Veel kritiek op de veiligheid in de haven 'Ik speelde vorig jaar veel beter' Ha, die I 'Groeten uit Rotterdam' 11 "MEER INSPECTEURS, BETERE VERLICHTING iEN MINDER ONGELUKKEN BEPLEIT HANS BUITENDIJK IN JONG ORANJE GEVAARLIJKE STOFFEN NEMEN GROTE VLUCHT DE Openheid in politiebeleid De bordelen van Martineau ROTTERDAM RIJNMOND Sleepboot 'Groningen' had aanvaring SCHOOLMEESTER VEEL GELUK Burgemeester bereid Re el dende kunst In Rijnrhon Kanten gordijn Ot en Sien Traditioneel Gereformeerd Lyceum won wisselbeker UITSLAGEN VAN MICROKORFBAL Sparta 2-SVY 2 begint om elf uur pag. i- zaterdag 5 november 1966 W, J. Hulsker: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Er is gisteren in het gebouw van de scheepvaartvereniging Zuid veel kritiek geuit op de veiligheid in de Rotterdamse haven, tijdens een bijeenkomst, georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de inspectie van de havenarbeid. Kritiek die zich met name richtte op een tekort aan inspec teurs die toezicht op de naleving van de veiligheidseisen moe ten houden, tevens aan de kwaliteit van de kunstverlichting in de haven en bezorgdheid over het aantal ongevallen dat plaats vindt „Wij moeten de werkgevers en werknemers met klem oproepen tot het instellen, van bedrijfsvei- ligheidscommissies, waarin ver tegenwoordigers van alle niveau's uit de bedrijven zitting hebben. Een modelreglement voor een dergelijke commissie is in de maak. Een van de aanbevelingen Hierbij zal zijn dat de directies ze 1 f worden uitgenodigd deze commissies te leiden. De actie voor de veiligheid in de Rotter damse haven dient verlegd te worden van de inspectie naar de pndememdngen zelf". r-, Dit zei gisteren de beer C. Swart- teuw jr., voorzitter dep veiltghetdz- commissie In het gebouw van de Seheetivaartverenlginr Zuid. „Wanneer men over de commerciële kant van het havenbedrijf spreekt, is het Interessant Rotterdam als grootste haven ter wereld te noemen. Van een jnenaelUk-cthlsch standpunt bezien, zou lk bet evenzeer op pr|ja stellen, W/umeer over Rotterdam als de veilig ste haven ter wereld werd gesproken", aldus de heer Swarttouw. V/ Ook mtvir. P. C. Rus, hoofdinspec teur-directeur van de arbeid stelde dat ér aan de veiligheid in de Rotterdamse haven nog wel het een en ander man keert. „Het komt herhaaldelijk voor dat zwaardere Tasten worden gehesen dan ls toegestaan. Niet zelden bedraagt de overbelas ting van touwstroppen meer dan 50 procent. Ik meen dat de stand van za ken nog verre van Ideaal ls". De geweldige vlucht, die de che mische nijverheid heeft genomen, heeft tot gevolg dat de havens tol van stoffen te verwerken krijgen die ge vaarlijk zijn. De hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen worden voort durend groter. Er zijn erbij die uiter mate giftig zijn, Welke maatregelen moeten worden genomen wanneer een havenarbeider met een zeer giftige stof in aanraking is gekomen? Het is van groot belang tevoren te weten, wan neer de schepen deze stoffen aanvoe ren. Een goede voorlichting van alle belanghebbenden ls zeer gewenst", al dus de heer Rus. Hij noemde de kunstverlichting in de Rotterdamse haven sterk achterge bleven bij de internationale overeen gekomen waarden. „Goede verlichting ls onmisbaar voor het verkrijgen van een goede veiligheid". Het hoofd van de bedrijfsgenees kundige dienst voor de Rotterdamse haven, dr. W. I. K. Verhoef f stelde dat „een dleper psyschologisch Inzicht in de oorzaken der ongevallen ont breekt en daardoor blijft nog veel on verklaard. Achtenvijftig procent van alle letsel zou grotendeels voorkomen kannen worden". Hiertoe behoort 11 procent gevallen van hoofdletsel, 33 proeent gevallen van handletsel en 14 procent gevallen van voetleteel. „Wan neer er vcHighcidshelmen, handschoe nen en schoenen gedragen zouden worden zon dit tot een belangrijke vermindering kannen bijdragen". De heer W. J. Hulsker, bestuurder van de Nederlandse Bond van Ver- voerspersoneel vond „dat er nodig wat gedaan moest worden aan de begren zing der arbeidstijden in de haven. Er moet ook een nauwe samenwerking komen tussen werkgevers, werkne mers en inspecteurs van de veilig heidsdienst. Bovendien zijn er nauwe lijks meer inspecteurs in de haven dan net na de oorlog. Een deel daarvan inspecteert nog per fiets een onmo gelijke situatie. Meer en beter toege rust personeel ts nodig", zo zei hij. c. Swarttouw jr.: „Rotterdam moet ook „De haveninspectie wordt door het mi- veiligste haven ter wereld worden. nisterie van financiën te vondeling ge legd". (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De van Vietnam naar Japan varende sleepboot „Groningen" van bureau Wijsmuller In IJrauiden ls op weg naar de Phllip- Pljncn, ten zuiden van het Japanse eiland Kyusho in aanvaring gekomen met het Engelse motorvrachtschip „Shun Walt". De sleepboot kwam er goed af, maar het vrachtschip werd zodanig geraakt dat ernstige lekkage in de machine kamer ontstond- Aangezien bij' deze aanvaring de bergingsboot direct bij de hand was, werden drie pompen van de „Groningen" in de machinekamer van de „Shun Wah" aan het werk ge zet. Zodoende kon men het Engelse motorschip drijvende houden. De „Groningen" nam het lekkende schip op sleeptouw en slaagde er na een sleepreis van drie dagen in, het vanmorgen behouden in Nagasaki bin nen te brengen. (Van an een onzer verslaggevers) verkiezing van Hans Buitendijk in liet elftal van Jong Oranje, dat van avond op het ADO-terrcin in J?en Haag tegen Tejechoslo- NVakije h. speelt, kwam voor xïe Spartaan zelf als een gro- >te verrassing. 1 Hans Buitendijk gelooft dat hij i|eze verkiezing te danken heeft aan zijn goede spel in het vorige selaoen. Hij vertelt: „Ik vind dat ik dit jaar lang zo goed niet speel als het vorige jaar. Maar waar schijnlijk had bondscoach Kess- lèr mij in zijn. notitieboekje gezet met de gedachte: „Als de nood aan de man komt heb ik weer iemand". De wedstrijd tegen de Tsjechen ia voor Hans Buitendijk niet ilju eerste contact mei het Internationale voet bal. Twee jaar geleden speelde de nu negentienjarige Spartaan met de ücfa-Jeugd In een toernooi iu West- Duttsland tegen Turkije- Ierland en Oost- en West-Duitsland. ".'Hand Buitendijk is van mening dat hét spelen in een vertegenwoordi gend elftal heel andere is dan het spelen in je eigen club. „Ik moet het niet van de techniek Hebben", erkent hij. „Bij Sparta ls de lcracht ons sterkste punt, maar in Jong Oranje is het meer het werk van de fijne techniek. Wat vanavond vooral van belang is, is; hoe speel je fel het begin. Lukt het dan niet, dan helpen de jengens je minder dan in je eigen club. Dit ts geen verwijt, maar dat komt nu oonmaal, doordat jÉé je niet zo goed kennen." ^Buitendijk zegt over de wedstrijd: ..Het zal voor ons een moeilijke strijd worden. De Tsjechen spelen knap en i kennen de proftruejes maar al te _>ed. Voor mijzelf is het zaak niet te falen. Want als dat gebeurt laten zo je mooi vallen en dan kom je met die HANS BUITENDIJK rriet falen grote concurrentie niet meer aan bod;" Vorige week woensdag heeft Hans Buitendijk voor hot eerst contact met zijn teamgenoten gohad. Hij trainde toen gelijk mot het Nederlands elftal in het sportcentrum in Zeist. Vrijwel al zijn medespelers kent hij, maar alleen met Hulshof van Ajax heeft hij samengespeeld in het Uefa-elftal. heeft de Rotterdammer een even Korte al» duidelijke mening: „Een goede trainer, die veel weg heeft van een schoolmeester. Je hoeft niet te proberen hem achter lijn rug te be lazeren. want dan krijg je de wind van voren," Hans Buitendijk, in het dagelijks leven werkzaam op de couponafde ling van de Amro-bank op de Cool- slngel, is bereid te erkennen, dat het zowel bij hemzelf als bij Sparta op het ogenblik niet naar wens gaat „In het begin speelden we veel ge- groepeerder, maar nu hangen we als los zand bij elkaar. Vooral de laatste twee wedstrijden hebben we ver be neden ons kunnen gespeeld. We ver loren dan wel niet van Xerxes en EUnkwijk, maar voor het zelfde geld waren we er dik in gegaan. Je bent natuurlijk blij met de overwinning, maar het vertoonde spel geeft je toch geen voldoening. En je komt met minder animo op de training dan na een wedstrijd tegen bijvoorbeeld ADO". Hans Buitendijk werd reeds op zijn elfde jaar lid van Sparta. Via cl, bl en de geselecteerde jeugd kwam hij (als jeugdspeler) in het eerste van de Rotterdamse eredivisievereniging te recht. Dat was ruim een jaar geleden in de Inter to bocom pete ti e tegen Lu- zern, Elntraeht, Braunchweig en Oegryte. TK heb toen enorm veel geluk ge- had", «egt bij bescheiden. „Gerrie ter Horst werd geblesseerd en Ad Verhoeven raakte uit vorm toon lk een kans kreeg, wist ik echter voor mezelf, dat ik nog te jong was om een voste keus voor bet eerste te zijn. Halverwege het vorige seizoen verwierf lk een vaste plaats en in die periode ging het o.a, tegen Mou- ÜJn cn Keizer heel goed." Merkwaardig genoeg speelt Bui tendijk niet graag op de rechtsachter- plaats. Hij licht dat toe; „lk heb de ruimte nodig om een mannetje te passeren en dat heb ik daar niet. Die lijn drukt op me. Ik speel veel liever in heit centrum, zoals deze week in de oefenwedstrijd tegen LFC. Mis schien mag lk ook woensdag tegen Servet te naast Hans Eljkenbroek spelen." Over de kansen van Sparta In de tweede remde van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars laat Hans Buitendijk zich voorzichtig uit." Wij mogen voor Nederlandse begrippen favoriet zijn, voor Europe se begrippen zijn wij dat niet. Als we uitgeschakeld worden is het dan ook geen schande. Indien het maar eer vol gebeurt. Me ar als het achter goed dicht zit, hebben we wel een kansje." Het bevalt Hans Buitendijk goed bij Sparta. „Maar," .besluit hij. „als je het ergens beter kunt krijgen, dan grijp je die gelegenheid natuurlijk." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. „De bur gemeester van Schiedam ls bereid om, met Inachtneming van de grenzen ge steld door de openbare veiligheid, zijn politie-beleld in alle openheid met de gemeenteraad te bespreken en oj eventuele vragen In te gaan". Zo ver klaren b. en w. naar aanleiding van vragen van raadsleden bU het onder zoek van de begroting. Er wordt op gewezen dat bij de bur gemeester de algemene leiding, de or ganisatie en het beheer van de ge meentepolitie berust (art; 3 Politie wet) j en dat hij bij stoornis van de openbare orde bevoegd is alle nodige bevelen te geven (art. 219 Gemeente wet). Maar de Commissaris van de Koningin ziet toe dat de politie haar taak met betrekking van de openbare orde naar behoren vervult (art, 51 Po litiewet) en de kosten van de politie zyn verplichte uitgaven van de ge meente (art. 9 Politiewet). „Hoe de burgemeester over dit sys teem persoonlijk ook moge denken, hij Ls gehouden om, ook in dit opzicht, de bepalingen van genoemde wetten na te leven". Aldus wordt verder voor zichtig opgemerkt - ROTTERDAM, vrijdag. Met een gecompliceerde beenbreuk is gisteren de 74-jarige kantoorbediende C. J. Staal naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. Bij het oversteken van de Westzeedijk liep hij tegen een rijden de vrachtwagen aan. De man viel en kwam met het rech terbeen onder een van de wielen van de auto. DE tegenwoordig in Den Haag werkende schil der Martineau heeft zich laten inspireren door „De Meiden" van Genet. Maar het zijn niet de toneelspelers in travesti, voor wier pres taties hij warm loopt. De meiden, wel, dat zijn voor hem de coeotte's in het algemeen, de vrou wen wier liefde te koop is, levend en wellustige bezoekers ontvangend in een schemerwereld met gedempt rood licht en zich vlijend in vod dige bedden. Zijn schilderijen en gouaches hangen tot 24 novem ber in Galerie De Haas aan de Eendrachtsweg. Ze lijken spontaan te zijn geboren en ze missen ongetwij feld de zwaarte en loodzware ernst, die aan een hachelijk onderwerp als dit meestal iets meegeven van zedeprekerij of sociale aanklacht. Nee, zo bedoelt Martineau het niet. Er is in het rossige, rauwe leven van zijn meiden niets dat op kritiek, begrip of mede lijden zou kunnen berusten. Geen gezanik. Die melden zijn er nu eenmaal en ze zijn er altijd geweest. Hij houdt zich daarom streng aamde werkelijkheid van dat zijn of althans aan de werkelijkheid die hij ver onderstelt er zo en niet anders uit te zien. BEHALVE het gebruik van een expressionistische vormentaal, versiert hij zo nodig de schildering van het kitscherige boudoir met een strook kan ten gordijn of hij plakt er een morsige deken in waarop een paar haastig uitgetrokken nylons zijn geworpen. Hij laat de toevallige paren zwelgen in de kus, toont ons zeer vreemde combinaties van blote essenties en ontdekt zelfs een vent die, onder het bed liggend, in een wulps been bijt. De gezichten van meiden en kerels zijn verstard in een grimas, de monden zijn open wonden, de handen klauwen. Het is beslist geen wereldje waar men met welgevallen naar kijkt De meiden stoten af, de kerels niet minder en wat cr over blijft Is het min of meer geslaagde portret van een vulgaire zelfkant. Hij schildert haastig en dun, maar de kleur levert geen wezenlijke bijdrage aan de versterking van het effect. Hij schildert niet, hij tekent. Voor hem is dit alles slechts een geval, een gebeurtenis zonder meer. O nee, hij is niet de enige die van dergelijke onderwerpen bezeten raakt. Toulouse Lautrec vervaardigde er een geheel oeuvre van, waarbij dan zij opgemerkt dat elke vergelijking mank gaat. Martineau kiest dit object opzettelijk. Hfj wil schokken, niet ontroeren. Er is in zijn melden dan ook geen sprankje hoop. Wie het heeft gezien, gaat over tot de orde van de dag. Hij zegt hoogstens: dag meiden, een ogenblikje terug wil naar zijn kinderjaren moet niet verzuimen een klikje te gaaan nemen in de showroom van Bührmann's Papiergroot handel aan de Oostzeedijk 230, Een tentoonstelling daar is een zeldzame gebeurtenis in deze rubriek, waarvoor ik deze keer graag een uitzondering maak Martineau; Wat heb je mooi haar, Sdange omdat daar tot 19 november a.s. een expositie is in gericht van werken van Cornells Jetses, de Groningse tekenaar, die met Ot en Sien en Pirn en Mien een welhaast onsterfelijke creatie schiep. Wie denkt niet met vertedering terug aan de eerste schooljaren, toen wij met het bekdnde léesplankje van Aap, Noot, Mies, leerden lezen? Wel, het leesplankje is er en de wandplaten en de schetsen voor de schoolboekjes, enig vrij werk ook en dat alles vult een hele zaal, waarin men rondloopt, kijkt en blijft kijken. Jetses, die in 1873 werd geboren als zoon van een zadelmaker in Groningen, km heel wat. Aanvankelijk wilde hij graag lithograaf worden, maar het illustreren lag hem zo goed, dat hij ten slotte geheel in dat genre is verzeild geraakt. MINDER bekend is misschien dat hy omstreeks 1898 voor een keurvorst enorme wandschilderingen op diens jachtslot maakte, allegorische voorstel lingen op plafonds en muren in het stadhuis van Hamburg en de concertzaal sn Bremen. Maar dit vrije, sterk traditionele werk heeft hem geen bekendheid gebracht, wel Teun, Mies, Trui en Wïm uit onze schoolboekjes. Uit z(jn werk leren wij hem kennen als een be kwaam tekenaar en een vakkundig aquarellist. Hij ging heel zorgvuldig te werk en maakte veel voor studies eer hij definitief aan zijn opdrachten begon. De voorstellingen op de grote wandplaten, die o.a. het zaaien en het oogsten in beeld brengen, zijn breed opgezet. Misschien lijkt het nu allemaal net Iets te idyllisch, maar' dan is het goed te bedenken dat de tijd van voor de eerste wereldoorlog wel een heel andere was dan wij nu kennen. Ten slotte is het deze idylle geweest die ons in dé schoolbanken het gevoel gaf in een rustige, vredige wereld te leven. Dat was de kracht van Jetses. Hij legde daarmede de grondslag voor ons heimwee in de latere jaren. L. W. SCHMIDT ROTTERDAM, zaterdag, De op jeugdhavendag gehouden prijsvraag heeft het beste resultaat opgeleverd voor het Gereformeerd Lyceum aan de Metndert Hobbemalaan. Tweede werd de hbs-a van de Westersingel en derde De Dalton hbs. Twee deelnemers leverden met slechts vijf fouten de beste prestaties: Annet de Goey van het Gereformeerd Lyceum .en R. Zes waart van de hbs- "Westersingel. Het Gereformeerd Lyceum mag dooi deze uitslag de visselprijs, die het vo rig jaar veroverde, in zijn bezit houden ROTTERDAM, zaterdag De uitslagen van de ln de Energiehal gespeelde micro- korfbal wed strijden zfln: Fit '65—Ten Donck 2 1—3; Ahoy S—Sper wers 0—2: Ajax 2De Bennen 1—3; Trek vogels J—Delta J 8—3; Hoogvliet JSpan gen J 2—1; Rozenburg J—Velox J 0—1: Ten Donck 2—De Bemen 1—2; Sperwer»—Ajax 2 6—0; Fit 5—Ahoy 2 8—1; Delta JVelox J 2—1; spangen J—Rozenburg J 4—3: Trek- 2—2; De Overkantera 2—Het Zuiden 3 10: S1; De Blauwe Treffers 2—DBGC 00; vogels 3—Hoogvliet J 4—1; WION 2—THOR Ajax—Ahoy 2 2—4: HPV 2—Ten Donck Trekvogels 4—Delta 4—2; Thor—Ahoy 2 3—3; DBGC—Ajax 4—2; WION 2—De Blau we Treffers 2 8—2; Ten Donck—Delta 21; (Van onze spoedredactie) ROTTERDAM) zaterdag. Het tweede elftal van Sparta speelt zon dagmorgen op het Kasteel tegen de re serves van SW. De wedstrijd begint om elf uur. Het Zuiden 3Trekvogels 4 0—4; HFV 2 De Overkanters 2—2. De uitslagen uit Sporthal Margriet Schle» dam: Vlaardlngen—Ahoy 4 2—4; Schiedam Succes 3—0; Rozenburg 3Ons Huls <53; Trekvogels 5—Actief 6—1: Vlaardlngen— Succes 40; Trekvogels 5—Ahoy 4 1—0; Schiedam—Rozenburg 3 2—1; Ons Huls— Acliei 9—1. Waarde Mijnheer Weitfcamp. Reeds zeer lang ts het gele den dat U eenig bericht van mij ontving en daarom zal het U wel verwonderen plotseling een schrijven van mij te ontvangen. Heden ben ik een dagje bij Uwe geachte otiderszuster en broer en ben bezig een zeer genoeglij ken dag door te brengen. Vanmid dag deden wij een loop door de stad waarin ik alles betoonderde. Met genoegen vernam ik nan Uwe Mam-a dat U gezond bent en dat U alles zoo En dan houdt het opeens op, want de onbekende prentbriefkaartschrij ver is op de voorkant begonnen en de achterzijde van het plaatje staat niet afgedrukt in het boekje, waarvoor ik uw aandacht kom vragen. Dat boekje (paperback heet het) is getiteld „Groeten uit Rotterdam" en de ondertitel luidt „prentbriefkaarten uit een voltooid verleden tyd. De schrijver Is W. A. Wag ener. „De oude prentbriefkaarten in dit boek" ik citeer nu even de toelich ting op de achterkant „documente ren de stad toen zij met de ogen knip perend zich van die nieuwe mogelijk heden bewust werd." Waarmee bedoeld wordt de moge lijkheden die voor Rotterdam ontston den met het graven van de Nieuwe Waterweg. „Puttend uit de zeer omvangrijke collectie van het Gemeente Archief (vermoedelijk wel een volledige verza meling) heeft de auteur van Groeten uit Rotterdam op geduldig papier een paar dagmarsen door de oude stad ge componeerd om alles van toen en van nog veel langer geleden nog eens be- leefbaar te maken voor mensen van nu." Wat mij betreft is de auteur daar volledig in geslaagd. Het Rotterdam van toen ken ik niet en eerlijk gezegd interesseert het me ook niet zo erg. Dit zegt natuurlijk niets. Maar ik heb het boekje helemaal en zonder me te ver velen uitgelezen. Misschien dat dit wel iets zegt. Groeten uit Rotterdam ts natuurlijk in de eerste plaats plezierige lectuur voor de mensen die het allemaal nog gekend hebben, al zal een beetje weer moed en wat „ach, weet je nog wel" de vreugde van het lezen soms wat be koelen. Er zijn nog honderden, mis schien duizenden Rotterdammers die de oude stad niet kunnen vergeten. Maar hoe voelt de na 1940 geboren Rotterdammer of de immigrant zich met dit boekje? Dat is moeilijk te zeg gen. De 92 prentbriefkaarten vormen, een bonte verzameling lange rokken, don kere pakken, petten, paarden, hand karren en vele, zeer vele op de rijweg wandelende Rotterdammers. Voor de leek zouden dat soms net zo goed beel den uit een vreemde stad kunnen zijn, maar de auteur kijkt verder dan de plaatjes. Af en toe slaat hlf een hoek om en wandelt verder; de nieuweling DIT IS één van de 92 prentbrief kaarten uit de voorraad vrij onbe. kende exemplaren uit heit Ge meente Archief, aan de hand waarvan het boekje Groeten uit Rotterdam ontstond. Hier: de Schiedamse dijk aan het begin van deze eeuw. vindt dan altijd wel iets herkenbaars. gZo waa het dus vroeger. Hoe bestaat Meest fascinerend zijn waarop je-onmiddellijk kunt en waar het is. Bijvoorbeeld: de plaatji nt zien w wat strikje Binnenweg bij "de Saftie ven- straat. Dat hoekpand herken ik, maar verdereen andere stad. Het boekje zit ook vol boeiende ter zijdes. Zo lees ik, dat men in Rotter dam nooit moet spreken van pijpen, maar van schoorstenen als het over schepen gaat. Ik lees, dat het Konin gin Emmapleln in de volksmond „Het Rykelulshofje" werd genoemd en dat een „Blakle pikken" een ongeschreven Rotterdamse wet was, waaraan een ieder zich op gezette tijden onder wierp. En: „Het Witte Huis werd in elk ge val de trots van Rotterdam. En niet zodra was het elektrische licht uitge vonden of boven op het dak verrees een reusachtige lichtreclame voor een theemerk, dat ondanks zijn dwingelan dij met lettergreep voor lettergreep uitspellen, uitflappen en opnieuw be ginnen In ons land door „de weduwe" is overvleugeld." „Groeten uit Rotterdam" Is een uit gave van De Bussy en NJjgh Van Ditmar. Morgen hoopt de in Aken ge boren, thans aan de Mauritsstraat 119 wonende weduwe, mevrouw Lucia Kltfn-Drechler haar 102-de verjaardag te vieren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1