IR. POSTHUMA HOUDT PLEIDOOI VOOR N.V. "23r 2? Bij Sparta-AD O staan grote belangen op spel 1 ROTTERDAMS DAGBOEK Bent u ook zo'n slechte doorloper? Conferentie havenontwikkeling m Servette Premières N.R.T. JTfe&- FEIJENOORD REKENT OP COEN MOUL1JN EN KRAAY m h Stempeltjes Wie helpt? ROTTERDAM RIJNMOND ci**tonn* d«k«nt Tfintdiiejo0™ mi boótwid WAARSCHUWING Drie kwartier met de bus rond /LV. verzekerings maatschappij wtstblaak22-r'dm UL010-U0004 'r> pagina 4 - vrijdag 14 oktober I960 (ADVERTENTIE) E*n grot* ptrüj twae-perzoons dekens In royzk mstan.™ 2-per- •oor» woIImi dekens rondom iffutt met band «n Cretonne defcana mat moderne Acryl vulling.* worgt» voor nog géén vltr en twintig guldon» Morgtit Vlast U Uw «tekens uit, moderne de kam, aan Itm voor bet oog a» haartljk warm*. btD do soortan, nu guldens voordo* ligar dan normaal. Horgaovroag begint da verkoop «m dtzt twao aoortan dekens* royale J-pen. wolUn dtkani m superieure Acryl dtksns, door aprQ». In ed. efaterifI* krt. (Van i i kunstredactie) ROTTERDAM, vrijdag. D« pre mièredata van de twee komende pro- i Nlow Rotterdam! Toneel dukttoa s zijn oen gedraald. Shakeapeares „Ham- iat" onder regie van Richard Flink zal op if november voor het «ent ge meeld worden: de komedie „Madame Prtoeeaae* van Feilden Maroeeu be leeft zaterdag 0 november onder regie van Ptm Dikken ril» première. De uitgestelde première „Wegens sterfgeval gmk*m, een éènakter van Jan wolkan-», al waarschijnlijk eind november onder regie van Jules Roy aards worden uitgebracht. (ADVKBTKNTIE) 70[ jaar ter* meulen je kunt matrastefi wetenschap pelijk bak IJ ken (ést Isttn we graag aan de hemt fabrikanten over...) maar wij xl|n het meest geïnteresseerd In het lekkerste bed voor onze hardwerkende klanten,. En dat Is zonder twijfel da schuimrubber matras, een natuurproduct, van la kwali teit pure latex, met splrelende cellen, een 1e keus bed, 40 tot 60 gulden goedkoper dan nor- mul. Een- en cwee-penoons schuim rubber matrassen, met fraaie damast overtrokken. 120*190 Morgen om 9 uur bef int de ver koop ven dexe partij eerste keus schuimrubber matrassen, voor zeldzame JubHeumprljxen, Oak re 90x190te 130x190cm tegen «petitie pijpten. tftie tef. ef sefcrift. kart. (Van een onzer vpnjafigever*) MIDDELBURG,vrijdag. --„Ik vraaj; rnij af of «le vorrn van een naamloze vennootschap, zoals die vun Sehiphol alle daarbij be trokken overhellen treilen op als kapitaalverM-hufferH iiiel de Vieste oplossing is voor ren slagen van de opzet van de Deltahaven. Aldus ar. F, Posthuma, directeur van de goandemtelijke Havendienst van Rotterdam, vanmorgen tijdens de ia Middelburg gehouden con ferentie over de haven ontwikke ling in Zuid-West Nederland. Deze bijeenkomst werd georgani seerd op initiatief van Gedepu teerde Staten van Zeeland, Noord. Brabant en Zuid-Holland en het college van b, en w. van Rotter dam, IV heer Ponthama, wiens voordracht getiteld waa „De Deltahaven", tel 1» tljn pleidooi voor een NV dat vele buitenlandse Industriëlen over Rotter. dam-Eurepoort hebben gezegd; „This la big bualnes»!" En dat, zo aei hij, geldt In nog veel grotere mate voor een Deltahaven. Hij waarschuwde er voor de ontwikkeling rm een derge lijk project In de emotionele afeer te trekken. Slecht» een aakeUJke benade. ring van de problemen op nationaal niveau kan auccea hebben. Allo activiteiten op het gabled van havcri en indUatrie spelen zich aan de noordzijde van de delta van de Rijn, Maa» en Schelde af. De rest van dit gebied is leeg gebleven. „De Zeeuwon hebben begrepen", aldus de heer Pos thuma, „dat deze situatie niet gehand haafd kon worden, omdat de ontwik keling in het noorden van het gebied zhn grenzen heeft. Men ontwierp de plannen voor Ternvuzen en het Sloe (Noord-Brabant kwam met het plan Rel men waal) omdat men zag welke enorme bijdrage die ontwikkeling in de noordelijke rand leverde aan de re gionale welvaart. De Rotterdamse ha venbeheerders hebben deze plannen als welkome complementen van de eigen plannen gezien, die er In de eer. ate plaats op gericht waren de grootste schepen in Europoort en de Maas vlakte te kunnen ontvangen. Deie ont wikkeling in de Delta stelt Rotterdam In staat een betere economisch ver- antwoorde spreiding»politiek te be vorderen. In zes Jaar werden reeds meer dan dertig bedrijven die belang stelling voor Rotterdam hadden naar de omgeving verwezen." Aldus ir. Posthuma, die benadrukte dat Rotter dam op deze wijze geheel vrij willig meewerkt met het voeren van een In de Zeehavennota genoemd selectief beleid. Naar de mening van de heer Posthu ma Is een studie gewenst over de mo gelijke vestigingen van industrieën bangs het Haringvliet. Immers, sommi ge Industrieën, die geen grote schepen aan de wal behoeven te meren, kun nen niet bestaan zonder de agglomera tievoordelen, die alleen maar een zeer grote haven kan bieden. Die Industrieën moeten voor ons land be waard blijven. Het Is niet goed moge lijkheden te blokkeren wunnecr die ook elders in de Delta niet aanwezig zjjn. Anden worden industrieën, die voor dc werkgelegenheid zo belangrijk zijn, gedwongen zich ln bet buitenland te vestigen. „Laten ws nlot vergeten dat In ver schillende ons omringende landen een ha ven poll tick wordt gevoerd, gesteund door belangrijke financiële faciliteiten zowel voor de havens als voor de in dustrieën", zo zei de heer Poathums. De ontwikkeling aan de zuidrand van het deltagebied Is belangrijk voor heel Nederland en moet de behoefte aan haven- en Industriegebieden voor. blijven; op korte termijn moeten plan nen met optimale mogelijkheden wor den uitgewerkt cn uitgevoerd, Inclu sief goede achterwaartse verbindingen, De heer Posthuma gat tn overwe ging de ligging ven de dam in de Oos- terschelde nader te bezien; een meer oostelijke ligging van deze dam zou dc mogelijkheid kunnen openen voor zee havenontwikkeling in dc t j. t af te sluiten mond van dc Oofftenschclde, In dit verband zei de heer Posthuma dat het voor deskundigen ln het buiten land en ook voor enkelen in ons e'gcn land vaststaat, dat het deltagebied unteke mogelijkheden voor havcnaan- Icg biedt. „Deze mogelijkheden jyu in geheel noord-west Europa niet le vinden De ontwikkeling vsa havens kan slecht* geschieden door tijdig reserve ren «n onteigenen van grote terreinen en daarna een flexibele planning, ge- volgd door een uitvoering in fasen. Een voldoende groot assortiment van terreinen moet klaar liggen. Europoort la daar in negatief opzicht het bewijs va» geweest. Daar sQn kansen gemixt omdat dU plan tn een ruk nioesl wor den uitgevoerd en een aantal onwrlk- bare eUen werd gesteld. Dat sljn be langrijke ervaringen voor de ontwer pers van de Deltahaven. - 'Zeehavennota Over dit assortiment zet «Ie In-er Posthuma, dat en dat Is ook vun be lang voor enkele EEG-lnndcn men terreinen loegankelyk v«n»r schepen tot 225.000 ton tof indien economisch verantwoord nog groten in teseisc moet hebben. Hij bepleitte een ge- coördineerde planning, exploitatie en beheer; het i«*i hier Immers om een havengebied- de „Deltahaven" Over «te Zechaveimota melkte ii Posthuma op, «1st dc pi agnost van Rotterdam ever de behoefte aan grond boven de prognote» m de nota uitgaat. Dat verschil is zo groot dat Rotterdam een «n ander nogmaals zal bestuderen. Maiir ook dan /ullon de prognoses niet overeenstemmen omdat de nota uitgaat vun het jaar 1960 en da ont wikkeling voel sneller is gegaan dan men toen heeft kunnen Veronderstel len, „ln de nota wordt gesteld dat Rol. tertian* meg re» reserve sou hakken v»» VlèV ka (ruit an daarmee tot 1*89 Vverttlt kM. I» werkelijkheid heeft Rotterdam tot en met half 1966 roede l/t van Alt aantal haetaron uitgegeven, aodat er omstreeka 1919 tn bat geheel geon reaerve zal zijn", so rekende de heer PoMthnma voor. Tod aanzien van dc ruimtelijke or dening merkte de heer Posthuma op, dat «ie rulmtaLuk* planners bezig zijn dezelfde fouten te maken, die sommige economen hebben gemaakt. Een strak ke economische planning bleek niet ln ataat het economisch leven te regule ren Ruimtelijke planning werkt op langcu- lermun dan economische. Om aanpassingen te kunnen verwezenlij ken nvH»t er met een grote mate van flexibiliteit worden gewerkt. Onvolkomen Drs M C. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Insti tuut voor Zeeland, zei om marltiem- en continent aal-geografische redenen zuid-west Nederland het toekomstige havengebied bij uitstek te achten. Enige punten ontbreken in de Zee havennota: de Delta als één complex, het assortiment van terreinen (indus trie- of havengebied! en de aanvullen de activiteiten, die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling In Rotter dam ilocn /irh problemen voor waar voor dc» We» terse he kl ••-haven*» een op- leasing kunnen bieden Vllsslngen- Oost en Ter neuzen liggen, aldus dis. Verburg. in de sterke krachtvelden van Rotterdam en Antwerpen. De havennota geeft een raming van de behoefte aim industrleterreine-n- tot 1D90 «000 ha. Die behoefte zal naar het oordeel van dc heer Verburg groter zijn Over de Investeringen rei hij dat op baal? van tie tekorten een rijks- bijdrage zou moeten worden toege kend. waardoor een eind zou komen aan de /eer ongelijke prijsvorming, de al te grove verdeling 2/3 1/3 in de algemene infiastmctuur en aan een Srijsbeleid dat de uitkeringen uit het emeentefonds ah, sluitstuk be schouwt De tolhruggcn en met ingang van 1907 ven toltunnel «taan volgens de heer Verburg de geografische inter, gratie door een verbinding Waterweg Westerschelde In de weg. Als voor beeld van een dergelijke verbinding stelde bij de tolvrije tunnels onder het Noordzeekanaal. Terecht wordt daar geen lol geheven. Wegennet Dc verbetering van de verbindingen werd eveneens behandeld door ir. G. C. Lange, directeur PPD Zuid-Hol land. Het Is mogelijk een eenvoudig netwerk van wegen tot stand te bren gen: evenwijdig aan de kust en lood recht daarop, parallel aan de Tussen wateren, Een of meer vaste oeverver bindingen over of onder de Wester- achelde zijn nodig om dit grootse ha vengebied te voeden. tADVERTENTlE) Verder wordt gedacht aan «en spoorlijn van Rotterdam langs flchle- dam onder de Nieuwe Maas door, door Hoogvliet en SplJkenUse, over het Ha ringvliet naar Zlerlksee en verder naar Goes. Deze ÜJn moet langs volkrijke ste den voeren om een dergelijk duur tracé op den duur rendabel te maken. Wat betreft de verbindingen te water moet volgens ir. Lange overwogen worden door gebruikmaking vsn net Spui en de Oude Maas (tussen Hoog vliet en Spljkenisse) een meer directe verbinding tussen de nieuwe havens Het It genoeg bekend dit de vensters bet visitekaartje zijn vin Uw huls. en dat iedere huis moeder er een eer In stelt de mooiste vitrages uit de buurt te hebben. Dsn Is 't morgen een bijzondere dag voor h«n, want dan verko pen wl| 2 soorten Terlenka My stère, stuk voor stuk juweel tjes In hun soort, per meter voor nog gMn drie gulden. Polyester Marquisette, 150 cm hoog, met Ingewtven dessin en afgewerkt met lood band. Polyester marquisette, 190 cm hoog, gedessineerd en met fraaie fantasie zoom. po\ye*ter Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze unieke partij Terlenka Mystéres In 2 soorten en hoogtes, door elkaar, per meter ...rten Gé** tel. mf ithrift, kmt. en het Waterweggebied tot stand te brengen. De Delta zal naar de mening van ir. Lange op den duur deel gaan uitma ken van een veel grotere samenbal ling van verstedelijkte gebieden tussen Amsterdam, Dortmund en Duinker ken. Daarom moet men niet alleen let ten op de havenactiviteiten en het ver keer maar ook op de juiste ligging van woongebieden en ruimten voor ont spanning. Met de voltooiing van de Maas vlakte is de groei van de wereld haven niet ten einde. Integendeel, zo zei de heer Lange, Rotterdam groeit in de Delta, en zo wordt de Delta wereldhaven. (Van oreze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. Bij Sparta is men er zich ten volle van bewust dat de wedstrijd tegen ADO, een van j de twee leiders, zondag van kapitaal belang wordt. Een nederlaag zou| de Kasteelclub ver achteruit werpen in het klassement, een over-i winning opent de mogelijkheid om ook tijdens het verdere verloop van de competitie een rol van betekenis te blijven spelen. „Kam-: pboen worden we zeker niet", zegt trainer Wiel Coerver, „maar we moeten ons in de kopgroep zien te handhaven". ADO la nog ongeslagen en heeft twee punten meer dan Sparta. De Hagenaars hebben echter een heel wat gemakkelijker programma achter de rug dan de Kasteelclob, die AJax, Feljenoord en Go Ahead reeds heeft ontmoet. Voor Sparta blflft het gemis van Madsen en Bentson een grote handi cap. De Hagenaars zjjn ook niet voor tegenslag gespaard gebleven. Z(J heb ben twee ex-Spartanen Plet van Miert en Freek van der Lee door beenbreu ken verloren. AU we verder ln aanmerking nemen dat ADO vorig jaar op het Kasteel met ruim verschil (4—-0) won, maar dat Sparta ln de bekerfinale fraai revan che nam, dan lijkt de conclusie ge wettigd, dat het zondag op het Kas teel een open strijd wordt. In het elftal van Sparta is een wij ziging aangebracht. Op dc rechtervleu gel is Co Onarnan vervangen door Wil van Beveren, die ongetwijfeld meer talent heeft, maar de laatste tijd een wat ontmoedigde indruk maakte. Fe'.'enoord schijnt nu echt In zijn sterkste samenstelling te kunnen aan treden. Coen Moulijn heeft het duo Brox-Kment gisteravond meegedeeld dat hij zich ln staat voelt om zondag tegen DOS mee te spelen. Ook Hans Kraay, die tegen Willem II een flinke wenkbrauw bless ure «opliep, is opge steld. „Op dit moment zou ik geen bal durven koppen", var telde fiij ons gis teravond, „maar zondag zal het wel gaan." Het b de bedoeling van Feij«noords clubarts om de hechtingen te laten zit ten en over de kap«3tte wenkbrauw een laagje plastic aan te brengen. Nu Coen Moulijn weer meespeelt, keert Wlm Jansen naar de linkshalfplaats terug. Rob de Boom is vervangen. DOS uit is voor Feijenooid altijd een lastige opgave geweest. In de laatste vier jaar heeft Feljenoord In Utrecht twee keer gewonnen en twee keer verloreru We rekenen nu weer op een overwinning. VERXE8 begint sleh al aardig thuis te voelen in de eredivisie. De overwinning op DWS moet voor iedere tegenstander een waarschuwing zUn. Mede met het oog op de komende wedstrijd tegen Spart» ion bet leuk sljn ate Xerxes van MVY sou winnen, maar de Maastrichtenaren verkeren ln nood en sullen de punten niet gemak kelijk alt handen geven. Bty Xerxes ■Un Van Toledo en Hanegem gebles seerd. Het slet er echter naar uit, dat sU sondag wel fit sullen sjjn. ln de eerste divisie krijgt SW het zoals trainer Goaens reeds voor het begin van de competitie had voorspeld heel moeilijk. De Schiedammers zullen heel wat beter moeten gaan spelen om uit de buurt van de onderste drie plaatsen te blijven. In het komend weekend lijkt de kam op succes weer gering, nu Vol end am op bezoek komt. Bij SW zijn Glaudemaiu en Van Schie vervangen. Van Beek ts hersteld van zijm blessure, zodat Hazebroek u-eer naar de rechisachterplaats kan terugkeren. In de raiddenlinie krijgt Do Bax een nieuwe kans. Excelsior blijft tobben met z'n mili tairen. André Kosten heeft de mede deling gekregen dat hij zeven weken op oefening moet fci Duitsland. Excel sior probeert van alles om vrijstelling voor hem te krijgen, maar het Is nog de vraag of dit lukken zal. In de be langrijke thuiswedstrijd tegen Haar lem zal Joop Munnex hem eventueel vervangen. In de voorhoede van de Kntiingert heeft Arie Kalkman zij.i plaats moeten afstaan aan Rinus Brand. TJERMES DVS wacht na een weekje rust de moeilijke uitwedstrijd te gen leider WV. Als de Schiedammers met een gelijkspel uit Venïo terugke ren mogen ze hun handen dichtknij pen. Het elftal is gelijk aan dat wat twee weken geleden tegen ZFC speel de. met dien verstande, dat Van de Griend, die zich toen reeds na vijf mi nuten door Van Knoten moest laten vervangen, ook nu niet meespeelt gPARTA's trainer Wiel Coerver moet binnenkort maar eens met zijn collega van Xerxes gaan praten. Kurt Linder kan hem een heleboel vertellen over Servette, de tweede tegenstander van Sparta in het Europees toer nooi voor bekerwinnaars. Linder Is immers Jarenlang trainer geweest b(j Lausanne Sports, de erfvijand van Servette. Linder heeft Servette in het vo rige seiseen verscheidene keren aan het werk gezien en hij kent FEIJSNOORDPieten Graai- land; Komrijn, Israël, Kraay, Veldhoen, Fransen en Jansen; Geels. Kindvall. Bild en Moulyn* SPARTA; Doesburp, Buifcn- dyk, Laseroms, Eijkenbroek, Ter Horst; Kemper en Bosma; Van Beveren. Bouman, Bosveld en Vermolen. XERXES: Treytel; Dorjee, Spinhoven, JondeFafié; Hans- oem, Kadotnc; Van Toledo, Heijerman. Jacobs en Klrinjan. SVV. v. d. Velde; Hazebroek, Van Dongen. Van Leeuwen, Kis; Van Beek en Bax-; Hubert. Van Dijk. RÜfcuiter en Corpeleyn. EXCELSIOR; vd. Wekke; G. den Butter. Luck. Muhlenbrnch, Teeuiu; Kosten en A. den Butler; Brand. Weber. Beek en Stuiven- berd. HERAfES DVS: Bratxmboer; Monster, v. d. Heide, Rijke. Mar ree; Flaes en», d. Burp; Jansen, Klein. Van Kooien en Hdkamp. yAls RET*passagier is er één ding, dal tnU iedere keer weer hogelijk verbaast: dat de mensen niet doorlopen. Het is een verschijnsel, waarvan de diepere oorzaak mij nog nooit is duidelijk geworden. Er is, geloof ik, overi gens niemand die weet waarom dc meeste mensen niet doorlopen in tram of bus. Weet u, dat ik daar over kan piekeren. Je komt de tram btnnpn (lijn drie ld J voorbeeld) le koopt een kaartje cn je zoekt een zit- of «taanplaat» io ver mogelijk acnter tn h« rui tuig Dat doe tk al Jaren. Het Is lijkt mij hot aller eenvourilgste. Maar Iedere keer weer moei tk er varen, dat Ik ln deze houding tamelijk alleen sta. Het mermdeel van mijn mede-pawagl era namelijk schijnt enorme weerstanden te moeten over winnen om over draaieircel {Ik heb het over een gelede tram) heen te komen. Wat ka dat toch? Hti t'erbaosi tni) ie meer nmtiat de mtcilt RET-pOMapWra vaste klanten lij», die toetert dat de conducteur tal vrapen. „u>iü tt zo ver mogelijk door lopen naar achteren? Ze tman du* kennelijk op du verzoek te u'ochten. Ik kan u wel -n, dal tk het een hoogit Irritant v*-*hbnael vind. Er ligt hier een dankbare taak voor de psycholoog van de RET, sla men daar over zo'n functionaris beschikt. Iedere trom* of busreiiiger weet «la hij blijft staan, dat de conducteur met het bekende „doorloopnummertje" komt ls hek dan niet veel eenvoudi ger om direct zover mogelijk door te lopen, don neb je ook dat „gezeur" van die conducteur niet. Ik zal wel weer de fout maken door te denken, dat dingen die voor mij glashelder zijn ook anderen duidelijk zijn. Ik ben wel blij. dat Ut «een conduc teur ben. De mensen zouden san mij eeu kwaaie hebben. Ik zou ze wel le ren, denk tk dan, Dl sou een doorloop- actie gaan voeren» Ik aou bij ledera halte aankondigen; „deze tram ver trekt niet eerder voordat ledereen to ver mogelijk naar achteren D doorge lopen." Dat sou Ik weken, maanden volhouden. Net 10 lang tot ze geleerd hebben om door te lopen, denk tk dan. Mear dc echte conducteur» «ioen dat niet, heb Ik vastgesteld. Da meeste to nen een voor mij art begrijpelijk lank- mrwdlgheld. Ze blijven ook bijna al lemaal vriendelijk en sommigen heb ben tells een heleboel varianten be dacht „Kom toch eens kijken hoe mooi u'e de achterkamer h#bbrn p«r»i«rd" uind ik een hele gave. Ik bewonder te wel, die conducteurs van de RET, die misacht en wel 396 keer op «en dag moeten vragen of de mensen willen doorlopen, omdat tr buiten nog paazagiers staan te with- ten. Die conducteurs doen dat al jaren en de mee«te worden nooit booa. Ze moeten eelt op hun ziel hebben. OF de fibnpagina van dene krant kunt u lezen over de fUrasvrie Batman en Robin die dexe week in Centraal draait. Het meest aan- trekkelijke van deze uit 1943 da terende filmpjes Mjkt m|j, dat ae achter elkaar worden vertoond zodat je niet zoals bij de TV- feuUletons een week moet wachten óp de geniale Inval van de maker die de held uit een aller ellendigste situatie moet bevrij den. Ik heb daar nooit geduld voor. Daar om vind lk het zo plezierig, dat de Bat- man-avonturen ais een grote griezel- maaltijd kunnen worden genuttigd. Dat duurt vier uur. Een hele ruk. Inderdaad en het zou zelf de fanatiek ste bioscoopbezoeker wel eens te veel kunnen worden. Maar de directie van Centraal heeft er let* op gevonden. Br te namelijk rekening gehouden met kijkers die zo nu en dan een* de benen willen strek ken. Welnu deze mensen kunnen de doorlopende voorstelling op teder m- wenst moment de rug toekeren «n het theater veriaten. kunt paan wandelen, paan urtnfce- len, paan eten of gewoon «ven ultrui- tcn en daarna terugkeren tot de Hel den van 1943, want trte een kaartje bezit. Heeft de Hete dop toepane tot Het theater. mU* u op uw pol* Hat «pedtie 3 at man* tem pel kon vertonen. Dat it cm pel krijgt u van de portier (een vleermuisje! U kunt uw kaartje du* niet aan anderen geven. Batman en Robin wordt driemaal vertoond: van twaalf uur middag! tot middernacht Een Batman-afleve ring duurt ongeveer zestien minuten, zodat u kunt uitrekenen hoe tang u moet wachten om het verhaal te ver volgen op het punt waar u gebleven was. Een tijdje gèleden riep ik via deze rubriek de hulp van lezers in voor Het onderbrengen van een herdershond, die in verband met een verhuizing niet (anger bij z\jn baa* kon blijven. De hond i* jorenhmp de trouwe kameraad geweest van een spastisch meteje. Inmiddels heeft de hond een nieuw tehuis gekregen, maar..er is weer hulp nodig. De nieuwe bazin van het dier beschikt namelijk niet over de fi nanciële middelen om hem voldoende te voeden. Wat nodig la: kleine giften en/of voedsel. Het gaat hier tragisch genoeg om tijdelijke hulp, want de hond ls ernstig ziek en heeft nog ongeveer een half Jaar te leven. Wie wtl helpen belle tel. 137628. VrttwilUftn die zich willen opgeven voor de bllksem-collecte op 24 oktober voor de Tibetaanse vluchtelingen In India en Nepal kunnen dit doen vin de volgende telefoonnummers: 134520 171853, De collecte zal niet meer dan drie kwartier mogen duren en zal ongeveer 79 hulzen of flatwoningen omvatten. Direct na het nieuwe van acht uur wordt op de televisie een film over het Tibetaanee vluchtelingenprobleem vertoond. Onmiddellijk daarna begint het collecteren. E«n teder weet du» waar het voor la. alle spelers die op het ogenblik deel uitmaken van de ploeg. Toen Ik hem gistermiddag het resultaat van de loting in Floren ce meedeelde, zei Linder: „Laat Sparta niet denken dat Servette een gemakkelijke tegenstander ls. De ploeg staat op het ogenblik weliawaar erg laag op de Zwit serse ranglijst met slechts zes punten uit acht wedstrijden, maar dat ls een gevolg van de slechte start. De laatste drie wedstrijden heeft Servette gewonnen en ik durf er alles om te verwedden dat het ln de tweede helft van de competitie in de bovenste hellt van de ranglijst te vinden zal zijn." „Servette is een anelle, tech nisch goede en fantasierijke ploeg, waarvan de kern, nog al tijd gevormd wordt door de drie Hongaren Paszmandy, Mackay en Nemeth, die ook vier jaar geleden tegen FeUenoord al van de pertU waren. Paszmandy speelt in het centrum van de verdediging, Mac- kay is de strateeg op het midden veld en Nemeth ls een zeer snelle rechtsbuiten met een gevaartijk schot. Ook linksbuiten Sehindel- holz Is een speler van klssae. Hij schiet even gemakkelijk links als rechts en passeert zowel binnen door als buitenom. HIJ speelde in Bern met bet Zwitserse elftal te gen Nederland en was ook bij de wereldkampioenschappen in En geland van de partij. Het grootste gevaar voor Sparta komt straks oogoirwljfeld van de vleugels", al dus Linder. Sinds de drie ontmoetingen met Feljenoord, die bjj vele Rotter dammers nog vera in het geheu gen liggen wie herinnert zich niet de strafschop van Gerard Kerkum? ls er bij Servette na tuurlijk ook het een en ander ver anderd. XTET grootste verlies leed het -LA Geneefte team, toen de Alge rijn Me kloof 1 de „Splelmscher* vsn de ploeg met trainer Jns Snelt» naar SL Etien&e terugkttt1* de. Ook de lichtblonde doeünm Schneider speelt niet meer voor Servette. Toen de president van Servette de heer RjgfhL ««n make1»sr ln huizen weigerde s(jn salaris te verhogen, rooide Schneider zijn gat togen de krib en borg s(jn voetbalschoenen op. Na een wachttijd van twee jaar was hij gerechtigd om voor Lau- sanna Sport* te gaan spe' vette had inmiddels bes] sanna Sport* te gaan spelen. Ser vette had inmiddels beslag kun nen leggen op doelman Bar lie, een B-internatlonal. Naast drie Hon garen heeft Servette ook een Duitser onder contract staan. Het ls de mlddenveldspeler Sunder- msnn, die vroeger voor Vlktorla Köln en Herths. Berlijn te uitge komen. De huidige trainer van Servette is de ex-international Roger Von- lanthen. Na heel veel moeilijkhe den hebben de spelers er ln toe gestemd, dat Vonlanthen geassi steerd wordt dóór de befaamde Bela Guttmann, die na zijn fiasco bij Benfica een beetje aan lager (voetbal)-wal te geraakt Men hoeft niet vreemd op te kijken als men binnenort Bete Guttmann ln Rotterdam zal zien verschijnen om poolshoogte te nemen bij Sparta, Sparta zal Op »ijn beurt wel «en spion naar Geneve stu ren. KR1SKRASSER (ADVERTENTIE) Ook voor W.A. VtRZCKERINO Mn poila van do 'RMNMONC' om iQkor to z!|nl vmgt uw MiErantlomon «I itohtatroeko:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1