B. en w. willen maatregelen belasting verscherpen ROtTERDAMS DAGBOEK' KNNV bestaat vijftig jaar Gemakkelijk bewegen ROTTERDAM RIJNMOND GEMEENTE WIL 1,7 MILJOEN MEER BINNEN KRIJGEN JUWELIERSBEDRIJF REETMAN BESTAAT VIJFTIG JAAR Rotterdam gaat 47 miljoen gulden lenen Skadi bestaat morgen 40 jaar Demonstratie diaman (bewerking Rotterdam bracht drie ton bijeen voor Tibetanen Eengezinshuizen aan Prinsenplein PvdA-raadslid «telt vragen over wateroverlast Korte Kromhout ROOI A INK: CEEN SPECULATIES OVER MOGELIJKE OPLOSSING KABINETSCRISIS Voorstel b. en w. over verkoopavonden TOOr TANKER DAPHNE AFGELEVERD BORIS STENIN IN ROTTERDAM Deventer koek Spaarbankauto vaker naar Hoogvliet Voor mensen met statusgevoel U kunt ook vijgen kweken en Spijkenisse De vier elementen BELANGRIJKE RONDE VOOR KORFBALLERS Meeuwen krijgt het moeilijk tegen Snelwiek VICTORIA KAN ZEGETOCHT VOORTZETTEN I pag- 4 - donderdag 27 oktober 1066 (Van een onz*r verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Als de gemeenteraad akkoord gaat wil het college van b, en w, een aantal gemeentelijke belasting maatregelen verscherpen. Het wil de „Retributie- en precarloveror- denmg 1960" zodanig veranderen dat er inplaats van 3,3 miljoen 5 miljoen gulden binnenkomt en dat er du* een w-nst van 1,7 mil joen gulden wordt geboekt Omhoog gaan de be*lr*Unx»Ur!r- ven en de tarieven voor woonschepen. De tarieven voor fiM-lerrween «Mn niet omboog, omdol „deze reeds lol een behoorlijk pet! worden geheven en de uitkomsten ven bei horecabedrijf «en verhoging ven Us ten nlei wetti gen, weer nog bU komt, det café-ter- ryewi In bet elgemetn het stads beeld verlevendigen". Over het algemeen worden de tarie ven verhoogd met vijftig procent, het geen mot de bcetratlngsleiioven bet SevaJ z*l zijn. Voort* xaTer «en nieuw iner voor een aantel woonschepen tot stand komen Het tarief zal niet langer worden gebaseerd op de leng te van het woonschip, maar op de op pervlakte. Het is namelijk gebleken, dat veel woonschepen breder worden •n ook toenemen ln woongerief, De woonschepen, die niet onder de nieuwe regeling zullen vallen zün die met oen oppervlakte van 40 vierkan te meter of minder. Dat wil zeggen, dat voor negentig «hepen het tarief wordt verhoogd van Za.flO tot 3,00 per week. Daarboven zal van da bewoners van woonschepen, die ruimte in gebruik hebben op de berm vódr do ligplaats en la het omringende water «en extra heffing van 4.B0 per vierkante meter par jaar worden opgelegd. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag Ter gelegenheid ven het Vijftigjarig be staan heeR het Juweliers bed rhf Reet man een expositie Ingericht, die aller lei facetten van diamant vondsten eb -handel toont, In do zogenoemde schatkamer on der de ju weiiers winkel worrit met fo to's, tekst en regelmatige causerieën de geschiedenis van verschillende dia mant vondsten weergegeven. Een geschiedenis, die zich hoofdza kelijk in Zuid-Afrlka afspeelt, waar (ADVKRTENTm VweotuxüMtizeaaig (Van een om er verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Rot terdam gaat 41 miljoen gulden lenen, een lening groot 45 miljoen en tm groot twee miljoen gulden, beide te gen een rente van seven procent Het college van b, «n w, heeft de gemeenteraad om toestemming ge vraagd op het aanbod van de N.V, Bank voor Nederlandse Gemeenten In te mogen gam. Belde leningen hebben een looptijd van 25 jaar en een koers van 69 ty procent (Van ome sportredactie) pjnnn Rotterdam, donder- liffllHU Uf. De Rotterdamse s Ui tien ten roei vereniging Rkadl her denkt morgen de dag, dat bet pretties veertig Jaar geleden werd opgericht Door eon gevolg van financiële moeilijkheden zei dit Jubileum niet door lustrumwedstrijden of andere festiviteiten wordon opgeluisterd Wei heeft Skadl plannen om een nieuw clubhuis, dat tn hel begin van hot vol gend jaar gereed zal komen, op feeste lijke whze in gebruik te nemen Hot nutdlge clubgebouw aan de Scha naweg, dat doteert uit hel seizoen l048/'49 stond reeds in 1881 op de no minatie afgebroken tc worden. Dit in vyi bend met een nieuw aan te leggen verkeersweg. Door verschil lende om standigheden hebben do studenten hun loods tot op heden echter tn gebruik kunnen houden. Thans la men ln de gelegenheid een nieuw clubgebouw te gaan hquwen Door subsidies van het rIJk la het be nodigde bedrag van rond do vier en oen halve ton op tafel gekomen Om streeks half november hoopt men aan de ffoorrierkanaalweg de eerste paal te kunnen slaan Als alles volgens plan verloopt zal dc nieuwe loods tn maart 1987 in gebruik worden genomen. than# honderd jaar geleden een spelend kind, Erasmus Jacobs, de eerste diamant vond Slechts enkele van de ruwe diaman ten dis uit de mijnen nsar boven wor den gahaaid, vinden een bestemming als slerateen Daartoe ondergaan ze een uitgebreide behandeling. Hoe dit precies ln zijn werk gaat, kan men eveneens op deze expositie zien. De In Den Hasg wonende (Hu man talUper S. Duque ral ln de ten toonstellingsruimte op regelmatige tijdon een demonstratie dlatntmtslij- pen geven De demonstratie gaat ver gezeld van een deskundige uTlieg Tevens hseft men ln de expositie ruimte een gang ln een diamantmijn nagebouwd. vrijdagmorgen gaat deze ten toon- «telling, die de naam „Adamas" draagt (Grieks voor „onbedwing baar voor het publiek open. (Van een onter verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. De ln Rotterdam gehouden collecte voor de Tibetaanse vluchtelingen belooft alle vorige inaamelingcn te slaan. Werd bij het inleveren van de bussen op nuundagavond een bedrag van 175.000 gulden genoemd en deed dins dagavond mevrouw Thomassen-Lint] d« toesegging op 225.000 gulden op gi ronummer 190 te storten nu wordt al op een eindstand van 200.000 gulden gerekend. Dat is 73 000 guiden moer dan weid opgehaald voor „Open het dorp" en hot hoogste bedrag dat ooit door de Rotterdammers aan een collecte werd gegeven Dy precieze eindstand wordt van middag om 3 uur bekend gemaakt om dat het tellen van het zilvergeld nog enige tijd zal vergen De enorme opbrengst is een abso luut record Een zegsman van hel „bureau openbare geldinzamelingen" zei dat de meeste collectanten nog geen uur onderweg *Un geweest Voor „Open het Dorp" was men veel lan ger op pad. Van de driehonderdduizend guldrn la gisteren een zending van een ton onder polltie-escorle naar de Amro- bank gebracht Vanmorgen vond nog een transport plaats Vla de Amro-bank wordt de totale opbrengst overgemaakt naar girore kening 989, (Van een onter veralaggevere) ROTTERDAM, donderdag. Aan het FrlnsoopJetn in Tulnrnhoven (IJa- aelmonde) worden dertig eengcains- hulser gebouwd van het type van het complex van 229 ln (iroenenltaien. Ze bevatten vijf kamera en bieden huisvesting aan ten hoogste acht pcr- ROTTERDAM, donderdag Hel college van b. en w heeft de gemeen teraad voorgenteld 400 000 gulden be schikbaar te stellen, waarvan 80,000 In 1088, voor de ultbreUUng Van het trunsiormatoreniUtUm Vlaardlngcn- Weri, dat. eigendom van de gemeen te Rotterdam, voor een deel Vlaer- dingen van elektrisch* energie voor ziet. Mi<t de bouw van dc dertig hulrer aal eon bedrag van 1 205 803 gemoeid *Uni verwacht wordt dat 1.201803 as* rijkaieningen ln het vooruitzicht wordt geatekL Slechts de koeten van de wannwatervoorziening moet de gemeente zelf financieren De netto-weckhuut is gesteld op ƒ29 46, de bwto-huur op 38,25, ex clusief de variabele brant'tof kosten (ADVSRTtNTlt) De hoer Duque aan het weric: hij heeft onder meer in Borneo, en Australië diamanten geslepen. (Van fpn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. In een aantal woningen ln de Korte Kromhout hebben de bewonen wa teroverlast ten gevolge van een «loot. die moest worden legraven ln ver band met de aanleg van de Vaanweg. Hei gemeenteraadslid, dre. W. van der Vlerk (pvda) stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van b, en w. Dc hoer Van dcc Vlerk vraagt zich nf of het noodzakelijk was een sloot tc graven bij het ranleggen van ccn zanribcd HIJ veronderstelt dat dit no dig was om hot grondwaterpeil tc re gelen. Het t dat I» da kelder* loopt, dringt in de muren en tenge volge daarvan worden de woningen zelf ook vochtig Zelfs is het nu zo ver dut kleding en schoeisel in kaa ien beschimmelen Volgent, do heer Van der Vlerk le vert een en ander schade op voor de gezondheid van de bewoners in de Korte Kromhout 'oneven nummera) HIJ dringt aon op mnatregelen ven het college van b on w ook al zou hel /o rijn dat dt gt meen te Rotter dam niet dc vrranl woordlng draagt voor tl® maatregelen, cüe genomen moeten zorden (Van een onser veralaggevere) ROTTERDAM, donderdag. mV xult vanavond van mij geen specula tie» horen over een mogelijke oplos sing van de kabinetscrisis. Dingen vin landsbelang kannen nu niet open baar gemaakt worden", Dit zrl gisteravond de heer B. Rool- vink, fractievoorzitter van de Anti Revolutionaire Partij, tijden* een spr» rkbeurt jn de grote zaal van ho tel Atlanta Wil «af hij voor een zeer talrijk pu bliek et n overzicht van de achter- gronde i die tot de kabinetscrisis lub tan gt leid Hoewel, aan mijn redelijk verlan gen om pas o:) de oplossing van de rrins hier bijeen te komen, kon he laas niet tegemoet gekomen worden". De heer Rooïvink liet tijdens da bij- wnkomst duidelijk blijken de toena dering tusse.i de ARP en de KVP niet onwelgevallig te vladen Herhaalde lijk merkte hij op det het kabinet- Cais de „problemen scherp zag", en „goede doelstellingen voorstond'', De uitgaven van de overheid voor 10(17 liggen rond de twtntlg miljard Dat is hoog maar onvermijdelijk hoog Helaas is dat tendele te wijten aan de aroie verplichtingen die het ka bi not-Mar Ij nen heeft aangegaan, met de heer WUteveen van de VVD op de post van minister van finan ciën, Tijden* zijn bewind gingen de uitgaven met 18 procent omhoog Dit met het oog op de huidige oppositie (Van ecu onser verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag, De af deling Rotterdam van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver eniging bestaai op 16 november aan staande vijftig Jaar. Ter gelegenheid van dit gouden Ju bileum zal aan de vooravond een herdenkingsbijeenkomst gehouden worden In de saai van de Pauluakerk aan de Manrilaweg, Op bet programma staan een tweetal lezingen, aan de band van lichtbeelden, door de beer J. A. N(jkamp. ere-üd van de lande lijke organisatie, en de heer Vink, ge meentelijk tuin-architect. Een van de voornaamste doelstel lingen van de vereniging la het uit dragen van de liefde voor de natuur. Daarnaast wil men door lezingen, films, excursies, literatuur en werk groepen tot een verrijking van kennis komen. De vereniging ln Rotterdam telt ongeveer 250 leden, Vijftien jaar later dan de landelijke organisatie werd de (onafhankelijke) afdeling Rotterdam van de Koninklij ke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging opgericht. Enkelen v«n de initiatiefnemers waren de toenmalige directeur ven de Rotterdamsche Dier- Siarde, Dr. J, Büttlkofer, de blologle- raar dr A B. van Delnse en schei- kunde-leraar dr. S. Bimle. EXCURSIE In en om Rotterdam heeft de afde ling talloze excursies gehouden, maar ook ver buiten de stad werden orién- Utietochtjes gehouden. Verder gaf de vereniging de stoot tot oprichting van het Natuurhistorische Museum, dat thans aan de Kastanje-singel te Schie- broek is gevestigd. Aanvankelijk hield de vereniging haar tentoonstel- Het kablnot-Cala heeft het niet zo bont gemaakt Het La echt niet alleen hun m.huld dat de Inflatie nog steeds groter wordt", aldus de heer Rool- vtnk ROTTERDAM, donderdag Het college van b en w. heeft de ge meenteraad voorgesteld het verpllch- le sluitingsuur van de winkels op 28 november te veranderen van 18 uur naar 21 uur. Dit geschiedt op verzoek van de Kring van Rotterdamse Wtn- kolbcdrUvon, die verklaren meer ge baat te zijn met a vond verkoop op een vrijdag dan op een zaterdag. Even als andere Jaren hadden de winke liers al toestemming hun zaak van 29 november tot en met 4 december tot 21 uur open te hebben. (ADVERTENTIE) da nieuwe naam .anvankelijk tentoonstel lingen ln de artsenzaal van het Cool- aingel-zlekenhuis. later in de apothe kerszaal in de Maasstraat Nu moet men voor een tentoonstelling naar Schiebroek, wat het bestuur de nodige moeilijkheden oplevert: door de excentrische, zeer ongunstige ligging blijven de bezoekers tot een onrust barend aantal beperkt. De vereniging hoopt dan ook binnen afzienbare tlja de beschikking te krijgen over een gunstig gelegen, eigen gebouw, HAVENBELANGEN De Rotterdamse haven be Ua gei hebben de recreatiemoielBkhedei nogal eens aan het wankelen ge worden opgeofferd. ETAOI ETAOI bracht. Veel recreatiegebied mooet worden opgeofferd. De vereniging heeft daar begrip voor, maar: „We moetan de ogen open houden voor wat er nog la en daarbU ook het oog op de toekomat gericht honden. De gemeen te heeft van het recreatiegebied heel wat afgeknabbeld, maar daar tégen over staat dat men voor een uitsteken- de verzorging van de mrken borg ■taat en probeert de opgeofferde ge bieden le vervangen". (Van onze scheep1vaartredactie) ROTTERDAM, donderdag De Noorse werf Rosenberg te Stavanger heeft aan Shell Tankers NV. te Den Haag de 65 000 ton d.w. metende tan ker .Daphne" afgeleverd. De „Daph ne" Is hot grootste schip dat ooit door een Noorse werf voor buitenlandse rekening werd gebouwd. Omtrent de Jaarwisseling zal de werf een zuster schip van de „Daphne" voltooid hebben Een bijzonderheid van de ve le nieuwe tankers van rond 85 000 ton dw is, dat zij volgeiadon nog juist het Suezkanaal kunnen passeren (ADVERTENTIE) Beha van fraai nylon kant Beweegt mee, dankzij luch tige, elastische «trip» onder de cupa. 'n 8!lmme Wala vinding. Geeft altijd een vrij gevoel. Cups B, C en D - •»7S. Model voorgevormd 0-85. Ook In zwart in alle filialen van WA1 A p.-Lia.tthui sa van (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, donderdag. De Russische hardrijder en oud-wereld kampioen Boris Stenin, die op het ogenblik een studie maakt van de trainingsmethoden in Nederland, aal In het komende weekeind aanweslg atjn op de trainingsbijeenkomst van de sehant*vereniging Rotterdam. Boris Stenin zal zondagmorgen om 9 00 uur in café Plasbos aan ae Ter- bregseweg aankomen Behalve ver tegenwoordig era van de schaatsver eniging Rotterdam zal ook een groot aantal leden van de kernploeg aan wezig zijn (ADVERTENTIE) do nieuw* naam voor Uw vertrouwde sohoanenaaak Déze Rolls-Royco is te zien op de stand van de British United Airways op de vakbeurs voor ex port-dienstverlening Nedex '66 die tot en met 29 oktober ln de Ahoy'hal wordt gehouden. Deze on andere Rolls Royces kunt u huren als u de viering van het een of ander een bijiondere sta tus wilt verlenen. U kunt er bij voorbeeld uw gasten mee van het station halen Tulnchri WUdekamp vaa O uwe hands Dierenpark heeft drie Jaar geleden een •tekje van een vUreboom geplant, HU is nu ten einde raad, want de plant groeit hem boven het hoofd. Elk Jaar heeft hij heerlijke vijgen. Dat b ook no weer bet geval Wanneer goed rijp zijn, wil hl) de boom snoei en. De directie van het perk heeft nu besloten voor de liefhebber* stekjes te reserveren. Wie du* zelf een vygel wil kweken en lekkere vijgen wil eten, k*n zich in verbinding stellen met Ouwehands Dierenpark le Rhenen. Op aanvraag worden geheel gratis stekje» van de vijgeboom beschikbaar gestéld. Bij voorkeur een briefkaartje schril- ven en niet telefoneren. Misschien herinnert u zich, dat lk ilnda de wereldkampioenschappen voetbal op de teevee ben toegetreden tot ..het legioen", xoals mijn collega's van de sport het uitdrukken. Wellicht heeft a gedacht, dat mijn liefde voor de spert aller sporten er een van voorbijgaande aard was. NieU is minder waar: het siet er selfs naar uit. dat ik een blijvende bekeerling ben. Zo heb ik mU erop betrapt, dat ik meedenk met de eportredactie. Daartoe moet ik u even terugvoeren naar zon. dag 23 oktober Toen werd de wedstrijd Fe ge noord- Go Ahead gespeeld. Ik leefde zo zeer mee met „The Boys" (waarmee Ik uiteraard The Boys van de Kuip be doel). dat ik al aan het koppen maken was nog voor de wedstrijd begon. „Go Ahead ging erin ai* Deventer koek" - in een vetle letter en over vier kolom, had lk gecomponeerd. Ik legde mgn vondst voor aan da deskundigen, maar die waren niet en thousiast. „Dat schrijven toch alle kranten" kreeg lk van een der experts te horen, die mg verder nog even terecht wees door m\j erop attent te maken, dat het nog geenszins zeker was, dat Feüen- oord de wedstrijd zou winnen. Maar ik had raün weerwoord tl klaar: Dan zet je toch; „Go Ahead Sing er niet in als Deventer koek". Ook eze suggestie werd vriendelijk doch beslist van de hand gew-ren. Nu weet u, dat Go Ahe*d wei ver loor maar sr bepaald(ehjk) niet in ging als welke koeksoort dan ook. Niettemin sloeg ik maandag gespan- nan en vol verwachting de kranten op. De voorspelling dat de „koekvariant" in alle bladen zou worden teruggevon den bleek een Jammerlijke misvatting te zijn. Met ingang van. morgen gaan d« rij dende kantoren van de spaarbank te Rotterdam in Hoogvliet en Spijkeniaae drie nieuwe standplaatsen innemen. In Hoogvliet kan men voortaan niet alleen dagelijks terecht bij de vaste kantoren aan de Oude Wal 55 en de Middenbaarr 124, maar ook op de Zalm plaat waar de spaarbankauto vrtjd van 9-10 30 aan de Viskorfstraat h< Gebbeweg staat. Naast de standplaats op de Meeuwen plaat aao de Baarsweg komt er daar een tweede standplaats aan de Leng- weg op vrijdag van 11-1 uur. In SpUkenisse wordt vrijdags van 2-5 uur in de wijk Bra band een nieuwe standplaats ingenomen, aan de Eiken laan bij het winkelcentrum. Bovendien kan men dagelijks terecht bij het vaste kantoor 't Plateau 38 en iedere woensdagmorgen aan de stand plaat* Groene Kruisstraat. In Museum Boi/mans-Van Beunin- Oen wordt tot en met 11 december in het prentenkabinet een tentoonstel ling gehouden die ii petugd aan de vier elementen vuur. licht, mater en aard* het geheel onder de titel «XetrriJJce Reeksen". Aanleiding tot ae tentoonstelling is het verschijnen van de Boymans-agenda 1967 kort en krachtig: „Penalty (telt FeiJen» oord veilig", Onze eigen krant schreef; „Feljtn- w.iiS.tó., jui kw»m n» nat ünenttr fcotfc». sterk terug". De nieuwe Rotterdam- Maar wat zag ik daar in het Rotter- suwablad? Jawel „Go Ahead was voor FtiJenoord peen gesneden damsch Nieuw sche Courant plaatste zoal* gebruike- Het is wel hard hoor om Je geniale lijk een tot lezen nodende kop: Ajr~ -*-* J-J— proti en Fe ij en oord winnen en vergroten voorsprong": Het Vrije Volk meldde vondst terug te vinden in een andera krant Ik zal de sportredactie nog eens een suggestie aan de band doen. (Van onse korfb» lm edewerker) ROTTERDAM, donderdag. Na de voor het grootste deel van de hoofd klassers gedwongen rustdag in ver band met de Interland tegen België wordt de competitie dit weekeinde hervat met een voor wat de bovenste en onderste plaateen betreft belang rijke ronde. Het leidende Rohda ontmoet Wes- lerkwarticr. dat, evenals Ons Eiber nest en LUTO, slechts een geringe achterstand heeft op de Amsterdam mers. De roodwitten zijn gehandicapt door het niet meespelen van Leo Borg hels, die legen België twee nbben kneusde. Daarentegen is Ana van Veen weer hersteld. Vorig jaar eindigden de duels tussen beide grootmachten ln een dubbele triomf voor Westerkwartier (54 en 9—3) Het Zuiden moet de atr^d aanbin den met een andere titelkandidaat Ons Eibernest Op papier hebben de Tuin dorpen weinig kans, maar de weten schap. dat ze tegen de Hagenaars altijd goed op dreef zijn, kan een stimulans voor hen zijn. Ook de vorige ontmoe ting In Den Haag eindigde onbeslist (3—3). LUTO moet op het te kleine veld van Archipel op zijn qul-vive zyn. Het vorige jaar won LUTO ternauwernood met 5—4 Door de overwinning van Samos op Het Zuiden zgn de Stichte- naitn in de bovenste helft van de ranglijst beland. Zondag kan de Utrechtse debutant zijn positie verste vigen via een overwinning op Die Hag he ZKC doet het tot dusver niet best en dc Zutphenaren zullen moeite hebben op Amsterdamse grond Blauw Wit te vera Ia an. Ook HKV is «iet erg op dreef Het moet terdege oppassen voor het bezoekende Dee tos. Sperwers heeft het vorige jaar PSV goed partij gegeven en de Rotterdam mers zyn in staat ditmaal tenminste één punt in de wacht te slepen Span gen zal zaterdag in Eindhoven moeten oppassen voor het verrassend goed spelende Rust Roeat. (Van onze handbalmedewerker) ROTTERDAM, donderdag. De dUtriotecompetltle draalt zondag nog op volle toeren maar ln de afdeling te ln afwachting van do aaaloompetl, tie een inhaalprogramma vastge steld. De Schutters-heren krijgen ln de diatr. eerste klasse bezoek van Quin- tus De Kwmtsheulers zijn typische zaalhant^-ilers, die echter ook op het veld tot ue gevaarlijke tegenstanders behoren Toch moeten De Schutters Voor een overwinning kunnen zorgen. Meeuwen krijgt bezoek van Snel wiek en ia verplicht wil het de aan sluiting met de leiders niet verliezen belde punten in eigen huls te hou den. Een moeilijke, bgna onmogelijke opgave. Actief gaat in Lelden bij HVL op be zoek en ontmoet daar een tegenstan der die op papier heel wat sterker is. De rood-witten nemen een wat wan kele plaats op de ranglijst ÏA en zul len er op gebrand zijn hierin verbete ring te brengen. We geven hun een goede kans van slagen. Leider DWS is in de tweede klasse a gast van Opera tie 2 en zal beide punten wel mee naar Schiedam brengen Wilton-Roda be looft een spannende strijd te worden die door de bezoekers met volle winst kan worden afgesloten. In de parallelklasse kan Schuttera 2 met wat geluk tegen Wings wel tot een puntenverdeling komen, terwijl Nep- tunus tegen AHC '28 op een nederlaag moet rekenen. De Schuttersdames krijgen bezoek van leidster Animo en zullen wel met een nederlaag genoegen moeten ne men. Dit geldt ook voor Snelwiek en Dynamo die resp. tegen Erldos en DWS in het veld komen In de distr. tweede klasse a zou Roda-UVG wei eens in een gelijkspel kunnen eindigen. In de diste, tweede klasse b. wordt de leiding betwist door ADO en Actiet ADO krijgt het zondag tegen Verburch 2 bgzonder lastig en zal alle zeilen moeten bijzetten om beide punten te behouden. Actief krygt Turnlust op bezoek en zal zonder veel moeite zijn goede positie kunnen behouden. lyyjy* jtj ROTTERDAM» donder- «SéaaM dag. Kampong, dat net het sterke HHÏO heeft weerstaan, wacht in het Wagen er stadion een so mogelijk nog gevaarlijker wedstrijd. Amsterdam, de nationale hoekeykam- idoen. sal er een eer in stellen de Utrechtenaren van de troon te «toten. En als dat lokt krijgt HHTO toch nog sljn tin. want Buma, Weerstra en de andere w»Ue „draken" sollen de de- fensie van HOC. we) een voldoende aantal keren passeren. Laren en SCKC zouden een en an der wel toejuichen, want die tw« zul len, ten koste van HDM en Togo, onge twijfeld wat verder oprukken. BMHC- Hilversum la een partij tussen gelijk waardig en. Misschien is Hilversum iets beter in vorm. maar het is te be twijfelen of dat „iets" in cijfers wordt uitgedrukt Cijfers zouden aantonen, dat RBC op laag Zestienhoven SCHC 2 zou moeten kunnen verslaan, maar de reserves van de SUchtse zijn met cracks als Gooswil- lingen en Overdijklnk bijna even steïk als hun eerste. Voortzetting van de ze getocht van Victoria is zeker wel te verwachten, Ring Pass is, ook ta Delft, geen al te gevaarlijk* tegenpartij, HDS-Asvlon en Victoria 2-Amsterdam 3 zijn echter moeilijk peUbere pWtijen. De dames van RBC Vijgen hun der de achtereenvolgende uitwedstrijd. Tegen Amsterdam gaat het én bil RBC zullen z* bUJ xgn als het gelijk wordt Trouwens, ook Victoria sou waa^ schijnHjk wel voor eeb 'püntehvwrder Ung met bet sterk oprukkende I^nf Pass willen tekenen. TIJDELIJKE TYPISTE? STEWOTYP!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1