SE Grote bedrijvigheid van vroeg tot laat Een voortreffelijk Achter het Nieuws en goede doublure met de Philips ventilatorkachel snel behaaglijke warmte in het hele vertrek (en niet alleen vlak vóór de kachel 'tish PHIUPS wrt"" m Plaats een KCedccsUe Telefoon 13 54 30 4 maandag 14 november IOCS RADIO EN TV ENTREE STAD ONTSIERD DOOR ONTELBARE AUTOWRAKKEN Roteb haalde 3000 afgedankte auto's van de straat Kreunen Branden Wrakken PROGRAMMA'S Vanavond: 'ladw Televisie MorgenRadio Nazi-arte Bohne in Duitsland terug een goede toekomst goede werkgelegenheid een gped klimaat Ruim twaa mSJwtiï manitn, waaronder maar din 140.000 Nederlander», habban zich alnda 10*5 In Australië gavasdgd. Zoudt u maar willen watan over de mogalUkheden In dit grote land, dan nodigen wij u uit voor de film en lnformatla.avond van de Australisch* Ambaaaa- da. Oaie avond, dia om 8 uur begint, wordt gagevan Er wordt aen aantal kleurenfilma vertoond, en er la ruimschoots gelegenheid om alle Inlichtingen te krij gen die u wilt. qratIS TOEGANG mmuwmcmi «irniam om ham a m£ü, t Even de steker in het stopcontact en na een paar mi nuten is alle kilte verdwenen. Dat komt door de versnelde warme luchtcirculatie van de Philips ventilatorkachel, die de warmte door de hele kamer voert. U hoeft er dus niet vlak vóór te gaan zitten. U krjjgt méér dan alleen maar gerichte warmte op voeten en benen. Wat een uitkomst in keuken, slaapkamer, stu deer- of hobbykamer. Ja, door het hele huis heeft u ple zier van die veilige, comfortabele en handig verplaatsbare Philips ventilatorkachel. 2SSSÜ4!9,95 or woo w 59,95 tervic» «n vertrouwen Sloop: laatste gang van menige auto ln januari van het vorige jaar te dc Rotterdam»* politie in ia- mtniverktng mat at Roteb ge. tort met het opruimen oan auto wrakken. SirvUdim tijn meer dan drieduizend afgedankte auto'» txm de ttraat genaaid: gedurende het jaar J965; J20O. terwijl tijden» ie eertte tien maanden van die jaar ai meer dan negentienhon' derd afgeetoten voertuigen naar ie per» of de tchtoolhoop ver- hultden. Omdat het aantal auto'» nog eteeda toeneemt, verwacht de politie dan ook het komende jaar meer au to'» zullen worden afge stoten, Voer de raven-openten bete kent dat handenvol werk. Im mer», waarneer zij etn autowrak tignateren, wordt er uiftxxrio rapport opgemaakt, volgt een in- tenetef ondersoek naar de eige naardie ten elotte en afetondt- verkioring tekent, waarna het tarok kan worden weggeebeph Met twee opkopen ia een con tract afgefloten: de overige tehroothondelaren en autoeloper» habbon voor de wrakken geen bf- langetelUng. De voertuigen, door de politie van de ttraat gehaald. Hebban voor hen geen waarde, omdat de bruikbare onderdelen er al uitgehaald sljn» De apbrengn oen schroot loont de moeite van het weghalen niet. T AN GS rle spoorlijn naar hét oofttrn zijn, aan de Hoofd weg, tienduizenden vierkante meiers grond gereserveerd voor ontelbare autowrakken. Een ge bied dat al verseheidene malen in opspraak kwam, omdat het voor de treinreizigers een sma keloos entree in de havenstad Minder aantrekkelijk dan op merkelijk zijn deze slopersbe drijven aan de spoorbaan. Van vroeg tot laat heerst er een grote bedrijvigheid, weerklinken de slagen van de slopershamer en stijgen enorme rookwolken op van brandende autowrakken, „Schrriler" heet hel eerste «lo pen bedrijf aan de Hoofdweg, waar we een kijkje wüj«d nemen, „Ik houd nl«t van die pottekijkera. Jul lie kunnen maar beter oplazeren, want ik wil nlka met je te maken hrtjbesn. Ik laat gewi foto's van mijn auto's maken, omdat Jullie alleen maar reclame maken voor die gro te bedrijven ln de stad. die one de nek willen omdraaien. Laten z» eerat maar eens naar hun elfen rot zooi kijken." Dat was dan de SohreUer. Op een ontvangst bij steenworp af stond van dit bedrijf ligt het terrein van slopers bedrijf W. Lubber*, waar de begroeting wat hartelijker It. Op de bijna tienduizend vierkante meter modderige grond staan, lig gen at hangen zon twaalfhonderd wrakken, merendeels verouderde en versleten auto's, maar ook veel door aanrijdingen ernstig beschadigde wagens, van een recent bouwjaar, Verder een groot aantal „ingevoer de" auto's uit Duitsland. Er hangt etn ondraaglijke stank van bran dend rubber. Op het uitgestrekte terrein, waar wc teg.n wil eu dank modder en slank trotseren, liggen de autowrak ken ach' t» rn sc heef door en op el kaar. Zwaar gehavend liggen daar de eens zo statige voertuigen te roesten «1 te wachten M ze, tot een hanteerbaar pakje geperst, tn de gulzige mond van de hoogt. -ens ver dwijnen. Dikwijls is van Iwt sierlij ke koetswerk van de auto niet meer overgebleven don een armzalige hoop staal. Verwrongen neuzen, opengereten portieren, weggeslagen spatborden of een zwaar gedeukt achteratuk tijn de opvallends te ge breken. Nadat we ons een weg hebben ge baand door sturen, saam, raamwer ken en andere onherkenbare auto- onderdelen, komen we op de plaats aan, waar de slopers hun destructie ve neigingen botvieren, Omgeven door meters hoog opgestapelde wrakken steken zij de brand ln twee zwaar verminkte auto's, die „brand schoon" worden weggehaald om bij Holland ia aan de Waalhaven tot pakketjes etaal geperst te worden. Onbarmhartig dirigeert een van de slopers de grijphaak van een ta kelwagen ln de richting van een zwoor gedeukt dameaautootje, De ontzette koplampen staren, als tries te ogen, weemoedig In het niets. Langzaam trekt d« kraan het wa gentje uit de stapel schroot weg. De voorruit, die aanvankelijk alleen een gat van enkele decimeters vertoon de, i* nu geheel versplinterd, het «tuur zakt scheef en twee wielen, een portier en een bumper maken zich van dp auto Jog. Op dc bumper het plakplaatje: „Boem is ho!". Ergen* boven het damwautootje be gint een logge Ford van midden 1950 angstwekkend te wankelen. Een ge pende opening in de stuk geslagen radiator suggereert een honende lach. Enkele ogenblikken later stort het voertuig zich op het damesautoo tje. Het kreunt onder het gewicht van de lompe zeecUinder. Nóg even later staan belde voertuigen ln Uch- ven de lompe zeecUinder. ter laaie en roken om het hevigst Zo gaat dat bij zo'n sloperij. De hele dag door. HILVERSUM L 18.00 Orgelcon cert: amus.muzlek. 18.20 Ultz. van de CPN. 18.30 Lichte grammjnuzlek voor tiener*. 18.55 Op de man af, praatje.' 19.00 Nieuws. 19.10 Radi .krant 10.30 8t; Vocaal ensemble: oude en moder ne liederen. 19.50 St: Musette-ensem ble en zangsol. 20.15 Slmon Tover, hoorep. 21.20 Muziek en dienst. 22.15 Avondovcrd. 22.30 Nieuws. 22.40 Lite- rama. 22.55 Lichte gramm.muziek. 23.00 Gevar. platenprogr. 23.55-24.00, Nieuws. HILVER8UM IL 18.00 NiéUWS. 18.15 Actual., 18.25 Ik verbind u door, praatje, 18.30 Licht orkest. 18.45 Voor dc jeugd. 19.10 Op de plaatrust. 19.40 Geestel. leven. 19.50 Openbaar Kunstbezit. 20.00 Nieuws. 20.05 Om- roepork.: Ital. comp. 21.20 Van Maas tot Memel, doe. 22.00 Lichte muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Actual. 22.55 Tim- pe. lompe, terelinck, cab. 23.20 Ftlm- melodleën, 23.45 Licht vocaal sombic. 23,55-24.00 Nieuws. NEDERLAND L 19.00 Nieuws. 19.01 Pi po. 19.05 Kenmerk. 18 .35 Tel uit je winst. 20.00 Joum. 20.20 Honga rije 1066, doe. 20.55 Blij Boedapest, iragm. uit a mus. progr. van de Hong. teiev. 21.10 Hongarije 1968: Het Hong, communisme ln tweede Instantie, doe. 21.35 De scheiding, tv-spel. 22.35-32.40 Journ. NEDERLAND 2. 20.00 Nieuws. 20.01 Lieberman Se Lieberraan, tv-spel. 20.25 Wy maken een musical, fllmrep. 20.50 De arme dieren, tv-ape). 21.20 NIPO-these, politiek progr. 22.00 AvondovertL 22.05-22.10 Joum, 22.30 23.00 Telesc: Geprogramm. instr. HILVERSUM L 7.00 Nws. 7.10 Meditatie. 7.15 Lichte grammofoon- muziek. f7.30-7.32 Nws), 7.55 Over weging. 8.00 Nws. 8,10 Lichte orkest muziek. 8,30 Nws. 8.32 Voor de huis vrouw, (9.25 Concilie postbus; 9.35 Wa terst.) 10.00 Aubade. U.00 Voor de zie ken. 12.00 Musette-orkept. 12.18 Marktber. voor schipper». 12.20 Voor ae landb. 12.30 Nws. 12.40 Actual, praatje, 13 30 Musiësta. 14.20 School radio. 14.40 St.: Licht instrum, en semble. 15.00 Pizzicato, 17.00 Over- heidsvoorl.: Cult, aap. van dc Ned. Antillen. Vraaggespr. Raymundo De- brot met drs. R. A, RÖmer. 17.10 Voor dejeugd. HILVERSUM IL 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Lichte gr»mm. 7.55 Deze dag. 8.00 Nws. 8.10 Actual. 8.15 Lichte gramm. muziek. (8.30- 8.35 De groenteman). 8.50 Morgenw. 9,00 84: Berlijns Fllharm. oktet,: klas sieke muziek. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Verzoekpl progr. (11.00-11.02 Nws.). 12.00 St: Metropole orkest: amus. muziek. 12.27 Land- en tuinb. 12.40 Licht ensemble met zangsol. 13.00 Nws. 13.10 Actual. 13.30 81: 't Muzikantenuur: I. Viool en piano: klaas, muziek, II. Ned. Kamerkoor: klass. en moderne Lederen. III. Mono: Overijss. Fllharm. orkest: moderne muziek. 14.40 Schoolradio. 15,00 Voor de vrouw. 15.40 St: Blokfluit en pia no: moderne muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Tenor en piano.: klass. Uede ren. 16.15 Voor ae Jeugd 17.15 New York calling. 17.20 Lichte grammof. muziek voor teenagers. HILVERSUM ra. 9.00 Nieuws. 0.O2-1O.OO Duivekater. 10.00 Nieuws, 10.02 Lichte plaatjes en actual (11-00 Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.02 Actual. 12.05 Muxlk. VARA-Varia. 13.00 Nws. 13.02 Actual. 13 05 Gast-vrij. 14.00 Nieuws. 14.02 Actual. 14-05 Platen en tips voor da vrouw. 15.00 Nieuws. 15 02 Actual. 15.05 Electr. orgelspel 15.25 Lichte orkestmuziek. 16.00 Nws. 16 02 Actual. 16 05 Zorro. 17.00 Nws- 17.02 Actual. 17.05-18.00 Verzoekpl. congres «voortreffelijk" had genoemd, wag. in de fl«sproken tekst echter was afgezwakt tot een „goedf congrte. Achter het nieuws vind ik meet tal goed. maar de aflevering die over het PvdA-congrei ging. zou ik graag voortreffelijk trillen noemen. Om te beginnen werden uit de rede van Den Uyl pre» «es de goede fragmenten gekozen, o.a. de passage over de moderne jeugd, met de opmerkelijke tussenzin: „liever een stukke dan een beslagen ruit" (Jaap van de Merwe. die ook in de zaal zat. zal wei een kleine schok der herken ning hebben gekregen) en niet te vergeten de brief van het oude vrouwtje die de minister van economische zaken had willen wijzen 00 de vermoede lijke aanwezigheid van olie bij de dorpepomp uit haar Jeuga- Dat opvoeren van het oude vrouw tje op zichzelf een meesterlijk ge bracht nummer werd onmiddellijk afgestraft door Laurens ten Ca te, de eerste van de prominente congres gangers die door Achter het nieuws werden geïnterviewd. Ten Cate. die ironischerwijs de afdeling Oranjewoud van de PvdA vertegenwoordigde, had het een geslaagd verkiezings- en een mislukt dtscusilecongres gevonden. Fractievoorzitter Nederhorst, die zich tijden» de vergadering fel had verzet tegen een bindend minimum- Srogramma. zette de discussie ln dit orte gesp rek-na-afloop voort met be hulp van voetbaltermen die bijzonder handig gekozen waren voor iemand die misschien nooit een voetbalwed strijd ln natura heeft gezien. Hij be vestigde bovendien de uitspraak van Ten Cate dat de partijleiding de link se jongeren buiten het congres over de haren had gestreken, door, nu het a lie maal voorbij was, goedkeu rend te verklaren, dat de jongeren zich volstrekt loyaal hadden gedra gen. De hee» Faas, parlementair cor respondent van de Volkskrant, stelde vast dat de PvdA een nette partij was gebleven, al had hij als beproefd con- naiaseur wel gemerkt dat er Iets ver anderd was bij het publiek, de afge vaardigden. Verder kwamen er nog een triom fantelijk» mr. Burger, een voorzichti ge Kloos en een merkwaardig tevre den Hans van den Doel aan het woord. Al met al een, interview-technisch ge zien. fraai uitgebalanceerd gezel schap. Heel goed was ook de korte uitzen ding die later op de avond werd ge wijd aan de verrukkelijke tentoon stelling v»n zondagMChilder». finalis ten van de door dr. L. Gans opgezet te VARA-prljsvraag. die zaterdag-, middag geopend, was in de Vljhal tg Haarlem. Ellen Blazer had van deze gelegenheid»reportage een mooi mi niatuur-programma gemaakt. Voor volhardende kijker» bood het zondagprogramma een verrassende doublure: 's mlddsgi besteedde Mo nitor in een korte, bijtende reportage aandacht aan de gedrochtelijke archi tectuur waarmee de Amsterdamse binnenstad wordt bedorven, en 's avonds deed Karei Wiekart onge veer hetzelfde in Beweging, het nieu we kunstprogramma van de NTS. Wat mij betreft kon dit overigens niet vaak genoeg gebeuren; bovendien ge beurde het ln beide gevallen goed. Liever don vin slechte coördinatie zou ik in dit geval dus willen spre ken van een merkwaardige coïnciden tie. Natuurlijk gebeurde er op zondag nog meer, met noma op sport- en showgebled, maar lk zou hier allaen nog wat willen zeggen over de dtw* se kunstprogramma's. Het eerder genoemde Beweging was bepaald een vooruitgang vergele ken b(j het inleidende programma FRANKFORT, moandaj (Reut* De Duitse nozl-arta Dr. Gerhard ne, wiens uitlevering wat verband met de beschuldiging, onder het nazi-bewind dul geestelijk of lichamelijk gehandicapt zou hebben gedood. Is zaterdag and* politiebewaking uit Buenos Aires te Frankfort aangekomen. HU werd naar een gevangenishospitaal overgebracht. De aard van zijn ziekte I3 niet bekend gemaakt. Dr. Bohne verliet op eiré'i kracht het vliegtuig. Hij zag er niet;' £iek uit. De nazi-arts vluchtte in 1963 toen hij, hangende zijn proces, om gezond heidsredenen ln voorlopige vrijheid was geateld. van 'n maand geleden. Dat 't de samen, stellers niet aan inzicht ontbreekt bleek ln de laatste minuut, toén een op straat aangeschoten voorbijganger vertelaarde dat hij geen mening had over televisie omdat hij geen tv be zat. waarop de interviewer verklaar de: „Goddank iemand die ons eerste, programma niet beeft gezien." De, hoofdmoot van deze aflevering woe&' een compleet sub-prograauna, ge aan de componist-dirigent Bruno 1 dema, een zeer fotogenieke pyk die bovendien nog iets te ver had. Op het andere (eerste) net war* wat do kunst betreft vooral lépto». somen aan het woord: in Dichter» dichterbij Slmon Vinkenoog met ten er? lang gedicht, en ln de eerst*>r Kunstgrepen van het seizoen Pierre Janssen. De laatste is kennelijk nog niet te- gespeeld, want zijn programma was dit keer zo mogelijk nog magerder dan de man die het bracht Maar laat ik hier verder over zwjjgen: PierTe Janssen is een van de heilige koeien van de televisie, en wie maar naar hem wijst loopt de kans dat zijn vin ger er wordt afgebeten door het pu bliek. australie op DINSDAG 15 NOVEMBER In ATRIUM, K. DOORMANSTRAAT 143, ROTTERDAM Robuuste koebel wo wwwilri» waitm voo* 1000 3000 W. Me* veittgheid*- ihcfttMUaL kfcaketeu voo* 700,1J0Qcao» Sierlijke kkteekscbel met venaetoewime heek idtonte ik. Tw»e vmtiUioiaa. Mm vteliiheMMhsmoutat Schok daar voor m tOOOofMQQW 73»- RMt verwekte want* tocbidnutette oa «tti» suooteteramL Met vMIjhttesthmnoslML Schaafteer voor lfti 1000 of 2000 w 104,- tóem met tempenturr- wgaftnop u£-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 1