Huize Spaland is nu geheel bezet Spaarbank Burgemeester H. modernenieuwe sema o hoofdkantoor Schiedam "■■■-■ «y MEDEWERKER(STER) WENS: SALARIS-BETALING MOET VIA BANKEN LOPEN Aan behoeften aangepast Wie heeft iets verloren? Jubilarissen bij Wilton WAIDO N.V. FILMAVOND g SCHIEDAM TIJDELIJKE TYPISTE STENOTYP! MODERNE VERLICHTING Laatste bewoonster ingehaald Medische dienst Glazenwasser nam loonzakjes weg Citroen agent KERKDIENSTEN Modern-getinte overgordijnen maken uw kamer licht en gezellig. De Zwitsersche verft ze, in alle kleuren. Zelfs van donker naar licht. Vanaf f 3,50 per m2. Laat De Zwitsersche 't opknappen! TREINEN-MINIATUURBOUW- 4? VOOR koeriersters Tel. 135430 zaterdag 1 oktober 1966 - pag. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Het Ne derlandse Eoode Kruis bestaat in 196? honderd jaar. Een jubileum dat be paaldelijk niet ongemerkt voorbij zal gaan, want daarvoor neemt het Rode Kruis een veel te belangrijke plaats In onze samenleving in. Ook in Schiedam, Het praktisch ingestelde hoofdbe stuur van deze hulp-verlenende instel ling wil van het jubileum meteen ge bruik maken om het ledental, thans rond 850,000, op te voeren tot een ge wenst miljoen. „Eén op de drie gezin nen lid" is de leus. Daarvoor zal een grootse propaganda-actle worden ge voerd. Meer leden betekent ook meer geld voor een beter volvoering van de rond zestig taken die het R.K. op zich heeft genomen. WERVING Ook In Schiedam vindt het afde lingsbestuur dat het ledental van rond 4,800 best wat hoger mag wor den. Dus een jublleum-ledenwerf-ac- tie. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan medewerking van de jeugd, om als wervers voor nieuwe le den op pad te gaan. Met een premie, uiteraard. Dit is dan een fraaie, speciaal ontworpen en moeilijk anders te verkrijgen Roode Kruis-sleutelring. Die zijn „in" mo menteel. Voor elke 5,— aan contri butie van nieuw-geworven leden een sleutelring. Bij het aanbrengen van tien leden als extra-premie een boe ken- of platen bon en dan nog drie premies voor hen die hoger kanen. Nu is statutair de minimum-contri butie één gulden, doch dat dateert nog uit de jaren dertig. Gevraagd wordt dan ook om een contributie van 2,50 per jaar. Of hoger! Naast deze wervingsactie tot 1 janu ari 1967, in het jubileumjaar meer attracties. Maar daar hoort u later meer over. SCHIEDAM, zaterdag. Met weemoed vervuld heeft de Spaar bank Anno 1820 het pand aan de Lange Haven verlaten en het hoofdkantoor gevestigd in het nieuwe kantorencomplex aan de Lange Nieuwstraat 195, dat gistermiddag door burgemeester H, Roelfsema, in aanwezigheid van zeer vele genodigden, officieel is geopend. De Spaarbank groeit zó voorspoedig en neemt zóveel nieuwe taken op zich, dat het oude pand eenvoudig geen ruimte genoeg meer bood voor de „klanten" èn voor het personeel. Wel is nog nauwkeurig overwogen om het oude pand te restaureren en inwendig uit te breiden, maar dat kwam zo duur uit, dat het beter was naar een ander kantoor uit te zien. De laatste inwoonster van Huize Spaland, mevr. Verstraater-Kek doet haar intrede, lartgB een rij juichende verzorgsters en bege leid door directrice zr. M. van Horssen (rechts). (ADVERTENTIE) dankt voorzitter P, Schalberg (rechte) voor het geschenk aan de gemeente duizend gulden voor het Carillon-fonds. Burg, H, Roelfsema, die het nieuwe hoofdkantoor van de Spaarbank Anno 1820 opende De kans kwam, toen de Rotterdam- de directeur van de Nutsspaarbank. in sche Bank, na de fusie met' de Am- Maassluis (die bij de stichting in 1851 sterdamsche Bank, afzag van het plan door de Schiedamse Spaarbank is ge- een kantoorruimte te betrekken in het hotpen!) en namens de „bouwheer" te bouwen kantorencomplex aan de door mr. Roos. directeur van de HAV- Lange Nieuwst-at, waarvan, zoals be- Bank. kend, de HAV-Bank de „bouwheer" Is. De constructie is wat Ingewikkeld. De HAV-Bank moet namelijk de kantoren uitbreiden. Dat kan alleen op de plaats waar nu nog steeds (zij het lang meer) het hoofdpostkan toor staal Volgens plan zal daar dan ook een hoog, twaalf etages tellend, kantoor komen. Met de PTT is toon (ADVERTENTIE) overeengekomen dat de HAV-Bank aan de overkant van de Plantage een nieuw kantorencomplex zou stichten, ■waarvan de Posterijen een (groot) deel van de benedenruimte heeft ge kregen, waar het hoofdpostkantoor op vrijdag 14 oktober geopend zal worden. Het bestaande hoofdpostkan toor, dat ook al veel te klein is gewor den, zal dus binnenkort verdwijnen. GESCHIEDENIS Bij de opening van dit fraaie en zeer modern Ingerichte nieuwe kantoor, dat een „parel aan de moer van spaar banken" werd genoemd, heeft de heer P. Schaberg, voorzitter van hel be stuur, uitvoerig de wordingsgeschie denis van de Schiedamse Spaarbank geschetst. Hoe in Januari 1820 werd beronnen met één zitting per week, dp zaterdagavond van 8 tot 9 nnr (in de zomer een uur later, want men werkte tot het donker werd!) In de kerk van het St, Jacobs Gasthuis, waarhij men minimaal vijf stuivers per keer en maximaal 300 gulden per jaar kon Inleggen. Pas na vijftig jaar, in 1870, ontstond de behoefte aan een eigen kantoor. Dat (ADVERTENTIE) werd na zeven jaar zoeken gevonden in een pand aan de Boterstraat, thans genummerd Hoogstraat 180. Doch ook j daar werd de ruimte spoedig te klein, zodat men uiteindelijk het herenhuis aan de Lange Haven 80, tevoren de woning van dr. Nolet, betrok. Hoewel enkele malen verbouwd is de ruimte ook. daar tenslotte te krap geworden, zodat men nu, voor de derde maal in 146 jaar, is gaan verhuizen. Met een obligo van ƒ58 miljoen neemt de Schiedamse Spaarbank een zéér eervolle 2 le plaats in in de rij van Nederlandse Spaarbanken. „Maar wij blijven streven naar een hogere plaats op de ranglijst", verklaarde de heer Schaberg, die ook een „wensdroom" ontvouwde: dat de uitbetaling van sa larissen van bedrijven nog eens via de spaarbanken zou kunnen geschieden. „Dat zal er vroeg of l.at toch van komen", vond hij want men is er al op aan het studeren. WENSDROOM Burgemeester Roelfsema zou daar op aanhaken. Wanneer een derde deel van de girale salaris-uitbetaling via de banken zou gaan lopen (wat in Duitsland reeds het geval is), dan be tekent dit een jaarlijkse omzet van J 17 miljard. En als dan drie procent van dit salaris-bedrag gespaard zou worden betekend dat 500 miljoen voor de banken. „En misschien", zo kwam de burgemeester met zijn eigen wensdroom, Jkan een deel van dit in achiedam gespaarde geld geïnvesteerd worden in even mooie gebouwen als nu te gebruik wordt genomen." Ook mr. F. Webers, adj. directeur van de Ned. Spaarbank Bond zag deze salaris-betaling via de banken er be slist wel komen. Verder is nog ge sproken door de voorzitter van de Ned. Ver. van Spaarbank-directeuren, door (ADVERTENTIE) Tot slot bood de heer Schaberg bur gemeester Roelfsema een spaarbank boekje aan met een bedrag van 1000, bestemd voor de Stichting Carillon, die streeft naar restauratie van het klokkenspel in de St. Janstoren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Glazen wasser J. J. v.d, S. (19) is gisteren door de i*echerche gearresteerd. Hij had 's morgens bij het werken op de zesde verdieping van het Groothan- delsgebouw, uit een kamer dertien loonzakjes weggenomen met een totale inhoud van 5.000. SCHIEDAM In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de vol gende artsen te raadplegen: P. Sprey, Singel 76, tel. 268250; P. v. Santbrink, Jan van Zutphenstraat 2, tel. 262562 en G, in 't Veld, Willem de Zwijger laan 23, tel. 268599. Geopend ls apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Bokelweg 8890, Schiedam Tel. 15 3655. SCHIEDAM, zaterdag Tijdens de maandelijkse huldiging In de kantine van het hoofdkantoor van de Werf Wilton Fflenoord te Schiedam heeft directeur C. H. Meeuwisse gisteren aan drie werknemers de Ere-medaille in brons b(j de Orde van Oranje Nas sau uitgereikt. Dit waren de beren M. F. Bagjjn, ketelmaker aid. apparaten bouw uit Rotterdam en A. Viseer, bankwerker Uit Vlaardingen. die hun 40-jarige jubileum vieren en aan de heer J. Molenaar, beambte personeels administratie uit Rotterdam. Verder zijn een aantal jubilarissen, gehuldigd. De heer A. M. Visser, chef correspondent uit Rotterdam die veer tig dienstjaren heeft en zes jubilaris sen met 25 jaar dienst. Dit zijn de heren J. H. Kuiters, zager en P. van Oordt, constructeur beiden uit Schie dam; M. Briel, baas afd. verzlnkerij; J. A. Broekman, voorman ijzerwerker; A. de Jong, kotteraar; allen uit Rot terdam en P. v. Heest uit Vlaardingen. SCHIEDAM. Ondertrouwd: N. van Dorp, 23 jr. en C.. van der Berg, 20 jr.; H. N. van Dunnen, 23 jr en H. F. Weber. 21 jr.; A. van Dijk 26 jr. en I. M. Halier 22 jr.; A. P. A. van den En- den, 29 jr. en A. Buijs, 21 jr.; F. H. G. J, Grandia, 19 jr. en J. van 'tHoen, 19 jr.; G. J. van den Hondel, 21 jr. en D. S. Wiese, 21 jr.; C. A. Roskam, 21 jr. en T. P. v. Hols!, 18 jr.; J. G. Soholte, 26 j. en J. G. M. Rensman, 20 jr.; A. W. van der Sluijs 22 jr. en M. M. M. v. Hoek 19 j.; H. Tetlelaar, 20 jr. en C. C. Elderhorat, 18 jr.; J. W. A, Zwart, 28 jr. en A. H. Lauwaars, 24 jr. Gehuwd: B. Vrij, 22 jr. en E, L. van Iperen, 20 jr.; F. J. M. Offermans, 24 jr. en M. W. B. v.d. Vliet 21 jr.; N. F. I. M. van der Vliet, 20 jr. en Y. de Bruin, 19 jr.; R. Buijtendijk, 22 jr. en A. B. G. L. van den Brink 20 jr.; M. J. van Zundert, 27 jr. en T.-J. M. Schaap, 29 jr.; J. B. J, Putter, 22 jr. en G, van Dyk, 20 jaar; B, G. van Dam 23 jaar en A. A. de Bruin. 21 jaar; C. J. van der Steen, 24 jr, en J. Esbach, 20 jr. N. F. P. -M. Elshof, 23 jr. en C. G. H, M. Oomen, 22 jr.; P. J. Snijder. 25 jr. en J. van der Veen. 19 jr.: P. S. W. G. Klooster man, 26 jr. en H. A. I. van Vondercn, 18 jr.; J. Bremer, 22 jr. en H. W. Könemann, 19 jr.; C. Mees, 32 jr. en J. Potmis, 32 jr.; T. W. G. Scholten 29 jr. en E. van Aalten, 18 jr. Géboren: Remy M. z.v, J. H. Kuiters en P. C. Holswilder; Marcellinus L. H. z.v. G. C. Vermunicht en M. A. L. van Collenburg; Fietemella C. d. v. J, F. Kamp en A. Kosten; Jacqueline d.v. J. Groeneveld en N. Jongman; Jeroen z.v. H, C. Frenks en G. Geveke. Overleden: P. A, Elberse, 67 jr.; M. van Lienden, 68 jr. 1 SCHIEDAM Ned. Herv. Gem. Grote kerk: 10 uur ds. A. Hoffman (H. Doop) en 17 uur ds. D. J. Spaling. Bethelkerk: 10 uur ds. D. J. Spaling en 19 uur ds. A, le Coq. Opstaridings- kerk: 10 uur d«. A. le Coq en 19 uur ds. H. W. Hemmes, Vredeskerk: 10 u en 19 uur ds. J. G. Jansen (H. Avond maal). Ned. Herv. Gerei. Evang. Gebouw Irene: 10 uur dhr. G. v. d. Kamp (Den Haag) en 16 uur ds. J. Batelaan (Den Haag). Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. Zuurdeeg (Maarssen). Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds. A. Steinbart, Baptisten-gem een te. Lange Haven 129: 19 uur samenkomst. Oad-Kath.kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 19.30 uur Verlossingssamenkomst. Hoogstr. 18.30 uur Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten o.Lv. majoor en mevr. C. Geratel. Jehova's Getuigen Volksgebouw: 18 uur Openbare toespraak en 19 uur Wachttorenstu die. Gem. v, Oorspr. Christendom. Lan ge Haven 129: 16 uur prediking o.l.v. dhr. N. v. d. Brugge (Den Haag). Oud-Geref.kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: 9 uur en 15.45 uur ds. J. H. Grisnigt (Gouda). Stomen - Wassen - Verven SCHIEDAM Broersvest 127, tel. 266877 Speelgoed Print en Speelgoedhuis Teba geven donderdag 6 oktober a.s. om 20.00 uur een li in Gebouw Irene, Nieuw» Haven 155 - Hoe maak ik een vaste baan, tunnels, heuvels, enz. In de pauze krijgt u een gratis consumptie. ;£j Toegangsprijs f0,60 Kaarten verkrijgbaar bij: 3 Speelgoed Prins I Speelgoedhuis Teba «mi>nt»mwB I or.wa»u«i*mn Mgr.N<taMtaim«4,tel.iei7« ïeMtslSM. 'S Gevraagd. ROLFrm vergeten? De am?1?8**, "te04 vöor u ktear. AUe toorten fUnu. rota K. van Vuuren. Hoogstraat ioq. Rjg .^TOTO'S klaar terwijl Foto v,n Vuuren. Ioa' Schiedam. Ttl- Voor het bijhouden van voorraad- en inkoop, administratie. Leeftijd plm. 21—30 jaer. Praktijkdiplomi boekhouden of gelijkwaardige opleiding strékken tot aanbeveljng. Sollicitaties te richten aern ■- j N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" K Buitenhevenweg 50 Schiedam i,- V Telefoon 259057-26*71#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2