Feijenoord en Ajax blijven doorruziën DE DOELEN EN DE N.T.S. Graz er over ROTTERDAMS DAGBOEK RET houdt ons voor de gek Uk» JOS COLER ZAG AF VAN BEMIDDELINGSPOGING Htem voor geschorst Wiels: beste voetballer? Oberhuber, Rits en Elenbaas Er staat Voor f0,25 geschreven onder de Coolsingel Sport op radio en televisie ROTTERDAM RIJNMOND VOORZITTERS WAREN NIET TOT ELKAAR TE BRENGEN door Hans Geen krant ontvangen? HET WEER IN EUROPA II ïl üi\ m Contrasten Met de verfspuit Vingeroefeningen Jong Orang Oetan paartje voor Blijdorp Heemraadsplein wordt opnieuw aangelegd TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYP p«g. 4 - zaterdag 22 oktober 3968 (Van onze sportredactie) FeMenwtd belegde perMonfel-emie h*d herbuld, d«t A%x weight In te gaan op de door Fe«,noord geatelde flnencidle X» up ae in de eancentratiekamer van het «tnriion j.,„ mi™ komat hebben de heren Kieboom en Vm Stal gegeven over de moetheden die onutaan zijn ?ondde op 13 novem- ber in Amsterdam te spelen competitiewedstrijd. Uit het betoog van de heer Kieboom WM gebltlwn dit Feijenoord deze ei sen had gesteld, omdat het er van uit ging dat Ajax de wedstrijd aan de t v zou „verkopen." Oe heren Van Praag (voorzitter Ajax), Kieboom (voorzitter Feijen oord} en Coler (KNVB). Aan het einde van de bijeenkomst «ei de hoer Van Praag, ,.Ik heb reeds opdracht gegeven ora ome leden moe te delen ast de wedstrijd tegen feije noord op one eigen veld en dus nJet In het Olympisch SUdioo wordt ge speeld. De eisen van Feijenoord to.ooo gulden voor de spelers en 25000 gulden voor een liefdsdtg doet blij ven voor ons onaanvaardbaar," TYE N.T.S, moot nog aan Do Dooien jennen. Jarenlang heerste in Bussuma dreven de indruk en vaak niet ton onrechte dat er in Rotterdam nicU gebeurde. (Behalve dan de haven, de metro, de bouw drift, nou ja. u kent het rijtje). Maar nu is daar De Doelen en er gebeurt ineens vrij veel In Rotterdam. Je zou dus mogen verwachten dat een instantie als de NTi, één belangrijke tank ia ten slotte het brengen van nieuws zich iota meer dan „strikt noodzakelijk" In de Maas stad zou vertonen en met „strikt noodzakelijk" bedoel !k dan bij aan wezigheid van een lid van het ko ninklijk huls. Maar zo leert dc praktijk dat stuit op moeilijkhe den. Een aardig Inzicht In die moeilijk heden la te krijgen wanneer Je hoort hoe Danny Kaye niet in Dc Doelen kwam. Oorspronkelijk zou Kaye op 33 november hier optreden ten bate van het kinderfonds Unicef. Mede ten behoeve van de televisie. Alles kek geregeld totdat het bericht uit Buasum kwam dat de N.TA. do op name Hover In Gooiland verzorgde, omdat daar .betero faciliteiten" zijn. Doe lend tree leur Paul Verbist was tijdens dezo transfer buitenslands. And tra was Danny Kaye wellicht toch in De Doelen gekomen. Hij be strijdt namelijk dat De Doelen de N.TS. geen goede faciliteiten kan bicdon. En wel omdat de NT.S. én do N R.U. grote Inspraak hebben ge had bij het aanleggen van <Ue facili teiten. Maar volgens directeur Verbist zit er iets andere achter. Hy zegt het diplomatiek. „Ik meen by do t.v, to bespeuren, dat men het liefst zo dicht mogolijk bij huis blijft" *fï kunt dat „begrijpelijk" vinden, maur het blijft natuuilljk een wöt mei kwnnrdlgc situatie, dat een nieuwsmedium *Un interesse laat af hangen van de afstand, die afgelegd moet worden om een bepaalde ge beurtenis mee te kunnen maken. Nu la dat in het geval-Danny Kaye nog niet zó hinderlijk, omdat dc uit zending toch plaatsvindt en de kij kers dus niets missen Maar lti no vember komt er iets niet op het scherm omdat de N T.S. het zo'n lange tocht vindt naar Rotterdam. Ik doel hier op hel Ncwpooct Jazz festival Euiope I960 dat 8, 7 on 8 november In Dc Doelen mee te be leven valt. Zelfs zonder Rotterdams chauvinisme moet gezegd worden dat het hier gaat om een van de grooUte gebeur ten lanen op jazzterreln, die ooit In Nedctland zUn georganiseerd. Maar dc l v zal hoogstwaarachijniyk niet van dc party zijn Directeur Verbist heeft Bussum wel op dc hoogte gesteld. Dc t.v, kon niet komen In verband met gebrek aan materinul en meer van dit soort argumenten Men had wel kunnen overwegen te komen als dit jazzfes- tljn zes maanden van tevoren was aangekondigd, maar twee maanden ervoor was to kort! Met andere woorden: het nieuws dient zich te schikken naar het medium. Als dat in Bussum wérkelijk so gaat, dan ia er goud to verdienen met de N T.S.-agenda. Met dat boek je In do hand waa het zes maanden geleden al mogelijk gowccsl de juiste datum van de val van hot kabinet- Cels te voorspellen. „W« hebben helemaal niets tegen tv -uitzendingen," aldus de heer Kie- boom „We zijn er zelfs principieel vooratander van dat een evenement ala Ajax—FHJenoord word! ultgeaon- den, maar we vinden dat een deel van de t.v.-recette dan ten goede moet ko men aan een liefdadig doel." Op de vraag waarom antwoordde de heer Kieboom' „Ach, zo'n tv.-recette ia tenslotte gevonden geld „We hebben ook gesteld," vervolg de de heer Kleboom, „dat Ajax een bedrag v»n ongeveer 10 000 gulden moet betalen aan onze spelers De kat komt 'och ook een graatje toe S el je voor dat onze apelera zouden weigeren om te spelen als ze de tv-camera's zouden zien. Waar blijf Je dan? Het zijn toch artiesten De heer Kieboom ontkende niet dat de nu tussen Feijenoord en Ajax ge rezen moeilijkheden voor een groot deel te wijten zijn aan „oud zeer Hij doelde daarbij op het geschil flat ln mei van dit Jaar was ontstaan over de verdeling van het bedrag dat Ajax had ontvangen voor de t v -uitzending van do wedstrijd tegen Feijenoord Feijenoord beweert dat Ajax aan vankelijk had toegezegd vllftlf pro cent van de tv -recette aan Feijenoord over te dragen. De heer Van Praag ontkende dit en zei dat Feijenoord slechts een derde was toegezegd. Voor de beer Coler waa dit geschil punt aanleiding om op te merken dat het sectlebestuur zo snel mogelijk een artikel In het reglement betaald voet bal wil opnemen, waarin bepaald wordt dnt bij de besprekingen over de verdeling van tv-recettes een verte genwoordiger van de KNVB aanwe zig moot zijn „Wc hebben de uit spraak van de arbitragecommissie In het geschil tussen Feijenoord en Ajax willen afwnchten," aldu* de heer Co ler. „maar nu Feijenoord veertien da gen geleden zijn klacht heeft ingetrok ken, moeten wc zo snel mogelijk maatregelen nemen om In het ver volg nare zaken al* deze te voorko men Manager Guus Brox verduldeiykte dnt Feijenoord de zaak op advies vnn 2ijn Juridisch adviseur had Ingetrok ken, omdat het van dc toezeggingen van Ajax geen schriftelijke bevesth ging kon tonen. GAST Nadat de heer Kieboom was ultge ■proken, weigerde de heer Van Praag aanvankelijk op de beweringen van sUn collega in te gaan. ,Jk ben hier alm gut. als waarnemer gekomen", aldus de heer Van Praag. „Ik voel me niet gerechtigd om in dit hula van FeLJen oord nu «elf een persconferentie te gaan houden," Maar na enige aandrang van Feijenoord-zijde wu hü toch be reid om zijn mening over da uak te geven. Zijn lezing week op enkele punten af van die van de heer Kieboom. Do Ajax-voonltter ontkende dat er tij dens de onderhandelingen over een l.v.-uttzendlng was gesproken, „De NYS Is helemaal niet geporteerd voor een t.v.-uiuending op zaterdagavond en bovendien zou de KNVB uit concur-: rent te-overwegingen toch geen toe stemming voor een uitzending hebben gegeven. Ok de heer Coler herinnerde zich ni«t ln zUn bemiddelingsgesprek met de heer Kieboom over een t.v -uitzen ding te hebben gesproken, maar de voorzitter van Feijenoord betoogde met nadruk dat dit wel degelijk ge beurd waa. Hoewel de toon van de discussie vriendelijk bleef Kieboom had het herhaaldelijk over „m'n goede vriend Janp" en Van Praag klopte zijn collega \emcheidene malen amicaal op de schouder waren de partijen aan he' einde vnn de middag niets nadci tot elkaar gekomen. ,Nu de wedstrijd op ons eigen veld wordt gespeeld, moet Feijenoord niet op enkele duizenden kaarten voor 2ljn supporters rekenen", besloot de Ajax voorzitter „We wiUen niet pesten, maar Feijenoord mag blij zijn al» het er vijftig of zestig krijgt." Feijenoord reageerde daarop met de mededeling, dat Ajax bh de returnwcdstrljd dan ook maar niet te veel kaarten moest verwachten Het Jtottardamuh Parool-abonnee* kunnan ona du Ulafonlach malden ven maandag tun. saiardag ven 17.10—30 00 oor Ttlafoea UHiO Abonnete bulten R dem-Schiadem kunnen tleh wenden tut ome plaat- eeüjke eitnUn (ADVERTENTIE) (Ven onze acheepvaartredectle) ROTTERDAM, zaterdag. Op 3 februari ven dit Jaar wai hel motor echip „Sünonikerk" van de V.N.S, op rela ven Rotterdam naar Bremen op de Noordzee nabij Weatereemeboei Jn aanvaring gekomen met het ten anker liggende Portugese motorschip „Con- ctcao Maria", een zware botsing waarbij een stak van het voorschip werd sfgereten en het vaartuig in brand vloog. De raad voor de scheepvaart, die de ze aanvaring heeft onderzocht, ts tot de concluele gekomen, dat kapitein J. B. van de „Simonskerk" met te grote vaart 13 mijl een mistbank la binnengevaren, waardoor, toen het Portugese achip werd verkend, er geen gelegenheid meer was de aan varing te voorkomen Ten aanzien van de eerste stuurman G. K. betreurt de raad het, dat hij niet wnt attenter op de «nelheid van de „Simonakerk" Is geweest en hieromtrent de kapitein niet heeft gewaarschuwd De raad besliste dnt de eerste stuur man geen schuld heeft maar de kapi tein wel «ohuld h«eft nnn de aanvaring, waarvoor hij vuil v I. Aft door h« rn de bovoetdhrld om aIr kapitein tc va ren op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van vlor maanden. *1 D*n Hel der Ypenburg Vliulngen Eelde De Bilt Twente Kindhoven 7. -Limburg Helsinki Stockholm Oslo Kop«ih Aberdeen Londen Amsterdam flruseel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice BerlUn frankfort j M Lm ehen ZUrhh Genève Locarno Wenen >ruc.k Belgrado Athene 1 bew. mlat hf bew, hfbew. hf bew. (eb bew. J bew. zw bew. m regen mist regen regen I bew tw b«W iw bew iw bew miet tw bew, mist hl bew, hf oew geh. bew. mist hf bew. mlet tw bew. on bew onbew iw bew zw btw tw bew onhew 1 bew wstll wstlt ono lfi 13 14 10 14 10 14 7 NA vtf/ toeken ons uoetbaUe7sklassemenf te Hebben aangevoerd, tg Pim Doesburg door Rmus Israel van de eerste plaats ver drongen Doesburg nwet nu de tweede plaats delen met ztfn collega van Hermes DVS, Bravenboer ln onze editte van maandag stond door «en zetfout achter dtens naam abustevelyk een 6 vermeld. In werkelijkheid kreeg hy voor zijn goede spel tegen VVV een 9 toe bedeeld. Het klassement ziet er nu als volgt üit.* I ïsraèl Feijenoord) 7,66 f69 uit 9); 2/3 Doesburg (Sparta) 7,55 (63 uit 9) en Bravenboer (Hermes DVS) 7,55 (S3 utt 11), 4 Verwed (Fortuna) 7,50 (90 utt 12), 5 Heyerman (Xerxes) 7,22 (65 uit 9); 6 Kraay (Fe^enoord) 7,17 (53 uit 6), 7 Romeyn (Feyenoord) 7J3 (57 uit 6), 5 tm II Vnn Toledo en Hanegem (beiden Xerxes), La- serums en iïykenbroek (beiden Spart) 7,11 (64 uit 9), 12/13 G, den Butter (Excelsior) en Bril lemen (Fortuna) 7,08 (92 uit 13); 14 tot en met J6 Pteters Graa/land (Feijenoord) 7,(63 utt 9), Eikelen boom (Fortuna) 7,— (91 uit 13), Heikamp (Hermes DVS) 7,— (84 uit 12); 17 Kruit (Fortuna) 6,92 (90 uit 13); 18 Geels (Feijenoord) 6,88 (55 uit 8); 19/20 A. den Butter (Excelsior) en Blankenstem (Fortuna) 6,85 (89 uit 13). DE tentoonstellingen van Rotterdamse kunstenaars in De Doelen worden deze keer onderbroken door een expositie van de Oostenrijkse kunstschilder Peter Richard Ober huber. Door een bevriende relatie geïntrodu ceerd, laat hij daar een veertigtal olieverfschil derijen zien, waarvan ik niet bepaald onderste boven ben. Ze zijn nogal aan de kille kant, lijken snel in elkaar gezet en hebben een kleu renscala met een vrij hard effect. Produktief is hij wel. Oberhuber Is een zestiger, die zün pensioen ver diende als hoofd van de kunstnijverheidsschool te Graz. Voor de oorlog was hij als kunstpedagoog ver bonden aan middelbare scholen, maar, 20 lezen wij in de voor dit doel fraai verzorgde catalogus: „de kunstenaar verloor deze betrekking weer even gauw als gevolg van de politieke gebeurtenissen." Ér zijn velen n Oostenrijk die dit nu net met na kunnen zeggen Oberhuber brengt zijn levensdag©» voor een deel door in zijn vaderland en voor een deel in Fanja. waar het artistieke klimaat hem wel zal trekken. HU verwerpt koasekwent het abstract expressionisme, de pop-art en de op-art als voorbijgaarde modever- schiinseien en schept als overtuigd exponent van de figuratie zijn eigen wereld Dat nij het vooroorlogse expressionisme bewondert, tonen zijn schilderijen. Helemaal los van figuren als Mackeen Pechstew is hu niet geworden. Er 15 ook nog een snufje Cétanzve en SeverinL Van de laatste heeft hij le» gehad T7EN bepaalde voorkeur heeft Oberhuber naet. Hij schildert een figuur met hetzelfde gemak als een landschap, borstelt stillevens ln elkaar in sc-ies, Iaat de storm woeden ran/schikt dode vissen op het strand, en wordt gegrepen door een spelmoment uit een voetbalwedstrijd DU alles is, op een enkele uitzonde ring na, geschltócrd met een maximum aan contrasten en met een minimum aan echt, warm, menselijk ge voel Want zijn figuren blijven decoratieve poppen, d« stillevens oirtberen Intimiteit en stilte en van de landwahappen gaan er dertien in een dozijn. Jammer, omdat hij heus wel m staat is de vormen groot en markant te houden en een natuurlijke aanleg heeft om een onderwerp bondig samen te vatten Volgend jaar mei of zo gaat de Rotterdamse kunste naar Dolf Henkes op verzoek exposeren m Graz. Daar zullen pre-ten bij zun van de vernielingen in de Rotterdamse haven, een stukje emotionaliteit in het koele Graz, van een man die er zelf bij was. T IJNRECHT tegengesteld aan de kunst van de Oos- Jj tenrijker is het werk van de 24-jarige Arnhemmer Jacob Rits, die exposeert m Galerie De Haas aan het Eendrachtsplein Hij heeft slechts dit met Oberhuber gemeen dat ook over hem een keurige catalogus is verschenen, hoewel aanmerkelijk hoger in pnjs. In Oberhuber: Ltilu die catalogus wordt hy nogal extatisch afgeschilderd al* een coamopolXet en non-conformist. De Congolese regering gaf hem opdracht „de dood van Loemoemba" te schilderen. Of dat toen is gebeurd, vermeldt het verhaal niet. Tegen de draad in, lykt hy my wel Rits hanteert niet langer het penseel, maar de hogedrukspuit en omdat deze werkwijze om ruimte vraagt, 2ijn de for maten wardvullend Het proces mag dan mechanisch zun. het resultaat beslist en dat resultaat is dan bijzonder „clean", decoratief, opgeruimd en blijmoe dig, maar ook nogal leeg, soms arm en weinigzeggend. Het is evident dat de Amerikaan Rothko hem heeft beïnvloed, maar deze is toch veelzljdiger en levendiger met zijn experimenten, Voor Rits is dit „één rechts, één avereohts" en een soort paardemstaartmotief mis schien een aanloop. Smaak heeft hij m elk geval. HE Rotterdammer Elenbaas is, na lang afwezig te zijn geweest, teruggekeerd in 't Venster aan de Gou- vemestraat met een lange reeks gouaches. Zij» visie en stijl zyn bekend, het klimaat waarin hij vreemde figuren en tekens plaatst, soms heel beklemmend, ook. Toch bereiken de prenten dae hij nu laat zien niet het niveau dat ons vroeger frappeerde. Ze lyken op vin geroefeningen naar een oud thema, pogingen om iets van de oorspronkelijke evocatieve kracht te doe» her leven, maar ook niet meer dan pogingen, die een aanzet daartoe zijn en (He op een gegeven ogenblik zijn blijven steken. Ik miste vooral de gespannenheid en de sterke concentratie van het vroegere werk. L. W. SCHMIDT ROTTERDAM, zaterdag. Op de luchthaven Schiphol zijn eergisteren twee orang oetan babies aangekomen, bestemd voor diergaarde B' .dorp, Dit paartje wordt door de O U.R.S (Orang Utan Recovery Scheme), een Internationale organisatie, ln diergaar de Biydorp gehuisvest. De diertjes blijven het eigendom van de O-U.R-S. en ook over toekomstig enakomelin- gen zal dexe organisatie mogen be schikken. Dit systeem la een poging om sterk bedreigde diersoorten, zoals deze apensoort, onder te brengen bU Inter nationale lichamen en hiermede d« gehele handel in dergelijke dieren stop te zetten. (ADVERTENTIE) da nieuw© naam voor Uw vertrouwde eohoenenaaak (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, saterdag. Het Heemraadaptein aal opnieuw worden aangelegd. B. en w. «allen de raad daartoe binnenkort een voorstel doen. Al vele Jaren verkeert het Heemraada- pleln ln verval. ROTTERDAM, zaterdag. De ta rieven van sommige sport- en recre atieobjecten, als de camping in Hoek van Holland, kampeerterreinen, het zeebad, zullen binnenkort wprden ver hoogd. (ADVERTENTifi) da nieuw» naam yDe R.E.T. houdt ons voor do gek. Op do onlangs ge houden jaarlijkse perscon ferentie van hel openbaarver voerbedrijf vertelde directeur drs. C. G. van Leeuwen: „De it ree (datum voor ftet input» ruifc- sielten i»an de metro, bllj/t uehand- iwo/d op 18 mei 19Ö3, moor h«t zlat ernaar uif, dat we eerder klaar ko men en Ik bedoel niet 17 mei Dat was verheugend nieuws en sommige kranten schrv»\on dan ook opgewekt, dat de metro nog voor 18 mei 1008 (met da nadruk op nog) gaal rijden vn ook, dat dc metro eerder klaar komi dan men verwacht ledereen schijnt opeens vergeten t« zijn, dat de metro volgens het oor spronkelijke plan eind 1988 had moe ten gaan rijden ledereen schijnt ook vergeten te rijn dat er tal van streef data rijn genoemd, die atuk voor stuk weer herroepen moeten worden. De voorlaatst© streefdatum luidde maart 1088 En wat heeft (le R.E.T. nu gedaan? Deze datum doorgeschoven naar 18 met 1988 Dat la niet zomaar een willek-vurige datum, neen 18 mei (s opbouwdag en het zou dus symbo lisch vooral ook zo aardig zijn op die dag dc eerste offlclöle rit te maken. Maar ln werkelijkheid blijft de itreef- datum maart 1968 Vandaar dat dc R F..T kon aankondigen, dat men voor 18 mei 1968 het werk gereed zou heb ben. Applaus' Ik vind het maar een doorzichtig trucje. Je kunt met zo'n streefdatum wel aan het schuiven blijven. D© RET. kan net zo goed zeggen, dat de metra ln december 1988 gaat rijden en als dat dan al Ln maart gebeurt kon men zich bij het openbaar ver voer op de borat al aan an zeggen; We aljn acht maanden voor op het ache- ma. yHet zit helemaal met lekker tussen de Amster damse en de Rotterdamse provo'». Ik lees dit ln Desperado 4, het blad van de Rotterdamse provo's, pardon een van de bladen der Rotterdamse provo's, want er is namelijk notf een Rotterdamse provogroep (Nieuwe Generatie) met oen eigen blad. Maar goed. ln Desperado 4 lees ik, dat de Am- sterdauue (de echte) provo'a van hun - Beloof zlin gevallen. Ze zijn namelijk ln de politiek gegaan en dit Is iets waar Desperado op afknapt. (Zo heet dat toch?) „In Amsterdam is provo een poli tieke partij geworden, en daarmee wordt gebruik gemaakt van de wa pen» van de tegenstander en daarmee wordt de eigen zaak onnoemelijk ver zwakt. „Het heeft", zo lees Ut verder, „mat de polüieke hulpmiddelen 'n mindere of meerdere mal© een con cessie aan de bes aande toe» and ge daan en dat 1* m principe onvergeef lijk." De Rotterdamse provo's (Despera do's) biyken du* veel orthodoxer in de leer. De Desperado's zijn te be schouwen als de ChrliteHJk-gerefor- Op 5 november wordt het me trostation Stadhuis voor het pu bliek opengesteld. Een toegangs kaartje kost een kwartje en met dit kaartje kunt u dan tevens de ontwaardingsapparatuur beproe ven. Het la trouwens ook de be doeling, dat u dat doet. De R.E.T. wil de zaak grondig onderzoeken meerden (Ik noem maar een zijstraat) onder de provo's. Dat blijkt vooral ook uit «De Schrift." Er staat geschreven: „Een provo kan op geen enkele wtyse tets toegeven tets af- of toedoen aan aUn UeJea niet om dat hU aan oen trauma leidt, immers h(] sal wel voortdurend stJzi idejen ge richter maken, maar omdat hü de kou- aeaale onderkent als een bfl uitstek klootJecTolkachtige mentaliteit, die de remming op elke vooruitgang la ge weest". Het aardige van deze alinea Is dat id er iets van begrijpt of dat je weten nu waarom Desperado niet itcrmad wil. Het allerbe- me evenwel dat xe dit niemand i er^1*1 Iedere kant mee ult kunt. in de ook nfet willen. RADIO EN TELEVISIE be- steden vanavond en mor gen aandacht aan de vol gende sportevenementen: VANAVOND RADIO HILVERSUM h Goat (22.45- 23.55 uur) met nabeschou wing en van XerxesSpar ta; het paardensportevene ment Jumping Amsterdam, uitslagen tafeltennis, vol leybat, basketball, Engelse league, Bundesliga, een in terview met Kees Pelle- naars en Milaan na afloop van de ronde van Lombar- dijen en nieuws over het komende Europa cup-duel Ajax—Liverpool. MORGEN RADIO HILVERSUM II: Marathon Sportrevue 1 (14.30-17.00 uur) met reportages van Feijenoord—Go Ahead, Ro ti a JC—VVV, NEC—Alk maar, Blauw Wit—FC Den Bosch, amateurwedstrlfdan Jubbega—Sneek en Vlts- singen—Middelburg, Jum ping Amsterdam en de Ce- sarewitsch-ren op Duin- digt. HILVERSUM II: Marathon Sportrevue II (18.05-18.30 uur) met nabeschouwingen van HHYCKampong (hoc key), Jumping Amsterdam, karakteristieken van de eredivisiewedstrijden, uit slagen en overzichten. TELEVISIE NEDERLAND 1: NTS-sport (19.30-20.15 uur) met flitsen van ADO—Stttardia, NAC— DWS. Jumping Amsterdam, de< Cesarewitsch-ren op Duindigt, Landlust—Suvrl. ki (basketball) en HHYC- Kampong (hockey), Da Federatie van Jongerengroepen van de Party van de Arbeid boodt maandag 11 oktober een bfloenkomat ln De Pmpegaml onder hot Blstoriaeh Museum (Ingang Korte Hoogstraat) De h^er A. J, Den», voorzitter ma 4e F.v.<LA.-Rolterd*in en Ud van de ge meenteraad, za| «preken over Jtead au". Deern* s*i fa kf worden gediscussieerd. (ADVERTENTIE)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1