Zeehavennota is teleurstellend Succes voor dr. Meinsma met bezwaren tegen roken m ROTTERDAMS DAGBOEK Een brokje modern katholiek denken Itemma y Opstellingen van Sparta en Floriana ROTTERDAM RIJNMOND VOORZITTER K.v.K. DRS. DRIEBEEK: OPNIEUW METRO- RIJTUIG IN ROTTERDAM Ook in Rotterdam veel gevallen van vergiftiging door kolendamp JURY BEÏNVLOED OP STUDENTEN WEDSTRIJD Herfstshow voor schoolkinderen van Crooswijk Rotterdamse Gezins- en Credietbank zal worden geliquideerd Hotel-Garni op Schouwburgplein kan het huidig bouwtempo in 1970 gereed zijn Mr. Davies op vliegveld begroet Ned. Danstheater met „Point of no return" Arbiter voor Sparta-Floriana debuteert in Europa-Cup Coasterkapitëin schuldig aan vergaan schip Femim is gezellig en verruimt uw blik. ROTTERDAM, woensdag. „De geehavennota van de regering; heeft sowel naar inhoud als naar opzet In vele opzichten teleurgesteld." Dit zei gistermiddag de ondervoorzitter van de Kamer Van Koophandel en Fa brieken, drs. E. O. M. Driebeek, til den» een openbare vergadering van de kamer. In het bijzonder betreurde hij het dat de nota In de loop der jaren ven voorbereiding aan eigen karakter heeft ingeboet; naar zijn mening ia de nota "duidelijk door de planolo gie overwoekerd." „De problematiek van de ruimte lijke ordening, waarvan niemand de grote betekenis zal ontkennen, Ss op de voorgrond gekomen en heeft de nota een sterk introvert karakter ge geven. De Internationale aspecten zijn In het gedrang gekomen. Als eon ech te zeehavennota li het atuk helemaal uit balans geraakt." Aldus do heer Driebeek. Hij deelde de leden van de kamer mede dat met spoed wordt gewerkt aan de Inbreng van de kamer bij het te voeren overleg. Het ligt in de be doeling dat de Kamer van Koophan del spoedig in overleg zal treden met de gemeente en de Scheepvaart Ver eniging Zuid voor het bepalen van een voorlopige gedragslijn. GISTEREN is weer efen metro- rijtuig in Rotterdam gearriveerd. Ditmaal kwam tiet treinstel aan op de Rijnhaven, waar velen van hun be la ngstel li ng blijk gaven. (Van een onzer verslaggever») ROTTERDAM, dinsdag. Evenals byna overal elders in het land heeft zich ook In Rotterdam in de afgelopen dagen oen aantal gevallen van kolen dampvergiftiging voorgedaan. Vrij dagavond werden zeven mensen, door gevolgen van kolendamp buiten be wustzijn, in Rotterdamse ziekenhui zen opgenomen. De oorzaken van een grote vorming van koolmonoxyde kunnen verschil lend zijn. De recente gevallen in het noorden en oosten-van het land.zijn vooral.-te wijten aan het ontbreken van wind, waardoor er geen trek ln ae schoorsteen was. Verder het geringe verschil tussen binnen- en buitentem peratuur. Een algemeen verschijnsel is, dat men de kachel niet voldoende laat doorbranden. Immers, een ge deelte van de warmte is nodig om de schoorsteentrek te onderhouden. Als men in deze tijd, waarin normaal nog niet gestookt wordt de kachel te snel afsluit is de kans op de vorming van koolmonoxyde groot. Koplmonoxyde, het produkt van onvolledige verbran ding, is Iets lichter dan lucht en ver spreidt zich dan ook snel in het ver trek; bovendien dringt het gemakke lijk door nauwe spleten en fijne ope ningen heen. Ir. C. W. Bal, chef vau het gemeen-1 teli)k Woningtoezicht is vau mening DE JURYLEDEN mr. H. K. J. Beernink, dr. L. Meinsma en Kees Pellenaars bij de sigarenrookwedstrijd. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, woensdag. Van de gelegenheid, die hern als jury voorzitter bij een sigarenrookwed- strijd van studentenvereniging SSR in Utrecht werd geboden, heeft dr. L. Meinsma (van de an- ti-rook-eampagne) gebruik ge maakt om opnieuw zijn bezwaren tegen het roken naar voren te brengen, ZUn waarschuwende woorden had den onmiddellijk Bucces by de twee andere Juryleden, toch fervente siga renroken», CHU-fractlevoorzlttcr mr. H. K. J. Beernink en ploegleider Kees Pellenaars. De „Pel" beloofde cr voor lopig voor drie maanden het roken van sigaren aan te geven en mr. Beefnlnk beloofde op de terugweg naar Den Haag in een ,mlet-roken"-compartl- ment van de NS te zullen plaats ne men. De sociëteit van de studentenvereni ging (die het twaalfde lustrum viert) was vol studenten en -ook toen dr. meinsma, te midden der achterover- liggende rokers, een aan de studenten sfeer aangepast anti-rook praatje af- Btak „Ik begrijp", zo zei hU, „dat de stu dent met zijn geringe status naar een mlddol grijpt om het gewicht van zijn positie te accentueren. Maar waarom dan geen zuurstok, toch een mannelijk symbool by uitstek, U lacht er om, maar twee jaar geleden zou u ook hebben gelachen om een minirok, ter wijl lk mij heb laten vertellen, dat die nu toch „hip" is. Waarom voegt u zich niet bij de elf procent van de bevol king, die met roken ls gestopt. Ook si garen roken is gevaarlijk". Dr. Melasma was begonnen te ver tellen, dat hy sioh had verbaasd over het lof van de feestcommissie hem uit te nodigen. „Met het zelfde lef heb ik die uitnodiging aanvaard om de feest vreugde waar mogeiyk tc ondermij nen. Want geluksvogels onder u halen, al rokend, de vijfenzestig wel, maar er zulten er ook onder u zijn, die voor hun vijftigste met achterlating van vrouw, kinderen en hypotheekschuld Jong en tragisch aan hun einde ko men door longkanker". Al was dr. Meinsma juryvoorzitter, hij distantieerde zich, toen de rook- wedstrUd was geëindigd, van het uit reiken der prijzen; rookgerei. „Daartoe benoem ik mr. Beernink ais vicc- voorzltter". Achterover leunende rokers (Van eon onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De cerate opzichter van het KraUngse Bos, de heer M. v. Brandwijk, heeft gis termiddag in gebouw CrooswUksewcg 104, de herfstteatoojutelling „Vogels in en rond het Krallngse Bos" geopend. De tentoonstelling, ouder auspiciën van de commissie jeugdnatuur-talent, afdeling Crooswijk, heeft als doel leerlingen uit hoogste klassen van de lagere scholen contact te brengen met de natuur. Nadat de voorzitter van de commis sie, M. van Hattem, een welkomst woord had gesproken, opende de heer Van Brandwijk de tentoonstelling. Hij zei onder meer; „De jeugd van nu weet hoe ze met de natuur moet om gaan, Vroeger gebruikten we enorme bossen prikkeldraad om baldadige jon gelui uit har kostbare groen -te weren. Nu is dat niet moer nodig", Na de film „Wij zetten een boom op" (misschien liever: „We breken een bos af") hield boswachter P. Breuro een hartstochtelijk praatje over enkele van de 73 soorten vogels uit hot Kra Ungse Bos. Tenslotte maakte men een rondgang over de tentoonstelling, waarin hét bos hot centrale onderwerp is. Veel aandacht ls besteed aan het JaarlUkse opkweken van plantjes door de leerlingen uit de hoogste klas van de lagere school. Zoals leder jaar worden de planten ook op deze herfsttentoonstelling ge toond. In het kader van de tentoonstelling begint zaterdagmorgen in hetzelfde gebouw een dlerenshow, wanrbU een jury alle door de kinderen mee- Êebrachte dieren bekijkt, prijzen toe- ent en zonodig raad geeft .voor de verzorging van het dier. Aan deze show kunnen alle kinderen deelnemen. BOTTERDAM. atantae. Ata. na- sleep van de Telxcira de MattoB-bank zaJ. de Rotterdamse Gezlns- en Crediet bank worden geliquideerd. Deze bank heeft bemoeienis mat de verkoop en van betaal- en spaarzcgels. Op 1 januari zal de batik zijn activitei ten staken. Het 35 man tellende perso neel heeft inmiddels voor hot grootste deel een nieuwe betrekking gevonden. De bank, die in 1964 werd overgeno men door dra. F., beherend vennoot van Tetxeira de Mattos, had nogal wal kleine spaarders. Zij zullen geen na delen van de opheffing ondervinden. Ook de N.V. Bodeto. een onderdeel van de Gezlns- cn Credlelbank zal worden opgeheven. Deze N.V, hield zich bezig met huurkooptransaclies. ROTTERDAM, woensdag. Mis schien ls het een optimistische prog nose, maar als we in dit tempo door gaan kan de bouw van een hotel- garnj op het Schouwburgplein ln 1970 gereed zijn." Aldus ir. F. W- C. Blom, lid van de Kanier van Koop handel, toen hij een korte toelichting gaf op de verrichtingen van een oommissie ad hao, die dc problemen rondom het te bouwen hotel aannex studentenflat bestudeert. Hij deelde mede, dat de hulp van architect E. JT; Groosman is Ingeroe pen. teneinde eert duidelijk inzicht in de kosten té 'krijgen,. Hij benadrukte dat voor de bouw van de zijde van het bedrijfsleven hulp nodig Is, daar de subsidie, die het ministerie van O. en W. geeft voor het bouwen van stu dentenflats, alléén onvoldoende zal zijn. De heer L. J. A, van Doom liet bij de rondvraag tijdens de vergade ring van de kamer enige kritische ge luiden horen. Hij wilde niet te opti mistisch zijn. Ook al zal het hotel- garni er in 1970 staan, zo zei hij, dan nog is het te laat voor de oplossing van het hotelvraagstuk in Rotterdam, dat men in deze tyd de kachel flink moet laten doortrekken; „We zitten op het ogenblik in een overgangstijd, waarin we ons afvragen of de kachel al dan niet aan moet. Het is eigenlijk nog geen stookseizoen. Veel mensen maken de kachel dan „even" aan en sluiten hem veel tc vlug weer af. Hier door krijg je een onvolledige verbran ding, waardoor koolmonoxyde vrij komt. Het beste is om de kachel flink te laten doortrekken en wanneer het dan te warm wordt ln de kamer, dan de ramen maar opent Ik begrijp ech ter wel dat dit financieel niet erg aantrekkelijk is". Ook dr. L. Burema. directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige- Gezondheidsdlenst, is van mening dat zuinigheid dikwijls dc oorzaak van on voorzichtig handelen is: „Omdat het momenteel nog niet zo nodig ls om de kachel aan te hebben, wordt zuinig gestookt en dat geeft nu juisl de moeilijkheden, Wat de mensen be slist niet moeten doen: de kachel te vlug afsluiten". De koolmonoxyde wordt, na inade ming, in het bloed opgenomen, dat daardoor onbruikbaar wordt voor hel opnemen en transporteren van zuur stof. Als gevolg hiervan krijgen de weefsels zuurstofgebrek. De ..vergifti gingsverschijnselen zijn dus het ge volg van Inwendige verstikkingen, Dikwijls ontstaat lichte hoofdpijn, mis selijkheid of spierzwakte. Dat laatste kan zelfs zo groot worden, dat mert niet meer in staat is de ramen te ope nen of het vertrek te ontvluchten. "Wanneer Iemand als gevolg van koolmonoxyde buiten bewustzijn fc geraakt, dan is het zaak hem zo spoe dig mogelijk uit de gevaarlijke omge ving te halen, In de frisse lucht zal dc koolmonoxyde geleidelijk het bloed verlaten. Dit proces kan worden be spoedigd, door het zuurstofgehalte ln de longen te verhogen. Inplaats van lucht laat men het slachtoffer dan zuurstof inademen, waardoor, de ademhaling dieper wordt en versmelt Weinig belangstelling voor 'De dame uit Maxim' ROTTERDAM, dinsdag. Voor een slecht bezette zaal heeft dè Ne derlandse Comedie gisteravond in de Rotterdamse Schouwburg een voor stelling gegeven van George Fey- deau's „De dame uit Maxim." Onze toneelrecensent Hans'van den Bergh noemde de voorstelling na de première een feest en een' bewonde renswaardige éénmansproduktie van Bob de Lange, die telkens weer inspirerende motor bleek. Bijzonder mooi doorwerkte typeringen ln de on stuimige actie van deze briljante Feydeau-klucht leverden Guus Oster, Ellen Vogel en Jules Crolset. De voorstelling ls nog vrij enthou siast ontvangen. DE HEER AARSE, de voorzitter van de commissie betaaW voet bal bij Sparta, verwelkomt de Britse scheidsrechter Davies. Rechts arbiter Joop Vervoort en bovenaan de vliegtuigtrap de grensrechter Godfrey en Edwards. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Spar ta en Floriana spelen vanavond ln het stadion Feijenoord in de volgende op stelling: Sparta: Doesburg; Buitendijk, Lase- roms; Eijkenbroek, Ter Horst; Kemper en'Bosnia; .Onsman, Bouman, Bosveld en Vermolen. Floriana: Borg; Debono; Grima, De- battlsta, Mlcallef; Galea en Phillips; L. Borg, S. Borg, Cauchi en Caruané. (Van onze kunstredactie) UTET Rotterdamse balletpubliek heett gisteravond in de Rotter damse Schouwburg tijdens de eerste voorstelling in het nieuwe seizoen door het Nederlands Danstheater kennis kunen maken met Hans van Manens ballet "Point of no return". Dit ballet ging in première in het Hol land Festival, möar haalde Rotter dam ln juni/juli niet, - - Naar aanleiding van de eerste voorstelling heeft onze recensent A. T. Kamphoff gestéld dat dit drama tische werk .van Van. Manen te veel vraagtekens opróepit en te weinig be antwoordt. Desondanks noemde hij het een boeiend werk datzich be weegt rond het inmiddels wat versle ten rakende thema van de onbe staanbaarheid van volmaakt mense lijk contact. De uitvoering was niet geweldig' maar dat kon best komen door de uitermate rumoerrige en giechelige zaal, voor een groot deel gevuld (ge stopt) met zeer jeugdige scholieren. De rest van het programma vermeld de de Danses concertantes van Job. Sanders, Casse Noisette van Lev Ivandv en De anatomische les van Glen Tetley, die, gezien de regelma tige terugkeer, ln Rotterdam waar schijnlijk maar moeizaam geleerd wordt. i (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag. Gis termiddag om kwart voor drie is de Britse arbiter H. D. Davies, die van- avond belast zal »Un met de leiding van de wedstrijd SpartaFloriana F.C., in Rotterdam aangekomen. Op het sombere en, kille .vliegveld Zestienhoven werden mr. Dóvlesen zijn grensrechters K. Godfrey en H. Edwards verwelkomd dooi- de heer Dolf Aarse, de voorzitter van de com missie betaald voetbal by Sparta, en de Bcrkelse scheidsrechter Joop Ver- voort. 1 j De weedstrijd van vanavond beté kent voor de 38-jarige Mr. Davies de eerste ontmoeting die hy* in Neder land zal leiden. De uit Cardiff in Wales afkomstige arbiter ls eenmaal eerder in ons land geweest( niet in Rotterdam overigens), maar dat was tijdens een vakantie. Sparta—Floriana F.C., zal, voor Mr. Davies, die van beroep bouwkundig ingenieur is, zijn eerste Europa-Cup duel zijn. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, woensdag, B|j de behandeling door de raad voor de scheepvaart heeft de hoofd inspecteur voor de scheepvaart kapi- telzrJ. V. V- van het Rotterdamse kust vaartuig „Oranjepolder" schuldig be vonden aan de aanvaring met het Franse mus. „Yang T*e" btf de zuid kust van Spanje, waardoor de „Oran jepolder" sonk en een Spaanse xeenun werd vermist De hoofdinspecteur was van me ning, dat do kustvaartkapitein ih zijn navlgatiebeleid had gefaald en vroeg de raad hem voor de-tijd van acht maanden de bevoegdheid om als kapi tein op zeeschepen te varen te ontne men. Bij het vaststellen Van deze schor- singstijd heeft de inspecteur rekening gehouden met de mogelijkheid, dat op r de „Yang Tze" fouten zijn. gemaakt en dat de'reder zijn kapitein beter had moeten inlichten omtrent het radar- gebruik. De reders moeten er voor zor gen dat de bemanning met .moderne navigatieapparatuur weet om te ga?n. (ADVERTENTIE) INTERNATIONALE CONSUMLNTBN&EURS Dulzend-en-één nieuwigheden, die hier en over de grenzen zijn ullgedaoht om het u gemakkelijk ie maken en uw huishoudelijke taken te verlichten, Vindt u-op de VAKBEURS VOOR HET QEZIN. 161 interessante en attractieve stands met voorlichting. Vele manifestaties en demonstrabes e.«; de Loncjenae Ideal Home "Blue Ribbon" expositie een doorsnee compleet Ingerichte woning van het Bouwfonds Ned. Gemeenten "Verwarming" door hel Bouwcentrum da nieuwste keukens. Geopend van 10-17 en 10-2230 uur. Zondags gaslotan. ^AHÖY'-HELIPORT t/m 13 OKTOBER ROTTERDAM/BIJ HOFPLEIN Gisteren ben ik getuige geweest van een brokje mo dern katholiek denken, dut my beurtelings met verbazing en ergenis vervulde. Deze ervaring deed ik niet op tijdens een oecumenische bijeen komst, maar tydens de opening van een katholieke school te Rotterdam. U moot eerst de voorgeschiedenis weten. Er bestaat een (neut ra la) stich ting koninklijk onderwijsfonds voor cte scheepvaart, welke stichting het on derwijs aan schipperskinderen behar tigt. Tot voor kort beheerde de^e stich ting (kortweg KOF genaamd) drie neutrale dag-nijverheidsscholen voor de Rijn- cn binnenvaart en dc kust vaart, een soort bijzondere lts. Kinde ren van alle gezindten bezochten en bezoeken deze scholen. Op de scholen en op de daarbij be horende internaten werd ook aandacht geschonken aan godsdienstlessen en kerkbezoek voor de diverse groeperin gen. Dominee en pastoor ontmoetten elkaar in dc gangen. Eigenlijk was dit een fraai stukje oecumene. Even zag het er zelfs naar uit, dat er een onderwijsgebied zou ontstaan, dat helemaal openbaar wai. Dit ge beurde natuurlijk niet, De katholieken begonnen zich als eersten te roeren. Men wilde een eigen katholieke dagnijverheidsschool. Daar voor was nodig een „nodlgverklaring" van de gemeente Rotterdam, Die werd aanvankelijk niet verstrekt. Rotterdam zag niet de noodzaak in van een katho lieke school naast een voortreffelijke neutrale school. Er moest wat op gevonden worden. Partüen, waaronder nu ook de chris te- lijken, kwamen om de tafel. Men vond hoe kan het anders een compro mis, dat vanzelfsprekend geen com promis wordt genoemd maar een vorm van eendrachtige samenwerking met" een gemeenschappelijk doel, hetgeen uatuuriyic Iets heel anders ls. Het KOF wijzigde de statuien en ka tholieken en protestanten traden toé tot het centrale bestuur. De „grote sa menwerking" was er. Gisteren werd de katholieke dagny- verheldsschool voor de RUn- en bin nenvaart officiéél geopend; in Amster dam gaat volgend jaar een christelijke „schippersschool" van start. Er is gisteren vanzelfsprekend uit voerig nagekaart over de geschiedenis van deze samenwerking. Daar werd zelfs zeer openharig óver gesproken. Zo noteerde lk de opmerking, dat het Roomse verlangen naar een eigen school nogal wat beroering had gewekt by het KOF bestuur,'waar men van'het standpunt uitging dgtop de algemene scholen toch voldoende rekening werd gehouden met alle richtingen. Het woord „schoolstrijd" viel ook even, al werd het aarzelend uitgespro ken. Opgemerkt werd ook, dat de con tacten eerst moeilijk lagen, dat de een heid van het onderwUs in gevaar was, dat het eigenlijk wel een „gekke situa tie" was en dat men elkaar beter moest leren kennen. Het gekraak van het confessionele breekijzer dat enkele ja ren geleden in deze neutrale onder wijsinstelling was geplaatst, was nóg duidelijk hoorbaar. Een van mijn Roomse tafelgenoten merkte op: Ik heb het gevoel, dat we een step terug hebben gedaan. Hij zei het zacht. ontschuldigend gezegd hadden zich alleen maar afgevraagd of het we! juist was. dat er uitsluitend algemene dag nijverheidsscholen voor schipperskin deren waren. Kijk, dat onderwijspro gramma mocht best overal gelijk zijn. Een Roomse schipper rondt een ton niet anders dan rijn protestantse colle- J;a. Het ging vooral om de bij de «cho- en behorende internaten, die toch als een verlengstuk van het gezin moeiten worden beschouwd en waar toch plaats moest 2U0 voor principiële ha- zlnntng en beleving van het geloof 7Jc stond op het punt om uit te roe pen: Maar natuurlijk beate Roomse medemensen, natuurlijk mogen jullie een eigen school, met eigen internaat. met eigen principiële bezinning. Maar waarom doen jullie er zo moeilijk, overJullie doen net of juiliè een pro dukt moeten eerkopen, dat anno J96f> eigenlijk niet meer op de markt mop worden gebracht. Klik, dat ls nu wat ik .noem „mo dern katholiek denken": 25 keer Wat officieel met luider stem wérd verkondigd was een en aj vriendelijk heid. Vooral van r,k. rijde werden forse duitan in-het oecumenische zakje gedaan. De toespraakjes stonden hele maal bol vaa „eendrachtige samen werking", „wederzijds begrip", „onder ling vertrouwen", „en gemeenschap pelijk doel", ..saman voortgagn op de gekozen weg". Zeker man wilde niet ontkennen, dat er moeilijkheden waren geweest, dat men tot elkiar had moeten komen, maar thans was er van controverses geen sprake meer. Een men moest ook vooral niet den ken, dat de groeperingen door dik en dun wilden vasthouden aan de ver worven heilige huisjes. Men stond hier ook niet om voor eigen parochie te preken. Dat was het allemaal niet. De katholieken en dit werd bijna ver woorden' eendrachtige samenwerking laten vallen, twaalf keer opmerken dat je het volste vertrouwen hebt ln Je partners, vUf keer je gehoor met „be grip" (al dan niét met pathetische bij voeglijke naamwoorden) om de oren slaan. Verder een handjevol gewaagde grapjes verkopen dat zijn we im mers zo gewend van de moderne ka tholieken vooral ook op het eigen hul», waaruit moét blijkeh, dat eert ha- ie boel standpunten allang zijn over wonnen en dat het concilie zo vernieu wend heeft gewerkt; maar tenslotte gewoon doorgaan met' preken voor eigen parochie. Als Je een helg ochtend opdèf.begrip en samenwerking bent bedoiyen ga je automatisch verlangen - haaréen ouderwetse ln zondenbesef gedrenkte zwariekousen predikant Zo'n man zegt precies wat. by wil. - 'v'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1