"W Bejaardentehuis een feit DHS verkijkt zich op defensie van Emma in!™» SCHIEDAM Combi KOOPJES PINDAKAAS 1.98 1.59 1,25 THEE Qrunott Voetbal in Schiedam 450 SUPERMARKT BIEFSTUK GEHAKT JONATHANS Burg. Roelfsema verrichtte de officiële opening STEENLEGGING VOOR DE MARTINUS-KERK Satijn cretonne Excelsior 20 is koploper Delft de baas SCHIEDAM 143 BEJAARDENWONINGEN MET VEEL LICHT, COMFORT EN GEZELLIGHEID In de wijk Groenoord Voor 725 personen, Uw onschokbare vriend... CERTINA Wandelaars gaan reizen gereed mei 1967 ZEVENTIG JAAR KOORZANG BIJ L.D.H. I1BSS MOET DE PUNTEN DELEN Kampioenen bij P.V. Union' gehuldigd Zuidbuurt twee weken afgesloten JUBILARISSEN BIJ NKGB Zangfestival en reünie van zangbrigade Leger des Heils BEKENDMAKING DINSDAG EN WOENSDAG GROTE POT VAN 1,15 VOOR 79 4 KILO 250 GRAM VAN 1,69 VOOR 1,29 maandag 14 november 1966 - 5 Bossen bloemen voor bejaarden van „Spaland". l ADVERTENTIE) Do Cortina OS - eon sportlef hor* loge. Het uurwerk la «zwevend" in da kast bevestigd Het vangt, schokken en trillingen onventoor* baar op. Tikt daardoor al* tijd hyper accuraat Certtu hortos** In prijio» van i tot f see.- Wl NKKLCf MTRUM HNKINWIS 49 ROTTIKOAM TILXFOON 11.M.16 SCHIEDAM, maandag. De De Schiedamse Reuvtrenigbp: „Rettt* Ut onze Lust" vierde za terdag in gebouw Irene het twee de lutrum. Opgericht door de keer J. p. Boeier wam het in 1KB xeor het merendeel leden D«n ttMdelsporteertnlgtngei» die öeft op deze wijze ve migden. Of eerste reta- ging naar Mtfme- 9nvoor het inhalen van de Schlt- «m» deeinemm aan de Vier- «agit. Momenteel telt de üereni- «taan er jaartyjks vijf dag- ï*wn op het programma. Het •ttfcttge feestuur bestaat uit de V*r J, p, Boender; mevr. JBoett- fcr-De Wolf en de heren W. "•tnhoven en P. can Wij#. De peorganieeerd door de tetfeommijtie met alt ooorrkter neer P. van Doom, werd ver* »rgd door het gezelschap The *o*aa'y oA.v. de heer B. D. *«ajd. (Van een onzer verslaree vers) SCHIEDAM, ma an dar- In de In aanbouw lijnde St Marthnukerk fa) wijk Groenoord is zaterdarmorren op plecht ire wijze een gedenksteen inge- metseld met een loden koker. Deze be vat een document voorsten van de handtekenlnren van hen die hebben meegewerkt aan de tot atandkomlnr en bouw van deze kerk. Voorts een Ujst van alle begunstigers, alle gang bare Nederlandse munten, feslaren bi het Mar 1986 en een krant met het wereldrebeuren van vandaag. De hoeksteen, zelfs voorzien van datum en jaartal werd opgedragen aan de heer A. C. de Vette die destijds de eerste contacten legde voor het stich ten van de St. Martlnuaparochie. De plechtigheid werd geleid door bouwpastoor M. Wuyster en opgelui sterd door het parochiële zangkoor en het HaTTnontegezetachap St Radboud Tegenwoordig waren Deken F. P. J, Boelrijk. pastoor W. G. Vet van de St. Jacobuskerk in Kethel-Noord, de kerkbesturen van beide kerken. Grote belangstelling toonde tevens de ge hele katholieke gemeenschap uit Ke- theL Hieronder bevonden rich tal van bejaarden die per auto de reis naar de Wijk-Groenoord maakten. IN MEI VOLTOOID Her kerkgebouw, waarvan inmid dels An eerste dakspanten zijn gelegd, is Ontworpen door architect J. Fletet. Het la oen s-g. breed te-kerk met de hoofdingang aan de sjjkanL Hei ge bouw sal plaats bieden aan 125 per sonen. Alleen In het voorste gedeelte komen bonken te staan. De qverige plaatsen bestaan uit stoelen, daar het mogebjk wordt ge maakt de kerk met een schuifwand in tweeën te splitsen, Het achterste ge deelte kan zo als vergaderruimte wor den benut of voor het houden van pa rochiële bijeenkomsten. Een kleine uit- saai bij trouwplechtigheden of andere ketfceluk* gebeurtenissen. Het ligt tb de bedoeling de nieuwe kerk In roei 1967 In gebruik te nemen. Met de bouw Is een bedrag van 980.000 gemoeid waarvan 200.000 door het rijk wordt gesubsidieerd. Het restant moet er komen door middel van een lening en door de In 1958 op gang gekomen „Gulden Kerk Actie" die tot dusver 70.000 opleverde. De Jeugd houdt een grote oud-papier- actie voor de kerkklokken (het seldt te 2.800) die gedragen sullen worden door een kleine toren van ongeveer tien meter hoogte, want een hoge toren kan in dit gebied vol hoogbouw-flats toch niet domineren. Aan de glazenier Jan WUrnen uit Dongen is opdracht verleend het vijf entwintig meter lange glas-in-lood- raara te vervaardigen in de achter muur van het kerkgebouw. Een pas torie, opgetrokken in bungalow-stijl met éen binnenhof, zal het geheel ALBLASSERDAM. maandag. In hot wapen van Alblasserdam werd onder voorzitterschap van de heer J. van Driel de 82e algemene vergade ring van de Alblasaerdamse IJsclub De heer Van Driel noemde de re sultaten in het afgelopen seizoen van de vt ld ijsbaan zeer goed: ze hebben de verwachtingen overtroffen. De mo lentochten zijn een groot succes ge- benen voor de schoolverband gesteld. Ook dit tear zulten de bam jeugdwedstrijden in schot beschikbaar worden gesteld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Het bejaardentehuis „Spa- land" is officieel geopend. Waarmee Schiedam 143 woningen voor bejaarden rijker is» Modern en van alle gemakken voor- Bovendien biedt Spaland één grote en diverse kleinere recreatie ruimten, veel licht en, naar alle waarschijnlijkheid, sfeer en gezellig heid. Het was burgemeester Roelfsema, die zaterdagmorgen in de aula de officiële opening verrichtte In zijn toespraak zei htf onder meer tot do zeer vole ssnweslgent „Er te eon tijdperk geweest dat bejaarden alleen op bun kinderen waren aangewezen. En meestal kon dat ook heel goed. Maar er kwamen te dit spel van wenen en tnwonen ook veel liefdeloze verhoudingen voor. Heden ton dage lijn de familie banden veel losser geworden. Wij bouwden huizen voor bejaarden". De burgemeester complimenteerde het bestuur met hetgeen er bereikt was. Ten aanzien van het boekje „8pa- land" dat hem was toegestuurd, zei hij: Jk heb bet met plezier doorgele zen. Eén sin heb ik echter niet begre pen. Er staat dat men, om tot het tehuis toegelaten te worden, een positief Christelijke levensovertuiging moet voorstaan. Zouden er ln deze oecumene dan toch twee richtingen zijn?" Voor en na burgemeester Roelfsema spraken respectievelijk de voorzitter en de vice-voorzitter van de „Stichting Bejaardentehuizen van de Diakorueen van de Hervormde Gemeente van Schiedam en Kethel", de heren A Vijfvinkel Jr en M. Moerman De heer Vijfvinkel drukte de lange weg, vanaf de plannnen voor het te huis, tot aan de officiële opening, uit, door in gedachten een lint van biljet ten van tien gulden te leggen van in stantie naar instantie Naar het tehuis loopt nu een lint van 89,9 kilometer (m a w, „Spaland" heeft circa 4,5 mil joen gulden gekost) De heer Moerman droeg de leiding van het tehuis officieel over aan de di rectrice, zuster M van Harssen. Hij vergeleek de bouw en de opening van Spaland met de bouw en de tewater lating van een schip. Hetgeen enige momenten later min of meer Lu con crete werd uitgedrukt Een rubberboot, gevuld met bossen bloemen, werd naar het podium gere den Zuster van Harssen ontving de eerste bos van de 7-jarige Wllma Vijf winkel en de overige bossen werden uitgedeeld op de diverse etages aan de bewoners(sters), die allen d.m.v. de hulsradio oorgetuige waren van de opening in de aula. Veie spreker» beklommen» nadien nog het spreekgestoelte. De heer van der Hammen overhandigde namens de Dia kon ie van Schiedam en Kethel symbolisch een glasmozaïek, voorstel lende de drie wijzen uit het Oosten. Een hulsbijbel was het geschenk van de Centrale Kerkeraad van Schiedam (aangeboden door dominee Jansen) en de Hervormde Gemeente van Schie dam en Kethel deed bij monde van de heer Poot een avondmaal*tel ten geschenke. Nadat de heer Vijfvinkel de ope nings^-bijeenkomst had gesloten, reci pieerde het bestuur in de hal van het tehuis. Jammer was het, dat deze officiële opening werd ontsierd door een nogal pijnlijke regie-fout. Men slaagde er namelijk niet in het moedertoestel van de hulsradio af te zetten, waardoor tijdens alle toespraken en zelfs onder het gebed, populaire muziek door de aula klonk. (ADYSRTBNTtEi (Van een onser sportverslaggevers) SCHIEDAM, maandag. HBSS, dat naar Dordrecht moest om Oranje-Wil te ontmoeten (PPSC—Dle Haghe werd afgelast), beeft de grootste moeite ge had om één puntje uit de Merwestad mee naar Schiedam te nemen. De thuisclub, die wist wat zij aan koploper HBSS had, heeft door stug verdedigen de stand op 00 kunnen houden, maar door het systeem dat de Dor dienaren toepasten werd het geen hoogstaand duel. De achtmara-de/en- sie van Oranje-Wit heeft met succes de kanonnen van de Schiedamse ploeg kunnen vernagelen, maar tot goed voetbal kwam men daardoor niet' HBSS, dat als lijstaanvoerder steeds meer tegenstand gaat ondervinden, bleef ondanks dit puntje verlies stevig aan de kop, maar zal het nog moeilijk krijgen in de komende duels. De man nen van voorzitter B ree voort weten dit en zullen die moeilijkheden zeker overwinnen, in de overtuiging dat een kampioenschap, meer dan ooft, binnen het bereik is' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De Poatdutvenhou dersvereniging „Union" besloot za terdag in Musij Sacrum het vllegsei- zoen 1966 met een i waarbij de gerwrsal-1 den gehu van zware kwaliteit Een soepel vallende gordijn stof In bijzonder (ras! en warm bloemdeetln, uitge voerd In 7-kleurendruk. 120 cm breed per meter UUaUSS I» 55355?®!! I NHM^KKCNT «USUtWMifl zoen 1966 met een grote feestavond 1-kampioenen wer- mdigd. Hiermee belastte zich voorzitter J Sino die tevens de verdiende ere-tro feeën uitreikte. Als eerste in dit klassement eindig de de heer D, v.d. Schalk met 16808 punten met op de tweede plaats A Heeren die 16731 punten verzamelde. Als derde eindigde de heer W Kerk- hoff met 15896 punten Verdere rang schikking: 4. C. Vertinde, 10689 pnt.; 5. J. Wenteler, 9104 pnt: 6. C. Zant- boer, 8941 pnt; 7. Gebr. van Leeuwen 8863 pot; 8. A. van Diest met B565 pnt. De „Frans Claes-Wteaelheker" viel dit jaar ten deel aan de combinatie van Oorschot-Krouwel. Ode dit jaar weer werdan de jeugd kampioenen gehuldigd. Kampioen on der de kampioenen werd hier A. Hee ren jr. met 3507 pnt.; 3. P. Vertinde, 2021 pnt.: 3. T. Zant boer, 1624 pnt 4. J. van Dteat, 1411 pnt.; 5, J. Ver boom, 1117 pnt; 0. John Verboom 10S0 pht; J. Bermlngshof, 791 pnt., 8. R. Bouman, 845 pnt; 9, D. Lems, 897 pnt.; 10. J. van Pelt, 501 pnt.; 11. T. de Wolf. 251 pnt. Verder werden op deze avond de prijzen uitgereikt van het ka «con cours. Na een aantrekkelijk variété programma werd de avond met een geanimeerd bal besloten. (Van een onzer sportverslag gevers) SCHIEDAM, maandag. DHS heeft zich op het laaggeplaatste Emma vermoedelijk lelijk verke ken, want de Dordtenarcn konden één punt mee naar de Merwestad nemen. Het duel, waarin DHS zich wel technisch beter toonde, eindigde in 11. ExcelKlor*20 heeft ilch goed ge weerd tegen koploper Delft, want het versloeg de Delftennrcn met 1—0. Martinlt en SVDPW sljn weer naar de onderste plaats van de ranglijst ge drukt, want belde teams verloren met de ejjfers 21. Marti nit was voor Hekelingen te «wak en SVDPW moest In PHC de meerdere erkennen. DHS—EMMA 1—1 De Schiedammer» die technisch beter waren dan Emma, hebben de grootste moeite gehad itoh te hand haven. Emma had een waterdichte defensie en vooral ln de eerste bHft konden Bant en Piet Rooien en De Jager er geen gaten ln schieten. Ook in de tweede helft kregen de DHSers weinig kansen totdat de Schiedamse supporters in de twintig ste minuut opveerden, omdat Piet Roozen uit een vrije trap de Dordtse doelman in moeilijkheden bracht Kila 5lkte de bal op die hij uit zijn handen et vallen en zorgde voor I0 Maar vijf minuten later kwam Emma naast DHS, omdat Roelfsema de bal met de hand speelde en op de rand van het strafschopgebied een vrije trap ge nomen mocht worden De bal eindigde zijn baan ln het net van DHS (1—1) Dat werd ook de einduitslag. EXCELSIOR '20—DELFT 1—0 Er te door beide ploegen te de eerste beUt van dit spannende treffen erg roraal met de kansen omgesprongen. maar er werd met een Manke atand gedraald. Exedalor w»« in d* tweede helft De Zangbrigade, het muztekkorps en de jeugdzanggroep van het Leger des Hei Is, alsmede „The four Sounds" in de JulianakerK, tonnaan-fvend en de enige treffer In dit duel ontstond uit een doelwonte- Hng, omdat linksbuiten Schollen met een verre tra» paniek In de doelroond had gezaaid. Vla enkele Delftae ver dedigers raakte de bal het net en be- aorgde Excelsior de nette. MARTINIT—HEKELINGEN 1—2 Hekelingen, fel in de aanval scoor de in de vijftiende minuut en daarmee kwam ook de rust. Martinlt kon vla de oud-doelman Kuneman voor de gelijkmaker zorgen, maar een kwartier later was Martinlt een verloren team, toen Hekelingen via een goede treffer de zege greep PFCSVDPW 2—1 Ook SVDPW heeft «leb weer naar de onderste plaats laten dringen, want ln de vijftiende en twintigste minuut werd er door de thuisclub gescoord. Hoewel de Schiedammers In de tweede helft lete sterker waren, kon dit overwicht toch maar door een tref fer, van Voeta, worden uitgedrukt VLAARDINGEN. maandna Ala gevolg van het feit, dat de berm van de Zuidbuurt in de gemeente Maas sluis op enkele plaatsen verzakt, is het noodzakelijk op korte termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren. In verband daarmede is de Zuidbuurt ongeveer 14 dagen afgesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen. Het verkeer is door middel van ver wijzing» borden op de afsluiting attent gemaakt. (Van ecu omer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Tijdens de saterdag in gebouw Arcade gehou den slotavond van de viering van het gouden Jubileum te een aantal leden van de Nsd. Katholieke Grafische Bond. afd. Schiedam gehuldigd. Vanaf de oprichting zijn lid de he ren A. P Bljtenhoorn; F. R. Gunne- weg, A. H. van der Meer en J. J. van Soest Veertig jaar de heren Th. J. W. Govaart (wegens ziekte nist aanwe zig) en B C. Kruining. Hun zilveren jubileum herdenken de heren C. H. <Van een omer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De Schie damse zangbrigade van het Leger des Heils heeft haar zeventig-jarig be staan niet ongemerkt voorbij laten gaan En, een druk bezochte reünie en een zangfestival in een volle Jultana- kerk waren het bewijs, dat dit niet fen onrechte geschiedde Meer dan zestig oud-brigade leden gaven acte de présence op de reünie En natuurlijk werd er ovpr .vroeger' gesproken. Onderling en op het spreekgestoelte, zoals mevrouw Kooy- man-Verkade en de heer B F J v d Hoek deden De reünie werd helsoten met een koffiemaaltijd Zaterdagavond bestond er in de Juhanakerk veel belangstelling voor het zangfestival, waaraan werd mede gewerkt door het muziekkorps, de jeugdzangggroep en (natuurlijk de zangbrigade van het Leger Ais spe ciale gasten stonden ,the Four Sounds' een bekende gospelgroep uit 's Gra- vesande, op het programma. Het werd een feestelijk festival, waar vooral de zangbngade bewees niet voor mets zeventig jaar te bestaan. The Four Sounds gaven blijk van een perfecte harmonie. Vier goed bij el kaar passende stemmen, die de gospels op de julate manier kunnen vertolken. Kampert. G, M. van Pelt en. Th. J, J. Wlntholxt. Alle jubilarissen werden toegespro ken door Bonds bestuurder J. ft Höl- scher die hen de hiervoor bestemde onderscheidingen op de borst speldde. Bovendien ontvingen zij ten persoon lijk geschenk. Ook afdelingsvoorzitter J. A. LuyB- terberg liet het niet hij woorden al leen maar overhandigde de getrou wen een kleine attentie. Onder het motto; „Eens Lekker Lachen," kre gen de leden en hun dames een aan trekkelijk cabaret-programma voor geschoteld. (artikel 20 Wederopbouwwet) Burgemeester en wethouder» van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn om met toe passing van artikel 20 der Wederopbouwwet vergunning te verlenen tot het bouwen van 8 bejaarden woningen op een terrein, gelegen aan de Delftlandaeweg, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie H no. 1518 ged. Het bouwwerk ts ln strijd met het vigerende bestem mingsplan (uitbreidingsplan in onderdelen Nleuwland 1961). De op dit bouwplan betrekking hebbende stukken liggen gedurende een week na de dagtekening van deze bekend making ter gemeentesecretarie (afd. Algemene Zaken, Oude Kerkhof 19), voor een leder ter Inzage, Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden be zwaren tegen het verlenen van de bouwvergunning schriftelijk bij hun college indienen. Schiedam, 14 november 1B66. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, HL Roelfsema. de secretaris, M. J. Blok '*-QRAVELAND»EWEQ «06-610 (Verlengd» Broersvest) SCHIEDAM - TEL. 266ID7 PER 2S0 GRAM 300 GRAM GRATIS KRUIDEN .i-itüEsi «J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1966 | | pagina 2