Kessler zag Coen Moulijn strompelend verdwijnen ROTTERDAMS DAGBOEK En de politie zij studeerde voort HA VEN ARBEIDERS OP DE BRES VOOR BEAMBTEN PROGRAMMA CAES TOCH UITVOEREN Harry Bild scoorde weer twee fraaie doelpunten Velox morgen zestig jaar Uitbreiding museum uitgesteld ROTTERDAM RIJNMOND FEIJENOORD WON VAN EINTRACHT BRAUNSCHWEIG: 2-1 Reinier Hulsker recipieerde F akantieprogramma ANSJE OPENT NIEUWE SOCIËTEIT Studententoneel EXCUSES VAN ZWIJNDRECHTS BURGERVADER AAN DORDTSE BRANDWEER Jan Nagel: Geen concessies van PvdA Duitse fabriek heeft interesse voor R'damse uitvinding Lemmens toonde kleding voor koude dagen NA AANRIJDING IN ZIEKENHUIS 4- woensdag 2 november 1666 (door Dick van den Polder) BOTTERDAM, woensdag. Het aantal Feijenoorders dat in aanmerking komt voor het Nederlands elftal is gisteravond met één verminderd. Een kwartier voor het einde van de wed strijd Feïjenoord—Eintracht Braunschweig, die door de Rot terdammers met 21 werd gewonnen, zag bondscoach Georg Kessler Coen Moulijn strompelend naar de kleedkamer ver trekken. Waarschijnlijk had Kessler Feijenoords linksbuiten al eerder af geschreven voor de wedstrijd tegen Tsjechoslowakije, want de nog lang niet van zijn knieblessure herstelde Moulijn speelde zwak en kwam uit bijna ieder duel met een van pijn vertrokken gezicht te voorschijn. (Van omte korfbalmedewerker) HSPHim BOTTERDAM, wmm- ■11 nllniiV daf. De Rotterdam»e korfbal veren if ta t Velox beetfat mór gen xestlf laar. Ter gelatenheid hier van reel ploert het beetnur saterdag om 14.30 nor In de Beatrlxsaal van het GrooUundelBgebouw. Velox la de vler- 4e club ta de korfbalgeaohledenia, die se»tig Jaar beatait. Het baanbrekénde werk van Nico Broekhuysen, een Amsterdamse on- domfizèr, dié onder meer in 1003 de Nederland»* Korfbalbond oprichtte, tank ook dé belangstelling van de leer lingen van een Rotterdamse HBS. Zij besloten rich op het korfballen te gaan toeleggen en In november 1900 beslo ten zy zich onder leiding van de ge broeders H. en K. Krijn en S. A. Wil son onder de naarti Velox aan by de Korfbalbond. Velox legde zich er al snel op toe het algehele spelpeil ie bevorderen. Het kwam er in principe op neer om bet aan vales pel zo te veranderen, dat alleen na samenspel een doelpunt ge maakt zou kunnen worden. Velox was de eerste, die met het nieuwe spel type succes had. In 1910 werd het kampioen van Nederland, toen rivaal. DEv uit Amsterdam geen prys op een beslissingswedstrijd stelde. In de eerste klasse bleef Velox vele jaren een rol van betekenis spelen, maar op een gegeven moment moest het degraderen. Ondanks het feit, dat het eerste-klapserschap onder leiding van de huidige Eerste-Kamervoorzit ter, prof. dr. iï. J(an) p. Mazure, werd h«w*rd, zakte Velox later naar de derde klasse af, waar het nu nog speelt, In de loop der jaren heeft de ver eniging vele bekende spelers en speel sters in haar gelederen gehad. Ook en kel* bestuursleden traden naar voren De heren Mazure en H Krijn hadden zitting in het hoofdbestuur en de heer WiLioci wa» voorzitter van de KNKB De heer C Sta», de huidige voorzitter van de RKB, was vele jaren praeses van Velox en de heer Mau de Leeuw bekleedde de functie van penning meester van de RKB. (Vmn out sportredaotle) ROTTERDAM, woensdag. Betaler Hulsker heeft gisteravond ter gelegen heid van het vijfentwintig jarig bestaan van stta sportschool gerecipi eerd In Café Restaurant De Plas ln Hlllegerpberg, Temidden van talloze bloemstukken nam Reinier Hulsker de felicitaties in ontvangst van een groot aantal belang- stellenqen, onder wie zich vele leer ling en en oud-leerling en bevonden. De hear Huteker ontving naast verschil lende andere geschenken van zijn leer lingen een fraaie filmcamera, Pondsrdig i november: 10 uur. *"»pel, Oude r~. door Janno. *~~cwJJk Mijnkjnt- atraat 14 uur. Filmvoorstelling. RK - Petronaatozeb., Hammers treat; Pop penspel door Janno. WJJkgebouw Lomoardyen, Menanderatraat. ROTTERDAM, dinsdag. Wethou der mr. H. C. G. L, Polak zal op vrij dag 11 november ln het Historisch Mu ceuta (Korte Hoogstraat) de tentoon stelling „Meesters in zilver" openen. Dr. A. Wassenbsrgh, oud-directeur van het Fries Museum en deskundige op hét gebied var* de zilversmeedkunst ui «en inleiding houden. Het duel tussen de nummers twee van de Nederlandse en Duitse compe titie was voor de 10.500 toeschouwers ook ln andere opzichten teleurstellend. FeUenoord bezat aanzienlijk meer kwaliteit dan Eintracht Braunschweig, maar van de aanval ging vooral in de eerste helft bijzonder weinig kracht uit. Geels, dtlndvail en Bild konden zich heel moeilijk aan de consequente man dekking van de Duitse verdediging onttrekken en de angstige Moulijn be perkte zich tot wat passes en voorzet ten uit stilstaande positie. De achttienjarige Jan Boskamp trof het niet onder dergelijke omstandighe den zijn debuut to moeten maken. In het eerste kwartier mislukten bijna al zUn passes, niet zo zeer doordat hij slecht plaatats, dan wel doordat Bild, Klndvull en vooral GeeLs bijzonder weinig gevoel voor positie bleken te JAN BOSKAMP bezitten. Een goed schot, dat vla de paal naast ging, gaf Boskamp wat ver trouwen en in het tweede en derde kwartier ging hij laugei hoe bete» spe len. zodat zijn debuut, dat nog met de volle 00 minuten duurde (na de rust wesden Boskamp ooi Jansen \ervangen door De Boom en Fransen) niet onvei- dlensteüjk genoemd mocht worden Feijenoords beste spelers ln de nog al saaie eerste helft waren Jansen. Kraay en Israël. De laatste twee vorm den ook nu weer een bijzonder hecht duo, waarop de Duitse aanvallen steeds strandden Rlnus Israel was in deze periode bo vendien Feijenoords gevaarlijkste aan valler. Twee keer kwam hij na goede een-twee combinaties vrij voor doel man Wolter. De eerste maal schoot hij huizenhoog over, de tweede keer tikte hij de bal vlak langs do paaL GLANS fJOK na de rust miste Israël nog een goede kans, maar daarna heeft Harry Bild het due] to oh nog wat glans gegeven. Tussen de tiende en de twintigste minuut scoorde hi) twee briljante doelpunten, waarmee hij xljn Sroduktie ln drie dagen tijd» op vijf racht. Belde keren schoot hy de bal na fraai solo werk hard met il)n lin kervoet langs doelman Wolter. Slepht wegwerken van Piet Fransen leidde twintig mtouten voor het einde tot het Duitse tegen punt Dub schoot de bal onhoudbaar langs Pieters Graafland. In de slotfase raakte be halve Moulijn, voor wie Boskamp .iog even terugkwam, ook Ove Kindvall geblesseerd. De opstellingen waren Feïjenoord Pieters Graafland, Haak. Istaël, Kraay, Veldhoen; Boeksmp (De Boom) en Jansen (Fransen); Geels, Kindvall, Bild en Moulijn (Boskamp). Eintracht Braunschweig: Wolter; Meyer, Moll, Schmidt, Kaack; Base en Gorwlen; Ulsasz, Dulz, Saborowekl, Maas. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Ansje van Brandenberg heeft gistermiddag aan het Haringvliet de nieuwe socië teit asker van het Rotterdams Studen ten Gezelschap geopend Met enige woorden herinnerde zij de studenten en hun genodigden aan de verschillen de plaatsen waar de sociëteit ln de loop der jaren was gevestigd. Thans zetelen de studenten in het voormalige winkeltje aan het Haringvliet Na de opening volgde er een re ceptie. De inwijding van de nieuwe socië teit stond aan het begin van een uit gebreid feest, a at enkele dagen duurt, ter gelegenheid van het negende lus trum. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. De on langs pgeriehte stichting Algemeen Rotterdams Studenten Toneel zal op vrijdag 11 november voor het eerst xn de openbaarheid treden met de opvoe ring van het stuk „Die Karthothek" van Tadeusz Rözewicz, onder regie van Piet van der Meulen, De voorstelling wordt gehouden in het Piccolo theater. Aanvang 20.30 OVE KINDVALL krijgt ook hier vdn de verdediging van Eintracht Braunschweig geen kans gevaar lijk te worden Rechts Ruud Geels. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. dinsdag. De noodtoestand waarin de gemeente zich bevindt door de van hogerhand opgelegde rem op de Investeringen heeft tot gevolg, dat er van een uit breiding van het museum Boymans- Van Beuningen voorlopig geen sprake zal zijn, aldus staat In de beleidsnota van dc wethouder van kunstzaken mcj. mr. J. Zeclenberg. De voorbereidingen voor de uit breiding zijn thans zo ver gevor derd, dat aanbesteding van de eerste fase zou kunnen piaals vinden Daar toe kan echter eerst worden overge gaan als de rljksgocdkeuring van de bouw zal zijn verier ogen Deze kan pas worden aangevraagd als het no dige ki ediet is gevoteerd De toestand v/aailn het museum echter verkeert i& zeker niet beter dan die van dc gemeente. Daarom kan er heiaas" nog ntet aan worden gedacht voor 100? aan de raad een voorstel te cl oen tot volenng van het bedrag, dat nodig is voor de bouw van de uitbreiding Er zal moeten worden gewacht op de ter ugkcer van betei e tijden, aldus de nota Niettemin gaat dc directie van het museum door met pogingen het mu seum tot oen levend cultuui centrum te maken Het plan om in het mu seum of in de naaste omgeving een koffiekamer, die als rustpunt en tref punt kan fungeren, in te richten, stuit eveneens op financiële bezwaren Om lot iets te dienen hoeft de directie dc benedenhal als koffieka- mci ingericht, aldus de nota ROTTERDAM, woensdag De wijkraad voot Pcinis kwam gister avond ter benoeming van enkele func tionarissen voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen Besloten werd burgemeester en wet houders te verzoeken de heer J Berg hout, chef van de hulpsecretarie, te herbenoemen tot voorzitter. Vervol gens wees de wijkraad aan als secre taris; de heer M C. Strijd hoi st, als 2e voorzitter de heer C van Hengel en als 2e secretaxis de heer P J van Resteren (Van onze economische redactie) BEEKBERGEN, dinsdag. „WU blijven van mening dat als de me taalindustrie. Philips, AKÜ en Shell sprekende voorbeelden kunnen geven van goede beambtenregellngen, de havenoudernemingen niet achter mo gen biyven. Wij zjjn dan ook ntet ge negen ons neer te leggen by de vol hardende negatieve Instelling van de werkgevers". „Wij zouden het betreuren als aan de rechtvaardige verlangens van de beambten niet zonder strijd zou kun nen worden voldaan, maar mocht het noodzakelijk blijken, nog duidelij ker te zijn, dan zullen wij niet aar zelen om het sterke wapen dat de ge organiseerde handarbeiders vormen, te gebruiken om de werkgevers te be wogen tot nadere regelingen voor de met deze handarbeiders aan dezelfde ondernemingen verbonden beambten te komen," Dit zei vanmorgen de heer W. Hulsker opende vanmorgen een twee- groep havens van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel, aange sloten bJJ het NVV. Deze bond telt ruim 13 000 leden en neemt in de havens van Amsterdam, waar teza men 21.000 werknemers werken, rond 00 pet voor zijn rekening. De heer Hulker opende vanmorgen een twee- 'daagse vergadeung van de bedrijfs groep havens van de NBV, die ge wijd is aan de pxoduktiviteit e n de loonpolitiek Over de loonpolitiek zei hij dat de NBV als minimumeis voor 1067 een ois tot loonsverhoging op tafel legt die tenminste de te verwachten stijging van de kosten van levensonderhoud volledig 7a 1 dekken en daarboven een stukje reeie wel vaar tsvermeer- dering bevat OVERFLAKKEE, woensdag Ds. H Kraav uit Zuïd-Beyeriand heeft een beroep aangenomen naai de her- voimdo gemeente van Herkingen op Oveiflakkee, waar hy t.z t de opvolger zal wol den van ds. B. J. Wiegeraad ZWIJNDRECHT, woensdag. De burgemeester van Zwijn dreoht, de heer C. Slobbe heeft aan de comman dant van de Bord toe brandweer zijn excuses aangeboden na een misver stand by een ongeval, dat zaterdag avond la geboord. Op de Zwijndrecht- se afrit van de brug over de Oude Maas stonden drie auto's in brand. Er kwamen drie mensen om het le ven. De Dordtse brandweer was het eerst tei plaatse en begon de brand te blusaen, even later bijgestaan door de Zwljndrechtse brandweer. Toon deze gearriveerd was stuurde burgemees ter Slobbe de Dordtse brandweerlie den naar huis. Deze bleken daar nog al ontstemd over te zyn. „Ik geef direct toe dat ik een fout heb gemaakt", alduB burgemeester Slobbe. „Ik had eerst de comman dant moeten benaderen en dat heb ik niet gedaan Maar van rivaliteit is geen sproke Ik geloof dat de Dordtse brandweer dat eerst dacht, Maar het was daar een chaos en er moest iets gedaan worden. Overigens vind ik dat de Dordtse brandweer dc zaak ook niet plezierig heeft gespeeld. Die hadden toch eerst hun grieven tegen mij kunnen uiten ln plaats van meteen naar Dordtse kranten te lopen Toen de kranten me belden begreep ik pas dat er iets niet in de haak was. Ik heb toen de commandant opgebeld en mijn excu ses aangeboden Het misverstand is nu opgelost" (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. „Als de Party van de Arbeid bty de kabi netsformatie wordt betrokken zal zÖ enige duidelijke eisen stellen. In do eerste plaats zal het programma van de regering-Cals voortgezet en de motie-Schmclzer ingetrokken moeten wonden. Verkiezingen zuilen onmid dellijk moeten worden uitgeschreven. Er zullen door de PvdA geen conces sies worden gedaan." Aldus Jan Nagel, lid van het hoofd bestuur van de PvdA, die gisteravond sprak voor de Rotterdamse afdeling van de Studentenvereniging Politeia. „Wanneer deze eisen onaanvaard baar zijn, dan zal de PvdA In de op positie moeten gaan." Hij vond dat de kabinetscrisis voor de PvdA een „he mels geschenk" is. Het kabinet-Cals zou de moeilijke loononderhandelin gen, die gaan komen zeker niet zon der kleerscheuren zijn doorgekomen, zo meende hij. Hij noemde de confes sionele partyen „mismaaksels" en wees daarbij op de posities van de he ren Van der Gun (KVP-NKV) en van Mastrigt (CHU-CNV). „Nu de Boerenpartij een echec heeft geleden en de AR ook niet bepaald op fluweel zit, kan de PvdA des te ster ker terugkomen," Overigens zoü dat niet alleen moeten gebeuren „op het vuil van anderen", zoals hij het noemde, maar ook. door de party zelf In dit verband wees hij op de discus sie die binnen de PvdA aan de gang is (zijn eigen boek „Ha, die PvdA!", „Tien over rood" en de brief van de 44 verontrusten). Hy vond dat positie ve bijdragen. Hy is van oordeel dat binnen de PvdA verschillen van me ning mogelijk moeten zijn en waar schuwde tegen een kleine conservatie ve achterban, en duistere krachten die ook in de PvdA werkzaam zijn De verkiezingscampagne zal tegen de KVP gericht moeten zijn en hij pleitte voor een minimumprogram (hy noemde het liever een „garantie- program") waaraan voldaan moet wor den wil de PvdA in een kabinet zitting nemen. Alleen dan weten de kiezers waaraan ze toe zijn. HH verwachtte dat de kwestie mo narchie-republiek tijdens het komende congres van de PvdA te Rotterdam „niet scherp gespeeld zal worden". In dit verband merkte hjj op het te be treuren wanneer „een eventuele telg van het Oranjehuis opgeleid sou wor den tot staatohoofd, indien de kans groot Is dat hy het niet wordt. Dan wordt z(jn Jeugd alleen maar ver pest." Als uiterst rechtse figuren In de PvdA kwalificeerde hy burgemeester Van Hall en prof. Patijn, „mensen met een onaanvaardbare regenten mentaliteit Frans Goedhart is rechts voor wat de buitenlandse politiek be treft maar heeft een goede mentali teit. Als we een nieuwe politiek willen voeren, zullen we dat met nieuwe mensen moeten doen. Dat betekent dat mensen als Goedhart, Van der Stoel en Patyn door anderen vervan gen zullen moeten worden", aldus Jan Nagel over de door hem gewenste ver nieuwing van de PvdA. Alleen met een duidelijk lmks beleid verwacht hij voor de PvdA successen. KLAASWAAL, woensag. De af deling Hoeksche Waard van de Hol landse Maatschappy van Landbouw in de Hoeksche Waard komt op donder dag 3 november in het f Wapen van Holland" te Klaaswaal bijeen voor een ledenvergadering, De aanvang is om 7 uur en naast rekening en verantwoor ding van de penningmeester wordt door ir. D. S. Tuynman secretaris van de Hollandse Maatschappy van Land- inleiding gehoi „Modern Landbouwbeleid". bouw een houden over: VEen van dc wanhopigste kruinpunten in het stadscen trum is dc kruising Coolsingel— Aert van NesstraatMeent. Ik stond er Ina 1st twintig minuten achter een RET-bus, die er ook niet door kon. En dat was nog niet eens in het spitsuur. Dc oorzaak van deze vele automo bilisten nmeus makende opstoppin gen Is niet moeilijk te achterhalen Nog steeds namelijk kan de Coolsin gel niet van Ilufpletn tot Schtednmsc- v st w o: rit n bereden Ook al maken de gemeentediensten op het nog woest? gedeelte van de boules ard de laatste tyd geweldige vorderingen Wie komend van het Hofplein de Coolsingel oprijdt moet ter hoogte van Pelgors of linksaf naar de Meent of rechtsaf naar de Aert van Nesstraat Het klemt hier en dat is logisch De vorkeersregelaars doen wat ze kun nen Maar ei is nog iets anders Dit de Coolsingel aan de kant van De Slegte enz telt drie rijstroken, maar daarvan kunnen er slechts twee helemaal wor den bereden aangezien de meest lin ker baan doodloopt ln een zandparty van de metrowerken midden op de boulevard Het gevols is, dat de auto's die op baan drie rijden vlak voor het kruispunt Meent-Aert van Nesstraat naar de middelste rystrook moeten proberen te komen. U kunt ztoh. wel ongeveer voorstel len fiuc dat «n 2'n werk paat. Er komt veel uiringen toeteren en hoofdwijze- rij aan te pes De automobilist op baan drie ts overgeleverd aan de vrlande lijkheid van zijn mede-gemotonseer- den en van drc vriendelijkheid moet men zich vooral geen al te grote voor stel lm gc» maken Zeker ntet tn een zo onoverzichtelijke situatie ais op ge noemd kruinpunt Bovendien degene die even vrij baan maakt voor een modeweggebrui- kci op de derde rijstrook die zich klem dicigt te ryden, haalt zich het getoe ter van achterilggeis op de hals, zoals ik zelf heb ei varen Er zyn nu eenmaal allyd automobi listen die zelfs na twintig jaar ry- varing nog niet weten, dat toeteren niets oplost Zoals de situatie nu is vait er trou wens ook weinig op te lossen We zul len moeten wachten tot de Coolsingel weer in volle lengte bereden kan wor den IDEE Tenztj iemand bij de gemeente op het idee komt om dat stukje woes te grond balk bij het kruispunt, dat nu dus nog de derde rijstrook van de Coolsingel verspert, even te laten be- Btraton. Maar laten we daar maar met op hopen. Rotterdam is nu eenmaal eon 8tad waar men zeer lang doet over hele eenvoudige voorzieningen. D* politie zou natuuriyk ook die linker rybaan voor het verkeer kun nen afsluiten, zodat automobilisten, die d* situatie hier niet kermen zlah niet meer klem hoeven te rUden. De politie zal my ongetwyfeld tegenwerpen, dat or toch een bordje „wegversmalling" s-taat Inderdaad dat staat ergens tus sen de metrorommel. Wie ziet dat bordje? Inmiddels to bet boeiend te consta teren hoe de Rotterdamse verkeerspo litie ta het centrum Iedere dag meer wordt geconfronteerd met de resulta ten van haar eigen beleid. Een heleboel knelpunten souden er niet xljn. alt ta de binnenstad nu ein delijk eens eenrichtingsverkeer wérd ingevoerd. De verbinding Aert van Nesstraat-Meent bijvoorbeeld schreeuwt om eenrichtingsverkeer. Oh ja, dat ziet de politie ook wel Waarom komt hier dan geen éénrich tingsverkeer? Ik weet het antwoord wel zo langzamerhand. Dit; „Deskun digen van de verkeerspolitie hebben de zaak in studie". En dat studerdn gaat heel grondig, dat moet gezegd, want ze zijn nu al ruim vyf jaar be zig. De door het studeren inmiddels zeer wijs geworden experts heb ik al tien tallen keren horen zeggen: „Éénrich tingsverkeer kun je niet van de ene op de andere dag Invoeren". GEWEND Het lijkt mij nu ja 1st een maatre gel, die Je alleen msar van de ene op de andere dag kunt invoeren en voor Rotterdam boeft dat helemaal geen bezwaar te lijn. We zijn na zes jaar metro bouw so langzamerhand wel ge wend aan omleggingen, stremmingen enz. De Rotterdammer zal heus ntet zo gauw schrikken van nieuwe verkeers maatregelen. Overigens gaat het er by mij moei lijk ln, dat al die jaren dag ta dag alt op het vraagstuk van het éénrichtings verkeer wordt gestudeerd. Ik verdenk dé politiële studenten ervan, dat xe er aT en toe met de pet naar gooien. Er zijn trouwens nog veel meer kruispunten, ta het centrum waarvan ie Je als leek afvraagt waarom ge beurt hier niets? K«u ^et kruispunt Westbtaak- Hartmanatraat-Karel Doormanstraat? Welnu, het loont de moeite hier ln het spitsuur eens een kijkje te nemen: auto's «over het oog reikt. Als nlet-verkeersexpert denk ik on willekeurig: 1. Waarom staat hier geen verkeers agent? Hu to dgar natuurlijk een heel eenvoudig antwoord op: „Geen men sen". 2. Waarom worden hier niet een of meer linksaf of reehtaaf-verfaoden (of belden) ingesteld? Nu mag men van welke kant men ook komt iedere rich ting berijden. Het is er dan ook iedere morgen en iedere avond een gigantische chaos waarmee de Rotterdamse VW pak kende propaganda zou kunnen maken: „Wij bieden u verkeersopstoppingen, zoals ti ze in heel Europa niet vindt Eerst hier kunt u ervaren hoe het dy namische hart van Rotterdam klopt", Ik wens de verkeeradeskundiwn het beste met de atudte en stort mij th: kt het spitsuur. JAN NAGEL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. „We hebben een lot uit de loterij, maar ik moet eerst nog zien of we er patent op krijgen", vertelt de heer F. B. Knik kert, een van de directeuren van meu belfabriek Knikkert in de Spaanse Polder. Hun „lot uit de loterij" bestaat uit een opzienbare vinding die zij gedaan hebben om het persen van fineer op meubelen of spaanplaat te vereenvou digen. „De Duitse fabriek Fritzen in Stutt gart kan nu betere persen leveren, die met 150.000 gulden kosten maar 100.000. Onze vinding bestaat uit de toepassing van een doorlopende band In de pers, die niet uit staal bestaat - zoals tot nu toe het geval was maar een van polyesterohe, een produkt van de ICI" aldus Frans Krukkert. Hij begon in de oorlogstijd in de Gouvernestraat een klem fabriekje, maar werd m 1944 by een razzia op gepakt. Na de oorlog breidden de zaken zich uit en ln 1963 werd besloten naar de Spaanse Polder te verhulzen. Zij hebben daar nu de grootste en mo dernste pers van Nederland staah, met een jaarcapaciteit van 500 000 vier kante meter fineerwerk. „Toen de Duitsers van onze vinding hoorden, zaten ze de volgende dag ln ons kantoor hier. Het is met ons sys teem namelijk mogelijk om die wal sen naar andere werelddelen te gaan exporteren. De persen kunnen nu veel compacter gebouwd worden dan vroe ger. Bij het oude model sprong dik wijls de stalen transportband kapot Dan moest een heel team van tech nici overvliegen voor reparatie Met onze vinding is een nieuwe band in een handomdraai opgezet" De vinding van de broers ui' de Gcuver- nestraét biedt voor de meuvcl.ndusti ie veel voordelen. Het mateuaal polyester kost vier gulden per meter, de oude banden van roestvrij staal kostten 150 200 gulden per meter. „We hopen dat we er patent op krijgen. Maar lukt het niet dan zijn we met de grotere capaciteit van onze nieuwe pers ook best tevreden", aldus „baas" ïrans Krukkert. (Van een onzer verslaggeefsters) IN de grote zaal van gebouw Palace heeft sporthuis Lem mens in samenwerking met reis bureau Hotel Plan gisteravond een wintersportshow georgani seerd. Na een welkomstwoord van de heer G. J. Lemmens werden door een vijftal mannequins en een dressman diverse jacks, pan talons en sporttruien getoond. De meeste modellen die we zagen, zijn echter niet uitsluitend voor men sen bestemd, die de besneeuwde ber gen gaan Opzoeken, maar doen het ook goed ta ons land bij een wandeling in de kou. De jacks zlin veelal uitgevoerd in een vederlicht materiaal Terlenka, Perion of Nylon en de pantalons elas tisch. Hierop een zuiver wollen trui met hoge col, die er in veie kleuren en dessins zijn. Helanca broekpakken zijn modem, kleden slank, en vallen ln prijs erg mee. Apart ls een apres-ski-bansop van mousse-pylon ln de kleuren groen- paars, dat zo gedragen kan worden, maar ook met een rok en -jasje met capuchpn eroverheen. Na de pauze werd een wintersport- film vertoond: „De rode duivels van Kltzbilhel." WOERDEN, woensdag, Op rijks weg 12 onder Woerden kreeg gister middag de personenauto van mevrouw A. E. S., B. uit Rotterdam een klap band. De wagen vloog haar links tegbn de vangrail en schoof, daarna nog en kele meters over het wegdek. De 79-]arige mevrouw C, A. Sterk- Marks uit Schiedam en de 11-jarige Ronald Stérk uit Arphem moesten met verwondingen naar het ziekehhuis worden gebracht Do wagen werd zwaar beschadigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1