Eerste 'Beleids-nota' Toekomst- problemen Schiedam Kreuger roting sluitend gemaakt op f 42 min. Einduitvoering van de Muziekschool Bij gemeente-begroting voor 1967 tXl Beurs voor afdeling Bevolking Op ongunstig tijdstipmenen b. en w. Ensembles en solisten I late's woninginrichting 1Sitttim Jubileum boekhandel Van Leeuwen Blauw Wit bij SW SCHIEDAM In Beleids-nota ny.verzekertngs maatschappij momiooo4' VOOR KAPITAALS WERKEN IS NAUWELIJKS RUIMTE Objecten Reclasserings- collecte De strijd rond de korven gpga Met bijdrage uit reserves, verhoging van ;en Burgerlijke Stand Stijg Autobanden met mes vernield Rotterdamse jongen (17) gearresteerd wegens majesteitsschennis Geslaagden j Laureaat als u wist... Nwe Binnenweg 153 Zwartjanstraat 26 Mannen met brommer over de kop ïïi+miftW ROTTERDAM ZWIJGT NOG OVER DE HAVENNOTA f vrijdag 30 september 1966 - pag, 6 ADVERTENTIE) Al zit Uw hoofd vol mei allerlei win ter-voorbereidingen... toch moet U de vloerbedekking, die mogelijk vernieuwd moet wor den niet vergeten. Een marktapijt» waarvan wij de naam niet noemen, omdat wij het nu gaan verkopen voor onze eigen prijs, per meter voor nog géén elf gulden. Verzet geweven bouclé, in 2 uitlopende kleuren, een prach tige kwaliteit, 100 cm breed. Morgen begint de verkoop van dit verzet bouclé, In beige m blauw, 100 cm breed, per meter Gêin ut. of tehrlft. but. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In de Be leidsnota van b. en w., die gelijktijdig met de Begroting 1961 Is verschenen, worden naast de ka pi taais werken die op kortere termijn uitgevoerd moeten worden, ook enkele problemen aange stipt, waar de gemeente Schiedam ln de komende tijd mee te maken zal krijgen. Voor levering van water wil de ge meente Rotterdam het uit 1922 date rende contract gewijzigd zien. Met de fractie-voorzitters zal overleg worden gepleegd in hoeverre aan de Rotter damse verlangens tegemoet gekomen kan worden. Het openbaar vervoer behoeft ook in Schiedam verbetering. De vuiiverwijderiruf wordt, een groot probleem. De huldigt vuilstort plaats kan nog maar beperkte tijd dienst doen. Door Rijnmond wordt ge zocht naar een gezamenlijke oplos sing, waarbij de gedachten uitgaan naar de bouw van een vuilverbran dingsinstallatie in het Botlek gebied. De havenloodadienst is -onderwerp van studie. Nagegaan wordt of deze dienst zelfstandig dient te blijven dan wel in groter verband moet opgaan. Het voortgezet onderwijs zal, door de inwerkingtreding van de. Mam moetwet van structuur veranderen, pe nodige voorbereidingen worden inmiddels getroffen. Van de Beoeluxweg zal de. aanleg m noordelijke richting en de aanslui- tmgen met Rijksweg 20 en Prov.weg 20 zoveel mogelijk bespoedigd wor den, ter ontlasting'van de binnenstad vat) het doorgaande verkeer. Voor de grens wijl if ing met Vlaar- dingen maakt de procedure goede vorderingen. (ADVERTENTIE) Ook voor ean 5 om"itfcjr-ji» «gilt vraagtuw «stursfitlemars ót, racMatrgoke:- - "'ït'$estlism22-rdain (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. B.en w. van Schiedam komen voor het eerst bij de indiening van de cemeente-begroting 1967 met een i.g. „Beleids-nota", waarin de problemen zqn vervat welke op niet al te lange termijn de aandacht zullen vragen. Zulks op verzoek van de Raad en In navolging van o.a. de gemeente Rotterdam. Deze nota, met informatie omtrent de meer concrete doelstel lingen, waarop het beleid in de komende periode gericht zal wor den, staaf dus naast de gebruikelijke lijst van kapitaalswerken, die te eniger t^d uitgevoerd moeten worden. „Voor het samenstellen van een der gelijke Informatieve nota hebben wij nauwelijks een ongunstiger tijd kun nen kiezen", schrijven b. en w. er waarschuwend bij. Immers, alle ge meenten kampen met flnauolerings- moelltjkheden en planning op langere tijd blijft een hachelijke zaak. Er is nauwelijks of in het geheel geen sprake van enige ruimte voor het uitvoeren van omvangrijke nieuwe kapitaals- werken. Maar toch, wil Schiedam in de pas blijven lopen roet de ontwikkeling lm het Waterweggebied, dan mag de daad kracht niet ontbreken, gericht op het scheppen van een optimaal woon- en werkklimaat. Dan zal het zaak zijn dat niet alleen de financiële problemen van de allergrootste gemeenten bij zondere aandacht krijgen, maar ook die van de middelgrote gemeenten, die met dezelfde problemen, zij het op wat minder grote schaal, zitten. Aldus b. en w. De volgende punten staan in de nota vermeld. De weg terug te winden nuar de maatschappij is vaak een moeilijke zaak. De reclassering biedt daarom de helpende hand aan hen. die daarnaar zoeken. Blijft oü afzijdig staan of unit u ook helpen een medemens op te richten? De reclassertngs- collecte uan zaterdag a.s. beveel ik zeer bii u aan. De Burgemeester van Schiedam H. ROELFSEMA (ADVERTENTIE) De woningbouw zal ook in de ko mende jaren de eerste prioriteit be houden. De verdeling van de contin genten zal voor het eerst ln 1967 een aangelegenheid zijn van Rijnmond. Bouwrijpe grond is tot medio lf in voldoende mate beschikbaar. Dat zal, naast het oplossen van financie ringsproblemen een eerste eis blijven, De scholenbouw kan, dank zij de serie-systeembouw, gelukkig gelijke tred houden met de woningbouw, wat echt geen algemene regel is. Of dat ook voor de toekomst zo zal blijven kan echter niet gegarandeerd wonden. De aardgas-omschakeling verloopt geheel volgens plan, maar stagnatie door het uitblijven van financiële mid delen is niet denkbeeldig. De saneringsplannen zullen grote bedragen vergen gedurende een reeks van jaren. Er is behoefte aan een struc tuurplan voor de gemeente, vooral voor de binnenstad. Een dergelijk plan zal zo spoedig mogelijk worden voor gelegd. Aan accommodatie op verschillend gebied is grote behoefte. Genoemd worden de aula op- de algemene be graafplaats, brandweerkazerne, ge bouw voor de Reinigingsdienst, het politie-bureau, een MOK-school, een winkelcentrum in Groenoord, al dan niet gecombineerd met een wijkcen trum en tenslotte „een gebouw voor het beleven van culturele uitingen", Van het nieuwe stadhuis zal vooral spoed gemaakt worden met de bouw van het (hoge) werkgedeelte. Vooral de huisvesting van de gemeente-secre tarie is een bron van grote zorg. Aan een Inrichting voor de verple ging van langdurige zieken bestaat een grote behoefte. Binnen afzienbare tijd zal daarover een nota bij de Raad worden ingediend. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is onderwerp van studie. Mogelijk dat het probleem van de zuivering van rioolwater met enkele nabuurgemeen ten opgelost kan worden. In do Deltawerken zal volgend jaar begonnen worden met.de aanleg van de dijk tussen Vijfsluizen en de Spul- sluis? Met Schieland zijn besprekingen geopend over dë aanleg van de water kering tussen Haven dijk en Rotter- damsedljk. Een plan dat 13 miljoen moet gaan kosten. De hulpbrug over de Schle zal bin nenkort vervangen moeten worden door een nieuwe brug in het verlengde van de Vlaarjllngstraat. (Van ome korfbal-medewerker) SCHIEDAM. Schiedam krÓft zon dag de kans xtyn eerste winstpunten binnen te halen. Vastgesteld is de thuis wedstrijd twen Velox, die evenals de roodawarten nog puntloos is. Het moet mogelijk aijn de volle buit HnnehHte halen als er maar sulver wordt gescho ten. Overigens sal het geen eenvoudige opgave aijn Velox op de knieën te krij gen, want bét aijn twee oude rivalen, die elkaar hier ontmoeten. Na het bemoedigende resultaat te gen Ter Gouw' zal Succes de ontmoe ting met Unicum met vertrouwen te gemoet zien. Ook hier kan bet terrein- voordeel gunstig werken voor onze stadgenoten. Unicum zal zich overi gens tegen. Succes nog minder gemak kelijk de kaas van riin brooa laten eten dan VeJox tegen Schiedam. OD1 is 'goed op dreef en daarom verwachten We in de een te plaats van deze clqbt-winst, temeer omdat ook ODI op etgén veld speelt. De tegeo- ^•Shder UTCinderdÏJk 2. v^Voor de. óverige teams "*Un vaslgo- i-itëM Speüwer» 4^-Schtedam 8, ODI 2 v^-Kwlek, .<tos Hulf,3-^Schledam 2,'Ju- nloren Sücfle Oh» ten Succeg.g: 1—OnsHuls a lit Sc««- dam a-fc-aS# Bperiaaa"l; ,.ODr„%-t Jw, Wm-gBSw-* *-.PB'Ol?r Scto«Uh®lMrtiwgic*'^:l»S, ODI b ^mnt,49EbaigfMU^)U^siMi, dun c I. WS<JN c ïSScouwm c 1 en Oranit Ifuiuiu cODI e. DE GOED GEKLEDE MAN DRAAGT EEN HOEDI DE HERENMODEZAAK VAK SCHIEDAM Broe r»veu 6 telefoon 268 206 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. B, en w. willen nagaan of de Koopmansbeurs aan de Lange Haven en Dam gebruikt kan worden voor het onderbrengen van de afdeling bevolking van de ge meente-teeretarte. Op korte termQn, schrijven b. en w. Dat houdt dan weer verband met de plannen voor de bouw van het s.g. „werkgedeelte" van het nieuwe stadhuis. Voor dit werkgedeelte is men bcïig mei het maken van het bestek en dc kostenraming. Maar de moeilijkheid is daarbij dat de afd. b«volklng met de werkruimten eigenlijk gedacht waren in het z.g, „representatie" deel van het stadhuis, waarvan de bouw om finan ciële redenen naar de terdere toekomst verschoven moet worden. Dan zou de afd. bevolking ook in het werkgedeelte ondergebracht moe ten worden, doch dat iult op grote be zwaren. Vandaar dat nu onderzocht wordt of de aid. beVoNng dan niet in de Koopmansbeurs ondergebracht kan worden. Zo ja, dan ten de architect zijn plan rondmaken m Indienen, Dit zal bovendien de andere afde lingen van de secretaie, die zeer krap gehuisvest zijn, soehas bieden. Die kunnen dan gebruik maken van de door de afdeling bevolking verlaten ruimten. (ADVERTENTIE) Men hoeft 't toch «dit niet hoog In d« pet te hebben om elke dag uit porseleinen kopjes t« willen drinken-. Want 't lekkerst smaakt koffie en thee toch uit een fijn porse leinen kopje, dat at onze klan ten nu kunnen kopen voor nof géén zestig cant. Hoog mode! kop en «hotel, fijntjes en elegant met fraai bloemdecor, In diverse kleuren. Morgen begint de verkoop van deze fijne porseleinen kop en per stuk if ithrift. fcwt. SCHIEDAM: Geboren: Jolanda d.v. T. Klein en A. de Zwart; Paul C. z.v. C. Olivier en C. A. Verkade, Overleden: A. M. W. Boef. 53 jr.; H. F. Gunnewegh, 73 jr. (Vau een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De Begroting voor het dienstjaar 1967 van de gemeente Schiedam is verschenen. Z(j sluit voor wat de gewone dienst betreft, in in komsten en uitgaven op 42.090.183,45. Doch de begroting Is sluitend ge kreten door een verhoging van de Straat- en rioolbelas tint (inmiddels door de Raad goedgekeurd) wat een meer-opbrentst Van 710,000 geeft en door een bijdrage uit de saldi-reser- ves van vorite teren van j 755.918,64. Zo blUkt nu uit de Ge telde-brief. In feite dus een „gat" van rond 1.466.090. Doch deze bijdrage uit de saldi-re- serves wordt te hoog geacht om de goedkeuring op de Begroting te kun nen verkrijgen. Vandaar dat ook een verhoging van het waterlcidingtarief (geraamde meer-opbrengst 140.000) en van de reinigingsrechten 135.000) zijn voorgesteld (en inmiddels door de Raad zijn aangenomen), lerwij] een verhoging van het havengeld voor binnenschepen te verwachten is. Daardoor zal de bijdrage uit de saldl- reserve tot een aanvaardbaar peil worden teruggebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. BH de recherche van; het bureau San deling plein werd gisteren- aangifte gedaan van vernieling van een groot aantal autobanden, meer don twintig banden van auto's dié gemarkeerd stonden in de Joubertslraal, Maashaven, Brlelse- laan, Katendrechtse Lagedijk werden met een mes kapot gestoken. (ADVERTENTIE) SCHIEDAM vrijdag. Ter af sluiting vaj^het cursusjaar heeft de Schiedamsfs Muziekschool in de geheel gevulde zaal van ge bouw Arcade de einduitvoering gegeven. Daarbij heeft men zich een beeld kunnen vormen wat de opleiding op de Muziekschool om vat, doch ook waartoe een nauw gezette studie kan leiden, «1, bij de solo-partijen van enkele gevor derde leerlingen. Directeur Kees Bak heeft aan het ■lot nog gewesen op te (belangrijke) Invoering van drie nieuwe instrumen ten op de school,, n.1. fagot, vedel en kleine harp, terwijl hij tevens de wens uitsprak voor een betere, de Muziekschool waardige huisvesting. Ook pleitte hij voor mier steun van de ouder* aan leiding en leerkrachten. De uitvoering werd geopend door het optreden van het school-orkest (38 leden!) en het nog grotere school- koor, oJ.v. directeur Bak zelf. Eerst het orkest met de Trumpet tune met een trompet-solo van Eddie v. d. tin- den, daarna het Concert in C grote terts van Jos. Hnydn, met een voor treffelijke piano-solo van Ina Coppool- se. die juist haar derde proef heeft af gelegd met lof van de ezameh-com missie. Orkest en koor hebben daarop de première gegeven van het door de heer Bak gecomponeerde en geschre ven Muziekschoollied. Het acoordèon- able O.I.V." de heer. P. v. Hassel 14 kr, GOUDEN REVERSBROCHE geef en wft goud. bezet met 3 Iqupe-zutvere briljanten «fl IA en cultfv* parel 1 r b «McAfj tér rootfotd uit aui bqtotxUt moet* koHoktk. oxelwlM Hondo* ii Mil - avmaoAM (Vu «o r wnü(pvm| ■OTXEtDAM. «uienUr. Vu- a*,«t IV.g»» «vMtietttartje Rller- d,mie Joortn voorceleld v«or dc oft). OMf.eodor udukJiwr.Tui ouiMteito. .WhW WW* fWUTMttert. bij mevr. M, Amesi met lof voor iljn vierde proef geslaagd, speelde uitste kend de Masurfca van Debussy. t, heer Bak vijf weekjes», wnarbifh et' werken met de eenvoudige Instrumenten werd gedemonstreerd, tot groot enthousias me van het publiek. Het ved«l-ensem- blek moest jammer genoeg uitvallen door ziekte van lerares mei, C. Groe- nenciaal, zodat het blokfluit-ensemble vatt de school maar ookeen gast- grdep, beide ol.v. de heer D. van Oos- tej( de uitvoering sloten met het zui ver (héél belangrijk!) spelen van ou de/en moderne werken. Van het slot van de avond, die de go ïde sfeer en de toewijding ln de sc looi toont, maar evenzeer het be- la ig van dit onmisbare instituut voor oi ze stad, werden de getulgschiiften a; n de geslaagden voor A.M.V, (alg. n .ulkale vorming) en de inatrumen- ti le examens uitgereikt door direc teur Bak. deed zich horen, technisch goed en heel muzikaal ln drie delen van de Sprookjes-symfonie van R. Würther, waarvaïr het dërde deel het best ver klonk, Daarna de beurt aan het gitaar ensemble o.Lv. de heer Louis Stone met de Impressionistisch aandoende muziek van Henk van Schagen. Daar bij trad Wlm Spruyt, een bijna vaste ol 1st op bet Muziekschool-podium 801 en ook met lof geslaagd voor zJjn derde proet, als solist op. Twe^ nog jonge pianist)es uit de klas van de heer Ed Verschoor, Lidy de Boer en Leo Rietstap speelden spontaan en muzikaal een sonatine van Dia be UI. Voor de pauze nog een aar dige openbare balletles van de klas van mei Els Walvis, met enkele leuke lmprovlfatlei. De derde "Laureaat" van de school. Biet Verbeek, na acht jaar pianoles 1 e8laagden voor AJM.V. Tineke Zuid eest. Dorothy Niesslnk. Jan Evert ,v. tordt, Hans de Groot, CarW Alg ra, ils Klein-Veldérman; Gert Jan Duk- «r; Greetje Gerrets; Anneke Ophof; darian v. Ravens; Jan v. Luyk; Ineke ïla; Thea Pauw; Tineke Pauw; Ro- jert Kruyswljk; Hannle Witte: Lueien f. Asten; Joke Broeren; Marjo Stljns; Jlian Vinther;. Afgewezen 5. INSTRUMENT ALE EXAMENS Plano: Frite Koster (2); ffilleke Ba- rendswaard (2); Marjan v 't Hoff (1); Lian.Rombutó (1); Mar ja v. d. Toom 3); Lonnle Rombouts (2); Arja v. d. loeven (2); Rla Berrevoets (1); Rla Sutthoff (1); Corrie UytdewJllige (2); Theo v. Es (2); Eveline Beuker» (l); Ina Cop poolse (3 met lof): Mirjam Everard (1); JacqueUne Bruyninckz (1)1 Tineke v. Egmond (1); Marian v. Roey (2): Loes Beukers (1); Cobl v. d. Dool (1); Rudolf Smits (1): Ineke Karreman (1); Marian v, Raalte (1); Ad Uytdewlllige (2); Rles Verbeek (4) mei lof; Lidy de Boer (I). Afgewezen geen), Blokfluit: Jeannette v. E» (1); Willeke de Boer (1); Viool: Gerard Blok (2); Louis v. d. Veen (!).- Klarinet: Jos Verbeek (1); Bram v, d. Kamp (1); Gitaar: Inge Geneuglijk (I); Hans Kraan (1)> Rudolf Harms en (2); Anke Hannsen (2); Wlm Spruyt (3) (met lof). Harmonium: Marjeke de Bree (1); Rla Vjeldhuyzen Veldhuyzen (1); Hans mj Heitft de Vlieger a>; Accordeon: Inëke. Molendijk (2); Cpr Baai (l); ltees v. Haatten (I): Ineke v.-d. Steen (3); Rla Overdljk (1); Marja Hagestein (1); Jos Ri (1); JoopRlJsdijk (2). (Afgewezen 4), De Begroting 1967 Is, verreleken met die voor 1866, gestegen met f 9.138.4Uj9. Dit Is globaal le ver blaren uit stUging van lonen en sala rissen ƒ843,597. van soelale lasten 116.220; door hogere onderhouda- en andere werken van Gent. Werken f770.771; grotere nadelige saidl der bedrijven 2JI74.266.90; hogere kos ten van de woningbouw ƒ265.481,40 en om andere redenen ƒ868.077,88. De werkelijke uitgaven van de gemeente belopen (omgerekend) ƒ76.889.295,04 tegen ƒ88.643.048,04 ln 1986. Daarvan bedragen de perso neelslasten 19,157.371 of 24,9 procent tegen f 16.801.688 of 24,5 procent voor 1966 en de kapltaalslasten 17.396.140 of 22,6 procent, tegen ƒ15,945.085 of 23,2 procent ln 1906. (ADVERTENTIE) INTER SCHOENEN ASSOCIATIE wat een keuroollectte najaarsmode- schoenen bij INA. gereed staat (legen aantrekkelijke preien), dan zoudt u niet langer wachten. Naait CJdn. bid.Sut.Aita Xtg.Jaa.J.9a*Wbmu*t (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. —In het Dljkzigtzleknhuls werden gisteren du 24-jarige fabrieksarbeider K, Mölle uit Krimpen aan de lJssel en de 37- Jarige arbeider L. Lesnussa binnenge bracht, respectievelijk met wonden aan de mond en zwaar hersenletsel. De belde mannen, die op een brom fiets op weg waren naar hun werk, sloegen op de Gravenweg over do kop, toen hun bromfiets een oneffen heid in het wegdek raakte. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) - INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS DE VAKBEURS VOOR HET GEZIN - Interessante eo attractieve stands met voorlichting voor de huishouding van vandaag en... morgen. Femina is gezellig en verruimt uw blik AHOV-HELIPORT T/M13 OKTOBER (ROTTERDAM/BIJ HOFPLEIN) (Van een onxer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De bekende Sehledsuue boekhandel Van Leeuwen aan de Broer»veat 44 bestaat 50 Jaar. Z Dit Jnbileiun en tevens het feit dat de modernisering van de zaak nu vol tooid is, werd gisteravond gevierd met een receptie in de boekhandel, door ■eer vele relaties en vrienden bezocht. De stichter, de nu 76-jarige heer 1 J. 3. van Leeuwen kwam als 14-ja- rige jongen in het vak. Dat was bij de boekhandel aan de Dam. Doch die zaak ging over de kop en toen de heer Van Leeuwen een pand aan de Broers- vest 67 kon krijgen begon hij een halve eeuw geleden een eigen zaak. „Heel eenvoudig", zegt hij nu. Een rijtje boeken, verder schrijf- en schoolbenodigdheden. Maar ook met een bibliotheek, die goed liep. Maar j toen het plantsoentje aan de overkant - plaatsmaakte voor een nieuwe winkel- 'Z galerij stichtte de heer Van Leeuwen op nummer 44 de huidige zaak, die direct bloeide, Né de oorlog» met veel leeshonger en weinig niéuwe boeken, kwam echter de grote ontwikkeling. Vooral het pocket-book kwam in opmars en die heelt, na een verbouwing van enkele jaren geleden een heel mooie plaats gekregen in het verbouwde souterrain^ Maar ook de winkelruimte is nu ge moderniseerd en gisteren voor net eerst getoond aan <ïe genodigden. Een bijzonder handig Bysteem van voor elkaar schuivende boekenplanken aan de wand maakt dat de sortering boe ken bijzonder ruim is. De leiding van de boekhandel be rust al alnds geruime tijd bij de heer H. G. Dijkerman als mede-firmant. De heer Van Leeuwen heeft zich ln Breda gevestigd. SCHIEDAM SW ontvangt w>n- dag om 14 nnf Blanw Wit ln Harga. De Amsterdammers, dié ha in de mid denmoot teken van de eerste divisie, beschikken over een tochnisch knap elftal, dat de Schiedammer» heel wat last kan bezorgen. Maar SW zit. na een zwak begin, duidelijk "In de lift". Vooral de 2—1 overwinning op S.C. Drente (v.m. Zwartemeer), behaald met een door geblesseerde spelers zwaar gehandi capt elftal, geeft goede moed.-Hetrlljkt er op of de rood-groenen het elan van vorig jaar, waarmee de promotie is bevochten, terug hebben, gewonnen. Het kan zo zondag een. aantrekkelijke wedstrijd worden, O.LV. referee C. M. Voerman» uit Roosendaal. SW 2 speelt zaterdag bij ADO 2; een moeilijke wedstrijd waarbij men met gedeelde winst blij mag zijn. Voor de 8W-Jeugd wordt het zater dagmiddag om 15 uur een semi-derby tegen koploper Feljenoord. Bh de amateurs ontyangt SW 3 zondagmorgen Laakkwartier en het vierde elftal bezoekt De MUsschen2. ROTTERDAM, donderdag, Hoe wel het geen geheim is dat gemeente- bestuur en bedrijfsleven ln - Rotterdam" bijzonder teleurgesteld rijn over tfe- gteteren verschenen s«ehavennota, 'ia tot dusver elk officieel commentaar uit de Maasstad Rchterwegt geblevéji.^ Verwacht mag worden dat pas in de eerste helft van dé volgende week i een verklaring zal wórden afgéfegd— Het daarid vervatte standpunt.zal dahif zo raag worden aangenomen, de opvat-- ting weergeven' Van gemeentebaötuuiv< kamer van koophandel en scheepvaart vereniging zuid gezamenhjk. Deze1 drie. instanties bestuderen? thans Be nota, Burgemeester mateeiu diei :dle ^havenportefei^te! .Ih- /Rotterdam bèhèérvyerbltift eóhterito* maandag' to Z^ntegrad,. sodal^Mfcipéa IvQlgepde weekJalj. overlég oy&eon itandpimt-bepaling kan woriisp trokkeni - *"r \$W:. f, 1 Een zritere ergernis óvep^Ófo\aspebt'^: van de zêe^nVecmota spreek uit e«rr vanmorgen door bet bureau voorUóRvti; ting van de gemeente verstrekt com muniqué. Het 'SMttviJHtet/ltesttkierén.:... van dehota^en. debelagen zsi-lrei^s- daarom; tijd, vergen ite^hav^-^ beheerdate en havengebrulkëtet; ge^is aamdóal ln het voo^Wamdd|rwe«k2 j». óe brieidsnota over de hwen, hij de raad dan aanbiedt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2