogenb „goqden stick". Alles griukt d Utrechtenaar, HH rnttltut u ROTTERDAM, donder 4ag, Rob Wwtdljk van nbllk teen 1 de lange Is licht baan Kampong leidt -duidelijk. Rn na de komende oompetiUedag leidt Kam pang waarsehUoliJk aog duidelijk, want thuis Hllvecaum vera laan lijkt vOor Westdtfk en styn mannen best te daen. £a de concurrentie krijgt bet heel lastig: HHYC tegen TV«<vAin#terdam in het BUcht tegen SCHC. Slechts Lu ren kon winnen Van HOC, maar de fortnatie van Jen Plet Fokker staal reed# op drie punten! BMHCHDM is- voor- HDM een' goede gelegenheid om de, de Hageniscs onwaardige, Igat tte pleet# te Verlaten. De BBC on ti Rotterdamse overgangiklawer ntvangt op Ïasg-Zeatienhi Aiïiwdtoort, RBC krijgt, in die party winstkansen, ze grijpen aal echter las tig zijn. In de nnamqileklame Togo 3Victo ria, HOC a—Aeolus, DSHC S—Asvion «H Victoria 3Togo 3. Rn wa kunnen tonder meer stellen, dat het tn elk van die partijen voor de ttJn Otn zal i tot winst te iten moeilijk De enige Rotterdamse eerste klas- ser.de damesploeg van RBC gaat fier gun de kop. Het moet die «oede po»l- tie verdedigen tegen f'Gom en dat ts een lautlge opgave, want er wordt fn Busiura gmpceki. De dames van Ylcto- kunnen uit de uitwedstrijd tegen geker één punt halen. rbg ki SPECIALE VERKOOP In iMtvowd# *n gstvulkto »n «wier c*ov>)n«miU*Kaat, o s. iwt)tb«dd#n. 10-45% KORTING apoRTHUta hiedemJMS^-ef lolt. TeTSêaiTi lUWwa IT. Tel. S494O0 Ah U Uw XDomje of neefje de dt| ntf tn leven wftt |«*en... koop dut éne «kkxrlscKj goe- derencretf» aft de serte van een vw de hekeede merken. twee goederoBwagons ea ineL heidxragelaari aoilde metalen ralia» en «eft bron van urenlang fijn speten... 't hele spulletje morgen voor nog géén twee rijksdaalders. Ind. bstteru Morgen begirt de verkoop van deze eltctrlidie goederentrein IndusJef battirij en met een baifl-doormeee van 75 cm C<4# «f. ef tchrift, Scrt. ROTTERDAM, Vrijdag (ANP). Het Belgische mptortankschlp Alain van 1201 brt. heeft grote schade opge lopen toen het met volle kracht onder de gesloten Botlekbrug over de Oude Mans wilde doorvaren. De manoeuvre liep slecht af. okidat de onderkant van de brug dertig cm t« laag bleek voor de motortanker, waardoor vrij wel het gehele stuhrhuls van het schit werd vernield. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. De Botlekbrug werd niet em#tlg be schadigd. De Alain was net een lading stook olie op weg naar'Dordrecht. ROTTERDAM, vrijdag. vjjjuög. Ter ge legenheid van het 10-jarig bestaan van de be wonen vereniging Pendrecht II en III li er gisteravond feestge vierd voor en ln het clubhuis aan de feestelijke verlichte Herkingenstraat, Het bestuur van deze vereniging clpleerde in dit clubhuis terwijl voor dc deur het tamboer- en pijperkorps .Koningin Juliana" een fanfare ten gehore bracht. Voorzitter J. H. Slin gerland kan trots zijn. Er zijn club» voor handarbeid, ballet, tafeltennis, gymnastiek, volksdansen, wandelen en zwemmen en voor de bejaarden staat Iedere week een eigen soos open. In de komende week zal er van alles te doen zijn om d& tienjarig jubileum te vieren, FRAAI SLOT VAN ELECTRIETOERNOOI (Van set» r versla»» ever») BILJARTEN ROTTERDAM, vrfl- da». Met «root machtsvertoon heeft de Hagenaar Sti vers donderdagavond voor de tweede achtereenvolgende keer bet Electric Toemoet gewonnen. AU» records, die Is de loop vso Jaren ln deze trudjtto- ncJe wedstrijd waren aemsakt, sneu velden. Zowel het hoogste moyenne in één beurt, de grootste serie als het toernooi gemiddelde waren nog nooit zo hoog geweest. RQvera namelijk maakte de party van 400 carambole» ln één beurt alt Waar alleen, de ster ke Haagse biljarter en onse stadgenoot Jm Bsnlb; nog kanshebber# waren, werd vermoed, dat hel op de siotavobd taaien die twee een fel duel zoo. wor den. Het aantal belangstellenden ww buitengewoon groot Van een gevecht hebben se echter niets gesien, want nadat de Rotterdammer van sennit 23 caramboles bad gescoord, trok Rijven van leer en maakte In hoog tempo ln één rak een einde aan de strijd. Met een zekerheid, alsof er geen moeilijkheden waren, Joeg Rijvers zijn score omhoog. In minder dan geen tijd was hl) de honderd gepasseerd, ook de (ADVKRTKKTIÏ) helft van de partij was weldra achter de rug en toen de Hangenaar op drie honderd afging en de serie van 280 van Het Buys had verbeterd, verstomde het geroezemoes en alleen het lichte geluld, wanneer de ballen elkaar raak ten, was te horen. Problemen deden zich we) voor, dooh volkomen gecon centreerd stevende deze deelnemer op zijn doel af. Rijvers slaagde en leverde prestatie, waarover in de Rotterdamse biliartstory nog heel lang gesproken zal worden. Voor Barzelay wag het een teleurstelling om zo'n partij uit te moeten zitten. Een tweede man leverde op deze slotpsrtij het bewijs, dat hJj een waar dig tegenstander van Rijver» had kun nen zijn. Jaap Schmitt, die alecht start te, ln dit tocmooi en begon met drie partijen te verliezen, herstelde zich te laat. Hij won, na dat miserabele ge- gin, de ene ontmoeting na de andere, voerde zijn algemeen gemiddelde re gelmatig op en leverde een «lotperty waar voor hij maar zeven beurten no dig had. Een serie van 170 en een eind- gerie van 121 waren juweeltjes. Hij eindigde als derde met een moyenne van ruim 32. Dat Buys en Lieshout, die ln vorige jaren een hoofdrol speelden, ditmaal faalden, wa# onverklaarbaar. In deze wedstrijd, waarmee het bil— jartselzoen werd geopend, is zeer sterk gespeeld. Dat valt allereerst op te ma ken ln het tocmooigemlddelde. dat met 27.81 hoog genoemd kan worden, doch verder ook uit het feit. dat er behalve de serie van 400 die Rijvers maakte, nog twee beurten, resp. van 280 en 267 werden gescoord en 38 series van bo ven de honderd. De uitslagen: 291 13 ft 400 17 U 305 17 ff De eindstand:' 1 Rijvera 2 Barxllav 3 Schmttt 4 Lieshout 3 Surulquut o Buys 7 Horsten Hendriks 13 2800 10 3101 2432 2870 71 400 aa ut 73 297 6 2338 TB 133 39.85 25.47 32.29 27,31 2Ü.91 29.33 20,18 21,22 Deza fwai-donkergatinia Oudhollandse schommelstoel Is ssn wonder op zichzelf. Een wonder van ontspannend zK-schommelcomfort,eenwondervanweelde.Mlraculetis Is ook da prijs: nog geen zeventig guldan bil De Klerk. Toch is het sen K-3 meubel, dus: Vaste Collectie (altijd voorradig), Vaste Kwaliteit (Oe Klerk staat er immers achter) en Geselecteerd Model (de keus van de vakman). En nu het 3e wonderde stoel Is léégl Profiteer C Q eivan-thuis krijgt u waarschijnlijk de kans niel wö." MTTERDMtfOCM H*tóVlTj«CHT/VUS3IN<Ma4e€VanWMO0nl (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Ove Kindvall vindt het niet leuk om zon dag bij Feijenoord op de rechtsbuitenplaats te moeten spelen. De Zweed heeft vroeger in de junioren van Norrköping wel eens op de vleugel gestaan, maar hij vindt zichzelf een echte „spitsspeler". Hij is bang op de rechtsbuitenpftaats te weinig in het spel te worden betrok ken en zijn scoringsdrif niet te kunnen uitleven. Een stilde geluld hoorden we al eerder uit dé mond van Rund Geels en we menen dat ook Hsrry Büd niet er# geluW'- tg met de beslissing van het duo Kment-Brox om hem sla Itnkrtmlten op Een overvloed aan „speerpunten" en een tekort aan echte vleugelspelers, dat la op het ogenblik het probleem by Hen. kt: jen oord. Coen MouRJn soa alle moeilijk heden kunnen oploesen. maar op sön terugkomst moeten de Fetyen- oord-supporters no* even wachten. Feijenoord schijnt er zich van be wust te zijn, dat het moeilijk wordt bij PSV ln Eindhoven. De opstelling van Haak in de voorhoede wijst er op, dat V Hotte: dammers die in gonnen steeds ondertrouw gaan, krijgen ..broodroof' in het stadhuis een kaartje ie handen gedrukt met de volgen- do tekst: vaker de woorden „beunhazen" in de mond te nemen en de sltuaü# begon in het statige Rotterdamse stadhuis on waardige vormen aan te nemen. (Van ome sportredactie) ROTTERDAM vrijdag. Do Rot. tercUmse rugbyclub speelt zondagmid dag op haar terrein san de Gordelweg een wedstrijd tegen een Engelse club. Great Yarmouth Lowestoft, het duel begint otn half drie. Coöp, Tuinbouwveiling ZTi.-eilanden BOTTEKDftM. M»t - J, Btntj** 1317, Aottbvte B14 o Bloemkool ra it, p biïh-V, S it. p. i i 110— 131 p 4*—1M, -»• 1M kool 14-32 p kgi SU U 1-14. Ha 4-10 it.; Spinaal* 15-aoTpr*! 1#—Oroat* b*«a 1118. Vtan 17—4*. Wuxnn 19—at ka; Salderïï 4-1# n. b«a; Witlof !a 14# Ua 197-100. nb 04—117, Black AJJoant 180, FrankantbaJors 150—120 p ka; Onna* p. «O-U 40—(Hl TS-00 tü-<i *1-05. «.70 SS-flflk OOUÉ «0-30; ISU0 tt—37; aanvoer UB ton; Jamsa Qrtav* KW» 43—83 7I-S0 3084, 70-79 35-40, 46-70 36-48: aan- vo*r 17 ton; XUjnaon's Orann 80-00 30 3» 76-80 80—40, 70-75 33-88, 46-70 30—34; aan voar 10 tgns CantamtM TWO 47-47. «-7B 43—43, «MO 36-51. 40-44 46-49, *6-00 k-« gy^kq; uavow ZÉ ton. TotaJ* aanvemr tn«lt „Medcdellnc. fir tiermlybip van Rotterdam#* re- portagtfotografen, ttelt h«t op prijr de bruid*naren erop te ioijzen, dat al- levft rrktndr fotografen, vclQt** de Veitlpinprtwf Fotogra/trche Bedrij- rdi 1950. bewoepd rijn, utu huuTetijk#- rrporfape ln het rtadhut# of gemeente secretarie te verzorgen. In uu> rtgtn belano «n om u dit wkrrhrkf te petten dat dr fotoreportage naar toen* en zonder moeilijkheden utfmk ulfpe- voerd. petten udj u de rood, alvortn» een opdracht te verstrekken, eerst le- m dm a tie kaart te loten tonen, daar tedere erkende reportagefotograaf deze in rijn berit heeft. De ttereniginp t'fln Rotterdamre re- po rta gefotogtae n U voelt met uw klompen, dat deze mededeling een voorgeachledenU heeft. Die U er dan oak. Een aantal J«r«n geloden was het rond de huwe- 14) k# reportages ln bet Rotterdamse raadhuis een rommelig geheel. Een teder die eeu earners kou vast houden repte zich naar aanstaande bruidsparen om #Ün uiterst voordelige en «eer kundige diensten aan te bie den. Voor sommigen wa# het een tweede baan. Bij de erkende fotografen spreekt men nu nog over „de verzekerings agent", ,4e politieagent", de brand weerman" en „de tunnelwaehter", al lemaal kUk-kkk-kloor mensen van het een te uur. die brood sagen In het (huwelijk*geluk van onderen. Volgens overleveringen Is het zelfs enkele malen tot handgemeen geko men tussen de „vrijen" en de „er kenden". Er werden koppen bU elkaar gesto ten. Erkende fotografen en ataalmta- hinoUonarluen kwamen rond de tafeL Do afdeling bijzondere weiten kracht advies nlL Er kwam een rege- Ja». D« beunhazen kozen bet pad, dat kam dieren plegen te nemen en de [oor het stadhui# al# „echt" gewaar merkte fotografen vestigden een straf egletn. Ruit en orde heersen than# V de Coolzingel en de aanstaande Jruldsparen weten, waar ze w*t be te ft hun huwelijksreportage aan toe »jm..dAt alleen erkende fotografen Ttlgeo# de vestigingswet enz. bevoegd 2jn, uw huwelijks reportage in het Udhuiz of gemeentesecretarie te Terzorgen Maar het aardige te. dat dit niet tear Lb. BIJ de burgelijke stand krijgt zen regelmatig tefefooatjea: „Of de koer van de bruid, die zulke aardige Jutte* k»n maken dan niet mag fo lteren In het stadhuis." Ja- dat »roei Amateurfbtogrofen ..den ntet geweerd In het stadhuis, let gast oen de beunhazen. Xs de mededeling van de vereniging An Rotterdemae reportagelWr An niet «en beetje yWiar ik sinds ik deze rubriek verzorg bang voor ben geweest is einde lek gebeurd: ik b«a op de vingers gelikt wegen* een vergrijp tegen de Nederlandse taal En nog wel door oen ott&derarez van een h-b-s, voor meisjes te Botterdam» die thans te Humntelo woont. Zij doet dit ln het volgende schrij ven: Geachte heer, daar uuj artikelen al- Hid :i#r Uatniwatttie rijn fjok dtk- trijïs betoond*reju«>aa«Hp en beztems- waardlp toot de opmaak er' ran be- trc/tj uiiid ik het bttreurenswaerdio (en ook ajkeurtiuvaardiol) dat u zich nu óók al beconditf aan boen- stoand onzinnlp tooord, zwi# men zelfs vaak uan radiomensen hoort! Beharttn is toch geen werkwoord! (Het is natuurlijk een contaminatie van achteRwaari"-" - oectft u mij mijn krÖUkl Met d« A*. Voi. ZEGT het woord schaarkunst u iets? Niet? WcItiu: het heeft niets met kappen Tnaar icel alles met knippen te maken. Tot de schaarkunst behoren de, fijne wonderwerkjes die vroegere ge- neraties met papier en schaar ver vaardigden en die vandaag dik- toyls op zolder onder oude rom mel weggeborgen zijn. Ligt er bij u op de zolder Ook nog tets? Zoek het dftn op want er is iemand die er bijzonder veel belang stelling voor heeft. Dat is mevrouw L G. KeppSchlesinger. Op manndag 3 oktober zal zy ln het gebouw van de Volks-Unlversitelt een lezing houden over „350 jaar schaar kunst uit Europa en Azië" en zij zal graag mensen begroeten die Oud-Ne derlands knipwerk meebrengen. Vanzelfsprekend zullen er ook ver scheidene knipwerken worden tentoon gesteld. Daar zijn hele bijzondere stukken by tk kan niet eens zeggen, dat ik mij ver- gist heb. De zaak ia namelijk, dat ik altijd ge dacht heb. dat het Mbehartenswaardfg" was. Wat ergt Zelf» onze voortreffelijke correctle- afóeUn» wat mij betreft een insti tuut waar men op kan dichtvaren heeft het laten staan. Dat laatste verbaast mij want regelmatig word ik door de cor- recttebel gered, omdat ik nog wel een» aandig tegen de nieuwe, spelling, die ik maar niet onder de knie kan krij- Htt Coterie wwrf, m, wun f^L 01 üalovtrCredl^efi De «rkmide reportage-'mensen be- teken. Ja, vandaar dat we er ma Win» van «uit hebben ^be- Welnu: dit woojd bwtaot niet. Hét moet rijft behsrttdéwiwaardifl. 'T Eta weet u wMhu sbdwrigisFDat ik-cwA enteiemwieDljMbapdheb, ^val „beharfimswaar- dig^heeft nrif# de corrector mij bi dte I»_»riwr, all Ik ooH weer het woord behartigenswaardig sri Ik een mevrouw V« In denken. Kment 4—33 wil gaan spelen en dat doet men niet als men zeker 1# van zijn zaak. Ook de reserves van Feijenoord en PSV komen tegen elkaar uit. Dat ge beurt zaterdagmiddag om vier uur op een van de bij-velden van het stadion. GVAV maakt er een gewoonte, van Rotterdamse clubs de punten af te snoepen. Vorig seizoen wonnen de Groningers twee keer van Feüenoord en twee keer van Sparta en dit jaar zijn zy begonnen om Xerxes een ne derlaag toe te brengen. Zondag komt GVAV weer op het Kasteel, mi om te zien hoe Sparta de k,o. van Ajax beeft verwerkt. Het betekent teven# een duel tu»en Pim Doesburg en Tonny van Leeuwen, de twee doelverdedigers die ri een tijdje vergeefs proberen om Eddy Pie- ters Graafland uit het Nederlands elf tal te dringen. By Sparta wordt de on fortuinlijke Hans Bentzoa vervangen door Ger ter Hors. VERSES Ml uit de drie wedstrijden vijf punten beh**j£ en dat is de nat ln de ploeg^Mtannö* ten goede gekomen. De tegenstander van.zondag, FC Twente, neemt op ranglijst een lage plaata. tn mar Xerxaoen, die tn deerifde opstelling spelen als tegen NAC, moeten toen maar niet te vast op de wmst kenen- Twente bezit ongetwijfeld ta lent. SW mag dan zondag van SC Dren te hebben gewonnen, trainer Kinus Gosens heeft nog tal van problemen. Leen Hubert (geschorst), Wout ran Mee te ren (geopereerd), eh Rij kul ter (geblesseerd) rijn voor de thuiswed strijd tegen Blauw "Wit niet beschot" baar. Uit welke spelers de voorhoede ral bestaan, weet Goséns rórolehjui doet een keuze uit OsteAolt, vsh Dijk. Glaudemana, Arteaga en L^.,— Excelsior thui» tegen Limburg»* experimenteert met T)iA Beek de rechtervleugel André Kosten heeft ïijn plaat» sta de verde<Ü^B< "*»aJ» Teeuw moeten afktaan en, W®6" 00 oojp etui taf. DeB de aan va J blijft CvuHfi w)."iwtyr s. is al een fiSté verbetftrta* in het sbd te bespeuren", zei hij „enlk verwacM dat we over'énkrie weken gaan f tellen". r--- -;1 Zondag trekken de Schiedanun^J ZT C. in Zagpdam* Vnogrietraf r .iDètex—^ 1 hebben eri afgéwMht;mo(A den of zj zondag kunnen «pewp.y 2.:'-UI tOlVCv j .i.k.Mj'.ï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1