zigd Excelsior overwinning W N.K.G.B. Schiedam 50 jaar Voetbal in Schiedam Verlies voor zowel GTB als GSS Bankwerker overleden na val van 4 meter Verbouwing Amstelbron Concertavond van KDO BUIT VAN INBRAAK DELMONTE 27 MILLE Prof. Wentholt opent 'spelen binnen blauw Verlies voor SV Schiedam Service 1 wint Herdenking jubileum Dominicanen met 8-2 vanaf ƒ7,50 SCHIEDAM potten BIJ DHS GAF TACTIEK DE DOORSLAG Kassier Heystek met pensioen Esparanto-agendo Gestolen auto in sloot gevonden Biimenhavengeld wordt verhoogd Kappersconcours in zaal Odeon |jpf$E m PATIËNTJES IN ZIEKENHUIZEN KRIJGEN BOEKENWEEKGESCHENK Zaterdagvoetbal j. L. Scliaap onderscheiden voorr# SCHOOLBORDEN BOKHORST I" 4f maandag 31 oktober 1966 - pag. 5 .Jlil (ADVERTENTIE) Lang niet altijd zijn de dikste dekens 't warmste... neen, de zuivere scheerwol, die gebruikt werd, Is bepalend voor de kwa liteit- En deze partij extra grote 100% zuiver scheerwollen, dekens is iets ongehoords, want nu koopt 2-persoons en Hts- jumèaux dekens voor een prijs om nooit te vergeten. Luxe zuiver scheerwollen de kens, aan 2 zijden met band af gewerkt, met piepkleine foutjes, die echter aan de kwaliteit 'en de warmte niets afdoen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze-unieke partij 100% scheerwollen dekens, In fraaie kleuren, voor unieke prijzen! CUa tttm «*f tehrlft.fwtt. (Van 'een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. in het Dljkzigtziekenhuis in Rotterdam over leed zaterdagmiddag de 60-jarige bankwerker A. van Grevenbroek uit de Donker Curtiusstraat, nadat hij de middag tevoren ten gevolge van een bedrijfsongeval in zorgwekkende toe stand naar het ziekenhuis was overge bracht. De man, werknemer van de scheeps bouwmaatschappij „De Niéuwe Water weg", was met enkele collega's doen de de schroefmoer los te maken van de In dok 4 liggende Noorse - tanker „Birk". Daartoe was er om de schroei een stelling gebouwd en op de schroef een (zeer grote) moersleutel geplaatst Aan de moersleutel was een staalka bel, in verbinding staand met een kraan, bevestigd. Toen er druk op de staalkabel werd gezet, schoot de schroefmoer onverwachts los. De ka bel kreeg hierdoor ruimte en sloeg te gen de' stellingplank, waarop de heer Van Grevenbroek stond. Hij maakte een val van ongeveer 4 meter en kwam met het hoofd op d.e dokvloer terht.ec met het hoofd op de dokvloer terecht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De directie van het Café-Restaurant „De Amstel bron" heeft bij de gemeentelijke in stanties een verboowingsplan ter goed keuring voorgelegd. DU 'omvat een wijziging van de voorgevel waaruit de grote draaideur gaat verdwijnen zodat een ruimer uitzicht wordt verkregen op het Koemarktplein. De ingang wordt verlegd naar de 1 zijde van de passage waarvoor een ult- VbouW, te plaatsen; op de destijds iUit- gespaardé^ruimte, nodig voor het op vijzelen Van het gehele pand inde jaren dertig, een oplossing moet brengen. De hier'te inakén hal geeft toegang tot het restaurant; maar tavens tot de bovenzaal. Ook. tié, keuken'zal in deze nieuwbouw worden ondergebracht, terwijl ook hét interieur van het res taurant een wijziging téh, góede zal Qndergaan. Ji'j-v,- ;-r Óhmiddellük' na het ontvangén van' de 'goedkeuring zal het plan wordep gerealiseerd.1 'v (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag Dat DHS er iedere week beier inkomt, bewijst nu ook weer de zege die de DHS'ers in Rotterdam op HOV behaalden.Zq wonnen door een betere tactiek met 41 en de ne ven Piet en Hans Roozen speelden in de overwinning een grote rol, want zft namen ieder twee tref fers voor hun rekening. Ook Excelsior '20 deed het goed, want weer werd de ploeg gewijzigd en vermoedelijk is dit de juiste for matie, waar het ongeslagen Cele- ritas met 0—2 de dupe van werd, SVDPW won thuis van Mcrwede heel gemakkelijk met slechts 10, waarmee de juiste kracht niet werd uitgedrukt. De leidende clubs in het Schiedam- se afdeltngsvoetbal hebben zich (op Wilton Fljenoord na) goed gehand haafd. Ursns liet zieh niet van de wijs brengen door Bolnes en sloeg het met 3—1 in eigen huis. Demos wees RK- WIK terug met 20, SFC won van het Rotterdamse SVDP met liefst 61, maar WF liet zich verrassen door Smeetsland met -34. Schiedamse Boys verliet de gevaarlijke zone door een goede zege op Nestoro (0—2). Schiedam kreeg een nederlaag te slik ken van SCR (31) en DRZ sloeg in Rotterdam Pantser Boys (12). HOV—DHS 14 DHS heeft de juiste -tactiek toege past in dit duel en met succes. Hef; felle HOV vergat inde aanval dat een verdediging ook belangrijk Is en met goede uitvallen, vooral in de tweede helft, sloeg DHS toe. Door Piet en Hans Roozen werd de ruststand op 02 gebracht en zij waren het ook die in de tweede helft scoorden, tijdens een periode dat HOV alle kansen had om te doelpunten. Zover liet de goede DHS-defensie het niet komen. HOV kon de eer redden, omdat Spittel een strafschop benutte (14). CELERITAS—EXCELSIOR 0—2 Het is Excelsior'20, dat sterk gewij zigd optrad, gelukt om het ongeslagen Celeritas in eigen huis te slaan. Hans van Deventer was de man die de Schiedammers de leiding gaf en al waren de Hagenaars in de tweede helft sterker, zij hielden de .zaak ach ter niet goed dicht. Daarom kon Hans van Deventer na een uitval der Schie dammers na een solo doelman Van Zanten nog een keer verslaan (02). SVDPW—MERWEDE 1—0 Met deze uitslag is het overwicht van de Schiedammers maar mager beloond, maar is het gevolg van on macht in de voorhoede van SVDPW. Nu wist Snoey in de eerste helft te scoren, maar ondanks een groot over wicht ook in de tweede helft, wisten de Schiedammers het Merwedenet niet meer te vinden. BOLNES—URSUS 1—2 Ursus was over alle linies sterker en door Verwey nam het een 6—1 voorsprong. Bolnes kwam in de twee de helft wel fel terug en door Van 'Esch werd de stand gelijk getrokken. Verwey was tenslotte de man die de zége voor de Schiedammers veilig stelde. SCR—SCHIEDAM 3—1 ln de eerste helft een beter Schie dam, dat door Struyk op een voor sprong werd gebracht. SCR werd ech ter in de tweede helft sterker en door fouten in de SchiedamTdefensie kon het gelijk maken en zelfs een voorsprong nemen. De aanvallen van de Schie dammers werden daarna door paal en'lat gestuit en tenslotte werd een uitval Schiedam noodlottig (3—1). DEMOS—RKWIK 2—0 Demos was de beste ploeg in dit goede duel. Plet de Nijs ,was de grote man bij de Schiedammers, want hij scoorde in de eerste helft en ook in de tweede speelperiode. (20). SVDP—SFC 1—6 Hehny Kooiman was in dit duel de grote man, want'hij nam vijf van de zes Schiedamse treffers voor zijn re kening, Twee doelpunten van zijn voet bepaalden de ruststand en na de her vatting ging hij rustig door en werd de stand op .0—5 bepaald. SVDP red de wel de eer, maar Veringmeij er maakte het halve dozijn vol.' NESTORO—SCHIED. BOYS 0—2 De Boys hadden weinig moeite met dit Nestoro en nam door Fablacha' een voorsprong. Ook na de hervatting' een toonaangevend Schiedamse Boys en de treffer van Bonte stelde de zege veilig. WFSMEETSLAfjTD 3-^4 De werfmensen hebben 'dé punten, a'air het bezoekende Sméétaland moe-*, tenlaten. Het begon met 'een straf schop te missen, maar door Martis en Schlink werd de score toch geopend. Smeetsland maakte al gauw een te- genpunt, maart Schlink bracht de rust stand op 3^—1. Martts kwam na£"de rust niet meer terug en toen was de vaart eruit bij WF. De gelijkmaker werd geproduceerd en de bezoekers gr epen, zelfs de Winst die zij nietuneer afstonden. PANTSER B-DRZ1-4 DRZ.gaf in dé eerste helft dé^topn aan en drukte dit overwicht inVdéa. treffer vapi Muilwijk uit. Ookinrijg! 'tweede "helft een beter. DRZ; en toen: Groötveld nipt. een; harde kagel de wt raakte,- vingWigraana hétleer op'en bracht de stand óp 0^-2. De BoyB^Ydttdett* In ■dé ^patste fase van de strijd riog wel ,de eer redden 'vvvv'n:;; ;y. r DE HEER D. L. Heystek, kassier bi] de Dienst voor de Directe- belastingen, Invoerrechten en Accijnsen te Schiedam gaat mor. sfi, na 46 jaren dienst, met pen sioen. Vanmiddag heeft hij af scheid genomen tijdens een re ceptie in Maison Wesfchuis, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De weldra dertig jaar oude Schiedamse Accor deonvereniging „Kunst door Oefening' hood in Musis Sacrum de talrijke do nateurs de jaarlijkse concertavond aan. Allereerst presenteerde zich het jeugdorkest met een vijftal werkjes waaronder de compositie „Parade of Childeren" van dirigent P. van Ha3sel Een gave vertolking waarbij de klank kleur werd opgevoerd door het elek tronische bas-Instrument en de drum het ritmische accent aangaf. Numeriek minder sterk was het A- orkest dat evenwel in een populair programma liet horen over kwaliteit te beschikken. Hier steunde de piano de accordeoiisten die openden met het „Con Brio" van P. Dorel om hierna over te gaan in deinende walsmelo- dieën van Joh, Strauss. Bijzonder goed kwam ook Melando's tango „Noche de Estrellas" uit de verf en werd vervol gens getoond dat ook voor "de swing muziek de accordeon een meeslepend ritme kan brengen. Met een spranke lende feestmars besloot het orkest dat met een warm applaus werd beloond. Na de pauze' kregen de zeer talrijke bezoekers een variété-programma voorgezet. SCHIEDAM- Merkrecon, la 2an de novembro klubvespero. Pendas sur la muro kaj tiketikas ce kino v. Gtnk Ploegstraat 19. Vi estas bönvenaj. (ADVERTENTIE! Dubbelbrede kreukherstel- lende Fib ral on fantasie «rt japontweed s. „extra voordelig door de grote breedte, ln prach- tige kwaliteiten, morgen voor èen-bijzondere jubileum prijs, pdr meter vóór nog géén drie gulden. Flatteuze stoffen In fraaie kleu ren, yoor pakjes, Jurkjes enz., om voor een prlkJe"Uw gardé- robe uit té breiden. 'N' I r® M lip na féibl terugwon per.mecer (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Na in ventarisatie is gebleken, dat de drie tot nu toe onbekende mannen, die ln de nacht van vrydag op zaterdag een inbraak pleegden by de Rotterdamse juweliers winkel Delmontc voor een waarde van 27.000 gulden hebben ge stolen. Hun buit bestond voornamelijk uit gouden ringen, die voor een deel met briljanten waren gesierd. De Ln Am sterdam gestolen auto een Alfa Ro meo waarmee de inbrekers vlucht ten, is in een sloot bij Terheyde in de omgeving van Breda teruggevonden. De politie heeft een landarbeider ndervraagd, die zaterdagmorgen vroeg aan drie zoals hij 2ei nogal haveloos geklede mannen de weg naar Breda wees. De mannen spraken hem aan tn een vreemde taal. De politie neemt aan dat de inbre kers via de Belgische grens ons land hebben verlaten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. „Spelen binnen blauw", de negende speelweek van de Stichting Nationale Speelweek is open. Het was professor dr. R. Went holt, hoogleraar in de sociale psycho logie aan de. N.EJH. die zaterdag aan de van Oldebameveltstraat het start sein gaf. „Het is waar dat geen mens aan zijn trekken komt, die niet de kans krygt een creatief leven.'te leiden. Is het zo dat in onze moderne maatschappij te veel mensen oncreatieve slachtoffer zijn geworden van een middelmatige massa-cultuur en dat dit tot een grote leegte in hun leven leidt, tot frustra ties, benepenheid, onverdraagzaam heid en onmacht?", zo vroeg prof. Wentholt zich af. „Is het zo dat u zelf in uw dagelijks leven onvoldoende ontplooiingskansen krijgt om een bewust, persoonlijk; zin vol actief-bezig, creatief leven te lel den? In elk geval" zo concludeerde de hoogleraar, „weten de mensen in de speelweektenten van zichzelf dat ze actief bezig zijn". Ongeveer duizend mensen waren aanwezig, onder wie tweehonderd deelnemers aan de speelweek. Na de lezing van prof. Wentholt begon een non-stop-programma op zeven podia met onder jneer Jaap van de Merwe, WiU Spoor, Mirjam van Stephen, Son- ja Berd't en het Antilles Steel Or chestra. ROTTERDAM, zaterdag (ANP). B. en w. hebben de raad voorgesteld het binnenhavengeld te verhogen en de brug- en sluisgelden af te schaffen. De tariefsverhoging betekent voor de gemeente een toeneming van de In komsten met 1,75 miljoen, dat wil zeg gen 2 miljoen meer uit binnenhaven- geld en 250.000 gulden minder door het afschaffen van het brug- en slulfi- geld, Rotterdam heeft met Dordrecht, Maassluis, Schiedam en Vlaardingeo in priricipe overeenstemming bereikt over het gelijkmaken van het binnen havengeld in het Waterweggebied. Voor de schippers betekent de ta riefsverhoging een stijging van het binnenhavengeld bij een verblijfsduur van 7 dagen, van drie tot vijf cent per ton laadvermogen. Om de bestaande concurrentiever houdingen in de. Rijnvaart niet ten on gunste van Rotterdam te verstoren, is ook overleg gepleegd met de ge meente Amsterdam, waar de gemeen teraad binnenkort ook een beslissing zou moeten nemen over een voorste de binnenhavengelden te verhogen. Het is In Amsterdam niet de bedoe ling de brug- en sluisgelden af te In het kader van haar twintigjarig bestaan had de Technische Ontwlkke- lings Club voor Herenkappers afdeling Rotterdam zondag een jubileumcón- cours georganiseerd. De Grote Zaal van gebouw Odeon was herschapen in een enorme kapsalon waar negentig deelnemers gelijktijdig hun modellen konden kappen. Bovendien waren vele firma's op kapperagebied met een stand vertegenwoordigd en de firma L'Oréal de Paria" gaf in.de avonduren een show vari fantasiekapsels. gedra gen door mannequins. Het concours, dat de gehele middag en avond voortduurde, was verdeeld In zes'categorieën. Ia iedere categorie werden zes diploma's uitgereikt. Voor de eerste, tweede en derde prija waren resp. een beker,: een lauwertak en een medaille7 beschikbaar gesteld. Op jury's van internatlq.iaal bekende kappers -rustte de'taak de vele fraaie kapsels van de 134 deelnemers te beoordelen 'v De uitdagen Waren; He ren vak coup; sculpture: 1. P. Vlawr (Rotterdam) 2 R Limburg (D«n Haag).3 T. P. Veraart (Rol- ^*H«renvak Jeugd-1'. 1/ S. Janie (Rotter- dam) S. .Dekken (Etter)), 3. JAF/.M. van ideJahdeloof (Zutphen).. - y-v'S#wrty®k"vrij; modal! 1H,St- (Qom)< '2.- S, H/ Düyhi(Botterdam) 3. L. F. .v- Dames vak'jeugd Brunt; (Woerden) 'SL'méj, fM. de Jonge (Goes) 3. J. P„Oer» '.■V.-^.fitandaa?; (Woerden) 3, mej. NtauwenhuyMq (Den Haag). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, De plaatselijke af deling van. de Ned. Katholieke Grafi sche Bond bestaat een halve eeuw welk feit wordt herdacht met een re ceptie zaterdag 5 november in Restau rant Rijnmond en een feestavond voor de leden In gebouw Arcade op 12 no vember, waarbij de jubilarissen zul len worden gehuldigd. Het zijn de typografen geweest die destijds het eerst de hand aan de ploeg sloegen om tc komen tot een lotsver betering. Het begon met een. „zieken- pot"-vereniging die financiële hulp verleende 'waar deze nodig was. Als eerste vakbond in Nederland werd in I8Ö6 de Algemene Nederlandse Typo grafen Bond opgericht op neutrale grondslag. Een jaar na de oprichting van de R.-K. Volksbond in 1888 sticht ten de grafische werkers in. Amster dam de „Katholieke Pers" waartoe enige jaren, later andere steden toe traden waaronder Rotterdam. Van hier kwam het initiatief om ook in Schie dam op 16 november 1916 een afdeling op te richten die met vijftien leden van de grond kwam. Het eerste be stuur bestond uit de heren, J. Hengst, P. de Winter, J. Gunneweg, F. Menke, J. Loog en J. Prein. Op 25 juli 1941 staakte de bond de werkzaamheden: de hervatting had plaats op 18 juli 1944 met 95 leden. Momenteel zijn de leden van de bond ingedeeld in ver schillende vakgroepen in het grote NKV-verband. Het bestuur by dit gouden feest be staat uit de heren: J. A. Luy ster berg, voorzitter; J. H. L. Ruts, secretaris; P. A. de Rijk, penningmeester met als •overige leden A. B. C. van Pelt, G. M. van Pelt en L, A, Zuyderw(jk. SCHAKEN SCHIEDAM. In het afgelopen seizoen promoveerde het eerste tiental van de S.V. „Schiedam" naar de hoogste klasse -van de Rotterdamse Schaakbond, De eerste oompetltlewed strijd in hét pas begonnen schaak se i zoen eindigde ln een nederlaag, met 4^—6 tegen De Zwarte Pion uit Mtd delhamis. Dit resultaat viel des te meer togen omdat het tweede tiental het vorige jaar van dit team heeft gewonnen. Alleen Seij, H. d. Ujjl en G. d. Uyl wisten tot winst te komen, terwijl Hermanny en Sloof elk voor een hal ve punt zorgden. Het'tweede tiental, spelend ln de eerste klasse, moest bij Messemaeker in Gouda een- fikse nederlaag incasse ren. Hier kwam alleen J. de Bruijn tot fraaie winst. St&hlle, W.-de Bruin, Van Grootveld, C. den Uijl en Van Leusden behaalden remise. Als excuus kan "gei den dat het tweede enkele gewaar deerde spelers aan het eerste af heeft moeten staan. •- Het derde tiental ln de derde klasse schijnt bétere .plannen te hebben..Ge- start werd met een forse overwinning van 7*lt2tegen. Sliedrecbt 3, D« ten werden binnengehaald door Dek. ker, Bogers,,Weeda, Kost er,'Van Noor- dennen, Scheéle éh Marcus,Her bach kwam tot. jréitUsè. Voor dé .tweede ron de staan op het programma Europoort 2—Schiedam -1, Schiedam 2—Euro poort 4 en Schiedam 3GEB 2. (V&n een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. -é Een groot aantal leden; én buitengewone leden van de Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranclers hebben gis termiddag;. de receptie bijgewoond, ln de grote -féestzaal' yah De Doelen, ter gelegenheid~$kn twaalfenéenhalf- jarig jubileum van epri driétal bë- stéursleden. Vaverschillende -zijden ■:\yerden de drie,; b^tuursfunotlonaris- .«én, de h'eren.vEv.F.Lem,.Th. F. ^Nt&'Scbeerder éh'E.; J.Vink? ln 'hét zÖnhétJe :ifezet én-^hartelljk toegespro ken, v: V'.- f"// '5 IN HET kader var» de Kinder boekenweek hebben de kinderen, die in ziekenhuizen werden ver pleegd het Kinderboekenweek geschenk en een kleuritge plaat van Bruna ontvangen. Er zijn ongeveer 350 boekjes en platen uitgereikt, hetgeen deels voor rekening komt van de ge meente, deels van de boekhan dels; ook Rotterdamse kinderen, die In ziekenhuizen buiten Rot terdam liggen hebben een der gelijk geschenk gekregen. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. In het Schiedamse zaterdagvoetbal kwamen alleen de afdeliügsclubs in actie, maar dat werd geen onverdeeld succes. GSS boekte weer verlies, want na moest het de punten in Rotterdam laten door een 31 nederlaag tegen Egelantier Boys. Ook GTB deed het niet zo best, want het moest thuis tegen Rockanje met 2—1 het loodje leggen. De GTB'crs waren ook niet zo ge lukkig in dit duel, want zij begonnen ai zonder Udo, die wegens ziekte ver stek moest laten gaan en vervangen werd door Van Oosterhout. Bovendien zogen zij reeds in de eerste helft De Borst aan de kant gaan omdat hij ge blesseerd geraakte en in de tweede helft verliet ook de Schiedamse stop per het strijdperk. Met een afstands schot hadden de bezoekers in de eerste helft de leiding genomen en ook in hot begin van de tweede helft verraste zo'n kogel doelman Ricoort (02). Kort voor het einde kon Hoogstad nog wel de eer redden (12). EGELANTIER B—GSS 3—1 Ook in dit duel viel er voor de GSSers maar weinig ccr te behalen, want de voorhoede had te weinig stootkracht om het de Rotterdamse defensie al te moeiiyk te maken. Toch kwamen de Rotterdamse aan vallers ook niet zo best voor de dag, want driemaal stond de lat successen in de weg en zelfs een strafschop werd naast geschoten. De ruststand zag een 10 voorsprong voor de Boys, maar Groenewegen kon kort na de hervat ting gelijk maken. De thuisclub drukte echter even door met als gevolg een 31 voorsprong en tevens de eind-, stand, want GSS faalde aanvallend volkomen. TAFELTENNIS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Op be scheiden wijze werd zondag het feit herdacht dat 350 jaar geleden de pa ters Dominicanen zich iu Schiedam vestigden. Onder leiding van de pro vinciaal der paters Dominicanen, drs. F. van Waesberge O.P., had in de Ha- venkerk een Eucharistieviering plaats. Bijzonder sfeervol verliep later op de dag de herdenkingsbijeenkomst iu de Nieuwlandkerk, in tegenwoordig heid van de bisschop van Rotterdam, mgr. M. A. Janse. Tot de overige ere gasten behoorden o.m. burgemeester H. Roclfsem». pastoor C. P. van den Berg van de Oud-Katholieke Kerk en oud-pastoors en kapelaans die tn de laatste decennia Schiedam als stand plaats kregen. De herdenkingsrede werd uitgespro ken door mr. A, F. A. van Velzen die in een uitvoerige memorie de kroniek schrijvers op de voet volgde bij het geen dezen over de vestiging van de Dominicanen in Schiedam te boek stel den. In de eerste jaren werd onder de meest armzalige en moeilijke omstan digheden gearbeid voor de bejaarden, wezen en waar zulks meer nodig was. Als voorzitter van het feestcomité overhandigde hierna de heer E. Masci- nl aan de provinciaal het geschenk van de gezamenlijke parochianen. Een be drag groot 240Q.- dat bestemd is yoor de SchiedamEe Dominicaan, Frans v.d. Maas, die in een van de ontwikkelings gebieden in Peru als missionaris werk zaam is. Ook de bisschop van Rotterdam voerde nog het woord waarin hij de grote betekenis omschreef vari het werk der Dominicanen als predikhe ren gezien in het raam'van de kerke lijke vernieuwing als gevolg van het gehouden concilie. Het RK. Schiedams Gemengd Koor, oXv. Jan Remmerswaal, leverde een op hoog peil staande vocale omlijsting waaraan ook de alt. Els Klops met en kele goed gekozen liederen het hare bijdroeg. Na afloop, volgde iri de pastorie een besloten receptie voor genodigden. SCHIEDAM. Het eerste team van Service heeft in de tafeltenniscompe titie voor een prachtig resultaat ge zorgd door het sterke team van Vrien denschaar in eigen huis een 2—8 nc-, derlaag toe te brengen. Het begon weliswaar mét een neder laag van Dick Boer tegen de Gruyl, maar de volgende partij en eindigden alle in Service-voordeel, alleen Hans Kreischer moest in de Gruyl zijn meer dere erkennen. Dat het echter aan-' spanning niet ontbroken heeft blijkt wel uit het feit dat 7 van de 10 wed strijden in drie games beslist werden. Uit de drie gespeelde wedstrijden heeft Service thans 5 winstpunten ver gaard en zich in de kopgroep van hun afdeling geplaatst Zaterdag a^. speelt Service tegen het Rotterdamse Germinal. Uitslagen van overige Service-teams Service 2Elan 2 46; Hoogvliet 2 —Service 3 010; Nationale 3Servl- ce 4 1—9;Service.5—De "Wildert 3 8 2; Repelaer 3—Service 6 8-2; Servi ce 7Mijnsherenland 1 5—5 en Servi ce 9Atlantic 5 37. (ADVERTENTIE) Ook dit Jaar Is bont weer dé grote najaars-mode, nog meer toegepast dan vorige Jaren en natuurlijk nog verfijnder en ge raffineerder In luxueuze bont mutsen Morgen houden wij een speciale verkoop van deze bontmutsen In "imitatie nerts en blum, uit de normale serie van acht gulden- voor noggéén twee gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Onze stadgenote mej. L. Schaap,-onderwij zeres'aan de Thcrésiakleuterschool in Rotterdam-West is zaterdag onder scheiden met de sllveren medaille iu de Orde van OranJe-Nassau, haar. ver leend nu »y veertig Jaar' aan deze school is verbonden. De versierselen, hiervan werden haar, tijdens een receptie uitgereikt door de Inspectrice van het Kleuteron derwijs in Rotterdam, mejA. van Waesberge. Mej.Schaap' js "tévens waarnemend: hoofd van de school. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Imitatie 7 bontmutsen in nerts eo.blsam en In de kleuren bruin, beige V vfJnf en wit. Géfef ut óf schrift, hwt,'.v OKOENELAAN 38- '-"HCWGSTBAAT 34 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2