Metropoliet van Nederland in hoofdstad gewijd Een ton schade op kermis door brandstichting PLEIDOOI VOOR WET OP DEMONSTREREN 8& MAN DOOD NA AANRIJDING MET AMSTERDAMSE TRAM BANKEN BETER BEVEILIGD TEGEN OVERVAL JONGEMAN (22) STAK VIJF TENTEN AAN hi Domaniale Mijn krijgt nieuwe commissarissen Toespraak prof Belinfante op Amsterdamse universiteitsdag Actrice vliegt PROF. DE VRIES UIT TEL AVIV TIJDENS VERLOF IN AMSTERDAM OVERLEDEN Vader Serapion oosters orthodox bisschop Smits landelijk lijsttrekker van christen-democraten G. van der Meer voorzitter JOVD IN PANTERHUID NAAR PREMIERE Maas te laag door defect aan sluis Twee Hagenaars staleii' voor 10.000 antiek pag. 6 - maandag 31. oktober 1966 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Vrijdag j.l. is In Amsterdam plot seling overleden prof. dr. B. de Vries uit Tel Aviv, die enkele weken geleden voor een studie verlof van een jaar naar Neder land was gekomen. Na overneming door Staat PROTEST EERDERE POGING Ambassadeur voor Senegal 5 auto's eist drie levens Prof. De Vries, die hoogleraar was aan de universiteit Bar llan en aan die van Tel Aviv, werd In 1905 te Stads kanaal geboren. Na een opleiding aan het Nederlands Israeiietiseh Semina rium behaalde hij het rabbijnendiplo ma en vertrok In 1934 naar bet toen malig Palestina waar hfl Jarenlang werkzaam was als inspecteur b|j het onderwijs. In 1959 naar Nederland gekomen (waar hij korte tijd de vacante opper- rabbinale zetel in Den Haag bezette) promoveerde hij bij prof. dr. M. A. Beek op een dissertatie. „Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der halachah". Vele wetenschappelijke pu- blikaties in de Hebreeuwse pers staan op zijn naam. Gisteren werd in de overvolle aula van het gebouw van het Joodse begra feniswezen, te Amsterdam een her denkingsdienst gehouden, waar twee studievrienden van de overledene, de opper-rabbtfs van Amsterdam, de heer A. Schuster, en prof, dr. I. L. Seellg- mann, hoogleraar aan de universiteit te Jeruzalem, de bijzondere eigen schappen van de overledene, als mens en als geleerde, schetsten. Onder de aanwezigen was een aan tal van zijn studiegenoten uit de jaren twintig, toen hij een centrale plaats in nam in de Mlsrachistische zionistisch- wetgetrouwe) jeugdbeweging te Am sterdam. Vanmorgen is het stoffelijk overschot van prof. De Vries per vlieg tuig naar Israël vervoerd. (Van onze correspondenten) DORDRECHT, maandag. Een botsing, waarb(j v(jf wagens be trokken waren, heeft zaterdagavond op de afrit van de verkeersbrug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht drie mensen het leven gekost. Het z(jn de twintigjarige M. van der Meijden uit Poortugaal, de 21-jarige J. S. van der Griendt en de twintigjarige P. M. Wijntjes, beiden uit Rhoon. De 21-jarige A. Zantinga en de 21-jarige H. Leuzen, beiden uit Rotter dam, werden zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen; het echtpaar Wessels uit Delft werd licht gewond, evenais een inzitten de van een der andere wagens. Het ongeluk gebeurde doordat de Volkswagen van de vijf Jongelui bij een inhaalmanoeuvre op de verkeer de weghelft terecht kwam, een te gemoetkomend busje aanreed, slip te en frontaal in botsing kwam met twee andere tegenliggers. Het eerst aangereden busje kwam door de klap op de andere rijbaan tereoht en botste tegen een vijfde auto. De Volkswagen en de twee frontaal geraakte auto's raakten ln brand. Twee van de vijf inzittenden slaag den er met ernstige brandwonden in do auto uit te komen, de drie an deren kwamen in de vlammen om. APELDOORN. De 45-jarige D. van Asselt uit Elspeet werd zaterdag avond in Uddel met zijn flets door een auto geschept. De bestuurder van de auto was volgens de politie dron ken. Hij reed na het ongeluk door, maar werd'korte tijd later thuis in Ermelo gearresteerd. De neer Van Asselt was direct dood. HEEZE. Het tweejarig dochtertje van de heer J. Gerlings in Hecze werd zaterdagmiddag achter haar ouderlijk huls in Heeze door een door haar vader bestuurde tractor overreden. Zij was onmiddellijk dood. VENLO. De 27-jarige J. A. Toonen uit Deurno kwam zaterdagnacht in zijn woonplaats met zijn auto fron taal in botsing met een tegenligger. Hij was op slag dood. De bestuurder van de andere wagen, dé 28-jarige M. F. Asten uit Deurne, werd zwaar gewond. HEERENVEEN. De 62-jarige G. H. van der Meuten botste gistermorgen in zijn woonplaats Akraarijp (ge meente Uttngeradeel) met zijn brom fiets tegen een auto toen hij een paar spelende kinderen wilde ontwijken. Hij overleed vanmorgen in het zie kenhuis in Heerenveen. DELFT. De vierjarige Frans van den Bos uit De Lier kwam zaterdag in zijn woonplaats onder een om slaand busje terecht. Het busje had getracht hem te ontwijken toen hij plotseling de weg opliep. Hij was onmiddellijk dood. ROTTERDAM. De 53-jarige F. J. Wilberg uit Rotterdam botste zater dagmorgen ln Rotterdam met zijp bromfiets tegen een auto. Hij was direct dood. BERGEN OP ZOOM. De achttien jarige J. P. F. Boergonje uit Ossen- drecht werd zaterdagnacht op de weg Bergen op Zoom-Hoogerheide dood naast zijn bromfiets gevonden. Waarschijnlijk ia hij met een pedaal van zijn brommer tegen een paaltje •naast de weg gereden en tegen de straat gesmakt. BERGEN OP ZOOM. De achttien jarige A. Lambrechts uit Ossenhoofd werd zaterdagmiddag op de onbe veiligde overweg tussen Roosendaal en Etten-Leur bij Hoeven met zijn bromfiets door een tréin gegrepen. Hij was onmiddellijk dood. AMSTERDAM, De 22-Jarige J. En- nenga uit Zaandam kwam de afge lopen nacht om het leven als inzit, tende van een auto, die op de krui sing AmsteldijkCeintuurbaan in Amsterdam in botsing kwam met een van rechts komende tram. De twee andere Inzittenden van de wa gen, onder wie de bestuurder, wer den gewond in het ziekenhuis Opge nomen. De wagen werd totaal ver nield. De tram kon doorrijden na dat het wrak was weggehaald. HET WRAK van de auto, die in Amsterdam met een tram in bot sing kwam. Een der drie inzit tenden kwam daarbij om het leven. DEN HAAG, zaterdag (ANP) Minder geld to ide werkruimte van banken Is een van de maat regelen tegen bankovervallen, waarover menhét in de kringen van het bankwezen eens Is ge worden. Dat dit voor sommige cliënten tot langere wachttijden kan leiden, ziet men to, maar men hoopt, dat de cliënten begrip zullen tonen. De maatregeeln zUn aanbevolen door „werkgroep beveiliging" van de Nederlandse bankiersvereni ging- De werkgroep heeft een com plex van veiligheidsmaatregelen en waarschuwingssystemen ont worpen, die reeds bij een aantal banken zijn ingevoerd. De aanbevolen waarschuwings Installaties, die reeds bij vele ban ken zijn aangebracht werken vol gens verschillende systemen. De- te differentiatie levert het grote voordeel op, dat er een nieuw verrassingselement komt; even tuele overvallers weten niet met welke bevelllgtogs- en waarschu wingssystemen zij te maken krij gen. BENDEN De werkgroep heeft de indruk dat het afgelopen Jaar enkele in Nederland gepleegde overvallen werden uitgevoerd door interna tionale benden, die blijkbaar van mening zijn dat hun risico's in Nederland minder groot waren dan ln streken waar zij gewoon lijk opereerden. Van een snelle arrestatie, zo meeat de- werk groep, zal een grote preventieve werking uitgaan en van Neder land voor internationale benden een minder gewenst werkterrein maken. Door de maatregelen van po litie en banken is to het afgelopen jaar het aantal gevallen waarin daders en hult werden opgespoord belangrijk toegenomen. In 1965 werden zes overvallen gepleegd, waarvan de daders nog niet ge vonden zijn. Van de in 1966 ge pleegde overvallen negen to totaal werden reeds in zeven gevallen de daders gearresteerd. In 1965 werd van de totale bult, 920.850,(waarvan 880.000, uit de overval in Tilburg) f 30.850 achterhaald; van de geroofde ƒ379.900 ln 1966 werd ƒ202.000 teruggevonden. De justitie en de politie ln be paalde ressorten hebben voor de bestrijding van bankovervallen regionale werkgroepen gevormd. Voor de verdere coördinatie op landelijk niveau is een werkgroep gevormd, waarin vertegenwoor digers van de ministeries van justitie, binnenlandse zaken en financiën, de koninklijke mare chaussee en de PTT en een hoofd ambtenaar van een groot ge meentelijk politiekorps zitting hebben. Tevens is de afdeling op sporingsbijstand van het ministe rie van justitie, het bureau Inter pol, ingeschakeld. VADER SERAPION, sinds giste ren de eerste Nederlandse metro poliet van de Oosters orthodox- katholieke kerk (Syro-Chaldeeuw- se successie). UTRECHT, maandag (ANP). De heer J. J. M. Smits zal bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als lande lijk lijsttrekker voor de Christen De mocraten Unie optreden. Dit werd za terdag tijdens een algemene ledenver gadering In Utrecht besloten. De Christen Democraten Unie zal in alle kieskringen aan deae verkiezingen deelnemen. Op de algemene ledenver- gaderlng wera een nieuw bestuur ge kozen bestaande uit de heren J. J. M. Smits uit Waalwijk, voorzitter; mr. dr. A. Zeegers, vice-voorzltter uit Amster dam; mr. W. A. van Es, secretaris uit Waalwijk; L. H. Povel, tweede-secre taris uit Haarlem; J. Jansen jr. pen ningmeester, uit Hilversum; P. Buwal- da, tweede penningmeester, uit Am sterdam; H. J. D. Walraven uit Am sterdam; A. P. Cobet, organisatie, uit Bussum en drs. E. van der Beek, alge meen Ud, uit Bennekom. Voorts werden de statuten goedge keurd en werd een algemeen verkie zingsfonds ingesteld. AMSTERDAM, maandag (ANP). Vader Serapion (de heer J. W. Stik kers) werd gistermiddag in de kapel van de heiligen Addy en Mari aan de Hartenstraat in Amsterdam gewijd tot bisschop van de oosters orthodox-ka tholieke kerk. Syro-Chaldeeuwse suc cessie). Vader Serapion werd benoemd tot metropollet van Nederland en titulair bisschop vanChrysöpolis. De Neder landse kerkprovincie van de oosters orthodox-katholieke kerk is daarmee zelfstandig geworden. Tot dusver be hoorde Nederland tot het vicariaat Ne derland, België en Luxemburg. De nieuwe (monophysitlsche) bis schop werd in het Frans gewijd vol gens de Koptisch-Alexandrijnse ritus. Hsteravond werd in de Engels en Amerikaans episcopaalse kerk van St. John en St. Philip aan de Timorstraat in'Den Haag de plechtige liturgie ge vierd, ln het Nederlands en volgens de Galicaanse ritus. Enkele tientallen ge loofsgenoten en belangstellenden woonden de dienst bij. De wijding in Amsterdam werd verricht door mgr. Dioscoroe, bisschop van Parijs, De ka- tholicos (metropoliet) Joannes-Maria uit Venetië was hierbij aanwezig. Tot dusver vierden de leden van de oosters orthodox-katholieke kerk (Sy ro-Chaldeeuwse Successie de heilige liturgie ln de kapel van de heilige Jo seph in het jongerencentrum De Poort in Den Haag. De rooms-katholieke bis schop van Rotterdam trok de vergun ning tot het gebruik van deze kapel ln na een reportage ln een Rotterdamse krant over Vader Serapion, getiteld „Blikken bisschop op zolder." De nieu we bisschf"? zal een klacht wegens smaad indienen tegen de uitgevers en de schrijver van het artikel. LEEUWARDEN, maandag. Op het zeventiende jaarcongres van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie is de heer G. van der Meer gekozen tot landelijk voorzitter van de JOVD, als opvolger van de heer H. Wiegel. Het congres sprak zich uitvoerig uit voor een wereldomvattende organisa tie voor de uitvoering van geboorte regelingsprojecten. De kinaerbijslag zou per kind minder moeten worden naarmate er meer kinderen ln een gezin komen. In een andere motie wordt gesteld dat de algehele vrijheid van demon' stratie behoort tot de vrije mening uiting. jmlLJ*. f (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM, maandag. Een jongeman uit Bergen op Zoom heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de najaarskermis een aantal attracties in brand gestoken, waarbij voor ongeveer 100.000 schade is aangericht. De brandstichter, de 22-jarige J. F., is door de recherche-aangehouden en heeft een bekentenis afgelegd. Omstreeks half vier zondagmorgen werd de brandweer gewaarschuwd voor brand in een vrachtauto van de kermls-exploitant Roels. In een minimum'van tUd stond de wagen, geladen met zeilen van de attracties, in lichterlaaie. Terwijl de brandweer nog aan het blussen was, zag men een rode gloed boven het St. Catberinapleln, waar een gedeelte van de najaarskermis is opgebouwd. Het bleek dat daar de zgn. sensatiebaan van de heer A. Roels uit Bergen op Zoom in brand was gestoken. Door het droge mate riaal stond deze tent van 18 bij 12 me ter in korte tijd in lichterlaaie. De sensatiebaan brandde geheel uit. KERKRADE, zaterdag (ANP). De commissarissen van de'NV Doma niale Mijnmaatsehappij te Kerkrade zijn afgetreden. In hun plaats zijn ge kozen de heren J. A. M. Molkenboer (plaatsvervangend directeur-generaal voor de energievoorziening), ir. A. Hellemans (hoofddirecteur Staatsmij nen), J. F. Kretzers (economisch di recteur Staatsmijnen), J. Maenen (lid Tweede Kamer) en mr. O. W. Vos (hoofd directie financiering en coördi natie oorlogsschade van het ministe rie van financiën). Naast de huidige directeur, de heer G. Fokker, ls met ingang van 1 novem ber de heer Th. Dols (Staatsmijnen) tijdelijk bij de Domaniale Mijn gede tacheerd. Een en ander houdt verband met het feit dat de Staat onlangs het grootste deel van de aandelen Doma niale Mijn heeft overgenomen, voor uitlopend op de binnenkort te ver wachten afbouw van de mijn. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, maandag. Ook zonder grondwetswijziging kan in Nederland een wet op de vrijheid van demonstratie ge maakt worden, meent prof. mr. A. D. Belinfante. H(j zei dit in zijn toespraak in het kader van de twintigste Amsterdamse Univer siteitsdag, afgelopen zaterdag. Prof. Belinfante heeft deel uitge maakt van de commissie welker ad viezen geleld hebben tot het initiatief voorstel tot wijziging van de Algeme ne Politie Verordening van Amster dam, ingediend door de gemeenteraad!- fractie van de PvdA. „Die wet", al dus spreker, „sa! erop gericht dienen te zUn te bereiken dat op de burger de pliohten en verantwoordelijkheden worden gelegd, die de uitoefening van het recht van demonstratie van hem eist." Er is begripsverwarring, aldus het betoog van prof. Belinfante. De grond wet zegt bijvoorbeeld niets over op tochten. Bepalingen moeten ln ge meenteverordeningen gezocht worden. De APV van Amsterdam bevat geen criterium voor het al of niet geven van een vergunning. Voor wat betreft spandoeken, toespraken op de open- bare weg, sit down-demonstraties, is sprake van een verbrokkelde rege ling. Wat ln ons land geldt wijkt ver at van de conventie van Rome die de vrijheid van meningsuiting (en dus ook die van demonstratie) vooropstelt. De beslissing over de toelaatbaarheid ligt ln Nederland uitsluitend bij de admi nistratie die terzake de vergunningen moet geven. Burger noch rechter heb ben enige zeggenschap. De burger wordt als een onvolwassen kind be pi iden dat de vrijheid tot demonstreren gegaran deerd wordt, mits de openbare orde niet verstoord wordt, het verkeer niet belemmerd, de medeburger geen schade of letsel toegebracht wordt en mits er niet gedemonstreerd wordt voor beginselen in strijd met de de mocratische vrijheden. Bestaat er handeld. Een wet, aldus prof. Belin fante, zou moeten inhouden tussen demonstrerenden en politie ver schil van mening of er al of niet spra ke van ordeverstoring enzovoorts is, dan is het de rechter die beslist, be toogde prof. Belinfante. Dr. L. van der Land, die sprak over het politieke protest, poneerde dat zulk een protest op drie gronden als positief kan worden gezien. Het is een uitlaat die cumulatie van onlust gevoelens verhindert, het verschaft te bevoegder plaatse waardevolle In lichtingen over hetgeen in dé bevol king aan relevante gevoelens leeft, ten slotte schept het de mogelijkheid tot gedifferentieerd politiék gedrag. Naar al deze protestuitingen, ook als het om kleine groepen gaat, moet met belangstelling worden geluisterd. Dr. Van der Land zag als grote verdienste van het betoog van prof. Belinfante dat hü aan het. begrip openbare orde concretie had gegeven. Hij had een enkele tegenwerping, nai' melijk dat men zich bij demonstraties niet tegen de democratische vrijhe den zou mogen richten, zoals prof. Be linfante aangaf. Hij meende dat door de term democratie weer een vaag heid zou worden geïntroduceerd. Ner veus geworden gezagsdragers zouden hier weer een voorwendsel in kunnen vinden om de democratie bedreigd te zien. Er was geen wind, zodat de dicht op elkaar staande tenten, salonwagens en andere attracties geen gevaar He pen. Even later bleek dat aan de rand van het kermisterrein een tent, eigen dom van de heer J. Bruinsma, in brand was gestoken. Ook hier werd veel schade aangericht. FAMILIESTUKKEN Direct daarop kwam het volgende alarm, deze keer van de Grote Markt, waar eveneens verschillende attrac ties van de kermis staan. Hier was brand gesticht in een tent van de heer K. v. d. Marei en (n de ernaast staan de kinderautobaan vSn de heer E. Roels. Men wist deze branden spoedig te blussen. Al deze bedrijven zijn familiestuk ken en gaan van vader op zoon over. De schade aan de „sensatiebaan" be draagt 40.000. De heer Bruinsma leed ongeveer 10.000 schade. De heer v. d. Marei, die voor 125.000 aan ma teriaal verloor, was laag verzekerd. De verdenking viel snel op een in woner van Bergen op Zoom. Terwijl de brandweer haar materiaal aan het oprollen was, lichtte de politie 'J. F. van zijn bed. Kort na zijn aanhouding bekende hü de branden te hebben gesticht. Hij zou in een dronken bui zijn vernielings werk hebben verricht. De jongeman is enige tijd geleden in een psychia trische inrichting verpleegd. Hij is in gesloten en zal worden overgebracht naar Breda. Donderdagnacht was al een poging tot brandstichting gepleegd to de sa lonwagen van de heer v. d. Marei, die op het St. Jozefspleto stond gepar keerd. De heer v. d. Marei werd ge alarmeerd door het hullen van zijn kinderen en de brand kon spoedig worden geblaat. Ook ln een pakwagen was een poging tot brandstichting ge daan. Naar aanleiding van deze voorval len werd door de politie zowel op het parkeerterrein als op de markt regel matig gepatrouilleerd. Zondagnacht om half vier werd deze diens*, afge lost 'en van die korte tijd moet F. ge bruik gemaakt hebben om de branden te stichten. Het carnavalscomlté heeft gister avond ten behoeve van de kermisex- Sloitanten een collecte gehouden, die J 2% uur tijd 3500 opbr EEN VAN DE kermisattracties op de Grote Markt in Bergen op Zoom, die zondagmorgen in brand werden gestoken. 2% uur tijd 3500 opbracht. DEN HAAG, zaterdag (ANP) Binnenkort is de benoeming te ver dachten van de heer D. Ketel, thans chef van de directie Afrika en mid denoosten van het ministerie van bui tenlandse zaken, tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Dakar to SenegaL Hij is de opvolger van de heer F. A. Hoefer. DE Amerikaansee actrice Virna Lisi vertrok gisteren, geheel in panterhuid gekleed, per vliegtuig van Rome naar New York, voor het bijwonen van de-première van haar nieuwste film. Op het vliegveld van Rome bracht haar kledij nogal wat vrolijkheid te weeg. Even voor het vertrek van de actrice werd namelijk bekend dat uit de Romeinse dierentuin een panter was ontsnapt. (Van onze correspondent) VENLO, maandag. Door een plotseling defect aan de apparatuur van een der sluisdeuren in de Maas- te Sambeek kreeg de Maas zaterdag vooral b(j de sluis to Sambeek so'n laag peil dat het scheepvaartverkeer ernstige hinder ondervond. Zwaar beladen schepen die van Bel- feld ln de richting Sambeek voeren werden opgehouden, totdat later op de dag de sluisdeur met behulp van een bok was rechtgezet en het water weer b begon te stijgen. Enkele pontveren op f de Maas in Noord-Limburg waren za- v terdag enlgo tijd buiten dienst. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, zaterdag. De Haagse r politie heeft de 22-jarige barkeeper N. H. en zijn 25-jarige collega E. M-, c belden uit Den Haag, gearresteerd. Zif. i hebben bekend vrijdag in een villa aan de Nieuwe Duinweg te hebben inge- i broken, terwijl de bewoners ln het buitenland vertoefden.'Bij hun Inbraak werdén kostbare voorwerpen, zoals antiek tafelzilver, weggenomen, ter- waarde van naar schatting ƒ10.000,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 3