,'t Gaat om de 9 Dr. W. J. H. Schmidt (47) benoemd tot hoogleraar in Nijmegen V* ROTTERDAMS DAGBOEK Het symposium HOOGOVENS IJMUIDEN Een mijnwerker greep en kreeg de kans bij Hoogovens Boek mee naar de Maastunnel Provodank aan politie ROTTERDAM RIJNMOND Onderwijs trekt me geweldig' Moeilijk Patiënt Opleiden door Bert van Polen Bejaarden In stand houden Zuurtjes r Wilt u eenzelfde kans krij'gen als die mijnwerker? HOOGOVENS IJMUIDEN Geen krant ontvangen? .4- 1 oktober 1865 QUDE meeetera gaan naar buiten in de handen van verhuizers. Ik zie toe vanuit een rotanstoe! op het bordeB van de Hillegersbergse villa van professor doctor Wim J, H. Schmidt (47Op de bal- lustrade een stapeltje post en een vogelkooi. Tussen de twee stoelen een transistor het laatste zitje in huis. Over twee uur zal de ver huiswagen naar het nieuwe huis van de hooggeleerde chirurg rijden. Op de val reep nog tijd voor een ge sprek met het oud-hoofd van de chirurgische afdeling van hel Sint FranciscuB Gasthuis en de nieuwe hoogleraar aan de medische faculteit van de r.-k. universiteit in Nijme- gen. Innemende professor Schmidt helft er zin in. De gebroeders Klusje Dit en Karweitje Dat hoewel ze in hoge nood oct acti viteit schreeuwen moeten meer wachten. Hij zit in zijn zegt hij ka- rakteristieke Houding: de linker hand losjes tegen het hoofd, het gezicht een beetje mn me afge wend, Een denktrthouding. De fotograaf houdt t^n foto- toestel een beetje uit de buurt: de professor heeft een stoppel baard. Zeer rustige hond Qtterre! heeft de twee gasten kwispelend begroet. Liggend in zon en wind hoort hij: ALS chirurg heb ik veel contact gehad met Journalisten die iets wilden weten over de toestand van belangrijke patiënten. Dat was vaak moeilijk. Want Je kunt en mag niet alles vertellen". Nee. „Ik vind de pera ontzettend be langrijk, daarom was het vaak zo moeilijk. Een boelend, heel boelend vak. veel reizen, hè. Dat moet Je als Jé iets wilt bereiken". Dat deed hij? „Ja. na mijn artsexamen ben ik bijvoorbeeld met de marine naar Iridië gegaan. Die tijd zie Uc als een zeer belangrijk» periode in mijn le ven. Ik heb er veel gereted. Het laat ste jaar deed tk er chirurgie in een hospitaal. Ik heb er ontzettend veel geleerd". En Rotterdam? „Het afscheid 1* erg verdrietis. Een prettige werkstad, maar als woonstad, nou ja, geen gezelligheid. Nijmegen Ujkt aardig, gezellig. Ik pas me gemakkelijk aan. Van mensen die belangrijk doen, houd tk niet. Ik hoop dat die mensen niet in Nijme gen wonen". TVfAAR het verdrietigste van het a/scheid; de patiënt. Prof. Schmidt behandelt geen ziekte, hij behandelt de mene. Zijn co-assistent in de polikliniek tceet tntn ham.' ale er honderd patiënten wachten. moet Jantje het idee hebben dat hij de enige is. „Koningin Juliana heeft het bij de opening van Dijkzigt goed gezegd toon ae ln die enorme hal stond: hoe tornt de mene hier terecht Dat is het punt Door persoonlijk contact moet Te proberen de mens In de patiënt te behandelen". „Je moet een vertrouwensband met de patiënt aanknopen. Dat hangt niet af van Iemands kunde. Er zijn artsen die erg knap zijn, maar die alleen de maagzweer behandelen en niet da mens". „Ik heb hier een geweldige pa tiëntenkring opgebouwd. Die moet Ik nu loslaten. Dat is erg moeilijk. Als hoogleraar krijg je ook wel met pa tiënten te maken, maar op een an der niveau. Je moet op een afstand blijven". 't Is wel zo: de patiënt is veeleisen der geworden. Door de uitgebreide re sociale voorzieningen roept men eerder de arts. Ze weten ook veel meer dan vroeger. Door de t.v. Ze gaan interpreteren, Ze zijn geneigd mee te dokteren. Dat is een groot ge vaar". PROF. DR. W, J. H. SCHMIDT bulten. Mevrouw Schmidt herinnert Jiaar man aan dingen die nag moe ten toerden gedaan. Maar hij la nog lang niet uitverteld. „Waarom ik toch naar Nijmegen ga? Twee dingen gaven de doorslag: iet wetenschappelijk werk en het onderwijs. Het opleiden van goede artsen komt op de eerste plaats. Huisartsen zijn de basis van de ge hele gezondheidsleer". „De student, ja. Vroeger hadden ze meer voor hun studie over, dacht ik. Maar de tegenwoordige student heeft meer eigen Ideeën. Maar hij overtrekt het wat. Hij moet meer vertrouwen hebben in de ouderen". „Neem het geval met Diepenhorst, de studiebeurzen. Die man zal z'n be sluit met een bloedend hart hebben genorhen omdat het moet. Ik vraag me nu af: Zien de studenten het wel goed. Overtrekken ze hun zelfstan digheid niet te veel. Ik vond de maatregelen die het bestuur van het ziekenhuis heeft genomen, vaak ook niet lollig. Maar dan zoek lk wegen om «m redelijke eds toch te reali seren". „Ik geloof: ze zien het gezag niet als een noodzakelijk kwaad. Er moet gezag zijn. Je moet beginnen dat te erkennen. Er zijn in Nederland we gen genoeg om je wensen kenbaar te maken. Dat hoeft niet zo cru. Dat vind lk jammer van deze Jeugd. Ze zet het gezag Ln een verkeerde hoek". „Ik ga graag met jonge mensen om. Ik neem bijvoorbeeld lifters mee. Om maar met de Jeugd in con tact te blijven, om te horen wat ze denkt". „Ze heeft vaak goede, leuke Idee- en. Er zitten heel veel goede dingen tn haar denken. Jongeren leven an ders dan wij vroeger. Laatst zei ik te een een assistent: ga toch eens naar dat congres ln Wenen, doe je autoo tje anders aan de kant als Je het niet kunt betalen. Maar dat deed-ie niet- Maar misschienmisschien heb ik vroeger wel te eenzijdig geleefd, ben ik verdronken Ln mijn werk". „In Nijmegen ga ik me zeker ook met lever-transplantaties bezig hou den. Transplantaties, dat is het nieuwste, het modernste, een trek pleister". T>ROF. Schmidt fin '53 geproma- A veerd op het proefschrift .post operatieve trombose") heeft een pro- te belangstelling voor het bejaarden- vraagstuk. Van zijn hand verschenen hlerover vele publicaties. HU yerlelt er over ondanks Klusje Dit en Kar weitje Dat. „Het is de taak van de ziekenhui zen de bejaarde na een ziekte terug te brengen bn de maatschappij door revalidatie, reactivering. Ze moeten weer aan het lopen komen, ze moe ten weer de meest elementaire huis houdelijke dingen doen. Daarmee kun je in het ziekenhuis beginnen." „Maar het wordt nog te weinig ge daan, hè. Een geldkwestie. Maar het dringt steeds meer. Nogmaals: het gaat niet om de zieke mens, het «aat om de hele mens" „Je hebt mensen van tachtig. Die hebben niet één ziekte, maar ver scheidene. Je opereert ze aan gal en blaas. Vroeger liep je er een paar (foto: Peter Molkenboer) keer om heen en dacht dan: laat on ze iieve heer het maar doen" „Ja, bejaarden moeten zolang mo~ vel ijk in hun eigen milieu worden gelaten. Het hele werk moet beter worden aangepakt. Dat dat nu niet gebeurt komt door gebrek aan coör dinatie. typisch Nederlands." „Op het terrein van de liefdadig heid heb je vele verenigingen, Od levensbeschouwelijke grondslag. Ze doen verschrikkelijk goed werk. Maar ze moeten samenwerken, dan komt het werk sneller van de grond" pROFESSOR doctor Wim Schmidt slaaf tveer aan het filosoferen. Over het instandhouden van het le ven. Moet je de natuur z*n trrije loop laten bij «en oud baasje of moet je grote ingrepen doen. Hij zegt: „Daf is één van de allergrootste pro blemen waarmee de geneeskunde zit". De verhuizers zijn klaar. Op naar Nijme oen. De professor zegt nog: „Er is een dierenlaboratorium, daar zou ik me willen laten opereren, zo mooi". T\E in Semarong gsborsn tfyna»- coloaemoon hêêft trek ln stn 'ris drank ja. Maar albs ie ol i»ps* maar een etoaret. Ver» tn ssn ijskast naar pROF. Schmidt denkt Hardop verder. Over het dienstbetoon van jonge artsen („Als ze niet altijd uHtlen klaar staan, moeten ze maar zuurtjes gaan verkopen"). Vliegtui gen lawaaien over, AJevrouto Schmidt herinnert haar man aan dingen die nog moeten ivorden ge daan. Maar de professor Is nog tang niet uitverteld, „Ik ben opgeleid door professor Boerema in Amsterdam. Bij hem heb lk veel wetenschappelijk werk ge daan, exper1- enteel werk. Hij la de man van de hartoperaties onder koe ling. Bij (tot v. "k ben ik intensief betrokken geweeet. Op bepaalde as pecten hoop lk In Nijmegen terug te komen," „M'n grooLste belangstelling gaat uit naar galblaas, gal wegen, lever en altvleeskller. Daarover neb ik veel gepubliceerd. Hier ln Rotterdam heb ik geen tijd gehad .oor weten schappelijk werk. Ik ben er verdron ken in het routinewerk. Zo'n bloe dende maagzweer U natuurlijk erg belangrijk, maar het blijft routine werk' „Dat onderwijs, dat trekt me ge weldig. Temeer omdat de medische faculteit ln Nijmegen de vooruitstre vendste van het land la. Je wordt er verstandiger door, van onderricht geven. Je leert vin jonge mensen die le de kleren van het lijf vragen. Be langrijk is dat je Je openstelt. Dat gebeurt in Nederland nog te weinig, bijvoorbeeld hoogleraren die geen contact onderhouden met co-assi- •tentten en zo". f ADVERTENTIE U zit misschien met hetzelfde probleem als indertijd die mijnwerker; zekerheid voor de toekomst, promotiekansen ln werk dat u ligt, goed loon. Hoogovens biedt mensen die echt willen veel goede Juneen ia veel soorten werk en uitzicht op sen zékere toekomst Vul ondcr*U*nde hon in en stuur hem (in gesloten envelop) aan: Hoogovens JJmuiden. Personeelszaken, gebouw „Buitenhof". Ik stil prijs op meer informaties over tewerkstelling bij uw bedrijf Naam: 1 Adres: Woonplaat»: li J*. Bouw uw touKomut op ut*tl (ADVERTENTIE) Vim de mijn naar de trein. Dat is eigenlijk het verhaal van Age Dijkstra, voor man bij de spoorpioeg van Hoogovens. Hij bewijst dat je bij Hoogovens precies .dié baan kunt vinden die je het beste ligt. Hij zat eerst op de kalksalpeterfabriek. De ploegendienst lag hem echter niet zo goed, maar zodra er een geschikte plaats open kwam, kreeg hij overplaatsing naar de spoorpioeg. Ja," zegt hij, „Ik heb inderdaad ervaren dat ze hier van de leiding aandacht •voor je prestaties- hebben. Zo ben ik op het ogenblik weer voor een test gevraagd en dan vóel je dat er misschien nog meer mogelijkheden voor de toekomst in kunnen zitten." „En de rest? Dat zit ook goed, zelfs een huis had ik binnen de beloofde tijd. Da's ook iets dat werken bij Hoogovens aantrekkelijk maakt." Bouw uw toekomst op (taal yEen van de aardigste sta- tuswoorden van de laatste t|jd vind ik „symposium" Vergaderiogen, conferenties en congressen worden btfna niet meer gehouden, het zijn b|jna allemaal symposiums of sympo sia. Symposium betekent - tegenwoor dig! Wetenschappelijke bijeen komst ter bespreking van een bepaald onderwerp, waaraan een gehele dag wordt gewijd". Wie kan zeggen: „Ik moet vanmid dag naar een symposium" of wat nog beter is „ik heb morgen een symposium" zit goed. HU geniet de achting van velen. Niemand zal durven vragen wat er dan wel behandeld zal worden. Het woord zelf bergt zoveel problemen ld' '-r tafel worden gebracht, aan- r— -~ Gti worden, aan de orde ge- f den, ter discussie gesteld ri uw midden neergelegd 'k' of... nou j# u kent er zelf ti -k w 1 ren paar) in zich, dat infor- 11 ar net eigenlijke onderwerp o ;1 ju oorloof de Inmenging In het spec a! ime van anderen moes: worden gerekend, We zeggen dus maar niets en den ken zo. meneer heeft weer een symposium Moor het zou best eens kunnen, dat het ivoord aan getvieh tig held gaat t'er- liezen, uiant ln Zwolle konten volgen de maand een aantal experts samen om te praten over het instellen en het in stand houden van pleisterplaatsen voor, ia doodgewoon voor ganzen en die bijeenkomst zal heten „ganzen- symposium". Ja, al» ganzen nu ook al onderwerp voor een symposium kunnen zijn dan wordt het voor economen, juristen, kerngeleerden en andere specialisten wel erg moeilijk hun wetenschappe lijke vergaderingen nok zo te blijven noemen. Overigens, en dat Is heel aardig óm te weten symposium betekent oor spronkelijk iets heel anders. Kijk meer Sn Van Dale. Daar staet ,J5ig. drinkgelag met tafelgesprekken en gezellige omgang**. Je ziet het voor Je. ik vind, d*t we de» oorspronkelijke betekenis ln ere moeten herstellen. Hit lijkt me geweldig om losjes op -e merken: „Ik heb vanavond een symposium bij Jan". Daar zit je altijd goed mee. De mensen die aan een wetenschappelijke bijeenkomst den ken reageren met „zo"! en de insi ders die weten wat een symposium eigenlijk ie, reageren net zo. Maar voor de mensen die graag de moderne definitie willen handhaven zou het wel jammer zijn als de oude betekenis gemeengoed werd. Het congres van de Partij van de Arbeid zou dan nooit een sodaHstensympo- eium kunnen worden. Denkt u erom, dat dit weekend maar een buis van de Maastun nel in gebruik Is, Tot maandag ochtend 5 uur blijft de oostelijke buis dicht. Neem de Van Brienen- oordbrug al Is het een stukje om, of die goeie ouwe Willemsbrug. Als u met alle geweld toch door het muizengaatje onder de Maas door wilt, neem dan wat lectuur mee. Het kan wel eens drie kwar tier duren, ruimschoots gonoeg om een half pocketboek uit te le zen. Hst RoUtnUmsch Parool-abonnees kunnen oiu dtt ialafonl«gh Vin meandai UiiSKna 17.S0-t0,Q0tro* Telefoon 1«M9» Atannew bultan RMftm-eehUdain V Aangezien ik moet aan nemen, dat Het Vr|je Volk b|j de lezers van het Rot- terdamsch Parool wel niet stuk gelezen op de leestafel als u zo'n ding in buis heeft «I lig gen ben ik zo vr|j een door dit blad opgenomen ingezonden stuk met u door te nemen. Het betreft hier een Ingezonden stuk van de Rotterdamse provo Joop Stolk. Joop start met: „Niet voor het een of ander, maar de politie is mh kortgeleden behulpzaam geweest en daarom spreek ik mijn hartelijke dank uit aan het adres Haagseveer, Wat was er gebeurd? Dit: Joop z'n Solex was,, weg. Ie mand had het voertuig weggehaald om er een rondje op te rijden. Joop meldde het Hermandad en zie at volgende dag had de Rotterdamse po litie het rijwiel met hulpmotor keurig netjes bij Joop terugbezorgd. Provo'» zijn geen mensen, bij wie de uitdrukking goed dat er politie u in de mond bestorven Ugt. maar ln 0» geval moet provo Stolk toch tot. de conclusie komen, dat a geil ten er die' alleen zijn om happening» te versto- ren. Joop zegt ta zijn Ingezonden «tUK -r „Ai moet man ln het korps vaak overwerken, omdat er weer eep MP* pening aan de gang la en omstanders net nodig vinden een ordevemorta» teweeg te brengen, tod* bewijzen de ze zelfde mensen, die ervoor moeten overwerken mij een dienst, door een doodgewone (hoogconjunctuur) Sote* op to eporen. Ik ben er nu van over* tuigd» al ben Je een kapitalist, een proleet of een vleae langharige proyo, dat men geen onderscheid leem «a 9?° ieder tot zijn dienst wil ïlja Nu la het wei triwt»- dai dit taetete eerst tot provo Stolk is gen, nadat de politie zijn gastolen brommer heeft teruggebracht, t» vraag mij dan af J lézen fg® kranten, leest men nleti dat ageaw» kinderen uit het water plegen te-n*r Jen, ontonapte roven overmaatt®*"*?» bloed afstaan aan «waif gewonde mensen, gestolen voertuig*# OPfg^ en op tal van andere taneuMn-PenlttP* Mara zijn. Eindelijk is Rob tuigd; dat dë politte maakt Het wwr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1