Achter haald èn onze tijd ver vooruit EP Eerste verlies voor ZVC en Concordia 'Wat iedere vrouw van de Geneeskunde moet weten' stond in de 783 bldz. van Het Gulden Vrouwenboek Strenge jury gaf lage cijfers Aad Jansen tegen René Fromont BOB te zwak voor Giants SPORT VOOR DE VROUW [ET zal zo'n vijftig jaar geleden zijn, dat Dr. Anna Fi»chcr-Diiekelmaiin aan een boek begon waarin alles zou gaan staan. Dat is natuurlijk erg veel, maar ja hoor, in 1921 kwam 't uit en het stond er. „Wat iedere vrouw van de Geneeskunde moet welen" luidde de ondertitel en de zevenhonderddrieëntachtig bladzijden die het allemaal waar moesten maken boden en bieden trouwens nog -méér aan ellende dan de hele hedendaagse literatuur bij elkaar. Geen krant ontvangen? ZEER GEVARIEERD SLAPEN OP ZIJN AMERIKAANS Kampioenschap klein biljart kader 38-2 begint woensdag REDACTIE WIM HORA ADEMA pag. 4 - maandag SI oktober 1966 Voeg daarbij dat de dames op de plaatjes niet voor die uit Playboy onderdoen, óók naakt en óók met een lapje of stukje pilaar voor de Venusheuvel, dan wordt het duideljjk, dat dit „Gulden Vrouwenboek" nog altijd buitengewoon hip is. Tersluiks zij vermeld dat onder de plaatjes meestal „meisje met ene ziekelijke gelaatsuitdrukking" staat oi ook wel „beenbegieting bjj zonsopgang" dat is dan in Playboy anders maar bloot blijft bloot, en trouwens ook in Playboy kijken de meisjes soms zeer besmuikt: hun aantrekkelijk heid is er niet minder om. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zondag. Dertig jeugdige turnsters hebben zondag In een wedstrijd, die de Rotterdamse Turnbond verzorgde, met de ploegen waarvan ze deel uitmaakten, getracht een plaats te veroveren in de finale van het verenigingskampioenschap voor meisjes, die eind november wordt gehouden. Voor die eindstrijd hadden zich zo veel teams aangemeld, dat er op drie plaatsen, namelijk in Rotterdam, Den Haag en Hattem, een voorronde ge houden moest worden, want slechts negen ploegen kunnen in de finale een plaats bezetten. Pro Fatria uit Zoeter - meer, PSV uit Eindhoven en Thor te Schiedam, die elkaar weinig toegaven, turnden met succes, want zij zullen in Amersfoort kunnen uitkomen in de strijd om de nationale titel. Elke ploeg bestond uit zes meisjes, die op de balk, aan rek ongelijk, in de vrije oefening en bij het paardspnn- gen, de nodige oefenstof moesten ver werken De jury oordeelde streng en dat had tot gevolg, dat het lage cijfers regende. Ans van Gerven uit Eindhoven was de enige die een negen als waardering voor haar sprong kreeg. Dan was er vet der nog een handvol turnstertjes, die tot acht of hoger kwamen, doch de meesten bleven daar onder Van elk der vijf ploegen werden de resul taten van de vijf besten bijeen geteld voor de rangschikking Dat Thor uit Schiedam op de derde plaats beland de, kwam doordat er op de balk nog al mislukkingen voorkwamen. Over het algemeen werd er aardig geturnd. Pro Patna, waartoe Manan van Zetten be hoort, behaalde totaal 153 30 P-, het Emdhovense PSV, met Ans van Ger ven en Yvonne Ramakers m de gele deren werd met 152 95 p tweede en Thor uit Schiedam met 151.30 p. der de Donar uit Den Haag en Sparta te Dordrecht werden in de selectie al uit geschakeld. Zij boekten resp. 138 85 p. en 119 50 p Het persoonlijk klassement was 1 Ans van Gerven, Eindhoven, 35 30 p. (max. 40 p.), 2, Marian van Zetten, Zoe term eer, 33 95 p3. Anneke van Ruiven, Schiedam, 32 80 p4 Hanme van der Touw. Schiedam, 32 40 p., 5. Kitty Westhoek, Zoetermeer, 32.35 p., 6. Yvonne Ramakers, Eindhoven, 32 15 p, 7. Jolanda Tromper, Schie dam, 31.55 p, 8. Marjan van Beugen, Den Haag, 31.45 p, 9, Marian Oomens, Eindhoven, 30 00 P10. Joke Verwij- meren, Zoetermeer, 29.05 p. VOLLEYBAL Toch «ouden we msvrouw Ffccher van wie wo overigen* niet* ander* weten dan dat ie dit boek schreef (en dat door dr. Gorter vertaald werd) tekort doen wanneer we haar alleen pleister* op wonden lieten leggen, so* wel In woord alc In beeld. Ze wou duidelijk méér, en ai* we ona nog eens over het jaartal 1021 buigen dan Iaat zich gemakkelijk ra den wat Hadden tot dusver de man- nep overal aan de touwtjes getrokken, vooral aan die van het huwelijk, nu waa het tijdstip daar, waarop de vrou wen aan het regelen konden ilaan. En er viel wat te regelen, el was het om te begijnen alleen maar het seksuele verkeer, dat veel te wenaen overliet en wel voornamelijk de mannelijke partner zelf, die zijn geluk gaarne el ders beproefde. Dlt wa* natuurlijk wel aardig, maar niet voor moeder de vrouw, die met de regelmaat van de klok eens per Jaar een kind baarde en verder niks. Daarom diende onder lei ding van Anna Fischer ingegrepen. ANNA gaf die leiding en »U gaf die met de behoedsaamheid van een vrouw die eigenlijk al. les wat met seksualiteit te maken heeft toch maar eng vindt Desa ongst valt achter vele „mooie" frasen in het boek te bespeuren en eerlijk geaegd ontleent het daar een deel van aljn charme aan. Er ataat hier een vrouw op de bres maar se weet eigenlijk self nog niet op de brei waarvan. Zeker, het geslachtsleven kan an ders, beter en van Freud mag nu ook de echtgenote er iets aan beleven. Maar hoe? De kentering van sex viae tot sex van-oat-hele-moole wordt de troef van Anna Fischer. Dat het dan allemaal weer te mooi om waar te zijn wordt zal in de vijfen veertig jaar n& haar optreden blijken, maar vooralsnog kijken we eerst een* wat zij (en uiteraard anderen met haar) propageerde en dat was bepaald voor die dagen en vooral nachten niet mis. Er mocht dus „genoten" worden, niet te dol, dat spreekt, want het ver zwakte wel van alle*, maar tweemaal per maand kon toch best. Daardoor bleef de „genieting ook frisch" en daar wordt telkens weer op gehamerd: Als de genieting maar fris blijft. Aparte slaapkamers konden daartoe het hunne ook bijdragen en als 't dan helemaal niet anders kon: een scherm tussen de bedden. „Spoedig tullen de echtgenoten be merken dat door zulke maatregelen hun omgang fijner en Meser wordt. En hoe menig ongelukkig ktnd zou niet in 't leoen zijn geroepen als zijne moeder de macht t>an zo'n scherm had ge kend!" Ja, de kinderen en „hoe ze te voor komen" was ook bij Dr. Fischer al een (revolutionair) punt. Teveel kinderen Is niet goed, roept zij ui.it „Hoe meer de vrouw hare vermo gens ontwikkelt, des te beter zat zij de fcunst verstaan het huwelijk met een beperkt aantal kinderen te verenigen met de uitoefening van een beroep." Geëmancipeerde praat, maar ge makkelijker gezegd dan gedaan. Veel verder dan watten gedrenkt in azijn en allerlei ondeugdelijke spuiten komt men in 1921 niet, dus: „Een absoluut voorbehoedmiddel dat onder alle omstandigheden zeker werkt en nooit in de steek laat, be staat niet en zal ook wel nooit gevon den worden". DE tUd deed wonderen en we vragen ons af: Zou Anna Fi scher de pil nog beleefd heb ben? 11Q was aan haar ieker *1} het ln de reeat goed besteed geweest. Ze sou er met honderden bladtfjden achter gestaan hebben. Nü vulde «e die bladenden met andere wenken, waar van vooral die in betrekking tot de .hysterische kogel" en de „oorvijg" bl(jven boelen. Het Rotterdanuoh Perprt-aboswee* kunnen ons dit telefonisch meiden van maandag tm s» tarda* van 17,10—10.00 uur Telefoon 1SS4I0 Abonnwe bulten R'danvSehUdam kunnen alch wanden tot onse plaat selijke agenten. Een hysterische kogel /eroorzaakt een propperlg gevoel In het onderlijf en Je kunt dan merkwaardigerwijs het beste Je keel lnten nakijken, en een oorvijg is „een slag in het aangezicht die niet alleen meer beschamend la dan een op een ander lichaamsdeel, maar ook gevoeliger treft." Je kunt er aller lei barsten en scheuren ln Je kop van overhouden Als modern mens sta je bij die dingen eigenlijk niet stil Waar we feitelijk ook niet genoeg bij stil kunnen staan Is de verslaving aan de alcohol die zo menig huisvader ten vorderve voert. Mevrouw Fischer zegf er weinig over, waar ze waarschijnlijk gelijk aan heeft maar de afbeeldingen van het verval van een dronkaard doen zelfs bij een niet-drinker de lust tot een tic in de tonic vergaan. MET „Het Gulden Vrouwenboek in de band kwam men een hal ve eeuw geleden door het gan se land en ook nu komt men er nog een heel eind mee. Ofschoon het hoe kan het anders? in vele op lichten verouderd Is, ls het In andere opslchten «elf* ome tüd ver vooruit! Sukkelen de Provo's nog met hun Witte Schoorstenen plan, Dr. Anna Fischer-Dückelmann mikt veel hoger: helemaal geen schoorstenen, ben je gek? „De afschaffing der schoorstenen zou gelijk staan met een nooit gekende zuiverheid der lucht. Zichtbare en on zichtbare kooldeeltjes (rpetj veront reinigen deze voortdurend, maken hui zon, meubels «n linnen zwart en een menigte werk noodzakelijk, dat dan zou wegvallen. Denk eens aan: geen roet meer/ geen zwart geworden tnen- senlongen meer! hoe heerlijk zou dat zijn". Ja, hoe heerlijk zou dat zijn en hoe ver lijkt dat allemaal nog. Maar over vijftig jaar hebben we het daar nog wel eens over. Als de hysterische ko gel ons tenminste niet ln de keel is blijven «teken en een oorvijg ona niet heeft geveld. Wan die blijven link. CHRISTINE MEYLING m 1<V. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zondag. Het ls voor de Rotterdamse clubs in de hoogste klasse van onze volleybalcompetitie geen on verdeeld gunstig weekeinde geweest. Libanon, in de eredivisie, verloor met 0—3 van Blokkeer in Den Haag. ZVC, hoofdklasse dames verloor met 2—3 in Leiden van Argos en Octopus, hoofdklasse heren, won met 3—1 van Concordia welk resnltaat voor de Rotterdammers de eerste nederlaag betekende. Ook Juliana deelde in de malaise en verloor In Amsterdam van US (3—1), Zaterdag herstelde Concordia zich via een zege op HVS (31). Slechts in de eerste set is Libanon in Den Haag tegen Blokkeer tot enig verweer kunnen komen. Na zelfs bij tyden de leiding te hebben gehad, werd deze set slechts met 1115 ver loren. Meer tegenstand kon coach Van Savooyen zijn ploeg niet bijpra ten, want via 155 en nogmaals 155 kwam de eindstand op 30 in het voordeel van de gastheren. Concordia verloor en won. Tegen gastheer Octopus werd de eindstand 3—1 via de tussenstanden 159; 15—H; 815 en 1513. In de E-hal tegen HVS ging het beter. Nochtans hebben de Rotterdammers het niet onder de markt gekregen: 15—9; 915 en 15—13 gaf een stand van 21 in het voordeel van Concordia. De derde set was buitengewoon spare nend en werd pas bij 17—5 beslist. Juliana kwam in Amsterdam slechts m de eerste set tot winst (159). Daarna deden de studenten wat ze wilden en lieten Juliana verder kansloos (158; 155; 15—8) en won nen met 31. De dames van ZVC leden in Lei den een tüdkettje onnodig met 3—2 de eerste nederlaag. Bij een voorsprong van 20 was een zieke Jenny van Savooyen kennelijk aan het einde van haar latijn. Desondanks liet de coach haar doorspelen ook al vroeg ze zelf enkele malen om een vervangster waardoor de fouten niet konden uitblijven. Het gehele team duikelde mee omlaag, zodat de Leidse gastvrouwen alsnog met 3—2 de zege loonden gnjpen. In de overgangsklasse heren won SVC-AC met 3—1 (14—16; 15—11; 1115 en 9—15) van gastheer Alexo, doch de dames var» SVC-AC verlo ren met 1—3 van gast OVC (615; 2—15: 215) vrijwel kansloos. Eeredivisie dames: Be FairHML/CLV 1—3, Kweekschool—PSV 0—3, SOS—Boeme rang 0—3 Celebes—Achilles 3—0: Rapid- Armada 31 Heren' Blokkeer—Libanon 30; AMVJ/ RC—HML/CLV 32, SOS-Orawi 1-3, Cito Hevok 32 OihacoValbovol 3—2, Oranje Nassau—Valuas 3—0 stand dames: Celebes 48, Rapid 58 Boemerang 4—3, HML/CLV 4—4, PSV 4—4, Armada 4—4. SOS 32; Ba Fair 42, Kweekschool 5—2. Achillea 5—2 Stand heren: Blokkeer 5—10. AMVJ/RC 5—10. Olhaco 46 Libanon 5—6. Orawi 5-6 Or. Nassau 4—4, SOS 4—4. Hevok 4—2 Cito 42. Valuas 5—2, Valbovol 5—2; HML/CLV 4—0 Uitslagen Dames boord klasse; St Paul— Valboval 1—3 Die Raeckse—Octopus 3—0, ArgosZVC 32 ZandvlietMolenwiek 3—0 Cito—AMVJ/RC 3—1 Heren: US—Ju liana 3—1, Octopus—Concordia 3—1, HVS— WS 3—1 DTS—SIGI 3—1; SOS 2—Zand vliet 0-3 DO: CS VD—Blokkeer 1—3. SVC/AC-OVC 1—3. HML/CLV 2—DOS (HML no), PVC—Syrèna 3—0, VODO— AMVJ/RLVC 1—3 HO: Alexo—SVC/AC 1—3, Punch—PVC 3—0, Blokkeer 2—MVC 3—2 Libanon 2—Concordia 2 3—0, Syrèna Achilles 30 Afdeling Rotterdam. Dl: VCK—AMVJ/R 03 Concorflla 2J Pandrecht 03; DOF— SVC/AC 2 2—2. Lekkerkerk—Hou Stand 1—3 Hl Concordia 3—Lekkerkerk 3—1, Li banon 3—AMVJ/R 2 1—3. DOS—Juliana 2 2—2. J. Pendrecht—SVC/AC 23—0 ROTTERDAM, maandag (ANP). Voor het eerst sedert jaren krijgen de Nederlandse boks liefhebbers weer eens een volwaardig: professlonal- avond. Promotor Theo Hulzenaar heeft voor een programma, dat op 14 no vember in dc Rotterdamse Riviera-hal wordt gegeven, vijf beroepspartijen afgesloten. In de hoofdpartij van de avond komt de nog ongeslagen weiter Aad Jansen in zijn tiende gevecht over acht ronden uit tegen de Fransman René Fromont. Gerard Berkhout, die enkele weken geleden in Duinkerken op punten ver loor van Gerard Macrez (Fr.) ontmoet deze Franse bantam opnieuw. Ook dit gevecht gaat over acht ronden, De overige drie partijen zijn alle af gesloten op zes ronden Halfzwa ar ge wicht Jan Lubbers, ook nog ongesla gen, bokst tegen de Spanjaard Toribio Penal va, die in 1963 amateurkampioen van zijn land was. Toon Nagtegaal, de Utrechtse zwaarweltergewicht, die bij na twee jaar met in de ring is geweest, maakt in Rotterdam zijn rentree Hy ontmoet de Belg Roger van Laere. Eveneens m het zwaarwel tergewicht bokst joop Verbon, die bij zijn prof- debuut enkele weken geleden door knock out in de tweede ronde van de Fransman Petit won. Verbon krijgt de Belg Joel de Pauw, die onlangs op punten van de Amsterdammer Joop Kruis won, als tegenstander. VAN LINKS NAAR RECHT8 Olijfgroene peig noir van arnel, gegarneerd met dieppaarse cein tuur broderie, 89,75. Meer voor do jolige slaapster oen rood-wlt ge streept hansop van helanca, af gezet met kan tje* 19,95. De jigrannie look" voor een blauwgebloemde lange peignoir met lang bljpat- send nachthemd, f 49,95 en 26,95 boudoirmuts ter verhulling der krultpelden, 10,95 en een speciale zak om die krultpelden ln te bewaren ƒ14,95, alle* in hetzelfde dessin, allemaal flanel. Knalgele bed- sokken van or- lon» ƒ4,95, de zelfde kleur als de garnering van de nachtpon. VAN LINKS NAAR RECHTS Korte auber- glnekleurtge peignoir van flu weel met dun polyestervolle nachthemdje in een zogenaamde „Puccl druk", golvende kleuri ge figuren, ge ïnspireerd op Mexico, ƒ89,75 en 69,96. Wit kanten nachthemd met opengewerkte banen in Mexi caanse stijl» ny lon, 99,75. Nie mand belet u het als avondjapon te dragen met gllnete rende oorhanger». Oranje nylon pyjama met driekwart broek, afgezet met ru- Chea, 29,95. v -f-I A MERIKAANSE vrouwen ^hebben wél keuze als ze een kledingstuk voor de nacht zoeken of een warme peignoir om in huis rond te lopen. Meer stijlen, meer variaties, leuker vaak dan wat wij hier zo al gewend zijn. Ken stoet van doorzichtig nylon werkt met bijpassende neglige's in lieve romantische stijl, of in hartbrekende suikergoedkleu- ren, die minieme bikini's met ruches en veertjes gegarneerd opleveren, in dubbele beteke nis nogal licht van allure. Een vrolijk gewaagd kleurengam ma met vreemde paarsen, eigenaardige groenen, vrolijke gelen, wazig amandelgroen, helder oranje. Flanel, katoen, arnel en fluweel als materia len. Het gaat er maar om wat een vrouw van haar nacht kleding eist. Romantiek? Pi kanterie? Degelijke warmte- met-flatteus-gezellige inslag? Of statige voornaamheid? modelIsn: de Bijenkorf foto: Bert Sprenketlng (Van onze sportredactie) rmwrtwi Rotterdam, I /■rlnU («119 zondag. Het pas naar de eredivisie dames gepromo veerde BOB uit Oud Beyer land kwam zaterdagavond in de E-hal voor het tn deze competitie binnen de lijnen. Het gerenommeerde Giants waa te gast en deze gasten hebben over de uitslag weinig twijfel laten bestaan (27—70). Even ging het goed met BOB, want na twee minuten spelen leidde het met 54. Maar dat was maar een „blijma- kertje" geweest, want met veel raffi nement en tegenover hun jonge tegen standsters een surplus aan techniek speelden de dames van Giants naar winst Dat was bij rust reeds duidelijk (1333), maar m de laatste vijf minu ten leek het zelfs desastreus te wor den. In deze slotperiode liep de score op van 25—52 tot 29—70. Car la de Liefde (9 punten) en Nelly ln 't Véld (8 punten) deden wat ze konden, doch tegen dit geweld waren ze niet opge- Ultspelend boekten de dames van RE (reg. dam.) een grote zege op Te Werve (34—70). Bij rust was het al wel bekeken bij de stand 1638. Vijf minuten voor tijd was de stand al 22 57. De Rotterdamse dames deden er toen nog een schepje op en wonnen tenslotte royaal met 70—34. - Voor deze klasse werd m Vlaardln- gen ROVS—UW-Daggers gespeeld. Tot een hoge score kwam men hier niet. Bij rust leidden de Vtaardingse dames met 175, waardoor de on macht van beide a an vals linies vrij dui delijk werd geaccentueerd. De eind stand 2613 duidde slechts op wei nig verbetering. De heren van RZ waren iq Haarlem bij Exercitie op bezoek. Het werd be paald geen succesvolle visite, want de nederlaag met 3751 was volkomen nomaal. Een nogal grote teleurstelling voor de Rotterdammers, die nodig weer eens tot grotere daden moeten komen, (Van een onzer verslaggever») BILJARTEN ROTTERDAM, zon dag. In de biljart saal glagrand aan de Jonker Frans- straat wordt aanstaande woensdag een aanvang gemaakt met de wedstrijd om het kampioenschap klein biljart kader 38/2 van het district Rotterdam. Zeven deelnemers, te weten Jac. Barzilay en J. A. Elchelaheim van.de biljartvereniging Rotterdam, Bep Hor sten va» Het Noorden, Frans Bik van Kunst en Vermaak, Arie Blemans van de vereniging Hetnenoord, Q, W. F» de Klein van Tedlro en B. van Gil» van Linker Maasoever moeten partyen van 350 caramboles spelen, Do wedstrijden, die worden gehou- i op 2, 5, 9, 12, ia en 19 oovembar. du* telkens op woensdag- en zaterdag' avond beginnen om acht uur. De tno- yennegrenzen lopen van 18 tot 24,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1