Dr. Clarenburg over luchtverontreiniging 'WERKELIJK NIET PESSIMISTISCH' SCHIEDAM Ting Chu Wen jaagt op Chinese Specialiteiten HAVENLOODS ■M Staffunctionaris bij 'Rijnmond' constateert |g begrip bij bedrijven Opstelwedstrijd van Lions Clubs Natuurstenen siervloer op Stadhuisplein on neeuw ROTTERDAM RIJNMOND Boven-gemeentelijk - Probleem Geen zorgen CHAUFFEUR Wellicht extra politie hij Sparta-Servette H.K.V. exposeert kleine dieren in recreatiegebouw DAGWINKEL TE HUUR f SPEELGOED BOKHORST KtfetócfcSTEItS Scholier botste op bus: met schedelbasisfr. in ziekenhuis Straatbelasting wordt hoger BEZOEK SINT NICOLAAS AAN OVERSCHIE EN HOOGVLIET G Praten over staanplaatsen Haagse ploeg ivint SPELREGEL TEST VOOR SCHEIDS RECHTERS pag. 4 - zaterdag 12 november 1966 (door A. F. Kerhert) JQIT wil dr. L. A. Clarenburg, per 1 januari 1967 staffunctionaris voor de milieu hygiëne bij het Openbaar Lichaam Rijnmond, cv wel over kwijt: „Ik zal niet zeggen dat het met de luchtverontreiniging wel meevalt, maar ik ben niet pessimistisch, dat ie niet alleen mijn aard niet, maar ik ben ook werkelijk niet pessi mistisch," Concrete plannen en ideeën wil hij nog voor zich houden. Daarover nu reeds mededelingen doen vindt hij niet juist, ook al niet omdat de kwestie van do luchtverontreiniging veel felle reacties kan oproepen en hij er weinig voor voelt vóór zijn officiële indienst treding door middel van krasse uitspraken controver sen op te wekken. Dr. Clarenburg <hU promoveerde to I860 op een proef schrift over luchtverontreiniging en L> nu doe werkzaam bil TNO)5 „Het werk hier Is voor een ledeeite van toepassing op DR. L. A. CLARENBURG de luobtverontretotor en blUkt, dat voorstellen bU do Industrie veelal een goed gehoor vinden; er Is bereidheid om op vrUwiltUe basis mee te wer ken aan de bestrltdlnr van de lucht verontreiniging* ut ben niet zo som ber over de oploaatag van dit pro bleem: iemand die vertrouwen weet te winnen, vrijwillige medewerking weet te krUgeööc geloof dat je het zo moet doem." Meer een kweetie van overtuigen dus, dan van het voorschrijven van dwingende maatregelen? „Een bedrijf dat een bepaald pro- dukt wenst te maken, veroorzaakt lucht- en waterverontreiniging, dat is heel vervelend. Zij hebben meestal niet da beschikking over experts, en als er dan iemand ls die er wol ver stand van heeft en die suggesties doet om verbeteringen aan te brengen, dan zeggen ze: verrek ia dat doen we. Er is de commissie „Bodom, wa ter, lucht" van d© gemeente Rotter dam en de raad voor de milieu-hy- giöne. waarrLn zes gemeenten zltton. Deze lichamen zijn er al en doen goed werk, zij hebben veel initiatie ven genomen, Tussen dit alles moet Ik nulni weg weten te vinden. Dat zal niet gemakkelijk zUn" TS de beatrydtog van d© laohtver- on tre bilging niet son boven-ge- meentetykc taak? „In het algemeen is dat wel waar. Maar ik heb er gevoel Voor dat men zegt: er is toch een goed sa men ge wielde cn serieus werkende commis sie? En: de meeste bo dry ven liggen toch op Rotterdams gebied, de *o*k werkt toch goed op dit moment? Wat moet die man erbU? Dat men zo iets zal vragen kan ik me best voorstel len, ik hoop dan ook op plesierige en menselijke samenwerking." Ook het klimaat waarin wij leven maakt dat dr, Clarenburg -niet pessi mistisch is- „Niet lang geleden was ik in Los Angeles. Als je daar mot het vlieg tuig aankomt zie Jc een bruine smog- laag over do stad hangen, 's Avonds liep ik met mijn zakdoek voor mUn ogen door de stad. Ontstoken ogen. Die enorme verontreiniging wordt in de hnnd gewerkt door ae ligging van de stad Do vrijwel permpnente zee wind stuwt do vuiligheid tegen de bergen, die achter de stad liggen, op. Dat vuil kan niet weg. Bij ons is het anders. En dat ls ook een kernpunt hl onze beschouwing van de verontrei niging. Aan de kust staat een behoor lijke stoot wind met een jaargemid delde van 0,6 meter per seconde. Dat is schone zeewind. Het vuil kan zich niet ophopen omdat we geen bergen hebben. Dat is een compromis dat door do natuur is Ingebouwd. Maar de toestand ls niet Ideaal, verre van zelfs, Hnders was het niet nodig dat we ons ermee bezighouden. Door een veelheid van kleine effecten kan een groot effect ontstaan, dat tot onaan vaardbare overlast kan leiden. Het criterium dat de mensen aanleggen ls: hoeveel stonk ls er? In Pernis bij voorbeeld ruik ja stoffen die in on gelooflijk kleine hoeveelheden aan wezig zijn en daardoor volstrekt on gevaarlijk. Maar begrijpelijk vindt men dat heel erg. Dat heb je bijvoor beeld ook met zwaveldioxydo (S02) De concentraties waarin dat voor komt leveren geen gevaar op, maar je proeft het als het ware op Je tong. Geen wonder dat de mensen zeggen: nu zijn er van die kerels en het.stinkt nog even hard" "VfAATREGELEN? lil „Ja, die moeten gebaseerd sip op een goed wetenschappelijk toslont eh het is een eerste ets, dat Je dst krijgt. Het is een moeilijk te bestu deren probleem. Hoe moet er geme ten worden, waar moet men de In stallaties daarvoor opstellen. Dat aUn zeer kostbare proeven, die slechts door enkele instellingen gedaan kun. nen worden, vanwege de financiële consequenties. Na 1980 zijn er eigen- lossing van *t Inehtverontrelnlgings- en Parijs ls men ook heel ver. Op probleem geleverd. De Amerikaan Sutton hield er zleh al in 1947 mee bezig. HU kwam met. wat we nu vin. den: simpele formules, maar hij heeft de mensen In ieder geval aan het denken gezet. In de vakliteratuur wordt hij bijna in elke publlkatle nog geciteerd." En de medische kant van do lucht verontreiniging? „Die is er uiteraard wel degelijk. In de commissie „Bodem, water, lucht" zijn de medici goed vertegen woordigd. Ja, er ls een sterk medi sche kant aan de zaak, ook een psy chologische. Dr, Biersteker (van de GG en GDI is onlangs op het medi sche aspect gepromoveerd. We heb ben overigens op het terrein van de bestrijding van de luchtverontreini ging een enorme achterstand. En die halen we, naar wat ik in Amerika heb gezien, nooit meer in. In Bonn en Parijs ls men ook heel ver,. Op onderdelen kunnen wc waardevolle bijdragen leveren, maar op het hele brede terrein hebben we, geloot ik, een niet meer in te halen achter stand." De ontwikkeling staat, zoals dat heet, niet stil. Dr. Clarenburg vertelt van een vinding in Japan om door middel van een enzym verspreiding van SO 2 legen te gaan. „Als dat goed werkt zou toepassing op grote schaal een enorme stap vooruit wor den gevonden, dan pas kun je maat regelen voorschrijven" MOGMAALS ieit hij sioh reen -1-zorgen t© maken, „Dc situatie hier ls zo verschillend van die in Los Angeles. Ook heel ander* dan ln het Ruhr-gebied. Daar ls een gemiddelde windsterkte van 2.5 nieter per secon de. Het aantal stormdagen aan de kust bedraagt 50 per jaar. Meer land inwaarts Is dat veel minder." Veroorzaken we onze oosterburen don geen last? „Nee, de zaak komt daar zo ver dund aan, dat we geen last veroor zaken." Hij zegt: „En toch is, ondanks hot-feit dat ik niet pessimistisch ben, de bestrijding van de luchtverontreiniging een zaak van eerste orde. De mennen hebben recht op gezonde lucht. Je hoeft er geen theoloog voor te z(Jn om te kun nen zeggen dat het een scheppings- recht ls. Net zo goed als de mensen recht op werk hebben. Tussen die twee moeten we door. Dat betekent dat we een zekere verontreiniging moeten accepteren. Het ia geen kunst te zeggen: nou moei het met de ver ontreiniging afgelopen zijn, zodat de zalmen weer de rivier op kunnen zwemmen. Dan moet Je gewoon op houden met industrie en zo, maar dan gaat wel de hele economie naar de knoppen. Je moet een gelukkig compromis weten'te vinden. N.V. Distilleerderij Wenneker en Co. te Schiedam vraagt in het bezit van het rijbewijs B, C en E. -. Aanmelden aan ons kantoor Schie 98102 te Schiedam, van 912.30 uur en van 13.3017.30 u. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, zaterdag. De heer De Kimpe, directeur van het stadion Eeljeuoord, heeft voor de woensdag avond ie spelen returnwedstrijd tassen Spar la en Ser vette in het toernooi om de Europese beker voor bekerwin naars, om extr* polltieversterktag ge vraagd. Dc directie van het stadion Fejjen- oord hoopt hiermee, dat de vrees van Servette's manager Bela Gutraann voor incidenten in Rotterdam zal wor den weggenomen. De politie zal begin volgende week het verzoek' behande len. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. De klGind'ersportvereniging H.K.V. in Hoogvliet houdt haar jaarlijkse club- tentoonstelling ln het renreatiegebouw in de Sorongstraat. Op de gisteravond geopende ten toonstelling zijn ondergebracht, hoen ders, sier- en watervogels, duiven, konijnen en cavia's. Van de ruim 100 prijzen gingen de eerste prijzen naar de heer C. W. M. Boers (algemeen kampioen), de heer J. Geskes (beste drietal) en naar J, van der Velde (Jeugdkampioen). De tentoonstelling is vandaag de gehele dag geopend. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Havendienst is plaats voor een Gegadigden moeten in het bezit zijn van het diploma le Rang Grote Handelsvaart. Maximum leeftijd omstreeks 35 jaar. De aan deze functie verbonden salarisgrenzen bedragen van 1130,tot 1611,per maand. Vakantietoeslag 0 pet. per jaar. Kinderbijslag volgens Rijksregeling. De gemeente Schiedam ls aangesloten bij het Instituut ziektekosten-voorzientog ambtenaren, Medewerking voor het verkrijgen van een wo ning zal worden verleend. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan Burgemeester en Wethouders. IN DE WOONWIJK NIEUW LAND-WEST TE SCHIEDAM IS EEN Gegadigden bij voorkeur to de tex tielbranche worden uitgenodigd bin nen 10 dagen schriftelijk te reflecteren bij de directeur van de Gemeentelijke wontogdienst, Lange Haven 145 te Schie dam. v'. -A Voor een grote sortering naar Altijd voordelige prijzen HOOGSTR. 34 - GROENEIAAN 36 PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Van Vu uren, Hoogstraat 106. Schiedam. Tel. 266720. Let op hot JUteta Ödcrw. R19 ROLFILM VERGETEN? De kutomoeit staat voor u klaar. All* soorten Alma. Foto K. var Vuuron, Hoogstraat 106. R10 KAPSALON HELÈNE De salon voor beter permanent. StroomJoos, voor ieder haar ge schikt 7.50. H«ène, Ideale natuuïdtjJce pemratwnt 10,— Gratia hafcn en txnengen per luxe auto. Voor permanent Kapsalon Hélène. Rembrandt- laen 32. Schd^dam, tel. 261170. S1.— reductie op vertoon van deze advertentie. R2fl (Van een omer verslaggevers) ROTTERDAM, z&tercUg. De zes tienjarige acboller P. G. van Engcn is gisteravond met een gebroken llnker- onderbeen en een schedelbasisfrachmr naar het Dtfkzlxtilekenbuis gebracht. HU botste op de Slinge met zijn bromfiets tegen een bus van R]n 47, De jongen werd vöf meter weggeslingerd. ROTTERDAM, vrijdag. Rotter dam zal als de raad akkoord gaat met de voorstellen van b. en w. per 1 ja nuari de straatbelasting met ruim 60 pot. verhogen. De tariefsverhoging zal de gemeente 6,4 miljoen opleveren. Verder willen b. en w. de reinigings rechten verhogen van 7,80 tot 12 gul den per jaar, een maatregel die nog eens 1 miljoen moet opleveren, In een toelichting zeggen b, en w. dat de straatbelaating, tevens rioolbe lasting, per januari dan een bijdrage oplevert van 35 pet. van dc aan de ge meente komende kosten voor aanleg en onderhoud van wegen, riolering en verlichting. Dit percentage dat in 1965 nog 25 pet. bedroeg, daalde in de pe riode 1934 tot 1963 van 60 tot 20 pet. Ook reinigingsrechten vormen maar een gering deel van de werkelijke kos ten van het ophalen en verwerken van huisvuil. De kosten zullen in 1967 naar schatting 10,5 miljoen bedragen, de reinigingsrechten zullen' over dat Jaar een bedrag van 2,18 miljoen opbren gen. (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM, visdag. Sint Ni colaas zal zaterdagmiddag 19 novem ber te Overschie zijn officiële Intocht houden. Alle wijken van Overschie worden door de goedheillgman be zocht. HU vertrekt omstreeks half twee van het Leeuwenhof aan de Dclftweg. De voorzitster van de wijkraad zal Sint Ntcolaas rond drie uur in de trouwzaal ontvangen, waar de repre sentanten van de Överschiese scho len een cadeautje in ontvangst nemen. De leden van de oude en nieuwe wijkraad zullen het gebeuren in de wijkraad meemaken. In Hoogvliet zal Sint Nicolaas op woensdag 16 november a.s. per heli kopter om kwart over twee op de Tijmweg landen. Daar zal een stoet worden gevormd met onder andere een door vier paarden getrokken post koets, waarin Sint Nicolaas zal plaats nemen. De koets wordt geflankeerd door Zwarte Pieten, palfreniers en hoorn blazers. In de stoet loopt een vaandel- wacht met Spaanse vlag mee (ge vormd door een aantal leden van spael tuin vereniging „oude land"). De jeugdbrandweer, wandelclubs klaarovers. De stoet wordt geëscorteerd door pol'tie-ruiters en pony-ruiters, de douane-harmonie zal het geheel met muziek opluisteren. Na de rondrit zal wükraadsvoorzit- ter en gemeentesecretaris mr. M, A. B. L. van Meetelen de Sint toespre ken, dit gebeurt op een podium dat bjj de n.v. Piet Lap is opgesteld, De goede Sint zal na de plechtigheid een rondwandeling door het centrum maken. AAT dr. Clarenburg in het Rijnmondgebied wonen? „Nee." Blijft hij weg vanweg de stank? „Nee, zo is het Riet. Ik heb in Rijswijk een goed huis en de ver binding met Schiedam (daar ze telt Rtfnmond) is uitstekend". We gaan vanavond bij de ^jgF Chinees eten", zeggen we. Maar wat eten we dan meestal? Nassi of bami, Maar dat is niet Chinees. Het is Indisch en dat is volgens de deskundigen wel iets totaal anders. De leek gooit echter alles op één hoop: Chinees- Indisch. Onder dit kopje staan ook de meer dan twintig „Chinezen" in Rotterdam in het telefoonboek. TING CHU WEN gaat orde schep pen Ln de oosterse keuken van Rotter dam. De Jonge Wen (Wen is zijn ach ternaam) is het wordt een beetje ingewikkeld een Engelsman (hij heeft de Britse nationaliteit) van Chi nees-Nederlandse afkomst, geboren tn Amsterdam, Do oude hqer Wen is wat we plegen te noemen een „Hongkong Chinees". Hij was een van do eerste Chinese ccthuizenexplcitan- ten in Nederland. Hij heeft een zaak aan de Damstraat in Amsterdam. En mevrouw Wen ls gewoon een Amster- daime, Ting Chu ls de middelste van drie broers. Twee Jaar is Ting Chu in Hongkong geweest om twee dingen te leren: de taal en de keuken. Als gediplomeerd kok is h(j teruggekeerd naar Neder land en nu woont hU boven het door z|jn vader ongeveer twee Jaar geleden aan de Nieuwe Binnenweg geopende restaurant China Garden. De 22-jarige Wen serveert nu se dert enkele weken originele Chinese gerechten. Daar is behoefte aan, meent hij. „Er kom! op een moment, dat ze zept ?»u moet ik ieU anders bren gen. Af e twen raken uitgekeken op bami, nassi, saté en loempia's, perech- ten die bijna als Holland© «ten zijn ge accepteerd. Natuurlijk blijft het Indi sche eten u>el het belangrijkste, ook VADER EN ZOON WEN, gefoto grafeerd in de bovenzaal van China Garden aan de Nieuwe Binnenweg. bij ons, maar er blijkt grote belang stelling te bestaan voor echte Chinese hapjes. Er komen mensen helemaal uit Ridderkerk oj Hendrik Ido Ambacht, als te thuiskomen moeten ze alles weer opwarmen. Dat ze ai die moeite ervoor hebben De Chinese specialiteiten van China Garden zijn Cantonese gerechten. Ken merken: iets aan de zoete kant, niet vet en zeker niet scherp. Er is een aparte Cantonese spijskaart, zelfs twee: één voor de hapjes ©n één voor complete diners. Ik doe een greep: waarbij ik u de Chinese benamingen bespaar: Gebakken tong met prei en booillon- 84 US. Kikker bil met ham, paprika en tan- si-soja bonen. Gefileerde kip met ham en bamboe spruitjes Ln cognac gestoomd. Chinese rijsttafel voor vier perso nen, bestaande uit vijf vleessoorten op verschillende wijze aan tafel bereid, Tlng Chu Wen gaat binnenkort weer voor drie maanden naar het Verre Oosten (Indonesië, Malakka, Japan) om er te Jagen op specialiteiten. Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Internationale Vereniging Lions Club, die in 1917 in de Verenigde Staten werd opgericht wordt een grote inter nationale opstelwedstrijd gehou den. Iedere jongen, die op 15 ja nuari 1967 ten minste veertien jaar ls en niet ouder is dan 21 jaar, kan hier aan deelnemen en in zQn eigen taal een opstel van niet meer dan 5000 woorden in zenden, waarin het onderwerp wereldvrede wordt behandeld. Aan de winnaar van de wereldprije, die in juli 1BÖ7 tijdens de jubileum conventie van Lions International ln Chicago bekend gemaakt zal worden, zal een toelage van 25.QOO dotter voor studie en verdere opbouw van zijn loopbaan worden aangeboden. In iedere plaats waar een Lionsclub is gevestigd zal een winnaar worden aangewezen, waarna een landelijk winnaar wordt gekozen. Deze lande lijke winnaars dingen mee naar een plaats by de eerste acht. Voor alle winnaars zijn aantrekkelijke prijzen. De acht winnaars van de acht conti nenten v/orden ln de gelegenheid ge steld de conventie In Chicago by te wonen. Verdere inlichtingen over de wed strijd zijn uerkrifgbocr b(j het secre tariaat van de Lions Club Rotterdam, mej. G, Af. Af, Bok Afathenesserlaan 248. tel. 235470. Op maöndag 14 november 2al de neer E. Ruitenberg medewerker van hef Centraal Planbureau spreken voor 2e va* Jongerengroepen van de Puny nan de Arbeid. De bijeen komst begint om acht ttur tn De Pape- het Rwtoriich Museum aan luidt J00Q, Alleen nog staanplaatsen". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vryflag. Rond het verzetsmonument op het Stadhuisplein wordt een natuurstenen siervloer aan. gelegd. Op 16 december zal burge meester W. Thomassen dit geschenk van Pelt en Hooyk&as N.V. officieel aanvaarden. De vennootschap bestaat 75 jaar en wilde met dit geschenk uiting geven aan de verbondenheid met de stads gemeenschap, waaruit het bedrijf is voortgekomen. De dienst stadsontwik keling van de gemeente heeft het ont werp van de sierbestrating vastgesteld. Het plaveisel wordt uitgevoerd in hardsteen (uit de groeven van Hainut in het Belgische Soignies) en krijgt geelgrijze banden van Silezisch gra niet. Het plateau rond het verzetsmo- nument zal 400 vierkante meter groot worden. Hiervoor zullen 060 hardste nen platen worden verwerkt (blauwe steen) en 192 meter granieten banden. Met het voorbereidende werk is eer aanvang gemaakt. Met een hersenschudding is de drie* jarige Peter Bokhoven in het zuider- ziekenhuis opgenomen. Hij stak gis- termiddag tussen geparkeerde auto's de rijbaan van De Gaesbeekstraat over en werd gegrepen door een auto. (Van een onzer sportverslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Op de gis teravond door de Sohledamse Scheids rechten Vereniging georganiseerde C.O.V.S.-spelregelwedstrtyd, bleek dat de beste scheidsrechters, wat theorie betreft, nit Den Haag komen. De jury, bestaande uit de heren A. Aalbrecht, scheidsrechter, ir. A. van Emmenes, journalist en spelregelkenner bij Uit stek en 3. Muariing, lid van de schei dar echtere-oonmdssle KNVB Den Haar, waardeerde ae antwoorden van het Haagse team met 398 ponten. De heer J. W. Kordes uit dit team behaalde de meeste punten. Met zitó antwoorden op de vijf vragen kreeg hij een totaal van 146 punten, wat vier minder was, dan het maximum te be halen aantal. Nummer twee werd ook al een lid van het Haagse team, de heer L. v. d. Klaauw, Hij kwam aan een totaal van 138 punten. M. A. Vis, uit het Schiedamse team kwam met zijn 126 punten. Op de der de plaats en had daarmee een groot aandeel ln de winst die ziin ploeg boekte om met 303 punten beslag te leggen op de tweede plaats in de team wedstrijd. Elk team bestond uit drie scheidsrechters die elk vijf vragen moesten beantwoorden, die niet ge makkei Hk waren. Heel wat arbiters kwamen! dan ook niet met het juiste antwoord. De volledige uitslag van deze wed strijd. waarvan de club met de meeste punten over gaat naar de volgende ronde, is: vl. Den Haag 396 pnt,; 2. Schiedam 303 pnt.; 3. Rotterdam 285 pnt; 4. Delft 276 pnt.; 5. Gouda 245 pnt. Het team van de Schiedamse Scheids rechters Vereniging bestond uit de he ren M. A, \(is, A. Gudde en G. van ZUL f ADVERTENTIE) 's winter» orga/ilsaren wfl llarafzsn nur sneeuw eft Maak kous uit onze train* naar Ooatonriik Zwitserland, Egypte, Mal* lores, Span}», Torrsmiünos, an Cinariaeh» •Hand»©.. Vraog gratis Mdtprogremma

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1